PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA"

Transkrypt

1 Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow nowej serwerowni, modernizacj PD z okablowaniem systemów bezpiecze stwa oraz okablowaniem sieci strukturalnej wraz z dedykowanym w Szpitalu Klinicznym przy ul. Karowej 2 w Warszawie Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej ul. Karowa Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA LC PROJECT ul. P k. D bka 8 pok.409, Kraków Telefon , NIP: REGON: Autorzy Funkcja / Bran a Imi Nazwisko Nr uprawnie Podpis Projektant/ Architektura mgr. in. arch. Pawe Ni ankowski MPOIA/041/2010 Sprawdzaj cy/ Architektura mgr in. arch. Piotr Loch MPOIA/053/2010 Projektant/ Sanitarna mgr in. Pawe Lesman POM/0056/POOS/10 Sprawdzaj cy/ Sanitarna mgr in. Marek Kucharski POM/0057/POOS/10 Projektant/ Elektryczna mgr in. Grzegorz Mazur MAP/0049/PWOE/11 Rev. A Nr projektu: 111/2014 Kraków, str. 1

2 Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf Sprawdzaj cy/ Elektryczna mgr in. Krzysztof Filipak MAP/0131/PWOE/06 Projektant / Konstrukcja mgr. in. Jan Jasica MAP/0269/POOK/08 Sprawdzaj cy / Konstrukcja mgr. in. Bartosz Mrówka MAP/0043/POOK/07 Rev. A Nr projektu: 111/2014 Kraków, str. 2

3 Cz opisowa Spis zawarto ci: Cz opisowa Przedmiot opracowania Zakres opracowania Za enia projektowe Forma architektoniczna i funkcje obiektu Zagospodarowanie terenu Dane techniczne obiektu charakteryzuj ce wp yw na rodowisko Odzia ywanie i emisja szkodliwych czynników Wp yw obiektu na drzewostan i gleb Rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia budowlano - instalacyjnego Instalacja systemu transmisji danych Wymagania u ytkownika (architektura rozwi zania) Instalacja teletechniczna (rozwi zania szczegó we) Konfiguracja punktu logicznego Okablowanie poziome Okablowanie pionowe Punkty dystrybucyjne Wymagania gwarancyjne Administracja i dokumentacja Odbiór i pomiary sieci Uwagi ko cowe Alternatywne propozycje Instalacje z zakresu zabezpiecze technicznych wytyczne dla Inwestora System wykrywania po aru i gaszenia Organizacja alarmowania w systemie SAP System sterowa po arowych Instalacja ga nicza Wiadomo ci ogólne Koncepcja ochrony pomieszcze Bezpiecze stwo ludzi Obliczenia projektowe ilo ci INERGENU Wymagania stawiane pomieszczeniom chronionym Ruroci gi Wyzwolenie gazu

4 12.8. Uwagi dla Stra y Po arnej po wyzwoleniu instalacji INERGEN Sposób wyzwalania systemu ga niczego Sposób prowadzenia instalacji wykrywania po aru i sterowania gaszeniem Warunki odbioru i u ytkowania Wytyczne dla bran wspó pracuj cych Bran a elektryczna, SAP Bran a budowlana Bran a wentylacji i klimatyzacji Przepisy BHP Uwagi ogólne Serwis i konserwacja Instalacja elektryczna Zakres opracowania Obja nienia poj i symboli Za enia ogólne Dobór zasilacza UPS Uziemnienie dla serwerowni i UPSa Instalacja zasilania szaf serwerowych Instalacja zasilania punktów wyniesionych - szaf rack Instalacja zasilania urz dze klimatyzacyjnych Instalacja zasilania urz dze p.po Instalacja zasilania urz dze towarzysz cych Instalacja gniazd wtykowych ogólnych Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych Instalacja o wietlenia ogólnego Instalacja o wietlenia awaryjnego Instalacja po cze wyrównawczych Ochrona przepi ciowa Ochrona przeciwpora eniowa Obliczenia Dobór przewodu WLZ Spadki napi cia dla WLZ Dobór przewodów zasilaj cych dla punktów dystrybucyjnych (FD / LPD) Rozbudowa rozdzielnicy po arowej RPOZ-E

5 Spadki napi cia dla punktów dystrybucyjnych (FD / LPD) Spadki napi cia dla WLZ od RUPS do istniej cej rozdz. przy GPD Spadki napi cia dla WLZ2 od TK-PO do RPOZ-E Zestawienie obwodów Instalacja sanitarna Klimatyzacja Ogólna charakterystyka systemu klimatyzacji Szczegó owe dane urz dze klimatyzacji Instalacje freonowe Odprowadzenie skroplin Automatyka i sterowanie Wentylacja Przebudowa istniej cych instalacji sanitarnych w pomieszczeniach Zabezpieczenia p.po. i wymogi BHP Uwagi i wnioski Wytyczne bran owe Zestawienie urz dze klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni Cz architektoniczna Remont posadzki Rozwi zanie równowa ne cianki dzia owe cianki rozgraniczaj ce obszar serwerowni Sufity lusarka Cz konstrukcyjna Opis techniczny Warunki eksploatacyjne Za enia konstrukcyjne Materia y konstrukcyjne Uwagi ko cowe Wykaz norm wykorzystywanych do oblicze Cz obliczeniowa Zestawienie obci Obliczenia statyczno - wytrzyma ciowe Warunki ochrony przeciwpo arowej

6 18. Ochrona od pora elektrycznych Uwagi ko cowe Szkolenie obs ugi Wykonanie robót Zakres robót Cz graficzna lp nazwa Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej - rzut piwnicy Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej - rzut parteru Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej - rzut pi tra +1 Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej - rzut pi tra +2 Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej - rzut poddasza numer 6 Serwerownia - Rozmieszczenie tras kablowych, po cze wyrównawczych E06 7 Serwerownia - Rozmieszczenie instalacji elektrycznych i niskopr dowych E07 8 Serwerownia - Schemat po cze wyrównawczych E08 9 Schemat instalacji elektrycznej E09 10 Serwerownia - Schemat rozdzielnicy TK E10 11 Serwerownia - Schemat rozdzielnicy RUPS E11 12 Topologia systemu sieci strukturalnej - LAN E12 13 Serwerownia - System gaszenia gazem - SUG E13 14 Serwerownia - System detekcji po aru - SAP E14 15 Serwerownia - Schemat SAP, SUG E15 16 Serwerownia - stan istniej cy A01 17 Serwerownia - stan projektowany A02 18 Zestawienie stolarki A03 19 Instalacja klimatyzacji, wentylacji i zmian z zakresu instalacji sanitarnych - rzut piwnicy S01 20 Projekt zmian z zakresu instalacji sanitarnych - instalacje C.O. S02 21 Rzut oraz fazy wykonania nadpro a K01 E01 E02 E03 E04 E05 Za czniki: Nr 1 - Symulacja, dobór elementów o wietlenia. Nr 2 Symulacja pokrycia zasi giem sieci WiFi Nr 3 Matryca sterowa SAP 6

7 STRONA KOORDYNACYJNA Lp. Specjalno Imi Nazwisko Nr uprawnie Podpis 1 Architektura mgr. in. arch. Pawe MPOIA/041/2010 Ni ankowski 2 Architektura mgr in. arch. Piotr Loch MPOIA/053/ Sanitarna mgr in. Pawe Lesman POM/0056/POOS/10 4 Sanitarna mgr in. Marek Kucharski POM/0057/POOS/10 5 Elektryczna mgr in. Grzegorz Mazur MAP/0049/PWOE/11 6 Elektryczna mgr in. Krzysztof Filipak MAP/0131/PWOE/06 7 Konstrukcja mgr. in. Jan Jasica MAP/0269/POOK/08 8 Konstrukcja mgr. in. Bartosz Mrówka MAP/0043/POOK/07 7

8 UWAGA OGÓLNA Zgodnie z zasadami zamówie publicznych mo na zastosowa materia y i rozwi zania równowa ne, to jest w adnym stopniu nie obni aj ce standardu i nie zmieniaj ce zasad oraz rozwi za technicznych przyj tych w projekcie lub w rozwi zaniach alternatywnych. Wskazanie nazwy w asnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze robót nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest okre leniem standardu, poziomu zaawansowania technicznego, jako ci na etapie projektowania. Rozwi zanie równowa ne: Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgl dniaj oczekiwany przez Zamawiaj cego standard dla materia ów, urz dze i instalacji systemu. Tworz one pe informacj na temat jakie wymagania ma spe nia ca y system. Wykonawca mo e zaproponowa rozwi zanie alternatywne nie obni aj ce standard i rozwi zania techniczne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska pisemne zatwierdzenie od Zamawiaj cego. 8

9 Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: Projekt wykonawczy modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow nowej serwerowni, modernizacj PD z okablowaniem systemów bezpiecze stwa oraz okablowaniem sieci strukturalnej wraz z dedykowanym w Szpitalu Klinicznym przy ul. Karowej 2 w Warszawie. W obiekcie trwa realizacja robót w ramach projektu: Rozbudowa i Modernizacja Budynków Szpitala Klinicznego. Wykonawca zobowi zany jest w trakcie prac do koordynacji z Inwestorem oraz firm Warbud wykonawca robót budowlanych dla ww projektu. Obiekt jest czynny i takim pozostanie przez ca y czas trawania prac. Rejony prowadzenia prac nale y wygrodzi, oraz zabezpieczy przed dost pem osób z zewn trz (personel, pacjenci). Ze wzgl du na specyfik budynku, niezb dne jest ci e utrzymanie czysto ci na terenie, w którym prowadzone s prace. Lokalizacja elementów projektowanych systemów (np. gniazdka sieciowe) rozmieszczone zosta y na dzie opracowania projektu i mo liwe s zmiany w ich po eniu (nie dotyczy punktu dystrybucyjnego LPD2A4, FD0/10 LPD2A1 pokazano na rzucie docelowy uk ad cian). 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje swoim zakresem: Instalacje systemu transmisji danych, Instalacje z zakresu zabezpiecze technicznych - wytyczne, System detekcji po aru z systemem gaszenia gazem, Instalacje elektryczne, Instalacje sanitarne, Bran architektoniczno konstrukcyjn. 3. Za enia projektowe Za enia do niniejszego opracowania stanowi : Zlecenie Inwestora, umowa nr 13/SK/14, Wizja lokalna na obiekcie, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 9

10 2016 z pó n. zm.), Rozporz dzenie MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wykazu wyrobów s cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ycia oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) ze zmianami z dnia 27 kwietnia 2010 roku.(dz. U. Nr 85 poz. 553), Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania ze zmianami z dnia 18 lutego 2010 roku, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo arowej, (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz z pó niejszymi zmianami), Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia, Sprawozdanie z audytu infrastruktury teleinformatycznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa czerwiec 2013, opracowane przez Telecom Consulting Sp. Z o.o. oraz IZI Sp. Z o.o. Inwentaryzacja wielobran owa, Warszawa grudzie 2011, opracowana przez ka Sojka Architekci Sp. Z o.o. SP.K. Dokumentacja projektowa dla: Rozbudowy i modernizacji budynków Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, opracowana przez M ka Sojka Architekci Sp. Z o.o. SP.K, Standard NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems ed Standard FM Global Data Sheet 4-9 Clean agent fire extinguishing system; PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji po arowej Cz 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. PN-50310:2007 Stosowanie po cze wyrównawczych i uziemiaj cych w budynkach z zainstalowanym sprz tem informatycznym, PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 10

11 Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami oddzia ywania cieplnego. PN-HD :2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym. PN-IEC :2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub czeniowymi. PN-HD :2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne. PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Obci alno pr dowa d ugotrwa a przewodów. PN-HD :2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Cz 5-54: Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody po cze ochronnych. PN-EN :2004. wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz 1: Miejsca pracy we wn trzach. PN-EN 1838:2005 Zastosowania o wietlenia O wietlenie awaryjne. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego. PN-EN 12665:2003 (U) wiat o i o wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre lania wymaga dotycz cych o wietlenia. ISO/IEC11801: Information technology - Generic cabling for customer premises 11

12 PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Cz 1: Wymagania ogólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Cz 2: Budynki biurowe; PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cz 1- Specyfikacja i zapewnienie jako ci; PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cz 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewn trz budynków; PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cz 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewn trz budynków; PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obs uga okablowania w zabudowaniach u ytkowych - Cz 3: Testowanie okablowania wiat owodowego; IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC Normy mi dzynarodowe zwi zane z palno ci pow oki kabla. Obowi zuj ce normy i przepisy. Instrukcje monta u i obs ugi urz dze. Wykonawca ma obowi zek wykona instalacj okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowi zuj cych w czasie realizacji zadania, przy uwzgl dnieniu wymaga minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej, a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powy ej. System okablowania oraz wydajno komponentów musi pozosta w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN : 2011 i ISO/IEC11801: Forma architektoniczna i funkcje obiektu Projektowany zakres prac nie wp ywa na krajobraz i otaczaj zabudow. Gabaryty budynków, powierzchnia zabudowy, funkcja pomieszcze bez zmian. 5. Zagospodarowanie terenu Projektowany zakres prac nie ingeruje w istniej ce zagospodarowanie terenu. Przy cza, sieci zwi zane z budynkiem pozostaj bez zmian. 12

13 6. Dane techniczne obiektu charakteryzuj ce wp yw na rodowisko 6.1. Odzia ywanie i emisja szkodliwych czynników Projektowana instalacja i zasilane urz dzenia nie wp ywaj negatywnie na rodowisko. Wyst powania wy szych harmonicznych od dopuszczalnych nie przewiduje si. Wyst powania pól elektromagnetycznych, wibracji i drga pochodzenia energetycznego nie przewiduje si Wp yw obiektu na drzewostan i gleb Projektowana instalacja nie wp ywa na stan drzewostanu i wody powierzchniowe i podziemne. 7. Rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia budowlano - instalacyjnego Wszystkie kable i przewody b prowadzone i u one w nast puj cy sposób: W pomieszczeniach technicznych, piwnicy rurki listwy PCV przewody bez odporno ci ogniowej. W przestrzeni mi dysufitowej, ci gi komunikacyje: trasy metalowe 200H80 z przegrod (cz logiczna, cz elektryczna) zgodnie z cz ci graficzn, rurki PCV w pozosta ych miejscach przewody bez odporno ci ogniowej. Przewody o odporno ci ogniowej: na certyfikowanych uchwytach tworzy b zespo y kablowe o odporno ci ogniowej. W szachcie kablowym: pionowa drabina kablowa 200H60 o odporno ci ogniowej. Tworzy b dzie zespó kablowy. Przewody wiat owodowe prowadzi w rurach os onowych nierozprzestrzeniaj cych ognia. W serwerowni zaprojektowano trasy metalowe 200H80 z przegrod (cz logiczna, cze elektryczna). Dla koryt metalowych (pozioma trasa kablowa) oraz drabinek kablowych (pionowa trasa kablowa w szachtach) stosowa si do zalece producenta w zakresie rozstawu ko ków mocuj cych, stosowa fabryczne elementy mocuj ce, cz ce rozga ziaj ce trasy. Nie dopuszcza si stosowania nie fabrycznych elementów systemu tras kablowych. Ka dy element musi pochodzi z oferty producenta oferowanego przez Wykonawc. Stosowa zako czenia na korytach zabezpieczaj ce kable przed uszkodzeniami izolacji. Dla listw PCV stosowa fabryczny osprz t wyko czeniowy (k ty wewn trzne, 13

14 zewn trzne, trójniki, zako czenia kana u. Po przeprowadzeniu kabli przepusty mi dzy-pi trowe przechodz ce przez ró ne strefy przeciwpo arowe musz by uszczelnione niepalnym rodkiem. 8. Instalacja systemu transmisji danych poprzez: Projekt obejmuje modernizacj istniej cego okablowania strukturalnego Likwidacj niektórych punktów dystrybucyjnych. Monta punktów konsolidacyjnych w celu przed enia okablowania do punktów, które nadal pozostan w systemie. W tym celu nale y istniej ce okablowanie kat. UTP 5e zako czy wtykami modularnymi RJ45, a nast pnie pod czy do zainstalowanych patchpaneli okablowania klasy Ea. Dostawa i monta szaf dystrybucyjnych. Monta nowych linii transmisyjnych do punktów ko cowych okablowania poziomego zgodnie z cz ci graficzn. Monta okablowania pionowego zgodnie z cz ci graficzn. Monta paneli wiat owodowych na istniej cym okablowaniu wiat owodowym. Monta szaf dystrybucyjnych w nowoprojektowanej serwerownii, nowych punktach dystrybucyjnych. Na terenie Szpitala zaprojektowano okablowanie dla sieci WiFi (z wy czeniem obszarów obj tych przebudow - realizowan przez Warbud). Dokonano pomiarów i wykonano symulacj komputerow w oparciu o urz dzenia AP121, AP330 w celu rozmieszczenia gniazdek RJ45 na terenie obiektu (patrz za cznik 2). Dla kondygnacji piwnica, Wykonawca tego zadania, nie wykonuje punktów dla sieci Wi-Fi. Zestawienie ilo ciowe punktów na potrzeby sieci Wi-Fi: Lp Kondygnacja Ilo gniazd Status 1 Piwnica 17 Nie realizowane 2 Parter 23 Do realizacji 3 Pi tro Do realizacji 4 Pi tro Do realizacji 5 Pi tro +3 5 Do realizacji 14

15 Dla punktów konsolidacyjnych do których nie zaprojektowano nowej instalacji elektrycznej (po modernizacji brak urz dze do zasilania), doprowadzi nale y przewód uziemniaj cy N2XH 1x6mm2. Dla punktów dystrybucyjnych, które podlegaj modernizacji (w zakresie sieci logicznej i / lub elektrycznej) Wykonawca zobowi zany jest zako czy istniej ce okablowanie sieci logicznej (przewody UTP kat. 5e) na istniej cych panelach. W niektórych punktach FD przewody sieci s zako czone wtykami RJ45 lub niezako czone i zostawione w istniej cych szafach, pomimo tego i znajduj si puste panele krosowe. Dla punktów FD, w których nie ma paneli, a przewody zako czone s wtykami RJ45 lub pozostawione bez zako czenia, w projekcie uj to panele kat. 5e nieekranowane, które nie podlegaj certyfikacji Wymagania u ytkownika (architektura rozwi zania) o Ilo i lokalizacj nowo projektowanych stanowisk roboczych przyj to na podstawie aktualnej dla daty wykonywania dokumentacji wytycznych U ytkownika i projektu aran acji wn trz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by ustalona mi dzy U ytkownikiem, a Wykonawc w trakcie realizacji; o o o o Wszystkie elementy pasywne sk adaj ce si na okablowanie strukturalne musz by trwale oznaczone nazw lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi z jednolitej oferty reprezentuj cej kompletny system w takim zakresie, aby zosta y spe nione warunki niezb dne do uzyskania bezp atnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta; Maksymalna d ugo kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda ko cowego) nie mo e przekroczy 90 metrów; Okablowanie poziome ma by prowadzone 4-parowym kablem typu S/FTP kat MHZ w os onie trudnopalnej LSZH / LSOH; Okablowanie poziome w budynku obs ugiwane jest oraz b dzie przez istniej ce i nowo projektowane Punkty Dystrybucyjne. W cz ci graficznej pokazano projektowan topologi sieci (punkty, które s ca kowicie likwidowane, a dotychczasowe linie transmisyjne zostan zast pione nowymi punktami logicznymi, 15

16 punktami likwidowanymi i w ich miejsce zaprojektowano stela e rack w celu przes ania sygna ów do innego punktu, punktami modernizowanymi, nowymi punktami): o GPD (nowa serwerownia) trzy szafy stoj ce S1, S2, S3 (docelowo siedem) dystrybucyjne o wysoko ci roboczej 42U 19 o wymiarach zew. 800x1000mm ustawionych na cokole o wysoko- ci 100mm. Docelowo przewidziano tak e jedn szaf stoj dystrybucyjn o wysoko ci roboczej 32U 19 o wymiarach zew. 800x1000mm ustawiona na cokole o wysoko ci 120mm. Zprojektowano 34 linie transmisyjne klasy Ea do wykonania, 2x24G 50/125um, 3x12G 50/125um, 8G 50/125um. o FD-1/2 (LPD1E1) istniej ca szafa rack 9U. Przebudowa punktu polega b dzie na usuni ciu urz dze aktywnych i przeniesieniu do nowoprojektowanego GPD. Z projektowanego GPD nale y 10 torów transmisyjnych klasy Ea w celu przed enia linii, które obecnie koncentruj si w tym punkcie. Istniej ce okablowanie nale y zako czy wtykami modularnymi RJ45, a nast pnie wpi do projektowanego patchpanela kat. 6a. o Serwer zapasowy istniej cy punkt. Aktualnie brak szafy rack. Zaprojektowano szafk wisz dzielon 12U, g boko 600mm. Przebudowa punktu polega b dzie na doprowadzeniu wiat owodu 12G 50/125um w relacji nowe GPD, a serwerem zapasowym. W szafce zlokalizowany zostanie patchpanel FO. Dokonane zostan zmiany w bran y elektrycznej. o FD0/6 istniej cy punkt. Aktualnie brak szafy rack. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u szafy stoj cej dystrybucyjnej o wysoko ci roboczej 42U 19 o wymiarach zew. 600x600mm ustawionej na cokole o wysoko ci 100mm, doprowadzeniu projektowanych linii transmisyjnych klasy Ea w ilo ci 53, doprowadzeniu wiat owodu 12x 50/125um, wykonaniu zako cze dla wiat owodu istniej cego oraz projektowanego. Dokonane zosta- 16

17 zmiany w bran y architektonicznej, sanitarnej (pod czenie wentylacji do sanitariatu), elektrycznej. Do szafy nale y przenie urz dzenia istniej cego punktu. o FD0/10 (LPD2A1) istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u nowej szafy stoj cej o wysoko ci roboczej 32U 19 o wymiarach zew. 600x600mm z coko em w nowej lokalizacji (kilka metrów dalej ni aktualnie si znajduje) tj. wn ka w pomieszczeniu. Zaprojektowano 13 linii klasy Ea doprowadzonych do tego punktu. Dokonane zostan zmiany w bran y elektrycznej. Zmiany w bran y architektonicznej, sanitarnej, doprowadzenie transmisji do GPD, przeniesienie okablowania wraz z urz dzeniami z aktualnej lokalizacji punktu, zostan wykonane przez Warbud w ramach innego projektu. o LPD2A4 Projektowany punkt. W ramach tego projektu nale y okablowanie wiat owodowe (12G 50/125um), miedziane (6x linii klasy Ea), elektryczne zgodnie z cz ci graficzn. Dokona zako czenia projektowanych przewodów. Szaf z wyposa- eniem, zmiany w bran y architektonicznej, sanitarnej zostan wykonane przez Warbud w ramach innego projektu. Dokonane zostan zmiany w bran y elektrycznej. o FD1/12 (LPD3E) istniej cy punkt. Aktualnie brak szafy rack. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u stela a o wysoko ci roboczej 4U 19, zdemontowaniu i przeniesieniu urz dze aktywnych. Nale y u 12 lini transmisyjnych klasy Ea w relacji FD1/12 do FD1/13, w celu przed enia sieci, która obecnie koncentruje si w tym punkcie. Sposób wykonania po czenia jak dla punktu LPD1E1. o FD1/13 istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u nowej szafy wisz cej dzielonej o wysoko ci roboczej 21U 19 o wymiarach zew. 600x600mm (aktualnie zbyt ma a pojemno szafy nale y wymieni ). Istniejace elementy sieci zo- 17

18 stan przeniesione do projektowanej szafy. Nale y wykona zako czenia (monta panela FO) istniej cego przewodu wiat owodowego. W ramach tego projektu nale y u okablowanie miedziane (26x linii klasy Ea), elektryczne zgodnie z cz ci graficzn. o FD1/14 istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u panela FO w celu rozszycia projektowanego przewodu wiat owodowego w relacji FD1/14 do FD1/15. Dokonane zosta- zmiany w bran y elektrycznej. o FD1/15 (LPD3A2) istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u panela FO w celu rozszycia projektowanego przewodu wiat owodowego w relacji FD1/15 do FD1/14, monta u panela sieci klasy Ea. Dokonane zostan zmiany w bran y elektrycznej. o FD1/16 (LPD3A1) istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na zmianach w bran y elektrycznej. o FD2/17 istniej cy punkt. Aktualnie brak szafy rack. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u stela a o wysoko ci roboczej 4U 19, zdemontowaniu i przeniesieniu urz dze aktywnych. Nale y u 24 lini transmisyjnych klasy Ea w relacji FD2/17 do istniej ce GPD, w celu przed enia sieci która obecnie koncentruje si w tym punkcie. Sie KTG nie podlega zmianie. Sposób wykonania po czenia jak dla punktu LPD1E1. o FD2/18 istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na monta u panela FO w celu rozszycia projektowanego przewodu wiat owodowego 8G 50/125um w relacji FD2/18 do nowe GPD. Dokonane zostan zmiany w bran y elektrycznej. o FD2/19 (LPD4A2) istniej cy punkt. Przebudowa punktu polega b dzie na zmianach w bran y elektrycznej. o FD2/20 (LPD4A1) istniej cy punkt. W ramach tego projektu 18

19 nale y u okablowanie miedziane (12x linii klasy Ea), elektryczne zgodnie z cz ci graficzn. o Istniej ce GPD (LPD5E1) - Przebudowa punktu polega b dzie na monta u panela FO w celu rozszycia projektowanego przewodu wiat owodowego 2x24G 50/125um, monta u panela FO dla istniej cego przewodu wiat owodowego. W ramach tego projektu nale y u okablowanie miedziane (35x linii klasy Ea), elektryczne zgodnie z cz ci graficzn. o o o W przypadku likwidacji punktów dystrybucyjnych projektuje si Punkty Konsolidacyjne oparte o stela e do monta u paneli 19 2 i 4U; Punkt logiczny stanowi zako czenie dla 1 lub 2 kabli transmisyjnych, zbudowany zosta w oparciu o ekranowane modularne gniazdo RJ45 kat. 6A; Okablowanie ma by zrealizowane w oparciu o ekranowane modu y gniazd RJ45 kat.6a dwuelementowe, z automatycznym 360 o zaciskiem ekranu kabla; o Nale y zastosowa proste panele krosowe o wys. 1U, nieza adowane na 24 oddzielne modu y ekranowane kat.6a; o o o o o Modu gniazda ze sta ym interfejsem RJ45 Kat.6A nale y zamocowa w sko nej ycie czo owej 45x45mm w uchwycie do osprz tu typu Mosaic, umieszczonej w ramce wielokrotnej (do monta u nale y stosowa puszki izolacyjne pog biane); Okablowanie wiat owodowe ma posiada wydajno klasy OF 300 wg. PN-EN :2011; Okablowanie systemu wiat owodowego w szafach dystrybucyjnych lokalnych ma by zrealizowane w oparciu o adapter LC duplex OM3; Zako czenia w ókien wiat owodowych w prze cznicach wykona w technologii spawania pigtaila w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk; Adaptery wiat owodowe LC maj posiada ceramiczny element dopasowuj cy, a z cza ferrul ceramiczn ; 19

20 o o o o Okablowanie wiat owodowe w budynku pomi dzy szafami zaprojektowane zosta o w oparciu o kabel 8, 12 i 24 w óknowy kategorii OM3 w pow oce trudnopalnej LSZH; Rodzaj kabla zaprojektowanego w instalacji okablowania wiat owodowego dok adnie pokazano na rysunkach do czonych do projektu; Do po cze szkieletowych zastosowa uniwersalny panel krosowy, jako zako czenie dla maksymalnie 8 kabli. Panel ma mie konstrukcj ze z czami wia- owodowymi LC-Duplex OM3; Do paneli okablowania poziomego oraz pionowego nale y zastosowa prowadnice boczne. rodowisko, w którym b dzie instalowany osprz t kablowy jest rodowiskiem biurowym i zosta o wst pnie sklasyfikowane, jako M1I1C1E2 ( agodne) wg. specyfikacji rodowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN : 2011, jednak z powodu du ego nat enia instalacji, ich wzajemnego oddzia ywania oraz bezpiecze stwa nale y zbudowa system ekranowany Instalacja teletechniczna (rozwi zania szczegó we) Prowadzenie okablowania poziomego. Ze wzgl du na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 1. w korytarzach, w nowo projektowanych kana ach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego z uwzgl dnieniem wyst puj cych podci gów (koryto metalowe zosta o pokazane w cz ci graficznej); 2. w pomieszczeniach biurowych, do punktu logicznego podtynkowo / nadtynkowo w rurkach typu PESZEL / listwy PCV (nale y zastosowa osprz t z uchwytem Mosaic oraz fabryczny osprz t wyko czeniowy: k ty wewn trzne, zewn trzne, trójniki, zako czenia kana u); Nale y stosowa kable w pow okach bezhalogenowych LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa bezpieczne odle- ci od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilaj cej biegn razem i równolegle do siebie nale y zachowa odleg (rozdzia ) 20

21 mi dzy instalacjami (szczególnie zasilaj i logiczn ), co najmniej 10mm (w przypadku g ównych ci gów kablowych) lub stosowa metalowe przegrody oraz co najmniej 3mm dla gniazd ko cowych. Wielko separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o t umieniu sprz enia nie gorszym ni 80dB. Zak ada si, e ilo obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie b dzie wi ksza ni 15. Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego) Trasy kablowe pionowe nale y zbudowa z elementów trwa ych (drabinek) pozwalaj cych na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gi cia wi zek kablowych na zakr tach. Rozmiary (pojemno ) kana ów kablowych dobrano w zale no ci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzgl dnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zaj to wiat a kana ów kablowych przez kable obliczono w miejscach zakr tów dla maksymalnej znamionowej rednicy kabla - przy ca kowitym wype nieniu wiat a kana u kablami na zakr cie, kana b dzie wówczas na prostym odcinku wype niony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nale y wzi pod uwag wymagania normy PN-EN :2010/A1:2011 dotycz ce równoleg ego prowadzenia ró nych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilaj cej i zapewni zachowuj c odpowiednie odleg ci pomi dzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzgl dnieniu materia u, z którego zbudowane s kana y kablowe. Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzgl dniono konstrukcj budynku oraz bezkolizyjno z innymi instalacjami i urz dzeniami; trasa przebiega wzd linii prostych równoleg ych i prostopad ych do cian i stropów zmieniaj c swój kierunek tylko w zale no ci od potrzeb (tynki, rozga zienia, podej cia do urz dze ), trasa przebiegu jest przy tym atwo dost pna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzgl dnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa zosta a uwzgl dniona pod wzgl dem konstrukcji w cz ci elektrycznej. Nale y przestrzega utrzymania jednakowych wysoko ci zamocowania wsporników i odleg ci mi dzy punktami podparcia. Przy uk adaniu kabli miedzianych nale y stosowa si do odpowiednich zalece producenta (tj. promienia gi cia, si y wci gania, itp.) Kable nale y mocowa na drabinkach kablowych rednio co 30cm, w przypadku d ugich tras pionowych zaleca si równie wykorzystanie stela u zapasu kabla instalacyjnego rednio co 350cm (kilka 21

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice Temat opracowania Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW SP NR 92 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ) ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA SALĘ REKREACYJNĄ DLA DZIECI 6

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie dz. nr 47/2 ul. Iwaszkiewicza oraz 48, 47/3, 47/1 (dr); obr b: 0003 O awa (AM48);

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny segment A Inwestor: Augustowskie TBS KODREM sp. z o.o. ul. Komunalna 2 16-300 Augustów Adres: Augustów

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin Projekt budowlany egz. Przebudowa parteru budynku przy al. Piastów 17,18 oraz części parteru budynku przy ul. Pułaskiego 10 na potrzeby Rektoratu ZUT w Szczecinie. działki nr 2, 22, obręb 2255 i 2254,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów P.P.U.H. ELPOL Jerzy Polok ul. Kolejowa 31 Projekt budowlano - wykonawczy Zasilania klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1-Maja 5 Inwestor: Gmina Goleszów ul. 1-Maja 5 Projektował: Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA WINDY Treść opracowania LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3 Spis rysunków 1 - Rzuty pomieszczeń biurowych i serwerowni - 6. PIĘTRO Klimatyzacja 2 - Rzut pomieszczenia dystrybucji - 4. PIĘTRO i PIWNICA Klimatyzacja. 3 - Rzut pomieszczeń dystrybucji - 2. PIĘTRO Klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY ADG- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA - DAWID KORNATA TEL 0-792-996-149 str. 47 PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ II/C NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Ekoenergia Silesia SA

Ekoenergia Silesia SA Załącznik nr 5 do Wytycznych do przetargu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania: Remont i przebudowa powierzchni biurowych na kondygnacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ.. Pieczęć firmowa oferenta OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okablowania monitoringu CCTV IP oraz kontroli dostępu. I. Okablowanie strukturalne powinno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Roboty elektryczne

PROJEKT WYKONAWCZY Roboty elektryczne PROJEKT WYKONAWCZY Roboty elektryczne Nazwa inwestycji: Numery ewidencyjne działek, na których usytuowana jest inwestycja: Inwestor: Poznań, działki: 60 i 61 Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej w Celestynowie Instalacje elektryczne

Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej w Celestynowie Instalacje elektryczne PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE PRONAD 05 400 Otwock ul. Piłsudskiego 25. email pronad@op.pl INWESTOR: GMINA CELESTYNÓW ADRES: 05-430 Celestynów ul. Regucka 3. Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w budynkach A, B i C Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Wielgosz DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN ul. Kapitańska 3a tel. (91) 43 43 066 fax. (91) 43 46 610 bsipsz.szczecin@interia.pl DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APATARU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot zamówienia: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania p.n. Ośrodki radarowe kolokowanych radarów dozorowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. zał. nr 9 do SIWZ ZATWIERDZAM... PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. ZWARTŚĆ OPRACOWANIA 3. CZĘŚĆ PRAWNA 3.1. Odpis uprawnień do projektowania 3.2. Zaświadczenie o przynależności do MOIIB 3.3. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU Załącznik do SIWZ ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU I. ZAKRES: PROJEKT, MONTAś, URUCHOMIENIE, POMIARY, DOKUMENTACJA. Zakres prac obejmować będzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/ Imię i nazwisko, adres, tel. ) Ogłoszenie na stronie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji. Instalacja wnętrzowa elektryczna

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji. Instalacja wnętrzowa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji ZADANIE: Instalacja wnętrzowa elektryczna ADRES: Skołyszyn INWESTOR: Gmina Skołyszyn OPRACOWAŁ: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE pracownia projektowa Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, tel./fax: 91 8122199, tel.695 15 15 42 biuro@portal-pp.pl, www.portal-pp.pl INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.powiat.wielun.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.powiat.wielun.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wieluń: naprawa starej istniejącej (uszkodzonej przez wyładowania atmosferyczne - burzę) instalacji SAP poprzez wymianę elementów liniowych (pętlowych) na nowe elementy systemu FPA-5000 oraz uszkodzonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU ODDZIAŁU POCZTY POLSKIEJ S.A. RZESZÓW ul. KRZYŻANOWSKIEGO 10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Tom III Autor projektu mgr inż. Krzysztof Gohlike Sprawdził Mgr inż. Maciej Belczącki

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i rzeczowy zakres robót

Specyfikacja techniczna i rzeczowy zakres robót Załącznik nr 1 do SIWZ Spółdzielnia Mieszkaniowa WIDOK 30-147 Kraków, ul. Na Błonie 7 Specyfikacja techniczna i rzeczowy zakres robót I. Określenie przedmiotu zamówienia 1. Specyfikacja na remont instalacji

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo