I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim"

Transkrypt

1 I. Literatura I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim Szkolna lista tematów na część ustną EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/ Dziennik jako źródło wiedzy o autorze. Omów na wybranych 2. Różne ujęcia motywu balu w literaturze. Omów na wybranych 3. Legendy jako inspiracje literackie. Omów ich znaczenie w wybranych dziełach. 4. Emancypantki jako bohaterki w literaturze II połowy XIX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych 5. Biografia jako klucz interpretacyjny. Na wybranym przykładzie omów związki między życiem artysty a jego twórczością. 6. Portret psychologiczny ludzi morza. Porównaj wybrane kreacje bohaterów literackich. 7. Różne ujęcia motywu przemijania w literaturze wybranych epok. Omów na 8. Analizując wybrane utwory, przedstaw obrazy Kresów Wschodnich w literaturze XIX i XX wieku. 9. Fascynacje Gdańskiem i jego okolicami w literaturze polskiej i niemieckiej. Omów na wybranych 10. Marzyciele, idealiści i wizjonerzy na kartach literatury. Omów i porównaj wybrane przykłady. 11. Biblia i antyk jako źródło wzorców osobowych. Omów wybraną postać i wskaż nawiązania do niej w literaturze późniejszych epok. 12. Literatura świadectwem upamiętniania wydarzeń historycznych. Ukaż na wybranych przykładach różne sposoby utrwalania ważnych wydarzeń dziejowych. 13. Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości. Zanalizuj funkcje groteski na wybranych przykładach z literatury XX wieku. 14. Przedstaw sposoby i efekty stosowania aluzji literackiej przez różnych autorów. 15. Portrety bohaterów w literaturze chłopskiej XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach (np. utwory Edwarda Redlińskiego, Wiesława Myśliwskiego, Tadeusza Nowaka). 16. Filozofia jako inspiracja dla literatury. Omów na wybranych 17. Sposoby funkcjonowania tradycji rycerskiej w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych 18. Jak uleczyć świat uśmiechem? Rola satyry, kpiny, żartu w utworach Omów zagadnienie. 19. Polemika z mitami romantycznymi. Zanalizuj problem, odwołując się do literatury z 2 połowy XIX i XX wieku. 20. Omów istotę realizmu magicznego w literaturze współczesnej (np. Gabriel Garcia Marquez, Olga Tokarczuk, Paweł Huelle). 21. Ukaż rolę retrospekcji w wybranych utworach literackich XIX i (lub) XX wieku. 22. Dokument i parabola jako różne sposoby mówienia o rzeczywistości. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów XX wieku. 23. Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie (np. Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Wojciech Tochman). Omów specyfikę tego gatunku publicystycznego. 24. Omów rolę wizji i proroctwa w literaturze na wybranych 25. Dialog ze średniowieczem w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie na wybranych 26. Czasy, w których człowiek się urodził, w dużym stopniu determinują jego los. Rozważ słuszność tej tezy, odwołując się do postaw bohaterów literackich dwóch epok. 27. Motyw krzyku i milczenia w literaturze XIX i XX wieku oraz jego funkcje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich. 28. Pora lub pory roku jako temat literacki. Przedstaw na przykładzie różnych utworów. 29. Mieszkanie jako przestrzeń życiowa. Omów wybrane utwory, w których ukazane są relacje między człowiekiem a jego miejscem życia. 30. Etykieta w kulturze Ukaż rolę obyczajów i tradycji, odwołując się do wybranych utworów literackich. 31. Melancholicy jako bohaterowie literaccy omów na wybranych przykładach dzieł polskich i obcych.

2 32. Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym. Przedstaw przykłady literackie i dokonaj ich oceny. 33. Poezja współczesna wobec tradycji sztuki staropolskiej. Omów na wybranych 34. Przedmioty jako obiekty i fascynacje w twórczości wybranego poety współczesnego. Zanalizuj wybrane przykłady. 35. Człowiek szczęśliwy. Zanalizuj przedstawiony w literaturze wpływ różnych czynników na szczęście jednostki. 36. Różne sposoby kreacji outsidera w literaturze współczesnej. Omów na podstawie wybranych przykładów. 37. Fascynacja psychoanalizą w literaturze międzywojennej. Odwołując się do wybranych utworów wyjaśnij, jakie formy ta fascynacja przybierała. 38. Literatura i nałogi. Omów problem uzależnień na podstawie wybranych utworów 39. Bohater heroiczny dawniej i dziś. Przedstaw i porównaj postawy wybranych bohaterów literackich 40. Mity i ich reinterpretacje w twórczości wybranego pisarza. Przedstaw, analizując wybrane przykłady. 41. Wpływ domu rodzinnego na postawy życiowe człowieka. Omów problem, charakteryzując i porównując wybranych bohaterów literackich. 42. Wizerunek Polaka w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z 43. Życie w społeczeństwie przekleństwo czy wygoda? Odpowiedz na pytanie, analizując postawy wybranych bohaterów literackich. 44. Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia. Omów problem, odwołując się do przykładów literatury, opisującej mechanizmy działania systemu totalitarnego. 45. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego w literaturze polskiej. 46. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązywania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej. 47. Niepokoje ludzi schyłku wieków. Dokonaj analizy zjawiska, na przykładzie twórczości wybranych autorów. 48. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów na wybranych 49. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów, wykorzystując wybrane utwory. 50. Na podstawie wybranych utworów, omów funkcję humoru w literaturze. 51. Żywotność tradycji romantycznych w literaturze następnych epok. Omów na podstawie wybranych przykładów. 52. Odwołując się do wybranych utworów literackich, omów rolę mistrza w rozwoju duchowym człowieka. 53. Powroty do świata dzieciństwa i ich rola w kształtowaniu osobowości człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich z 54. Przedstaw bohatera indywidualistę. Omów i porównaj postawy wybranych bohaterów. 55. Biznes i etyka w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych 56. Analizując wybrane utwory udowodnij, że pisarze współcześni nawiązują do dorobku twórców dawnych epok. 57. Przedstaw i porównaj literackie wizerunki inteligentów w wybranych utworach z 58. Literackie obrazy rewolucji. Przedstaw i porównaj, odwołując się do wybranych utworów. 59. Zwątpienie w prawdziwą miłość. Omów zjawisko, interpretując wybrane utwory z różnych epok literackich. 60. Powstanie narodowe jako motyw literacki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów 61. Fantastyka i rzeczywistość. Rozważ wzajemne relacje między tymi sferami, odwołując się do wybranych utworów literackich. 62. O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych. Porównaj postawy wybranych bohaterów literackich. 63. Bohater tragiczny w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw i porównaj, odwołując się do wybranych 64. Małe ojczyzny jako miejsca, do których się zawsze wraca. Przedstaw, analizując wybrane przykłady utworów z

3 65. Różne postawy człowieka wobec innego, obcego. Omów problem tolerancji na wybranych przykładach utworów z 66. Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł jako klucz do interpretacji dzieła literackiego. Omów na wybranych 67. Relacje człowiek ojczyzna. Przedstaw i porównaj różne sposoby ujęcia tego tematu w literaturze. 68. Literatura jako sposób zatrzymania czasu w jego niszczącym biegu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok lub z literatury współczesnej. 69. Uchodźcy, wygnańcy, emigranci. Scharakteryzuj i porównaj wybranych bohaterów literatury XIX i XX wieku. 70. Odwołując się do wybranych utworów różnych epok, ukaż związek między bohaterem a jego lekturami. 71. Milczenie i dialog jako przejawy życia duchowego bohaterów literackich. Rozważ problem, odwołując się do dzieł polskich i obcych. 72. Pieniądz narzędziem dobra i zła. Omów jego rolę w życiu człowieka w wybranych utworach literackich 73. To się czyta dzisiaj modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie trzech twórców spoza szkolnego kanonu przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat ( Wharton, Coelho, Caroll, Libera, Pilch i in.). 74. Człowiek religijny w literaturze. Omów na podstawie wybranych dzieł polskich i obcych. 75. Absurd jako wyraz dezaprobaty wobec istniejącej rzeczywistości. Omów problem na wybranych przykładach literackich. 76. Jaki jest człowiek? Co w nim ciemne i groźne? Omów problem, odwołując się do literatury współczesnej. 77. Namiętność, rozczarowanie, zdrada Na wybranych przykładach literackich zanalizuj przyczyny dramatów małżeńskich i ich skutki. 78. Od Mickiewicza do Gombrowicza. Młodość jako temat i problem literatury XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych 79. Przyroda bliska, zdumiewająca, tajemnicza, groźna. Przedstaw i porównaj obrazy natury i ich związek z życiem psychicznym bohaterów literackich. 80. Problemy młodych ludzi XX i XXI wieku. Omów, odwołując się do literatury. 81. Kot w literaturze. Przedstaw funkcje postaci w wybranych utworach literackich. 82. Symbolika stroju. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich. II. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 83. Motyw snu w literaturze i malarstwie. 84. Literackie i malarskie przedstawienia zwierząt. Zaprezentuj temat na wybranych 85. Kreacje świętych w literaturze i sztuce Przedstaw na wybranych 86. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. 87. Motyw wybranego bohatera antycznego w literaturze i sztuce późniejszych epok. Przywołaj i omów odpowiednie przykłady. 88. Porównaj artystyczne interpretacje motywu powstań narodowych w literaturze i sztukach plastycznych. 89. Artystyczne interpretacje pejzażu wiejskiego w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy porównawczej dzieł. 90. Kontynuatorzy Mickiewiczowskiej tradycji kraju lat dziecinnych (np. Czesław Miłosz, Tadeusz Konwicki, Andrzej Wajda). Zanalizuj to zagadnienie, na wybranych przykładach literackich i filmowych. 91. Przedstaw różne funkcje ukazywania brzydoty w literaturze i sztuce. 92. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 93. Reinterpretacja wybranego mitu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 94. Artystyczne interpretacje wydarzeń historycznych w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych 95. Rehabilitacja brzydoty w literaturze i sztuce współczesnej. Przedstaw zagadnienie na wybranych 96. Prowokacja artystyczna i jej cel. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do literatury i sztuki wybranych epok. 97. Współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 98. Porównaj artystyczne interpretacje vanitas w literaturze i sztukach plastycznych.

4 99. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i w filmie Pora lub pory roku jako temat literatury i sztuki. Omów zagadnienie na przykładzie różnych dzieł Góry jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. Dokonaj analizy porównawczej dzieł Omów istotę realizmu magicznego w literaturze i w filmie XX wieku (np. Gabriel Garcia Marquez, Olga Tokarczuk, J. J. Kolski) Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach, np. Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Różewicz Specyfika teatru telewizji. Omów zagadnienie na przykładzie dwóch różnych form teatralnych Reportaż literacki i fotograficzny. Oceń ich rolę we współczesnym świecie Słowami wyrazić muzykę. O których twórcach możesz powiedzieć, że podjęli to wyzwanie? Analizując wybrane utwory, uzasadnij swoją odpowiedź Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości. Zanalizuj funkcje groteski na wybranych przykładach z literatury i sztuki lub filmu XX wieku Sztuka i literatura na usługach władzy. Scharakteryzuj zjawisko i porównaj wybrane przykłady z dziedziny sztuki i literatury Różne ujęcia motywu strachu w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów Porównaj wizerunek żołnierza w literaturze i sztuce XX wieku Omów obecność i funkcje kiczu w literaturze i w sztuce Miasto w literaturze i sztuce. Zanalizuj opisy i obrazy, przedstaw ich funkcje artystyczne Otaczająca nas rzeczywistość jako przedmiot zainteresowania dokumentalistów literackich i filmowych. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice Obraz rodziców w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, odwołując się do twórczości artystów różnych epok 116. Ku pokrzepieniu serc. Odwołując się do dzieł literackich i malarskich wyjaśnij, jak tę ideę realizowała polska literatura i sztuka XIX wieku Motyw powstania narodowego i jego funkcje w literaturze i malarstwie XIX wieku. Omów na podstawie wybranych przykładów Na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dzieł sztuki, przedstaw różne sposoby pojmowania piękna Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Omów na podstawie wybranych przykładów literackich i filmowych Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na wybranych przykładach z literatury i sztuki Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych Analizując wybrane przykłady, przedstaw motyw tańca i określ jego funkcje w literaturze i dziełach plastycznych Słowa memento mori uczyń kluczem do odczytania wybranych tekstów kultury Na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki, przedstaw artystyczne ujęcie motywu macierzyństwa Na podstawie wybranych przykładów, przedstaw funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i sztuce Analizując wybrane przykłady z literatury i sztuki, omów zjawisko kiczu Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, przedstaw relacje między rodzeństwem Krajobraz jako motyw literacki i filmowy. Porównaj wybrane przykłady, zwracając uwagę na specyfikę języka literatury i filmu Woda i ogień. Realne i symboliczne znaczenie tych żywiołów w literaturze i sztuce. Pokaż na wybranych II. Język 130. Rola stylizacji gwarowej i jej funkcje na przykładach z twórczości dwóch wybranych pisarzy polskich Przedstaw humor zawarty w kociewskich przysłowiach i zagadkach ludowych drobnej twórczości literackiej Kociewiaków.

5 132. Zapożyczenia językowe. Oceń słuszność stosowania najnowszych zapożyczeń w języku polskim Oceń zasadność użycia anglicyzmów w nazwach firm, sklepów itp. w Twoim mieście Język sposobem charakteryzowania bohatera. Omów funkcję prezentatywną języka - na wybranych 135. Język w domu, w pracy, w szkole. Zanalizuj istotę zjawisk językowych Zanalizuj zjawisko nowomowy na przykładach współczesnych tekstów literackich i publicystycznych Listy Porównaj język i styl przykładów epistolografii z kilku okresów literackich. Wskaż przyczyny różnic słownictwa Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny Błędy językowe w prasie lokalnej. Odnieś się krytycznie do wybranych przykładów Tak mówi jeszcze mój dziadek, a tak mówię ja. Porównaj język dwóch pokoleń Analizując wybrane teksty literackie różnych epok, wskaż cechy języka sentymentalnego Dokonaj analizy porównawczej języka potocznego dwóch wybranych środowisk Na wybranych przykładach pokaż, jak zmieniają się znaczenia słów, w zależności od epoki i kontekstu Funkcja sprawcza języka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów wypowiedzi Na podstawie fragmentów dzieł literackich, określ cechy języka i stylu wybranej epoki Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń, jak się ma tytuł tekstu do jego treści Różne sposoby realizowania gry słów. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych fraszek i aforyzmów Na podstawie analizy języka narracji utworów, na przykład Marka Hłaski, Sławomira Mrożka, Mirona Białoszewskiego, określ funkcje języka w literaturze współczesnej Jak autorzy, żyjący w kraju totalitarnym, radzili sobie z cenzurą poprzez tematy i język? Zanalizuj wybrane przykłady Jaka jest specyfika językowa wypowiedzi internautów na blogach młodzieżowych? Porównaj wybrane przykłady Specyfika językowa sprawozdań sportowych. Zanalizuj wybrane przykłady Jak ideologia wpływa na język, czyli nowomowa w czasach PRL-u. Zanalizuj wybrane przykłady Przeprowadź analizę języka dwóch wybranych seriali telewizyjnych, sformułuj wnioski Specyfika języka programów telewizyjnych typu talk show. Omów na wybranych

Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach

Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach LITERATURA Nr Nazwa tematu 1. Zaprezentuj sposoby wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa.

4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa. Propozycje tematów prezentacji maturalnych z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 A. Literatura 1. Epilog jako klucz do interpretacji utworu. Omów zagadnienie, analizując Pana Tadeusza Adama Mickiewicza,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Literatura 1. Kochankowie wszechczasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015 Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA 1. Bohater wierny swoim ideałom. Omów sposoby kreowania takich bohaterów, analizując

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Matura 2014/2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Matura 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Matura 2014/2015 Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach. 1. Czarny charakter w literaturze. Analizując wybrane przykłady, omów sposoby kreacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach

ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach w różnych ujęciach literackich. Omów, porównując wybrane

Bardziej szczegółowo

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych.

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych. LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA 1. Społecznicy w literaturze - ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. 2. Różne odmiany współczesnego

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA

ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA 1. Różne obrazy szkoły w literaturze. Scharakteryzuj je oraz omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich. 2.

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO ZAŁĄCZNIK nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu szkoły podstawowej, uczeń

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi Komisjami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ Praca ma dotyczyć wyłącznie apokryfów rozumianych jako teksty związane z Biblią (stymulowane wątkami biblijnymi i/lub

Bardziej szczegółowo

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL)

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Agnieszka Karczewska: Od kiedy zacznie obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Sławomir

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo