Dokumenty wystawiane przez podmioty gospodarcze nie będące podatnikami podatku od towarów i usług Rachunek Rachunek - korekta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.1.3. Dokumenty wystawiane przez podmioty gospodarcze nie będące podatnikami podatku od towarów i usług Rachunek Rachunek - korekta"

Transkrypt

1 1. WSTĘP Wprowadzenie Spis treści Instrukcja 2. DOWODY KSIĘGOWE 2.1. Dowody zewnętrzne Dokumentacja czynności opodatkowanych VAT w kraju Faktura VAT Faktura VAT korygująca Faktura VAT MarŜa Faktura VAT MP Faktura VAT RR Nota korygująca Dokumentacja obrotu towarowego unijnego i pozaunijnego Faktura VAT Eksport towarów Faktura VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Faktura VAT wewnętrzna Specyfikacja do Faktury VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Dokumenty wystawiane przez podmioty gospodarcze nie będące podatnikami podatku od towarów i usług Rachunek Rachunek - korekta Dokumentacja zakupu towarów i usług od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Rachunek do umowy o dzieło Rachunek do umowy zlecenia Rachunek do umowy zlecenia z odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Rachunek do umowy zlecenia z odliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne Umowa o dzieło Umowa zlecenia Inne dowody zewnętrzne Nota księgowa Nota odsetkowa Oświadczenie o kompensacie naleŝności Zamówienie towaru 2.2. Dowody wewnętrzne Dokumenty zatrudnienia i płac Akt powołania Ewidencja pracowników, ewidencja pracowników młodocianych Ewidencja urlopów Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia Karta ewidencji czasu pracy Karta obiegowa Karta wynagrodzeń Karta wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych Karta zasiłkowa Kwestionariusz osobowy Lista obecności Lista płac Odwołanie pracownika powołanego Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 1

2 Odwołanie pracownika z urlopu Oświadczenie pracownika dla celów obliczania niesłusznych zaliczek za podatek dochodowy od osób fizycznych Oświadczenie pracownika o miejscu zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy Plan urlopów Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Skierowanie na badania lekarskie Skierowanie na badania profilaktyczne Świadectwo pracy Udzielenie urlopu bezpłatnego Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy Udzielenie urlopu macierzyńskiego Udzielenie urlopu młodocianemu Udzielenie urlopu wychowawczego Umowa o pracę Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas zastępstwa Umowa o pracę na okres próbny Umowa o zakazie konkurencji Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Wniosek o ekwiwalent pienięŝny Wniosek o udzielenie urlopu Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego Wniosek o wystawienie formularza ZUS Rp-7 Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę Wypowiedzenie warunków umowy o pracę Zakres czynności pracownika - aneks do umowy o pracę PodróŜe słuŝbowe Ewidencja przebiegu pojazdu - druk1 Ewidencja przebiegu pojazdu - druk2 Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu uŝywania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego Oświadczenie o uŝywaniu do celów słuŝbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy Polecenie wyjazdu słuŝbowego - druk1 Polecenie wyjazdu słuŝbowego - druk2 Rachunek kosztów zagranicznej podróŝy słuŝbowej Umowa o uŝywanie prywatnego samochodu pracownika do celów słuŝbowych Inne dowody wewnętrzne Dowód Dostawy Dowód przekazania towaru Dowód przyjęcia towaru Dowód wewnętrzny Dziennik korespondencji Karta przebiegu pojazdu PK - Polecenie księgowania Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za komórkę Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za samochód Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej Umowa poŝyczki mieszkaniowej z ZFŚS Wniosek o poŝyczkę mieszkaniową z ZFŚS Zaświadczenie o odbyciu staŝu Zatwierdzenie zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika Zawiadomienie o terminie urlopu Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 2

3 Zawiadomienie o wymiarze urlopu wypoczynkowego 2.3. Dowody księgowe sporządzone na podstawie dowodów źródłowych Rejestry VAT i inne Ewidencja przychodów - ryczałt Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rejestr VAT dostaw towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju Rejestr VAT dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca Rejestr VAT dostaw wewnątrzwspólnotowych opodatkowanych stawką 0% Rejestr VAT eksportu towarów Rejestr VAT importu usług Rejestr VAT sprzedaŝy krajowej Rejestr VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Rejestr zakupu VAT Środki pienięŝne w kasie Dowód wpłaty - KP Dowód wypłaty - KW Raport kasowy - RK Rozliczenie zaliczki Środki pienięŝne na rachunkach bankowych Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa Środki trwałe Ewidencja środków trwałych (tabela amortyzacyjna) Karta środka trwałego - KS Likwidacja środka trwałego - LT Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego Przyjęcie środka trwałego - OT Wykaz środków trwałych (dla ryczałtowców) Zapasy Magazyn przyjmie - P Magazyn wyda - W Pobranie materiałów - RW Przesunięcie materiałów - MM Przyjęcie materiałów/towarów z zewnątrz - PZ Wydanie materiałów/towarów na zewnątrz - WZ Zwrot materiałów - ZW 2.4. Dokumentacja inwentaryzacji Inwentaryzacja w drodze spisu z natury Arkusz kompensaty niedoborów i nadwyŝek Arkusz spisu z natury Ewidencja arkuszy spisów z natury Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej - końcowe Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej - wstępne Protokół inwentaryzacji kasy Zestawienie róŝnic inwentaryzacyjnych Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald Potwierdzenie salda naleŝności Inwentaryzacja w drodze weryfikacji Protokół róŝnic inwentaryzacyjnych 3. FORMULARZE PODATKOWE Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 3

4 3.1. Ewidencja podatników i płatników NIP-1 (4) - Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą NIP-2 (4) - Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-2/A (4) - Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu NIP-3 (4) - Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą NIP-5 (4) - Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP-B (4) - Informacja o rachunkach bankowych NIP-C (4) - Informacja o miejscach wykonywania działalności NIP-D (4) - Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową 3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT-10R (1) - Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej CIT-11R (1) - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niŝ wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR CIT-2 (17) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2/O (4) - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku CIT-2A (6) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2B (5) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-5 (9) - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-6AR (1) - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-6R (1) - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-7 (8) - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-8 (21) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy CIT-8/O (8) - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku CIT-8A (8) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8B (7) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-9R (1) - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasaŝerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo Ŝeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców CIT-D (3) - Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach CIT-ST (5) - Informacja podatnika do ustalenia naleŝnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST/A (5) - Informacja o zakładach (oddziałach) IFT-2/IFT-2R (4) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej SSE/A (1) - Wykaz udziałów w spółkach Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 4

5 SSE-M (2) - Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz o rozliczeniu pomocy publicznej na inwestycje SSE-R (2) - Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia za rok podatkowy SSE-R/A (2) - Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą 3.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych IFT/A (1) - Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1R (7) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-3/IFT-3R (3) - Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania PIT/B (9) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku PIT/D (18) - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku PIT/M (3) - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku PIT/O (14) - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku PIT/X (2) - Informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku PIT/Z (1) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku PIT/ZG (1) - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku PIT-11 (15) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za okres PIT-12 (3) - Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku PIT-14 (5) - Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego PIT-16A (2) - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-19A (2) - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego PIT-2 (2) - Oświadczenie pracownika dla celów odliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-23 (5) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT-28 (12) - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i naleŝnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28/A (9) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierŝawy, poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze PIT-28/B (9) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych PIT-2A (2) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2C (2) Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium PIT-3 (2) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pienięŝne z ubezpieczenia społecznego PIT-36 (10) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 5

6 PIT-36L (3) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku PIT-37 (10) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku PIT-38 (3) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku PIT-40 (14) - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku PIT-40A/11A (13) - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy PIT-4G (1) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-4R (1) - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-5 (15) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-53 (3) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu PIT-5A (7) Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz z najmu, podnajmu, dzierŝawy i innych umów o podobnym charakterze PIT-5L (3) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% PIT-5X (4) Informacja o naleŝnym zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-6 (6) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-8AR (1) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8C (2) - Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pienięŝnych PIT-8G (1) - Informacja o wysokości przychodu uzyskanego na podstawie umowy aktywizacyjnej PIT-8S (3) - Informacja o wysokości wypłaconego stypendium PIT-R (13) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich 3.4. Podatek akcyzowy AKC-3/A (3) - Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego AKC-3/AKC-3zh (3) - Deklaracja dla podatku akcyzowego AKC-3/B (3) - Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich AKC-3/C (3) - Informacja o podatku akcyzowym od piwa AKC-3/D (3) - Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych AKC-3/E (2) - Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych AKC-3/F (3) - Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych AKC-3/G (2) - Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych AKC-3/H (2) - Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej AKC-3/I (3) - Informacja o podatku akcyzowym od olejów opałowych AKC-3/J (3) - Informacja o podatku akcyzowym od gazu AKC-S (2) - Informacja o ilości składów podatkowych, których deklaracja dotyczy AKC-U (2) - Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego 3.5. Podatek od towarów i usług Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K VAT-10 (1) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-11 (1) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu VAT-12 (1) - Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-21 (1) - Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaŝy wysyłkowej z terytorium kraju VAT-22 (1) - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej VAT-23 (1) - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 6

7 VAT-24 (1) - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu VAT-25 (1) - Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu VAT-5 - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT VAT-5UE - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE VAT-7 (9) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7K (3) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-8 (1) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-9 (1) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca VAT-R (7) - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R/UE (1) - Informacja dotycząca obowiązku podatku w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE (1) - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów VAT-UE/A (1) - Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów VAT-UE/B (1) - Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów VAT-UEK (1) - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów VAT-Z (4) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 3.6. Inne formularze DT-1 (3) - Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1/A (3) - Załącznik do deklaracji DT-1 ORD-H (1) - Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej ORD-M (1) - Oświadczenie małŝonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej ORD-TK (1) - Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób ORD-U (1) - Informacja o umowach zawartych z nierezydentami ORD-Z (1) - Oświadczenie o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego PCC-1 (5) - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1/A (3) - Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej PCC-2 (3) - Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika PCC-3 (1) - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3/A (1) - Informacja o pozostałych podatnikach POG-1A (5) - Deklaracja na podatek od gier POG-1B (2) - Deklaracja na podatek od gier POG-1C (2) - Deklaracja na podatek od gier POG-2A (1) - Deklaracja na podatek od gier POG-2B (1) - Deklaracja na podatek od gier POG-2C (1) - Deklaracja na podatek od gier POG-2D (1) - Deklaracja na podatek od gier SD-2 (3) - Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika SD-3 (2) - Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3/A (2) - Informacja o pozostałych podatnikach SD-Z1 (1) - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych WZP-1K (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał WZP-1M (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku WZP-1R (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy WZS-1K (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za kwartał Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 7

8 WZS-1M (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku WZS-1R (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy Zaświadczenie o wygranej uzyskanej przez uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie ZAW-E1 - Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upowaŝnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej 4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4.1. Formularze zgłoszeniowe płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek 4.2. Formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCZA Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych 4.3. Formularze rozliczeniowe ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS RCA Imienny raport miesięczny o naleŝnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RMUA Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RSA Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RZA Raport imienny o naleŝnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne 4.4. Inne formularze ZUS E Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego E PrzedłuŜenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek E Korzystanie z prawa wyboru E Wniosek o zasiłek pogrzebowy E Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej ZUS E-22 Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego) ZUS E-22a Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny ZUS E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych ZUS E-25 Imienny wykaz wydanych legitymacji ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego ZUS Kp-3 Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego ZUS N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego ZUS N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie ZUS Np-7 Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZUS Rp-1 Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta - rencisty - osoby uprawnionej do renty socjalnej ZUS Rp-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 8

9 ZUS Rp-1a Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ZUS Rp-2 Wniosek o rentę rodzinną ZUS Rp-26 Wniosek o świadczenie przedemerytalne ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną ZUS Rp-6 Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych ZUS Rp-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-8 Zeznanie świadka ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów ZUS Rw-3 Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej ZUS Rw-73 Oświadczenie emeryta-rencisty o zamiarze osiągania przychodu ZUS Z-10 Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-15 Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego ZUS Z-17 Karta zasiłkowa ZUS Z-19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-7 Zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS ZRU Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego 5. PISMA I WNIOSKI DO URZĘDU 5.1. Ordynacja podatkowa Czynny Ŝal - deklaracje podatkowe Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku Wniosek o rozłoŝenie na raty zaległości podatkowej Wniosek o stwierdzenie nadpłaty Wniosek o stwierdzenie niewaŝności decyzji Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Wniosek o wydanie interpretacji Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet podatku Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa ZaŜalenie na postanowienie w sprawie interpretacji przepisów 5.2. Podatki dochodowe Oświadczenie o kwartalnym opłacaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Oświadczenie o przeznaczeniu środków uzyskanych ze sprzedaŝy mieszkania Oświadczenie o rezygnacji z kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Oświadczenie o rezygnacji z kwartalnego wpłacania zaliczek Oświadczenie o rezygnacji z metody liniowej opodatkowania Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem Oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek Oświadczenie o rezygnacji z wyboru metody liniowej przez osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej (DSPR) Oświadczenie o wyborze metody liniowej opodatkowania Oświadczenie o wyborze metody liniowej przez osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej (DSPR) Oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 9

10 Oświadczenie o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnie Wyjaśnienie przyczyn złoŝenia korekty deklaracji PIT/CIT 5.3. Podatek od towarów i usług Oświadczenie o rezygnacji z kwartalnej metody rozliczeń Oświadczenie o rezygnacji z metody kasowej rozliczeń Oświadczenie o wyborze kwartalnej metody rozliczeń Oświadczenie o wyborze metody kasowej rozliczeń Wniosek o wcześniejszy zwrot podatku - zakup ŚT Wniosek o zaliczkowy zwrot podatku naliczonego Wyjaśnienie przyczyn złoŝenia korekty deklaracji VAT-7 Zawiadomienie dłuŝnika o dokonaniu korekty podatku naleŝnego Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonaniu korekty podatku naleŝnego 5.4. Ubezpieczenia społeczne Oświadczenie o nie składaniu korekt dokumentów rozliczeniowych Oświadczenie osoby rozpoczynającej prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej Wniosek o rentę socjalną Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (druk 1) ZUS S-72b Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (druk 2) 5.5. Inne pisma i wnioski Zawiadomienie organu zatrudnienia Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 10

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/022 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 85

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 85 Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 85 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

Spis treści CD: pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. prywatne pracowników. (ubezpieczenia, abonamenty medyczne itp.)

Spis treści CD: pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. prywatne pracowników. (ubezpieczenia, abonamenty medyczne itp.) Spis treści: 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty,

Bardziej szczegółowo

4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Spis treści: 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Załącznik nr 4 Symbol płatności ( / / / ) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH -10 * -11 * -2-2A -2B -6 * DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbole formularza/tytułu płatności Załącznik 4 Symbol formularza/tytułu płatności *) Symbole formularza/tytułu płatności Opis Rodzaj rachunku bankowego (/// ) 1) 1 2 3 *) podatek dochodowy od osób prawnych -10Z **) -11R **) -6R **) -6AR

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Deklaracje podatkowe składane drogą elektroniczną. Wpisany przez Wojciech Krysztofiak

Deklaracje podatkowe składane drogą elektroniczną. Wpisany przez Wojciech Krysztofiak Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów umożliwiające wszystkim podatnikom i płatnikom składanie deklaracji podatkowych i niektórych innych dokumentów w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27 Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych W obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 52 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. W obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbole formularza/tytułu płatności RACHUNKI BANKOWE URZĘDÓW SKARBOWYCH - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Załącznik nr 4 Symbol formularza/tytułu płatności

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 265 15544 Poz. 1575 1575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 marca 2008 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 marca 2008 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT

Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT Terminy wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. - miesięcznie Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy wpłacają zaliczki na podatek w

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Styczeń 2016

Purpurowy Informator GT Styczeń 2016 Purpurowy Informator GT Styczeń 2016 Najistotniejsze zmiany w podatkach na 2016 rok Purpurowy Informator źródło informacji podatkowej Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy kolejną część Purpurowego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/019 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

z dnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz.

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz. OBOWIĄZKI PŁATNIKA Urząd Skarbowy Skala podatku dochodowego 2009-2012 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 252 14643 Poz. 1514 1514 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 / 2 stycznia 2017 r. upływa termin na: Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r.

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r. Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej Lp. Rodzaj spraw, 1. Tytuły wykonawcze 30 630 13 094 Niezwłocznie 2. Czynności egzekucyjne 45 116 Niezwłocznie Dział Obsługi Bezpośredniej Lp. Rodzaj spraw,

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 stycznia 2015 r. (poniedziałek) upływa termin na: ZUS Wpłata składek ZUS za grudzień 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 25 1742 Poz. 131 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie deklaracji i informacji podatkowych. I. Jakie czynności powinien wykonać podatnik

KARTA INFORMACYJNA. Składanie deklaracji i informacji podatkowych. I. Jakie czynności powinien wykonać podatnik KARTA INFORMACYJNA K-011/10 Urząd Skarbowy w Krośnie Składanie deklaracji i informacji podatkowych Wydanie 10 z dn. 10.12.2015 I. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Druki deklaracji lub informacji

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi

Bardziej szczegółowo

Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku

Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku Autor: Łukasz Zalewski Do 20 stycznia również ryczałtowcy, którzy chcą opłacać podatek co kwartał, muszą zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Treść obowiązku Podstawa prawna. Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podmiot -podatnik

Treść obowiązku Podstawa prawna. Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podmiot -podatnik Wpłata pobranego zryczałtowanego podatku PIT-8AR Wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4R W zakresie poboru podatku zryczałtowanego i zaliczki na podatek dochodowy Do 20 dnia miesiąca następującego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 25 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.02.04 15:05:08 +01'00' 1742 Poz. 131 131 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 252 14677 Poz. 1518 1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI NOWE WYDANIE DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Druki ZUS 2016 Zasady, korekty, wypełnione druki Vademecum płatnika Autor Bogdan Majkowski, Sabina Dąbrowa-Lis Robert Łuczak

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Zakupy na raty z Alior Bank

Zakupy na raty z Alior Bank Zakupy na raty z Alior Bank O kredyt ratalny w Alior Banku może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki: legitymuje się dowodem osobistym oraz posiada stałe lub czasowe zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

Przełom roku Harmonogram /8

Przełom roku Harmonogram /8 Przełom roku - 2017 Harmonogram -12-30 1/8 Układ chronologiczny - Przełom roku - 2017 1. Grudzień -12-31 VAT R dla osób tracące lub odzyskujące zwolnienie VAT od 1-01-2017 2. -12-31 Korekty niezapłaconych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

MEDEA Piotr Adamczyk Biuro: 71-018 Szczecin, ul. Harnasiów 40 tel./fax: (91) 483 49 24 tel.: (91) 483 27 88 DRUKI. Nazwa J.M. Cena N W opak.

MEDEA Piotr Adamczyk Biuro: 71-018 Szczecin, ul. Harnasiów 40 tel./fax: (91) 483 49 24 tel.: (91) 483 27 88 DRUKI. Nazwa J.M. Cena N W opak. DRUKI W naszej ofercie znajduje się równieŝ szeroka, licząca ponad 200 pozycji, gama druków akcydensowych. Dzielą się one na kategorie: faktury i rachunki, ewidencje księgi i rejestry, druki finansowo

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 407 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 23 udnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 udnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo