PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA"

Transkrypt

1 Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow nowej serwerowni, modernizacj PD z okablowaniem systemów bezpiecze stwa oraz okablowaniem sieci strukturalnej wraz z dedykowanym w Szpitalu Klinicznym przy ul. Karowej 2 w Warszawie Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej ul. Karowa Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA LC PROJECT ul. P k. D bka 8 pok.409, Kraków Telefon , NIP: REGON: Autorzy Funkcja / Bran a Imi Nazwisko Nr uprawnie Podpis Projektant/ Architektura mgr. in. arch. Pawe Ni ankowski MPOIA/041/2010 Sprawdzaj cy/ Architektura mgr in. arch. Piotr Loch MPOIA/053/2010 Projektant/ Sanitarna mgr in. Pawe Lesman POM/0056/POOS/10 Sprawdzaj cy/ Sanitarna mgr in. Marek Kucharski POM/0057/POOS/10 Projektant/ Elektryczna mgr in. Grzegorz Mazur MAP/0049/PWOE/11 Rev. A Nr projektu: 111/2014 Kraków, str. 1

2 Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf Sprawdzaj cy/ Elektryczna mgr in. Krzysztof Filipak MAP/0131/PWOE/06 Projektant / Konstrukcja mgr. in. Jan Jasica MAP/0269/POOK/08 Sprawdzaj cy / Konstrukcja mgr. in. Bartosz Mrówka MAP/0043/POOK/07 Rev. A Nr projektu: 111/2014 Kraków, str. 2

3 Cz opisowa Spis zawarto ci: Cz opisowa Przedmiot opracowania Zakres opracowania Za enia projektowe Forma architektoniczna i funkcje obiektu Zagospodarowanie terenu Dane techniczne obiektu charakteryzuj ce wp yw na rodowisko Odzia ywanie i emisja szkodliwych czynników Wp yw obiektu na drzewostan i gleb Rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia budowlano - instalacyjnego Instalacja systemu transmisji danych Wymagania u ytkownika (architektura rozwi zania) Instalacja teletechniczna (rozwi zania szczegó we) Konfiguracja punktu logicznego Okablowanie poziome Okablowanie pionowe Punkty dystrybucyjne Wymagania gwarancyjne Administracja i dokumentacja Odbiór i pomiary sieci Uwagi ko cowe Alternatywne propozycje Instalacje z zakresu zabezpiecze technicznych wytyczne dla Inwestora System wykrywania po aru i gaszenia Organizacja alarmowania w systemie SAP System sterowa po arowych Instalacja ga nicza Wiadomo ci ogólne Koncepcja ochrony pomieszcze Bezpiecze stwo ludzi Obliczenia projektowe ilo ci INERGENU Wymagania stawiane pomieszczeniom chronionym Ruroci gi Wyzwolenie gazu

4 12.8. Uwagi dla Stra y Po arnej po wyzwoleniu instalacji INERGEN Sposób wyzwalania systemu ga niczego Sposób prowadzenia instalacji wykrywania po aru i sterowania gaszeniem Warunki odbioru i u ytkowania Wytyczne dla bran wspó pracuj cych Bran a elektryczna, SAP Bran a budowlana Bran a wentylacji i klimatyzacji Przepisy BHP Uwagi ogólne Serwis i konserwacja Instalacja elektryczna Zakres opracowania Obja nienia poj i symboli Za enia ogólne Dobór zasilacza UPS Uziemnienie dla serwerowni i UPSa Instalacja zasilania szaf serwerowych Instalacja zasilania punktów wyniesionych - szaf rack Instalacja zasilania urz dze klimatyzacyjnych Instalacja zasilania urz dze p.po Instalacja zasilania urz dze towarzysz cych Instalacja gniazd wtykowych ogólnych Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych Instalacja o wietlenia ogólnego Instalacja o wietlenia awaryjnego Instalacja po cze wyrównawczych Ochrona przepi ciowa Ochrona przeciwpora eniowa Obliczenia Dobór przewodu WLZ Spadki napi cia dla WLZ Dobór przewodów zasilaj cych dla punktów dystrybucyjnych (FD / LPD) Rozbudowa rozdzielnicy po arowej RPOZ-E

5 Spadki napi cia dla punktów dystrybucyjnych (FD / LPD) Spadki napi cia dla WLZ od RUPS do istniej cej rozdz. przy GPD Spadki napi cia dla WLZ2 od TK-PO do RPOZ-E Zestawienie obwodów Instalacja sanitarna Klimatyzacja Ogólna charakterystyka systemu klimatyzacji Szczegó owe dane urz dze klimatyzacji Instalacje freonowe Odprowadzenie skroplin Automatyka i sterowanie Wentylacja Przebudowa istniej cych instalacji sanitarnych w pomieszczeniach Zabezpieczenia p.po. i wymogi BHP Uwagi i wnioski Wytyczne bran owe Zestawienie urz dze klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni Cz architektoniczna Remont posadzki Rozwi zanie równowa ne cianki dzia owe cianki rozgraniczaj ce obszar serwerowni Sufity lusarka Cz konstrukcyjna Opis techniczny Warunki eksploatacyjne Za enia konstrukcyjne Materia y konstrukcyjne Uwagi ko cowe Wykaz norm wykorzystywanych do oblicze Cz obliczeniowa Zestawienie obci Obliczenia statyczno - wytrzyma ciowe Warunki ochrony przeciwpo arowej

6 18. Ochrona od pora elektrycznych Uwagi ko cowe Szkolenie obs ugi Wykonanie robót Zakres robót Cz graficzna lp nazwa Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej - rzut piwnicy Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej - rzut parteru Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej - rzut pi tra +1 Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej - rzut pi tra +2 Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej - rzut poddasza numer 6 Serwerownia - Rozmieszczenie tras kablowych, po cze wyrównawczych E06 7 Serwerownia - Rozmieszczenie instalacji elektrycznych i niskopr dowych E07 8 Serwerownia - Schemat po cze wyrównawczych E08 9 Schemat instalacji elektrycznej E09 10 Serwerownia - Schemat rozdzielnicy TK E10 11 Serwerownia - Schemat rozdzielnicy RUPS E11 12 Topologia systemu sieci strukturalnej - LAN E12 13 Serwerownia - System gaszenia gazem - SUG E13 14 Serwerownia - System detekcji po aru - SAP E14 15 Serwerownia - Schemat SAP, SUG E15 16 Serwerownia - stan istniej cy A01 17 Serwerownia - stan projektowany A02 18 Zestawienie stolarki A03 19 Instalacja klimatyzacji, wentylacji i zmian z zakresu instalacji sanitarnych - rzut piwnicy S01 20 Projekt zmian z zakresu instalacji sanitarnych - instalacje C.O. S02 21 Rzut oraz fazy wykonania nadpro a K01 E01 E02 E03 E04 E05 Za czniki: Nr 1 - Symulacja, dobór elementów o wietlenia. Nr 2 Symulacja pokrycia zasi giem sieci WiFi Nr 3 Matryca sterowa SAP 6

7 STRONA KOORDYNACYJNA Lp. Specjalno Imi Nazwisko Nr uprawnie Podpis 1 Architektura mgr. in. arch. Pawe MPOIA/041/2010 Ni ankowski 2 Architektura mgr in. arch. Piotr Loch MPOIA/053/ Sanitarna mgr in. Pawe Lesman POM/0056/POOS/10 4 Sanitarna mgr in. Marek Kucharski POM/0057/POOS/10 5 Elektryczna mgr in. Grzegorz Mazur MAP/0049/PWOE/11 6 Elektryczna mgr in. Krzysztof Filipak MAP/0131/PWOE/06 7 Konstrukcja mgr. in. Jan Jasica MAP/0269/POOK/08 8 Konstrukcja mgr. in. Bartosz Mrówka MAP/0043/POOK/07 7

8 UWAGA OGÓLNA Zgodnie z zasadami zamówie publicznych mo na zastosowa materia y i rozwi zania równowa ne, to jest w adnym stopniu nie obni aj ce standardu i nie zmieniaj ce zasad oraz rozwi za technicznych przyj tych w projekcie lub w rozwi zaniach alternatywnych. Wskazanie nazwy w asnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze robót nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest okre leniem standardu, poziomu zaawansowania technicznego, jako ci na etapie projektowania. Rozwi zanie równowa ne: Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgl dniaj oczekiwany przez Zamawiaj cego standard dla materia ów, urz dze i instalacji systemu. Tworz one pe informacj na temat jakie wymagania ma spe nia ca y system. Wykonawca mo e zaproponowa rozwi zanie alternatywne nie obni aj ce standard i rozwi zania techniczne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska pisemne zatwierdzenie od Zamawiaj cego. 8

9 Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: Projekt wykonawczy modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow nowej serwerowni, modernizacj PD z okablowaniem systemów bezpiecze stwa oraz okablowaniem sieci strukturalnej wraz z dedykowanym w Szpitalu Klinicznym przy ul. Karowej 2 w Warszawie. W obiekcie trwa realizacja robót w ramach projektu: Rozbudowa i Modernizacja Budynków Szpitala Klinicznego. Wykonawca zobowi zany jest w trakcie prac do koordynacji z Inwestorem oraz firm Warbud wykonawca robót budowlanych dla ww projektu. Obiekt jest czynny i takim pozostanie przez ca y czas trawania prac. Rejony prowadzenia prac nale y wygrodzi, oraz zabezpieczy przed dost pem osób z zewn trz (personel, pacjenci). Ze wzgl du na specyfik budynku, niezb dne jest ci e utrzymanie czysto ci na terenie, w którym prowadzone s prace. Lokalizacja elementów projektowanych systemów (np. gniazdka sieciowe) rozmieszczone zosta y na dzie opracowania projektu i mo liwe s zmiany w ich po eniu (nie dotyczy punktu dystrybucyjnego LPD2A4, FD0/10 LPD2A1 pokazano na rzucie docelowy uk ad cian). 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje swoim zakresem: Instalacje systemu transmisji danych, Instalacje z zakresu zabezpiecze technicznych - wytyczne, System detekcji po aru z systemem gaszenia gazem, Instalacje elektryczne, Instalacje sanitarne, Bran architektoniczno konstrukcyjn. 3. Za enia projektowe Za enia do niniejszego opracowania stanowi : Zlecenie Inwestora, umowa nr 13/SK/14, Wizja lokalna na obiekcie, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 9

10 2016 z pó n. zm.), Rozporz dzenie MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wykazu wyrobów s cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ycia oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) ze zmianami z dnia 27 kwietnia 2010 roku.(dz. U. Nr 85 poz. 553), Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania ze zmianami z dnia 18 lutego 2010 roku, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo arowej, (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz z pó niejszymi zmianami), Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia, Sprawozdanie z audytu infrastruktury teleinformatycznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa czerwiec 2013, opracowane przez Telecom Consulting Sp. Z o.o. oraz IZI Sp. Z o.o. Inwentaryzacja wielobran owa, Warszawa grudzie 2011, opracowana przez ka Sojka Architekci Sp. Z o.o. SP.K. Dokumentacja projektowa dla: Rozbudowy i modernizacji budynków Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, opracowana przez M ka Sojka Architekci Sp. Z o.o. SP.K, Standard NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems ed Standard FM Global Data Sheet 4-9 Clean agent fire extinguishing system; PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji po arowej Cz 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. PN-50310:2007 Stosowanie po cze wyrównawczych i uziemiaj cych w budynkach z zainstalowanym sprz tem informatycznym, PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 10

11 Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami oddzia ywania cieplnego. PN-HD :2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym. PN-IEC :2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub czeniowymi. PN-HD :2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne. PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Obci alno pr dowa d ugotrwa a przewodów. PN-HD :2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Cz 5-54: Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody po cze ochronnych. PN-EN :2004. wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz 1: Miejsca pracy we wn trzach. PN-EN 1838:2005 Zastosowania o wietlenia O wietlenie awaryjne. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego. PN-EN 12665:2003 (U) wiat o i o wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre lania wymaga dotycz cych o wietlenia. ISO/IEC11801: Information technology - Generic cabling for customer premises 11

12 PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Cz 1: Wymagania ogólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Cz 2: Budynki biurowe; PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cz 1- Specyfikacja i zapewnienie jako ci; PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cz 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewn trz budynków; PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cz 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewn trz budynków; PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obs uga okablowania w zabudowaniach u ytkowych - Cz 3: Testowanie okablowania wiat owodowego; IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC Normy mi dzynarodowe zwi zane z palno ci pow oki kabla. Obowi zuj ce normy i przepisy. Instrukcje monta u i obs ugi urz dze. Wykonawca ma obowi zek wykona instalacj okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowi zuj cych w czasie realizacji zadania, przy uwzgl dnieniu wymaga minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej, a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powy ej. System okablowania oraz wydajno komponentów musi pozosta w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN : 2011 i ISO/IEC11801: Forma architektoniczna i funkcje obiektu Projektowany zakres prac nie wp ywa na krajobraz i otaczaj zabudow. Gabaryty budynków, powierzchnia zabudowy, funkcja pomieszcze bez zmian. 5. Zagospodarowanie terenu Projektowany zakres prac nie ingeruje w istniej ce zagospodarowanie terenu. Przy cza, sieci zwi zane z budynkiem pozostaj bez zmian. 12

13 6. Dane techniczne obiektu charakteryzuj ce wp yw na rodowisko 6.1. Odzia ywanie i emisja szkodliwych czynników Projektowana instalacja i zasilane urz dzenia nie wp ywaj negatywnie na rodowisko. Wyst powania wy szych harmonicznych od dopuszczalnych nie przewiduje si. Wyst powania pól elektromagnetycznych, wibracji i drga pochodzenia energetycznego nie przewiduje si Wp yw obiektu na drzewostan i gleb Projektowana instalacja nie wp ywa na stan drzewostanu i wody powierzchniowe i podziemne. 7. Rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia budowlano - instalacyjnego Wszystkie kable i przewody b prowadzone i u one w nast puj cy sposób: W pomieszczeniach technicznych, piwnicy rurki listwy PCV przewody bez odporno ci ogniowej. W przestrzeni mi dysufitowej, ci gi komunikacyje: trasy metalowe 200H80 z przegrod (cz logiczna, cz elektryczna) zgodnie z cz ci graficzn, rurki PCV w pozosta ych miejscach przewody bez odporno ci ogniowej. Przewody o odporno ci ogniowej: na certyfikowanych uchwytach tworzy b zespo y kablowe o odporno ci ogniowej. W szachcie kablowym: pionowa drabina kablowa 200H60 o odporno ci ogniowej. Tworzy b dzie zespó kablowy. Przewody wiat owodowe prowadzi w rurach os onowych nierozprzestrzeniaj cych ognia. W serwerowni zaprojektowano trasy metalowe 200H80 z przegrod (cz logiczna, cze elektryczna). Dla koryt metalowych (pozioma trasa kablowa) oraz drabinek kablowych (pionowa trasa kablowa w szachtach) stosowa si do zalece producenta w zakresie rozstawu ko ków mocuj cych, stosowa fabryczne elementy mocuj ce, cz ce rozga ziaj ce trasy. Nie dopuszcza si stosowania nie fabrycznych elementów systemu tras kablowych. Ka dy element musi pochodzi z oferty producenta oferowanego przez Wykonawc. Stosowa zako czenia na korytach zabezpieczaj ce kable przed uszkodzeniami izolacji. Dla listw PCV stosowa fabryczny osprz t wyko czeniowy (k ty wewn trzne, 13

14 zewn trzne, trójniki, zako czenia kana u. Po przeprowadzeniu kabli przepusty mi dzy-pi trowe przechodz ce przez ró ne strefy przeciwpo arowe musz by uszczelnione niepalnym rodkiem. 8. Instalacja systemu transmisji danych poprzez: Projekt obejmuje modernizacj istniej cego okablowania strukturalnego Likwidacj niektórych punktów dystrybucyjnych. Monta punktów konsolidacyjnych w celu przed enia okablowania do punktów, które nadal pozostan w systemie. W tym celu nale y istniej ce okablowanie kat. UTP 5e zako czy wtykami modularnymi RJ45, a nast pnie pod czy do zainstalowanych patchpaneli okablowania klasy Ea. Dostawa i monta szaf dystrybucyjnych. Monta nowych linii transmisyjnych do punktów ko cowych okablowania poziomego zgodnie z cz ci graficzn. Monta okablowania pionowego zgodnie z cz ci graficzn. Monta paneli wiat owodowych na istniej cym okablowaniu wiat owodowym. Monta szaf dystrybucyjnych w nowoprojektowanej serwerownii, nowych punktach dystrybucyjnych. Na terenie Szpitala zaprojektowano okablowanie dla sieci WiFi (z wy czeniem obszarów obj tych przebudow - realizowan przez Warbud). Dokonano pomiarów i wykonano symulacj komputerow w oparciu o urz dzenia AP121, AP330 w celu rozmieszczenia gniazdek RJ45 na terenie obiektu (patrz za cznik 2). Dla kondygnacji piwnica, Wykonawca tego zadania, nie wykonuje punktów dla sieci Wi-Fi. Zestawienie ilo ciowe punktów na potrzeby sieci Wi-Fi: Lp Kondygnacja Ilo gniazd Status 1 Piwnica 17 Nie realizowane 2 Parter 23 Do realizacji 3 Pi tro Do realizacji 4 Pi tro Do realizacji 5 Pi tro +3 5 Do realizacji 14

15 Dla punktów konsolidacyjnych do których nie zaprojektowano nowej instalacji elektrycznej (po modernizacji brak urz dze do zasilania), doprowadzi nale y przewód uziemniaj cy N2XH 1x6mm2. Dla punktów dystrybucyjnych, które podlegaj modernizacji (w zakresie sieci logicznej i / lub elektrycznej) Wykonawca zobowi zany jest zako czy istniej ce okablowanie sieci logicznej (przewody UTP kat. 5e) na istniej cych panelach. W niektórych punktach FD przewody sieci s zako czone wtykami RJ45 lub niezako czone i zostawione w istniej cych szafach, pomimo tego i znajduj si puste panele krosowe. Dla punktów FD, w których nie ma paneli, a przewody zako czone s wtykami RJ45 lub pozostawione bez zako czenia, w projekcie uj to panele kat. 5e nieekranowane, które nie podlegaj certyfikacji Wymagania u ytkownika (architektura rozwi zania) o Ilo i lokalizacj nowo projektowanych stanowisk roboczych przyj to na podstawie aktualnej dla daty wykonywania dokumentacji wytycznych U ytkownika i projektu aran acji wn trz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by ustalona mi dzy U ytkownikiem, a Wykonawc w trakcie realizacji; o o o o Wszystkie elementy pasywne sk adaj ce si na okablowanie strukturalne musz by trwale oznaczone nazw lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi z jednolitej oferty reprezentuj cej kompletny system w takim zakresie, aby zosta y spe nione warunki niezb dne do uzyskania bezp atnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta; Maksymalna d ugo kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda ko cowego) nie mo e przekroczy 90 metrów; Okablowanie poziome ma by prowadzone 4-parowym kablem typu S/FTP kat MHZ w os onie trudnopalnej LSZH / LSOH; Okablowanie poziome w budynku obs ugiwane jest oraz b dzie przez istniej ce i nowo projektowane Punkty Dystrybucyjne. W cz ci graficznej pokazano projektowan topologi sieci (punkty, które s ca kowicie likwidowane, a dotychczasowe linie transmisyjne zostan zast pione nowymi punktami logicznymi, 15

16 punktami likwidowanymi i w ich miejsce zaprojektowano stela e rack w celu przes ania sygna ów do innego punktu, punktami modernizowanymi, nowymi punktami): o GPD (nowa serwerownia) trzy szafy stoj ce S1, S2, S3 (docelowo siedem) dystrybucyjne o wysoko ci roboczej 42U 19 o wymiarach zew. 800x1000mm ustawionych na cokole o wysoko- ci 100mm. Docelowo przewidziano tak e jedn szaf stoj dystrybucyjn o wysoko ci roboczej 32U 19 o wymiarach zew. 800x1000mm ustawiona na cokole o wysoko ci 120mm. Zprojektowano 34 linie transmisyjne klasy Ea do wykonania, 2x24G 50/125um, 3x12G 50/125um, 8G 50/125um. o FD-1/2 (LPD1E1) istniej ca szafa rack 9U. Przebudowa punktu polega b dzie na usuni ciu urz dze aktywnych i przeniesieniu do nowoprojektowanego GPD. Z projektowanego GPD nale y 10 torów transmisyjnych klasy Ea w celu przed enia linii, które obecnie koncentruj si w tym punkcie. Istniej ce okablowanie nale y zako czy wtykami modularnymi RJ45, a nast pnie wpi do projektowanego patchpanela kat. 6a. o Serwer zapasowy istniej cy punkt. Aktualnie brak szafy rack. Zaprojektowano szafk wisz dzielon 12U, g boko 600mm. Przebudowa punktu polega b dzie na doprowadzeniu wiat owodu 12G 50/125um w relacji nowe GPD, a serwerem zapasowym. W szafce zlokalizowany zostanie patchpanel FO. Dokonane zostan zmiany w bran y elektrycznej. o FD0/6 istniej cy punkt. Aktualnie brak szafy rack. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u szafy stoj cej dystrybucyjnej o wysoko ci roboczej 42U 19 o wymiarach zew. 600x600mm ustawionej na cokole o wysoko ci 100mm, doprowadzeniu projektowanych linii transmisyjnych klasy Ea w ilo ci 53, doprowadzeniu wiat owodu 12x 50/125um, wykonaniu zako cze dla wiat owodu istniej cego oraz projektowanego. Dokonane zosta- 16

17 zmiany w bran y architektonicznej, sanitarnej (pod czenie wentylacji do sanitariatu), elektrycznej. Do szafy nale y przenie urz dzenia istniej cego punktu. o FD0/10 (LPD2A1) istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u nowej szafy stoj cej o wysoko ci roboczej 32U 19 o wymiarach zew. 600x600mm z coko em w nowej lokalizacji (kilka metrów dalej ni aktualnie si znajduje) tj. wn ka w pomieszczeniu. Zaprojektowano 13 linii klasy Ea doprowadzonych do tego punktu. Dokonane zostan zmiany w bran y elektrycznej. Zmiany w bran y architektonicznej, sanitarnej, doprowadzenie transmisji do GPD, przeniesienie okablowania wraz z urz dzeniami z aktualnej lokalizacji punktu, zostan wykonane przez Warbud w ramach innego projektu. o LPD2A4 Projektowany punkt. W ramach tego projektu nale y okablowanie wiat owodowe (12G 50/125um), miedziane (6x linii klasy Ea), elektryczne zgodnie z cz ci graficzn. Dokona zako czenia projektowanych przewodów. Szaf z wyposa- eniem, zmiany w bran y architektonicznej, sanitarnej zostan wykonane przez Warbud w ramach innego projektu. Dokonane zostan zmiany w bran y elektrycznej. o FD1/12 (LPD3E) istniej cy punkt. Aktualnie brak szafy rack. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u stela a o wysoko ci roboczej 4U 19, zdemontowaniu i przeniesieniu urz dze aktywnych. Nale y u 12 lini transmisyjnych klasy Ea w relacji FD1/12 do FD1/13, w celu przed enia sieci, która obecnie koncentruje si w tym punkcie. Sposób wykonania po czenia jak dla punktu LPD1E1. o FD1/13 istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u nowej szafy wisz cej dzielonej o wysoko ci roboczej 21U 19 o wymiarach zew. 600x600mm (aktualnie zbyt ma a pojemno szafy nale y wymieni ). Istniejace elementy sieci zo- 17

18 stan przeniesione do projektowanej szafy. Nale y wykona zako czenia (monta panela FO) istniej cego przewodu wiat owodowego. W ramach tego projektu nale y u okablowanie miedziane (26x linii klasy Ea), elektryczne zgodnie z cz ci graficzn. o FD1/14 istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u panela FO w celu rozszycia projektowanego przewodu wiat owodowego w relacji FD1/14 do FD1/15. Dokonane zosta- zmiany w bran y elektrycznej. o FD1/15 (LPD3A2) istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u panela FO w celu rozszycia projektowanego przewodu wiat owodowego w relacji FD1/15 do FD1/14, monta u panela sieci klasy Ea. Dokonane zostan zmiany w bran y elektrycznej. o FD1/16 (LPD3A1) istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na zmianach w bran y elektrycznej. o FD2/17 istniej cy punkt. Aktualnie brak szafy rack. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u stela a o wysoko ci roboczej 4U 19, zdemontowaniu i przeniesieniu urz dze aktywnych. Nale y u 24 lini transmisyjnych klasy Ea w relacji FD2/17 do istniej ce GPD, w celu przed enia sieci która obecnie koncentruje si w tym punkcie. Sie KTG nie podlega zmianie. Sposób wykonania po czenia jak dla punktu LPD1E1. o FD2/18 istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u panela FO w celu rozszycia projektowanego przewodu wiat owodowego 8G 50/125um w relacji FD2/18 do nowe GPD. Dokonane zostan zmiany w bran y elektrycznej. o FD2/19 (LPD4A2) istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na zmianach w bran y elektrycznej. o FD2/20 (LPD4A1) istniej cy punkt. W ramach tego projektu 18

19 nale y u okablowanie miedziane (12x linii klasy Ea), elektryczne zgodnie z cz ci graficzn. o Istniej ce GPD (LPD5E1) - Przebudowa punktu polega b dzie na monta u panela FO w celu rozszycia projektowanego przewodu wiat owodowego 2x24G 50/125um, monta u panela FO dla istniej cego przewodu wiat owodowego. W ramach tego projektu nale y u okablowanie miedziane (35x linii klasy Ea), elektryczne zgodnie z cz ci graficzn. o o o W przypadku likwidacji punktów dystrybucyjnych projektuje si Punkty Konsolidacyjne oparte o stela e do monta u paneli 19 2 i 4U; Punkt logiczny stanowi zako czenie dla 1 lub 2 kabli transmisyjnych, zbudowany zosta w oparciu o ekranowane modularne gniazdo RJ45 kat. 6A; Okablowanie ma by zrealizowane w oparciu o ekranowane modu y gniazd RJ45 kat.6a dwuelementowe, z automatycznym 360 o zaciskiem ekranu kabla; o Nale y zastosowa proste panele krosowe o wys. 1U, nieza adowane na 24 oddzielne modu y ekranowane kat.6a; o o o o o Modu gniazda ze sta ym interfejsem RJ45 Kat.6A nale y zamocowa w sko nej ycie czo owej 45x45mm w uchwycie do osprz tu typu Mosaic, umieszczonej w ramce wielokrotnej (do monta u nale y stosowa puszki izolacyjne pog biane); Okablowanie wiat owodowe ma posiada wydajno klasy OF 300 wg. PN-EN :2011; Okablowanie systemu wiat owodowego w szafach dystrybucyjnych lokalnych ma by zrealizowane w oparciu o adapter LC duplex OM3; Zako czenia w ókien wiat owodowych w prze cznicach wykona w technologii spawania pigtaila w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk; Adaptery wiat owodowe LC maj posiada ceramiczny element dopasowuj cy, a z cza ferrul ceramiczn ; 19

20 o o o o Okablowanie wiat owodowe w budynku pomi dzy szafami zaprojektowane zosta o w oparciu o kabel 8, 12 i 24 w óknowy kategorii OM3 w pow oce trudnopalnej LSZH; Rodzaj kabla zaprojektowanego w instalacji okablowania wiat owodowego dok adnie pokazano na rysunkach do czonych do projektu; Do po cze szkieletowych zastosowa uniwersalny panel krosowy, jako zako czenie dla maksymalnie 8 kabli. Panel ma mie konstrukcj ze z czami wia- owodowymi LC-Duplex OM3; Do paneli okablowania poziomego oraz pionowego nale y zastosowa prowadnice boczne. rodowisko, w którym b dzie instalowany osprz t kablowy jest rodowiskiem biurowym i zosta o wst pnie sklasyfikowane, jako M1I1C1E2 ( agodne) wg. specyfikacji rodowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN : 2011, jednak z powodu du ego nat enia instalacji, ich wzajemnego oddzia ywania oraz bezpiecze stwa nale y zbudowa system ekranowany Instalacja teletechniczna (rozwi zania szczegó we) Prowadzenie okablowania poziomego. Ze wzgl du na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 1. w korytarzach, w nowo projektowanych kana ach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego z uwzgl dnieniem wyst puj cych podci gów (koryto metalowe zosta o pokazane w cz ci graficznej); 2. w pomieszczeniach biurowych, do punktu logicznego podtynkowo / nadtynkowo w rurkach typu PESZEL / listwy PCV (nale y zastosowa osprz t z uchwytem Mosaic oraz fabryczny osprz t wyko czeniowy: k ty wewn trzne, zewn trzne, trójniki, zako czenia kana u); Nale y stosowa kable w pow okach bezhalogenowych LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa bezpieczne odle- ci od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilaj cej biegn razem i równolegle do siebie nale y zachowa odleg (rozdzia ) 20

21 mi dzy instalacjami (szczególnie zasilaj i logiczn ), co najmniej 10mm (w przypadku g ównych ci gów kablowych) lub stosowa metalowe przegrody oraz co najmniej 3mm dla gniazd ko cowych. Wielko separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o t umieniu sprz enia nie gorszym ni 80dB. Zak ada si, e ilo obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie b dzie wi ksza ni 15. Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego) Trasy kablowe pionowe nale y zbudowa z elementów trwa ych (drabinek) pozwalaj cych na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gi cia wi zek kablowych na zakr tach. Rozmiary (pojemno ) kana ów kablowych dobrano w zale no ci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzgl dnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zaj to wiat a kana ów kablowych przez kable obliczono w miejscach zakr tów dla maksymalnej znamionowej rednicy kabla - przy ca kowitym wype nieniu wiat a kana u kablami na zakr cie, kana b dzie wówczas na prostym odcinku wype niony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nale y wzi pod uwag wymagania normy PN-EN :2010/A1:2011 dotycz ce równoleg ego prowadzenia ró nych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilaj cej i zapewni zachowuj c odpowiednie odleg ci pomi dzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzgl dnieniu materia u, z którego zbudowane s kana y kablowe. Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzgl dniono konstrukcj budynku oraz bezkolizyjno z innymi instalacjami i urz dzeniami; trasa przebiega wzd linii prostych równoleg ych i prostopad ych do cian i stropów zmieniaj c swój kierunek tylko w zale no ci od potrzeb (tynki, rozga zienia, podej cia do urz dze ), trasa przebiegu jest przy tym atwo dost pna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzgl dnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa zosta a uwzgl dniona pod wzgl dem konstrukcji w cz ci elektrycznej. Nale y przestrzega utrzymania jednakowych wysoko ci zamocowania wsporników i odleg ci mi dzy punktami podparcia. Przy uk adaniu kabli miedzianych nale y stosowa si do odpowiednich zalece producenta (tj. promienia gi cia, si y wci gania, itp.) Kable nale y mocowa na drabinkach kablowych rednio co 30cm, w przypadku d ugich tras pionowych zaleca si równie wykorzystanie stela u zapasu kabla instalacyjnego rednio co 350cm (kilka 21

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa MARZEC 2012 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU: 1. ZAŁO ENIA DO PROJEKTOWANIA.... 7 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 8 1.2. PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU... 8

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo