Si ownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpart-turnactuator\

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Si ownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpart-turnactuator\"

Transkrypt

1 Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI SPR0P HRKTERYSTYK Siowniki elektryczne REMTI z bezkontaktowym czujnikiem pooenia. Niezawodna mechanika tradycyjnych siowników jednoobrotowych ISOMT wyposaona w nowy ukad sterujcy DMS3. To poczenie dostarcza wiele dodatkowych funkcji i nieskomplikowane programowanie parametrów pracy siownika. HRTERISTIS Electric actuatorsremti with absolute contactless monitoring of position. Reliable mechanics of traditional partturn electric actuators ISOMT equipped witha new control system DMS3. This combination provides plenty of functions and incomparable comfort during the actuator s setting. OPIS Siowniki elektryczne REMTI STR 0P s wyposaone w modu elektroniki DMS3. Moe by sterowany napiciem 4 V D (pooeniowa regulacja P) lub analogowym sygnaem wejciowym 0/40mlub 0/10V(regulacja3pooeniowa3P). Wczaniesilnikaelektrycznegojestrealizowaneprzezoptoelementy. Programuje si je za pomoc przycisków i migajcych diod LED na pyciesterowniczejlubzapomocprogramunap(interfejsrs3). SprzeznaczonedopracyregulacyjnejlubpracyONOFF. DESRIPTION Electric actuators REMTI SPR 0P are equipped with electronics DMS3. They are controlled by voltage 4V D (P operation) or by analogue input signal 0/4 0m or 0/ 10 V (3P operation). Switching of the electricmotor is performed by optocomponents. Parameters setting is done by means of pushbuttons and blinking LED diodes placed on control unit or by means of P programme(interface RS3). The actuators are aimed for modulating operation or ON OFF operation. FUNKJEIWYPOSENIESTNDRDOWE Napiciezasilania30V Przyczeelektrycznenalistwzaciskowa Wyczaniewpooeniachkracowych programowaneprzekanikire1,re PrzekanikREDY Sterowaniesygnaem0/40m lub0/10v Sterowanienapiciem4VD Sterowanie impulsowe Tryb synchronizacji pracy(praca przerywana) FunkcjabezpieczestwaESD(reakcjanaawari) Prdowynadajnikpooenia40mpasywny(niedlaDMS3w wersjipooeniowej) Wyjciezgaszaniaawarii Grzakasterowanazpytysterowniczej ModukomunikacjiRS3 Program do programowania na P Przyczemechanicznekonierzowe ISO 511 Sterowanierczne StopiekryciaIP67 STNDRD EQUIPMENT ND FUNTIONS Supply voltage 30 V Terminal board connection Switching off in limit positions freely programmable relays RE1, RE RelayREDY ontrol by unified signal0/40m or0/10v ontrol voltage for remote control4vd Impulse control(inching duty) Timing mode/ regime of operation Safety function ESD(failure reaction) Electronic position transmitter 40m passive (not for DMS3 in P version) Output for failure messages Space heater operated by control unit ommunication interface RS 3 Programme for parameterssetting by P Mechanical connection flange ISO 511 Manual control Protection code IP 67 15

2 REMTI SP1P Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ Tabela specyfikacyjna\specification table\ SPR 0P Kodzamówienia\Ordercode\ 30. x x x x x x / x x Odpornoklimatyczna \limate resistance\ Standard \standard\ Standard 4 \standard 4\ Tropikalna \tropics\ 10) Temperatura otoczenia \mbient temperature\ Stopiekrycia \Enclosure\ IP67 1 IP67 IP67 6 Przyczeelektryczne \Electric connection\ Nalistwzaciskow \To terminal board\ 50Hz 60Hz 3) Napiciezasilania \Voltage\ Schematpodczenia \Wiring diagram\ 30V 0V 0 L 4V Z V Z517 V 10V Z518 T 110V 4V J Max.momentobcienia \Max. load torque\ ReimpracyONOFF \ONOFFduty\ 1Nm (7Nm) 5Nm (15Nm) 3Nm 40Nm 40Nm 3) Max.momentobcienia \Max. load torque\ Reimpracyregulacyjny \Modulating duty\ 33) 10Nm (7Nm) 0Nm (15Nm) 5Nm 3Nm 3Nm 35) zas przestawienia \Operating time\ 15 s/90 30 s/90 60 s/ s/ s/ Zmechanicznymiogranicznikamiktaobrotu \With stop ends\ 4) ez mechanicznych ograniczników regulowany, programowany \Without stop ends program adjustable\ 41) Ktroboczy \Operating angle\ F G M N P Moduelektroniki \ontrol board\ Sterowanie/Sygnaysterujce \ontrol/ ommand input\ SygnawyjciowylSchemat elektryczny \Output signal\ \Wiring diagram\ DMS3 P 3P/P Modulowane \ Modulating\ ONOFF i impulsowe\ and inching\ 0/40m 0/10V ONOFF iimpulsowe \ andinching\ 4VD 4VD 40m pasywny\passive\ Z517a Z516a Z518a F G H Przyczemechaniczne\Mechanicalconnection\ Ksztatwpustu \oupling shape\ Rysunek wymiarowy \Dimensional drawing\ Konierz\Flange\/ISO511 Uchwyt\ Stand\ Uchwyt+Dwignia\Stand+Lever\ 61) 6) Uchwyt+dwignia+igoTV160 \Stand+Lever+PullrodTV160\ Dlazaworówmieszajcych\Formixingvalves\KOMEX 60) 6) Dlazaworówmieszajcych\Formixingvalves\ESE 61) 6) F07 F05 9x9 9x9 14x14 14x18 8x13 14x14 14x18 P117 P117 P1173 P1173 P1451/F P1451/E P1451/D P1451/ P1451/ P1451/ P1174 P0100 P119 P11 S T D U V K L M N P R E F G I J igdalszynanastpnejstronie \Next page\ 16

3 Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI Tabela specyfikacyjna\specification table\ SPR 0P Kodzamówienia\Ordercode\ 30. x x x x x x / x x ezdodatkowegowyposaenia\noadditionalequipment\ Wyposaeniedodatkowe \dditional equipment\ Ustawieniektaroboczegonaokrelonwarto \djustmentofoperatingangletorequiredvalue\ 0 1 Sterowanierczne\Manualcontrol\ 71) 0 Dopuszczalnekombinacjewyposaeniadodatkowegoikodzamówienia\llowedcombinationsandcodesofadditionalequipment\:+=0 kcesoria dodatkowe \ccessories\ Kod zamówienia \ccessories\ Kabel komunikacji D9F/RJ45 \ommunication cable D9F/RJ45\ Kluczserwisowysterowaniarcznego \Servicehandle\ Uwagi: 10) Patrzparametrytechniczne "rodowiskorobocze". 3) Przy czstotliwoci 60 Hz czas przestawienia zwikszy si 1,x a moment zmniejszy 1, x. Siownikissamohamownedowartocipodanejwnawiasach. 3) TakimmomentemmonaobciysiownikwreimiepracyS10min,lubS4 5%,690cykli/h. 33) Takimmomentemmonaobciysiownikwreimiepracyregulacyjnej S4 5%,90do100cykli/h. 35) Parametry techniczne silników elektrycznych z prdkociami przestawienia podaneswdzialeparametrówelektrycznych"parametryelektrycznesilniki elektryczne". 41) Siownik nie posiada wyczników momentowych, dlatego wyczniki pooeniowe musz by tak ustawione, eby silnik nie doszed do mechanicznychogranicznikówktaobrotu. 4) Konkretnyktroboczynaleypodawzamówieniu,winnymprzypadkuktjest nastawiony na minimalny z wybranego zakresu. 60) Ktroboczy90. 61) Monaspecyfikowatylkodlamomentuobcienia3Nm. 6) Po rozczeniu przekadni za pomoc przecznika umieszczonego z boku siownika, siownik przestawia si za pomoc dwigni na zaworze (dotyczy siownikabezkoasterowaniarcznego) 71) Siownikporozczeniuprzekadnizapomocprzecznikaumieszczonegoz bokusiownika,sterujesizapomockoarcznego(niespecyfikujesiw zamówieniuprzecznikadorozczaniaprzekadni) Notes: 10) See the technical data sheet"working environments". ) Validfor4VDonly;5Nm;0s/90 ;<90 ;OrdercodeQ. 3) t frequency 60 Hz operating time is reduced by 1, and torque decreased by 1,. ctuatorsareselflockinguptothetorquevaluegiveninbrackets 3) ythistorqueitispossibletoloadtheactuatorunderdutycycles10min,or S45%, 690 cycles per hour. 33) y this torque is possible to load the actuator under duty cycle S45%,90100cyclesperhour. 35) For detailed information on electric motors according to the operating time see the technical data sheet"electric data Electric motors". 41) ctuator does not have torque switching, therefore it must not run onto stop ends. 4) Required operating angle must be specified in your order, otherwise the actuator willbesettotheminimumangleofthespecifiedrange. 60) Operating angle ) Loadtorquecanbespecifiedas3Nmonly. 6) fterdisengagementofthegearwithabutton(ontheside)theactuatorcanbe operatedwithaleverorwithapullrod(itdoesnotcontainanyhandwheel). 71) fter disengagement the actuator can be operated manually with a handwheel placed on the upper cover (disengagement mechanism is not needed to be specified). Programowemoliwociustawieniasygnaówwejciowych wyjciowychisterujcych PrzekanikiRE1,RE:nieaktywne,pooenieotwarte,pooeniezamknite,praca w kierunku otwiera, praca w kierunku zamyka, praca, praca sygnalizowana miganiem,dopooenia,odpooenia,ostrzeganie,sterowaniezdalne,sterowanie lokalne,sterowaniewyczone. PrzekanikREDY:bdy,bdyiostrzeenia,bdylubbraksygnau sterujcego,bdyiostrzeenialubbraksygnausterujcego. Sygnawyjciowy(zEPVpasywny): 40mlub04m Sterowanie(regulacja) :P,3P,3P/PprzeczanienaI Sygnasterujcy(N) :40m(10V),04m(10V),00m(010V), 00m(100V), Wejcie I1 : NIEKTYWNE, ESD, DL (blokowanie sterowania lokalnego nie dotyczywykonaniasiownikabezsterowanialokalnego),stop. Wejcie I: NIEKTYWNE, ESD, DL (blokowanie sterowania lokalnego nie dotyczy wykonania siownika bez sterowania lokalnego), sterowanie P (przy podczonym regulatorze (dla programowej moliwoci sterowania 3P/P I) obowizujeprzyaktywnymwyjciuisterowanybinarnymiwejciami4vd). REKJ N WRI: OTWIER, ZMYK, NIE REGUJE, POOENIE EZPIEZNE. Na wyjciach I1, I nie mona ustawi takiej samej funkcji z wyjtkiem stanu nieaktywny(np.jakjestustawionafunkcjaesdnawejciui1,niemonafunkcjiesd ustawinawejciui. Program possibilities of setting the inputs, outputs and control signals Program possibilities for RE1, RE relays: disabled, open position, close position, open, close, movement, movement flasher, to position, from position, warning, remote control, local control, control shut off. Program possibilities for REDY relay: errors, errors or warnings, errors or no remote, errors or warnings or no remote. Program possibilities for output signal (from EPV passive): 4 to 0 m, 0to4m. ontrol programme options(regulating): P, 3P, 3P/P switched over to I Program possibilities for input control signal (N): 4 to 0 m ( a 10 V), 0to4m(10aV),0to0m(0a10V),0to0m(10a0V). Program possibilities for inputs I1: DISLED, ESD, DL(local releasing, remote releasing), STOP. Program possibilities for inputs I: DISLED, ESD, DL(local releasing, remote releasing), STOP P(when controller is switch on)(for control programme option 3P/P I)) allows control using the binary 4V D inputs with I input activated. Program possibilities of FILURE RETION: OPEN, LOSE, STOP, SFE POSITION. TheidenticalfunctionscannotbesetonI1&Iinputsinadditiontothedisabledstate (e.g., if theesd function is set on I1input, it is not possible to select the(esd) functiononiinputatthesametime 17

4 REMTI SP1P Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ Schematypodcze\Wiringdiagrams\SPR0P WEJIE4VD WEJIE4VD Uwagi: 1. NazaciskiN,Llistwyzaciskowej(X)moduuelektronikipodajemynapicie zasilania10/0/30/40vlub4vwedugzamówienia.dlanapicia zasilania4vniemapotrzebypodczaniaprzewoduuziemieniape. Notes: 1. On clamp N, L terminal power supply(x) feed supply voltage 10/0/30/40 V,or4VbyyouspecifiedtypeofconstructionE.Forsupplyvoltage4V noneedconnectgroundwirepe WEJIE4VD Przyczeelektryczne: Przez3przepustykabloweM16x1,5dlarednicyprzewodów6do10,5mmna listwzaciskow. PE,N,L...zaciski(0,051,5mm)napiciezasilania30,10lub4V, 50/60Hz(wedugspecyfikalcji) OM,LOSEOPEN,I1,I...zaciski(0,051mm)wejsterujcych4VD +IN,IN,SH...zaciski(0,051mm)wejciowysygnasterujcy 0/4 0 m(0/10v) +L,L,SH...zaciski(0,051mm)prdowysygnawyjciowy (pasywny) 40 m OM,NO,N..zaciski(0,051,5mm)przekanikREDY OM,NO...zaciski(0,051,5mm)przekanikiRE1,Re Electric connection: via3cableglandsm16x1.5forcablediameter6to10.5mmtoterminalboards. PE,N,L...terminals(0,051,5mm)ofsupply(4Vresp.110/10V, resp. 30/40 V, 50/60 Hz(according to the specification) OM,LOSEOPEN,I1,I... terminals(0,051mm)ofcontrolinputs4v/d +IN,IN,SH...terminals(0,051mm)ofunifiedinputsignal0/40m +L,L,SH...terminals(0,051mm)ofoutputcurrentsignal(passive)40 m OM,NO,N..terminals(0,05 1,5mm)ofrelayREDY OM,NO...terminals(0,05 1,5mm)ofrelayterminalsRE1,RE Legenda: Z516a...podczenie SPR 0P (3P) sterowanie analogowym sygnaem wejciowym 0/4 0 m z przeczaniem na (P) sterowanie ON/OFF lub P sterowanie impulsowe. zci skadow jest sygnawyjciowy40mpasywny. Z517a...podczenieSPR0P dlasterowaniaon/off(p) Z518a...podczenie SPR 0P (3P) sterowanie analogowym sygnaem wejciowym 0/ 10 V z przeczaniem na (P) sterowanie ON/OFF lub P sterowanie impulsowe. zci skadow jest sygnawyjciowy40mpasywny.... kondensator OM(RS3)... podczeniejednostkisterujcejdop EPVpassive... elektronicznynadajnikpooeniapasywny E1...grzaka F3...bezpiecznikzasilacza M...silnikjednofazowy N...regulatorpooenia POSITION...czujnikpooenia Rin...rezystancjawejciowa RL...rezystancjaobcienia RE1,RE...wolnyprogramowanyprzekanik REDY...przekanikgotowoci(indywidualnieprogramowany) DMS3...moduelektroniki UN...napiciezasilania X...listwazaciskowazasilania X1...listwazaciskowanajednostcesterujcej IN...wejcia OUT...wyjcia Legenda: Z516a... wiringdiagramofspr0fortheon/offcontrolorfor analogueinput0/40mandoutputsignal40m Z517a...wiringdiagramofSPR0PfortheON/OFFcontrol(P) Z518a...wiringdiagramofSPR0PfortheON/OFFcontrolorfor analogueinput0/10vandoutputsignal40m...capacitor OM(RS3)...possibility for connecting the control unit to a P EPV passive...electronic position transmitter is passive with output current signal E1...spaceheater F3...fuseofvoltagesupplysource M...singlephaseelectricmotor N...controller POSITION...positionscanning Rin...inputresistance RL...loadresistance U N...voltageforEPV(electronicpositiontransmitter) RE1,RE...freeprogrammablerelays REDY...REDYrelay(freeprogrammable) DMS3...electronicmodule UN...voltage X...voltagesupplysourceterminalboardwithscrewterminals X1...terminalboardwithscrewterminalsonthecontrolunit 18

5 Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI Rysunki wymiarowe\dimensional drawings\ SPR 0P 3xM16x1.5 P015 KSZTT \SHPE \ KSZTT \SHPE \ KSZTT \SHPE \ KSZTT \SHPE \ Konierz\Flange\ ISO 511 Ø36 Ø5 9 Ø4 Ø30 11 D d U P117 Konierz\Flange\ ISO 511 Ø36 Ø4 D Ø5 Ø30 d P1173 TV160 P

6 REMTI SP1P Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ PrzyczemechanicznekodE wedugtabelispecyfikacyjnej \Mechanical connection code E according to specification table\ P1174 Ksztatwpustu \oupling shape\ P1451/F F07 14 P1451/E F P1451/D F P1451/ F P1451/ F P1451/ F05 14 Wersja \Version\ Wielkokonierza \Flange size\ U ØV d1 Ød3 Ød4 Ksztatprzycza \oupling shape\ WSKNIKPOOENI \POSITION INDITOR\ P1451 0

7 Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI P119 3xM16x1.5 RU M5x5 SREW M5x5 KOEK 4x16 PIN 4x L Dla\For\DN0,5,3,40 Dla\For\DN50,65,80,100,15,150 Uwaga\Note\ P11 1

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 291. x - x x x x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 291. x - x x x x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n SP 1-Ex Siłownik elektr. jednooborotowy w wersji przeciwybuchowej \Explosion-proof el. part-turn actuator\ Wyposażenie stadardowe: Napięcie zasilania 230 V C Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2

Bardziej szczegółowo

REMATIC Modu! sterowania DMS3

REMATIC Modu! sterowania DMS3 REMATIC ModusterowaniaDMS3 ModusterowaniasiownikówREMATIC WklasycznychsiownikachelektrycznychREGADAsterowanieodbywasizapomocelektromechanicznychjednostek pooeniowych i momentowych/siowych nadajników pooenia,

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry techniczne \General conditions\

Podstawowe parametry techniczne \General conditions\ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKÓW REMATIC GENERAL CONDITIONS Strana \Page\ Oznaczenie siłowników Regada \ Designation of the electric actuators Regada \ Warunki pracy \ Operating conditions and

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 1 z 6

2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 1 z 6 2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 1 z 6 2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 2 z 6 Charakterystyka wykonania: moce znamionowe podane s dla pracy S1, napicie znamionowe 380, 400 lub 500 [V], czstotliwo

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

RE7MY13MW przekaźnik czasowy opóźniający 8-funkcyjny - 0,05..1 s - 240 V AC DC - 2 OC

RE7MY13MW przekaźnik czasowy opóźniający 8-funkcyjny - 0,05..1 s - 240 V AC DC - 2 OC Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k Czujniki indukcyjne Inductive sensors R DC -przewodowe Uprox DC -przewodowe Faktor dla wszystkich metali Odporne na pola meganetyczne Cylindryczne, M, M8, M0 Mosiê ne, chromowane Z³¹cze - dioda LED, widoczna

Bardziej szczegółowo

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane Układy scalone c.d. Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k Czujniki indukcyjne Inductive sensors R DC -przewodowe Uprox DC -przewodowe Faktor dla wszystkich metali Odporne na pola meganetyczne Cylindryczne, M, M8, M0 Mosiê ne, chromowane Z³¹cze - dioda LED, widoczna

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c

LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics WL9L-P430 Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics Nazwa modelu > WL9L-P430

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

KATALOG SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH WYDANIE 2009

KATALOG SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH WYDANIE 2009 PARAMETRY I DANE TECHNICZNE \ UNIVERSAL CONDITIONS Oznaczani siłowników Regada \ Classification of The electric actuators Regada \ Zastosowanie oraz normy pracy \ Operation conditions and regulations \

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h K.K. /11 B E E BEE.. FBYK IIKÓW EEKYCZYCH IIKI IUKCYE EOFZOWE O WZIOIE OI WŁU 63 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS SOLLICH ATLAS - SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ul. Mjr M.Slabego 2, 80-298 Gdańsk, Poland tel/fax. +48 58 349 66 77 e-mail: sollich@atlas-sollich.pl www.atlas-sollich.pl CHARGER DISCHARGER

Bardziej szczegółowo

SERVICE CASE AUTOMATIC POWER SWITCH TESTER

SERVICE CASE AUTOMATIC POWER SWITCH TESTER SERVICE CASE AUTOMATIC POWER SWITCH TESTER TECHICAL AD OPERATIOAL DOCUMETATIO 1. APPLICATIO The type W-27 was designed for special demand of groups occupied with startup of electric power stations. The

Bardziej szczegółowo

Lucas-Nülle GmbH 1/10 www.lucas-nuelle.pl

Lucas-Nülle GmbH 1/10 www.lucas-nuelle.pl ... 1 Pneumatyka/hydraulika... 2 PBC / PEC Pneumatics and Electro-Pneumatics... 2 PBC 11 BIBB pneumatics set... 3 PEC 11 Basic Electric and Electro-Pneumatics... 6 Uzupelnienie do wyposazenia podstawowego:...

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Inteligentne kamery IVC-2D HighRes, IVC-2D, RS-485 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)

Inteligentne kamery IVC-2D HighRes, IVC-2D, RS-485 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) KATALOG ONLINE www.mysick.com Inteligentne kamery IVC-2D HighRes, IVC-2D, RS-485 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) IVC-2DM1121 Inteligentne kamery IVC-2D HighRes, IVC-2D, RS-485 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

900 221 183 1200 221 183 1500 221 183 1 4 szt./pcs. 1170,31 1416,95 1741,05 > 4 szt./pcs. 640,79 775,83 952,89

900 221 183 1200 221 183 1500 221 183 1 4 szt./pcs. 1170,31 1416,95 1741,05 > 4 szt./pcs. 640,79 775,83 952,89 Kurtyny powietrzne RM / RM Air curtains RM Typ / Type RM125-09 RM125-12 RM125-15 grzałek I 1,5 2,3 3 II 3 4,5 6 Pobór prądu / Amp/phase [A] 27 33 41 Pobór mocy wentylatora / Motor Power [W] 130 150 168

Bardziej szczegółowo

HPI 7000vb. User s Manual for 6.2 channel home theater headphone. Instrukcja Użytkownika do zestawu multimedialnego

HPI 7000vb. User s Manual for 6.2 channel home theater headphone. Instrukcja Użytkownika do zestawu multimedialnego HPI 7000vb User s Manual for 6.2 channel home theater headphone 1-6 Instrukcja Użytkownika do zestawu multimedialnego 7-12 User s Manual for 6.2 Track Home Theater Surrounding Earphone (HPI 7000mv) Performance:

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 Tecnosteel SRL All rights reserved POL-ENG - 2008-05 2010 05

Copyright 2009 Tecnosteel SRL All rights reserved POL-ENG - 2008-05 2010 05 POLENG 200805 200 05 e2 ActiPower ActiPower to inteligentne listwy do zarządzania siecią dystrybucji zasilania i nadzory serwerów zainstalowanych w szafach rackowych. Listwy ActiPower posiadają zdolność

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. ELEKTORNIKA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 2014-15. www.elporex.com.pl

ELPOREX Sp. z o.o. ELEKTORNIKA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 2014-15. www.elporex.com.pl ELPOREX Sp. z o.o. WYŚWIETLACZE, MIERNIKI DUŻE WYŚWIETLACZE KONWERTERY SYGNAŁÓW ELEKTORNIKA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 2014-15 www.elporex.com.pl Uniwersalne 85-265Vac/dc Uniwersalne 11-60Vdc, 24/48Vac

Bardziej szczegółowo

TD/TA SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC. Siłowniki do przepustnic / Actuators for dampers

TD/TA SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC. Siłowniki do przepustnic / Actuators for dampers Siłowniki ON/OFF, siłowniki proporcjonalne / ON/OFF actuators, proportional actuators Siłowniki do przepustnic / Actuators for dampers TD/TA Niezawodne siłowniki zasilane prądem stałym lub zmiennym. zasilanie

Bardziej szczegółowo

TSXCAY41 moduł sterowania - do serwosilników - 8 ms..10 s - 4 osie

TSXCAY41 moduł sterowania - do serwosilników - 8 ms..10 s - 4 osie Karta produktu Parametry TSXCAY41 moduł sterowania - do serwosilników - 8 ms..10 s - 4 osie Parametry Uzupełniające Profil ścieżki prędkościu Rozdzielczość Długość osi Prędkość pozyskiwania danych Czas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

HAZER 1500 DMX User manual. HAZER 1500 DMX Instrukcja obsługi

HAZER 1500 DMX User manual. HAZER 1500 DMX Instrukcja obsługi HAZER 1500 DMX User manual HAZER 1500 DMX Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl Page 1 Technical

Bardziej szczegółowo

www.elektra.eu electronic temperature controller UK PL RU Installation manual Instrukcja montażu Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

www.elektra.eu electronic temperature controller UK PL RU Installation manual Instrukcja montażu Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó www.elektra.eu electronic temperature controller Installation manual Instrukcja montażu Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó UK PL RU Congratulations on purchasing the ELEKTRA ELR-10 electronic temperature controller.

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna CZUJNIKI INDUKCYJNE DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH INDUCTIVE SENSORS FOR ROTARY ACTUATORS Strona glowna S 1213/04 B006/08 Czujniki indukcyjne dla zaworów i napêdów obrotowych Inductive sensors for rotary

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne Encoders

Enkoder absolutne Encoders KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne Encoders ATM60-PAH13X13 Enkoder absolutne Encoders Nazwa modelu > ATM60-PAH13X13 Numer części > 1030015 At a glance Extremely rugged, tried-and-tested absolute

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Kod Rozmiar Bie nik LI SI RF FR Opony do samochodów osobowych - seria 80 13" 0362001000 135/80R13 rallye 680 70

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI \CONTENTS\

SPIS TREŚCI \CONTENTS\ SPIS TREŚCI \CONTENTS\ PARAMETRY I DANE TECHNICZNE GENERAL CONDITIONS Strona \Page\ Oznaczanie siłowników Regada \ Designation of the electric actuators Regada \ Zastosowanie oraz normy pracy \ Operating

Bardziej szczegółowo

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474 High Definition Car Video Recorder Quer Operation Manual KOM0474 EN Instruction to Keys Function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC 8 Battery

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła WT12L-2B550A02 Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła Nazwa modelu > WT12L-2B550A02

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 COB RGBW PPC200

LED PAR 64 COB RGBW PPC200 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 COB RGBW PPC200 LED PAR 64 COB RGBW PPC200 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Features... 2 3.2 Specification...

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS DETEKCJA MAGNETYCZNA MAGNETIC FIELD Podwójnego działania Double acting SERIA VBM, VBM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W4S-3 Inox Glass, Fotoprzekaźnik refleksyjny, autocollimation

Fotoprzekaźniki W4S-3 Inox Glass, Fotoprzekaźnik refleksyjny, autocollimation KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W4S-3 Inox Glass, Fotoprzekaźnik refleksyjny, autocollimation WLG4S-3F2234V Fotoprzekaźniki W4S-3 Inox Glass, Fotoprzekaźnik refleksyjny, autocollimation Nazwa

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

VTR06. Przetwornik/separator DC z dwoma wyjściami DC transducer/separator with two outputs. Instrukcja obsługi PL User s manual EN

VTR06. Przetwornik/separator DC z dwoma wyjściami DC transducer/separator with two outputs. Instrukcja obsługi PL User s manual EN VTR06 Przetwornik/separator DC z dwoma wyjściami DC transducer/separator with two outputs Instrukcja obsługi PL User s manual EN 1 1 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bezpieczeństwo użytkowania...2

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

ADAPTER CAN-EMU31.01. Funkcje modułu adaptera CAN-EMU31.01:

ADAPTER CAN-EMU31.01. Funkcje modułu adaptera CAN-EMU31.01: ADAPTER CAN-EMU31.01 Adapter CAN-EMU31.01 (in. emulator, interfejs) umożliwia wygodny i łatwy montaż nowszych modeli radioodbiorników Chorus II, Concert II, Symphony II sterowanych przez cyfrową magistralę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL

INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL Zelmer Market Sp. z o.o. 35-06 Rzeszów, CZERWIEC 202 ul. Hoffmanowej 9 JUNE 202 INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL ODKURZACZ / VACUUM CLEANER TYP / TYPE 2700.0 SP, 2700.0 ST, 2750.0 SK, 2750.0 SP, 2750.0

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) [m 3 /h]/[pa] Wymiary **) / Unit size **) [mm] Nagrzewnica /

Bardziej szczegółowo

Programowalny zestaw w IP67 dla Ethernet Modbus/TCP TI-BL67-PG-EN-8

Programowalny zestaw w IP67 dla Ethernet Modbus/TCP TI-BL67-PG-EN-8 Typ Nr kat. 1545068 Liczba kanałów 8 Dimensions (W x L x H) 204 x 145 x 77.5 mm Programowalne w środowisku CoDeSys zgodnie z IEC 61131-3 Długość przewodu między interfejsem a głowicą czytająco-zapisującą:

Bardziej szczegółowo

szt./pcs , , ,81 > 4 szt./pcs. 706,22 855, ,18

szt./pcs , , ,81 > 4 szt./pcs. 706,22 855, ,18 Kurtyny powietrzne RM / RM Air curtains RM Typ / Type RM125-09 RM125-12 RM125-15 Moc grzałek / Power I 1,5 2,3 3 II 3 4,5 6 Pobór prądu / Amp/phase [A] 27 33 41 Pobór mocy wentylatora / Motor Power [W]

Bardziej szczegółowo

Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18

Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18 KATALOG ONLINE www.mysick.com Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18 CM18-12NPP-KWD Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18 Nazwa modelu > CM18-12NPP-KWD Numer części

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

EXM10 12 EXM10 12 EXM10 20 EXM10 20

EXM10 12 EXM10 12 EXM10 20 EXM10 20 EXM10 12 EXM10 12 EXM10 20 EXM10 20 I278PLG0709 Moduł rozszerzeń Interfesj RS485 Interfejs RS485 i 2 przekaźniki INSUKCJ OSŁUGI Expansion units RS485 interface RS485 interface and 2 Relays INSUCTIONS MNUL

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Numer typu \Type number\ Numer typu \Type number\

Numer typu \Type number\ Numer typu \Type number\ Špecifikovanie \ Building of order code \ PARAMETRY I DANE TECHNICZNE GENERAL CONDITIONS Oznaczanie siłowników Regada \ Designation of the electric actuators Regada \ Zastosowanie oraz normy pracy \ Operating

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting ELECTROLINK IS UNI EN ISO 9001:2008 Certified Cover ELECTROLINK Solutions for DAB Zasadnicze parametry

Bardziej szczegółowo

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Bardziej szczegółowo

Fog Machine FLZ-2000 RGB LED 3in1 F5000281

Fog Machine FLZ-2000 RGB LED 3in1 F5000281 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Fog Machine FLZ-2000 RGB LED 3in1 F5000281 Fog Machine FLZ-2000 RGB LED 3in1 F5000281 Table of contents 1 Introduction... 3 2 Safety information... 3 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

KOM0774. Owner s manual EN. Car DVR Instrukcja obsługi PL

KOM0774. Owner s manual EN. Car DVR Instrukcja obsługi PL KOM0774 Owner s manual EN Car DVR Instrukcja obsługi PL Owner s manual Instruction to keys function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VPM, VPM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : de 25

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne / Air supply units 138 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 2015-09-07 Centrale nawiewne / Air supply units Centrale nawiewne VEKA / VEKA air supply units Typ / Type Wydajn./spręż

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne / Air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Typ / Type Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) Wymiary **) / Unit size **) Nagrzewnica / Heater capacity

Bardziej szczegółowo

ATV32HU15N4 przemiennik częstotliwości ATV32-1,5 kw - 400 V - 3 fazowy - z radiatorem

ATV32HU15N4 przemiennik częstotliwości ATV32-1,5 kw - 400 V - 3 fazowy - z radiatorem Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Prąd liniowy Moc pozorna Prąd spodziewany Isc Znamionowy prąd wyjściowy Maksymalny prąd przejściowy Częstotliwość wyjściowa do napędu Znamionowa częstotliwość

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Infomacje o podukcie Utwozo 25-06-2016 Moduł 4 pzekaźnów steowanych RS485 Cena : 160,00 zł N katalogowy : BTE-099 Poducent : mini moduły Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : badzo wysoki Śednia ocena

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATOROWE REGULATORY PRĘDKOŚCI

TRANSFORMATOROWE REGULATORY PRĘDKOŚCI TRANSFORMATOROWE REGULATORY PRĘDKOŚCI TRANSFORMER SPEED CONTROLLERS INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI GWARANCJI USER S MANUAL AND TERMS OF WARRANTY HRC HRT UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA \ SAFETY WARNINGS Regulatory

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY E5CC/E5EC

REGULATORY TEMPERATURY E5CC/E5EC REGULATORY TEMPERATURY E5CC/E5EC Optymalna regulacja temperatury» Wyjątkowa łatwość obsługi» Wyraźny wyświetlacz» Elastyczna konfiguracja 2 Nowy standard kontroli temperatury Omron jest aktywnym innowatorem

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. OccuSwitch DALI

Opis produktu. OccuSwitch DALI Opis produktu OccuSwitch DALI Zintegrowany czujnik i sterownik uwzględniający obecność i natężenie światła dziennego oraz dający się lokalnie regulować Może sterować maksymalnie 15 oprawami DALI Łatwe

Bardziej szczegółowo

Lichtstrom / Luminous ux

Lichtstrom / Luminous ux HED LED 19W 3kK CRI90+ 40 Abmessungen / Dimensions: Spezifikation / Specification: Artikelnummer / Order number: 122011 Abstrahlwinkel / Beam angle: 40 Nennleistung / Nominal lamp wattage: 19 W Lampenspannung

Bardziej szczegółowo

Inteligentne kurtyny pomiarowe MLG, MLG Programmable, RS485

Inteligentne kurtyny pomiarowe MLG, MLG Programmable, RS485 KATALOG ONLINE www.mysick.com Inteligentne kurtyny pomiarowe MLG, MLG Programmable, RS485 MLG1-0740I812 Inteligentne kurtyny pomiarowe MLG, MLG Programmable, RS485 Nazwa modelu > MLG1-0740I812 Numer części

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Programowanie PLC sterującego silnikiem elektrycznym DC

Programowanie PLC sterującego silnikiem elektrycznym DC Programowanie PLC sterującego silnikiem elektrycznym DC Część 1. Włącz/wyłącz silnik zmień kierunek obrotów Przełącznik S0 włącza i wyłącza silnik. Przełącznik S1 zmienia kierunek obrotów silnika. 24 V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BasicController CR0401 CR0403 7390981 / 00 01 / 2014

Instrukcja obsługi BasicController CR0401 CR0403 7390981 / 00 01 / 2014 Instrukcja obsługi BasicController CR0401 CR0403 7390981 / 00 01 / 2014 Spis treści 1 Uwaga wstępna 4 1.1 Symbole 4 1.2 Użyte znaki ostrzegawcze 4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 5 2.1 Ogólne 5 2.2

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo