REGULAMIN PORTALU GIER INTERNETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PORTALU GIER INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1 Praga, dnia REGULAMIN PORTALU GIER INTERNETOWYCH 1. Słowniczek 1. Portal Gier platforma gier internetowych i innych usług znajdująca się pod adresem: 2. Administrator podmiot udostępniający Portal Gier, czyli Energizer Czech, spol. s r.o. z siedzibą w : Praha 6, ul. Evropská 846/176A, 3. Regulamin niniejszy regulamin Portalu Gier 4. Użytkownik osoba zarejestrowana na Portalu Gier zgodnie z procedurą rejestracji 5. Gośd osoba korzystająca z Portalu Gier, ale nie będąca Użytkownikiem; ilekrod w Regulaminie mowa jest o Użytkownikach, to odnosi się to także odpowiednio do Gości 6. Konto osobiste konto Użytkownika na Portalu Gier 7. Gra gra online znajdująca się na Portalu Gier 2. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki korzystania z Portalu Gier. 2. Rejestracja Konta na Portalu Gier jest dobrowolna i bezpłatna. Na Użytkowniku ciążą jednak wszelkie koszty potrzebne do korzystania z Portalu Gier i uzyskania do niego dostępu, czyli: koszt połączenia internetowego, koszt sprzętu komputerowego, koszt operatorów telefonicznych w przypadku łączenia się z Portalem Gier przez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne. 3. Pełne korzystanie z Portalu Gier możliwe jest tylko przez Użytkowników, po założeniu Konta, z zastrzeżeniem punktu 2.5 Regulaminu. 4. Goście mogą korzystad jedynie z wersji demo usług (w szczególności Gier) oferowanych na Portalu Gier.

2 5. Administrator informuje, że dostęp do większości usług oferowanych na Portalu Gier, w szczególności do określonych etapów/wersji Gier jest możliwy dopiero po wpisaniu specjalnego kodu, który Użytkownik może nabyd poprzez zakup określonego produktu marki Energizer z dołączoną ulotką promocyjną. 6. Na Portalu Gier oferowane są w szczególności następujące rodzaje usług online: - gry online, także te wykorzystujące kamery internetowe i mikrofony - lista Użytkowników, którzy osiągnęli 100 najlepszych wyników - komiksy zamieszczane przez Administratora - tapety przeznaczone na pulpit zamieszczane przez Administratora, a które Użytkownicy mogą pobierad bez dodatkowych opłat 7. Administrator może rozszerzyd usługi oferowane przez Portal Gier, w tym o forum, na którym Użytkownicy mogą dyskutowad między sobą. 8. Administrator informuję, iż Portal Gier dla swego prawidłowego działania potrzebuje, aby komputer osobisty Użytkownika spełniał następujące wymagania minimalne: - podłączenie do Internetu poprzez modem telefoniczny, modem ISDN, modem DSL lub inne równoważne połączenie o przepustowości nie mniej niż 256 kbitów na sekundę. - przeglądarka internetowa: Internet Explorer wersja 7.x lub nowsze, FireFox wersja 3.x i nowsze, Opera 10.x lub nowsze, Chrome 11 i nowsze. Administrator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek posiadających wszystkie aktualizacje i łatki systemowe. - system operacyjny Windows XP, 7, Vista lub Mac OS X zaktualizowany o najnowsze aktualizacje - procesor: o wydajności porównywalnej do mocy procesora Intel Core Duo 1,8 Ghz lub wyższej - pamięd operacyjna: 1 GB RAM dla systemów Windows XP oraz Max OS X oraz 2 GB RAM dla systemów Windows 7 i Vista. - zainstalowane programy: Adobe Flash Player 10.x lub nowszy. - kamera internetowa i mikrofon, w przypadku Gier, które dla swego działania jej wymagają, z zastrzeżeniem punktu 5.3 Regulaminu 9. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Z aktualną wersją Regulaminu Użytkownik może się zapoznad w zakładce Regulamin na Portalu Gier.

3 Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie Regulaminu w celu zapoznania się z jego zmianami. Dalsze korzystanie z Portalu Gier po zmianie Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na nowe warunki. 3. Konto 1. Użytkownik może posiadad więcej niż jedno Konto. 2. Zabronione jest korzystanie z Konta innego Użytkownika. 3. Rejestracja na Portalu Gier polega na wpisaniu w odpowiednim miejscu przez osobę chcącą zostad Użytkownikiem, nazwy Konta (czyli nick'u, pseudonimu pod którym Użytkownik będzie występował i będzie widoczny na Portalu Gier), hasła, które będzie przyporządkowane do Konta oraz kodu z ulotki promocyjnej dołączonej do zakupionego wybranego produktu Energizer. Jeden kod z ulotki promocyjnej upoważnia do zarejestrowania tylko jednego Użytkownika. 4. Użytkownik może zalogowad się na Portal Gier poprzez wpisanie w odpowiednim miejscu nazwy Konta oraz hasła podanego przy rejestracji. 5. W przypadku, gdy dana nazwa Konta jest już zajęta przez innego Użytkownika, przy rejestracji osoba chcąca założyd Konto musi, w celu prawidłowej rejestracji Konta, podad inną nazwę Konta niezajętą przez innego Użytkownika. 6. Administratorowi przysługuje prawo do skasowania Konta Użytkownika, jeżeli narusza on zasady określone w Regulaminie lub w inny sposób narusza dobre obyczaje, np. poprzez nazwę Konta lub wypowiedzi na forum Użytkowników. 4. Użytkownik i korzystanie z Portalu Gier 1. Użytkownikami Portalu Gier mogą byd także osoby, które nie ukooczyły 18 roku życia, które otrzymały zgodę na korzystanie z Portalu gier od swoich opiekunów prawnych i których opiekunowie prawni zapoznali się z Regulaminem. Administrator zastrzega, że Gry są przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia. 2. W przypadku założenia przez Użytkownika Konta potwierdza on, że: - zapoznał się z Regulaminem, - zobowiązuje się przestrzegad Regulaminu

4 - nie będzie udostępniad ani nie przekazywad swojego hasła osobom trzecim, z wyłączeniem Administratora - zgoda opiekunów prawnych na korzystanie z Portalu Gier została udzielona (w przypadku osób niepełnoletnich). 3. Użytkownik nie ma prawa zamieszczad na Portalu Gier, zwłaszcza na forum Użytkowników, żadnych treści w jakiejkolwiek formie lub postępowad w sposób, który: - jest niezgodny z prawem, grożący, obelżywy, szkalujący, oszczerczy, oszukaoczy, narusza prywatnośd innych lub zawiera treści pornograficzne; - łamie lub narusza prawa innych podmiotów, obejmujące w szczególności patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawa do wizerunku i innych oznaczeo indywidualizujących osoby powszechnie znane lub innych praw własności; - represjonuje, dręczy, poniża lub zastrasza jednostkę lub grupę jednostek ze względu na ich wyznanie, płed, orientację seksualną, rasę, tożsamośd etniczną, wiek lub niepełnosprawnośd; - zawiera wirusy lub jakikolwiek inny komputerowy kod, pliki lub programy, które zakłócają, niszczą lub ograniczają funkcjonalnośd jakiegokolwiek komputerowego oprogramowania lub oprzyrządowania, sprzętu telekomunikacyjnego, lub w inny sposób zezwala na nieuprawnione korzystanie z komputera lub sieci komputerowej; - ma na celu lub nie ma takiego celu, ale mógłby uszkodzid, zablokowad, przeciążyd lub niekorzystnie wpłynąd na jakośd serwerów lub sieci, lub zakłócid możliwości innych osób korzystania z Portalu Gier - ma na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do wszelkich usług, kont Użytkowników, systemów lub sieci komputerowych, poprzez działania hakerskie, analizowanie haseł lub innymi sposobami; - zachęca do postępowania, które jest przestępstwem, łamie Regulamin lub stanowi podstawę roszczeo cywilnych; - w inny sposób narusza Regulamin lub dobre obyczaje. 4. Portal Gier nie może byd używany przez Użytkowników w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, w szczególności w celu: - osiągnięcia zysku, - reklamy lub innej formy promocji osoby, usług lub produktu

5 5. Zabronione jest prowadzenie eksploracji danych, wykorzystywanie robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych zawartości, ramkowanie jakiejkolwiek części Witryn lub zawartości; oraz odtwarzanie, przedrukowywanie, kopiowanie, składowanie, publiczne odtwarzanie, modyfikowanie, nadawanie, transmitowanie, tłumaczenie, przesyłanie do systemu zewnętrznego, publikowanie, podlicencjonowanie, cedowanie, zbywanie, sprzedawanie, pożyczanie lub inne formy dystrybucji zawartości bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Administratora. Zabronione są próby obejścia znajdujących się w zawartości mechanizmów mających uniemożliwid nieuprawnioną reprodukcję lub dystrybucję zawartości. 6. Administrator ma prawo podjąd wszelkie konieczne kroki, w tym techniczne i prawne, w celu zapobieżenia lub wyeliminowania naruszania Regulaminu, w szczególności: - usunięcie Konta Użytkownika naruszającego Regulamin lub inne dobre obyczaje, - usunięcie wpisu Użytkownika na forum Użytkowników naruszającego Regulamin lub inne dobre obyczaje, Użytkownik nie ma prawa żądad odtworzenia usuniętych informacji lub Konta, a także nie przysługują mu z tego tytułu inne roszczenia wobec Administratora, wyjątkiem prawa do złożenia reklamacji. 7. Użytkownik może korzystad z Portalu Gier jedynie w celach zgodnych z prawem, jedynie w celach osobistych, niekomercyjnych. 8. Oferowana na Portalu Gier zawartośd do pobrania może byd wykorzystywana tylko do użytku osobistego. 9. Administrator zastrzega, iż korzystanie z Portalu Gier może byd utrudnione lub zupełnie niemożliwe w czasie przeprowadzenia przez Administratora aktualizacji, innych prac związanych z Portalem Gier lub problemów technicznych. Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tego powodu. 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta i nie przyznawanie dalszych Kont po usunięciu poprzedniego Użytkownikowi, który rażąco narusza Regulamin lub inne dobre obyczaje. 5. Gry 1. Instrukcje do Gier można znaleźd w odpowiednim miejscu menu, po włączeniu danej Gry.

6 2. Administrator nie gwarantuje Użytkownikom żadnych wygranych związanych z osiągniętymi wynikami w Grach. 3. Gry mogą wymagad dla swego działania posiadania przez Użytkownika prawidłowo zainstalowanej kamery internetowej i mikrofonu Użytkownik wedle swego wyboru w takiej sytuacji może: - grad z wykorzystaniem kamery internetowej i mikrofonu, wykonując określone ruchy lub wydając komendy głosem, albo - grad bez wykorzystania kamery internetowej i mikrofonu, za pomocą klawiatury lub myszy. 4. Administrator informuje, że Gry, które dla swego działania wymagają posiadania przez Użytkownika prawidłowo zainstalowanej kamery internetowej i mikrofonu mogą wymagad od Użytkowników wykonywania określonych ruchów przed ekranem komputera i kamerą internetową (kamera internetowa wykrywa ruchy grającego i reaguje na dźwięk wydawany przez grającego). Administrator ostrzega przed: wykonywaniem zbyt gwałtownych ruchów wykonywaniem ruchów w otoczeniu, w którym takie ruchy mogą stanowid zagrożenie (Gracz powinien zapewnid wolne pole do gry, co najmniej o promieniu 1,5m), dotykaniem ekranu podczas gry, korzystaniem z ww. Gier bez odpowiednich okresów odpoczynku zaleca się 15 minut przerwy po każdych 45 minutach gry graniem w grę mimo objawów zmęczenia gdyż może to skutkowad uszkodzeniami ciała lub przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu. 5. Administrator informuje, że optymalna odległośd Użytkownika (gracza) od monitora (telewizora) podczas korzystania z Gier, które dla swego działania wymagają posiadania przez Użytkownika prawidłowo zainstalowanej kamery internetowej i mikrofonu, wynosi 2 m. 6. Administrator informuje, że korzystanie z Gier, które dla swego działania wymagają posiadania przez Użytkownika prawidłowo zainstalowanej kamery internetowej i mikrofonu, przez Użytkowników o wieku poniżej lat 15, powinno odbywad się pod nadzorem dorosłych. 7. Administrator ostrzega przed korzystaniem z Portalu Gier, bez konsultacji z lekarzem, w przypadku Użytkowników:

7 chorych na epilepsję w ciąży cierpiących na zaburzenia równowagi cierpiących na inne choroby, w przypadku których należy unikad wysiłku fizycznego gdyż może to skutkowad zagrożeniem zdrowia dla Użytkowników, albo uszkodzeniem lub zniszczeniem przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu. 8. Administrator nie odpowiada za szkody i krzywdę wywołaną nieostrożnym korzystaniem z Portalu Gier, w szczególności z Gier, które dla swego działania wymagają posiadania przez Użytkownika prawidłowo zainstalowanej kamery internetowej i mikrofonu. 6. Odpowiedzialność 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialnośd za teksty, pliki, obrazy, fotografie, filmy wideo, dźwięk, utwory muzyczne, dzieła podlegające prawu autorskiemu lub inne materiały, informacje itd., które udostępnia na Portalu Gier. 2. Administrator nie ma możliwości sprawdzenia wprowadzanych informacji przed ich publikacją. Jednak Administrator usunie wprowadzone informacje, jeżeli wie lub dowie się, że są one niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami. 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzone treści, a zwłaszcza za prawidłowośd, kompletnośd i niezawodnośd treści, materiałów czy też informacji. 4. Administrator nie odpowiada za szkody lub utracenie danych, które mogą powstad na komputerze Użytkownika po instalacji oprogramowania, które nie pochodzi od Administratora, w szczególności oprogramowania nielegalnego. 5. Administrator zabezpiecza swoje systemy przed wirusami, co jednak nie wyklucza całkowicie możliwości zarażenia wirusem Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. 6. Administrator nie podnosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdę spowodowane: - przerwaniem połączenia internetowego lub jego zakłócenia - uszkodzeniem lub wadliwością sprzętu komputerowego lub oprogramowania Użytkownika 7. Administrator nie odpowiada za szkody lub krzywdę powstałe w wyniku: - udostępnienia przez Użytkownika hasła Konta osobie trzeciej

8 - poznaniu przez osobę trzecią hasła Konta Użytkownika w wyniku jego niedbalstwa lub lekkomyślności - wykradnięciu przez osobę trzecią hasła Użytkownika do Konta w wyniku działao sprzecznych z prawem, w szczególności hackerstwa - niezainstalowania przez Użytkownika lub posiadania nieaktualnej wersji programu antywirusowego lub wyłączenia przez Użytkownika zapory internetowej ( firewall ). 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Gier przez Użytkowników w sposób niezgodny z ich instrukcją. 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Portalu Gier przez użytkowników w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z Regulaminem. 10. Administrator nie odpowiada za szkody lub krzywdę powstałe w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa Użytkowników, którzy nie zachowali wymaganej ostrożności grając w Gry, które dla swego działania wymagają posiadania przez Użytkownika prawidłowo zainstalowanej kamery internetowej i mikrofonu. 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdę powstałe w wyniku działania okoliczności, na które Administrator nie miał wpływu, tj. siły wyższej, np. pożar, powódź, wojna, katastrofa, strajk. 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności także w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie. 7. Reklamacje, wnioski, skargi 1. Wszelkie reklamacje, wnioski i skargi Użytkownicy mogą składad w formie elektronicznej na adres: - Użytkownicy zamieszkali w Republice Czeskiej: - Użytkownicy zamieszkali w Polsce: 2. Administrator rozpatrzy reklamację, wniosek lub skargę w terminie 30 dni i udzieli odpowiedzi Użytkownikowi na adres mailowy, z którego wysłano reklamację, wniosek lub skargę.

9 8. Prawa autorskie 1. Wszystkie prawa do wprowadzonych przez Użytkownika informacji na Forum pozostają Użytkownika. 2. Informacje wprowadzane przez Użytkownika mogą byd przeglądane przez innych Użytkowników, a Użytkownik zamieszczając dane informacje wyraża na to zgodę. 3. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Portalu Gier lub jego części przysługują wyłącznie Administratorowi. 4. Zakazuje się kopiowania, dystrybucji, usuwania lub innego działania mogącego naruszyd prawa Administratora, bez jego wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 9. Postanowienia końcowe. 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych pomiędzy Administratorem a Użytkownikami jest prawo obowiązujące w kraju Użytkownika. 2. W przypadku nieważności niektórych postanowieo Regulaminu skutecznośd pozostałych postanowieo pozostaje nienaruszona.

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin usługi Blog.pl Regulamin I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa blog.pl świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ROSSNET.PL

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ROSSNET.PL REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ROSSNET.PL I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 1. Regulamin opisany w niniejszym dokumencie zbór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu

REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia. REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

POD DOMENĄ www.lovi.pl

POD DOMENĄ www.lovi.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.lovi.pl Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej: 1. Serwis -

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów niekomercyjnych

REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów niekomercyjnych REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów niekomercyjnych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu popler.tv znajdującego się pod adresem www.popler.tv (dalej zwanego Serwisem) i jego administratorem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy dla General War: Memories PL

Ogólne Warunki Umowy dla General War: Memories PL Ogólne Warunki Umowy dla General War: Memories PL Ostatnie Modyfikacje: 01.09.2014 - udostępnienie treści Regulaminu Spis treści: 1 Postanowienia Ogólne 2 Podmiot Świadczący Usługi 3 Rejestracja w grze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU SLANK.PL

REGULAMIN SERWISU SLANK.PL REGULAMIN SERWISU SLANK.PL Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu Slank.pl. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Administrator konto użytkownika reprezentujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania

Ogólne Warunki Korzystania Ogólne Warunki Korzystania 1 Przedmiot warunków korzystania, zakres obowiązywania 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ("Warunki korzystania") ustalają zasady korzystania z dostarczonych przez Gameforge

Bardziej szczegółowo