Protokoły transportowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokoły transportowe"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z funkcją protokołów warstwy transportowej TCP i UDP. Zaprezentowane zostaną możliwości połączeniowego protokołu TCP. Dzięki pojęciu portu w oprogramowaniu, możliwe będzie rozróżnienie aplikacji odbiorczych dla zawartości napływających segmentów. Dalej scharakteryzowany zostanie mechanizm translacji adresów NAT i NAPT oraz forwardowanie portów. 2. Podstawy teoretyczne Laboratorium Sieci Komputerowych ćwiczenie: 9 Protokoły transportowe Bydgoszcz 2011r. prowadzący: mgr inż. Piotr Żmudziński 2.1. Cel stosowania warstwy transportowej Protokoły warstwy 4 zapewniają przekazywanie danych między aplikacjami użytkownika przy wykorzystaniu dostępnych technologii w warstwie sieciowej. Aplikacje często dążą do przesłania zbioru lub strumienia danych o wielkości niedopasowanej do maksymalnej wielkości pola danych w pakiecie. Konieczny jest zatem podział napływającego strumienia na mniejsze porcje zwane segmentami TCP lub pakietami UDP. Drugim kluczowym zadaniem warstwy transportowej jest odbieranie segmentów otrzymanych z warstwy sieci i dostarczanie do oczekujących procesów oprogramowania hosta. Warstwa sieci przekazuje pakiety między hostami, nie rozróżnia aplikacji, demonów lub usług sieciowych uruchomionych na pojedynczej stacji. Protokoły warstwy transportowej muszą zatem być uruchomione na hostach. Nie są używane w rdzeniu sieci, rutery pracują w warstwie Pojęcie portu i gniazda Aby rozróżnić procesy i aplikacje uruchomione na hoście wprowadzono pojęcie portu, czyli wirtualnego punktu dowiązania komunikacji do procesu oprogramowania. Dla każdego z protokołów warstwy transportowej stosuje się osobną przestrzeń adresową portów, którą została podzielona następująco: porty ogólnie znane (porty niskie), zarejestrowane (porty wysokie). Lista portów niskich została zdefiniowana w [3], popularnym aplikacjom zostały przypisane następujące porty TCP: 21 FTP - File Transfer Protocol 22 SSH - Secure Shell 23 TELNET nieszyfrowany zdalny dostęp do hosta 25 SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 53 DNS - Domain Name Server 80 World Wide Web http 88 Kerberos 110 Post Office Protocol - Version Simple File Transfer Protocol 443 HyperText Transfer Protocol Secure Wymiana informacji następuje między dwoma gniazdami, czyli parami adres_ip_hosta + port_protokół_transportowy, jak pokazano na Rys.1. Jeżeli wykorzystywany jest protokół TCP, mówi się o połączeniu między gniazdami ze względu na konieczny proces jego zestawienia lub zerwania. pakietu UDP lub 1

2 segmenty TPC enkapsulowane są w pakietach protokołu IP i przesyłane zgodnie z zasadami rutingu tej sieci. Tab. 2 Budowa segmentu TCP warstwa transportowa (TCP / UPD) słowa bity system końcowy A warstwa sieciowa ( IP) warstwa fizyczna (Ethernet) system pośredniczący łącze system końcowy B RUTER PRZEŁĄCZNIK Rys. 1 Komunikacja między systemami końcowymi 2.2. Protokół UDP (User Datagram Protocol) Protokół pakietów użytkownika świadczy usługę bezpołączeniowego dostarczania pakietów tzn. nie ustanawia w żaden sposób połączenia i nie sprawdza gotowości odległego hosta do odebrania przesyłanych danych oraz poprawności ich dostarczenia. Host wysyła porcję danych i nie sprawdza w żaden sposób, czy dotarły do celu. Dzięki takiemu uproszczeniu funkcji zmniejszona została ilość przesyłanych informacji kontrolnych, co zwiększa efektywność tego protokołu. Protokół wykorzystywany w usługach strumieniowych pracujących w czasie rzeczywistym (VoIP, VoD) oraz przez aplikacje rozsiewcze np. emisja programów radiowych czy wideo. Tab. 1 Budowa pakietu UDP słowa bity Port źródłowy Port przeznaczenia 2 Długość Suma kontrolna 3 DANE Nagłówek UDP jest niewielki. Pola adresów [16b] oznaczają porty źródłowy i docelowy, do których dowiązane są aplikacje wymieniające wiadomości przez sieć. Pole długość pakietu UDP liczone jako suma nagłówka i pola danych. Suma kontrolna obliczona jest na podstawie nagłówka i pola danych Protokół TCP (Transmission Control Protocol) Dla aplikacji wymagających bezbłędnej transmisji danych zastosowanie ma protokół TCP, który jest protokołem połączeniowym i niezawodnym. TCP dostarcza dane między końcami połączenia niezawodnie, posiada wbudowane mechanizmy: potwierdzania przesyłanych segmentów, retransmisji zagubionych segmentów, sortowania odebranych segmentów, jeśli otrzymano w złej kolejności, usuwania duplikatów otrzymanych segmentów. 1 Port źródłowy Port przeznaczenia 2 Numer kolejny 3 Numer potwierdzenia 4 Przes. Zarezerw. Flagi Okno 5 Suma kontrolna Wskaźnik pilności 6 Opcje Uzupełnienie 7 DANE Znaczenie pola port źródłowy / port przeznaczenia [16b] jest takie jak poprzednio. Pole numer kolejny [32b] oznacza kolejny numer bajtu wiadomości przed fragmentacją będącego pierwszym bajtem w polu dane. Jeżeli flaga SYN=1 to numer pole przenosi inicjujący numer kolejny ISN (Initial Sequence Number). Pole potwierdzenie numeru [32b] jeśli flaga ACK=1 zawiera wartość następnego numeru, który nadawca spodziewa się otrzymać. Jest on jednocześnie potwierdzeniem poprawnego odebrania bajtów o numerach kolejno mniejszych od zawartego w tym polu. Przesunięcie [4b] liczba 32-bitowych słów w nagłówku TCP, pole konieczne ze względu na zmienną długość nagłówka. Pole zarezerwowane [6b] do wykorzystania w przyszłości, obecnie powinno mieć wartość 0. Flagi [6b] służą do przesyłania dodatkowych informacji o połączeniu: URG oznaczenia pola pilnego wskaźnika, ACK oznaczenia pola potwierdzenia, PSH funkcja przepychania (wymuszanie wysłania segmentu), RST zresetuj połączenie (natychmiastowe zakończenie), SYN ustawiona podczas nawiązywania połączenia oznacza, że w polu Numer kolejny, umieszczony jest ISN; używana do synchronizacji numerów kolejnych podczas nawiązywania połączenia, FIN koniec połączenia. Okno [16b] to liczba bajtów, które nadawca zgodzi się przyjąć. Pole to służy do sterowania przepływem danych. Okno o wartości zero informuje nadawcę, że powinien wstrzymać transmisję, dopóki nie otrzyma segmentu z inną. Opcje [0-44b] przenoszenie dodatkowych informacji, wielokrotność 8b. Uzupełnienia uzupełnia w razie potrzeby pole Opcje do wielokrotności 32b. wartością w tym polu. Podstawowym pojęciem TCP jest pojęcie połączenia, czyli dwukierunkowa komunikacja między dwoma gniazdami. Nie należy połączenia w aspekcie TCP mylić z 2

3 potocznie używanym słowem połączenie, także widocznym w systemie Windows2000 oznaczającym łączność z przełącznikiem bądź możliwość wysyłania/ odbierania pakietów IP przez sieć. Host1 Proces 1, IP1, Port1 Wyjście Wejście Wejście Wyjście Host2 Proces 2, nr IP2, Port2 Rys. 2 Multipleksacja połączeń TCP w pojedynczym łączu Wiele połączeń TCP może współdzielić pojedyncze łącze sieciowe pozwalając użytkownikowi uruchomić lub korzystać z wielu usług sieciowych. Przykład komunikacji stacji sieciowej pokazano na Rys.2. W celu zapewnienia niezawodności przesyłania danych wykorzystuje się mechanizm potwierdzenia z retransmisją (Positive Acknowledgement with Retransmission). Dane przesyłane dopóty, dopóki system wysyłający nie otrzyma potwierdzenia przesłania bezbłędnego. Każdy segment TCP zawiera sumę kontrolną wykonywaną przez odbiorcę do sprawdzenia poprawności przesłanych danych. Jeżeli otrzymano segment bezbłędny wysyłane jest potwierdzenie. Jeśli nadawca nie otrzyma przez pewien czas potwierdzenia wysyła segment powtórnie Realizacja połączenia za pomocą TCP Do każdego portu TCP może być realizowanych wiele połączeń, co jest praktyką powszechnie stosowaną w serwerach www, gdzie klienci łączą się z serwerem o znanym adresie i porcie usługi http, z którym związany jest np. demon httpd obsługujący usługę przeglądanie stron www. Rys. 3 Przykład połączeń protokołu TCP Nawiązywanie połączenia TCP jest protokołem połączeniowym, zatem przed wysłaniem pierwszego bajtu aplikacji konieczne jest nawiązanie połączenia, którego celem jest stwierdzenie czy obie strony komunikacji są gotowe do wymiany informacji oraz uzgodnienie wielkości przesyłanych segmentów. W tym celu wykorzystywany jest mechanizm trzyetapowego porozumienia (threeway handshake). Pierwszy segment, z numerem sekwencyjnym (Nr_sek) o wartości x, wysyłany przez stronę A, jest rozróżniany przez ustawienie flagi SYN i stanowi żądanie nawiązania połączenia. Strona B po otrzymaniu tego segmentu wysyła zgodę na nawiązanie połączenia dodając swój własny numer sekwencyjny y i potwierdzenie dla strony A (ACK=x+1). Jeśli wiadomość ta zostanie odebrana poprawnie, strona A uznaje połączenie za nawiązane i wysyła potwierdzenie nawiązania połączenia dla stacji B (ACK=y+1). Po otrzymaniu segmentu potwierdzającego obie strony są gotowe do wymiany danych oraz posiadają uzgodnione numery sekwencyjne. 3

4 Rys. 4 Proces nawiązania połączenia (u góry) i rozłączenia (u dołu) Proces rozłączenia jest bardzo podobny, każda ze stron oddzielnie kończy połączenie i otrzymuje potwierdzenie Stan gniazda Korzystając z Internetu pewna grupa programów inicjuje połączenia do zdalnych hostów, inne umożliwiają połączenie do danego hosta. Nawiązywanie połączenia realizowane jest przy pomocy wcześniej opisanego mechanizmu gniazd. Oprogramowanie gniazda, będące częścią systemu operacyjnego, może znajdować się w różnym stanie w zależności od przebiegu scenariusza połączenia. Na rysunku 5 przedstawiony został graf stanów i przejść zaimplementowany w systemie Linux Rys.5 Graf stanów gniazda TCP 2.6. Odwzorowanie portów i adresów Ze względów bezpieczeństwa pewne organizacje nie życzą sobie, aby istniała możliwość nawiązywania połączenia z hostami znajdującymi się wewnątrz ich sieci. Dobrym rozwiązaniem jest ukrycie hostów przez zmianę adresowania publicznego na adresowanie z klas prywatnych. Niezbędna komunikacja z sieciami zewnętrznymi realizowana jest przez ruter realizujący mechanizm NAT (Network Address Translation), implementowany powszechnie w ruterach dostępowych. Kolejną przyczyną stosowania translacji adresów jest chęć dołączenia całej sieci prywatnej dysponując niewystarczającą liczbą adresów publicznych, w przypadku skrajnym, mając jeden publiczny adres IP. Jest to powszechna sytuacja, ponieważ dostawcy usług dostępu do Internetu (ISP) często przypisują każdemu łączu technologii xdsl jeden adres IP Prosty NAT (Basic Network Address Translation) 4

5 Polega na odwzorowaniu prywatnej klasy adresowej na publiczną klasę adresów o tej samej liczności. Dzięki temu stacje sieci lokalnej posiadające adresy prywatne (np. z klasy x.x) widoczne są na zewnątrz pod zupełnie innymi adresami. Na powracających pakietach dokonywana jest operacja odwrotna. Przykładem może być odwzorowanie /24 na /24. Prezentowaną translację często nazywa się statyczną. W wychodzącym pakiecie zmieniane są: Adres źródła, a co za tym idzie i Suma kontrolna nagłówa. Pola, które mogą się zmienić, to: Długość całkowita, Przesunięcie fragmentacji, Numer kolejny, Numer potwierdzenia. Wymienione pola wyróżniono w Tab.3. nagłówków. Pola, które mogą się zmienić, to: Długość całkowita, Przesunięcie fragmentacji, Numer kolejny, Numer potwierdzenia (Tab.4). Tab.3 Pola TCP/IP zmieniane przez prosty NAT słowa bity Wersja IHL Typ usługi Długość całkowita Przesunięcie 2 Identyfikator Flagi fragmentacji 3 Czas życia Protokół Suma kontrolna 4 Adres źródła 5 Adres przeznaczenia 6 Opcje Uzup. Nagłówek IP 7 Port źródłowy Port przeznaczenia 8 Numer kolejny 9 Numer potwierdzenia 10 Przes. Zarez. Flagi Okno 11 Suma kontrolna Wskaźnik pilności 12 Opcje Uzupełnienie 13 DANE NAPT (Network Address Port Translation) Odmianą translacji jest NAPT pozwalający odwzorować całą sieć prywatną na jeden adres IP. Aby tego dokonać, musimy znaleźć element, na podstawie, którego możliwe będzie rozróżnienie pakietów przy odwzorowaniu powrotnym. W tym celu wykorzystuje się integralną cechę protokołów transportowych istnienie 2 16 portów. Przykład realizacji NAPT pokazany jest na Rys.6, adresy sieci lokalnej /24 tłumaczone są na jeden adres zewnętrzny /24. Host o adresie rozpoczyna transmisję z losowo wybranego portu np Po przejściu przez ruter segment ma adres źródłowy i port 2222 (wylosowany przez ruter). Realizując NAPT, ruter tworzy i utrzymuje tablicę translacji gniazd aby istniała możliwość nawiązania połączenia zwrotnego. Mechanizm NAPT umożliwia zmianę: Adres źródła, Port źródłowy i Sumy kontrolne Nagłówek TCP Rys. 6 Połączenie z siecią WAN za pomocą NAPT W literaturze często spotyka się nieprecyzyjne używanie nazw machanizmów translacji. Niektóre podręczniki nie rozróżniają rodzaju translacji, wszystkie możliwości ukryte są pod akronimem NAT, w innych przypadkach używany jest zamiennie z NAPT PAT (Port Address Translation). Ze względu na możliwość manipulacji adresami IP i portami w pakiecie, powstało kilka ciekawych rozwiązań pozwalających udostępnić usługi sieciowe na zewnątrz sieci za NAP. Mechanizm ten nazywa się przekazywaniem portów (port forwarding) i pozwala na przekazywanie wszystkich połączeń skierowanych na dany port adresu zewnętrznego rutera, na wskazany port serwera w sieci prywatnej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy stosować strefy DMZ (Demilitarized Zone). Tab.4 Pola TCP/IP zmieniane przez NPAT słowa bity Wersja IHL Typ usługi Długość całkowita ó w e k 5

6 Przesunięcie 2 Identyfikator Flagi fragmentacji 3 Czas życia Protokół Suma kontrolna 4 Adres źródła 5 Adres przeznaczenia 6 Opcje Uzup Interfejs administracyjny rutera Repotec IP-515 Po zalogowaniu do urządzenia na domyślny adres (hasło puste), dostępny jest panel administracyjny urządzenia. Z menu w lewym panelu można wybrać kilka podstron grupujących logicznie opcje konfiguracyjne. W lewym panelu pogrupowane są strony związane z konfiguracją oraz weryfikacją ustawień rutera. 7 Port źródłowy Port przeznaczenia 8 Numer kolejny 9 Numer potwierdzenia 10 Przes. Zarez. Flagi Okno 11 Suma kontrolna Wskaźnik pilności 12 Opcje Uzupełnienie 13 DANE... Nagłówek TCP 2.7. Przekierowanie portów (PF Port Forwarding) Przekierowanie portów jest techniką pozwalającą na uzyskanie dostępu do wybranych aplikacji uruchomionych na hostach w sieci prywatnej przez hosty z sieci publicznej. Ponieważ sieć prywatna przyłączona jest do publicznej sieci IP za pomocą rutera z funkcjonalnością NAT, komputery w sieci prywatnej nie są z zewnątrz identyfikowane. Aby zrealizować PF należy utworzyć logiczne przekierowanie ruchu z gniazda (socket) po stronie WAN na gniazdo po stronie LAN. Mechanizm PF często wykorzystywany jest do udostępniania usług do do sieci publicznej np. FTP, WWW czy VNC. Rys. 8 Konfiguracja interfejsu WAN Rys. 7 Połączenie z siecią WAN za pomocą NAPT Konfiguracja PF na Rys. 7 polega na wprowadzeniu relacji :80 <-- --> :80 6

7 Rys. 9 Konfiguracja portu LAN Rys. 11 Przekierowanie popularnych portów usług (Virtual Server) Rys. 10 Zaawansowane usługi rutera Rys. 12 Przekierowanie portów dla dowolnych usług (User Defined Virtual Server) W menu Advanced Internet dostępne są dwa menu związane z konfiguracją przekierowania portów PF. 7

8 3. Zagadnienia do przestudiowania 1. W jaki sposób TCP realizuje niezawodność połączenia 2. Co to jest kontrola przepływy i jak realizowana jest w TCP 3. Co to jest mechanizm szybkiego startu i reguła karna 4. Czym różni się implementacja Tahoe od Reno 4. Bibliografia [1] Vademecum teleinformatyka I / II / III, Warszawa, IDG [2] K. Krysiak, Sieci komputerowe Kompendium, wydanie I / II, Helion, Gliwice 2003 / 2006 [3] M. Hassan, R.Jain: Wysoko wydajne sieci TCP/IP, Gliwice, Helion 2004 [4] 8

9 5.1. Identyfikacja portów nasłuchiwania 5. Przebieg ćwiczenia 1. Na PC3 uruchomić aplikację Ability Server Ćwiczenie 9 realizowane jest na stanowisku oznaczonym literą A, z wykorzystaniem PC1/2/3 oraz ruterów Repotec IP-515 oraz Cisco Wymagane oprogramowanie to platforma Windows, aplikacja Ability server, oraz analizator protokołów WireShark. Do realizacji ćwiczenia wybrano prosty ruter segmentu SOHO, który wykorzystywany jest do współdzielenia łącza w technologii Ethernet. Ruter R10 będzie symulował dowolny serwer Internetowy z usługami: www, telnet, SSH i został skonfigurowany przed zajęciami. W trakcie zajęć używane będzie jedynie połączenie LAB skojarzone z kartą RTL. Pozostałe połączenie sieciowe należy wyłączyć. 1. Połączyć sieć zgodnie ze schematem Rys Skonfigurować adresacją IP dla hostów zgodnie z rysunkiem. 2. Za pomocą przeglądarki internetowej PC2 zalogować się do panelu administracyjnego rutera IP515 na domyślny adres: Hasło domyślnie jest puste. 2. Sprawdzić stan portów na PC3 ( ), w linii komend wydać polecenie netstat, polecenie można wyposażyć w przełącznik: a wyświetla wszystkie aktywne połączenia i porty nasłuchiwania, o powala wyświetlić PID lokalnego procesu skojarzonego z danym portem s pozwala uzyskać statystykę aktywności, n rozwiązuje adresy domenowe na IP Identyfikacja stanów portów w TCP 1. Uruchomić na PC1 rejestracje ramek za pomocą programu WireShark. 2. Otworzyć na PC2 stronę www z adresu Ustanowić sesję telnet z PC2 do (hasło: cisco) 4. Wyświetlić stan portów na PC2 (netstat i netstat n) ( ) 5.3. Realizacja mechanizmu NAT / NAPT 1. W sieci jak na Rys.13, uruchomić na wszystkich hostach rejestrację ramek 2. Nawiązać sesję telnet z PC2 do serwera Zapoznać się z interfejsem administracyjnym urządzenia. Przeanalizować ruch zarejestrowany w obu segmentach sieci Rys.6 ( ). 4. Skonfigurować interfejsy WAN i LAN zgodnie z opisem Rys.13 Zwrócić szczególną uwagę na pola adresów IP oraz numery portów źródłowych i W menu WAN > Direct Connection to ISP > Fixed IP Addess wpisać odpowiedni adres. docelowych połączenia. Zaznaczyć numer portu wychodzącego z rutera po stronie WAN. Połączyć oba znaczniki. Podobnie połączyć linią port wyjściowy rutera z W menu LAN skonfigurować adres wewnętrzny. portem serwera telnet. W prostokątach wpisać odpowiednie adresy IP. 3. Uruchomić na wszystkich hostach rejestrację ramek 4. Z PC2 otworzyć stronę www zlokalizowaną w R Zanotować translację portów i adresów realizowaną przez ruter IP515 ( ). Rys. 13 Konfiguracja sieci laboratoryjnej 5.4. Przekierowanie portów 1. Aby użytkownicy sieci publicznej /8 mogli korzystać z serwera zlokalizowanego z NAT, należy skonfigurować przekazywani portów z zewnętrznej strony rutera na znany port wskazanego serwera zlokalizowanego w LAN. Uruchomić panel administracyjny poprzez przeglądarkę z sieci LAN Nazwa interfejsu: LAN, WAN związana jest tylko z prostymi ruterami, pozostałe rutery np. Cisco nie rozróżniają sieci LAN i WAN!!! 2. Skonfigurować wpis w zakładce Advanced Internet > Virtual Server > Web i podać adres serwera www po stronie lokalnej, w tym przypadku PC3. 3. Na PC3 uruchomić serwer Ability, aktywować serwer www. 4. Uruchomić rejestrację ramek na PC1 i PC2. 5. Na PC1 otworzyć stronę internetową zlokalizowaną pod adresem WAN rutera IP515, czyli Uzupełnić schemat ( ). 6. Sprawozdanie 9

10 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, WMFiT, ZT Laboratorium Sieci Komputerowych Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia nr ćwiczenia: 11 grupa : zespół: data: ocena : Protokoły transportowe Imię i Nazwisko członków zespołu (drukowanymi literami) Identyfikacja portów nasłuchiwania PC3 numery otwartych portów TCP UDP 6.2 Identyfikacja stanów portów w TCP, nawiązane połączenia dla www i telnet połączenie dla www protokół TCP IP lokalne port lokalny IP zdalne port zdalny połączenie dla telnet protokół TCP IP lokalne port lokalny IP zdalne port zdalny 6.4 Przekierowanie portów 6.3 Realizacja mechanizmu NAT / NAPT Na szkicu poniżej uzupełnić brakujące adresy IP oraz zaznaczyć numery portów, połączyć pionowe linie obrazujące przestrzeń portów TCP, tak aby odpowiadały rzeczywistym połączeniom, podobnie jak na Rys.6. Połączenie zawsze nawiązane jest między hostami obsługującymi warstwę transportową. Jakie porty zostały przekierowane?

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

Warstwa transportowa

Warstwa transportowa Sieci komputerowe Podsumowanie DHCP Serwer DHCP moŝe przyznawać adresy IP według adresu MAC klienta waŝne dla stacji wymagającego stałego IP np. ze względu na rejestrację w DNS Klient moŝe pominąć komunikat

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej SEGMENT TCP CZ. I Numer portu źródłowego (ang. Source port), przeznaczenia (ang. Destination port) identyfikują aplikacje wysyłającą odbierającą dane, te dwie wielkości wraz adresami IP źródła i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa transportowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1

Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1 Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 5 Podstawowe zadania warstwy transportowej Segmentacja danych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ Na bazie protokołu internetowego (IP) zbudowane są dwa protokoły warstwy transportowej: UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, zawodny; TCP (Transmission

Bardziej szczegółowo

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN (patrz opis funkcji związanych z routingiem IPv4). Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - warstwa transportowa

Sieci komputerowe - warstwa transportowa Sieci komputerowe - warstwa transportowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Identyfikacja właściciela domeny. Identyfikacja tras

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700 Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN. Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić komputerom korzystanie z tzw. prywatnych adresów

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Protokoły warstwy aplikacji

Protokoły warstwy aplikacji UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki Laboratorium Sieci Komputerowych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawowymi protokołami

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Router programowy z firewallem oparty o iptables

Router programowy z firewallem oparty o iptables Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać ma

Bardziej szczegółowo

Architektura INTERNET

Architektura INTERNET Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

ADRESY PRYWATNE W IPv4

ADRESY PRYWATNE W IPv4 ADRESY PRYWATNE W IPv4 Zgodnie z RFC 1918 zaleca się by organizacje dla hostów wymagających połączenia z siecią korporacyjną a nie wymagających połączenia zewnętrznego z Internetem wykorzystywały tzw.

Bardziej szczegółowo

Wireshark analizator ruchu sieciowego

Wireshark analizator ruchu sieciowego Wireshark analizator ruchu sieciowego Informacje ogólne Wireshark jest graficznym analizatorem ruchu sieciowego (snifferem). Umożliwia przechwytywanie danych transmitowanych przez określone interfejsy

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy transportowej. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy transportowej. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu. Sieci komputerowe Protokoły warstwy transportowej Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie opis warstwy transportowej Protokoły spoza stosu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Model warstwowy Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa aplikacj. Protokoły sieciowe

Model warstwowy Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa aplikacj. Protokoły sieciowe Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Konsultacje: czw. 14.00-15.30, pokój 3.211 Plan prezentacji Warstwowy model komunikacji sieciowej Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Sieci

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Wyczerpanie adresów IP CIDR, NAT Krzysztof Bogusławski tel. 449

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wireshark

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

z paska narzędzi lub z polecenia Capture

z paska narzędzi lub z polecenia Capture Rodzaje testów i pomiarów pasywnych 40 ZAGADNIENIA Na czym polegają pomiary pasywne sieci? Jak przy pomocy sniffera przechwycić dane przesyłane w sieci? W jaki sposób analizować dane przechwycone przez

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

Protokół IP. III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z:

Protokół IP. III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z: Protokoły Protokół IP III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z: Adresu źródłowego Adresu docelowego W sieciach opartych o Ethernet protokół

Bardziej szczegółowo

Omówienie TCP/IP. Historia

Omówienie TCP/IP. Historia PORADNIKI TCP/IP Omówienie TCP/IP TCP/IP oznacza Transmision Control Protocol / Internet Protocol, jest nazwą dwóch protokołów, ale również wspólną nazwą dla rodziny setek protokołów transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze - podstawy

Przekierowanie portów w routerze - podstawy Przekierowanie portów w routerze - podstawy Wyobraźmy sobie, że posiadamy sieć domową i w tej sieci pracują dwa komputery oraz dwie kamery IP. Operator dostarcza nam łącze internetowe z jednym adresem

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Menu Status routera to pojedyncze okno, prezentujące aktualny stan oraz statystykę interfejsów z uwzględnieniem łącza dostępu do Internetu:

Menu Status routera to pojedyncze okno, prezentujące aktualny stan oraz statystykę interfejsów z uwzględnieniem łącza dostępu do Internetu: Routery DrayTek dysponują rozbudowanym środowiskiem narzędzi pomocnych w utrzymaniu i diagnozowaniu ich pracy. Różnorodność takich narzędzi oddaje w pewnym stopniu bogactwo funkcji zaimplementowanych w

Bardziej szczegółowo

Protokoły internetowe

Protokoły internetowe Protokoły internetowe O czym powiem? Wstęp Model OSI i TCP/IP Architektura modelu OSI i jego warstwy Architektura modelu TCP/IP i jego warstwy Protokoły warstwy transportowej Protokoły warstwy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji sieci złożonej z produktów firmy Cisco - Packet Tracer. 2. Podstawy teoretyczne Cisco Packet

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Wstęp do przedmiotu. Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW

SIECI KOMPUTEROWE. Wstęp do przedmiotu. Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW SIECI KOMPUTEROWE Wstęp do przedmiotu Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW Prowadzący mgr inż. Piotr Żmudziński mail: zmudzinski@ukw.edu.pl www.zmudzinski.ukw.edu.pl Zakład Teleinformatyki, UKW

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 1

Programowanie Sieciowe 1 Programowanie Sieciowe 1 dr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@iis.p.lodz.pl http://tjaworski.iis.p.lodz.pl/ Cel przedmiotu Zapoznanie z mechanizmem przesyłania danych przy pomocy sieci komputerowych nawiązywaniem

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation)

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Aby łączyć się z Internetem, każdy komputer potrzebuje unikatowego adresu IP. Jednakże liczba hostów przyłączonych do Internetu wciąż rośnie, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Inżynieria Ciepła, I rok. Wykład 14 Protokoły sieciowe

Podstawy Informatyki. Inżynieria Ciepła, I rok. Wykład 14 Protokoły sieciowe Podstawy Informatyki Inżynieria Ciepła, I rok Wykład 14 Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe Protokół to zbiór sygnałów używanych przez grupę komputerów podczas wymiany danych (wysyłania, odbierania i

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Mikołaj Leszczuk 2010-12-27 1 Spis treści wykładu Komunikacja bezpołączeniowa Komunikacja połączeniowa Protokół UDP Protokół TCP Literatura 2010-12-27 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo