OPTIMOD-FM 2300 W aêciwoêci Przyjazny dla u ytkownika interfejs Bezwzgl dna kontrola modulacji szczytowej Elastyczna konfiguracja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTIMOD-FM 2300 W aêciwoêci Przyjazny dla u ytkownika interfejs Bezwzgl dna kontrola modulacji szczytowej Elastyczna konfiguracja"

Transkrypt

1 OPTIMOD-FM 2300

2 Nowy OPTIMOD-FM 2300 udost pnia brzmienie modelu 2200, z poszerzaniem bazy stereo, jeszcze bardziej skutecznà korekcjà, obcinaniem szczytów sygna u z antyaliasingiem, ograniczaniem sygna u kompozytowego i pe nymi mo liwoêciami zdalnego sterowania. Cyfrowe wejêcie i wyjêcie AES/EBU sta o si ju standardem, podobnie jak automatyka zegarowa. Prze àczanie pomi dzy trybami "Two-Band Normal", a "Two-band Purist" odbywa si teraz bez przerw w sygnale. Dzi ki procesorowi 2300 twoje charakterystyczne brzmienie nie b dzie zwyk ym brzmieniem fabrycznego programu. Za pomocà prostej regulacji wykonywanej jednà tylko ga kà Less/More mo esz dopasowaç do swoich potrzeb dowolny program fabryczny, wybierajàc pomi dzy klarownoêcià brzmienia, a artefaktami przetwarzania, stosownie do wymogów swojego rynku i nacisków konkurencji. Tryb Full Control pozwala na dalsze, wszechstronne kszta towanie brzmienia. Taka wszechstronnoêç umo liwia uzyskanie dobrego brzmienia dla praktycznie ka dego formatu emisyjnego. Optymalizowana technologia procesora 2300 zapewnia nadzwyczaj wysokà Êrednià modulacj i pokrycie dla okreêlonego poziomu subiektywnej jakoêci. Jego zwarta obudowa 19"/1U umo liwia monta w praktycznie ka dym racku, a masywne, konkurencyjne brzmienie jest idealnà propozycjà dla Êrednich i ma ych komercyjnych rozg oêni radiowych, niekomercyjnych, czy edukacyjnych oêrodków nadawczych, jak równie dla wszystkich innych nadawców radiowych, których aspiracje przeêcigajà ich bud ety jest równie idealnym rozwiàzaniem dla nadawców sieci radiowych, którzy u ywajà flagowego procesora Orban Optimod-FM 8400 do centralnego przetwarzania sygna u i chcieliby mieç przy ka dym nadajniku indywidualny procesor dla unikni cia powstawania przerzutów sygna u na àczach. Znakomity koder stereo procesora 2300, jak równie jego kompozytowy limiter pomocne sà w zapewnieniu odpowiedniej jakoêci emisji. Nadawany sygna jest zawsze sterylnie klarowny i ma perfekcyjnie ograniczone wierzcho ki, zapewniajàc zarazem pe ne zabezpieczenie podnoênych i RDS/RBDS, niezale nie od wielkoêci ograniczania kompozytowego. Wbudowany kontroler mocy multipleksu oznacza, e sygna wyjêciowy 2300 odpowiada nawet najbardziej rygorystycznym przepisom europejskim. Precyzyjne ograniczenie pasma przy 16 khz pozwala nadto na przepuszczanie ograniczanego sygna u lewego i prawego kana u przez cyfrowe àcza 32 khz, bez powstawania przerzutów sygna u - nie ma tu potrzeby stosowania àczy o cz stotliwoêciach próbkowania 44.1, czy 48 khz. Podobnie jak jego poprzednicy, 2300 mo e byç zdalnie sterowany za pomocà oêmiu programowalnych portów GPI. A niezale nie od tego, w odró nieniu od swoich poprzedników, 2300 posiada mo liwoêci zdalnego sterowania poprzez port RS-232, lub Ethernet; dostarczany jest przy tym razem z oprogramowaniem sterujàcym, pracujàcym pod Windows 2000, lub XP. JeÊli chcia byê wiedzieç coê na temat wprowadzanej latencji, poniewa przy pracy na ywo u ywasz s uchawek dla swoich prezenterów, to wiedz, e przetwarzanie w 2300 wprowadza opóênienie zaledwie 5 ms - co powinno w zupe noêci usatysfakcjonowaç twoich prezenterów. W aêciwoêci Przyjazny dla u ytkownika interfejs WyÊwietlacz LCD i pracujàce nieprzerwanie mierniki LED u atwiajà ustawianie, regulacj i programowanie OPTIMOD-FM - zawsze b dziesz widzieç mierniki podczas regulacji procesora. Nawigacja po wyêwietlaczu odbywa si za pomocà dedykowanych i programowanych przycisków (których funkcja jest zale na kontekstowo), jak równie za pomocà du ego pokr t a. Bezwzgl dna kontrola modulacji szczytowej 2300 zapewnia wszechstronne zabezpieczenie nadajnika oraz przetwarzanie audio dla emisji radiowej FM. Mo e byç skonfigurowany tak, eby idealnie pasowa do praktycznie ka dego wspó czesnego systemu transmisyjnego, jakie sà spotykane na ca ym Êwiecie zapewnia ograniczanie preemfazy dla dwóch standardowych charakterystyk, 50µs i 75µs. Ta funkcja jest sama w sobie nies yszalna, zapewniajàc klarowne, otwarte brzmienie z subiektywnà jasnoêcià odpowiadajàcà orygina owi posiada skrajnie szczelnà kontrol szczytów sygna u na wszystkich swoich wyjêciach - lewym/prawym analogowym, lewym/prawym cyfrowym oraz kompozytowego pasma podstawowego. Dzi ki zintegrowaniu kodera stereo z przetwarzaniem sygna u audio, 2300 eliminuje problemy z przerzutami sygna u, które powodujà marnotrawienie cennej modulacji, jak to si dzieje w tradycyjnych zewn trznych koderach stereo. Koder stereo posiada dwa wyjêcia z niezale nà regulacjà poziomu, z których ka de jest w stanie wysterowaç impedancj 75 omów równolegle z pojemnoêcià 47 nf (30 m przewodu koncentrycznego) zapobiega zniekszta ceniom aliasingu w zewn trznych koderach stereo, czy àczach, poniewa posiada skompensowane filtry dolnoprzepustowe ograniczajàce pasmo do 15 khz na wyjêciach audio i kodera stereo. Elastyczna konfiguracja 2300 posiada wejêcia oraz wyjêcia analogowe i cyfrowe AES/EBU. Zarówno cyfrowe wejêcia, jak i wyjêcia sà wyposa one w konwertery cz stotliwoêci próbkowania i mogà pracowaç z cz stotliwoêciami 32 khz, 44.1 khz, 48 khz oraz 88.2 i 96 khz. Status preemfazy i poziomy wyjêciowe sà niezale nie ustawiane dla wyjêç cyfrowych i analogowych posiada wbudowany, pracujàcy na zasadzie przetwarzania sygna u koder stereo (z opatentowanym, interpolowanym kosinusoidalnie ogranicznikiem kompozytowym, pracujàcym z cz stotliwoêcià próbkowania 512 khz), który wytwarza stereofoniczny sygna pasma podstawowego z tonem pilotujàcym i kontroluje jego poziom szczytowy. Ogranicznik kompozytowy jest unikatowym procesem DSP, który bije na g ow zwyk e obcinacze kompozytowe, poniewa w pe ni zachowuje obraz stereo i zabezpiecza ton pilotujàcy, RDS/RBDS oraz podnoêne.

3 WejÊcia analogowe zosta y oparte o uk ad beztransformatorowego, symetrycznego wzmacniacza pomiarowego o impedancji 10 kiloomów, natomiast wyjêcia analogowe sà symetryczne, p ywajàce i równie beztransformatorowe; zapewnia to mo liwie najwi kszà przezroczystoêç dla sygna u i dok adnà charakterystyk impulsowà posiada dwa niezale ne wyjêcia kompozytowego pasma podstawowego, z cyfrowo programowanym poziomem wyjêciowym. Solidne uk ady wyjêciowe pozwalajà na sterowanie przewodu koncentrycznego RG-59 o d ugoêci do 30 m bez s yszalnego pogorszenia sygna u posiada dwa wejêcia dla podnoênych, które mogà byç miksowane z wyjêciem wbudowanego kodera stereo przed podaniem sygna u na wyjêcie kompozytowe. Jedno z tych wejêç mo e zostaç przekonfigurowane zworkà w tryb wysy ania sygna u odniesienia pilota 19 khz. Drugie z tych wejêç posiada wbudowanà regulacj poziomu pozwalajàcà na dostosowanie go do dowolnego generatora podnoênej o ni szym poziomie, nawet do 220 mv precyzyjnie ogranicza pasmo do 15 khz. Zapobiega to przerzutom sygna u w cyfrowych àczach bez kompresji danych, pracujàcych z cz stotliwoêcià 32 khz, jak równie zapobiega interferencjom tonu pilotujàcego i podnoênej RDS (lub RBDS) posiada wy àczany, opatentowany ogranicznik mocy multipleksu, który pozwala na dostosowanie jej do standardu ITU-R BS412. Ustawiany próg pozwala na uzyskanie maksymalnej, legalizowanej mocy multipleksu, nawet, jeêli nast pujàcy za 2300 system transmisyjny dodaje przerzuty sygna u do sygna u przetworzonego w Poniewa ten ogranicznik obejmuje p tlà sprz enia zwrotnego przetwarzanie audio, pozwala to u ytkownikowi na swobodne subiektywne ustawianie -procesora, bez wp ywu na ograniczenia narzucane przez BS412 i niezale nie od materia u dêwi kowego. Ogranicznik mocy multipleksu obejmuje wszystkie wyjêcia (a nie tylko samo kompozytowe) i dzia a na zasadzie regulacji progu w wielopasmowym kompresorze, bez dodatkowej, pe nopasmowej regulacji poziomu. Ten ogranicznik jest wi c w pe ni wielopasmowy, co minimalizuje intermodulacj cz stotliwoêciowà wzmocnienia. Zredukowane zostaje równie wysterowanie obcinacza, gdy nast puje ograniczenie mocy, zmniejszajàc w ten sposób zniekszta cenia obcinania wierzcho ków. Wszystkie wejêcia, wyjêcia i z àcza zasilajàce posiadajà uk ady rygorystycznie t umiàce sygna y w.cz, zgodnie z tradycyjnymi standardami firmy Orban, co pozwala na niek opotliwà instalacj urzàdzenia. Konstrukcja 2300 spe nia wszystkie mi dzynarodowe standardy bezpieczeƒstwa i emisyjne posiada wszechstronnà, dwupasmowà struktur przetwarzania sygna u, która mo e byç ustawiana dla obróbki g oênoêci, lub dla przetwarzania "purystycznego", w zale noêci od rodzaju podzia u na pasma, konfigurowanego przez u ytkownika (wszechprzepustowego, lub liniowego fazowo) mo e zwi kszaç nasycenie i g oênoêç emitowanego materia u za pomocà dwupasmowej kompresji, ograniczania i obcinania wierzcho ków. Poprawia to konsekwencj brzmienia stacji nadawczej, jak równie zwi ksza g oênoêç i wyrazistoêç bez niepo àdanych efektów ubocznych zwi ksza wzmocnienie w regulowanym zakresie do 25 db, dokonuje kompresji zakresu dynamiki i kompensuje zarówno b dy operatora, jak i ró nice poziomów w systemach zautomatyzowanych. atwoêç sterowania 2300 mo e byç zdalnie sterowany za pomocà impulsów 5-12 V, podawanych na osiem programowanych, izolowanych optycznie portów uniwersalnego interfejsu GPI. Oprogramowanie PC Remote dla 2300 jest graficznà aplikacjà, pracujàcà pod Windows 2000 i XP. Komunikuje si ona z okreêlonym 2300 za pomocà modemu, bezpoêredniego po àczenia szeregowego, bàdê sieci Ethernet. PC Remote mo e zostaç skonfigurowany pod kàtem prze àczania go pomi dzy wieloma 2300 poprzez wygodny organizator, który pozwala na grupowanie w katalogach wielu 2300 pod umownymi nazwami. Klikni cie myszà na ikonce 2300 powoduje po àczenie PC Remote z tym 2300 poprzez sieç Ethernet, lub te inicjuje bezpoêrednie po àczenie kablowe, bàdê modemowe po àczenie telefoniczne. Oprogramowanie PC Remote pozwala u ytkownikowi na dost p do wszystkich funkcji w 2300 (w àcznie z zaawansowanymi regulacjami, niedost pnymi z p yty czo owej urzàdzenia) i umo liwia archiwizowanie oraz przywo ywanie programów, list automatyki oraz ustawieƒ systemowych (wliczajàc w to poziomy wejêç i wyjêç, d ugoêç s owa bitowego, przyporzàdkowanie portów GPI itp.). OPTIMOD-FM posiada wszechstronny zegar czasu rzeczywistego, który umo liwia automatyzacj rozmaitych zdarzeƒ (w àcznie z wywo ywaniem programów) o zaprogramowanej porze. Tryb Bypass Test mo e zostaç wywo any lokalnie, zdalnie (zarówno poprzez port GPI, jak i z oprogramowania PC Remote), lub te przez automatyk. Pozwala to na przetestowanie i skalibrowanie systemu nadawczego. OPTIMOD-FM zawiera wbudowany generator testowy, u atwiajàcy i przyspieszajàcy dok adne ustawienie poziomów w dowolnym systemie. Oprogramowanie OPTIMOD-FM mo e byç aktualizowane za pomocà uruchomienia oprogramowania Êciàganego za poêrednictwem Internetu. Aktualizacja mo e si odbywaç poprzez port Ethernet, bàdê z àcze szeregowe (pod àczone do zewn trznego modemu), lub te lokalnie (poprzez po àczenie komputera pracujàcego pod Windows z portem szeregowym przy pomocy przewodu pseudomodemowego). POSZERZANIE BAZY STEREO BOGATA W MO LIWOÂCI KOREKCJA OBCINANIE Z ANTYALIASINGIEM OGRANICZANIE KOMPOZYTOWE PE NE ZDALNE STEROWANIE

4 Specyfikacja PRACA Specyfikacje opierajà si na pomiarach wykonanych od analogowego wejêcia lewego/prawego do wyjêcia kompozytowego oraz do analogowego wyjêcia FM lewego/prawego. Pasmo przenoszenia (tryb Bypass): Odpowiada standardowej charakterystyce preemfazy 50 µs, lub 75 µs ±0.1 db, 2.0 Hz-15 khz. Charakterystyka wyjêç lewego/prawego analogowego i cyfrowego mo e byç przez u ytkownika konfigurowana jako p aska, lub z preemfazà. Szumy: Poziom szumów wyjêciowych zale ny jest od ustawionego wzmocnienia procesora (Limit Drive, AGC Drive, Two-Band Drive i/lub Multi-Band Drive), poziomu bramkowania, korekcji, redukcji szumów itp. Rozpi toêç dynamiczna przetwornika analogowo-cyfrowego, która wynosi 110 db (od szumów do przesterowania) z za o enia to pokrywa. Rozpi toêç dynamiczna przetwarzania cyfrowego wynosi 144 db. Ca kowite zniekszta cenia systemu (po deemfazie, modulacja 100%): <0.01 % THD, 20 Hz - 1 khz, ze spadkiem do 0.05 % na 15 khz; <0.02% zniekszta ceƒ intermodulacyjnych SMPTE. Ca kowita separacja mi dzykana owa (L/P) >50 db, 20 Hz - 15 khz; typowo 60 db. BiegunowoÊç (tryby Two-Band i Bypass): Zachowana bezwzgl dna biegunowoêç. Sygna o dodatniej fazie docierajàcy na wejêcie posiada dodatnià faz na wyjêciu. Cz stotliwoêç przetwarzania: 2300 posiada wiele wewn trznych cz stotliwoêci przetwarzania, od 32 khz do 512 khz, w zale noêci od wykonywanych operacji. Obcinacze audio pracujà z cz stotliwoêcià 256 khz (i posiadajà antyaliasing), a ogranicznik kompozytowy pracuje z cz stotliwoêcià 512 khz. RozdzielczoÊç przetwarzania: Wewn trzne przetwarzanie odbywa si z rozdzielczoêcià 24 bitów (sta oprzecinkowo), lub wy szà; wykorzystywane sà uk ady DSP Motorola DSP INSTALACJA WejÊcie analogowe audio Konfiguracja: Stereo Impedancja: >10 kiloomów, symetryzowana elektronicznie. Nominalny poziom wejêciowy: Regulowany programowo od -4.0 do dbu (VU) Maksymalny poziom wejêciowy: +27 dbu Z àcza: dwa typu XLR, eƒskie, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz.; styk 1 = potencja masy; styki 2 (+) i 3 sà symetryzowane elektronicznie, p ywajàce. Przetwarzanie A/C: 24-bitowy przetwornik delta-sigma z liniowym fazowo filtrem antyaliasingowym i 128 x nadpróbkowaniem; przetwornik pracuje z cz stotliwoêcià 64 khz, która jest dzielona przez 2300 do 32 khz za pomocà DSP i ultra wysokiej jakoêci synchronicznego konwertera cz stotliwoêci próbkowania. Filtrowanie: filtry przeciwzak óceniowe w.cz, filtr górnoprzepustowy 0.15 Hz (-3 db). WyjÊcie analogowe audio Konfiguracja: Stereo. Charakterystyka p aska, lub z preemfazà (50 µs, lub 75 µs); wybierane programowo. Impedancja êród a: 50 omów, symetryzowane elektronicznie, p ywajàce Impedancja obcià enia: 600 omów, lub wi ksza, symetrycznie, lub niesymetrycznie; terminator nie jest konieczny ani zalecany Poziom wyjêciowy (100 % modulacji szczytowej): Regulowany od -6 dbu do dbu (szczytowo), na impedancji 600 omów, lub wy szej; regulowany programowo Stosunek sygna u do szumu: >= 90 db char. niewa ona (tryb Bypass, z deemfazà, pasmo 20 Hz - 15 khz, w odniesieniu do modulacji 100 %). Przes uchy L/P: <= -70 db, 20 Hz - 15 khz. Zniekszta cenia: <= 0.01 % THD (tryb Bypass, z deemfazà) pasmo 20 Hz - 15 khz. Z àcza: dwa typu XLR, m skie, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz.; styk 1 = potencja masy; styki 2 (+) i 3 sà symetryzowane elektronicznie, p ywajàce. Przetwarzanie C/A: 24-bitowy przetwornik z 128 x nadpróbkowaniem. Filtrowanie: filtry przeciwzak óceniowe w.cz.

5 WejÊcie cyfrowe audio Konfiguracja: Stereo wg. standardu AES/EBU, rozdzielczoêç 24 bity, programowy wybór trybu stereo, mono z lewego kana u, mono z prawego kana u, lub mono z sumy kana ów. Cz stotliwoêç próbkowania: , 48, 88.2 lub 96 khz, dobierana automatycznie. Z àcze: typu XLR, eƒskie, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz.; styk 1 = potencja masy; styki 2 i 3 symetryzowane transformatorowo; impedancja 110 omów. Poziom odniesienia: Zmieniany w zakresie od -30 db FS do -10 db FS. Deemfaza J.17: Wybierana programowo. Filtry: Przeciwzak óceniowe w.cz. WyjÊcie cyfrowe audio Konfiguracja: Stereo wg. standardu AES/EBU, charakterystyka p aska, lub z preemfazà (50 µs, lub 75 µs); wybierane programowo, bez, lub z preemfazà J.17. Cz stotliwoêç próbkowania: Wewn trzna w asna , 48, 88.2 lub 96 khz, dobierana programowo. Mo e byç równie synchronizowana do wejêcia cyfrowego AES/EBU przy , 48, 88.2 lub 96 khz, wed ug konfiguracji programowej. D ugoêç s owa bitowego: Wybierana programowo dla rozdzielczoêci 24, 20, 18, 16 lub 14 bitów. Mo e byç opcjonalnie dodawany kszta towany górnoprzepustowo szumowy dither, o poziomie automatycznie ustawianym do d ugoêci s owa. Z àcze: typu XLR, m skie, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz.; styk 1 = potencja masy; styki 2 i 3 symetryzowane transformatorowo; impedancja 110 omów. Poziom wyjêciowy (modulacja szczytowa 100 %): od -30 db FS do 0.0 db FS, regulowany programowo. Filtry: Przeciwzak óceniowe w.cz. WyjÊcia kompozytowe pasma podstawowego Konfiguracja: Dwa wyjêcia, ka de z niezale nym regulowanym programowo poziomem wyjêciowym, osobnym wzmacniaczem wyjêciowym i z àczem. Impedancja êród a: êród o napi ciowe 0 omów, lub 75 omów, dobierane zworkà. Niesymetryczne, p ywajàce w odniesieniu do masy obudowy. Impedancja obcià enia: 37 omów, lub wy sza. Nie jest wymagany, ani zalecany terminator. Maksymalny poziom wyjêciowy: dbu (8.72 Vpp) Minimalny poziom wyjêciowy: -12 dbu (0.55 Vpp) dla rozdzielczoêci regulacji 0.5 db. Poziom tonu pilota: Regulowany programowo od 6.0% do 12.0%. StabilnoÊç pilota: 19 khz ±0.5 Hz (od 10O do 40O C). Przetwarzanie C/A: 24 bity Stosunek sygna u do szumu: <= -85 db (tryb Bypass, z deemfazà, pasmo 20 Hz - 15 khz, w odniesieniu do modulacji 100%, char. niewa ona). Zniekszta cenia: <= 0.02% THD (tryb Bypass, z deemfazà, pasmo 20 Hz - 15 khz, w odniesieniu do modulacji 100%, char. niewa ona). Separacja stereo: Przy modulacji 100% = 3.5 Vpp, >60 db, 30 Hz - 15 khz. Przy modulacji 100% = Vpp, >55 db, 30 Hz - 15 khz. Przes uchy liniowo: <= - 80 db, z g ównego kana u do podkana u, lub z podkana u do g ównego kana u (w odniesieniu do modulacji 100%). Przes uchy nieliniowo: <= - 80 db, z g ównego kana u do podkana u, lub z podkana u do g ównego kana u (w odniesieniu do modulacji 100%). T umienie 38 khz: >= 70 db (w odniesieniu do modulacji 100%) T umienie 76 khz i wst g bocznych: >= 80 db (w odniesieniu do modulacji 100%) Zabezpieczenie pilota: -60 db w odniesieniu do udzia u pilota 9%, ±250 Hz (do 2 db wysterowania przetwarzania kompozytowego). Zabezpieczenie podnoênych ( khz): >=70 db (w odniesieniu do modulacji 100 %; do 2 db wysterowania przetwarzania kompozytowego; mierzone za pomocà 800-liniowego analizatora liniowego FFT z u yciem maksymalnego podtrzymania wskazaƒ). Zabezpieczenie 57 khz (RDS/RBDS): -50 db w odniesieniu do udzia u podnoênej 4%, ±2.0 Hz (do 2 db wysterowania przetwarzania kompozytowego). Z àcza: Dwa BNC, p ywajàce w odniesieniu do masy obudowy, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz. Maksymalna pojemnoêç obcià enia: µf (impedancja êród a 0 omów). Maksymalna d ugoêç przewodu 30 m dla RG-58A/U. Filtracja: przeciwzak óceniowa w.cz.

6 WejÊcia podnoênych Konfiguracja: WejÊcia podnoênych sà sumowane z sygna em kompozytowego pasma podstawowego, przed sterowanym cyfrowo t umikiem wyjêciowym. Impedancja: >600 omów Czu oêç SCA1: Regulowana od 220 mvpp do >10 Vpp dla wytwarzania 10% udzia u. Czu oêç jest regulowana za pomocà wewn trznego potencjometru nastawnego. Czu oêç SCA2: Ustalona na 772 mvpp dla wytwarzania 10% udzia u. Z àcza: Dwa BNC, p ywajàce w odniesieniu do masy obudowy, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz. Odniesienie pilota 19 khz: WejÊcie SCA2 mo e byç przekonfigurowane zworkà w tryb wysy ania sygna u odniesienia pilota 19 khz. Interfejs komputerowego zdalnego sterowania Konfiguracja: Protokó TCP/IP za poêrednictwem bezpoêredniego po àczenia kablowego, poprzez modem, lub interfejs Ethernet. Port szeregowy: Port RS kbps, ze z àczem m skim DB-9, zabezpieczonym przed zak óceniami w.cz. Port Ethernet: 10 lub 100 Mbit/s ze z àczem eƒskim RJ45. Interfejs zdalnego sterowania GPI Konfiguracja: Osiem wejêç, izolowanych optycznie i p ywajàcych. Napi cia: 6-15 V pràdu sta ego, lub zmiennego, chwilowe, lub ciàg e. Obecne napi cie 9 V dla sterowania zewn trznymi stykami. Z àcze: M skie DB-25, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz. Sterowanie: Programowalne przez u ytkownika dla dowolnych oêmiu programów u ytkownika, fabrycznych, trybu Bypass, tonu testowego, trybów mono lub stereo, wejêcia analogowego, wejêcia cyfrowego. Filtracja: zabezpieczone przed zak óceniami w.cz. Zasilanie Napi cie: VAC, lub VAC, wybierane prze àcznikiem na tylnej Êciance, Hz, 40 VA. Z àcze: IEC, zabezpieczone przed zak óceniami w.cz. Do àczony trój y owy przewód zasilajàcy. Uziemianie: Masa uk adów elektronicznych jest niezale na od masy obudowy i mo e byç od niej odcinana, lub z nià àczona za pomocà prze àcznika na tylnej Êciance. Standardy bezpieczeƒstwa: ETL zgodnie z UL, oznaczenie CE. Ârodowiskowe Temperatura robocza: 0 O - 50 O C, dla wszystkich roboczych zakresów napi ç. WilgotnoÊç: 0-95% wilgotnoêci wzgl dnej, bez kondensacji. RFI/EMI: Testowane wed ug procedur Cenelec. FCC Part 15 urzàdzenie klasy A. Waga transportowa: 8.7 kg omianki-dàbrowa, ul. Graniczna 17; (0-22) , fax: (0-22) ,

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise 1 www.omc.com.pl Po àczone z jednà lub wi kszà iloêcià p tli, z których ka da sk ada si z jednego bàdê wi cej kontrolerów, oprogramowanie Centaur zapewnia przyjazny u ytkownikowi interfejs graficzny do

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe Wymienny zasilacz z automatyczną instalacją MODEL ONE8 (AFP-) Wejścia BI / FM DAB/BIII MHz - 8 - - 86 Konfiguracja wejściowa Ilość programowalnych filtrów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

JakoÊç Energii System PowerLogic. Karta katalogowa 2004. Power Meter, seria 800

JakoÊç Energii System PowerLogic. Karta katalogowa 2004. Power Meter, seria 800 JakoÊç Energii System PowerLogic Karta katalogowa 2004 Power Meter, seria 800 Funkcje i charakterystyka Mierniki PowerLogic PM810, PM820, PM850 w pojedynczym module o ma ych wymiarach 96 x 96 mm zawierajà

Bardziej szczegółowo

VP21 Seria Zawory proporcjonalne elektromagnetyczne

VP21 Seria Zawory proporcjonalne elektromagnetyczne Zawory Wolny od LABS. W jednej obudowie zawór i jednostka sterujàca. Doskona a liniowoêç. Doskona a czu oêç. Krótki czas odpowiedzi. Regulowane wzmocnienie sterowania. Regulowany zakres ciênienia. Element

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urz dze elektronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.06 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Shure Performance Gear atwe w doborze i proste w u yciu mikrofony przewodowe oraz systemy bezprzewodowe, opracowane pod kàtem zastosowaƒ estradowych.

Shure Performance Gear atwe w doborze i proste w u yciu mikrofony przewodowe oraz systemy bezprzewodowe, opracowane pod kàtem zastosowaƒ estradowych. Mikrofony Performance Gear Systemy Bezprzewodowe Performance Gear Shure Performance Gear atwe w doborze i proste w u yciu mikrofony przewodowe oraz systemy bezprzewodowe, opracowane pod kàtem zastosowaƒ

Bardziej szczegółowo

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych 3. 2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych Zadanie egzaminacyjne Znajd usterk oraz wska sposób jej usuni cia

Bardziej szczegółowo

Liczniki XBK. Telemecanique

Liczniki XBK. Telemecanique Powrót Liczniki XBK Telemecanique Katalog Liczniki impulsów i czasu pracy Informacje podstawowe Typ urzàdzenia Typ wyêwietlania Warunki pracy XBK-T liczniki impulsów XBK-H liczniki czasu pracy mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny. Wyłączny dystrybutor w Polsce. Obowiązuje od 15.04.2016

Cennik detaliczny. Wyłączny dystrybutor w Polsce. Obowiązuje od 15.04.2016 Cennik detaliczny Wyłączny dystrybutor w Polsce Obowiązuje od 15.04.2016 Szczegóły dotyczące produktów: www.exposurehifi.pl tel. (22) 642 46 29 mail: biuro@trimex.com.pl www.trimex.pl SERIA 1010 1010 WZMACNIACZ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Pod àcz i steruj swoim odtwarzaczem ipod

Pod àcz i steruj swoim odtwarzaczem ipod Produkty z mo liwoêcià pod àczenia odtwarzacza ipod Pod àcz i steruj swoim odtwarzaczem ipod Mo esz mieç wi cej przyjemnoêci z odtwarzania plików muzycznych poprzez pod àczenie Twojego odtwarzacza ipod

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

RET-B Termostat pokojowy o zasilaniu bateryjnym

RET-B Termostat pokojowy o zasilaniu bateryjnym RET-B Termostat pokojowy o zasilaniu bateryjnym Zastosowanie Wybór iloêci cykli w regulacji chrono-proporcjonalnej Wybór trybu ogrzewania ch odzenia Wybór opóênienia w àczenia Wybór skali Celsjusza Farenheita

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u In Car Video IVSC-5501 Instrukcja obs ugi i monta u www.blaupunkt.com SPIS TREÂCI Uwagi ogólne.................... 3 Akcesoria....................... 3 Monta oraz zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa..................

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne Kuranty elektroniczne UNI-BELL Dzwony i kuranty elektroniczne UNI-BELL DK-2 Uni-Bell Wersja eksportowa PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE Sterownik UniBell jest to nowoczesny mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik elektronik Symbol cyrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: Arkusz zawiera inormacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

Ods uch osobisty PSM. Oczywista alternatywa dla monitorów pod ogowych

Ods uch osobisty PSM. Oczywista alternatywa dla monitorów pod ogowych Ods uch osobisty PSM Oczywista alternatywa dla monitorów pod ogowych To nie jest adne wspó zawodnictwo. Pozostawiajàc monitory pod ogowe w gotowoêci przejdü na s uchawki, u ywajàc systemu Shure PSM Personal

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A eria - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-0A Funkcje.0.0.0 przekaênik czasowy montowany do gniazd, lub styki prze àczne 7 zakresów czasowych od 0,0s do 00h wielofunkcyjne zakres czasu i funkcje wybierane

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206300 (21) Numer zgłoszenia: 356960 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNY DèWI K I REWOLUCYJNA INTELIGENCJA DO ANALIZY I OPTYMALIZACJI BRZMIENIA W KA DYM POMIESZCZENIU

NADZWYCZAJNY DèWI K I REWOLUCYJNA INTELIGENCJA DO ANALIZY I OPTYMALIZACJI BRZMIENIA W KA DYM POMIESZCZENIU NADZWYCZAJNY DèWI K I REWOLUCYJNA INTELIGENCJA DO ANALIZY I OPTYMALIZACJI BRZMIENIA W KA DYM POMIESZCZENIU Najwi kszym wyzwaniem dla ka dego realizatora dêwi ku jest stworzenie miksu, który brzmi znakomicie

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz stereofoniczny

Wzmacniacz stereofoniczny LAB SERIES M-DAC Przetwornik C/A 1920-krotny oversampling sygnału 44,1kHz z USB ( 882-krotny oversampling sygnału 96kHz) wejście USB B przyjmujące sygnały 24-bit/96kHz z PC/MAC/dysków/pamięci filtry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje Funkcje 78.12 78.36 Zakres modułowych zasilaczy DC Wysoka efektywnoêç (do 91%) Niskie (< 0.4 W) zu ycie energii w trybie czuwania Ochrona termiczna: wewn trzna, z wyłàczeniem Vout Ochrona zwarciowa: tryb

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala Zakłócenia Podstawy projektowania A.Korcala Pojęciem zakłóceń moŝna określać wszelkie niepoŝądane przebiegi pochodzenia zewnętrznego, wywołane zarówno przez działalność człowieka, jak i zakłócenia naturalne

Bardziej szczegółowo

ZL11ARM. Uniwersalna płyta bazowa

ZL11ARM. Uniwersalna płyta bazowa ZL11ARM Uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm ZL11ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm (np. ZL12ARM i ZL19ARM) z mikrokontrolerami wyposażonymi w rdzenie ARM produkowanymi przez różnych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Triset113 Kable z rodziny Triset113 s kablami kategorii RG-6 o podwy szonych parametrach. a miedziana o rednicy 1,13mm

Charakterystyka Triset113 Kable z rodziny Triset113 s kablami kategorii RG-6 o podwy szonych parametrach. a miedziana o rednicy 1,13mm Przewód koncentryczny 75 Om TRISET113 spe nia norm EN50117 i jest zgodny ze standardem klasy A w ca ym pa mie transmisyjnym w przedziale cz stotliwo ci 5-3000 MHz. Przewód Triset jest zgodny z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi

ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi - 2 - 1. Wstęp W odróżnieniu od innych aparatów monterskich, mikrotelefon DR-700 wyposażony jest w omomierz wyskalowany w

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 138 8733 Poz. 1162 1162 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogà byç u ywane bez pozwolenia.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa oraz

Technika mikroprocesorowa oraz 86 firmy, ludzie, produkty Sprawdzanie bezpieczeñstwa instalacji elektrycznych niskiego napiêcia Tomasz Koczorowicz Oferta rynkowa przyrzπdûw do pomiarûw instalacji elektrycznych niskiego napiícia pozwala

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE 1) VM-3240VA VM-3240VA jest to wielofunkcyjny wzmacniacz przeznaczony do montażu w szafie rackowej (3-u). Wzmacniacz zawiera w sobie moduły wejść muzyki tła, wyjścia głośnikowe na sześć niezależnych stref.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017 KARTY DŹWIEKOWE > Model : 0202 USB Producent : - 0202 USB stereofoniczna karta dźwiękowa na USB 2.0 z wejściami: mikrofonowym, gitarowym lub liniowymi Do produktu dołączona instrukcja po polsku Wymagania:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

CF 50 CIEP OMIERZ. Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania.

CF 50 CIEP OMIERZ. Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania. CF 50 CIEP OMIERZ Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania. Pomiar energii, obj toêci i czas przekroczenia ponad zaprogramowany próg, który mo na wybraç spoêród wielkoêci: Moc, Przep

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

OM 10 nowoczesna kompaktowa stacja czołowa TV z wyjściem DVB-T

OM 10 nowoczesna kompaktowa stacja czołowa TV z wyjściem DVB-T OM 10 nowoczesna kompaktowa stacja czołowa TV z wyjściem DVB-T produkcji WISI Communications GmbH Dystrybucja w Polsce: DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa www.diomar.pl OM 10 typowe obszary

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Przeznaczony do instalacji stałych oraz aplikacji mobilnych Stylowy, innowacyjny design Made in Germany Wszechstronność zastosowań i bogactwo funkcji Wysokiej jakości wzmacniacz

Bardziej szczegółowo