Dokumenty wystawiane przez podmioty gospodarcze nie będące podatnikami podatku od towarów i usług Rachunek Rachunek - korekta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.1.3. Dokumenty wystawiane przez podmioty gospodarcze nie będące podatnikami podatku od towarów i usług Rachunek Rachunek - korekta"

Transkrypt

1 1. WSTĘP Wprowadzenie Spis treści Instrukcja 2. DOWODY KSIĘGOWE 2.1. Dowody zewnętrzne Dokumentacja czynności opodatkowanych VAT w kraju Faktura VAT Faktura VAT korygująca Faktura VAT MarŜa Faktura VAT MP Faktura VAT RR Nota korygująca Dokumentacja obrotu towarowego unijnego i pozaunijnego Faktura VAT Eksport towarów Faktura VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Faktura VAT wewnętrzna Specyfikacja do Faktury VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Dokumenty wystawiane przez podmioty gospodarcze nie będące podatnikami podatku od towarów i usług Rachunek Rachunek - korekta Dokumentacja zakupu towarów i usług od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Rachunek do umowy o dzieło Rachunek do umowy zlecenia Rachunek do umowy zlecenia z odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Rachunek do umowy zlecenia z odliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne Umowa o dzieło Umowa zlecenia Inne dowody zewnętrzne Nota księgowa Nota odsetkowa Oświadczenie o kompensacie naleŝności Zamówienie towaru 2.2. Dowody wewnętrzne Dokumenty zatrudnienia i płac Akt powołania Ewidencja pracowników, ewidencja pracowników młodocianych Ewidencja urlopów Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia Karta ewidencji czasu pracy Karta obiegowa Karta wynagrodzeń Karta wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych Karta zasiłkowa Kwestionariusz osobowy Lista obecności Lista płac Odwołanie pracownika powołanego Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 1

2 Odwołanie pracownika z urlopu Oświadczenie pracownika dla celów obliczania niesłusznych zaliczek za podatek dochodowy od osób fizycznych Oświadczenie pracownika o miejscu zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy Plan urlopów Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Skierowanie na badania lekarskie Skierowanie na badania profilaktyczne Świadectwo pracy Udzielenie urlopu bezpłatnego Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy Udzielenie urlopu macierzyńskiego Udzielenie urlopu młodocianemu Udzielenie urlopu wychowawczego Umowa o pracę Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas zastępstwa Umowa o pracę na okres próbny Umowa o zakazie konkurencji Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Wniosek o ekwiwalent pienięŝny Wniosek o udzielenie urlopu Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego Wniosek o wystawienie formularza ZUS Rp-7 Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę Wypowiedzenie warunków umowy o pracę Zakres czynności pracownika - aneks do umowy o pracę PodróŜe słuŝbowe Ewidencja przebiegu pojazdu - druk1 Ewidencja przebiegu pojazdu - druk2 Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu uŝywania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego Oświadczenie o uŝywaniu do celów słuŝbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy Polecenie wyjazdu słuŝbowego - druk1 Polecenie wyjazdu słuŝbowego - druk2 Rachunek kosztów zagranicznej podróŝy słuŝbowej Umowa o uŝywanie prywatnego samochodu pracownika do celów słuŝbowych Inne dowody wewnętrzne Dowód Dostawy Dowód przekazania towaru Dowód przyjęcia towaru Dowód wewnętrzny Dziennik korespondencji Karta przebiegu pojazdu PK - Polecenie księgowania Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za komórkę Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za samochód Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej Umowa poŝyczki mieszkaniowej z ZFŚS Wniosek o poŝyczkę mieszkaniową z ZFŚS Zaświadczenie o odbyciu staŝu Zatwierdzenie zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika Zawiadomienie o terminie urlopu Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 2

3 Zawiadomienie o wymiarze urlopu wypoczynkowego 2.3. Dowody księgowe sporządzone na podstawie dowodów źródłowych Rejestry VAT i inne Ewidencja przychodów - ryczałt Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rejestr VAT dostaw towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju Rejestr VAT dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca Rejestr VAT dostaw wewnątrzwspólnotowych opodatkowanych stawką 0% Rejestr VAT eksportu towarów Rejestr VAT importu usług Rejestr VAT sprzedaŝy krajowej Rejestr VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Rejestr zakupu VAT Środki pienięŝne w kasie Dowód wpłaty - KP Dowód wypłaty - KW Raport kasowy - RK Rozliczenie zaliczki Środki pienięŝne na rachunkach bankowych Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa Środki trwałe Ewidencja środków trwałych (tabela amortyzacyjna) Karta środka trwałego - KS Likwidacja środka trwałego - LT Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego Przyjęcie środka trwałego - OT Wykaz środków trwałych (dla ryczałtowców) Zapasy Magazyn przyjmie - P Magazyn wyda - W Pobranie materiałów - RW Przesunięcie materiałów - MM Przyjęcie materiałów/towarów z zewnątrz - PZ Wydanie materiałów/towarów na zewnątrz - WZ Zwrot materiałów - ZW 2.4. Dokumentacja inwentaryzacji Inwentaryzacja w drodze spisu z natury Arkusz kompensaty niedoborów i nadwyŝek Arkusz spisu z natury Ewidencja arkuszy spisów z natury Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej - końcowe Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej - wstępne Protokół inwentaryzacji kasy Zestawienie róŝnic inwentaryzacyjnych Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald Potwierdzenie salda naleŝności Inwentaryzacja w drodze weryfikacji Protokół róŝnic inwentaryzacyjnych 3. FORMULARZE PODATKOWE Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 3

4 3.1. Ewidencja podatników i płatników NIP-1 (4) - Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą NIP-2 (4) - Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-2/A (4) - Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu NIP-3 (4) - Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą NIP-5 (4) - Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP-B (4) - Informacja o rachunkach bankowych NIP-C (4) - Informacja o miejscach wykonywania działalności NIP-D (4) - Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową 3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT-10R (1) - Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej CIT-11R (1) - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niŝ wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR CIT-2 (17) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2/O (4) - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku CIT-2A (6) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2B (5) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-5 (9) - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-6AR (1) - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-6R (1) - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-7 (8) - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-8 (21) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy CIT-8/O (8) - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku CIT-8A (8) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8B (7) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-9R (1) - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasaŝerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo Ŝeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców CIT-D (3) - Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach CIT-ST (5) - Informacja podatnika do ustalenia naleŝnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST/A (5) - Informacja o zakładach (oddziałach) IFT-2/IFT-2R (4) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej SSE/A (1) - Wykaz udziałów w spółkach Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 4

5 SSE-M (2) - Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz o rozliczeniu pomocy publicznej na inwestycje SSE-R (2) - Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia za rok podatkowy SSE-R/A (2) - Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą 3.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych IFT/A (1) - Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1R (7) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-3/IFT-3R (3) - Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania PIT/B (9) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku PIT/D (18) - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku PIT/M (3) - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku PIT/O (14) - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku PIT/X (2) - Informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku PIT/Z (1) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku PIT/ZG (1) - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku PIT-11 (15) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za okres PIT-12 (3) - Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku PIT-14 (5) - Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego PIT-16A (2) - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-19A (2) - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego PIT-2 (2) - Oświadczenie pracownika dla celów odliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-23 (5) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT-28 (12) - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i naleŝnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28/A (9) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierŝawy, poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze PIT-28/B (9) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych PIT-2A (2) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2C (2) Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium PIT-3 (2) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pienięŝne z ubezpieczenia społecznego PIT-36 (10) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 5

6 PIT-36L (3) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku PIT-37 (10) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku PIT-38 (3) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku PIT-40 (14) - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku PIT-40A/11A (13) - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy PIT-4G (1) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-4R (1) - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-5 (15) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-53 (3) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu PIT-5A (7) Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz z najmu, podnajmu, dzierŝawy i innych umów o podobnym charakterze PIT-5L (3) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% PIT-5X (4) Informacja o naleŝnym zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-6 (6) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-8AR (1) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8C (2) - Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pienięŝnych PIT-8G (1) - Informacja o wysokości przychodu uzyskanego na podstawie umowy aktywizacyjnej PIT-8S (3) - Informacja o wysokości wypłaconego stypendium PIT-R (13) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich 3.4. Podatek akcyzowy AKC-3/A (3) - Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego AKC-3/AKC-3zh (3) - Deklaracja dla podatku akcyzowego AKC-3/B (3) - Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich AKC-3/C (3) - Informacja o podatku akcyzowym od piwa AKC-3/D (3) - Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych AKC-3/E (2) - Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych AKC-3/F (3) - Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych AKC-3/G (2) - Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych AKC-3/H (2) - Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej AKC-3/I (3) - Informacja o podatku akcyzowym od olejów opałowych AKC-3/J (3) - Informacja o podatku akcyzowym od gazu AKC-S (2) - Informacja o ilości składów podatkowych, których deklaracja dotyczy AKC-U (2) - Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego 3.5. Podatek od towarów i usług Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K VAT-10 (1) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-11 (1) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu VAT-12 (1) - Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-21 (1) - Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaŝy wysyłkowej z terytorium kraju VAT-22 (1) - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej VAT-23 (1) - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 6

7 VAT-24 (1) - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu VAT-25 (1) - Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu VAT-5 - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT VAT-5UE - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE VAT-7 (9) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7K (3) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-8 (1) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-9 (1) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca VAT-R (7) - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R/UE (1) - Informacja dotycząca obowiązku podatku w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE (1) - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów VAT-UE/A (1) - Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów VAT-UE/B (1) - Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów VAT-UEK (1) - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów VAT-Z (4) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 3.6. Inne formularze DT-1 (3) - Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1/A (3) - Załącznik do deklaracji DT-1 ORD-H (1) - Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej ORD-M (1) - Oświadczenie małŝonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej ORD-TK (1) - Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób ORD-U (1) - Informacja o umowach zawartych z nierezydentami ORD-Z (1) - Oświadczenie o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego PCC-1 (5) - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1/A (3) - Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej PCC-2 (3) - Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika PCC-3 (1) - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3/A (1) - Informacja o pozostałych podatnikach POG-1A (5) - Deklaracja na podatek od gier POG-1B (2) - Deklaracja na podatek od gier POG-1C (2) - Deklaracja na podatek od gier POG-2A (1) - Deklaracja na podatek od gier POG-2B (1) - Deklaracja na podatek od gier POG-2C (1) - Deklaracja na podatek od gier POG-2D (1) - Deklaracja na podatek od gier SD-2 (3) - Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika SD-3 (2) - Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3/A (2) - Informacja o pozostałych podatnikach SD-Z1 (1) - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych WZP-1K (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał WZP-1M (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku WZP-1R (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy WZS-1K (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za kwartał Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 7

8 WZS-1M (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku WZS-1R (1) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy Zaświadczenie o wygranej uzyskanej przez uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie ZAW-E1 - Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upowaŝnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej 4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4.1. Formularze zgłoszeniowe płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek 4.2. Formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCZA Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych 4.3. Formularze rozliczeniowe ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS RCA Imienny raport miesięczny o naleŝnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RMUA Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RSA Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RZA Raport imienny o naleŝnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne 4.4. Inne formularze ZUS E Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego E PrzedłuŜenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek E Korzystanie z prawa wyboru E Wniosek o zasiłek pogrzebowy E Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej ZUS E-22 Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego) ZUS E-22a Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny ZUS E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych ZUS E-25 Imienny wykaz wydanych legitymacji ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego ZUS Kp-3 Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego ZUS N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego ZUS N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie ZUS Np-7 Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZUS Rp-1 Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta - rencisty - osoby uprawnionej do renty socjalnej ZUS Rp-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 8

9 ZUS Rp-1a Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ZUS Rp-2 Wniosek o rentę rodzinną ZUS Rp-26 Wniosek o świadczenie przedemerytalne ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną ZUS Rp-6 Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych ZUS Rp-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-8 Zeznanie świadka ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów ZUS Rw-3 Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej ZUS Rw-73 Oświadczenie emeryta-rencisty o zamiarze osiągania przychodu ZUS Z-10 Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-15 Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego ZUS Z-17 Karta zasiłkowa ZUS Z-19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-7 Zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS ZRU Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego 5. PISMA I WNIOSKI DO URZĘDU 5.1. Ordynacja podatkowa Czynny Ŝal - deklaracje podatkowe Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku Wniosek o rozłoŝenie na raty zaległości podatkowej Wniosek o stwierdzenie nadpłaty Wniosek o stwierdzenie niewaŝności decyzji Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Wniosek o wydanie interpretacji Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet podatku Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa ZaŜalenie na postanowienie w sprawie interpretacji przepisów 5.2. Podatki dochodowe Oświadczenie o kwartalnym opłacaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Oświadczenie o przeznaczeniu środków uzyskanych ze sprzedaŝy mieszkania Oświadczenie o rezygnacji z kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Oświadczenie o rezygnacji z kwartalnego wpłacania zaliczek Oświadczenie o rezygnacji z metody liniowej opodatkowania Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem Oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek Oświadczenie o rezygnacji z wyboru metody liniowej przez osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej (DSPR) Oświadczenie o wyborze metody liniowej opodatkowania Oświadczenie o wyborze metody liniowej przez osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej (DSPR) Oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 9

10 Oświadczenie o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnie Wyjaśnienie przyczyn złoŝenia korekty deklaracji PIT/CIT 5.3. Podatek od towarów i usług Oświadczenie o rezygnacji z kwartalnej metody rozliczeń Oświadczenie o rezygnacji z metody kasowej rozliczeń Oświadczenie o wyborze kwartalnej metody rozliczeń Oświadczenie o wyborze metody kasowej rozliczeń Wniosek o wcześniejszy zwrot podatku - zakup ŚT Wniosek o zaliczkowy zwrot podatku naliczonego Wyjaśnienie przyczyn złoŝenia korekty deklaracji VAT-7 Zawiadomienie dłuŝnika o dokonaniu korekty podatku naleŝnego Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonaniu korekty podatku naleŝnego 5.4. Ubezpieczenia społeczne Oświadczenie o nie składaniu korekt dokumentów rozliczeniowych Oświadczenie osoby rozpoczynającej prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej Wniosek o rentę socjalną Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (druk 1) ZUS S-72b Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (druk 2) 5.5. Inne pisma i wnioski Zawiadomienie organu zatrudnienia Copyright 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. w Warszawie 10

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIEŃ I Prowadzenie księgi Księga musi być prowadzona w sposób nie wadliwy i rzetelny Księgą niewadliwą jest księga prowadzona w sposób zgodny z

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Załącznik nr 4 Symbol płatności ( / / / ) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH -10 * -11 * -2-2A -2B -6 * DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Spis treści Wykaz skrótów.....................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI OD WYDAWCY... 41 I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 43 1. Pojęcie osoby fizycznej... 43 2. Gospodarstwo rolne definicja... 43 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 43 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2010. Gdańsk, I kwartał 2010 roku

Nr 1/2010. Gdańsk, I kwartał 2010 roku P U L S R E W I T U Nr 1/2010 Gdańsk, I kwartał 2010 roku Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wznowiliśmy wydawanie Naszego NEWSLETTERA. Mamy nadzieję, iŝ opracowane przez nas informacje

Bardziej szczegółowo

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru Aktualizacja nr 74 rzegląd grudzień 2014 PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA 14 odpowiedzi na pytania Czytelników ZFŚS można przywrócić pod koniec roku, ale dokonać odpisu dopiero w kolejnym

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic Autor: Anna Witkowska-Dziadosz Księgowy niezbędnik początkującego przedsiębiorcy Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to brzmi dumnie!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo