Si ownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpart-turnactuator\

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Si ownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpart-turnactuator\"

Transkrypt

1 Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI SPR0P HRKTERYSTYK Siowniki elektryczne REMTI z bezkontaktowym czujnikiem pooenia. Niezawodna mechanika tradycyjnych siowników jednoobrotowych ISOMT wyposaona w nowy ukad sterujcy DMS3. To poczenie dostarcza wiele dodatkowych funkcji i nieskomplikowane programowanie parametrów pracy siownika. HRTERISTIS Electric actuatorsremti with absolute contactless monitoring of position. Reliable mechanics of traditional partturn electric actuators ISOMT equipped witha new control system DMS3. This combination provides plenty of functions and incomparable comfort during the actuator s setting. OPIS Siowniki elektryczne REMTI STR 0P s wyposaone w modu elektroniki DMS3. Moe by sterowany napiciem 4 V D (pooeniowa regulacja P) lub analogowym sygnaem wejciowym 0/40mlub 0/10V(regulacja3pooeniowa3P). Wczaniesilnikaelektrycznegojestrealizowaneprzezoptoelementy. Programuje si je za pomoc przycisków i migajcych diod LED na pyciesterowniczejlubzapomocprogramunap(interfejsrs3). SprzeznaczonedopracyregulacyjnejlubpracyONOFF. DESRIPTION Electric actuators REMTI SPR 0P are equipped with electronics DMS3. They are controlled by voltage 4V D (P operation) or by analogue input signal 0/4 0m or 0/ 10 V (3P operation). Switching of the electricmotor is performed by optocomponents. Parameters setting is done by means of pushbuttons and blinking LED diodes placed on control unit or by means of P programme(interface RS3). The actuators are aimed for modulating operation or ON OFF operation. FUNKJEIWYPOSENIESTNDRDOWE Napiciezasilania30V Przyczeelektrycznenalistwzaciskowa Wyczaniewpooeniachkracowych programowaneprzekanikire1,re PrzekanikREDY Sterowaniesygnaem0/40m lub0/10v Sterowanienapiciem4VD Sterowanie impulsowe Tryb synchronizacji pracy(praca przerywana) FunkcjabezpieczestwaESD(reakcjanaawari) Prdowynadajnikpooenia40mpasywny(niedlaDMS3w wersjipooeniowej) Wyjciezgaszaniaawarii Grzakasterowanazpytysterowniczej ModukomunikacjiRS3 Program do programowania na P Przyczemechanicznekonierzowe ISO 511 Sterowanierczne StopiekryciaIP67 STNDRD EQUIPMENT ND FUNTIONS Supply voltage 30 V Terminal board connection Switching off in limit positions freely programmable relays RE1, RE RelayREDY ontrol by unified signal0/40m or0/10v ontrol voltage for remote control4vd Impulse control(inching duty) Timing mode/ regime of operation Safety function ESD(failure reaction) Electronic position transmitter 40m passive (not for DMS3 in P version) Output for failure messages Space heater operated by control unit ommunication interface RS 3 Programme for parameterssetting by P Mechanical connection flange ISO 511 Manual control Protection code IP 67 15

2 REMTI SP1P Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ Tabela specyfikacyjna\specification table\ SPR 0P Kodzamówienia\Ordercode\ 30. x x x x x x / x x Odpornoklimatyczna \limate resistance\ Standard \standard\ Standard 4 \standard 4\ Tropikalna \tropics\ 10) Temperatura otoczenia \mbient temperature\ Stopiekrycia \Enclosure\ IP67 1 IP67 IP67 6 Przyczeelektryczne \Electric connection\ Nalistwzaciskow \To terminal board\ 50Hz 60Hz 3) Napiciezasilania \Voltage\ Schematpodczenia \Wiring diagram\ 30V 0V 0 L 4V Z V Z517 V 10V Z518 T 110V 4V J Max.momentobcienia \Max. load torque\ ReimpracyONOFF \ONOFFduty\ 1Nm (7Nm) 5Nm (15Nm) 3Nm 40Nm 40Nm 3) Max.momentobcienia \Max. load torque\ Reimpracyregulacyjny \Modulating duty\ 33) 10Nm (7Nm) 0Nm (15Nm) 5Nm 3Nm 3Nm 35) zas przestawienia \Operating time\ 15 s/90 30 s/90 60 s/ s/ s/ Zmechanicznymiogranicznikamiktaobrotu \With stop ends\ 4) ez mechanicznych ograniczników regulowany, programowany \Without stop ends program adjustable\ 41) Ktroboczy \Operating angle\ F G M N P Moduelektroniki \ontrol board\ Sterowanie/Sygnaysterujce \ontrol/ ommand input\ SygnawyjciowylSchemat elektryczny \Output signal\ \Wiring diagram\ DMS3 P 3P/P Modulowane \ Modulating\ ONOFF i impulsowe\ and inching\ 0/40m 0/10V ONOFF iimpulsowe \ andinching\ 4VD 4VD 40m pasywny\passive\ Z517a Z516a Z518a F G H Przyczemechaniczne\Mechanicalconnection\ Ksztatwpustu \oupling shape\ Rysunek wymiarowy \Dimensional drawing\ Konierz\Flange\/ISO511 Uchwyt\ Stand\ Uchwyt+Dwignia\Stand+Lever\ 61) 6) Uchwyt+dwignia+igoTV160 \Stand+Lever+PullrodTV160\ Dlazaworówmieszajcych\Formixingvalves\KOMEX 60) 6) Dlazaworówmieszajcych\Formixingvalves\ESE 61) 6) F07 F05 9x9 9x9 14x14 14x18 8x13 14x14 14x18 P117 P117 P1173 P1173 P1451/F P1451/E P1451/D P1451/ P1451/ P1451/ P1174 P0100 P119 P11 S T D U V K L M N P R E F G I J igdalszynanastpnejstronie \Next page\ 16

3 Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI Tabela specyfikacyjna\specification table\ SPR 0P Kodzamówienia\Ordercode\ 30. x x x x x x / x x ezdodatkowegowyposaenia\noadditionalequipment\ Wyposaeniedodatkowe \dditional equipment\ Ustawieniektaroboczegonaokrelonwarto \djustmentofoperatingangletorequiredvalue\ 0 1 Sterowanierczne\Manualcontrol\ 71) 0 Dopuszczalnekombinacjewyposaeniadodatkowegoikodzamówienia\llowedcombinationsandcodesofadditionalequipment\:+=0 kcesoria dodatkowe \ccessories\ Kod zamówienia \ccessories\ Kabel komunikacji D9F/RJ45 \ommunication cable D9F/RJ45\ Kluczserwisowysterowaniarcznego \Servicehandle\ Uwagi: 10) Patrzparametrytechniczne "rodowiskorobocze". 3) Przy czstotliwoci 60 Hz czas przestawienia zwikszy si 1,x a moment zmniejszy 1, x. Siownikissamohamownedowartocipodanejwnawiasach. 3) TakimmomentemmonaobciysiownikwreimiepracyS10min,lubS4 5%,690cykli/h. 33) Takimmomentemmonaobciysiownikwreimiepracyregulacyjnej S4 5%,90do100cykli/h. 35) Parametry techniczne silników elektrycznych z prdkociami przestawienia podaneswdzialeparametrówelektrycznych"parametryelektrycznesilniki elektryczne". 41) Siownik nie posiada wyczników momentowych, dlatego wyczniki pooeniowe musz by tak ustawione, eby silnik nie doszed do mechanicznychogranicznikówktaobrotu. 4) Konkretnyktroboczynaleypodawzamówieniu,winnymprzypadkuktjest nastawiony na minimalny z wybranego zakresu. 60) Ktroboczy90. 61) Monaspecyfikowatylkodlamomentuobcienia3Nm. 6) Po rozczeniu przekadni za pomoc przecznika umieszczonego z boku siownika, siownik przestawia si za pomoc dwigni na zaworze (dotyczy siownikabezkoasterowaniarcznego) 71) Siownikporozczeniuprzekadnizapomocprzecznikaumieszczonegoz bokusiownika,sterujesizapomockoarcznego(niespecyfikujesiw zamówieniuprzecznikadorozczaniaprzekadni) Notes: 10) See the technical data sheet"working environments". ) Validfor4VDonly;5Nm;0s/90 ;<90 ;OrdercodeQ. 3) t frequency 60 Hz operating time is reduced by 1, and torque decreased by 1,. ctuatorsareselflockinguptothetorquevaluegiveninbrackets 3) ythistorqueitispossibletoloadtheactuatorunderdutycycles10min,or S45%, 690 cycles per hour. 33) y this torque is possible to load the actuator under duty cycle S45%,90100cyclesperhour. 35) For detailed information on electric motors according to the operating time see the technical data sheet"electric data Electric motors". 41) ctuator does not have torque switching, therefore it must not run onto stop ends. 4) Required operating angle must be specified in your order, otherwise the actuator willbesettotheminimumangleofthespecifiedrange. 60) Operating angle ) Loadtorquecanbespecifiedas3Nmonly. 6) fterdisengagementofthegearwithabutton(ontheside)theactuatorcanbe operatedwithaleverorwithapullrod(itdoesnotcontainanyhandwheel). 71) fter disengagement the actuator can be operated manually with a handwheel placed on the upper cover (disengagement mechanism is not needed to be specified). Programowemoliwociustawieniasygnaówwejciowych wyjciowychisterujcych PrzekanikiRE1,RE:nieaktywne,pooenieotwarte,pooeniezamknite,praca w kierunku otwiera, praca w kierunku zamyka, praca, praca sygnalizowana miganiem,dopooenia,odpooenia,ostrzeganie,sterowaniezdalne,sterowanie lokalne,sterowaniewyczone. PrzekanikREDY:bdy,bdyiostrzeenia,bdylubbraksygnau sterujcego,bdyiostrzeenialubbraksygnausterujcego. Sygnawyjciowy(zEPVpasywny): 40mlub04m Sterowanie(regulacja) :P,3P,3P/PprzeczanienaI Sygnasterujcy(N) :40m(10V),04m(10V),00m(010V), 00m(100V), Wejcie I1 : NIEKTYWNE, ESD, DL (blokowanie sterowania lokalnego nie dotyczywykonaniasiownikabezsterowanialokalnego),stop. Wejcie I: NIEKTYWNE, ESD, DL (blokowanie sterowania lokalnego nie dotyczy wykonania siownika bez sterowania lokalnego), sterowanie P (przy podczonym regulatorze (dla programowej moliwoci sterowania 3P/P I) obowizujeprzyaktywnymwyjciuisterowanybinarnymiwejciami4vd). REKJ N WRI: OTWIER, ZMYK, NIE REGUJE, POOENIE EZPIEZNE. Na wyjciach I1, I nie mona ustawi takiej samej funkcji z wyjtkiem stanu nieaktywny(np.jakjestustawionafunkcjaesdnawejciui1,niemonafunkcjiesd ustawinawejciui. Program possibilities of setting the inputs, outputs and control signals Program possibilities for RE1, RE relays: disabled, open position, close position, open, close, movement, movement flasher, to position, from position, warning, remote control, local control, control shut off. Program possibilities for REDY relay: errors, errors or warnings, errors or no remote, errors or warnings or no remote. Program possibilities for output signal (from EPV passive): 4 to 0 m, 0to4m. ontrol programme options(regulating): P, 3P, 3P/P switched over to I Program possibilities for input control signal (N): 4 to 0 m ( a 10 V), 0to4m(10aV),0to0m(0a10V),0to0m(10a0V). Program possibilities for inputs I1: DISLED, ESD, DL(local releasing, remote releasing), STOP. Program possibilities for inputs I: DISLED, ESD, DL(local releasing, remote releasing), STOP P(when controller is switch on)(for control programme option 3P/P I)) allows control using the binary 4V D inputs with I input activated. Program possibilities of FILURE RETION: OPEN, LOSE, STOP, SFE POSITION. TheidenticalfunctionscannotbesetonI1&Iinputsinadditiontothedisabledstate (e.g., if theesd function is set on I1input, it is not possible to select the(esd) functiononiinputatthesametime 17

4 REMTI SP1P Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ Schematypodcze\Wiringdiagrams\SPR0P WEJIE4VD WEJIE4VD Uwagi: 1. NazaciskiN,Llistwyzaciskowej(X)moduuelektronikipodajemynapicie zasilania10/0/30/40vlub4vwedugzamówienia.dlanapicia zasilania4vniemapotrzebypodczaniaprzewoduuziemieniape. Notes: 1. On clamp N, L terminal power supply(x) feed supply voltage 10/0/30/40 V,or4VbyyouspecifiedtypeofconstructionE.Forsupplyvoltage4V noneedconnectgroundwirepe WEJIE4VD Przyczeelektryczne: Przez3przepustykabloweM16x1,5dlarednicyprzewodów6do10,5mmna listwzaciskow. PE,N,L...zaciski(0,051,5mm)napiciezasilania30,10lub4V, 50/60Hz(wedugspecyfikalcji) OM,LOSEOPEN,I1,I...zaciski(0,051mm)wejsterujcych4VD +IN,IN,SH...zaciski(0,051mm)wejciowysygnasterujcy 0/4 0 m(0/10v) +L,L,SH...zaciski(0,051mm)prdowysygnawyjciowy (pasywny) 40 m OM,NO,N..zaciski(0,051,5mm)przekanikREDY OM,NO...zaciski(0,051,5mm)przekanikiRE1,Re Electric connection: via3cableglandsm16x1.5forcablediameter6to10.5mmtoterminalboards. PE,N,L...terminals(0,051,5mm)ofsupply(4Vresp.110/10V, resp. 30/40 V, 50/60 Hz(according to the specification) OM,LOSEOPEN,I1,I... terminals(0,051mm)ofcontrolinputs4v/d +IN,IN,SH...terminals(0,051mm)ofunifiedinputsignal0/40m +L,L,SH...terminals(0,051mm)ofoutputcurrentsignal(passive)40 m OM,NO,N..terminals(0,05 1,5mm)ofrelayREDY OM,NO...terminals(0,05 1,5mm)ofrelayterminalsRE1,RE Legenda: Z516a...podczenie SPR 0P (3P) sterowanie analogowym sygnaem wejciowym 0/4 0 m z przeczaniem na (P) sterowanie ON/OFF lub P sterowanie impulsowe. zci skadow jest sygnawyjciowy40mpasywny. Z517a...podczenieSPR0P dlasterowaniaon/off(p) Z518a...podczenie SPR 0P (3P) sterowanie analogowym sygnaem wejciowym 0/ 10 V z przeczaniem na (P) sterowanie ON/OFF lub P sterowanie impulsowe. zci skadow jest sygnawyjciowy40mpasywny.... kondensator OM(RS3)... podczeniejednostkisterujcejdop EPVpassive... elektronicznynadajnikpooeniapasywny E1...grzaka F3...bezpiecznikzasilacza M...silnikjednofazowy N...regulatorpooenia POSITION...czujnikpooenia Rin...rezystancjawejciowa RL...rezystancjaobcienia RE1,RE...wolnyprogramowanyprzekanik REDY...przekanikgotowoci(indywidualnieprogramowany) DMS3...moduelektroniki UN...napiciezasilania X...listwazaciskowazasilania X1...listwazaciskowanajednostcesterujcej IN...wejcia OUT...wyjcia Legenda: Z516a... wiringdiagramofspr0fortheon/offcontrolorfor analogueinput0/40mandoutputsignal40m Z517a...wiringdiagramofSPR0PfortheON/OFFcontrol(P) Z518a...wiringdiagramofSPR0PfortheON/OFFcontrolorfor analogueinput0/10vandoutputsignal40m...capacitor OM(RS3)...possibility for connecting the control unit to a P EPV passive...electronic position transmitter is passive with output current signal E1...spaceheater F3...fuseofvoltagesupplysource M...singlephaseelectricmotor N...controller POSITION...positionscanning Rin...inputresistance RL...loadresistance U N...voltageforEPV(electronicpositiontransmitter) RE1,RE...freeprogrammablerelays REDY...REDYrelay(freeprogrammable) DMS3...electronicmodule UN...voltage X...voltagesupplysourceterminalboardwithscrewterminals X1...terminalboardwithscrewterminalsonthecontrolunit 18

5 Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI Rysunki wymiarowe\dimensional drawings\ SPR 0P 3xM16x1.5 P015 KSZTT \SHPE \ KSZTT \SHPE \ KSZTT \SHPE \ KSZTT \SHPE \ Konierz\Flange\ ISO 511 Ø36 Ø5 9 Ø4 Ø30 11 D d U P117 Konierz\Flange\ ISO 511 Ø36 Ø4 D Ø5 Ø30 d P1173 TV160 P

6 REMTI SP1P Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ PrzyczemechanicznekodE wedugtabelispecyfikacyjnej \Mechanical connection code E according to specification table\ P1174 Ksztatwpustu \oupling shape\ P1451/F F07 14 P1451/E F P1451/D F P1451/ F P1451/ F P1451/ F05 14 Wersja \Version\ Wielkokonierza \Flange size\ U ØV d1 Ød3 Ød4 Ksztatprzycza \oupling shape\ WSKNIKPOOENI \POSITION INDITOR\ P1451 0

7 Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI P119 3xM16x1.5 RU M5x5 SREW M5x5 KOEK 4x16 PIN 4x L Dla\For\DN0,5,3,40 Dla\For\DN50,65,80,100,15,150 Uwaga\Note\ P11 1

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual NV-DVR04 NV-DVR04NET NV-DVR04 / NV-DVR04NET ver. 2.1 - User s manual WARNINGS AND PRECAUTIONS WARNING! READ, KEEP AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual NV-DVR04 NV-DVR04NET NV-DVR1004 / NV-DVR1004NET ver. 1.0 - User s manual WARNINGS AND PRECAUTIONS WARNING! READ, KEEP AND FOLLOW THESE

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5040V/IR-1P NVIP-3DN5040V/IR-1P NVIP-5DN5040V/IR-1P

NVIP-2DN5040V/IR-1P NVIP-3DN5040V/IR-1P NVIP-5DN5040V/IR-1P U s e r s m a n u a l NVIP-2DN5040V/IR-1P NVIP-3DN5040V/IR-1P NVIP-5DN5040V/IR-1P NVIP-2DN5040V/IR-1P, NVIP-3DN5040V/IR-1P, NVIP-5DN5040V/IR-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P User s manual NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P NVIP-1DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P - User s manual ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s guide NVIP-DN6137SD

User s guide NVIP-DN6137SD User s guide NVIP-DN6137SD NVIP-DN6137SD user s guide, version 1.0 COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN2010D/IR-1P NVIP-3DN3010H/IRH-1P NVIP-3DN4010V/IRH-1P

User s manual NVIP-3DN2010D/IR-1P NVIP-3DN3010H/IRH-1P NVIP-3DN4010V/IRH-1P User s manual NVIP-3DN2010D/IR-1P NVIP-3DN3010H/IRH-1P NVIP-3DN4010V/IRH-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416 User s manual (short form) NDR-HA4208 NDR-HA4416 NDR-HA4208 / NDR-HA4416 1.0 version - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D NV-DVR4608(S)/D and NV-DVR4616(S)/D 1.3 version. - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 U s e r s m a n u a l NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTA T SAFEGUARDS A D WAR I GS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-EA4104

User s manual NDR-EA4104 User s manual NDR-EA4104 NDR-EA4104 User s manual ver. 1.0 COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416

User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416 User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416 NDR-EB2104 / NDR-EB2208 / NDR-EB2416 User s manual ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 Tecnosteel SRL All rights reserved POL-ENG - 2008-05 2010 05

Copyright 2009 Tecnosteel SRL All rights reserved POL-ENG - 2008-05 2010 05 POLENG 200805 200 05 e2 ActiPower ActiPower to inteligentne listwy do zarządzania siecią dystrybucji zasilania i nadzory serwerów zainstalowanych w szafach rackowych. Listwy ActiPower posiadają zdolność

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

HDD/DVD RECORDER OWNER S MANUAL MODEL: RH265 RH265P1L_NAACLL_ENG

HDD/DVD RECORDER OWNER S MANUAL MODEL: RH265 RH265P1L_NAACLL_ENG RH265P1L_NAACLL_ENG HDD/DVD RECORDER OWNER S MANUAL MODEL: RH265 Before connecting, operating or adjusting this product, please read this instruction booklet carefully and completely. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL MANUAL INFRA LINE

TECHNICAL MANUAL INFRA LINE 06/07 TECHNICL MNUL INFR LINE CE-0063 R 3210 1.1 General Ogólne Technical specifications 1.2 1.3 Projection Planowanie Dimensiones and specifications 1.4 1.5 Installation Instalacja Operation/ Faillure

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-HB4208 NDR-HB4416

User s manual NDR-HB4208 NDR-HB4416 User s manual NDR-HB4208 NDR-HB4416 NDR-HB4208, NDR-HB4416 User s manual ver. 1.0 COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo