SPIS TREŚCI. 57 Management w przedszkolu Kwiecień U0411

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 57 Management w przedszkolu Kwiecień 2011 1 57U0411"

Transkrypt

1 A. Infoteka 1. Ważne adresy 1.1 Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kuratoria 1.2 Centralne i wojewódzkie ośrodki metodyczne 2. Ważne terminy 2.1 Kalendarium dyrektora przedszkola B. Podstawy funkcjonowania 1. Podział przedszkoli 1.1 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Przedszkola publiczne i niepubliczne podobieństwa i różnice 1.2 Dorota Igielska, Zasady organizowania alternatywnych form wychowania przedszkolnego 1.3 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Od inicjatywy do porozumienia, czyli o uzgodnieniach z gminą w sprawie przekształcenia przedszkola 1.4 Dorota Igielska, Inne formy wychowania przedszkolnego w polskim systemie oświaty 1.5 Karolina Król-Komarnicka, Wymagania wobec zakładającego przedszkole niepubliczne 2. Statut przedszkola 2.1 Wanda Pakulniewicz, Statut przedszkola w świetle aktualnych zmian 2.2 Irena Wojciechowska, Standardy przedszkola 2.3 Danuta Elsner, Mirela Nawrot, Statut przedszkola niepublicznego 3. Planowanie pracy przedszkola 3.1 Stefania Rzewuska, Zasady naboru dzieci do przedszkoli 3.2 Jolanta Brzezińska, Koncepcja pracy przedszkola i jej realizacja 3.3 Małgorzata Krajewska, Decyzje administracyjne dyrektora przedszkola 3.4 Barbara Maria Rokicka, Zmiany organizacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej niezbędne do wdrożenia założeń reformy oświatowej 3.5 Danuta Wójcik, Plan rozwoju przedszkola i procedura jego tworzenia 3.6 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Ilościowy rozwój przedszkola. Nowe wyzwanie 3.8 Maryla Herde, Akcja letnia w przedszkolu 3.9 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Jak przekształcić przedszkole publiczne w niepubliczne 57 Management w przedszkolu Kwiecień

2 4. Podstawy programowe 4.1 Elżbieta Kwiatkowska-Klarzak, Programy wychowania przedszkolnego kryteria ich oceny i zasady dopuszczania do użytku w danym przedszkolu 4.2 Monika Roœciszewska-WoŸniak, Jak stworzyć program rozwoju placówki 4.3 Justyna Czernek, Ma³gorzata Sobura, Iwona W³osek, Program pracy przedszkola ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi 4.4 Katarzyna Leśniewska, Diagnoza przedszkolna 4.5 Barbara Maria Rokicka, Realizacja podstawy programowej w przedszkolu z uwzględnieniem zasady 1/5 4.6 Marlena Regulska-Lis, Nauczanie języka obcego w przedszkolu 4.7 Dorota Igielska, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 4.8 Joanna Zapalska-Brud, Badanie gotowości szkolnej dzieci w aspekcie reformy programowej 5. Innowacje i eksperymenty 5.1 Ma³gorzata Kozik, Dzieci niepełnosprawne czekaj¹ Elżbieta Kwiatkowska, Monika Roœciszewska-WoŸniak, Innowacje w przedszkolu 5.3 Maria Makowska, Edukacja przedszkolna a przebudowa społeczna wprowadzanie innowacji pedagogicznej. Z doświadczeń dyrektora 5.4 Maryla Herde, ABC... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku 6. Przedszkole w Unii Europejskiej 6.1 Andrzej Pery, Nasze przedszkole w Unii Europejskiej C. Dzieci 1. Warunki rozwoju i wychowania 1.1 Anna Polañczyk, Jak pomóc dziecku krzywdzonemu 1.2 Dorota Igielska, Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w świetle nowelizacji ustawy o systemie oświaty 1.3 Anna Polañczyk, Dziecko i jego prawa 1.4 Anna Polañczyk, Jak pomóc dziecku przekroczyć próg przedszkola? 1.5 Maria Bielecka, Adaptacja dziecka w przedszkolu 1.6 Aniceta êga, Wypadek dziecka w przedszkolu. Wskazówki dla nauczyciela 1.7 Marcin Sobiecki, Anna Staniszewska, Pierwsza pomoc przedmedyczna w przedszkolu postępowanie w urazach najczęściej występujących u dzieci (Część 1) 2 57 Management w przedszkolu Kwiecień 2011

3 1.8 Małgorzata KaŸmierowska, Marzena Słowiñska-Maækiewicz, Marta Strzałka, Badanie losów absolwentów przedszkola 1.9 Agata Wojna, Joanna Zapalska-Brud, Udział przedszkola w wychowaniu dzieci 1.10 El bieta ata, Stefania Rzewuska, Profilaktyka w przedszkolu 1.11 Anna Wróbel, System nagród i kar a program wychowawczy przedszkola 1.12 Katarzyna Leśniewska, Organizowanie pomocy psychologiczno- -pedagogicznej dla dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub edukacyjnymi w przedszkolu 1.13 Katarzyna Leśniewska, Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole 1.15 Jolanta Gąsiorowska-Nóżka, Katecheza w przedszkolu 1.16 Magdalena Wójcik, Rola przedszkola w wyrównywaniu szans edukacyjnych 1.17 Małgorzata Zarzycka, Obowiązki dyrektora przedszkola wobec problemu dziecka doświadczonego przemocą fizyczną i emocjonalną oraz zaniedbywanego wychowawczo 1.18 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Nowi klienci przedszkola dzieci cudzoziemców niemówiące po polsku 1.19 Joanna Zapalska-Brud, Zadania dyrektora przedszkola w zakresie organizowania warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych 2. Żywienie i wypoczynek 2.1 Stefania Rzewuska, Jak urządzić ogródek przedszkolny praktyczne wskazówki 2.2 Anna Florek, Psychologiczne i organizacyjne aspekty żywienia i wypoczynku w przedszkolu 2.3 Halina Weker, Żywienie dzieci w przedszkolu część praktyczna. Jadłospisy dla przedszkolaków 2.4 Halina Weker, Żywienie dzieci w przedszkolach. Posiłki, potrawy dla dzieci w wieku przedszkolnym 2.6 Paulina Wojciechowska-W¹sikiewicz, Wymagania sanitarne przy sporządzaniu posiłków D. Rodzice 1. Przedstawicielstwa rodziców 1.1 Lena Teryks, Zasady funkcjonowania rady rodziców 2. Formy współpracy 2.1 Lena Teryks, Przedszkole przychylne rodzicom 2.2 Aleksandra Hołdys, Prorodzinny program działalności przedszkola 2.3 Monika Roœciszewska-WoŸniak, Organizacja wspó;pracy z rodzicami w przedszkolu 57 Management w przedszkolu Kwiecień

4 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Rodzice w przedszkolu niepublicznym Tomasz Garstka, Dyrektor przedszkola kontra trudni rodzice E. Pracownicy 1. Zatrudnianie i zwalnianie 1.1 Eliza Ściborska, Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym 1.2 Eliza Ściborska, Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i oddziale przedszkolnym 1.3 Ewa Preis, Dyrektor przedszkola jako pracodawca nauczycieli 1.4 Karolina Król-Komarnicka, Zastępstwo podczas nieobecności dyrektora przedszkola 1.5 Ewa Preis, Zwolniony pracownik odwołuje się do sądu pracy 1.6 Ewa Preis, Skutki ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub porzucenia pracy 1.7 Violetta Pulwarska, Nowe wymagania wobec osoby zajmującej stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznych przedszkolach i szkołach 2. Prawa i obowi¹zki 2.1 Dorota Igielska, Emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 2.2 Andrzej Pery, Podstawy działalności pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej 2.3 Katarzyna Koszewska, Rola dyrektora i nauczycieli w zarządzaniu kryzysem w przedszkolu 2.4 Eliza Ściborska, Wymiar czasu pracy i urlopu dyrektora przedszkola 2.5 Eliza Ściborska, Lista zadań dyrektora przedszkola 2.6 Dorota Igielska, Status nauczyciela i dyrektora przedszkola w świetle nowelizacji ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela 2.7 Karolina Król-Komarnicka, Zakres zadań służby BHP w placówce oświatowej 2.8 Ewa Markiewicz, Dyrektor przedszkola publicznego w roli płatnika składek 2.9 Małgorzata Lubańska, Przemysław Lubański, Rola związków zawodowych w przedszkolu 2.10 Eliza Ściborska, Czas pracy pracownika przedszkola. Rozliczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych i w godzinach doraźnych zastępstw 2.11 Piotr Smolarczyk, Uprawnienia pracowników z tytułu macierzyństwa 4 57 Management w przedszkolu Kwiecień 2011

5 2.12 Karolina Król-Komarnicka, Urlop wypoczynkowy nauczyciela. Świadczenia urlopowe 2.13 Karolina Król-Komarnicka, Zakresy obowiązków nauczycieli i dyrektora przedszkola 2.14 Karolina Król-Komarnicka, Regulamin pracy w przedszkolu 2.15 Piotr Smolarczyk, O zakazie dyskryminacji i molestowania w zatrudnieniu 2.16 Zofia B. Makowska, Odpowiedzialność materialna pracownika za mienie powierzone 2.17 Wojciech Dzikowski, Wypadki przy pracy 2.18 Karolina Król-Komarnicka, Odpowiedzialność dyrektora przedszkola za właściwe administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 3. Zasady wynagradzania 3.1 Małgorzata Kucharska, Wynagradzanie nauczycieli 3.2 Ewa Markiewicz, Zasiłki w ramach ubezpieczenia chorobowego wybrane zagadnienia 3.3 Ewa Markiewicz, Zasiłek chorobowy w ubezpieczeniach społecznych 4. Motywacja i ocenianie 4.1 El bieta Kwiatkowska, Adaptacja zawodowa m³odych nauczycielek przedszkola 4.2 El bieta Czerwiñska, Plan rozwoju zawodowego 4.3 Wzory druków dotycz¹cych awansu zawodowego nauczycieli 4.4 Elżbieta Wysokińska, Awans zawodowy nauczyciela postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne 4.5 Wiktoria Jasiñska, Awans zawodowy nauczycieli plan rozwoju zawodowego 4.6 Wojciech Turewicz, Coaching jako systemowe ujęcie awansu zawodowego 4.7 Magdalena Korsak, Awans zawodowy praktycznie 4.8 Małgorzata Krajewska, Ocena pracy dyrektora przedszkola 4.9 Dorota Igielska, Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli 4.10 Małgorzata Krajewska, Ocena pracy nauczyciela przedszkola 4.12 Ewa Preis, Ocena okresowa pracowników samorządowych 5. Rada pedagogiczna 5.1 Maria Kalinowska, Wspó³praca dyrektora z rad¹ pedagogiczną 5.2 Ewa Wojciechowska, Rada pedagogiczna podstawy prawne i regulamin pracy 5.3 Aneta Joanna Rychel, Wewn¹trzprzedszkolne doskonalenie zawodowe 5.4 Dorota Igielska, Organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli 57 Management w przedszkolu Kwiecień

6 5.5 Ewa Wojciechowska, Podstawy prawne funkcjonowania i regulamin pracy rady pedagogicznej 5.6 Andrzej Pery, Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli narzêdzie zarz¹dzania w rêkach dyrektora 5.7 Danuta Elsner, Metody i techniki wewnętrznego doskonalenia nauczycieli F. Finanse i maj¹tek 1. Bud et 1.1 Karol Kościński, Nowości w przepisach o finansach publicznych 1.2 Karol Kościński, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2. Œrodki pozabud etowe 2.2 Magdalena Korsak, Przedszkole jako środowiskowe centrum edukacyjne propozycje działań i źródła ich finansowania 3. Gospodarowanie mieniem 3.1 Marek Szyszka, Zasady i procedury udzielania zamówień publicznych 3.2 Eugeniusz WoŸniak, Gospodarka maj¹tkowa i materia³owa 3.3 Krzysztof Rejer, Ewakuacja przedszkola procedury, wyznaczanie dróg, obowiązki zespołu pedagogicznego 3.4 Eugeniusz WoŸniak, Gospodarka maj¹tkowa i materia³owa ci¹g dalszy 3.5 Karolina Król-Komarnicka, Książka obiektu budowlanego G. Dokumentacja 1. Instrukcje 1.1 Bogdan Ganowicz, Instrukcja kancelaryjna postêpowanie z dokumentacj¹ w przedszkolu 1.2 Halina Kosicka, Archiwum 1.3 Iwona Pronobis, Inwentaryzacja w przedszkolu 1.4 Andrzej Pery, System informacji oświatowej wprowadzanie i przekazywanie danych 2. Akta osobowe 2.1 Halina Kosicka, Akta osobowe dokumentacja i ewidencja pracowników 2.2 Małgorzata Lubańska, Przemysław Lubański, Bezpieczeństwo danych osobowych 2.3 Joanna Skrobisz, Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej 6 57 Management w przedszkolu Kwiecień 2011

7 3. Dokumentacja pedagogiczna 3.1 Urszula Szałaj, Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz druki obowiązujące w przedszkolu 3.2 Maryla Herde, Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 3.3 Stefania Rzewuska, Prowadzenie dokumentacji pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu 3.5 Magdalena Korsak, Planowanie i dokumentowanie pracy pedagogicznej nauczyciela realizującego program metodą projektów badawczych 3.6 Jolanta Brzezińska, Obserwacje zajęć prowadzone przez dyrektora ich wpływ na jakość pracy przedszkola 4. Procedury 4.1 Karolina Król-Komarnicka, Przegląd najważniejszych pism i dokumentów niezbędnych w pracy dyrektora przedszkola H. Ocena placówki 1. Kontrola zewnêtrzna 1.1 Stanis³aw Smuga, Ochrona przeciwpo arowa w przedszkolu 1.2 Paulina Wojciechowska-W¹sikiewicz, Zasady GHP, GMP bezpieczeñstwa i higieny ywnoœci w zak³adach ywienia zbiorowego (cz. 1) 1.3 Paulina Wojciechowska-W¹sikiewicz, Zasady GHP, GMP bezpieczeñstwa i higieny ywnoœci w zak³adach ywienia zbiorowego (cz. 2) 1.4 Paulina Wojciechowska-W¹sikiewicz, System HACCP 1.5 Wojciech Dzikowski, Ocena ryzyka zawodowego 1.6 Wojciech Dzikowski, Instrukcja ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu 1.7 Paulina Wojciechowska-Wąsikiewicz, Księga Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w przedszkolu cz Paulina Wojciechowska-Wąsikiewicz, Księga Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w przedszkolu cz Paulina Wojciechowska-Wąsikiewicz, Księga Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w przedszkolu cz Kontrola wewnêtrzna 2.1 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Projekt ewaluacyjny. Pierwsze przemyślenia 57 Management w przedszkolu Kwiecień

8 Stefania Rzewuska, Kontrola BHP zadania dyrektora przedszkola Danuta Elsner, Wokół projektu ewaluacyjnego Teresa Gańko, Kontrola w nadzorze pedagogicznym dyrektora przedszkola Anna Żyła, Funkcjonowanie kontroli zarządczej w przedszkolu Ewa Wenelczyk, Nadzór pedagogiczny z doświadczeń dyrektora przedszkola I. Umiejêtnoœci dyrektora 1.1 Małgorzata Lubańska, Przemysław Lubański, Komputer w pracy dyrektora 1.2 Irena Dzierzgowska, Sztuka negocjacji ważna umiejętność dyrektora 1.3 El bieta Kwiatkowska, Kultura bycia szefem 1.4 Barbara Adamowicz, Kierowanie przep³ywem informacji w przedszkolu 1.5 Danuta Elsner, Od kierowania zmian¹ do zmiany kierowania 1.6 Waldemar Koz³owski, O sztuce porozumiewania się 1.7 Tomasz Garstka, Radzenie sobie ze stresem w pracy dyrektora 1.8 Witold Ko³odziejczyk, Zarz¹dzanie sob¹ w czasie 1.9 Halina Bieda, Etykieta dyrektora 1.10 Anna Klimowicz, Aby chciało nam się chcieć jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w pracy dyrektora i nauczyciela przedszkola 1.11 Halina Bieda, Sztuka wyst¹pieñ publicznych 1.12 Ma³gorzata Pomianowska, Beata Walkiewicz, Efektywne zebrania 1.13 Tomasz Garstka, Rola i znaczenie emocji we wspó³pracy dyrektora z rad¹ pedagogiczn¹ 1.14 Danuta Elsner, Dyrektorze, na szczycie nie musisz byæ sam! 1.15 Jacek Marsza³ek, My, dyrektorzy. Grupa odniesienia zawodowego 1.16 Tomasz Garstka, Przygotowanie i prowadzenie prezentacji 1.17 Anna Klimowicz, Rola informacji zwrotnej w procesie doskonalenia umiejętności zawodowych 1.18 Danuta Elsner, Urszula Szałaj, Dyrektorzy przedszkoli jako ucząca się społeczność zawodowa 1.19 Anna Klimowicz, Wokół pojęcia autorytetu 1.20 Anna Rękawek, Skuteczne rozwiązywanie konfliktów 1.21 Irena Dzierzgowska, Zarządzanie przedszkolem w burzliwych czasach 8 57 Management w przedszkolu Kwiecień 2011

9 1.22 Tomasz Garstka, Asertywność dyrektora przedszkola 1.23 Tomasz Garstka, Dyrektor jako świadomy lider rady pedagogicznej 1.24 Małgorzata Pomianowska, Beata Walkiewicz, Kompetencje dyrektora przedszkola w społeczeństwie wiedzy J. Marketing 1.1 Irena Dzierzgowska, Marketing w przedszkolu, czyli jak skutecznie sprzedawaæ us³ugê edukacyjn¹ 1.2 Ma³gorzata Janik, Przedszkole w gospodarce rynkowej 1.3 Barbara Lubaszewska-Borys, Logo symbol Twojego Przedszkola 57 Management w przedszkolu Kwiecień

10

A 1. s. 1. A. Przewodnik. B. Funkcjonowanie prawa. C. Organizacja przedszkola. Spis treœci

A 1. s. 1. A. Przewodnik. B. Funkcjonowanie prawa. C. Organizacja przedszkola. Spis treœci Spis treœci. Przewodnik. Spis treści 2. Spis aktów prawnych na CD 3. Informacje o stanie prac nad ustawami i rozporządzeniami 4. Informacja o redaktorze prowadzącym i autorach 5. Słownik pojęć 6. Indeks

Bardziej szczegółowo

Wzory aktów prawa wewnętrznego

Wzory aktów prawa wewnętrznego Spis treści płyty CD DOKUMENTY Wzory aktów prawa wewnętrznego 1. Uchwały rady przedszkola 1.1. Uchwała rady przedszkola w sprawie nadania imienia przedszkolu 1.2. Uchwała rady przedszkola w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy i zarządzanie przedszkolem niepublicznym

Organizacja pracy i zarządzanie przedszkolem niepublicznym Organizacja pracy i zarządzanie przedszkolem niepublicznym Kierownik projektu Tomasz Tymiński Redaktor prowadząca Cecylia Mirela Nawrot Skład, projekt okładki Marzena Rosochacz Copyright by Dr Josef Raabe

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Lipiec sierpień 2012

Lipiec sierpień 2012 Lipiec sierpień 2012 1. Barszczewski, Janusz : Zarządzenia dyrektora szkoły kieruję szkołą, czyli zarządzam / Janusz Barszczewski // Dyrektor Szkoły. 2012, nr 8, s. 53-55 2. Ciechorski, Jan : Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką.

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. KATALOG SZKOLEŃ Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. Przygotowujemy publikacje odciążające dyrektorów szkół

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo oświatowe. Adam Balicki Magdalena Pyter. 2. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo oświatowe. Adam Balicki Magdalena Pyter. 2. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo oświatowe Adam Balicki Magdalena Pyter 2. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Adam Balicki, Magdalena Pyter Prawo oświatowe Polecamy w serii: Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 2 z 10 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego -Awans zawodowy nauczycielazestawienie bibliograficzne w wyborze. Literatura zwarta: 1. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel kontraktowy / Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008. 2. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Spis treści III. Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... XI XV XIX Część I. Organizacja systemu oświaty... 1 1. Struktura i zakres działania publicznych jednostek oświatowych... 3 1.1. Typy i rodzaje jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2008/2009. I. Informacje ogólne

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2008/2009. I. Informacje ogólne 1 Jazgarzewszczyzna, 15. 09. 2008 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Prywatne Gimnazjum nr 2 Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1 Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta Biłgoraj z dniu 29 lutego 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta Biłgoraj z dniu 29 lutego 2008 r. Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta Biłgoraj z dniu 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (52) 341-19-84 (Administracja) (52)341-30-74 (Informacja) e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej dla oświatowej kadry kierowniczej Dla: wicedyrektorów różnych typów szkół i nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MENiS z 10 IX 2002 r.(dzu nr 155/2002) Cel: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Karta Nauczyciela, rozdział 3a Oprac. Anna Kiełb CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE Akt nadania Nauczyciel musi spełnić trzy podstawowe warunki, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu. w roku szkolnym

Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu. w roku szkolnym Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu. w roku szkolnym Podstawa prawna: 1. Art. 33 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 7 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi,

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Rekomendacje po

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

TEMATY MIESIĄCA NOWOŚCI Z OSTATNICH 30 DNI

TEMATY MIESIĄCA NOWOŚCI Z OSTATNICH 30 DNI TEMATY MIESIĄCA Zapraszamy do zapoznania się z artykułem omawiającym przepisy nowego aktu prawnego, który wszedł w życie 1 września 2015 r. i zastąpił dotychczas obowiązujące Rozporządzenie w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015 I. NOWELIZACJE Ustawy 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH SEMINARIUM NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH SEMINARIUM NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH SEMINARIUM NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ IMIĘ I NAZWISKO / KONTAKT TEMATYKA / PROPONOWANE ZAGADNIENIA ILOŚĆ GRUP ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 644/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 lipca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 644/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 lipca 2015 r. Załącznik nr 1 egzaminacyjne niżej wymienionych nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Radomiu, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego: 1. Karolina

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu

Bardziej szczegółowo

dr Nowosielska Jolanta:

dr Nowosielska Jolanta: dr Nowosielska Jolanta: Astar 2016-02-06 Sob 2016-02-07 Nie 1 8.00-8.45 pedagogika opiekuńczo-wych. z ter. ped. 2 KnO Seminarium magisterskie grupa 1 sala 005 8.00-8.45 2 8.45-9.30 pedagogika opiekuńczo-wych.

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Marzec 2015, nr 46 ISSN 2083-1412 Temat numeru Przedawnienie za zbyt późne udokumentowanie prawa do nagrody... str. 12 W dziale: 11 przykładów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym Zmiany w prawie oświatowym Delegatura Siedlcac 1 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357) art. 32 ww. ustawy - dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kierowniczej kadry oświatowej

Doskonalenie kierowniczej kadry oświatowej Dyrektor jako mediator w sytuacjach konfliktowych Dla: dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, placówek, liderów zespołów przedmiotowych i wychowawczych Cel: rozwój kompetencji dyrektora w zakresie

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA PORZĄDKUJĄCE ZAKRES NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PRZEDSZKOLA. Mgr Małgorzata Pawlik

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA PORZĄDKUJĄCE ZAKRES NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PRZEDSZKOLA. Mgr Małgorzata Pawlik PRAKTYCZNE NARZĘDZIA PORZĄDKUJĄCE ZAKRES NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PRZEDSZKOLA Mgr Małgorzata Pawlik PLAN NADZORU PODSTAWA PRAWNA 21 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru powinien być

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/376/06 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR XLVII/376/06 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 czerwca 2006 r. UCHWAŁA NR XLVII/376/06 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej Oświata Miejska w Otwocku. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim I. Uregulowania ogólne 1. Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW W PROGRAMIE ASYSTENT DYREKTORA SZKOŁY

SPIS ARTYKUŁÓW W PROGRAMIE ASYSTENT DYREKTORA SZKOŁY SPIS ARTYKUŁÓW W PROGRAMIE ASYSTENT DYREKTORA SZKOŁY CZERWIEC LIPIEC 2011 KADRY I PŁACE STOSUNEK PRACY Nauczyciele mianowani i zmiana warunków pracy a decyzje dyrektora szkoły Rozwiązywanie stosunków pracy

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym Nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym Kierownik projektu Tomasz Tymiński Redaktor prowadząca Cecylia Mirela Nawrot Skład, projekt okładki Marzena Rosochacz Copyright by Dr Josef Raabe Spółka

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008.

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 28/29 sprawowano zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w którym uwzględniono: priorytety Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 906/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 906/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 906/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2013 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2013 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012.

Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012. Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012. Zajęcia dla uczniów Lp. Temat Forma pracy Adresat Termin realizacji Osoby realizujące 1. Program profilaktyczno-wychowawczy

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zadania dyrektora szkoły. Zadania dyrektora szkoły wynikające z ustawy Karta Nauczyciela (wybór)

Zadania dyrektora szkoły. Zadania dyrektora szkoły wynikające z ustawy Karta Nauczyciela (wybór) Zadania dyrektora szkoły Zadań, za których prawidłowe wykonanie odpowiada dyrektor szkoły, jest mnóstwo. Na szczęście nie wszystkie realizuje się w tym samym czasie, a ponadto fakt, że dyrektor szkoły

Bardziej szczegółowo