Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: Ekonomika przedsiębiorstwa górniczego Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GGiG n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 4 Strona www: Osoba odpowiedzialna: dr inż. Utrata Arkadiusz Osoby prowadzące: dr inż. Sierpień Mariusz Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z ekonomiką procesów górniczych GiG1A_W16 M_W002 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania górniczych podmiotów gospodarczych oraz zna procesy ekonomiczne przebiegające w przedsiębiorstwie górniczym i w jego otoczeniu GiG1A_W16 M_W003 Student wie co znaczy efektywność gospodarowania majątkiem trwałym i obrotowym GiG1A_W16 Umiejętności M_U001 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować ekonomiczne aspekty funkcjonowania górniczych podmiotów gospodarczych oraz otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa górniczego GiG1A_U04, GiG1A_U09, GiG1A_U19 1 / 6

2 M_U002 Student potrafi określić metody i stawki amortyzacyjne dla majątku trwałego w górnictwie oraz podstawowe mierniki ekonomiczne, charakteryzujące proces produkcyjny w górnictwie GiG1A_U09, GiG1A_U19 M_U003 Student potrafi określić strukturę wynagrodzenia oraz obliczyć obciążenia finansowe pracobiorcy i przedsiębiorcy związane z pracą GiG1A_U09, GiG1A_U19 Kompetencje społeczne M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa górniczego i górnictwa oraz wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach ekonomicznych aspektów procesów gospodarczych w górnictwie GiG1A_K01, GiG1A_K05, GiG1A_K07 zajęciach M_K002 Student potrafi pracować w zespole dokonującym obliczeń mierników ekonomicznych procesów górniczych GiG1A_K01, GiG1A_K03, GiG1A_K05 Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Konwersatori um seminaryjne praktyczne Inne terenowe E-learning Wiedza M_W001 M_W002 M_W003 Umiejętności M_U001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z ekonomiką procesów górniczych Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania górniczych podmiotów gospodarczych oraz zna procesy ekonomiczne przebiegające w przedsiębiorstwie górniczym i w jego otoczeniu Student wie co znaczy efektywność gospodarowania majątkiem trwałym i obrotowym Student potrafi zidentyfikować i zanalizować ekonomiczne aspekty funkcjonowania górniczych podmiotów gospodarczych oraz otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa górniczego 2 / 6

3 M_U002 M_U003 Student potrafi określić metody i stawki amortyzacyjne dla majątku trwałego w górnictwie oraz podstawowe mierniki ekonomiczne, charakteryzujące proces produkcyjny w górnictwie Student potrafi określić strukturę wynagrodzenia oraz obliczyć obciążenia finansowe pracobiorcy i przedsiębiorcy związane z pracą Kompetencje społeczne M_K001 M_K002 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa górniczego i górnictwa oraz wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach ekonomicznych aspektów procesów gospodarczych w górnictwie Student potrafi pracować w zespole dokonującym obliczeń mierników ekonomicznych procesów górniczych Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) Wykład Istota ekonomiki przedsiębiorstwa górniczego Ekonomia. Makroekonomia. Mikroekonomia. Ekonomiki szczegółowe. Ekonomika przedsiębiorstwa. Ekonomika przedsiębiorstwa górniczego. Specyfika ekonomiki w przedsiębiorstwach górniczych. Przedsiębiorstwo a przedsiębiorca Gospodarka Narodowa. Polska Klasyfikacja Działalności. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Pojęcia: przedsiębiorstwo i przedsiębiorca. Podstawowe formy prawnoorganizacyjne przedsiębiorstw i ich ogólna charakterystyka (przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółki prawa handlowego i cywilnego). Formy prawne przedsiębiorstw górniczych w Polsce. Struktura otoczenia przedsiębiorstwa górniczego. Rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG-1) Majątek i kapitały przedsiębiorstwa Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia. Aktywa trwałe. Aktywa obrotowe. Kapitały (fundusze) własne. Kapitały (fundusze) obce. Bilans przedsiębiorstwa. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Pojęcie środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Zużycie i amortyzacja środków trwałych. Wykorzystanie środków trwałych. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych. Rodzaje wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. 3 / 6

4 Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie Pojęcie środków obrotowych oraz ich miejsce w aktywach jednostki gospodarczej. Rzeczowy majątek obrotowy oraz jego charakterystyka. Ruch okrężny środków obrotowych oraz mierniki oceny wykorzystania środków obrotowych. Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie górniczym System produkcyjny a proces wydobywczo- przeróbczy. Przykłady procesów wydobywczo- przeróbczych dla różnych zakładów górniczych- prezentacje audiowizualne. Pojęcie produkcji. Mierniki produkcji. Jakość produkcji w kopalniach. Czasochłonność. Pracochłonność. Wykres narastania pracochłonności. Wydajność pracy. Wykres zaniku wydajności pracy. Wskaźniki redukcji wydajności. Zatrudnienie i systemy wynagradzania Poziom i struktura zatrudnienia. Fluktuacja załogi. Czas pracy jego wymiar i klasyfikacja. Systemy wynagradzania. Systemy czasowe, akordowe, zadaniowe, kafeteryjne, prowizyjne. Struktura wynagrodzenia. Podatki i świadczenia związane z wynagrodzeniami. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie Charakterystyka i klasyfikacja kosztów. Rachunek kosztów pełnych rachunkowość finansowa. Układy ewidencyjne kosztów. Rachunek kosztów zmiennych rachunkowość zarządcza. Matematyczne modele kosztów i przychodów ze sprzedaży. Próg rentowności BEP. Struktura kosztów w górnictwie. Polityka cen w górnictwie Cena a wartość. Rodzaje cen. Ceny kosztowe, formułowe, popytowe, umowne, urzędowe. Ceny w eksporcie i imporcie. Strategie cenowe przedsiębiorstw. Metody ustalania cen. Cena a inne instrumenty marketingu mix. Efektywność działania przedsiębiorstwa Określanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat- ogólna charakterystyka. Podstawowe mierniki efektywności działania przedsiębiorstwa. Ćwiczenia audytoryjne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Stawki amortyzacyjne, metody amortyzacji, sposób wyliczania odpisów amortyzacyjnych i innych wielkości związanych z amortyzacją środków trwałych. Ruch okrężny środków obrotowych Istota ruchu okrężnego środków obrotowych. Wskaźniki charakteryzujące ruch okrężny środków obrotowych oraz sposoby wyliczania tych wskaźników. Optymalizacja zapasów magazynowych (wzór Harrisa- Wilsona). Matematyczne modele kosztów i przychodów ze sprzedaży Koszty stałe. Koszty zmienne. Równanie kosztów. Równanie przychodów ze sprzedaży. Próg rentowności przedsiębiorstwa oraz sposoby jego określania. Mierniki rentowności sprzedaży. Metody kalkulacji kosztów i ustalania cen Określanie kosztów dla różnych rodzajów produkcji. Kalkulacja podziałowa prosta. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami. Kalkulacja doliczeniowa. Określanie ceny dla wybranych produktów metodami kosztowymi. Obliczanie cen w oparciu o popyt. Mierniki wydajności pracy i pracochłonności w górnictwie Obliczanie wydajności i pracochłonności dla pojedynczych stanowisk pracy, oddziałów, ciągów technologicznych i kopalni. 4 / 6

5 Analiza struktury wynagrodzenia Struktura wynagrodzenia pracownika na etacie i zatrudnionego w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło. Obciążenia finansowe pracobiorcy i przedsiębiorcy związane z pracą. Sposób obliczania oceny końcowej Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń audytoryjnych + 0,5 oceny z kolokwium z wykładów (lub 0,5 oceny z pracy semestralnej). Wymagania wstępne i dodatkowe Nie określono. Zalecana literatura i pomoce naukowe 1. Dura Jan, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa Dębski Stanisław, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. WSiP, Warszawa Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Wydawnictwo SCRIPTUS, Poznań Stronczek A. i inni, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Konspekty do wykładów i ćwiczeń w formie plików pdf. Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Liczba przewidywanych terminów zaliczeń: - ćwiczenia audytoryjne: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy; jeżeli student opuścił więcej niż 20% zajęć, może być niedopuszczony do terminu podstawowego i poprawkowego, - wykłady: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy. Forma zaliczenia: - ćwiczenia audytoryjne: kolokwium pod koniec zajęć. Studenci będą mieli do rozwiązania 4 losowo wybrane zadania, - wykłady: kolokwium pod koniec zajęć lub opracowanie pracy semestralnej na z góry zadany temat przez prowadzącego wykład; podczas kolokwium studenci będą musieli odpowiedzieć na 4 losowo wybrane pytania z zagadnień omawianych na wykładach, - wysokość zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń i wykładów będzie uzależniona od terminu ich uzyskania (termin podstawowy czy poprawkowy). Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności: - ćwiczenia audytoryjne: odrobienie z inną grupą, a przy braku takiej możliwości opracowanie konspektu (referatu) na uzgodniony temat. Obecność na: - ćwiczeniach audytoryjnych: jest obowiązkowa, - wykładach: nie jest obowiązkowa. 5 / 6

6 Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach audytoryjnych Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe Samodzielne studiowanie tematyki zajęć Przygotowanie do zajęć Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 18 godz 9 godz 2 godz 30 godz 21 godz 80 godz 3 ECTS 6 / 6

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GBG-2-112-IP-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finansowanie inwestycji Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-2-209-IG-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza Specjalność: Inżynieria gazownicza

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie w e-biznesie Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-311-IZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

E1A_W06 E1A_U02. Opis

E1A_W06 E1A_U02. Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język System pośrednictwa finansowego nazwa SYLABUS A. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo