ŁÓDŹ Al. Politechniki 22/24, Tel Fax DOTACJE UNIJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "93-590 ŁÓDŹ Al. Politechniki 22/24, Tel. 42 6466006 Fax. 42 6825205 DOTACJE UNIJNE"

Transkrypt

1 ŁÓDŹ Al. Politechniki 22/24, Tel Fax DOTACJE UNIJNE Kilka słów o 1 z programów : Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie PROW 312. Cel projektu : Np. WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nabór wniosków, to najwcześniej II połowa 2013 roku. Na dzień złożenia wniosku, wnioskodawca musi posiadać meldunek na terenie wiejskim, może być to meldunek czasowy. Wraz ze zmianą meldunku, należy przenieść działalność gospodarczą zgodnie z nowym meldunkiem. To dopiero upoważnia takiego wnioskodawcę do aplikowania o dofinansowanie w działaniu 312. Możliwa jest jedna zaliczka oraz refundacja. Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie na jesieni tego roku. Wydatki można ponosić dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Przesłane informacje, to: 1. Ulotka informacyjna o działaniu 312 wraz z listą wymaganych załączników. 2. Oferta GENESIS Consulting. 3. Propozycja umowy o współpracę wraz z załącznikiem pełniącym rolę harmonogramu współpracy. Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowane? Zakres kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty: 1) Dotacja dotyczy zakupu jedynie nowych rzeczy, maszyn i urządzeń, itp. 2) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, 3) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

2 4) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 5) zagospodarowania terenu; 6) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; 7) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej; 8) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej: a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych, b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe; 9) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia a) rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta b) nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność c) ostateczną. 10) Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty: przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych; opłat za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne? Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.: podatku od towarów i usług (VAT), nabycia nieruchomości, nabycia rzeczy używanych, budowy budynków mieszkalnych, zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe. Nowe zatrudnienie osób na umowę o pracę powinno się pojawić w wyniku realizacji projektu, a więc nie wcześniej, niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. Nasza rola w tym przedsięwzięciu, to potencjalne wsparcie Pana Firmy w bardzo dobrym przygotowaniu do możliwości pozyskania dofinansowania. W załączniku przedstawiam nasze

3 liczne referencje z całego kraju, gdzie mamy wysokie wskaźniki skuteczności w pozyskaniu dofinansowania. Warunki konkursu, zasady naboru wniosków są niezmienne, a my jedynie możemy Panu pomóc w ich zrozumieniu i odpowiednim przygotowaniu się, aby je spełnić. Praca nasza podlega wynagrodzeniu, zarówno na etapie przygotowania projektu, jak i w momencie uzyskania decyzji o przyznaniu środków. Jesteśmy nieliczną z Firm w Polsce, która daje gwarancję poprawności formalnej i merytorycznej przygotowanego wniosku o dofinansowanie Proces pozyskania dotacji oraz procedura współpracy z naszą Firmą wygląda następująco: 1. Bezpłatne spotkanie w celu poznania potrzeb inwestycyjno-rozwojowych Klienta. 2. Bezpłatna analiza stanu prawnego Zleceniodawcy i jego projektu pod kątem kwalifikowalności do konkretnego programu unijnego, z którego możliwie najskuteczniej będzie opcja pozyskania dotacji. Wskazujemy pełną analizę zaproponowanego programu dotacyjnego na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę dokumentów oraz zapoznania się ze specyfiką projektu. Wykonujemy analizę kryteriów, na podstawie której szacujemy prawdopodobieństwo pozyskania dotacji oraz wskazujemy Klientowi, jakie obowiązki i warunki musi z tym procesem spełnić. 3. Kolejny etap, to przedstawienie naszej oferty i warunków współpracy. Jeżeli są akceptowalne, to podpisujemy umowę, i działamy. To my dojeżdżamy do Klienta na spotkania, my drukujemy dokumenty, my je zawozimy do urzędów i obsługujemy dalszy cały proces, aż do wypłaty ostatniej złotówki. 4. Drugim etapem jest praca nad przygotowaniem wniosku o dotację wraz z biznes planem, montażem finansowym (opcjonalnie), wraz z pozyskaniem źródeł finansowania inwestycji (opcja dodatkowa) oraz skompletowaniem załączników. Na podstawie informacji od Klienta, nasz zespół jest odpowiedzialny za terminowe przygotowanie tych dokumentów. 5. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie spoczywa głównie na naszym obowiązku. Informacje do wniosku od Klienta zdobywamy głównie na 2 lub 3 spotkaniach projektowych, gdzie werbalnie uzyskujemy stosowne informacje do wniosku. 6. Udzielamy pomocy w zakresie doradztwa koniecznego do uzyskaniu zaświadczeń i skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji, udostępnienie posiadanych wzorów umów, pełnego know-how w ramach współpracy, prace nad opiniami o innowacyjności i montażem finansowym (gwarancje bankowe, poręczenia, współpraca ze wskazanym bankiem itp.). 7. Przedkładamy przed złożeniem wniosku do urzędu cały projekt wraz z załącznikami do akceptacji Wnioskodawcy. Następnie dokonujemy stosownych korekt wg. uwag Klienta. 8. Oferujemy współpracę i doradztwo finansowe w zakresie przygotowania i realizacji projektu. 9. Po ostatecznej akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, my przygotowujemy i kompletujemy dokumentację aplikacyjną w postaci wniosku + załączniki i przedkładamy go Zleceniodawcy do podpisu. 10. Przekazania jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji dla Zleceniobiorcy w celach archiwizacyjnych. 11. My w imieniu wnioskodawcy osobiście składamy wniosek aplikacyjny wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami do jednostki wdrażającej program. 12. Dokumentujemy oryginałem fakt złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 13. Opcjonalnie (w cenie usługi) reprezentujemy Klienta w wybranych instytucjach pośrednich i wdrażających za jego zgodą i wymogiem. 14. Obsługujemy na nasz koszt, nasz czas z dojazdami do Klienta i do urzędów procesy oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dotację.

4 15. Rozpoczęcia na własny koszt procedury odwoławczej w przypadku niekorzystnej dla Zleceniodawcy decyzji Instytucji Pośredniczącej lub innej instytucji rozporządzającej funduszami w przypadku błędu formalnego (administracyjnego) w składanych dokumentach. 16. Jeżeli Klient życzy sobie naszej dalszej współpracy, oferujemy usługę kompleksowej usługi doradztwa w prowadzeniu i rozliczeniu projektu, łącznie z przygotowaniem wniosków o płatność, kontrolą procesów zakupowych i audytów przed urzędnikami. Gwarantujemy, iż terminowo złożony wniosek będzie złożony poprawnie formalnie, że nie będzie zawierał uchybień merytorycznych i innych wad programowych. Jednocześnie pragniemy w poczuciu obowiązku poinformować, że nie możemy i nie powinniśmy zagwarantować Panu sukcesu z uzyskaniu dotacji. Zależności tym kierujące mamy nadzieję, że zostaną Państwu czytelnie przedstawione podczas dalszych potencjalnych rozmów kwalifikacyjnych, do czego serdecznie zapraszamy. Nasza Firma zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw, instytucji w zakresie możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów głównie inwestycyjnych tych Firm, w zakresie wydatków infrastrukturalnych, inwestycji w środki trwałe, technologie, budynki, oprogramowania, badania, celem wprowadzenia na rynek nowych i innowacyjnych produktów. Mamy kwalifikacje i kompetencje, aby następnie taki projekt prowadzić, aż do jego ostatecznego rozliczenia i audytu końcowego. Reprezentujemy Klienta w urzędzie, to my drukujemy dokumenty, kompletujemy je i składamy do urzędu! Zapraszam także do współpracy oraz skorzystania z naszych pozostałych usług. Geneza oferuje także usługę wdrożenia systemów zarządzania oraz koordynację nadzoru merytorycznego kierowania wdrożeniami projektów informatycznych, systemów ERP, CRM, WMS i innych: System zarządzania Jakością ISO 9001:2008, System zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o normę: PN-N 18001:2004, System zarządzania Bezpieczeństwem Informacją PN-ISO 27001:2007, System zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004, System zarządzania Bezpieczeństwem Żywnością HACCP, ISO 22000, INWESTYCJA W ENERGETYKĘ

5 ŁÓDŹ Al. Politechniki 22/24, Tel Fax Tel ELEKTROWNIE SŁONECZNE SOLAR INVERTER GENESIS SOLAR INVERTER Systemy fotowoltaiczne zwane potocznie elektrowniami słonecznymi to nie tylko sposób na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej ale także sposób na uzyskanie stałego dochodu którego wielkość uzależniona jest wielkości posiadanych środków finansowych jakie inwestor może przeznaczyć na inwestycje. Obecnie bardzo pomocne są programy finansowe wspomagające tego typu działania. Jest to propozycja nie tylko dla osób prywatnych ale także dla przedsiębiorstw, które coraz częściej są zainteresowane inwestowaniem w Odnawialne Źródła Energii. Wielu inwestorów nie wie, iż posiadają ogromny potencjał w postaci dużych powierzchni dachów, niezagospodarowanych gruntów, które przy optymalnym wykorzystaniu mogą zapewnić poważne źródło dochodów. Optymalny projekt oraz profesjonalne wykonawstwo, które zapewnia nasza firma daje klientowi gwarancję uzyskania znacznych korzyści finansowych.

6 Geneza zapewnia cały proces inwestycyjny : 1/ Profesjonalną budowę montażu finansowego inwestycji. Nasi eksperci monitorują dla klienta wszelkie możliwe źródła finansowania zewnętrznego. W zależności od terminu i lokalizacji inwestycji jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednie formy finansowania. Chętnie pomożemy w wyborze oferty ubezpieczenia systemu fotowoltaicznego. Jeśli obawiacie się Państwo, że finansowanie zewnętrzne to zbyt dużo formalności chętnie zajmiemy się dokumentacją w Państwa imieniu (zarówno na etapie aplikowania, jak i realizacji umowy o dofinansowanie/kredyt). Z naszych doświadczeń wiemy, że bardzo ważną kwestią przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, jest odpowiednie przygotowanie wszystkich elementów projektu (np. diagnozy, zakresu, czasu trwania, kosztów, efektów itp.). Musi być on spójny z kierunkami wydatkowania funduszy określonych w odpowiednich dokumentach programowych, w przeciwnym razie nie będzie miał szans na otrzymanie dofinansowania. Dlatego też odpowiednie skonstruowanie projektu i dostosowanie go do istniejących możliwości finansowania jest rzeczą kluczową dla powodzenia całej inwestycji. Eksperci Genezy posiadają 13 lat doświadczenia w zakresie montażu finansowego i zarządzania projektami a w dziedzinie wykonawstwa nasze doświadczenia to niemal 25 lat. Standardowe ścieżki finansowe dla działalności typu wytwarzanie energii elektrycznej lub inwestycji w nowe ekologiczne technologie to : 1/ bezzwrotna dotacja Unijna 2/ kredyt preferencyjny z dopłatą do odsetek 3/ kredyt inwestycyjny dla firm 4/ kredyt z dotacją dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego 5/ kredyt z dotacją dla firm ( program startuje w czerwcu 2013 r. ) FINANSOWANIE, WNIOSKI, PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO, MONITORING, SERWIS

7 Jeśli posiadacie Państwo halę produkcyjną lub inny obiekt z dużą niezagospodarowaną powierzchnią dachu można na nim zbudować elektrownię słoneczną Jeśli posiadacie Państwo grunt z dużą niezagospodarowaną powierzchnią można na nim zbudować elektrownię słoneczną

8 Jeśli planujecie Państwo budowę domu lub osiedla mieszkaniowego można na nim zaplanować instalację mini elektrowni fotowoltaicznych Każdy z wymienionych wariantów można dowolnie rozbudowywać o kolejne tereny, budynki monitorując wszystkie instalacje z jednego miejsca SYSTEM GENESIS SOLAR INVERTER SYSTEM ON-GRID Systemy tego typu są zawsze połączone z siecią energetyczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku występujących okresowo mniej korzystnych warunków atmosferycznych ( minimalne usłonecznienie ). Systemy dołączone do sieci mogą mieć postać elektrowni z dużą ilością paneli fotowoltaicznych oddających energię do sieci elektroenergetycznej. Innym wykorzystaniem takich systemów może być zasilanie budynków dołączonych do

9 sieci, gdzie energię z sieci pobiera się tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na nią przewyższa jej produkcję w ogniwach fotowoltaicznych. Systemy te dołączone są do sieci poprzez falownik. Akumulatory w tym typie systemu nie są potrzebne, ponieważ sieć jest w stanie przyjąć całą energię wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny. Projektowanie systemów fotowoltaicznych jest zazwyczaj optymalizowane przy użyciu programów komputerowych, które dopasowują przewidywany profil obciążenia w ciągu roku i dnia do przeciętnego słonecznego napromieniowania na danym obszarze. Takie programy potrzebne są aby zdeterminować optymalną wielkość zestawu modułów i akumulatora, dobrać kontroler i falownik. Wydajność systemu zależy od promieniowania słonecznego podającego na zestaw modułów PV. Na przykład, wysoce użyteczny system wiejski ze współczynnikiem sprawności 50% w południowej Europie, gdzie promieniowanie słoneczne wynosi 1600 kwh/m2/rok może dać 800 kwh/kwp/rok. Jednakże na północy Europy, gdzie promieniowanie słoneczne wynosi 1000 kwh/m2/rok, system ten mógłby dać jedynie 500 kwh/kwp/rok. Generatory fotowoltaiczne podłączone do sieci mają największy potencjał uzyskiwania wysokich współczynników sprawności i wydajności, ponieważ cała energia którą wytwarzają może być zużyta albo na miejscu, albo przekazana sieci elektroenergetycznej. Dobrze kontrolowany system, który współpracuje z wysokiej sprawności falownikiem, może osiągnąć współczynniki sprawności wyższe niż 80% (równowartość wydajności powyżej kwh/kwp/rok). Na terenie Polski roczna suma usłonecznienia wynosi : 1600 godzin. Ten wynik pozwala uznać, iż koncepcja inwestowania w ogniwa fotowoltaiczne jest uzasadniona nie tylko z punktu widzenia wykorzystania energii dla własnych potrzeb ale także z myślą o jej odsprzedaży do sieci energetycznej. Coraz niższe ceny ogniw i systemów podwyższają opłacalność tego typu inwestycji, a funkcjonujące oraz nowowprowadzane programy dotacji jak również będąca w końcowej fazie negocjacji ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii skutecznie wspomoże te działania. SYSTEM GENESIS SOLAR INVERTER Koncepcja instalacji System Genesis przeznaczony jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną. Zestaw nie posiada urządzeń magazynujących energię. Jest ona spożytkowana przez użytkownika lub odbierana przez sieć energetyczną. Energia produkowana przez system jest stale dostarczana do sieci, użytkownik kontroluje ilość wyprodukowanej energii i na tej podstawie dokonuje rozliczeń z miejscowym zakładem energetycznym. System Genesis jest całkowicie bezobsługowy, oznacza to, że nie wymaga dozoru użytkownika.

10 Uproszczony schemat działania zestawu Elementy składowe systemu GENESIS SOLAR INVERTER : 1. Moduły PV TRINA SOLAR (DC) 2. Inwerter PV POWER ONE (DC/AC) 3. Okablowanie HELUKABEL 3. Liczniki sprzedaży i poboru prądu (AC) 4. Lokalna sieć energetyczna (AC) Dane techniczne do pobrania :

11 Przykładowe dane roczne produkcji prądu dla typowych elektrowni słonecznych : Elektrownia fotowoltaiczna 3 kw Roczna produkcja prądu Prognozowany przychód ze sprzedaży energii w PLN

12 Elektrownia fotowoltaiczna 6 kw Roczna produkcja prądu Prognozowany przychód ze sprzedaży energii w PLN

13 Elektrownia fotowoltaiczna 40 kw Roczna produkcja prądu Prognozowany przychód ze sprzedaży energii w PLN

14 Elektrownia fotowoltaiczna 100 kw Roczna produkcja prądu Prognozowany przychód ze sprzedaży energii w PLN Cena skupu uwzględnia gwarancję ceny skupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroelektrowniach fotowoltaicznych montowanych w

15 latach , wprowadzanej przez ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, której wejście w życie zaplanowane zostało przez Ministerstwo Gospodarki na 2013 roku. Dokonana analiza pokazuje, że całkowity zwrot nakładów na budowę elektrowni fotowoltaicznej nastąpi w 2017/18/19 roku tj. w 5, 6, 7 roku użytkowania elektrowni. Przeprowadzona analiza potwierdza tezę, iż koszty kredytu będą pokrywane z rachunków za prąd wystawianych de facto przez Inwestora Zakładowi Energetycznemu Po okresie 5-7 lat cały przychód ze sprzedaży energii będzie stanowił czysty zysk Symulacja nie uwzględnia dotacji Skontaktuj się z nami a Geneza poprowadzi całą inwestycję od początku do końca wykonując w Państwa imieniu : Analizę powierzchni dachów a także gruntów spełniających kryteria Dopasowanie najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i ubezpieczenia Wykonanie kompletnego projektu : od fazy pomysłu i koncepcji do oddania do eksploatacji Budowę elektrowni pod klucz Profesjonalne kierowanie projektem Urządzenia i materiały z najwyższej półki Kompletne systemy i zoptymalizowane układy zarządzania farmą fotowoltaiczną z każdego miejsca na świecie Koncepcja logistyczna naszej firmy pozwalająca skrócić do minimum czas realizacji inwestycji Profesjonalny i zgodny z terminem montaż i wykonanie instalacji Klarowna i zgodna z wytycznymi UE procedura odbioru Jasne i zrozumiałe dane dokumentacyjne Usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne zapewniające utrzymanie w należytym stanie instalacji przez okres 25 lat GENEZA ISTNIEJE W POLSCE 25 LAT NASZE INSTALACJE PRACUJĄ W POLSCE 25 LAT Dodatkowe informacje pod tel Po przesłaniu wypełnionego formularza instalacji przygotujemy propozycję wykonania instalacji : w dziale FOTOWOLTAIKA Formularz elektrowni słonecznej

16

SOLAR INVERTER GENESIS SOLAR INVERTER

SOLAR INVERTER GENESIS SOLAR INVERTER G 93-590 ŁÓDŹ Al. Politechniki 22/24, Tel. 42 6466006 Fax. 42 6825205 Email : sabara@o2.pl, biuro@geneza.biz, www.geneza.biz, Tel. 509551547 ELEKTROWNIE SŁONECZNE SOLAR INVERTER GENESIS SOLAR INVERTER

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców wydanie 2 Grudzień 2009 adresy instytucji organizujących konkursy adresy punktów konsultacyjnych zestawienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Na początku marca 2005 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informację o zakończeniu procesu selekcji i wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny.

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza

7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza 7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza 7.1. Wybór zadań do realizacji na bazie analizowanych scenariuszy Przy wyborze optymalnego wariantu zakresu działań niezbędnych do uzyskania standardów

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poradnik beneficjenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2009 2 SPIS TREŚCI Jak czytać Poradnik beneficjenta WRPO...4

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do realizacji inwestycji?

Jak przygotować się do realizacji inwestycji? Jak przygotować się do realizacji inwestycji? Energetyka wodna to proekologiczny sposób na wytwarzanie energii elektrycznej. Podstawową zaletą budowy małej elektrowni wodnej (MEW)[1] jest gwarancja, że

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo