OPTIMOD-FM 2300 W aêciwoêci Przyjazny dla u ytkownika interfejs Bezwzgl dna kontrola modulacji szczytowej Elastyczna konfiguracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTIMOD-FM 2300 W aêciwoêci Przyjazny dla u ytkownika interfejs Bezwzgl dna kontrola modulacji szczytowej Elastyczna konfiguracja"

Transkrypt

1 OPTIMOD-FM 2300

2 Nowy OPTIMOD-FM 2300 udost pnia brzmienie modelu 2200, z poszerzaniem bazy stereo, jeszcze bardziej skutecznà korekcjà, obcinaniem szczytów sygna u z antyaliasingiem, ograniczaniem sygna u kompozytowego i pe nymi mo liwoêciami zdalnego sterowania. Cyfrowe wejêcie i wyjêcie AES/EBU sta o si ju standardem, podobnie jak automatyka zegarowa. Prze àczanie pomi dzy trybami "Two-Band Normal", a "Two-band Purist" odbywa si teraz bez przerw w sygnale. Dzi ki procesorowi 2300 twoje charakterystyczne brzmienie nie b dzie zwyk ym brzmieniem fabrycznego programu. Za pomocà prostej regulacji wykonywanej jednà tylko ga kà Less/More mo esz dopasowaç do swoich potrzeb dowolny program fabryczny, wybierajàc pomi dzy klarownoêcià brzmienia, a artefaktami przetwarzania, stosownie do wymogów swojego rynku i nacisków konkurencji. Tryb Full Control pozwala na dalsze, wszechstronne kszta towanie brzmienia. Taka wszechstronnoêç umo liwia uzyskanie dobrego brzmienia dla praktycznie ka dego formatu emisyjnego. Optymalizowana technologia procesora 2300 zapewnia nadzwyczaj wysokà Êrednià modulacj i pokrycie dla okreêlonego poziomu subiektywnej jakoêci. Jego zwarta obudowa 19"/1U umo liwia monta w praktycznie ka dym racku, a masywne, konkurencyjne brzmienie jest idealnà propozycjà dla Êrednich i ma ych komercyjnych rozg oêni radiowych, niekomercyjnych, czy edukacyjnych oêrodków nadawczych, jak równie dla wszystkich innych nadawców radiowych, których aspiracje przeêcigajà ich bud ety jest równie idealnym rozwiàzaniem dla nadawców sieci radiowych, którzy u ywajà flagowego procesora Orban Optimod-FM 8400 do centralnego przetwarzania sygna u i chcieliby mieç przy ka dym nadajniku indywidualny procesor dla unikni cia powstawania przerzutów sygna u na àczach. Znakomity koder stereo procesora 2300, jak równie jego kompozytowy limiter pomocne sà w zapewnieniu odpowiedniej jakoêci emisji. Nadawany sygna jest zawsze sterylnie klarowny i ma perfekcyjnie ograniczone wierzcho ki, zapewniajàc zarazem pe ne zabezpieczenie podnoênych i RDS/RBDS, niezale nie od wielkoêci ograniczania kompozytowego. Wbudowany kontroler mocy multipleksu oznacza, e sygna wyjêciowy 2300 odpowiada nawet najbardziej rygorystycznym przepisom europejskim. Precyzyjne ograniczenie pasma przy 16 khz pozwala nadto na przepuszczanie ograniczanego sygna u lewego i prawego kana u przez cyfrowe àcza 32 khz, bez powstawania przerzutów sygna u - nie ma tu potrzeby stosowania àczy o cz stotliwoêciach próbkowania 44.1, czy 48 khz. Podobnie jak jego poprzednicy, 2300 mo e byç zdalnie sterowany za pomocà oêmiu programowalnych portów GPI. A niezale nie od tego, w odró nieniu od swoich poprzedników, 2300 posiada mo liwoêci zdalnego sterowania poprzez port RS-232, lub Ethernet; dostarczany jest przy tym razem z oprogramowaniem sterujàcym, pracujàcym pod Windows 2000, lub XP. JeÊli chcia byê wiedzieç coê na temat wprowadzanej latencji, poniewa przy pracy na ywo u ywasz s uchawek dla swoich prezenterów, to wiedz, e przetwarzanie w 2300 wprowadza opóênienie zaledwie 5 ms - co powinno w zupe noêci usatysfakcjonowaç twoich prezenterów. W aêciwoêci Przyjazny dla u ytkownika interfejs WyÊwietlacz LCD i pracujàce nieprzerwanie mierniki LED u atwiajà ustawianie, regulacj i programowanie OPTIMOD-FM - zawsze b dziesz widzieç mierniki podczas regulacji procesora. Nawigacja po wyêwietlaczu odbywa si za pomocà dedykowanych i programowanych przycisków (których funkcja jest zale na kontekstowo), jak równie za pomocà du ego pokr t a. Bezwzgl dna kontrola modulacji szczytowej 2300 zapewnia wszechstronne zabezpieczenie nadajnika oraz przetwarzanie audio dla emisji radiowej FM. Mo e byç skonfigurowany tak, eby idealnie pasowa do praktycznie ka dego wspó czesnego systemu transmisyjnego, jakie sà spotykane na ca ym Êwiecie zapewnia ograniczanie preemfazy dla dwóch standardowych charakterystyk, 50µs i 75µs. Ta funkcja jest sama w sobie nies yszalna, zapewniajàc klarowne, otwarte brzmienie z subiektywnà jasnoêcià odpowiadajàcà orygina owi posiada skrajnie szczelnà kontrol szczytów sygna u na wszystkich swoich wyjêciach - lewym/prawym analogowym, lewym/prawym cyfrowym oraz kompozytowego pasma podstawowego. Dzi ki zintegrowaniu kodera stereo z przetwarzaniem sygna u audio, 2300 eliminuje problemy z przerzutami sygna u, które powodujà marnotrawienie cennej modulacji, jak to si dzieje w tradycyjnych zewn trznych koderach stereo. Koder stereo posiada dwa wyjêcia z niezale nà regulacjà poziomu, z których ka de jest w stanie wysterowaç impedancj 75 omów równolegle z pojemnoêcià 47 nf (30 m przewodu koncentrycznego) zapobiega zniekszta ceniom aliasingu w zewn trznych koderach stereo, czy àczach, poniewa posiada skompensowane filtry dolnoprzepustowe ograniczajàce pasmo do 15 khz na wyjêciach audio i kodera stereo. Elastyczna konfiguracja 2300 posiada wejêcia oraz wyjêcia analogowe i cyfrowe AES/EBU. Zarówno cyfrowe wejêcia, jak i wyjêcia sà wyposa one w konwertery cz stotliwoêci próbkowania i mogà pracowaç z cz stotliwoêciami 32 khz, 44.1 khz, 48 khz oraz 88.2 i 96 khz. Status preemfazy i poziomy wyjêciowe sà niezale nie ustawiane dla wyjêç cyfrowych i analogowych posiada wbudowany, pracujàcy na zasadzie przetwarzania sygna u koder stereo (z opatentowanym, interpolowanym kosinusoidalnie ogranicznikiem kompozytowym, pracujàcym z cz stotliwoêcià próbkowania 512 khz), który wytwarza stereofoniczny sygna pasma podstawowego z tonem pilotujàcym i kontroluje jego poziom szczytowy. Ogranicznik kompozytowy jest unikatowym procesem DSP, który bije na g ow zwyk e obcinacze kompozytowe, poniewa w pe ni zachowuje obraz stereo i zabezpiecza ton pilotujàcy, RDS/RBDS oraz podnoêne.

3 WejÊcia analogowe zosta y oparte o uk ad beztransformatorowego, symetrycznego wzmacniacza pomiarowego o impedancji 10 kiloomów, natomiast wyjêcia analogowe sà symetryczne, p ywajàce i równie beztransformatorowe; zapewnia to mo liwie najwi kszà przezroczystoêç dla sygna u i dok adnà charakterystyk impulsowà posiada dwa niezale ne wyjêcia kompozytowego pasma podstawowego, z cyfrowo programowanym poziomem wyjêciowym. Solidne uk ady wyjêciowe pozwalajà na sterowanie przewodu koncentrycznego RG-59 o d ugoêci do 30 m bez s yszalnego pogorszenia sygna u posiada dwa wejêcia dla podnoênych, które mogà byç miksowane z wyjêciem wbudowanego kodera stereo przed podaniem sygna u na wyjêcie kompozytowe. Jedno z tych wejêç mo e zostaç przekonfigurowane zworkà w tryb wysy ania sygna u odniesienia pilota 19 khz. Drugie z tych wejêç posiada wbudowanà regulacj poziomu pozwalajàcà na dostosowanie go do dowolnego generatora podnoênej o ni szym poziomie, nawet do 220 mv precyzyjnie ogranicza pasmo do 15 khz. Zapobiega to przerzutom sygna u w cyfrowych àczach bez kompresji danych, pracujàcych z cz stotliwoêcià 32 khz, jak równie zapobiega interferencjom tonu pilotujàcego i podnoênej RDS (lub RBDS) posiada wy àczany, opatentowany ogranicznik mocy multipleksu, który pozwala na dostosowanie jej do standardu ITU-R BS412. Ustawiany próg pozwala na uzyskanie maksymalnej, legalizowanej mocy multipleksu, nawet, jeêli nast pujàcy za 2300 system transmisyjny dodaje przerzuty sygna u do sygna u przetworzonego w Poniewa ten ogranicznik obejmuje p tlà sprz enia zwrotnego przetwarzanie audio, pozwala to u ytkownikowi na swobodne subiektywne ustawianie -procesora, bez wp ywu na ograniczenia narzucane przez BS412 i niezale nie od materia u dêwi kowego. Ogranicznik mocy multipleksu obejmuje wszystkie wyjêcia (a nie tylko samo kompozytowe) i dzia a na zasadzie regulacji progu w wielopasmowym kompresorze, bez dodatkowej, pe nopasmowej regulacji poziomu. Ten ogranicznik jest wi c w pe ni wielopasmowy, co minimalizuje intermodulacj cz stotliwoêciowà wzmocnienia. Zredukowane zostaje równie wysterowanie obcinacza, gdy nast puje ograniczenie mocy, zmniejszajàc w ten sposób zniekszta cenia obcinania wierzcho ków. Wszystkie wejêcia, wyjêcia i z àcza zasilajàce posiadajà uk ady rygorystycznie t umiàce sygna y w.cz, zgodnie z tradycyjnymi standardami firmy Orban, co pozwala na niek opotliwà instalacj urzàdzenia. Konstrukcja 2300 spe nia wszystkie mi dzynarodowe standardy bezpieczeƒstwa i emisyjne posiada wszechstronnà, dwupasmowà struktur przetwarzania sygna u, która mo e byç ustawiana dla obróbki g oênoêci, lub dla przetwarzania "purystycznego", w zale noêci od rodzaju podzia u na pasma, konfigurowanego przez u ytkownika (wszechprzepustowego, lub liniowego fazowo) mo e zwi kszaç nasycenie i g oênoêç emitowanego materia u za pomocà dwupasmowej kompresji, ograniczania i obcinania wierzcho ków. Poprawia to konsekwencj brzmienia stacji nadawczej, jak równie zwi ksza g oênoêç i wyrazistoêç bez niepo àdanych efektów ubocznych zwi ksza wzmocnienie w regulowanym zakresie do 25 db, dokonuje kompresji zakresu dynamiki i kompensuje zarówno b dy operatora, jak i ró nice poziomów w systemach zautomatyzowanych. atwoêç sterowania 2300 mo e byç zdalnie sterowany za pomocà impulsów 5-12 V, podawanych na osiem programowanych, izolowanych optycznie portów uniwersalnego interfejsu GPI. Oprogramowanie PC Remote dla 2300 jest graficznà aplikacjà, pracujàcà pod Windows 2000 i XP. Komunikuje si ona z okreêlonym 2300 za pomocà modemu, bezpoêredniego po àczenia szeregowego, bàdê sieci Ethernet. PC Remote mo e zostaç skonfigurowany pod kàtem prze àczania go pomi dzy wieloma 2300 poprzez wygodny organizator, który pozwala na grupowanie w katalogach wielu 2300 pod umownymi nazwami. Klikni cie myszà na ikonce 2300 powoduje po àczenie PC Remote z tym 2300 poprzez sieç Ethernet, lub te inicjuje bezpoêrednie po àczenie kablowe, bàdê modemowe po àczenie telefoniczne. Oprogramowanie PC Remote pozwala u ytkownikowi na dost p do wszystkich funkcji w 2300 (w àcznie z zaawansowanymi regulacjami, niedost pnymi z p yty czo owej urzàdzenia) i umo liwia archiwizowanie oraz przywo ywanie programów, list automatyki oraz ustawieƒ systemowych (wliczajàc w to poziomy wejêç i wyjêç, d ugoêç s owa bitowego, przyporzàdkowanie portów GPI itp.). OPTIMOD-FM posiada wszechstronny zegar czasu rzeczywistego, który umo liwia automatyzacj rozmaitych zdarzeƒ (w àcznie z wywo ywaniem programów) o zaprogramowanej porze. Tryb Bypass Test mo e zostaç wywo any lokalnie, zdalnie (zarówno poprzez port GPI, jak i z oprogramowania PC Remote), lub te przez automatyk. Pozwala to na przetestowanie i skalibrowanie systemu nadawczego. OPTIMOD-FM zawiera wbudowany generator testowy, u atwiajàcy i przyspieszajàcy dok adne ustawienie poziomów w dowolnym systemie. Oprogramowanie OPTIMOD-FM mo e byç aktualizowane za pomocà uruchomienia oprogramowania Êciàganego za poêrednictwem Internetu. Aktualizacja mo e si odbywaç poprzez port Ethernet, bàdê z àcze szeregowe (pod àczone do zewn trznego modemu), lub te lokalnie (poprzez po àczenie komputera pracujàcego pod Windows z portem szeregowym przy pomocy przewodu pseudomodemowego). POSZERZANIE BAZY STEREO BOGATA W MO LIWOÂCI KOREKCJA OBCINANIE Z ANTYALIASINGIEM OGRANICZANIE KOMPOZYTOWE PE NE ZDALNE STEROWANIE

4 Specyfikacja PRACA Specyfikacje opierajà si na pomiarach wykonanych od analogowego wejêcia lewego/prawego do wyjêcia kompozytowego oraz do analogowego wyjêcia FM lewego/prawego. Pasmo przenoszenia (tryb Bypass): Odpowiada standardowej charakterystyce preemfazy 50 µs, lub 75 µs ±0.1 db, 2.0 Hz-15 khz. Charakterystyka wyjêç lewego/prawego analogowego i cyfrowego mo e byç przez u ytkownika konfigurowana jako p aska, lub z preemfazà. Szumy: Poziom szumów wyjêciowych zale ny jest od ustawionego wzmocnienia procesora (Limit Drive, AGC Drive, Two-Band Drive i/lub Multi-Band Drive), poziomu bramkowania, korekcji, redukcji szumów itp. Rozpi toêç dynamiczna przetwornika analogowo-cyfrowego, która wynosi 110 db (od szumów do przesterowania) z za o enia to pokrywa. Rozpi toêç dynamiczna przetwarzania cyfrowego wynosi 144 db. Ca kowite zniekszta cenia systemu (po deemfazie, modulacja 100%): <0.01 % THD, 20 Hz - 1 khz, ze spadkiem do 0.05 % na 15 khz; <0.02% zniekszta ceƒ intermodulacyjnych SMPTE. Ca kowita separacja mi dzykana owa (L/P) >50 db, 20 Hz - 15 khz; typowo 60 db. BiegunowoÊç (tryby Two-Band i Bypass): Zachowana bezwzgl dna biegunowoêç. Sygna o dodatniej fazie docierajàcy na wejêcie posiada dodatnià faz na wyjêciu. Cz stotliwoêç przetwarzania: 2300 posiada wiele wewn trznych cz stotliwoêci przetwarzania, od 32 khz do 512 khz, w zale noêci od wykonywanych operacji. Obcinacze audio pracujà z cz stotliwoêcià 256 khz (i posiadajà antyaliasing), a ogranicznik kompozytowy pracuje z cz stotliwoêcià 512 khz. RozdzielczoÊç przetwarzania: Wewn trzne przetwarzanie odbywa si z rozdzielczoêcià 24 bitów (sta oprzecinkowo), lub wy szà; wykorzystywane sà uk ady DSP Motorola DSP INSTALACJA WejÊcie analogowe audio Konfiguracja: Stereo Impedancja: >10 kiloomów, symetryzowana elektronicznie. Nominalny poziom wejêciowy: Regulowany programowo od -4.0 do dbu (VU) Maksymalny poziom wejêciowy: +27 dbu Z àcza: dwa typu XLR, eƒskie, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz.; styk 1 = potencja masy; styki 2 (+) i 3 sà symetryzowane elektronicznie, p ywajàce. Przetwarzanie A/C: 24-bitowy przetwornik delta-sigma z liniowym fazowo filtrem antyaliasingowym i 128 x nadpróbkowaniem; przetwornik pracuje z cz stotliwoêcià 64 khz, która jest dzielona przez 2300 do 32 khz za pomocà DSP i ultra wysokiej jakoêci synchronicznego konwertera cz stotliwoêci próbkowania. Filtrowanie: filtry przeciwzak óceniowe w.cz, filtr górnoprzepustowy 0.15 Hz (-3 db). WyjÊcie analogowe audio Konfiguracja: Stereo. Charakterystyka p aska, lub z preemfazà (50 µs, lub 75 µs); wybierane programowo. Impedancja êród a: 50 omów, symetryzowane elektronicznie, p ywajàce Impedancja obcià enia: 600 omów, lub wi ksza, symetrycznie, lub niesymetrycznie; terminator nie jest konieczny ani zalecany Poziom wyjêciowy (100 % modulacji szczytowej): Regulowany od -6 dbu do dbu (szczytowo), na impedancji 600 omów, lub wy szej; regulowany programowo Stosunek sygna u do szumu: >= 90 db char. niewa ona (tryb Bypass, z deemfazà, pasmo 20 Hz - 15 khz, w odniesieniu do modulacji 100 %). Przes uchy L/P: <= -70 db, 20 Hz - 15 khz. Zniekszta cenia: <= 0.01 % THD (tryb Bypass, z deemfazà) pasmo 20 Hz - 15 khz. Z àcza: dwa typu XLR, m skie, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz.; styk 1 = potencja masy; styki 2 (+) i 3 sà symetryzowane elektronicznie, p ywajàce. Przetwarzanie C/A: 24-bitowy przetwornik z 128 x nadpróbkowaniem. Filtrowanie: filtry przeciwzak óceniowe w.cz.

5 WejÊcie cyfrowe audio Konfiguracja: Stereo wg. standardu AES/EBU, rozdzielczoêç 24 bity, programowy wybór trybu stereo, mono z lewego kana u, mono z prawego kana u, lub mono z sumy kana ów. Cz stotliwoêç próbkowania: , 48, 88.2 lub 96 khz, dobierana automatycznie. Z àcze: typu XLR, eƒskie, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz.; styk 1 = potencja masy; styki 2 i 3 symetryzowane transformatorowo; impedancja 110 omów. Poziom odniesienia: Zmieniany w zakresie od -30 db FS do -10 db FS. Deemfaza J.17: Wybierana programowo. Filtry: Przeciwzak óceniowe w.cz. WyjÊcie cyfrowe audio Konfiguracja: Stereo wg. standardu AES/EBU, charakterystyka p aska, lub z preemfazà (50 µs, lub 75 µs); wybierane programowo, bez, lub z preemfazà J.17. Cz stotliwoêç próbkowania: Wewn trzna w asna , 48, 88.2 lub 96 khz, dobierana programowo. Mo e byç równie synchronizowana do wejêcia cyfrowego AES/EBU przy , 48, 88.2 lub 96 khz, wed ug konfiguracji programowej. D ugoêç s owa bitowego: Wybierana programowo dla rozdzielczoêci 24, 20, 18, 16 lub 14 bitów. Mo e byç opcjonalnie dodawany kszta towany górnoprzepustowo szumowy dither, o poziomie automatycznie ustawianym do d ugoêci s owa. Z àcze: typu XLR, m skie, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz.; styk 1 = potencja masy; styki 2 i 3 symetryzowane transformatorowo; impedancja 110 omów. Poziom wyjêciowy (modulacja szczytowa 100 %): od -30 db FS do 0.0 db FS, regulowany programowo. Filtry: Przeciwzak óceniowe w.cz. WyjÊcia kompozytowe pasma podstawowego Konfiguracja: Dwa wyjêcia, ka de z niezale nym regulowanym programowo poziomem wyjêciowym, osobnym wzmacniaczem wyjêciowym i z àczem. Impedancja êród a: êród o napi ciowe 0 omów, lub 75 omów, dobierane zworkà. Niesymetryczne, p ywajàce w odniesieniu do masy obudowy. Impedancja obcià enia: 37 omów, lub wy sza. Nie jest wymagany, ani zalecany terminator. Maksymalny poziom wyjêciowy: dbu (8.72 Vpp) Minimalny poziom wyjêciowy: -12 dbu (0.55 Vpp) dla rozdzielczoêci regulacji 0.5 db. Poziom tonu pilota: Regulowany programowo od 6.0% do 12.0%. StabilnoÊç pilota: 19 khz ±0.5 Hz (od 10O do 40O C). Przetwarzanie C/A: 24 bity Stosunek sygna u do szumu: <= -85 db (tryb Bypass, z deemfazà, pasmo 20 Hz - 15 khz, w odniesieniu do modulacji 100%, char. niewa ona). Zniekszta cenia: <= 0.02% THD (tryb Bypass, z deemfazà, pasmo 20 Hz - 15 khz, w odniesieniu do modulacji 100%, char. niewa ona). Separacja stereo: Przy modulacji 100% = 3.5 Vpp, >60 db, 30 Hz - 15 khz. Przy modulacji 100% = Vpp, >55 db, 30 Hz - 15 khz. Przes uchy liniowo: <= - 80 db, z g ównego kana u do podkana u, lub z podkana u do g ównego kana u (w odniesieniu do modulacji 100%). Przes uchy nieliniowo: <= - 80 db, z g ównego kana u do podkana u, lub z podkana u do g ównego kana u (w odniesieniu do modulacji 100%). T umienie 38 khz: >= 70 db (w odniesieniu do modulacji 100%) T umienie 76 khz i wst g bocznych: >= 80 db (w odniesieniu do modulacji 100%) Zabezpieczenie pilota: -60 db w odniesieniu do udzia u pilota 9%, ±250 Hz (do 2 db wysterowania przetwarzania kompozytowego). Zabezpieczenie podnoênych ( khz): >=70 db (w odniesieniu do modulacji 100 %; do 2 db wysterowania przetwarzania kompozytowego; mierzone za pomocà 800-liniowego analizatora liniowego FFT z u yciem maksymalnego podtrzymania wskazaƒ). Zabezpieczenie 57 khz (RDS/RBDS): -50 db w odniesieniu do udzia u podnoênej 4%, ±2.0 Hz (do 2 db wysterowania przetwarzania kompozytowego). Z àcza: Dwa BNC, p ywajàce w odniesieniu do masy obudowy, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz. Maksymalna pojemnoêç obcià enia: µf (impedancja êród a 0 omów). Maksymalna d ugoêç przewodu 30 m dla RG-58A/U. Filtracja: przeciwzak óceniowa w.cz.

6 WejÊcia podnoênych Konfiguracja: WejÊcia podnoênych sà sumowane z sygna em kompozytowego pasma podstawowego, przed sterowanym cyfrowo t umikiem wyjêciowym. Impedancja: >600 omów Czu oêç SCA1: Regulowana od 220 mvpp do >10 Vpp dla wytwarzania 10% udzia u. Czu oêç jest regulowana za pomocà wewn trznego potencjometru nastawnego. Czu oêç SCA2: Ustalona na 772 mvpp dla wytwarzania 10% udzia u. Z àcza: Dwa BNC, p ywajàce w odniesieniu do masy obudowy, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz. Odniesienie pilota 19 khz: WejÊcie SCA2 mo e byç przekonfigurowane zworkà w tryb wysy ania sygna u odniesienia pilota 19 khz. Interfejs komputerowego zdalnego sterowania Konfiguracja: Protokó TCP/IP za poêrednictwem bezpoêredniego po àczenia kablowego, poprzez modem, lub interfejs Ethernet. Port szeregowy: Port RS kbps, ze z àczem m skim DB-9, zabezpieczonym przed zak óceniami w.cz. Port Ethernet: 10 lub 100 Mbit/s ze z àczem eƒskim RJ45. Interfejs zdalnego sterowania GPI Konfiguracja: Osiem wejêç, izolowanych optycznie i p ywajàcych. Napi cia: 6-15 V pràdu sta ego, lub zmiennego, chwilowe, lub ciàg e. Obecne napi cie 9 V dla sterowania zewn trznymi stykami. Z àcze: M skie DB-25, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz. Sterowanie: Programowalne przez u ytkownika dla dowolnych oêmiu programów u ytkownika, fabrycznych, trybu Bypass, tonu testowego, trybów mono lub stereo, wejêcia analogowego, wejêcia cyfrowego. Filtracja: zabezpieczone przed zak óceniami w.cz. Zasilanie Napi cie: VAC, lub VAC, wybierane prze àcznikiem na tylnej Êciance, Hz, 40 VA. Z àcze: IEC, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz. Do àczony trój y owy przewód zasilajàcy. Uziemianie: Masa uk adów elektronicznych jest niezale na od masy obudowy i mo e byç od niej odcinana, lub z nià àczona za pomocà prze àcznika na tylnej Êciance. Standardy bezpieczeƒstwa: ETL zgodnie z UL, oznaczenie CE. Ârodowiskowe Temperatura robocza: 0 O - 50 O C, dla wszystkich roboczych zakresów napi ç. WilgotnoÊç: 0-95% wilgotnoêci wzgl dnej, bez kondensacji. RFI/EMI: Testowane wed ug procedur Cenelec. FCC Part 15 urzàdzenie klasy A. Waga transportowa: 8.7 kg omianki-dàbrowa, ul. Graniczna 17; (0-22) , fax: (0-22) ,

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 1 Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 2 Przekraczajàc granice intuicji. BezpoÊredni dost p do wszystkich funkcji b dàcych zawsze w zasi gu wzroku. Unikalne po àczenie ekranów dotykowych z

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video

Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video Systemy DD Network Media prezentujà rewolucyjne podejêcie JVC do nowej koncepcji domowej rozrywki audio-video. Niezwykle smuk e i eleganckie systemy po àczà

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH Kolorowe urzàdzenia wielofunkcyjne WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH PRINT COPY CZARNO-BIA E CZY KOLOROWE Nowe urzàdzenia wielofunkcyjne firmy Sharp MX-2700N i MX-2300N sprostajà

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

Ods uch osobisty PSM. Oczywista alternatywa dla monitorów pod ogowych

Ods uch osobisty PSM. Oczywista alternatywa dla monitorów pod ogowych Ods uch osobisty PSM Oczywista alternatywa dla monitorów pod ogowych To nie jest adne wspó zawodnictwo. Pozostawiajàc monitory pod ogowe w gotowoêci przejdü na s uchawki, u ywajàc systemu Shure PSM Personal

Bardziej szczegółowo

Cyble. System zdalnego odczytu

Cyble. System zdalnego odczytu Cyble ystem zdalnego odczytu ystem Cyble firmy Actaris jest nowoczesnym rozwiàzaniem technicznym umo liwiajàcym zdalny, wiarygodny i dok adny odczyt wodomierzy. Reprezentuje on nowà koncepcj transmisji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..)

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) Copyright Schneider Automation S.A. 1998. All rights reserved. This document

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo