JakoÊç Energii System PowerLogic. Karta katalogowa Power Meter, seria 800

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JakoÊç Energii System PowerLogic. Karta katalogowa 2004. Power Meter, seria 800"

Transkrypt

1 JakoÊç Energii System PowerLogic Karta katalogowa 2004 Power Meter, seria 800

2 Funkcje i charakterystyka Mierniki PowerLogic PM810, PM820, PM850 w pojedynczym module o ma ych wymiarach 96 x 96 mm zawierajà wszystkie zaawansowane funkcje potrzebne do nadzoru instalacji elektrycznej. Du y i bardzo czytelny ekran umo liwia jednoczesnà obserwacj danych z trzech faz i z przewodu neutralnego. Antyodblaskowy i odporny na zarysowania wyêwietlacz, zawiera intuicyjny interfejs z kontekstowym menu. Innowacyjne podêwietlenie o bia ej barwie oraz zastosowanie du ych liter powodujà, e odczyt staje si wyjàtkowo atwy, nawet w warunkach s abego oêwietlenia czy ma ego kàta odczytu. Mierniki serii 800 zawierajà w standardzie port do komunikacji RS 485, wejêcie logiczne, wyjêcie logiczne, pomiar wspó czynnika zawartoêci wy szych harmonicznych (THD) oraz alarmy. Mierniki PM820 i PM850 sà wyposa one dodatkowo w pami ç wewn trznà do zapisywania dzienników z danymi, umo liwiajà tak e analiz poszczególnych harmonicznych w pràdach i napi ciach. Miernik PM850 umo liwia dodatkowo rejestrowanie przebiegów. Zastosowanie Pomiary w rozdzielnicach elektrycznych. Podlicznik / alokacja kosztów / weryfikacja faktur. Zdalny nadzór instalacji. Analiza jakoêci energii. Optymalizacja kontraktu na zakup energii oraz optymalizacja obcià eƒ. Charakterystyka Bardzo jasny i czytelny wyêwietlacz, o du ych rozmiarach. Jednoczesne wyêwietlanie wielu wskazaƒ na antyodblaskowym i podêwietlanym bia ym Êwiat em ekranie. atwoêç obs ugi Intuicyjna nawigacja przy wykorzystaniu kontekstowego menu. Du e mo liwoêci, zwarta budowa Komunikacja Modbus i wbudowane We/Wy w obudowie o zredukowanych wymiarach (96 x 96 x 70 mm). Analiza harmonicznych Monitorowanie amplitud i kàtów dla poszczególnych harmonicznych, co umo liwia diagnozowanie instalacji. Pami ç wewn trzna Sk adowanie w nieulotnej pami ci istotnych informacji dotyczàcych pomiarów i zak óceƒ. Klasa 0,5S dla energii wed ug CEI lub klasa 1 wed ug CEI Podlicznik i alokacja kosztów przy 4-kwadrantowym pomiarze. Modu owy z mo liwoêcià rozbudowy Dodatkowe modu y We/Wy (1) w opcji oraz mo liwoêç aktualizacji firmware u rozszerzajàcego funkcjonalnoêç. Wykresy trendów oraz wartoêci oczekiwanych w najbli szym czasie Szybki dost p do danych historycznych i spodziewanych, okreêlanych na podstawie ostatnich pomiarów dla u atwienia podejmowania celnych decyzji. 2 Numery katalogowe Power Meter PM810 z THD, alarmami, We/Wy PM810MG PM820 z harmoniczn., alarmami, We/Wy, 80 kb pami ci PM820MG PM850 z harmoniczn., alarmami, We/Wy, 800 kb pami ci, zapis przebiegów PM850MG Opcje i akcesoria 2 wyjêcia przekaênikowe, 2 wejêcia logiczne (1) PM8M22 2 wyjêcia przekaênikowe, 6 wejêç logicznych (1) PM8M26 2 wyjêcia przekaênikowe, 2 wejêcia analogowe, 2 wejêcia logiczne, PM8M wejêcia analogowe (1 ) (1) Dostępne w połowie roku 2004

3 Funkcje i charakterystyka DB Seria PM Przy àcze zasilania. 2 WejÊcia napi ciowe. 3 WejÊcie/wyjÊcie logiczne. 4 Port RS Gniazdo modu ów opcjonalnych. 6 WejÊcia pràdowe. Przewodnik doboru PM810 PM820 PM850 Ogólne Zastosowanie w sieci nn i SN c c c Dok adnoêç dla pràdu i napi cia 0.1 % 0.1 % 0.1 % Dok adnoêç dla mocy i energii 1 % 0.5 % 0.5 % Liczba próbek / okres Pomiar chwilowych wartoêci rms Pràd, napi cie, cz stotliwoêç c c c Moc czynna, bierna, pozorna Ca kowita i na faz c c c Wspó czynnik mocy Ca kowity i na faz c c c Pomiar energii Energia czynna, bierna, pozorna c c c Wybór trybu akumulacji c c c Pomiar wartoêci uêrednionych Pràd WartoÊç aktualna c c c i maksymalna Moc czynna, bierna, pozorna WartoÊç aktualna c c c i maksymalna Moc przewidywana czynna, bierna, pozorna c c c Synchronizacja okna pomiarowego c c c Wybór sposobu obliczania: blok, okno przesuwne c c c Pomiar jakoêci energii Wspó cz. zawartoêci harmonicznych Pràd i napi cie c c c Analiza poszczególnych harmonicznych Rejestrowanie przebiegów - - c Zapisywanie danych Min./maks. wartoêci chwilowe c c c Dziennik danych Dziennik zdarzeƒ - c c Wykres tendencji / przewidywaƒ - - c Alarmy c c c Datowanie c c c WyÊwietlacz i We/Wy WyÊwietlacz LCD c c c z bia ym podêwietleniem Wybór j zyków: angielski, francuski, hiszpaƒski c c c WejÊcie logiczne WyjÊcie logiczne lub wyjêcie impulsowe Komunikacja Port RS przew. 2-przew. 2-przew. Protokó Modbus c c c 3

4 Funkcje i charakterystyka PB Seria 800: widok Êcianki tylnej. Charakterystyka elektryczna Typ pomiaru Dok adnoêç pomiaru Rzeczywista wartoêç skuteczna do 63 harm. Do 3-fazowych (3P, 3P+N) sieci pràdu przemiennego. Cz stotliwoêç próbkowania: 128 próbek/okres ± % wart. odczytu + ± % zakresu Pràd i napi cie Moce PM810 ± 0.5 % wart. odczytu + ± % zakresu PM820 i ± 0.15 % wart. odczytu + ± % zakresu PM850 Cz stotliwoêç ± 0.01 Hz od 45 do 67 Hz ± 0.01 Hz od 350 do 450 Hz Energia PM810 CEI Klasa 1 PM820 CEI i ANSI C12.20 Klasa 0.5S i PM850 Czas odêwie ania 1 s Charakterystyka Napi cie mierzone 0 do 600 V AC (L-L bezpoêrednio) wejêç napi ciowych 0 do 347 V AC (L-N bezpoêrednio) 0 do 3.2 MV AC (z przek adnikami zewn.) Zakres pomiarowy 1.5 Un Impendancja 2 MΩ (L-L) / 1 MΩ (L-N) Zakresy pom. cz stotliw. 45 do 67 Hz i 350 do 450 Hz Charakterystyka wejêç pràdowych Przek adnia Pierwotny CT Wtórny Zakres pomiarowy Dopuszczalna przecià alnoêç Impendancja Pobór mocy Nastawialny od 5A do 327 ka 1A do 5 A 0 do 10 A 15 A ciàg a 50 A przez 10 sekund w ciàgu godz. 500 A przez 1 sekund w ciàgu godz. < 0.1 Ω < 0.15 VA Zasilanie AC 110 do 415 ±10 % V AC, 11 VA DC 125 do 250 ±20 % V DC, 6 W Czas podtrzymania 45 ms przy 120 V AC We./Wy. WyjÊcie impulsowe WejÊcie logiczne Charakterystyka mechaniczna Waga Stopieƒ ochrony IP (CEI 60529) Wymiary Warunki otoczenia Temperatura pracy (6 do 220 ±10 % V AC lub 3 do 250 ± 10 % V DC, 100 ma maks. przy 25 C) izolacja 1350 V rms 1 wejêcie logiczne (24 do125 ±10 % V AC/DC), maksymalna obcià alnoêç 5 ma 0.6 kg IP52 strona czo owa, IP30 korpus 96 x 96 x 88 mm (z wyêwietlaczem) 96 x 96 x 70 mm (z p ytà monta owà) Obudowa -25 C do +70 C (1) WyÊwietlacz -10 C do +50 C Temperatura Obudowa + wyêwietlacz przechowywania WilgotnoÊç -40 C do +85 C 5 do 95 % wilgotnoêci wzgl dnej przy 40 C (bez kondensacji) Stopieƒ zanieczyszczeƒ 2 Kategoria instalacji III, dla sieci do 347 V AC (L-N) / 600 V AC (L-L) Wytrzyma oêç dielektryczna Wed ug EN61010, UL508 KompatybilnoÊç elektromagnetyczna OdpornoÊç na wy adowania Level III (IEC ) elektrostatyczne OdpornoÊç na promieniowanie Poziom III (IEC ) OdpornoÊç na fale przejêciowe Poziom III (IEC ) OdpornoÊç na fale udarowe Poziom III (IEC ) OdpornoÊç na zaburzenia Poziom III (IEC ) przewodzone OdpornoÊç na pola Poziom III (IEC ) magnetyczne OdpornoÊç na zapady napi ç Poziom III (IEC ) Emisja przewodzona i promieniowana CE Êrodowisko przemys owe/fcc cz Êç 15 klasa A EN55011 Emisja harmonicznych IEC Emisja drgaƒ IEC (1) 65 C przy napi ciu zasilania wy szym ni 305 V AC. 4

5 Funkcje i charakterystyki DB Bezpieczeƒstwo Europa CE, zgodnie z CEI U.S. i Kanada UL508 Komunikacja Port RS przewodowa, do bodów, Modbus Parametry firmware u Dziennik danych WartoÊci min./maks. PM820 i PM850: - 1 dziennik do bilingu energii - 1 dziennik konfigurowalny W PM850: dodatkowe 2 dzienniki konfigurowalne WartoÊci min. i maks. z oznaczeniem fazy dla napi ç i pràdów, asymetria napi ç i wspó czynnik THD. WartoÊç min. i maks. dla mocy (P, Q, S), wspó czynnika mocy (rzeczywistego i odkszta conego) oraz cz stotliwoêci. Seria 800 z modu em We./Wy. 1 dziennik zdarzeƒ Znakowanie czasem co 1 sekund Trendy (tylko dla PM850) WartoÊci przewidywane (tylko PM850) Rejestracja przebiegów Alarmy Pami ç do zapisu danych i przebiegów Aktualizacja fimware u 4 wykresy trendów: 1 minuta, 1 godz, 1 dzieƒ, 1 mies.: - co sekund w ciàgu 1 minuty dla wykresu 1 min. - co minut w ciàgu 1 godziny dla wykresu 1 godz. - co godzin w ciàgu 1 dnia dla wykresu 1 dniowego - co dzieƒ w ciàgu 1 miesiàca dla wykresu 1 mies. Przewidywane wartoêci parametrów na 4 kolejne godziny i 4 kolejne dni Wyzwalanie r czne, bàdê od alarmu. Konfiguracja progów aktywacji, deaktywacji i opóênienia, kilka poziomów aktywacji dla wybranego typu alarmu. 4 poziomy wa noêci Czas odpowiedzi: 1 sekunda Mo liwoêç tworzenia kombinacji logicznej alarmów operatorami: NAND, OR, NOR i XOR na PM850. Alarmy cyfrowe, np.: zmiana stanu na wejêciu logicznym. 80 kb w PM kb w PM850 Aktualizacja poprzez port komunikacyjny Charakterystyka wyêwietlacza Wymiary 73 x 69 mm LCD podêwietlany na bia o (6 linii, jednoczesne wyêwietlanie 4 wartoêci) J zyki (wieloj zyczny) francuski, angielski, hiszpaƒski 5

6 Instalowanie i pod àczanie Seria 800, wymiary DB DB DB Monta panelu przedniego DB Odst py wymagane przy instalowaniu kilku mierników DB DB

7 Instalowanie i pod àczanie Sieç 4-przewodowa z 3-ma przek adnikami pràdowymi i napi ciem mierzonym bezpoêrednio DB Sieç 3-przewodowa z 2-ma przek adnikami pràdowymi i 2-ma przek adnikami napi ciowymi DB

8 Poniewa normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i u ytkowania naszych urzàdzeƒ podlegajà ciàg ym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej publikacji s u à jedynie celom informacyjnym i nie mogà byç podstawà roszczeƒ prawnych. Dystrybutor: Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. ubinowa 4a, Warszawa Centrum Obs ugi Klienta: , (0 prefiks 22) , KATKT10040 marzec 2004

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

OPTIMOD-FM 2300 W aêciwoêci Przyjazny dla u ytkownika interfejs Bezwzgl dna kontrola modulacji szczytowej Elastyczna konfiguracja

OPTIMOD-FM 2300 W aêciwoêci Przyjazny dla u ytkownika interfejs Bezwzgl dna kontrola modulacji szczytowej Elastyczna konfiguracja OPTIMOD-FM 2300 Nowy OPTIMOD-FM 2300 udost pnia brzmienie modelu 2200, z poszerzaniem bazy stereo, jeszcze bardziej skutecznà korekcjà, obcinaniem szczytów sygna u z antyaliasingiem, ograniczaniem sygna

Bardziej szczegółowo

Cyble. System zdalnego odczytu

Cyble. System zdalnego odczytu Cyble ystem zdalnego odczytu ystem Cyble firmy Actaris jest nowoczesnym rozwiàzaniem technicznym umo liwiajàcym zdalny, wiarygodny i dok adny odczyt wodomierzy. Reprezentuje on nowà koncepcj transmisji

Bardziej szczegółowo

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY)

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania Quick Reference Guide. Telemecanique Magelis Kompaktowe wyêwietlacze operatorskie Compact display modules XBT N

Instrukcja u ytkowania Quick Reference Guide. Telemecanique Magelis Kompaktowe wyêwietlacze operatorskie Compact display modules XBT N Instrukcja u ytkowania Quick Reference Guide Telemecanique Magelis Kompaktowe wyêwietlacze operatorskie Compact display modules XBT N 2 Magelis XBT N Spis treêci / Contents A B C D E F G H I Wa ne informacje

Bardziej szczegółowo

Osprz t sieciowy ConneXium

Osprz t sieciowy ConneXium Osprz t sieciowy ConneXium Katalog produktów Jest łatwym w u yciu przewodnikiem pozwalajàcym na szybki wybór produktów potrzebnych do realizacji systemu automatyki zarówno małej szafy automatyki, jak i

Bardziej szczegółowo

Seria 3000 Instrukcja instalacji

Seria 3000 Instrukcja instalacji Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 1 Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 2 Przekraczajàc granice intuicji. BezpoÊredni dost p do wszystkich funkcji b dàcych zawsze w zasi gu wzroku. Unikalne po àczenie ekranów dotykowych z

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Nexus 1500. Komunikacja, porty I/O i interfejs użytkownika. Nowej generacji rejestrator zakłóceń do analizy jakości energii

Nexus 1500. Komunikacja, porty I/O i interfejs użytkownika. Nowej generacji rejestrator zakłóceń do analizy jakości energii Nexus 1500 Rejestrator zakłóceń i analizator mocy z zaawansowaną analizą jakości energii elektrycznej i komunikacją AccuMeasure auto kalibracja 0.06% dokładność pomiaru energii perfekcyjny wybór dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przyrządy do pomiaru jakości energii

Przyrządy do pomiaru jakości energii Przyrządy do pomiaru jakości energii Jakość energii odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu dokładności i wydajności w każdym rodzaju działalności, do której wykorzystywany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK WIZYJNY ZFX. W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć! » I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a

CZUJNIK WIZYJNY ZFX. W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć! » I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a CZUJNIK WIZYJNY ZFX W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć!» I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a» podłącz, dotknij i gotowe» I n t e r a k t y w n y i n t e r f e j s u ż y t k o

Bardziej szczegółowo