DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI VENO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI VENO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI VENO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C I D DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca Sporządzono dnia 3 lutego 2008 roku

2 Dokument Informacyjny spółki VENO S.A. WSTĘP Firma i siedziba Emitenta Firma Emitenta brzmi: VENO Spółka Akcyjna Emitent może używać skrótu firmy w brzmieniu: VENO S.A. Siedzibą Emitenta jest Warszawa. Firma i siedziba Autoryzowanego Doradcy Celichowski-Szyndler-Więckowska i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu jest Autoryzowanym Doradcą biorącym udział w przygotowaniu niniejszego dokumentu informacyjnego. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A następujących papierów wartościowych Emitenta: akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda, Termin ważności dokumentu informacyjnego oraz tryb i sposób dokonywania zmian danych w nim zawartych Niniejszy dokument informacyjny pozostaje ważny przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i jednocześnie nie późniejszy niż dzień rozpoczęcia obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie obrotu. Niniejszy dokument informacyjny jest publikowany w sposób uniemożliwiający dokonanie zmian w informacjach w nim zamieszczonych przez osoby nieuprawnione na stronach internetowych: Emitenta: Autoryzowanego Doradcy: Organizatora ASO: W ten sam sposób i w tym samym trybie będą publikowane wszelkie zmiany w treści niniejszego dokumentu, które nastąpiły w okresie jego ważności. 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 Firma i siedziba Emitenta...2 Firma i siedziba Autoryzowanego Doradcy...2 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie...2 Termin ważności dokumentu informacyjnego oraz tryb i sposób dokonywania zmian danych w nim zawartych...2 SPIS TREŚCI CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ze zmianą ich interpretacji Ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych Ryzyko konkurencji Ryzyko związane z rozwojem i dostępnością do sieci Internet Ryzyko związane z rozwojem rynku e-commerce w Europie i USA Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego działalnością Ryzyka związane z Emitentem Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z czynnościami prawnymi dokonywanymi w ramach grupy (w tym z emisjami weksli) Ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyka związane z działalnością inwestycyjną Emitenta Ryzyko związane z rozpoczęciem działalności inwestycyjnej Ryzyko inwestycyjne Ryzyko związane z inwestowaniem za granicą Ryzyko wyceny Ryzyko związane z długofalowością planowanych inwestycji Ryzyko niepowodzenia procesów integracyjnych Ryzyko walutowe Ryzyka związane z działalnością dystrybucyjną i produkcyjną prowadzoną przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta Ryzyko bezpieczeństwa, stabilności i wydajności sieci oraz systemów informatycznych Ryzyko związane z roszczeniami nabywców części Ryzyko walutowe Ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich Ryzyko realizacji roszczeń spółek grupy z tytułu sprzedaży towarów przez Internet (w tym za granicę) Ryzyko zwiazane z zarządzaniem zapasami i uzależnieniem od dostawców

4 Dokument Informacyjny spółki VENO S.A Ryzyko zwiazane z bezpieczeństwem transakcji i danych osobowych Ryzyko związane z dokonywaniem rozliczeń elektronicznych Czynniki ryzyka związane z akcjami i rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu Ryzyko pogorszenia się koniunktury na rynku kapitałowym Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM VENO S.A. Emitent CELICHOWSKI SZYNDLER - WIĘCKOWSKA I PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Autoryzowany Doradca SARNOWSKI & WIŚNIEWSKI SPÓŁKA AUDYTORSKA SP. Z O.O. Audytor DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych Przywileje, ograniczenia, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi Przywileje, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi Ograniczenia związane z instrumentami finansowymi Ograniczenia wynikające z ustaw dotyczących rynku kapitałowego Ograniczenia wynikające z Ustawy O Ofercie Ograniczenia wynikające z Ustawy O Obrocie Ograniczenia wynikające z Ustawy O Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/ Podstawa prawna emisji Data, od której akcje uczestniczą w dywidendzie Prawa związane z instrumentami finansowymi oraz zasady realizacji tych praw Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów wartościowych Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów wartościowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odpowiedzialność płatnika podatku

5 Spis treści 4. DANE O EMITNECIE Podstawowe dane o Emitencie Czas trwania Emitenta Podstawa prawna utworzenia Emitenta oraz wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Krótki opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Nieopłacona cześć kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Rynki na jakich notowane były instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta oraz kwity depozytowe wystawiane w związku z tymi instrumentami Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdego z nich co najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Jednostki dominujące względem Emitenta Jednostki zależne i współzależne od Emitenta Jednostki stowarzyszone Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności Strategia rozwoju Emitenta Przemysł motoryzacyjny Branża tuningowa Internet w Europie Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym ETD Sp. z o.o. (dawniej European Trading & Distribution Sp. z o.o.) CARBON DESIGN S.A VENODESIGN.COM LIMITED (dawniej Double Pleasure Limited) VR TEC LTD Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania Informacje na temat wszczętych wobec Emitenta postępowaniach upadłościowych, układowych, likwidacyjnych, ugodowych, arbitrażowych lub egzekucyjnych oraz informacje na temat wszystkich innych postępowań sadowych lub arbitrażowych, postępowań przed organami rządowymi, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 5

6 Dokument Informacyjny spółki VENO S.A. przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuacje finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym Wskazanie wszystkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym Rejestracja zmian Statutu oraz podwyższeń kapitału zakładowego Umowy sprzedaży udziałów w European Trading & Distribution Sp. z o.o. (obecnie ETD Sp. z o.o.) Emisje weksli Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego European Trading & Distribution Sp. z o.o Rejestracja spółki Carbon Design S.A. oraz zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży akcji tej spółki Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze Zarząd Rada Nadzorcza Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu SPRAWOZDANIA FINANSOWE Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VENO za okres od dnia 6 września 2007 roku do dnia 31 października 2007 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VENO S.A. za okres od 6 września 2007 roku do 31 października 2007 roku Raport z przeglądu informacji finansowych pro forma za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 października 2007 roku Informacje finansowe pro forma za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 października 2007 roku Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego pro forma za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Informacje finansowe pro forma za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku ZAŁĄCZNIKI Aktualny Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Tekst ujednolicony Statutu Emitenta Definicje i objaśnienia skrótów

7 Czynniki ryzyka 1. CZYNNIKI RYZYKA W poniższym rozdziale zawarte zostały czynniki powodujące ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych niniejszym dokumentem, w szczególności zaś czynniki ryzyka związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej. Zamieszczone poniżej wyliczenie czynników ryzyka nie jest wyczerpujące. Obejmuje ono jednak możliwe okoliczności, których wystąpienie może powodować powstanie największego ryzyka dla inwestorów Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce Na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej mają wpływ między innymi czynniki makroekonomiczne. Do czynników tych zaliczyć można: wzrost produktu krajowego brutto, inflację, ogólną kondycję polskiej gospodarki, zmiany legislacyjne. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ze zmianą ich interpretacji Potencjalnym zagrożeniem dla działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej mogą być zmieniające się przepisy prawa (zarówno krajowego, jak i wspólnotowego) lub brak jednolitej ich interpretacji. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta i spółki z jego grupy, które w ostatnich latach ulegają częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe, a także uregulowania dotyczące działalności inwestycyjnej i usług elektronicznego. Dodatkowym czynnikiem ryzyka w działalności Emitenta i jego grupy jest fakt, że w jej skład wchodzą spółki prawa obcego (VenoDesign.com Limited, VR TEC Limited) co skutkuje tym, że Emitent narażony jest także na niekorzystne zmiany prawne w państwach, w których spółki te posiadają siedzibę bądź prowadzą działalność. Emitent stara się ograniczyć powyższe ryzyko poprzez korzystanie z usług doradców prawnych oraz śledzenie projektowanych zmian w przepisach prawa dotyczących prowadzonej przez niego działalności Ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych Spośród zmian dotyczących przepisów prawa, o których mowa pkt , najczęściej dokonywane są zmiany w systemie podatkowym. Wiele z przepisów prawa podatkowego sformułowanych jest w sposób nieprecyzyjny, a ich stosowanie utrudniają, prowadzące często do sprzecznych rezultatów, niejednoznaczne sposoby ich wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, nie są jednolite. Taki stan może prowadzić do sytuacji, w której Emitent działając zgodnie z prawem i przyjętą jego interpretacją, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu zobowiązań podatkowych, co może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Emitenta. Emitent stara się zapobiegać wspomnianemu ryzyku poprzez korzystanie z usług podmiotów profesjonalnie zajmujących się doradztwem podatkowym Ryzyko konkurencji Emitent prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na nabywaniu udziałów bądź akcji w spółkach działających na niszowym rynku tuningu samochodów osobowych i motocykli. W opinii Emitenta konkurencję dla jego działalności mogą stanowić działania podejmowane przez fundusze oferujące finansowanie typu Venture Capital, Mezzaninne czy Private Equity. Należy jednak zwrócić uwagę na cechy odróżniające działalność Emitenta, od typowej działalności inwestycyjnej, prowadzonej przez wspomniane fundusze (szerzej w pkt. 4.11). Pomimo tych cech nie można wykluczyć, że podmiot poszukujący środków na dalszy rozwój zdecyduje się na finansowanie oferowane przez działające na rynku fundusze Venture Capital, a nie realizowane przez Emitenta. Niemniej Emitent przewiduje, że istotnym czynnikiem zwiększającym jego konkurencyjność wobec wspomnianych funduszy jest świadczenie na rzecz finansowanych podmiotów także kompleksowej pomocy i wsparcia pozostałych, doświadczonych w branży tuningowej spółek grupy, co powinno zachęcić podmioty o podobnym profilu działalności, poszukujących finansowania, do wyboru oferty Emitenta. Spółki z grupy kapitałowej Emitenta działają na rynku przemysłu motoryzacyjnego jakim jest styling i tuning, czyli 7

8 Dokument Informacyjny spółki VENO S.A. poprawianie wyglądu i działania samochodów osobowych i motocykli. Spółki Grupy zajmują się sprzedażą za pośrednictwem własnej sieci sklepów internetowych, logistyką i dystrybucją ww. produktów do klientów detalicznych i biznesowych, a także projektowaniem i produkcją wyrobów w zaawansowanych technologiach kompozytów karbonowych i kewlarowych. W Polsce tego typu działalność jest działalnością nową, prowadzoną jeszcze na niewielką skalę, choć dynamicznie się rozwijającą. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi spółka ETD Sp. z o.o. (dawniej European Trading & Distribution Sp. z o.o.) posiadająca wiodącą pozycję na polskim rynku dystrybucji akcesoriów tuningowych. Niemniej Emitent nie może wykluczyć pojawienia się na rynku kolejnych, bądź wzmocnienia pozycji obecnie działających podmiotów, co może doprowadzić do wzrostu poziomu konkurencji na polskim rynku. Jeśli spółki grupy kapitałowej Emitenta nie zareagują w odpowiedni sposób na wzrost konkurencyjności pozostałych uczestników rynku (np. poprzez obniżenie cen, zwiększenie i urozmaicenie asortymentu, akcje promocyjne, inne działania marketingowe, etc.), może to doprowadzić do utraty części klientów i zmniejszenia udziału w rynku, a tym samym do spadku przychodów. Na wzrost konkurencyjności narażona jest przede wszystkim działalność związana z dystrybucją części do tuningu, z uwagi na brak większych ograniczeń związanych z wejściem na ten rynek. Konkurencja w zakresie produkcji części motoryzacyjnych jest w większym stopniu ograniczona, przez takie czynniki jak: konieczność posiadania odpowiedniej technologii i doświadczenia, a także wykwalifikowanych pracowników (projektantów, inżynierów) oraz niezbędnych urządzeń i zaplecza produkcyjnego. Spółki z grupy kapitałowej Emitenta prowadzą także działalność poza rynkiem polskim. Jest to działalność polegająca wyłącznie na dystrybucji części motoryzacyjnych. Do znaczących rynków zbytu należą Wielka Brytania, a także Francja, Włochy, Hiszpania i Niemcy. Emitent planuje rozszerzenie działalności także na inne kraje Unii Europejskiej, jak również USA. W tych państwach liczba podmiotów prowadzących podobną działalność jest znacznie większa niż w Polsce, mają one także często ugruntowaną pozycję rynkowa, co oznacza, że wejście bądź umocnienie się spółek grupy Emitenta na tych rynkach wiązać się będzie ze znacznie silniejszą konkurencją.. Niemniej przychody uzyskiwane z tej działalności, jak również liczba klientów pochodzących z tych krajów systematycznie rośnie. Nie gwarantuje to jednak powodzenia dalszej ekspansji spółek grupy na tych rynkach Ryzyko związane z rozwojem i dostępnością do sieci Internet Działalność grupy kapitałowej Emitenta opiera się w przeważającej mierze na dystrybucji części do tuningu samochodów i motocykli poprzez liczne sklepy internetowe. Tym samym działalności marketingowa, składanie zleceń, ich monitorowanie i częściowo także realizacja odbywa się przy wykorzystaniu Internetu. Dalszy rozwój przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy jest niemal całkowicie uzależniony od obecnego stanu i dalszego rozwoju oraz dostępności sieci Internet. Pomimo, że liczba użytkowników Internetu nieustannie rośnie, rozwój tego instrumentu napotyka na liczne przeszkody. W krajach wysokorozwiniętych, charakteryzujących się wysokim stopniem informatyzacji społeczeństwa (kraje Europy Zachodniej, USA) przeszkody związane z rozwojem Internetu zostały w dużym stopniu zniwelowane. W pozostałych krajach, w tym także na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, barierami dla rozwoju Internetu są wciąż niewystarczająca infrastruktura telekomunikacyjna i logistyczna, a także wysokie koszty sprzętu komputerowego, oprogramowania i samego dostępu do Internetu, będące często wynikiem zmonopolizowania usług telekomunikacyjnych. Pomimo że wspomniane bariery tracą na znaczeniu na skutek postępującej informatyzacji społeczeństwa i rosnącej konkurencji na rynku teleinformatycznym niemniej ich całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe, a w odniesieniu do najbliższych kilku- czy kilkunastu lat będą one wywierały istotny wpływ na możliwość rozwoju grupy kapitałowej Emitenta, a tym samym na możliwość osiągania przez niego zysku. Podkreślić jednak należy, że spółki grupy kapitałowej Emitenta prowadzą z powodzeniem dystrybucję oferowanych przez siebie towarów na rynkach zagranicznych. Infrastruktura informatyczna sklepów internetowych, jak również personel są przygotowane do obsługi podmiotów zagranicznych z Europy Zachodniej i USA, wśród których świadomość szerokiego spektrum możliwości wykorzystania Internetu jest większa niż u odbiorców krajowych Ryzyko związane z rozwojem rynku e-commerce w Europie i USA. Poziom informatyzacji i dostępności do sieci teleinformatycznej nie jest jedynym czynnikiem, od którego uzależniony jest dalszy dynamiczny rozwój handlu z użyciem Internetu (e-commerce). Niezbędne jest także upowszechnienie wśród użytkowników Internetu przekonania, że może on służyć zawieraniu bezpiecznych i sprawnie realizowanych transakcji sprzedaży. Rozwój wspomnianego przekonania uzależniony jest z kolei od wielu czynników, na które Emitent nie ma wpływu. Pojawiające się co jakiś czas publiczne informacje o nierzetelnych sklepach internetowych, wprowadzonych w błąd bądź oszukanych klientach takich sklepów, włamaniach do systemów informatycznych, zagrożeniach związanych z realizacją płatności elektronicznych w istotny sposób wpływają na spadek zaufania, a tym samym na spadek zainteresowania użytkowników Internetu korzystaniem z usług handlu internetowego. Dla eliminacji ujemnych zjawisk związanych z tym handlem konieczne jest tworzenie kompleksowych regulacji prawnych w tym zakresie oraz systemu ich egzekwowania. Nadto niezbędne jest ustawiczne doskonalenie systemów zabezpieczeń przed włamaniami do sieci teleinformatycznych i systemów minimalizujących skutki pomyłek w rozliczeniach pieniężnych dokonywanych drogą 8

9 Czynniki ryzyka elektroniczną. Brak postępu w tej dziedzinie może spowodować zmniejszenie się dynamiki rozwoju rynku e-commerce, a tym samym w sposób istotny negatywnie wpłynąć na prognozy wyników finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej. Emitent na bieżąco monitoruje rozwój światowych systemów zabezpieczeń - zarówno pod względem bezpieczeństwa baz danych produktów, jak i danych osobowych wdrażając w miarę możliwości pojawiające się rozwiązania technologiczne Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego działalnością Ryzyka związane z Emitentem Poniżej wskazane zostały czynniki ryzyka związane ściśle z sytuacją prawną i organizacyjną Emitenta oraz jego grupy kapitałowej Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Według stanu na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego spółka prawa brytyjskiego Heros Capital Limited posiada bezpośrednio 70,2 % kapitału zakładowego Emitenta i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 73,78 % ogólnej liczby głosów. Tym samym spółka ta wywiera dominujący wpływ na działalność Emitenta. Niniejszym dokumentem informacyjnym objętych jest akcji Emitenta, które stanowią około 9,74 % kapitału zakładowego Emitenta i które dają 5,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Tym samym inwestorzy nabywający akcje objęte niniejszym dokumentem informacyjnym muszą być świadomi swojego ograniczonego, wynikającego z powyższych proporcji, wpływu na decyzje podejmowane przez Emitenta. Występowanie dominującego akcjonariusza w strukturze Emitenta wiąże się także z możliwością stosunkowo łatwego przejęcia kontroli nad Emitentem przez inny podmiot, o ile spółka Heros Capital Limited podejmie decyzję o sprzedaży całości bądź tylko części posiadanych przez siebie akcji Emitenta Ryzyko związane z czynnościami prawnymi dokonywanymi w ramach grupy (w tym z emisjami weksli) W 2007 i na początku 2008 roku spółki z grupy kapitałowej Emitenta, a także podmioty w inny sposób powiązane ze Spółką zawarły między sobą szereg transakcji. W ocenie Emitenta transakcje te były zawierane na warunkach rynkowych, nie można jednak wykluczyć, iż w jednostkowych przypadkach sposób zawarcia transakcji odbiegał od warunków rynkowych, co w efekcie może prowadzić do braku pełnego odzwierciedlenia efektywności działań gospodarczych niektórych podmiotów grupy. W stosunkach między podmiotami grupy Emitenta stosowane są weksle, które spółki grupy emitują w celu pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój. Spółka będąca Emitentem weksla w zamian za jego wystawienie otrzymuje od wierzyciela wekslowego (głównie spółki grupy) środki na realizację określonej inwestycji. Z wykorzystywaniem weksli wiąże się określone ryzyko. Z uwagi na charakter zobowiązania wekslowego obowiązek zapłaty odrywa się od konkretnej przyczyny prawnej zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia pozbawiając wystawcę weksla możliwości podnoszenia zarzutów z tego stosunku prawnego. Możliwy jest także dalszy obrót wekslami jako instrumentem płatniczym i to także na rzecz podmiotów spoza grupy kapitałowej, co powoduje ryzyko związane z bezwarunkowym obowiązkiem zapłaty sumy wekslowej w dacie wymagalności weksla, niezależnie od stosunków prawnych pomiędzy wystawcą a uprawnionym i niezależnie od aktualnej sytuacji finansowej wystawcy. W przypadku puszczenia weksli w obieg Emitent może stać się podmiotem odpowiedzialnym za ich zapłatę. Obecnie Emitent nie jest dłużnikiem wekslowym żadnego podmiotu. Operacje związane z emisją i obrotem wekslami nie były kwestionowane przez audytora badającego sprawozdania finansowe Emitenta. W opinii Emitenta ryzyko obrotu wekslami jest niewielkie, z uwagi na fakt, że wierzycielami wekslowymi są przede wszystkim spółki grupy, na które Emitent wywiera decydujący wpływ, a co za tym idzie w pełni kontroluje obrót wekslami, niedopuszczając do ich indosowania na podmioty spoza grupy kapitalowej. Emisje weksli opisane zostały szczegółowo w pkt oraz Ryzyka związane z działalnością Emitenta Działalność Emitenta polega przede wszystkim na inwestowaniu w podmioty aktywne na rynku tuningu samochodów i motocykli. W ramach tej działalności nabywane są akcje oraz udziały zarówno w spółkach zajmujących się dystrybucją za pośrednictwem Internetu części tuningowych, jak również rozważane są inwestycje w spółkach zajmujących się produkcją takich części oraz inwestycje w spółki zajmujące się produkcją samochodów sportowych. Tym samym wynik finansowy Emitenta, jak również ogólne powodzenie jego przedsiębiorstwa, uzależnione są w głównej mierze od typowych ryzyk związanych z działalnością inwestycyjną. Niemniej na sytuację ekonomiczną i finansową Emitenta pośredni, ale istotny wpływ mają także czynniki ryzyka, które bezpośrednio odnoszą się do działalności spółek z jego grupy kapitałowej, a zatem ryzyka istotne dla dystrybucji oraz produkcji artykułów tuningowych czy części 9

10 Dokument Informacyjny spółki VENO S.A. motoryzacyjnych. Z tego powodu uzasadniony jest podział czynników ryzyka związanych z Emitentem i jego działalnością na dwie grupy: 1. Ryzyka związane z działalnością inwestycyjną prowadzoną przez Emitenta, 2. Ryzyka związane z działalnością dystrybucyjną i produkcyjną prowadzoną przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta Ryzyka związane z działalnością inwestycyjną Emitenta Ryzyko związane z rozpoczęciem działalności inwestycyjnej Inwestorzy nabywający akcje Emitenta powinni mieć świadomość, że Emitent powstał w październiku 2007 roku i od niedawna prowadzi działalność inwestycyjną, a co za tym idzie nie posiada ugruntowanej i pewnej pozycji na rynku, jak również dostatecznego doświadczenia związanego z procesem inwestycyjnym. Dalszy rozwój przedsiębiorstwa Emitenta uzależniony jest przede wszystkim od wzrostu wartości podmiotów, które są przedmiotem jego inwestycji, od trafności podejmowanych decyzji inwestycyjnych, od dalszego rozwoju rynku stylizacji pojazdów mechanicznych oraz wzrostu popytu na tego rodzaju usługi bądź części. Jeśli inwestycje dokonane przez Emitenta nie przyniosą spodziewanych zysków, bądź też jeśli nie doprowadzą do realizacji założonych celów inwestycyjnych, wówczas może mieć to negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta, a tym samym narazić nabywców akcji Emitenta na straty Ryzyko inwestycyjne Inwestorzy nabywający akcje Emitenta muszą być świadomi tego, że przyszłe wyniki finansowe Emitenta uzależnione będą od decyzji inwestycyjnych związanych z nabywaniem akcji, udziałów spółek prowadzących działalność na rynku dystrybucji i produkcji części motoryzacyjnych. Błędne decyzje inwestycyjne, spadek wartości nabywanych przedsiębiorstw, trudności finansowe podmiotów, w które inwestuje Emitent będą miały negatywny wpływ na jego wynik finansowy. Nie można wykluczyć, że sytuacja finansowa bądź prawna podmiotów, w których Emitent nabędzie udziały odbiegać będzie od tej, jaka stanowiła podstawę decyzji inwestycyjnej Emitenta. Dotyczy to zwłaszcza spółek osobowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których sprawozdania finansowe nie były przedmiotem badania biegłego rewidenta. Emitent zamierza jednak minimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji poprzez poddanie spółek, w których zaangażowanie finansowe rozważa, badaniom biegłych rewidentów, doradców podatkowych i doradców pranych (due diligence). Nie ma gwarancji, że założone przez Emitenta w toku procesu inwestycyjnego cele dotyczące rozwoju nabywanych przedsiębiorstw oraz wzrostu ich wartości zostaną osiągnięte. Zwłaszcza w odniesieniu do spółek rozpoczynających działalność (np. Carbon Design S.A.) brak jest pewności co do wysokości przyszłych przychodów, ich rentowności oraz ewentualnej konieczności ich dokapitalizowania. Tym samym Emitent nie ma pewności, że zainwestowane środki przyniosą oczekiwany wzrost wyniku finansowego. Inwestowanie w papiery udziałowe nie dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym wiąże się także z ryzykiem braku możliwości szybkiego ich zbycia (wyjścia z inwestycji), z uwagi na niewielką płynność takich papierów Ryzyko związane z inwestowaniem za granicą Emitent inwestuje i zamierza inwestować w spółki działające na rynkach zagranicznych, które w związku z tym będą podlegały obcej jurysdykcji, w tym innym standardom podatkowym, rachunkowym oraz sprawozdawczym. Obca jurysdykcja i inwestowanie za granicą może wywołać dodatkowe utrudnienia i niedogodności w dochodzeniu praw przez Emitenta. Istotnym czynnikiem wpływającym na warunki działania na nowych rynkach jest również rozwój stosunków i relacji gospodarczych Polski z tymi rynkami, w tym regulacje w zakresie swobody przepływu kapitału, wiedzy oraz siły roboczej Ryzyko wyceny Działalność inwestycyjna (w szczególności polegająca na nabywaniu udziałów/akcji w innych podmiotach), wiąże się z tym, że wycena Emitenta oraz jego wartość będą zależeć wprost od wyceny i wartości nabytych udziałów (akcji), które to z kolei mogą zależeć od czynników niezależnych od Emitenta. Poziom wyceny i wartości Emitenta może zatem być w wielu przypadkach niezależny od jego działań i może negatywnie odbiegać od oczekiwań Emitenta i jego akcjonariuszy. 10

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI VENO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA PRAW POBORU AKCJI SERII E, PRAW DO AKCJI SERII E ORAZ AKCJI SERII E DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.973.600 AKCJI SERII A, B, C, D, E i F DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A.

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 16 października 2014 roku strona 1 z 125 Wstęp Emitent Firma: VENO Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny z siedzibą w Tychach SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu DOKUMENT INFORMACYJNY Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji na okaziciela serii B oraz Akcji na okaziciela serii C do obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MM Conferences S.A.

Dokument Informacyjny MM Conferences S.A. Dokument Informacyjny MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, B, C, D, E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw Do Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 15 czerwca 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka notowana na tym rynku. Przypomnijmy,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Inwestycje.pl Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia 6.500.000 akcji serii A, 603.840 akcji serii B, 759.247 akcji serii C oraz 759.247 praw do akcji serii C do alternatywnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie

z siedzibą w Warszawie MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

RODAN SYSTEMS. Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

RODAN SYSTEMS. Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY RODAN SYSTEMS Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B i serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie

DOKUMENT INFORMACYJNY MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie DOKUMENT INFORMACYJNY MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 132 850 AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny SZAR Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo