Ods uch osobisty PSM. Oczywista alternatywa dla monitorów pod ogowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ods uch osobisty PSM. Oczywista alternatywa dla monitorów pod ogowych"

Transkrypt

1 Ods uch osobisty PSM Oczywista alternatywa dla monitorów pod ogowych

2 To nie jest adne wspó zawodnictwo. Pozostawiajàc monitory pod ogowe w gotowoêci przejdü na s uchawki, u ywajàc systemu Shure PSM Personal Monitor. DoÊwiadczysz wówczas profesjonalnej odmiany ods uchu estradowego. Oka e si natychmiast, e mo esz s yszeç to, co chcesz, tak jak chcesz - i tam, gdzie chcesz. Z odpowiednià, komfortowà g oênoêcià. 2

3 INPUT LEVEL LIM LIM System tak wszechstronny, jak ty sam Systemy ods uchu osobistego Shure PSM 400 Personal Monitor sà dost pne w konfiguracjach przewodowych i bezprzewodowych, sk adajàcych si z ma ych i lekkich elementów. Modu przewodowy Nadajnik Odbiornik paskowy Mikser S uchawki (opcjonalnie) 3

4 S yszysz si idealnie Dêwi k wysokiej jakoêci. W s uchawkach Shure s yszysz si idealnie, co pomaga lepiej pracowaç na estradzie. Mo esz rozkoszowaç si wysokiej jakoêci dêwi kiem stereo, znakomità izolacjà od zewn trznych zak óceƒ wyjàtkowym odst pem sygna u od szumu. 4

5 Ni sza g oênoêç na scenie Gdy ca y zespó zacznie korzystaç z ods uchu s uchawkowego, skoƒczy si ustawiczna walka z g oênoêcià monitorów scenicznych. W przeciwieƒstwie do monitorów pod ogowych system PSM Personal Monitors wysy a zmiksowany sygna bezpoêrednio do uszu. Mo esz wi c ustawiç takà g oênoêç, jaka jest Ci potrzebna, bez zabijania dêwi kiem wszystkich na estradzie. Odpowiednie poziomy g oênoêci Proporcje twojego ods uchu sà przeznaczone wy àcznie dla twoich uszu. Nie musisz zatem podkr caç g oênoêci do niebezpiecznego poziomu, eby us yszeç lepiej swój instrument, lub g os. Prze àczany limiter eliminuje niespodziane skoki poziomu i pomaga w ograniczeniu zm czenia s uchu. Shure PSM Porównanie Monitory pod ogowe S yszysz lepiej Zespó s yszy si lepiej Klarowniejsze brzmienie Ni sze g oênoêci G oêne (bardzo g oêne) Nieprzyjemne sprz enia Nieczytelne brzmienie Zm czenie s uchu 5

6 Masz zawsze swój ods uch przy sobie Wystarczy za o yç Elegancki odbiornik Wireless Bodypack Receiver (lub ods uch Hardwired Personal Monitor) mo na atwo zaczepiç o pasek spodni, pasek gitarowy, lub okieszeƒ. Jest tak lekki, e zapominasz o jego obecnoêci. 6

7 Mo esz iêç dokàd chcesz Majàc Shure PSM zabierasz swój ods uch ze sobà. S yszysz si idealnie wsz dzie tam, gdzie si znajdziesz, a nie tylko w polu roboczym monitorów. Mo esz pójêç do perkusisty, lub na widowni ; nic nie jest w stanie zak óciç twojego ods uchu. odbiornik nadajnik Ma a waga, prosty transport Ci kie i niepor czne monitory pod ogowe sà prawdziwà zaka à. System PSM dla ca ego zespo u nie wa y prawie nic i zajmuje znacznie mniej przestrzeni baga owej ni pojedynczy monitor pod ogowy. Shure PSM Porównanie Monitory pod ogowe Twój ods uch wsz dzie brzmi znakomicie. Poruszasz si wraz z ods uchem. Porzàdek na scenie. ZwartoÊç; atwoêç pakowania. Tylko jedno dobre miejsce. Zat oczona scena. Bardzo ci kie. 7

8 Ustaw w asne proporcje Mikser P4M Personal Monitor Mixer Cztery wejêcia liniowomikrofonowe pozwalajà na pod àczenie mikrofonów, lub instrumentów, które chcesz s yszeç. Regulatory g oênoêci i panoramy dla trybu stereo, lub Mix Mode Pnael przedni Koniec z koszmarnymi koncertami Pnael tylny Czy pami tasz ten wieczór, gdy by y same problemy z dêwi kiem? Kiepski realizator ustawi fatalne brzmienie, a system nag aêniajàcy nie móg sobie daç rady ze z à akustykà sali. adwa wejêcia pomocnicze pozwalajà na dodanie zmiksowanego zespo u z miksera nag aêniajàcego. WyjÊcia równoleg e pozwalajà na podanie sygna ów z wejêç mikrofonowo-liniowych dla innych cz onków zespo u, lub dla realizatora koncertu. Sp dzi eê wówczas ca à noc dokonujàc karko omnych kombinacji, eby zabrzmieç lepiej. To si ju nie ma prawa wi cej zdarzyç. Sam sobie ustaw ods uch B dziesz mieç zawsze te same proporcje na ka dym koncercie bez denerwujàcych przygotowaƒ. Mo esz zmiksowaç ze sobà szeêç sygna ów z estrady i z g ównego miksera. Na estradzie mo esz równie dokonaç szybko niezb dnych regulacji, bez zawracania g owy realizatorowi. 8

9 Odbiornik Wireless Bodypack Receiver Regulator g oênoêci Ga ka Balance pozwala na wyregulowanie równowagi w trybie stereo, lub poziomów w trybie MixMode. Przyciski s u à do przewijania wyêwietlacza i do ustawiania jego trybu. WyÊwietlacz LCD u atwia ustawianie trybu pracy, limitera i korekcji, jak równie umo liwia Êledzenie kondycji baterii. Regulacja w trybie MixMode Mo esz tu ustawiç jednoczeênie poziom dla dwóch sygna ów - na przyk ad wokalu i ca oêci zespo u. S yszàc oba sygna y w obu s uchawkach ustawiasz ich wzgl dne poziomy regulatorem Balance w odbiorniku. Wyreguluj to sam Jedna ga ka w odbiorniku paskowym pozwala na zwi kszenie, lub zmniejszenie ogólnej g oênoêci. Druga ga ka s u y do regulacji równowagi lewo-prawo w trybie stereo, jak równie do ustawiania wzgl dnych poziomów w opracowanym przez firm Shure trybie MixMode. 9

10 INPUT LEVEL LIM LIM Wybierz jeden z dwóch kompletnych zestawów PSM 400 Wireless Personal Performance Pack Nadajnik Wireless Transmitter Odbiornik Wireless Bodypack Receiver Mikser P4M Personal Monitor Mixer S uchawki Idealny dla: Indywidualnych wokalistów lub muzyków, którzy chcà si swobodnie poruszaç i mieç wygod w asnor cznego ustawiania proporcji ods uchu na estradzie. Ka dego, kto chcia by mieç swój w asny, kompletny osobisty bezprzewodowy system ods uchowy. PSM 400 Hardwired Personal Performance Pack Modu przewodowy Hardwired Personal Monitor Mikser P4M Personal Monitor Mixer S uchawki Idealny dla: Indywidualnych wokalistów lub muzyków, którzy pozostajà w jednym miejscu estrady, lecz chcà mieç selektywnoêç ods uchu s uchawkowego i wygod w asnor cznego ustawiania proporcji ods uchu na estradzie. Ka dego, kto chcia by mieç swój w asny, kompletny osobisty przewodowy system ods uchowy. 10

11 INPUT LEVEL LIM LIM INPUT LEVEL LIM LIM INPUT LEVEL LIM LIM Lub skompletuj w asny system Sprzedawane oddzielnie elementy PSM 400 Nadajnik Wireless Transmitter Odbiornik paskowy Wireless Bodypack Receiver Modu przewodowy Hardwired Personal Monitor Mikser Personal Monitor Mixer S uchawki opcjonalnie Przyk ady systemów Podstawowy system dla zespo ów Najmniej kosztowny podstawowy system bezprzewodowy dla czteroosobowego zespo u, który mo e korzystaç tylko z jednego nadajnika. Rozpocznij od Ods uchu s uchawkowego dla ka dego Dodaj Mikser Personal Monitor Mixer dla ca ego zespo u + 3x Po czym Uzupe nij o dodatkowe nadajniki (dla ods uchu stereo) i miksery (dla ustawiania proporcji) dla ka dego cz onka zespo u. Podstawowy system przewodowy Najmniej kosztowny podstawowy system dla muzyków, którzy chcà zaczàç prac z systemem s uchawkowym. Rozpocznij od Ods uchu s uchawkowego Dodaj W asny mikser Personal Monitor Mixer + + Po czym Wyposa ca y zespó w ods uchy s uchawkowe z dodatkowymi modu ami Personal Monitor i s uchawkami. 11

12 Przestaw si na s uchawki Jak przygotowaç Przewodowy ods uch PSM 400 Personal Peformance Pack Mikser nag aêniajàcy s uchawki Zmiksowane sygna y wysy ane do przewodowego ods uchu osobistego Twoje proporcje w s uchawkach Personal Monitor Mixer perkusja wokal Twój sygna Inne sygna y z estrady Przewodowy ods uch osobisty klawisze 12

13 Miej swobod ruchu Jak przygotowaç ods uch bezprzewodowy PSM 400 Wireless Personal Performance Pack Nadajnik Wireless Sygna wysy any do odbiornika paskowego Wireless s uchawki Mikser nag aêniajàcy Zmiksowane sygna y wysy ane do nadajnika Wireless Twoje proporcje ws uchawkach Personal Monitor Mixer Odbiornik paskowy Wireless perkusja bas Twój sygna Inne sygna y z estrady klawisze 13

14 Wszyscy ze s uchawkami Jak przygotowaç system PSM 400 dla ca ego zespo u Zmiksowana ca oêç zespo u wysy ana do wszystkich odbiorników paskowych Wireless Nadajnik Wireless Proporcje ca ego zespo u w s uchawkach Personal Monitor Mixer Zmiksowane sygna y zespo u wysy ane do nadajnika Odbiorniki paskowe Wireless gitara perkusja wokal Sygna y zespo u klawisze 14

15 Porównanie Porównanie w aêciwoêci bezprzewodowych systemów ods uchowych Shure. Bezprzewodowe systemy ods uchowe System PSM 700 PSM 600 PSM 400 PSM 200 liczba dost pnych kana ów w paêmie 32 2* 16 8 liczba wzajemnie kompatybilnych kana ów stosunek sygna /szum 78 db 78 db 80 db 80 db Nadajnik EP7T EP6T EP4T EP2T moc wyjêciowa RF 100 mw 100 mw 50 mw 50 mw regulacja wzmocnienia potencjometr potencjometr brak potencjometr miernik sygna u audio 8-mio stopniowy 8-mio stopniowy 4-mio stopniowy trójkolorowy LED LED LED LED antena od àczana od àczana od àczana sta a 1/4 falowa 1/4 falowa 1/4 falowa 1/4 falowa z àcza wejêciowe XLR\1/4 combo XLR\1/4 combo 1/4 TRS combo XLR\1/4 combo (linowe) (linowe) (linowe) 2 x (mikr/linowe) wyjêcie przelotowe 1/4 TRS 1/4 TRS 1/4 TRS 2 x XLS limiter wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany zasilanie 110/220V IEC 110/220V IEC 110/220V IEC 110/220V IEC mocowanie do szafy rack 1/2 rack 1/2 rack 1/2 rack 1/2 rack (osprz t w komplecie) (osprz t w komplecie) (osprz t w komplecie) (osprz t w komplecie) Odbiornik osobisty P7R P6R P4R P2R typ baterii/czas pracy 9V/4-6 godz. 9V/4-6 godz. 9V/4 godz. 9V/4 godz. antena gi tka, od àczana gi tka, od àczana gi tka, sta a gi tka, sta a z àcze LEMO z àcze LEMO wskaênik stanu baterii LED wskazujàcy LED wskazujàcy wskaênik LED wskazujàcy s abe napi cie s abe napi cie stopniowany w LCD s abe napi cie limiter wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany korektor barwy 10 khz pó kowy 10 khz pó kowy 10 khz pó kowy brak * 10 dost pnych pasm 15

16 wi cej informacji o systemach monitorowych SHURE znajdziesz na stronie: 16

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 1 Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 2 Przekraczajàc granice intuicji. BezpoÊredni dost p do wszystkich funkcji b dàcych zawsze w zasi gu wzroku. Unikalne po àczenie ekranów dotykowych z

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo