2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji"

Transkrypt

1 Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich, wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które prowadzą (podejmują) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Pomoc udzielona jest z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 2. usług dla ludności 3. sprzedaży hurtowej lub detalicznej 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem 7. usług transportowych 8. usług komunalnych 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych 10. magazynowania lub przechowywania towarów 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych Kryteria jakie należy spełniać, aby otrzymać pomoc: 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, które 1

2 znajdują się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, gminy miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane za grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),albo gminy wiejskie, gminy miejsko wiejskie, z wyłączeniem mieszkańców miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenia usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa) 4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 5. w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie promocja przedsiębiorczości 1. wysokość wnioskowanej pomocy (preferuje projekty, których oczekiwany przez wnioskodawców poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego Działania) 3 pkt. powyżej 15% 2 pkt. do 15% 1 pkt. do 10% 0 równy dofinansowaniu 2. liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu (preferuje projekty, które zakładają utworzenie nowych miejsc pracy) 5 pkt. 3 lub więcej miejsc pracy 2 pkt. 2 miejsca pracy 1 pkt. 1 miejsce pracy 3. wpływ na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR (preferowane będą projekty, które są zgodne z większą ilością celów głównych i szczegółowych zawartych w LSR) 1 pkt. 1 cel ogólny 2 pkt. więcej niż1 cel ogólny 1 pkt. 1 cel szczegółowy 2 pkt. więcej niż 1 cel szczegółowy 1 pkt. 1 przedsięwzięcie 2 pkt. więcej niż 1 przedsięwzięcie 4. innowacyjność projektu ( preferowane będą projekty wykorzystujące niepraktykowane dotąd lokalne rozwiązania) 5 pkt. projekt jest innowacyjny 0 pkt. brak innowacyjności projektu 5. działalność wnioskodawcy (preferuje projekty, których wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą) 3 pkt. działalność do 3 lat 0 pkt. powyżej 3 lat 6. miejsce realizacji projektu (preferowane będą projekty realizowane w małych miejscowościach) 10 pkt. do 500 mieszkańców 5 pkt mieszkańców 3 pkt. powyżej 1000 mieszkańców 7. wnioskodawca ( preferowani będą członkowie SSRR Lokalna Grupa Działania) 1 pkt. jest członkiem 0 pkt. nie jest członkiem 2

3 8. wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie (preferuje projekty wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi itp.) 1 pkt. wykorzystanie zasobów kulturowych i szerzenie tradycji 1 pkt. wykorzystanie zasobów przyrodniczych 1 pkt. wykorzystanie infrastruktury turystycznej 1 pkt. wykorzystanie lokalnych produktów lub usług 1 pkt. wykorzystanie zasobów lokalnej historii i zabytków 0 pkt. brak wykorzystania zasobów 9. wykorzystanie technologii informatycznych (preferuje projekty z zakresu informatyzacji) 3 pkt. zawiera 0 pkt. brak 10.agroturystyka (preferowane będą projekty zakładające utworzenie gospodarstwa agroturystycznego) 5 pkt. tak 0 pkt. - nie 11.wpływ na rozwój turystyki (preferuje projekty, których realizacja będzie miała wpływ na rozwój turystyki na terenie obszaru objętego LSR) 4 pkt. pozytywny wpływ 0 pkt. brak wpływu Pomoc w ramach tego projektu ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji zł jeśli biznesplan przewiduje utworze nieco najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy ( w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy( w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objęty załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie PROW wynosi zł. 3

4 Beneficjent może skorzystać z zaliczek na realizację operacji w wysokości 20% kwoty pomocy przyznanej w ramach umów podpisanych po 2010 r. Koszty kwalifikowalne: 1) do kosztów kwalifikowalnych budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zalicza się koszty: budowy, przebudowy lub remonty połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki zagospodarowania terenu zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep: b) w wysokości nie przekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych c) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe * rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy o których mowa w pkt 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną 2) Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 zalicza się koszty: transportu do miejsca realizacji operacji: a) materiałów służących realizacji operacji b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją 3) Do kosztów kwalifikowalnych, ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji zalicza się koszty: przygotowania dokumentacji technicznej operacji: a) kosztorysów b) projektów architektonicznych lub budowlanych c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości f) projektów technologicznych opłat za patenty lub licencje 4

5 sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi a) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in. : * podatku od towarów i usług (VAT) * nabycia nieruchomości * nabycia rzeczy używanych * budowy budynków mieszkalnych * zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą) * części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe 5

6 Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego- Lokalna Grupa Działania ul. Krakowska 26, Sandomierz Tel/fax , Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania zaczęła funkcjonować w 2008 r. W jej skład wchodzi 8 gmin z powiatu sandomierskiego Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost oraz Lipnik z powiatu opatowskiego. Stowarzyszenie powstało, aby skutecznie wspierać wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu szeroko pojęty rozwój obszaru objętego LSR, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych. Misją Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania jest wspieranie zróżnicowanego rozwoju, poprawy jakości życia oraz wzrostu dobrobytu mieszkańców obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Projekty składane w naszym Stowarzyszeniu muszą być z zgodne z przyjętymi przez nas celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami zawartymi w LSR. CEL OGÓLNY 1 Poprawa jakości życia mieszkańców na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych Cel szczegółowy Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Cel szczegółowy 1.2 Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturowych i sportoworekreacyjnych mieszkańców obszaru LSR Cel szczegółowy 1.3 Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszaru LSR Przedsięwzięcie Powstawanie nowych i rozwój istniejących firm a obszarze realizacji LSR Przedsięwzięcie Stworzenie, zagospodarowanie i wyposażenie centrów życia kulturalnego i spotkań społeczności lokalnej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej Przedsięwzięcie Stworzenie alternatywnych form i miejsc spędzania wolnego czasu Przedsięwzięcie Zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych Przedsięwzięcie Zorganizowanie szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje mieszkańców obszaru LSR CEL OGÓLNY 2 Wspieranie inicjatyw ekologicznych podstawa do zachowania i poprawy stanu posiadanych zasobów Cel szczegółowy 2.1 Rozwój inicjatyw ekologicznych i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii Przedsięwzięcie Upowszechnianie nowych technologii i alternatywnych źródeł energii Przedsięwzięcie Wspieranie przedsięwzięć z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii 6

7 Przedsięwzięcie - Powstanie, rozwój, przetwarzanie, wprowadzanie na rynek i promocja produktów lokalnych i ekologicznych CEL OGÓLNY 3 Rozwój turystyki oraz aktywowanie dbałości o tradycje poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo- krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego terenu Cel szczegółowy 3.1 Zachowanie i kreowanie tradycji oraz szerzenie aktywności lokalnej Cel szczegółowy 3.2 Promocja walorów turystycznych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych regionu Cel szczegółowy Rozwój usług turystycznych i około turystycznych Cel szczegółowy 3.4 Poprawa stanu infrastruktury turystycznej Przedsięwzięcie Zorganizowanie imprez kulturowych Przedsięwzięcie Promocja i rozwój lokalnej aktywności, w tym promocja lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej Przedsięwzięcie Utworzenie i rozwój punktów zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego Przedsięwzięcie Organizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, w tym dożynki, święta, festyny itp. Przedsięwzięcie Upowszechnienie informacji na temat walorów obszaru LSR, w tym opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, tworzenie stron internetowych i kampanii w mediach Przedsięwzięcie Utworzenie i rozwój systemów, baz danych i punktów informacji turystycznej Przedsięwzięcie Powstanie i modernizacja gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów noclegowych Przedsięwzięcie Wspieranie działalności około turystycznej, w tym punkty gastronomiczne, sprzedaż pamiątek, wypożyczalnia rowerów itp. Przedsięwzięcie Budowa, oznakowanie i zagospodarowanie infrastruktury turystycznej, w tym tras, ścieżek, szlaków i dróg o tematyce edukacyjnej, kulturowej i turystycznej Przedsięwzięcie Budowa, odbudowa, odnowienie, rekonstrukcja i oznakowanie obiektów małej architektury, obiektów zabytkowych i pomników przyrody 7

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych 8 74-100 Gryfino Tel. 91 41 90 891 Tel. kom. 516 196 740 Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych

Bardziej szczegółowo

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 2013 Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ARiMR, 30.11.2010 r. 1 (działanie 312) Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD Oś 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 W ramach osi 4 Leader do wykorzystania jest 787 500 000 Euro, z czego 80%, czyli 630 000 000

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo