Uwarunkowania rozwoju Portu Morskiego Police

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania rozwoju Portu Morskiego Police"

Transkrypt

1 Wiśnicki B., Klabacha M.: Uwarunkowania rozwoju Portu Morskiego Police, [w:] Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Chwesiuka, prace monograficzne Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2005, s ISBN Bogusz Wiśnicki Akademia Morska w Szczecinie Marek Klabacha Port Morski w Policach sp. z o.o. Uwarunkowania rozwoju Portu Morskiego Police Wstęp Rozpoczęcie działalności przez spółkę Port Morski w Policach Sp. z o.o. w dniu dostosowało strukturę portu do wymogów ustawy O portach i przystaniach morskich z 1996 r 1. Spółka została powołana przez Gminę Police i Z.Ch. Police 2. Granice administracyjne Portu Morskiego Police określone zostały wcześniej w Zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach z 1991 r 3. Zgodnie z tym zarządzeniem, Port Police jest usytuowany na lewym brzegu Kanału Polickiego rzeki Odry pomiędzy 45 a 50 kilometrem toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Całkowita powierzchnia terenów portowych wynosi ok. 350 ha, z czego tylko 25 ha, tj. 7% zajmują nabrzeża zakładowe wykorzystywane prawie wyłącznie na potrzeby Z.Ch. Police. Port posiada dużą rezerwę terenów rozwojowych a jego nowa struktura zarządzania pozwaliła na otwarcie się na nowych klientów mogących podjąć działalność eksploatacyjną na tych terenach. Status Morskiego Portu o kilkudziesięcioletniej historii i kilkumilionowych przeładunkach ułatwia pozyskanie nowych ładunków i inwestorów. Główne bariery leżą po stronie infrastruktury transportowej. Port Morski Police nie posiada dróg wewnętrznych spełniających wymagania ruchu ciężkich pojazdów, nie posiada również infrastruktury kolejowej. Bardzo utrudniony jest transport dowozowo-odwozowy obsługujący port. Połączenia drogowe portu z jego bliższym i dalszym zapleczem przechodzą przez dzielnice 1 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. (tekst jednolity DZ.U. z 2002r., Nr 110, poz. 967 z późniejszymi zmianami) 2 Zakłady Chemiczne Police S.A. 3 Monitor Polski Nr 4/1992, poz.22 wraz z późniejszymi zmianami

2 śródmiejskie Szczecina. Ograniczenia w poruszaniu się ciężkich pojazdów tymi drogami przekładają się na ograniczenia rozwojowe portu. To oraz inne ograniczenia mogą być rozwiązane i w tym celu tworzona jest obecnie długoterminowa strategia rozwoju portu. Poniżej została przedstawiona charakterystyka techniczno-eksploatacyjna portu oraz uwarunkowania strategii jego rozwoju. Charakterystyka organizacyjno-eksploatacyna portu Spółka Port Morski w Policach została powołana z kapitałem zakładowym zł. W tym, 10% udziału ma Gmina Police a 90% Z.Ch. Police. Jest to etap przejściowy, gdyż udziałowcy zobowiązali się do wprowadzenia aportem do spółki terenów portowych będących w ich władaniu. Zmiany kapitałowe powinny nastąpić jeszcze w 2005 r. Ze względu na strukturę własności terenów portowych Z.Ch. Police pozostaną większościowym udziałowcem. W chwili obecnej Z.Ch. "Police" eksploatują wszystkie nabrzeża portowe. Oprócz przeładunków własnych świadczą usługi portowe na dla dwóch przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Zakładów: Polchar i Kemipol. Sprzedaż usług przeładunkowych dla tych odbiorców sięga obecnie ok. 120 tys. ton ładunku rocznie. Możliwe jest zwiększenie przeładunków dla tego typu firm zewnętrznych, a co istotne nie wymaga to nakładów inwestycyjnych. Port Police pod względem przeładowywanej masy towarowej jest piątym portem w Polsce. Rocznie przeładunki wahają się od 10 lat na poziomie 2-3 mln t ładunków (rysunek 1). Ładunki przeładowywane w porcie to surowce i produkty masowe takie jak: fosforyty, apatyty, ruda ilmenitowa, sól potasowa, nawozy, amoniak i kwas siarkowy (tabela 1). Ładunki w zdecydowanej większości są transportowane do i z nabrzeży portowych do pobliskich Z.Ch. Police za pomocą taśmociągów krytych, tylko niewielka część ładunków jest transportowana w głąb lądu transportem samochodowym

3 Przeładunki [tys. ton] Rysunek 1 Przeładunki Portu Police w latach Źródło: Dane GUS Struktura przeładunków Poru Police w 2003 r. Tabela 1. Port Barkowy Port Morski Mijanka Razem Razem 440, ,7 230, w tym m.in.: Nawozy 237,2 554, Amoniak ,7 197,7 Węgiel - 3,3-3,3 Surowce (fosforowe, apatyty) , ,7 Źródło: Dane Z.Ch. Police Nowopowstały Zarząd Portu Morskiego Police zajmuje się administracją i zarządzaniem terenami portowymi wykonując obowiązki wynikające z ustawy O portach i przystaniach morskich. Czynności obejmują: 1) zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową, 2) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, 3) budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej, 4) pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portu, 5) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, 6) zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia. Zarząd Portu w grudniu 2004 r. ogłosił do publicznej wiadomości Taryfę opłat portowych, która obowiązuje od r. Z dniem r. po rozstrzygnięciu stosownego przetargu wyłoniono odbiorcę odpadów ze statków. Obecnie toczą się prace nad wyznaczeniem nowych granic akwenów portowych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi, szczególnie podczas wejścia i wyjścia jednostek do Portu Morskiego. Szczególny

4 nacisk w pracach Zarządu kładziony jest na promocję portu w kraju i zagranicą. Promocja ma na celu poinformowanie środowiska o nowych możliwościach, jakie stwarza powołanie niezależnego organu zarządzającego portem. Spółka zarządzająca portem jest obecnie w trakcie opracowania strategii rozwoju portu do roku Dokument ten wyznaczy najważniejsze zadania stojące przed Portem Morskim Police. Dwa najważniejsze, to zagospodarowanie terenów przejmowanych przez Port Morski Police od Z.Ch Police i gminy Police oraz zwiększenie dostępności portu od strony lądu i wody 4. Charakterystyka infrastruktury portowej Port Police podzielony jest na trzy rejony przeładunkowe tworzące swego rodzaju terminale wyspecjalizowane w obsłudze określonego rodzaju ładunków lub statków. Są to Port Morski, Port Barkowy i Stanowisko Mijanka. Terminale te charakteryzują się następującymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi (rysunek 2). Port Morski Obejmuje dwa nabrzeża: Nabrzeże Surowca i Nabrzeże Produktu, o łącznej długości 415 m. Głębokość konstrukcyjna 12,5 m i głębokość eksploatacyjna 10,5 m przy nabrzeżach pozwala to na przyjmowanie największych statków mogących przejść torem wodnym Szczecin-Świnoujście tj. o długości 160 m i zanurzeniu 9,15 lub długości 206 m i zanurzeniu 8,15 m. Parametry te odpowiadają w pełni załadowanemu masowcowi do DWT lub częściowo załadowanemu o nośności DWT 5. Nabrzeże Surowca przystosowane jest do wyładunku surowców potrzebnych do produkcji Z.Ch Police i wyposażone jest w dwie rozładowcze suwnice bramowe typu KONE o wydajności 6000t/dobę. Nabrzeże Produktu przeznaczone jest do załadunku nawozów produkowanych przez Z.Ch. Police i wyposażone jest w urządzenie załadowcze typu MVT o wydajności 3500t/dobę oraz dwa żurawie chwytakowe o nośności Q=10t. Nabrzeże posiada kryty magazyn o powierzchni 2000m 2 i place składowe o powierzchni m 2. Port Barkowy 4 Główne założenia strategii przedstawione są w poniższych punktach Zagospodarowanie terenów portowych i Poprawa dostępności od strony wody i lądu 5 Głębokość eksploatacyjna przy nabrzeżu będzie powiększona do 12,5 m po przeprowadzeniu prac pogłębiarskich toru wodnego Świnoujście-Szczecin

5 Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Z.Ch. Police i obejmuje trzy nabrzeża: Południowe, Północne i Czołowe. Dwa pierwsze to nabrzeża przeładunkowe i charakteryzują się długością eksploatacyjną po 200 m, a krótsze nabrzeże Czołowe służy jako stanowisko postojowe dla statków i barek. Terminal obsługuje barki i statki o maksymalnej długości 120 m i zanurzeniu 4,0 m, co odpowiada nośności ok DWT. Wyposażenie przeładunkowe nabrzeży obejmuje dwa żurawie chwytakowe o nośności Q=8t na Nabrzeżu Północnym i taśmociąg załadowczy o maksymalnej zdolności załadunkowej 3500 t/dobę na Nabrzeżu Południowym. Stanowisko Mijanka Stanowisko tworzy nabrzeże dalbowe o długości 200 m i głębokości eksploatacyjnej 8,40 m. Przy nabrzeżu mogą być obsługiwane statki o długości do 140 m. Nabrzeże przeznaczone do przeładunku produktów płynnych. Wyposażone jest w dwa punkty przeładunkowe: amoniaku o wydajności 300t/godz i kwasu siarkowego o wydajności 350t/godz,

6 Rysunek 2 Mapa Portu Morskiego Police Źródło: Polish Ports Handbook, LINK 2004 Przemysłowotwórcza rola Parku Technologicznego Police Port Morski Police jest związany z rozwojem działalności produkcyjnej skupionej przy Z.Ch. Police w ramach inwestycji własnych i przedsięwzięć skupionych w Polickim Parku Przemysłowym Infrapark utworzonym 29 kwietnia 2004 r. Park przemysłowy stanowi wydzielony obszar gospodarczy o powierzchni 227 ha leżący wokół Z.Ch Police. Ma on ramy organizacyjne w postaci spółki akcyjnej, której założycielami są: Z.Ch. Police, Gmina Police, Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego. Obszar ten stwarza szczególne warunki do podjęcia działalności w następujących branżach: przemysł chemii nieorganicznej, przetwarzanie produktów ubocznych, ochrona środowiska, nowe technologie, energie odnawialne. Infrapark oferuje do sprzedaży lub dzierżawy tereny i obiekty, z możliwością korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług pomocniczych, pod działalność gospodarczą i inwestycje. Jednocześnie udziela kompleksowej pomocy w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności oraz dostępie do usług prawnych i finansowych. Do dyspozycji inwestorów są wszystkie media: energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna oraz kanalizacja z oczyszczalnią, składowiska odpadów; infrastruktura drogowa, kolejowa, wodna, telekomunikacyjna. Inwestorzy będą mogli skorzystać z ulg w podatku od nieruchomości spełniając jeden z dwóch warunków: przekroczenie określonego poziomu inwestycji lub stworzenie określonej liczby miejsc pracy. W najbliższym czasie Infrapark ma otrzymać prawie 30 mln zł z unijnych funduszy strukturalnych. Pieniądze będą zainwestowane w pierwszej kolejności w rozwój infrastruktury teleinformatycznej, elektroenergetycznej oraz rozwój sieci wodnokanalizacyjnej. Przewiduje się budowę dróg dojazdowych wraz z parkingami dla samochodów ciężarowych. Zainteresowanie potencjalnych inwestorów ofertą Infraparku jest duże. W ciągu pierwszych miesięcy działalności zarząd spółki podpisał szereg listów intencyjnych i przewiduje, że w 2008 r. na terenie parku technologicznego powinno działać ponad 30 małych i średnich przedsiębiorstw 6. Jeżeli te przewidywania się sprawdzą, to Port Morski Police zyska sąsiedztwo spółek, które z pewnością będą zainteresowane wykorzystaniem 6 Inwestorzy na start BiP Business&Promotion Nr 1/2005, s. 18

7 potencjału portowego jako ważnego elementu ułatwiającego im realizację zadań transportowych. Zagospodarowanie terenów portowych Tereny leżące w najbliższym sąsiedztwie portowych terminali przeładunkowych o powierzchni ok. 300 ha, niewykorzystywane przez Z.Ch. Police i gminę, są przeznaczone na działalność portową. Obecnie następuje sukcesywne przejmowanie tych terenów. Proponowane przyszłe zagospodarowanie terenów wiąże się ze stworzeniem w tym miejscu warunków dla kompleksowej obsługi transportowo-logistycznej ładunków przeznaczonych do transportu morskiego. Tereny te sąsiadują z Kanałem Polickim stąd istnieje możliwość budowy nowych nabrzeży portowych o parametrach zbliżonych do nabrzeży istniejącego Portu Morskiego. W drugiej linii nabrzeża istnieje możliwość wybudowana odpowiedniego zaplecza składowego. Zaplecze to może w przyszłości oferować dodatkowe usługi logistyczne, np. montowanie, uszlachetnianie, formowanie jednostek ładunkowych, obsługa spedycyjno-agencyjna, itd. Szansą dla portu jest wyspecjalizowanie się w obsłudze ładunków, które nie są obecnie przeładowywane lub są przeładowywane w ograniczonym zakresie w pobliskich portach położonych w ujściu rzeki Odry. Są to przede wszystkim ładunki masowe i płynne chemikalia, w tym ropa naftowa i paliwa płynne. Te ostatnie mogą być obsługiwane przy stanowiskach dalbowych. Omawiane tereny przeznaczone pod inwestycje wymagają prac przygotowawczych zmierzających do utwardzenia podłoża. Obecnie wysoki poziom wód gruntowych nie pozwala na posadowienie ciężkiej infrastruktury portowej. Jedną z technologii prac melioracyjnych, która jest brana pod uwagę jest obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez obciążenie terenów warstwą ziemi uzyskaną z prac pogłębiarskich przeprowadzanych na pobliskim torze wodnym. Technologia ta, choć długotrwała, jest opłacalna w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami budowlanymi. Dużą zaletą tych terenów jest dobry dostęp do wszystkich mediów, niezbędnych do prowadzenia procesu inwestycyjnego. Dostępne jest zasilanie elektryczne na poziomie 220kV, z doprowadzoną na teren portu siecią 6kV 7. Istnieje także możliwość zasilania gazem wysoko metanowym gazociągiem o średnicy 500 mm. Dodatkowo tereny te mają dobry dostęp do sieci wodociągowej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. 7 Przy dużym zapotrzebowaniu mocy istnieją możliwości zasilania na poziomie 110 kv z lokalizacją stacji transformatorowej 110/6 kv

8 Niezależnie od przyszłych inwestycji związanych z zagospodarowaniem nowych terenów portowych, pierwszoplanowym przedsięwzięciem własnym portu mającym na celu zwiększenie zdolności przeładunkowych obecnego Portu Morskiego jest wydłużenie Nabrzeża Produktu o ok. 100m w kierunku południowym. Powstanie w ten sposób uniwersalne stanowisko przeładunkowe przeznaczone do obsługi ładunków innych niż obecnie przeładowywane na potrzeby Z.Ch. Police. Jednym z zadań strategicznych jest poprawa zagospodarowania istniejącego Portu Barkowego. Port Police nie czerpie wystarczających korzyści z bardzo dobrego położenia w połowie drogi pomiędzy Portami Szczecin i Świnoujście na granicy wód morskich i śródlądowych. Port Barkowy może i powinien się stać swego rodzaju platformą logistyczną wymiany ładunków pomiędzy statkami morskimi i barkami rzecznymi. Barki mogą korzystać z dogodnego połączenia z europejską siecią dróg śródlądowych poprzez Odrę i dalej przez Kanał Odra-Havela. Na początku konieczne są prace hydrotechniczne pozwalające na wejście do Portu Barkowego większych jednostek pełnomorskich, polegające na pogłębieniu i kanału wejściowego do min. 5 m i poszerzenie tego kanału do ok. 85 m. Dodatkowo, konieczne jest doposażenie nabrzeży portowych w urządzenia przeładunkowe o dużym wysięgu na wodę mogące realizować przeładunki bezpośrednie statek-barka, a także budowa odpowiedniego zaplecza składowo-logistycznego. Poprawa dostępności od strony wody i lądu Rozważane są trzy warianty poprawy dostępności portu od strony wody. Wszystkie wiążą się z połączeniem terenów portowych z torem głębokowodnym Szczecin-Świnoujście poprzez: 1) pogłębienie Kanału Polickiego na północ od Portu Morskiego do wysokości kanału dojściowego do Portu Barkowego, z wykorzystaniem urobku do uzdatniania terenów, 2) pogłębienie całego Kanału Polickiego w kierunku północnym, 3) połączenie z torem poprzez wykonanie przekopu w rejonie wyspy Mały Karw. Projekty te nie wykluczają się wzajemnie i mogą być zrealizowane niezależnie od siebie, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb ruchu jednostek. Ze względu na walory ekologiczne terenów nadodrzańskich inwestycje te mogą natrafić na utrudnienia w realizacji. W szczególności ostatni projekt będzie trudny do zaakceptowania w momencie, gdy zaczną obowiązywać przepisy ochronne wynikające z realizacji rządowego programu Natura Przepisy te działać będą na obszarze rozciągającym się na północ oraz na wschód od granic Portu Morskiego Police.

9 Poprawa dostępności od strony lądu wiąże się z rozwojem infrastruktury drogowej w skali lokalnej oraz z rozwiązaniami dotyczącymi całego szczecińskiego węzła transportowego. Rozwój Portu Morskiego Police jest w bardzo dużym stopniu zależny od realizacji ogromnej inwestycji drogowej, jaką jest obwodnica zachodnia Szczecina. Obwodnica będzie podstawowym elementem układu komunikacyjnego aglomeracji szczecińskiej. Najwięcej skorzystałyby na niej północne obszary aglomeracji, w tym miasto Police. Plany zakładają budowę ok. 50 km odcinka drogi ekspresowej łączącej Kołbaskowo z węzłem goleniowskim (rysunek 3). Na jej przebiegi przewiduje się bezkolizyjne skrzyżowania z ośmioma drogami do: Lubieszyna, Dobrej Szczecińskiej, Tanowa, Polic i mniejszych miejscowości. Nie jest rozstrzygnięty rodzaj przeprawy przez Odrę pomiędzy Policami i Świętą. Brane są pod uwagę dwa rozwiązania: most wysokowodny i tunel 8. Całkowity koszt inwestycji waha się od 0,9 do 1,1 mld zł w zależności od przyjętych wariantów i harmonogramu prac inwestycyjnych. Droga ta jest od kilku lat w fazie projektowania, lecz dopiero od niedawna istnieje realna możliwość realizacji tej inwestycji. Władze samorządowe regionu i Szczecina starają się uzyskać częściowe finansowanie tego przedsięwzięcia z funduszy unijnych Interreg. Ważnym argumentem test to, że obwodnica będzie drogą o znaczeniu międzynarodowym, gdyż stanie się fragmentem trasy Via Hanseatica biegnącej z Europy Zachodniej w kierunku Gdańska i Kaliningradu. Oprócz dużych inwestycji drogowych dotyczących dróg krajowych i międzynarodowych, ważnym zadaniem jest równoległa rozbudowa wewnętrznej sieci drogowej portu. Aktualnie przeładunki surowców i produktów na potrzeby Z.Ch. Police odbywają się przy pomocy taśmociągów i rurociągów, a istniejące wewnątrzportowe drogi kołowe nie nadają się do przyjęcia większej ilości ciężkich pojazdów. Zakładając zwiększającą się masę towarową obsługiwaną transportem drogowym konieczna jest poprawa parametrów istniejących dróg i budowa brakujących połączeń tak, aby możliwa była komunikacja wewnątrz portu bez konieczności korzystania z dróg publicznych. Kolejnym niezbędnym przedsięwzięciem jest doprowadzenie do portu infrastruktury kolejowej. Optymalnym rozwiązaniem jest osobna, tzw. dedykowana linia kolejowa łącząca terminale portowe z istniejącą linią kolejową jednotorową, zelektryfikowaną, przystosowaną do ruchu towarowego Szczecin-Trzebież. Możliwe jest skomunikowanie portu ze stacją 8 Przyjmuje się, że budowa tunelu jest niewiele droższa od mostu wysokowodnego a jego eksploatacja tańsza. Przy podejmowaniu decyzji projektanci korzystają z doświadczeń zrealizowanej przeprawy tunelowej przez rzekę Warnow w Rostocku oraz planowanej przeprawy tunelowej przez Świnę i Kanał Mieleński w Świnoujściu.

10 Police-Zakład lub Police-Chemia z wykonaniem bocznic kolejowych na poszczególnych terminalach przeładunkowych. Analiza przyszłej dostępności zaplecza portowego Realizacja obwodnicy zachodniej Szczecina daje ogromną szansę dla Portu Morskiego Police w konkurencji z Portem Szczecin i Świnoujście. Usytuowanie portu w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowej drogi ekspresowej będzie niewątpliwie poważnym argumentem decydującym o wyborze Polic jako miejsce obsługi łańcuchów morsko-lądowych. Police mogłyby stanowić doskonałe regionalne zaplecze logistycznodystrybucyjne. Dowodem na powyższą tezę będzie analiza porównawcza Portu Szczecin i Portu Police przy założeniu zakończenia realizacji obwodnicy zachodniej. Można przyjąć, że oba porty, położone w obrębie szczecińskiego węzła transportowego, zaoferują równie atrakcyjny teren pod inwestycje logistyczne. Jeśli inwestycja miałaby charakter regionalnego centrum dystrybucyjnego dwa główne kryteria porównawcze byłyby brane pod uwagę: 1) kryterium dostępności zaplecza w obszarze węzła szczecińskiego, 2) kryterium dostępności zaplecza w obszarze województwa szczecińskiego, Biorąc pod uwagę sieć dróg kołowych istnieje siedem głównych kierunków wyjazdu z obszaru węzła szczecińskiego. Na każdej z dróg wyjazdowych wyznaczono punkt graniczny węzła szczecińskiego (rysunek 2): A) droga międzynarodowa Nr 3 i 6 w kierunku na Goleniów, B) droga wojewódzka Nr 142 w kierunku na Chociwel, C) droga krajowa Nr 10 w kierunku na Stargard Szczeciński, D) droga międzynarodowa Nr 3 w kierunku na Pyrzyce, E) droga wojewódzka Nr 118 w kierunku na Gryfino, F) autostrada A6 w kierunku na Kołbaskowo, G) droga wojewódzka Nr 116 w kierunku na Pasewalk, H) droga wojewódzka Nr 114 w kierunku na Police. Miarą dostępności zaplecza w obrębie węzła szczecińskiego jest średni czas przejazdu do granic węzła transportowego. Czas ten powinien być liczony jako średnia arytmetyczna czasów przejazdu do punktów granicznych położonych na siedmiu głównych kierunkach wyjazdowych. Najlepsza dostępność zaplecza w obrębie węzła szczecińskiego będzie cechowała ten port, dla którego średni czas tw będzie najkrótszy.

11 7 1 w 7 t i, gdzie i 1 t d ti v t w średni arytmetyczny czas przejazdu z portu do granic węzła szczecińskiego t i czas dojazdu do i-tego punktu granicznego, d i odległość od portu do i-tego punktu granicznego, v i średnia prędkość przejazdu z portu do i-tego punktu granicznego. i i Rysunek 3 Szczeciński węzeł transportowy Źródło: Opracowanie własne Miarą dostępności zaplecza w danym kierunku transportowym jest czas przejazdu z portu do danego punktu granicznego obszaru węzła transportowego. Miarą dostępności całego zaplecza dowozowo-odwozowego jest średni czas przejazdu do wszystkich punktów

12 granicznych węzła transportowego. Czas ten powinien być liczony jako średnia ważona czasów przejazdu do punktów granicznych położonych na wszystkich głównych kierunkach wyjazdowych. Współczynniki wagi poszczególnych kierunków odpowiadają szacunkowemu obciążeniu dróg wyjazdowych przewozami do i z portu. Można je oszacować na podstawie ilorazu liczby podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na danym kierunku transportowym do ogólnej liczby podmiotów w regionie (tabela 2). Najlepsza dostępność zaplecza w obszarze województwa szczecińskiego będzie cechowała ten port, dla którego średni czas przejazdu do granic obszaru węzła tr będzie najkrótszy. t k t r 7 i 1 i i, gdzie t t r - średni ważony czas przejazdu od portu do granic węzła szczecińskiego t i - czas dojazdu do i-tego punktu granicznego, k i - współczynnik wagi i-tego punktu granicznego, d i - odległość od portu do i-tego punktu granicznego, v i - średnia prędkość przejazdu od portu do i-lego punktu granicznego. i d v i i Tabela 2. Struktura kierunkowa przewozów w obsłudze podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w obrębie regionu szczecińskiego Kierunek wyjazdu pkt. graniczny Ilość podmiotów gospodarczych [%] A ,4 B ,4 C ,1 D E ,2 F ,2 G ,7 H 124 0,1 Razem Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie Czas przejazdu na trasie port - punkt graniczny jest zależny od odległości i parametrów technicznych drogi. Dlatego też, można podzielić drogi w obszarze węzła na międzynarodowe, krajowe i śródmiejskie. Biorąc pod uwagę różne prędkości na tych drogach, można obliczyć czasy przejazdu do poszczególnych drogowych punktów granicznych (tabela 3). Uzyskane wyniki pozwalają na obliczenie średnich czasów przejazdu, czyli

13 parametrów tw i tr stanowiących miarę dostępności zaplecza dla obu analizowanych portów (tabela 4). Tabela 3. Odległości i czas przejazdu do drogowych punktów granicznych węzła szczecińskiego dla Portu Police i Portu Szczecin Warianty lokalizacji Port Police 20,1 km 20,1 M Odległości i czasy przejazdu do drogowych punktów granicznych [km, h] A B C D E F G H 51,1 km 63,8 km 58,8 km 32,8 km 51,1 M 63,8 M 58,8 M 32,8 M 46,8 km 32,8 M 14,0 K 23,2 km 19,2 M 4,0 K 12,0 km 12,0 K Port Szczecin 0,29 h 39,0 km 26,0 M 6,0 K 7,0 C 0,73 h 31,5 km 18,5 M 6,0 K 7,0 C 0,91 h 32,5 km 19,5 M 6,0 K 7,0 C 0,84 h 28,0 km 15,0 M 6,0 K 7,0 C 0,72 h 27,0 km 20,0 K 7,0 C 0,46 h 20,5 km 2,5 M 8,0 K 10,0 C 0,34 h 18,5 km 7,0 K 11,5 C 0,22 h 37,0 km 26,0 K 11,0 C 0,65 h 0,55 h 0,56 h 0,50 h 0,54 h 0,43 h 0,41 h Oznaczenia: M - drogi międzynarodowe, umożliwiające poruszanie się ze średnią prędkością 70 km/h, K - drogi krajowe, umożliwiające poruszanie się ze średnią prędkością 55 km/h, C - drogi śródmiejskie, umożliwiające poruszanie się ze średnią prędkością 40 km/h, Źródło: Opracowanie własne 0,75 h Tabela 4. Parametry t w i t r Port Police Port Szczecin t w 0,64 h 0,55 h t r 0,46 h 0,54 h Źródło: Opracowanie własne Wartości obu parametrów wskazują, że przy założeniu realizacji obwodnicy zachodniej Szczecina, Port Police cechować się będzie lepszą dostępnością zaplecza w obszarze województwa szczecińskiego a Port Szczecin w obszarze węzła szczecińskiego. Stąd, Port Police stanowiłby atrakcyjniejszą lokalizację dla regionalnego centrum logistycznego. Wnioski Strategia Portu Morskiego Police powinna brać pod uwagę poniższe najważniejsze działania mające wpływ na rozwój potencjału portowego.

14 1) Zarząd portu powinien możliwie szybko przejąć od Z.Ch. Police wszystkie tereny leżące w granicach portu oraz wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem tymi terenami. Wiążę się z tym przejęcie pełnej odpowiedzialności za rozwój portu. Jest to warunek neutralnego podejścia do każdego obecnego i przyszłego inwestora lub klienta korzystającego z usług portu. 2) Kluczową inwestycją decydująca o rozwoju portu jest budowa obwodnicy zachodniej Szczecina. Port powinien aktywnie uczestniczyć w procesie pozyskiwania funduszy dla tej inwestycji oraz podczas samej budowy obwodnicy. Konieczne jest dogodne skomunikowanie terminali portowych z nową infrastrukturą drogową. 3) Poprawa dostępności portu od strony lądu i wody musi być połączona z inwestycjami wewnętrznymi w sieć połączeń drogowych i kolejowych łączących wszystkie obecne i nowopowstające terminale. Wskazane jest również dobre skomunikowanie portu z obszarem Parku Technologicznego Infrapark 4) Wszelkie przedsięwzięcia w Policach będą generowały ładunki dla portu. Oferta Portu Morskiego Police dla potencjalnych inwestorów, powinna zawierać szereg udogodnień o charakterze organizacyjnym, infrastrukturalnym i finansowym. Bardzo istotne jest czynne partnerstwo Gminy Police i Z.Ch Police w procesie pozyskiwania inwestorów. Rezygnacja tych podmiotów z krótkoterminowych zysków z podatków i innych opłat, sprawne przeprowadzanie procedur administracyjno-prawnych i pomoc technicznobudowlana dla przedsiębiorców mogą przekształcić się w swego rodzaju partnerstwo publiczno-prywatne. 5) Należy podjąć działania w kierunku wykonywania usług przeładunkowych na rzecz innych poza Z.Ch. Police przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w surowce dostarczane drogą morską. Część działań może mieć charakter bezinwestycyjny i one powinny być podjęte w pierwszej kolejności. Literatura 1. Inwestorzy na start, BiP Business&Promotion Nr 1/ Polish Ports Handbook, Wydawnictwo LINK Wiśnicki B. Wielokryterialna analiza lokalizacji terminalu międzynarodowych przewozów multimodalnych w węźle szczecińskim, Praca doktorska napisana na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Strony internetowe:

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie lokalizacji logistycznego centrum dystrybucji w węźle transportowym

Wyznaczanie lokalizacji logistycznego centrum dystrybucji w węźle transportowym Bogusz Wiśnicki Wyznaczanie lokalizacji logistycznego centrum dystrybucji w węźle transportowym, Logistyka Nr 2/2003, s. 20-21 (cz. I) i Logistyka Nr 3/2003, s. 14-15 (cz. II). Bogusz Wiśnicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Szczecin rzebusz / rzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Położenie Skrócona nazwa Szczecin rzebusz Miasto/gmina Szczecin Powiat szczeciński Województwo Z achodniopomorskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Stargardzki Park Przemysłowy

Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy to obszar inwestycyjny o powierzchni ponad 150 hektarów Park zarządzany jest przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., utworzoną

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m.

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. II Polsko Francuskie seminarium konsultacyjne MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. Wybrane aspekty realizacji projektu i założenia gospodarowania urobkiem pogłębiarskim.

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o.

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. LOKALIZACJA TERENU W STRUKTURZE REGIONU LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO: - 36 mil morskich od ujścia Odry do Bałtyku -17 km do autostrady - 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Założenia wstępne: 1.Lokalizacja i stan istniejący Informacje na temat położenia obszaru opracowania w mieście Nowy

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Projekt przystosowania portu Police do obsługi żeglugi bliskiego zasięgu

Projekt przystosowania portu Police do obsługi żeglugi bliskiego zasięgu Wiśnicki B., Klabacha M.: Projekt przystosowania Portu Police do obsługi żeglugi bliskiego zasięgu, [w:] Program UE Autostrady Morskie szansą dla rozwoju potoków ładunkowych pomiędzy Morzem Bałtyckim a

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Operacja

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI MS TFI Shipyards & Offshore Group MS TFI Shipyards & Offshore Group MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza grupą trzech stoczni remontowych: Stocznią

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt terytorialny założenia Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto Styczeń - zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - m/v Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych). Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM LISTA PROPONOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH KONTRAKTEM TERYTORIALNYM DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Paostwo Samorząd Biznes współpraca na rzecz gospodarki morskiej

Paostwo Samorząd Biznes współpraca na rzecz gospodarki morskiej Paostwo Samorząd Biznes współpraca na rzecz gospodarki morskiej Szukajmy tego co nas łączy Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Czerwiec, 2014 Ostatnie 25 lat w Szczecinie Lata 90` - brak świadomości

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych

Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych Marek Trojnar Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Strategia

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności Szczecin 2011 Organizacja S f e r a z a r z ą d z a n i a ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I

Bardziej szczegółowo

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta)

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta) 2015-09-29 14:09 MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ 2014-2020 (komunikat, korekta) - MIR informuje: W obecności wiceministra Waldemara Sługockiego przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

chronione i wykorzystywane do realizacji funkcji portowych, wymagających dostępu do wody.

chronione i wykorzystywane do realizacji funkcji portowych, wymagających dostępu do wody. Pytanie 3. Jakie pierwsze działania/kroki powinien podjąć rząd w kierunku rozwoju polskiej gospodarki morskiej? 1. Stworzyć Ministerstwo Transportu I Gospodarki Morskiej. 2. Nie dopuścić do przekazania

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

S19. Budowa odcinka drogi S19 Lublin - Lubartów

S19. Budowa odcinka drogi S19 Lublin - Lubartów Budowa odcinka drogi Lublin - Lubartów Trasa ekspresowa Miała być częścią drogi Via Carpatia łączącej południe Europy (Thesaloniki) z krajami nadbałtyckimi (Kłajpeda), Nie została wpisana przez Parlament

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 41/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 7.1. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ REALIZACJI PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH

PRZYSZŁOŚĆ REALIZACJI PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH PRZYSZŁOŚĆ REALIZACJI PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH NASZE INWESTYCJE 14 PROJEKTÓW W TRAKCIE ROKOWAŃ SZACOWANA WARTOŚĆ INWESTYCYJNA PROJEKTÓW PO ZREALIZOWANIU 9,7 MLD PLN POZNAŃ GŁÓWNY (3 ETAP) WROCŁAW ŚWIEBODZKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Opracował: Robert Urbanik Pojęcie infrastruktury Czynniki produkcji transportowej Infrastruktura (obiekty i urządzenia) Suprastruktura (środki przewozowe) Drogi transportowe Węzły

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 260 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 15 W GNIEŹNIE OPIS WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH POZNAŃ, MARZEC 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN, UL. ŁĄCZNA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

SZCZECIN, UL. ŁĄCZNA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY AUTOSTRADY A-1 NA ATRAKCYJNOŚĆ PORTU GDAŃSKIEGO

WPŁYW BUDOWY AUTOSTRADY A-1 NA ATRAKCYJNOŚĆ PORTU GDAŃSKIEGO WPŁYW BUDOWY AUTOSTRADY A-1 NA ATRAKCYJNOŚĆ PORTU GDAŃSKIEGO dr inż. Artur Pawłowski Kierownik Zespołu Badań Rynku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Konferencja pt.: Zjawiska społeczne i gospodarcze jako efekty

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna nr 1

Oferta inwestycyjna nr 1 Oferta inwestycyjna nr 1 Lokalizacja Właściciel Status prawny Obszar do zagospodarowania Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż Rokitnica. Gmina Złotoryja, Powiat Złotoryjski ok. 9 km od centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 6 Uwarunkowania rozwoju miasta W-588.06

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA

M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA W S Z C Z E C I N I E Strona 1 OBSZAR INWESTYCYNY M a t e r i a ł y i n f o r m a c y j n e Spis treści Strona 2 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej Projekt z dnia 22 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, rozwój przemysłu i turystyki oraz miasta Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin PLAN PREZENTACJI UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Firma Euro Terminal to wielozadaniowy terminal z dedykowaną

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

3.2. Porty ujścia Odry

3.2. Porty ujścia Odry 3.2. Porty ujścia Odry 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Portami ujścia Odry są Szczecin i Świnoujście, będące portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 4/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo