SPIS TREŚCI. 57 Management w przedszkolu Kwiecień U0411

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 57 Management w przedszkolu Kwiecień 2011 1 57U0411"

Transkrypt

1 A. Infoteka 1. Ważne adresy 1.1 Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kuratoria 1.2 Centralne i wojewódzkie ośrodki metodyczne 2. Ważne terminy 2.1 Kalendarium dyrektora przedszkola B. Podstawy funkcjonowania 1. Podział przedszkoli 1.1 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Przedszkola publiczne i niepubliczne podobieństwa i różnice 1.2 Dorota Igielska, Zasady organizowania alternatywnych form wychowania przedszkolnego 1.3 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Od inicjatywy do porozumienia, czyli o uzgodnieniach z gminą w sprawie przekształcenia przedszkola 1.4 Dorota Igielska, Inne formy wychowania przedszkolnego w polskim systemie oświaty 1.5 Karolina Król-Komarnicka, Wymagania wobec zakładającego przedszkole niepubliczne 2. Statut przedszkola 2.1 Wanda Pakulniewicz, Statut przedszkola w świetle aktualnych zmian 2.2 Irena Wojciechowska, Standardy przedszkola 2.3 Danuta Elsner, Mirela Nawrot, Statut przedszkola niepublicznego 3. Planowanie pracy przedszkola 3.1 Stefania Rzewuska, Zasady naboru dzieci do przedszkoli 3.2 Jolanta Brzezińska, Koncepcja pracy przedszkola i jej realizacja 3.3 Małgorzata Krajewska, Decyzje administracyjne dyrektora przedszkola 3.4 Barbara Maria Rokicka, Zmiany organizacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej niezbędne do wdrożenia założeń reformy oświatowej 3.5 Danuta Wójcik, Plan rozwoju przedszkola i procedura jego tworzenia 3.6 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Ilościowy rozwój przedszkola. Nowe wyzwanie 3.8 Maryla Herde, Akcja letnia w przedszkolu 3.9 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Jak przekształcić przedszkole publiczne w niepubliczne 57 Management w przedszkolu Kwiecień

2 4. Podstawy programowe 4.1 Elżbieta Kwiatkowska-Klarzak, Programy wychowania przedszkolnego kryteria ich oceny i zasady dopuszczania do użytku w danym przedszkolu 4.2 Monika Roœciszewska-WoŸniak, Jak stworzyć program rozwoju placówki 4.3 Justyna Czernek, Ma³gorzata Sobura, Iwona W³osek, Program pracy przedszkola ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi 4.4 Katarzyna Leśniewska, Diagnoza przedszkolna 4.5 Barbara Maria Rokicka, Realizacja podstawy programowej w przedszkolu z uwzględnieniem zasady 1/5 4.6 Marlena Regulska-Lis, Nauczanie języka obcego w przedszkolu 4.7 Dorota Igielska, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 4.8 Joanna Zapalska-Brud, Badanie gotowości szkolnej dzieci w aspekcie reformy programowej 5. Innowacje i eksperymenty 5.1 Ma³gorzata Kozik, Dzieci niepełnosprawne czekaj¹ Elżbieta Kwiatkowska, Monika Roœciszewska-WoŸniak, Innowacje w przedszkolu 5.3 Maria Makowska, Edukacja przedszkolna a przebudowa społeczna wprowadzanie innowacji pedagogicznej. Z doświadczeń dyrektora 5.4 Maryla Herde, ABC... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku 6. Przedszkole w Unii Europejskiej 6.1 Andrzej Pery, Nasze przedszkole w Unii Europejskiej C. Dzieci 1. Warunki rozwoju i wychowania 1.1 Anna Polañczyk, Jak pomóc dziecku krzywdzonemu 1.2 Dorota Igielska, Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w świetle nowelizacji ustawy o systemie oświaty 1.3 Anna Polañczyk, Dziecko i jego prawa 1.4 Anna Polañczyk, Jak pomóc dziecku przekroczyć próg przedszkola? 1.5 Maria Bielecka, Adaptacja dziecka w przedszkolu 1.6 Aniceta êga, Wypadek dziecka w przedszkolu. Wskazówki dla nauczyciela 1.7 Marcin Sobiecki, Anna Staniszewska, Pierwsza pomoc przedmedyczna w przedszkolu postępowanie w urazach najczęściej występujących u dzieci (Część 1) 2 57 Management w przedszkolu Kwiecień 2011

3 1.8 Małgorzata KaŸmierowska, Marzena Słowiñska-Maækiewicz, Marta Strzałka, Badanie losów absolwentów przedszkola 1.9 Agata Wojna, Joanna Zapalska-Brud, Udział przedszkola w wychowaniu dzieci 1.10 El bieta ata, Stefania Rzewuska, Profilaktyka w przedszkolu 1.11 Anna Wróbel, System nagród i kar a program wychowawczy przedszkola 1.12 Katarzyna Leśniewska, Organizowanie pomocy psychologiczno- -pedagogicznej dla dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub edukacyjnymi w przedszkolu 1.13 Katarzyna Leśniewska, Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole 1.15 Jolanta Gąsiorowska-Nóżka, Katecheza w przedszkolu 1.16 Magdalena Wójcik, Rola przedszkola w wyrównywaniu szans edukacyjnych 1.17 Małgorzata Zarzycka, Obowiązki dyrektora przedszkola wobec problemu dziecka doświadczonego przemocą fizyczną i emocjonalną oraz zaniedbywanego wychowawczo 1.18 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Nowi klienci przedszkola dzieci cudzoziemców niemówiące po polsku 1.19 Joanna Zapalska-Brud, Zadania dyrektora przedszkola w zakresie organizowania warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych 2. Żywienie i wypoczynek 2.1 Stefania Rzewuska, Jak urządzić ogródek przedszkolny praktyczne wskazówki 2.2 Anna Florek, Psychologiczne i organizacyjne aspekty żywienia i wypoczynku w przedszkolu 2.3 Halina Weker, Żywienie dzieci w przedszkolu część praktyczna. Jadłospisy dla przedszkolaków 2.4 Halina Weker, Żywienie dzieci w przedszkolach. Posiłki, potrawy dla dzieci w wieku przedszkolnym 2.6 Paulina Wojciechowska-W¹sikiewicz, Wymagania sanitarne przy sporządzaniu posiłków D. Rodzice 1. Przedstawicielstwa rodziców 1.1 Lena Teryks, Zasady funkcjonowania rady rodziców 2. Formy współpracy 2.1 Lena Teryks, Przedszkole przychylne rodzicom 2.2 Aleksandra Hołdys, Prorodzinny program działalności przedszkola 2.3 Monika Roœciszewska-WoŸniak, Organizacja wspó;pracy z rodzicami w przedszkolu 57 Management w przedszkolu Kwiecień

4 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Rodzice w przedszkolu niepublicznym Tomasz Garstka, Dyrektor przedszkola kontra trudni rodzice E. Pracownicy 1. Zatrudnianie i zwalnianie 1.1 Eliza Ściborska, Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym 1.2 Eliza Ściborska, Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i oddziale przedszkolnym 1.3 Ewa Preis, Dyrektor przedszkola jako pracodawca nauczycieli 1.4 Karolina Król-Komarnicka, Zastępstwo podczas nieobecności dyrektora przedszkola 1.5 Ewa Preis, Zwolniony pracownik odwołuje się do sądu pracy 1.6 Ewa Preis, Skutki ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub porzucenia pracy 1.7 Violetta Pulwarska, Nowe wymagania wobec osoby zajmującej stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznych przedszkolach i szkołach 2. Prawa i obowi¹zki 2.1 Dorota Igielska, Emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 2.2 Andrzej Pery, Podstawy działalności pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej 2.3 Katarzyna Koszewska, Rola dyrektora i nauczycieli w zarządzaniu kryzysem w przedszkolu 2.4 Eliza Ściborska, Wymiar czasu pracy i urlopu dyrektora przedszkola 2.5 Eliza Ściborska, Lista zadań dyrektora przedszkola 2.6 Dorota Igielska, Status nauczyciela i dyrektora przedszkola w świetle nowelizacji ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela 2.7 Karolina Król-Komarnicka, Zakres zadań służby BHP w placówce oświatowej 2.8 Ewa Markiewicz, Dyrektor przedszkola publicznego w roli płatnika składek 2.9 Małgorzata Lubańska, Przemysław Lubański, Rola związków zawodowych w przedszkolu 2.10 Eliza Ściborska, Czas pracy pracownika przedszkola. Rozliczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych i w godzinach doraźnych zastępstw 2.11 Piotr Smolarczyk, Uprawnienia pracowników z tytułu macierzyństwa 4 57 Management w przedszkolu Kwiecień 2011

5 2.12 Karolina Król-Komarnicka, Urlop wypoczynkowy nauczyciela. Świadczenia urlopowe 2.13 Karolina Król-Komarnicka, Zakresy obowiązków nauczycieli i dyrektora przedszkola 2.14 Karolina Król-Komarnicka, Regulamin pracy w przedszkolu 2.15 Piotr Smolarczyk, O zakazie dyskryminacji i molestowania w zatrudnieniu 2.16 Zofia B. Makowska, Odpowiedzialność materialna pracownika za mienie powierzone 2.17 Wojciech Dzikowski, Wypadki przy pracy 2.18 Karolina Król-Komarnicka, Odpowiedzialność dyrektora przedszkola za właściwe administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 3. Zasady wynagradzania 3.1 Małgorzata Kucharska, Wynagradzanie nauczycieli 3.2 Ewa Markiewicz, Zasiłki w ramach ubezpieczenia chorobowego wybrane zagadnienia 3.3 Ewa Markiewicz, Zasiłek chorobowy w ubezpieczeniach społecznych 4. Motywacja i ocenianie 4.1 El bieta Kwiatkowska, Adaptacja zawodowa m³odych nauczycielek przedszkola 4.2 El bieta Czerwiñska, Plan rozwoju zawodowego 4.3 Wzory druków dotycz¹cych awansu zawodowego nauczycieli 4.4 Elżbieta Wysokińska, Awans zawodowy nauczyciela postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne 4.5 Wiktoria Jasiñska, Awans zawodowy nauczycieli plan rozwoju zawodowego 4.6 Wojciech Turewicz, Coaching jako systemowe ujęcie awansu zawodowego 4.7 Magdalena Korsak, Awans zawodowy praktycznie 4.8 Małgorzata Krajewska, Ocena pracy dyrektora przedszkola 4.9 Dorota Igielska, Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli 4.10 Małgorzata Krajewska, Ocena pracy nauczyciela przedszkola 4.12 Ewa Preis, Ocena okresowa pracowników samorządowych 5. Rada pedagogiczna 5.1 Maria Kalinowska, Wspó³praca dyrektora z rad¹ pedagogiczną 5.2 Ewa Wojciechowska, Rada pedagogiczna podstawy prawne i regulamin pracy 5.3 Aneta Joanna Rychel, Wewn¹trzprzedszkolne doskonalenie zawodowe 5.4 Dorota Igielska, Organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli 57 Management w przedszkolu Kwiecień

6 5.5 Ewa Wojciechowska, Podstawy prawne funkcjonowania i regulamin pracy rady pedagogicznej 5.6 Andrzej Pery, Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli narzêdzie zarz¹dzania w rêkach dyrektora 5.7 Danuta Elsner, Metody i techniki wewnętrznego doskonalenia nauczycieli F. Finanse i maj¹tek 1. Bud et 1.1 Karol Kościński, Nowości w przepisach o finansach publicznych 1.2 Karol Kościński, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2. Œrodki pozabud etowe 2.2 Magdalena Korsak, Przedszkole jako środowiskowe centrum edukacyjne propozycje działań i źródła ich finansowania 3. Gospodarowanie mieniem 3.1 Marek Szyszka, Zasady i procedury udzielania zamówień publicznych 3.2 Eugeniusz WoŸniak, Gospodarka maj¹tkowa i materia³owa 3.3 Krzysztof Rejer, Ewakuacja przedszkola procedury, wyznaczanie dróg, obowiązki zespołu pedagogicznego 3.4 Eugeniusz WoŸniak, Gospodarka maj¹tkowa i materia³owa ci¹g dalszy 3.5 Karolina Król-Komarnicka, Książka obiektu budowlanego G. Dokumentacja 1. Instrukcje 1.1 Bogdan Ganowicz, Instrukcja kancelaryjna postêpowanie z dokumentacj¹ w przedszkolu 1.2 Halina Kosicka, Archiwum 1.3 Iwona Pronobis, Inwentaryzacja w przedszkolu 1.4 Andrzej Pery, System informacji oświatowej wprowadzanie i przekazywanie danych 2. Akta osobowe 2.1 Halina Kosicka, Akta osobowe dokumentacja i ewidencja pracowników 2.2 Małgorzata Lubańska, Przemysław Lubański, Bezpieczeństwo danych osobowych 2.3 Joanna Skrobisz, Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej 6 57 Management w przedszkolu Kwiecień 2011

7 3. Dokumentacja pedagogiczna 3.1 Urszula Szałaj, Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz druki obowiązujące w przedszkolu 3.2 Maryla Herde, Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 3.3 Stefania Rzewuska, Prowadzenie dokumentacji pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu 3.5 Magdalena Korsak, Planowanie i dokumentowanie pracy pedagogicznej nauczyciela realizującego program metodą projektów badawczych 3.6 Jolanta Brzezińska, Obserwacje zajęć prowadzone przez dyrektora ich wpływ na jakość pracy przedszkola 4. Procedury 4.1 Karolina Król-Komarnicka, Przegląd najważniejszych pism i dokumentów niezbędnych w pracy dyrektora przedszkola H. Ocena placówki 1. Kontrola zewnêtrzna 1.1 Stanis³aw Smuga, Ochrona przeciwpo arowa w przedszkolu 1.2 Paulina Wojciechowska-W¹sikiewicz, Zasady GHP, GMP bezpieczeñstwa i higieny ywnoœci w zak³adach ywienia zbiorowego (cz. 1) 1.3 Paulina Wojciechowska-W¹sikiewicz, Zasady GHP, GMP bezpieczeñstwa i higieny ywnoœci w zak³adach ywienia zbiorowego (cz. 2) 1.4 Paulina Wojciechowska-W¹sikiewicz, System HACCP 1.5 Wojciech Dzikowski, Ocena ryzyka zawodowego 1.6 Wojciech Dzikowski, Instrukcja ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu 1.7 Paulina Wojciechowska-Wąsikiewicz, Księga Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w przedszkolu cz Paulina Wojciechowska-Wąsikiewicz, Księga Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w przedszkolu cz Paulina Wojciechowska-Wąsikiewicz, Księga Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w przedszkolu cz Kontrola wewnêtrzna 2.1 Danuta Elsner, Cecylia Mirela Nawrot, Projekt ewaluacyjny. Pierwsze przemyślenia 57 Management w przedszkolu Kwiecień

8 Stefania Rzewuska, Kontrola BHP zadania dyrektora przedszkola Danuta Elsner, Wokół projektu ewaluacyjnego Teresa Gańko, Kontrola w nadzorze pedagogicznym dyrektora przedszkola Anna Żyła, Funkcjonowanie kontroli zarządczej w przedszkolu Ewa Wenelczyk, Nadzór pedagogiczny z doświadczeń dyrektora przedszkola I. Umiejêtnoœci dyrektora 1.1 Małgorzata Lubańska, Przemysław Lubański, Komputer w pracy dyrektora 1.2 Irena Dzierzgowska, Sztuka negocjacji ważna umiejętność dyrektora 1.3 El bieta Kwiatkowska, Kultura bycia szefem 1.4 Barbara Adamowicz, Kierowanie przep³ywem informacji w przedszkolu 1.5 Danuta Elsner, Od kierowania zmian¹ do zmiany kierowania 1.6 Waldemar Koz³owski, O sztuce porozumiewania się 1.7 Tomasz Garstka, Radzenie sobie ze stresem w pracy dyrektora 1.8 Witold Ko³odziejczyk, Zarz¹dzanie sob¹ w czasie 1.9 Halina Bieda, Etykieta dyrektora 1.10 Anna Klimowicz, Aby chciało nam się chcieć jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w pracy dyrektora i nauczyciela przedszkola 1.11 Halina Bieda, Sztuka wyst¹pieñ publicznych 1.12 Ma³gorzata Pomianowska, Beata Walkiewicz, Efektywne zebrania 1.13 Tomasz Garstka, Rola i znaczenie emocji we wspó³pracy dyrektora z rad¹ pedagogiczn¹ 1.14 Danuta Elsner, Dyrektorze, na szczycie nie musisz byæ sam! 1.15 Jacek Marsza³ek, My, dyrektorzy. Grupa odniesienia zawodowego 1.16 Tomasz Garstka, Przygotowanie i prowadzenie prezentacji 1.17 Anna Klimowicz, Rola informacji zwrotnej w procesie doskonalenia umiejętności zawodowych 1.18 Danuta Elsner, Urszula Szałaj, Dyrektorzy przedszkoli jako ucząca się społeczność zawodowa 1.19 Anna Klimowicz, Wokół pojęcia autorytetu 1.20 Anna Rękawek, Skuteczne rozwiązywanie konfliktów 1.21 Irena Dzierzgowska, Zarządzanie przedszkolem w burzliwych czasach 8 57 Management w przedszkolu Kwiecień 2011

9 1.22 Tomasz Garstka, Asertywność dyrektora przedszkola 1.23 Tomasz Garstka, Dyrektor jako świadomy lider rady pedagogicznej 1.24 Małgorzata Pomianowska, Beata Walkiewicz, Kompetencje dyrektora przedszkola w społeczeństwie wiedzy J. Marketing 1.1 Irena Dzierzgowska, Marketing w przedszkolu, czyli jak skutecznie sprzedawaæ us³ugê edukacyjn¹ 1.2 Ma³gorzata Janik, Przedszkole w gospodarce rynkowej 1.3 Barbara Lubaszewska-Borys, Logo symbol Twojego Przedszkola 57 Management w przedszkolu Kwiecień

10

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo