Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania"

Transkrypt

1 Czas. Stomatol., 2006, LIX, 6, Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania The effect of preparation of a glass-ionomer cement on its compressive strength Beata Czarnecka 1, Agnieszka Zieleniewska 2, Łukasz Dylewski 2, Maciej Marcinowski 2, Ewa Twarowska 2, Aleksandra Alagierska 2, Agata Prylińska 2 Z Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Kierownik: prof. dr hab. H. Shaw Ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 Opiekun: dr n. med. B. Czarnecka Streszczenie Cel pracy: oceniono odporność na zgniatanie cementu szkło-jonomerowego Ketac-Mlar (3M-ESPE) z zależności od czasu i sposobu jego rozrabiania. Materiał i metody: w badaniu wzięło udział 5 studentów V roku stomatologii. Każda z biorących w doświadczeniu osób przygotowała po 6 cylindrycznych próbek w proporcjach podanych przez producenta, które mieszała metalową łopatką na szklanej płytce. Odnotowywano czas i sposób rozrabiania każdej próbki materiału. Po 24 godzinach próbki cementu poddano testowi odporności na zgniatanie. Uzyskane wyniki zanalizowano statystycznie. Wyniki: odporność na zgniatanie ocenianego cementu zależała od czasu jego rozrabiania. Im czas ten był dłuższy, tym cement sz-j wykazywał większą odporność na zgniatanie. Summary Aim of the study: To evaluate the compressive strength of Ketac Molar glass-ionomer cement (3M- ESPE) in relation to the duration and method of mixing. Material and methods: Five dental students (5 th year) participated in the study. Each one had prepared six cylindrical samples of the cement in proportions recommended by the manufacturer, which were subsequently mixed with a metal spatula on a glass slab. The time and mixing method of each sample were both recorded. After 24 hours the cement samples were tested for compressive strength. The obtained results were analysed statistically. Results: The compressive strength depended on the mixing time. The longer the time, the higher the compressive strength of the cement. HASŁA INDEKSOWE: cementy szkło-jonomerowe, reakcja wiązania, odporność na zgniatanie KEYWORDS: glass-ionomer cements, setting process, compressive strength 388

2 2006, LIX, 6 Odporność cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie Wstęp Cementy szkło-jonomerowe są od 25 lat stosowane we wszystkich dziedzinach stomatologii, w tym w stomatologii zachowawczej jako podkłady, wypełnienia ostateczne czy wypełniacze bruzd (10). Wielorakie zastosowanie zawdzięczają między innymi takim zaletom, jak naturalna adhezja do szkliwa i zębiny, biokompatybilność i uwalnianie fluoru (8). Cementy szkło-jonomerowe produkowane są najczęściej w postaci sproszkowanego szkła i płynu, którym jest wodny roztwór kwasu. Są również w postaci mieszaniny proszku szklanego z suchym kwasem polimerowym, a reakcja wiązania jest wtedy aktywowana poprzez dodanie wody (10). Reakcja wiązania jest procesem neutralizacji w wyniku której powstają nierozpuszczalne sole będące poliakrylanami wapnia i glinu, tworzące cement. Cementy szkło-jonomerowe charakteryzują się naturalną adhezją do szkliwa i zębiny (7, 8). Właściwość ta zapewnia długotrwałe utrzymanie się wypełnienia w ubytku (1, 9). Mechanizm wiązania wykorzystujący wymianę jonową pomiędzy cementem a tkankami zęba jest jednym z dowodów na aktywność biologiczną cementów szkło-jonomerowych (11, 15). Cementy szkło-jonomerowe, podobnie jak szkliwo czy zębina, są materiałami hydrofilnymi i w czasie procesu wiązania pochłaniają pewną ilość wilgoci. Temu zjawisku zawdzięczają zachowanie stabilności wymiarów w warunkach klinicznych (4). Są biokompatybilne i bardzo dobrze tolerowane przez miazgę (13). W trakcie wiązania cementy wydzielają tylko minimalną ilość ciepła, a jednocześnie są dobrymi izolatorami termicznymi (4). Po związaniu cementy szkło-jonomerowe osiągają właściwości istotne z klinicznego punktu widzenia. Mają zdolność długotrwałego uwalniania fluoru a także pochłaniania tego pierwiastka z roztworów o wyższym stężeniu, co zapewnia ich długotrwałe działanie przeciwpróchnicowe, hamujące rozwój bakterii i zmniejszające nadwrażliwość otaczającego szkliwa i zębiny (5). Do wad cementów (sz-j) należy wrażliwość na nadmiar wody i wysuszenie w pierwszych godzinach po związaniu, kruchość i nie najlepsza polerowalność (10). W ostatnich latach wprowadzono cementy szkło-jonomerowe o lepszych właściwościach mechanicznych, które znajdują zastosowanie w wypełnianiu ubytków zębów trzonowych i przedtrzonowych. Odporność tych materiałów na zgniatanie osiąga maksymalnie 220 MPa, co jednak w niektórych rodzajach ubytków, narażonych na znaczne siły zgryzowe okazuje się niewystarczające. Polepszenie parametrów wytrzymałości osiągnięto między innymi dzięki zwiększeniu proporcji proszku do płynu co spowodowało, że rozrabiany cement jest bardzo gęsty i lepki, przez co trudny do zmieszania w podanym przez producenta czasie i proporcji (3). Z wcześniejszych badań wiadomo również, że cementy szkło-jonomerowe rozrabiane przez osoby o różnym doświadczeniu charakteryzowały się inną odpornością na zgniatanie (14). Cel pracy W obecnym badaniu postanowiliśmy dokładniej zbadać wpływ sposobu i czasu mieszania cementu szkło-jonomerowego przez różnych operatorów o podobnym doświadczeniu na jego odporność na zgniatanie. Oceniony cement o podwyższonej lepkości, stosowany do wypełnień ostatecznych jest jednym z polecanych przez Światową Organizację Zdrowia do wypełnień zębów w technice Atraumatic Restorative Treatment ART (6). 389

3 B. Czarnecka i in. Czas. Stomatol., Materiał i metody Do badania użyto cement szkło-jonomerowy rozrabiany ręcznie; Ketac Molar (3M- -ESPE). W badaniu wzięło udział pięciu studentów V roku stomatologii. Każda z biorących udział w doświadczeniu osób przygotowała po 6 cylindrycznych próbek cementu (6 mm wysokość i 4 mm średnicy), mieszając metalową łopatką na szklanej płytce dokładnie odważoną ilość proszku i płynu w proporcji podanej przez producenta. Odnotowany został czas mieszania każdej próbki materiału. Sposób mieszania cementu został oceniony subiektywnie przez doświadczonego lekarza jako energiczny lub powolny. Po zmieszaniu rozrobieniu, próbki szczelnie odizolowane w mosiężnych formówkach za pomocą metalowych płytek i zacisków, przechowywano przez 1 godzinę w temp. 37 o C a następnie umieszczano je w wodzie dejonizowanej na kolejne 23 godziny o tej samej temperaturze. Po upływie 24 godzin od rozrobienia cementu próbki poddawano zgodnie z przyjętą przez ISO procedurą dla tego rodzaju badań (ISO 9917:1991), testowi odporności na zgniatanie w Uniwersalnej Maszynie Testującej Hounsfield. Wyniki analizowano statystycznie za pomocą testu Manna- Whitneya i Spearman Rank Correlation. Wyniki Średnia odporność na zgniatanie uzyskana dla wszystkich ocenianych próbek wynosiła 181,6 MPa, co stanowiłao 82% wartości 220 MPa podanej dla tego cementu przez producenta. Najwyższy uzyskany wynik wynosił 250 MPa a najniższy 161 MPa. Średni czas mieszania uzyskany przez wszystkie osoby biorące udział w badaniu wynosił 79 sekund, co stanowiło 263% okresu mieszania zalecanego przez producenta, wynoszącego 30 sekund. Najdłuższy czas mieszania wynosił 103 sekund a najkrótszy 68 sekund. Wartości odporności cementu na zgniatanie i czas mieszania dla poszczególnych osób zestawiono w tabeli I. Osoby oznaczone cyframi 1 i 2 mieszały cement sz-j wolno. Zajęło im to więcej czasu. Z kolei osoby; 3, 4 i 5 mieszały cement energicznie i skończyły rozrabianie cementu wcześniej. Dyskusja Wszystkie osoby biorące udział w doświadczeniu zgodnie oceniły badany cement jako trudny do rozrabiania. Żadnej z nich nie udało się rozrobić materiału w czasie 30 sekund, jak to zaleca producent. Czas ten został przekro- T a b e l a I. Odporność na zgniatanie cementu sz-j w zależności od sposobu jego rozrabiania Osoba Odporność na zgniatanie MPa Czas mieszania w sek ,8 (26,1) 97,5 (4,9) 2 192,4 (69,4) 87,0 (11,2) 3 158,8 (53,8) 63,3 (5,8) 4 163,0 (30,5) 83,5 (10,4) 5 171,8 (41,1) 64,3 (4,6) W nawiasach odchylenie standardowe. 390

4 2006, LIX, 6 Odporność cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie czony o %. Podobne obserwacje publikowaliśmy wcześniej (3), w odniesieniu do cementu szkło-jonomerowego o podwyższonej odporności na zgniatanie Fuji IX GP. Interesujące, ale równocześnie zaskakujące wyniki uzyskano podczas analizy wartości określających odporność na zgniatanie ocenianych cementów. Jak się spodziewano, średnia odporność na zgniatanie próbek rozrabianych przez poszczególne osoby różniła się istotnie statystycznie, co jest zgodne z doniesieniami innych autorów (14). Ponadto zaobserwowano zależność pomiędzy odpornością na zgniatanie ocenianego cementu a czasem i sposobem mieszania. Okazało się, że powolne, metodyczne wprowadzanie proszku do płynu powodowało statystycznie istotny wzrost odporności próbki na zgniatanie. Najdłuższy czas mieszania, przekraczający o 300% zalecenia producenta w połączeniu z najmniej energiczną techniką mieszania spowodował uzyskanie próbek cementu o najwyższej odporności na zgniatanie. Wartość ta wynosiła średnio 207 MPa i była najbardziej zbliżona do wartości podawanej przez producenta, wynoszącej 220 MPa. Należy jednak podkreślić, że rozrabiany w ten sposób materiał po wprowadzeniu całej porcji proszku do płynu charakteryzował się bardzo gęstą konsystencją i suchą, pozbawioną połysku powierzchnią. Sugeruje to, że tak przygotowany cement będzie gorzej zwilżać szkliwo i zębinę a tym samym wykazywać gorszą adhezję i niższą siłę wiązania do tych tkanek (4). Biorące udział w badaniu osoby, które mieszały materiał szybko i energicznie przekroczyły proponowany przez producenta czas mieszania o 100%. Uzyskany przez nie cement charakteryzował się odpornością na zgniatanie równą średnio 165 MPa, co stanowiło 75% wartości podanej przez producenta. Bezpośrednio po rozrobieniu próbki tego materiału miały konsystencję gęstego płynu i połyskliwą powierzchnię, wskazującą na lepsze z klinicznego punktu widzenia właściwości adhezyjne. Cementy szkło-jonomerowe charakteryzuje złożony mechanizm wiązania a mieszanie ręczne komplikuje go jeszcze bardziej. Na ich odporność na zgniatanie wpływa wiele czynników, takich jak proporcja proszku do płynu, średnia masa cząsteczkowa łańcuchów kwasów poliakrylowych, rodzaj i wielkość cząsteczek szkła stanowiącego mechaniczny wypełniacz (12). Jak wykazano w wykonanym badaniu wpływ na odporność na zgniatanie ma również szybkość wprowadzania proszku do płynu, przy czym wolne wprowadzanie powoduje osiągnięcie przez materiał lepszych właściwości mechanicznych. W warunkach klinicznych w przypadku materiałów rozrabianych ręcznie kontrola sposobu i czasu mieszania jest bardzo trudna. Fakt ten powoduje, że trudno jest uzyskać materiał o odpowiedniej konsystencji i równocześnie o optymalnych właściwościach mechanicznych. W takich sytuacjach, zwłaszcza w zębach narażonych na działanie dużych sił zgryzowych, jak to ma miejsce w przypadku ubytków klasy I i II, zalecane powinny być wersje kapsułkowane cementów szkło-jonomerowych. W przypadku materiałów kapsułkowanych odmierzone przez producenta powtarzalne ilości proszku i płynu rozrabiane są w mieszadle automatycznym o jednakowym czasie i częstotliwości drgań. Dzięki optymalizacji warunków mieszania uzyskane w ten sposób różne próbki cementu charakteryzuje niewielkie odchylenie standardowe wartości odporności na zgniatanie (2). Cementy szkło-jonomerowe mieszane ręcznie mogą być z powodzeniem używane do odbudowy ubytków nie narażonych na duże siły zgryzowe, takich jak klasy III czy V oraz w zębach mlecznych, ponieważ w tych przypadkach różnice w odporności na 391

5 B. Czarnecka i in. Czas. Stomatol., zgniatanie mają mniejsze znaczenie. Wnioski 1. Wszystkie biorące udział w doświadczeniu osoby oceniły badany cement szkło-jonomerowy jako trudny do rozrabiania i przekroczyły polecany przez producenta czas mieszania o %. 2. Średnia odporność na zgniatanie próbek rozrabianych przez poszczególne osoby różniła się istotnie statystycznie. 3. Odporność na zgniatanie ocenianego cementu zależała od czasu i sposobu jego mieszania, przy czym najdłuższy czas i wolny sposób mieszania spowodował uzyskanie cementu o najwyższej odporności na zgniatanie. Piśmiennictwo 1. Croll T., Nicholson J.: Glass-ionomer cements in children s dentistry. Pediatric Dent., 2002, 24, Czarnecka B., Deręgwska- Nosowicz P., Limanowska-Shaw H.: Ocena odporności na zgniatanie kapsułkowanego cementu glasjonomerowego-obserwacje 6-cio miesięczne. Czas. Stomatol., 2004, LVII, Suplement, Czarnecka B., Limanowska-Shaw H., Nicholson J.: Wpływ proporcji proszku do płynu na właściwości fizykomechaniczne konwencjonalnych cementów glasjonomerowych Stomatol. Współcz., 2003, Suplement 2, Davidson C., Mjor I.: Advances in glass-ionomer cements. Quintessence Publishing Co, USA Forsten L.: Fluoride release and uptake by glass-ionomers and related materials and its clinical effect. Biomaterials, 1998, 19, Frencken J., Holmgren C.: Atraumatic Restorative Treatment for dental caries. STI book b.v., Nijmegen, Hosoya Y, Garcia-Godoy F.: Bonding mechanism of Ketac Molar Aplicap and Fuji IX GP to enamel and dentin. Am. J. Dent., 1998, 11, Mount G.: Adhesion of glass-ionomer cement in the clinical enviroment. Oper. Dent., 1991, 16, Mount G.: Clinical performance of glass-ionomers. Biomaterials, 1998, 19, Mount G.: Colour Atlas of Glass-ionomer cements. Martin Dunitz, London, Ngo H, Mount G, Peters M.: A study of glass-ionomer cementand its interface with enamel and dentin using low temperature, high resolution scanning electron microscopic technique. Quintessence Int., 1997, 28, Nicholson J.: The chemistry of medical and dental materials. Royal Society of Chemistry Materials Monographs. Cambridge Nicholson J, Wasson E, Braybrook J.: The biocompatibility of glass polyalkenoate (glass-ionomer) cements: a review. J. Biomater. Sci. Polym. Ed., 1991, 20, Pearson G.: Physical propoerties of glass-ionomer cements influencing clinical performance. Clinical Materials, 1991, 7, Shimada Y, KondoY, Inokoshi S, Tagami J, Antonucci J.: Demineralising effect of dental dements on human dentin. Quintessence Int., 1999, 30, Otrzymano: dnia 10.II.2006 r. Adres autorów: Poznań, ul. Bukowska

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

riva self cure teraz dostępny w wysokiej lepkości GLASS IONOMER RESTORATIVE MATERIAL GLAS IONOMER-FÜLLUNGSMATERIAL IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÕES

riva self cure teraz dostępny w wysokiej lepkości GLASS IONOMER RESTORATIVE MATERIAL GLAS IONOMER-FÜLLUNGSMATERIAL IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÕES teraz dostępny w wysokiej lepkości riva self cure GLASS IONOMER RESTORATIVE MATERIAL GLAS IONOMER-FÜLLUNGSMATERIAL IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÕES VIDRIO IONOMERO MATERIAL RESTAURADOR MATERIAU DE RESTAURATION

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Nauczanie przedkliniczne - Stomatologia dziecięca

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Płuciennik-Stronias, Beata Zarzycka, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska. Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Małgorzata Płuciennik-Stronias, Beata Zarzycka, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska. Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2013, 65: 65-70 Wpływ fluorowania kontaktowego materiału szkło-jonomerowego Ketac Molar Aplicap na wzrost bakterii płytki nazębnej The effects of topical fluoridation of Ketac Molar

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Metody opracowania ubytków i materiały stosowane do wypełnień pierwszych stałych zębów trzonowych przez polskich stomatologów

Metody opracowania ubytków i materiały stosowane do wypełnień pierwszych stałych zębów trzonowych przez polskich stomatologów Czas. Stomatol., 2007, LX, 9, 574-584 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Metody opracowania ubytków i materiały stosowane do wypełnień pierwszych stałych zębów trzonowych przez polskich

Bardziej szczegółowo

Materiały stosowane do odbudowy twardych tkanek zębowych część I

Materiały stosowane do odbudowy twardych tkanek zębowych część I Mgr inż. JOANNA KARAŚ Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie Materiały stosowane do odbudowy twardych tkanek zębowych część I 1. Wprowadzenie Głównym celem stomatologii zachowawczej jest zastąpienie chorej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY

OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 125 Sylwia ŁAGAN, Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ

Bardziej szczegółowo

Trzyletnie obserwacje kliniczne wypełnień profilaktycznych typu PRR u dzieci szkolnych

Trzyletnie obserwacje kliniczne wypełnień profilaktycznych typu PRR u dzieci szkolnych Czas. Stomatol., 2006, LIX, 3 Trzyletnie obserwacje kliniczne wypełnień profilaktycznych typu PRR u dzieci szkolnych Three-year clinical observations after the preventive resin restoration technique (PRR)

Bardziej szczegółowo

Korozja drutów ortodontycznych typu Remanium o zróŝnicowanej średnicy w roztworze sztucznej śliny w warunkach stanu zapalnego

Korozja drutów ortodontycznych typu Remanium o zróŝnicowanej średnicy w roztworze sztucznej śliny w warunkach stanu zapalnego Korozja drutów ortodontycznych typu Remanium o zróŝnicowanej średnicy w roztworze sztucznej śliny w warunkach stanu zapalnego Marta Rydzewska-Wojnecka WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Płuciennik-Stronias, Danuta Sakowska, Małgorzata Paul- Stalmaszczyk, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Małgorzata Płuciennik-Stronias, Danuta Sakowska, Małgorzata Paul- Stalmaszczyk, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2012, 64: 255-259 Wpływ materiału szkło-jonomerowego Ketac Molar Aplicap na wzrost bakterii próchnicotwórczych płytki nazębnej The effects of Ketac Molar Aplicap glass-ionomer material

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy

Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy Instrukcja użytkowania Polska Szybkowiążący glasjonomer wypełnieniowy Zawartość Strona 1 Ogólny opis produktu... 1 2 Zasady bezpieczeństwa... 2 3 Szczegółowa instrukcja

Bardziej szczegółowo

Komentarz asystentka stomatologiczna 322[01]-01-092 Czerwiec 2009

Komentarz asystentka stomatologiczna 322[01]-01-092 Czerwiec 2009 Strona 1 z 12 Strona 2 z 12 Strona 3 z 12 Strona 4 z 12 Strona 5 z 12 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie asystentka stomatologiczna polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia,

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, TECHNOLOGIA AKTYWNEGO BIOKRZEMIANU Biodentine Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, wygodny i łatwy w użyciu Próchnica zębiny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH MATERIAŁY REGENERACYJNE Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Materiały stosowane do odbudowy twardych tkanek zębowych część II

Materiały stosowane do odbudowy twardych tkanek zębowych część II Mgr inż. JOANNA KARAŚ Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa Materiały stosowane do odbudowy twardych tkanek zębowych część II 3. Polimerowe materiały kompozytowe Próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

*Paweł Jasiński, Emil Korporowicz, Piotr Sobiech, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk

*Paweł Jasiński, Emil Korporowicz, Piotr Sobiech, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk Borgis Ocena kliniczna wybranych materiałów wypełnieniowych stosowanych w leczeniu choroby próchnicowej zębów mlecznych 12-miesięczne obserwacje. Badania z randomizacją *Paweł Jasiński, Emil Korporowicz,

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Wskazania do uszczelniania bruzd i zagłębień anatomicznych zębów w świetle współczesnej literatury

Wskazania do uszczelniania bruzd i zagłębień anatomicznych zębów w świetle współczesnej literatury Borgis Wskazania do uszczelniania bruzd i zagłębień anatomicznych zębów w świetle współczesnej literatury *Emil Korporowicz, Paweł Jasiński Zakład Stomatologii Dziecięcej, Instytut Stomatologii, Warszawski

Bardziej szczegółowo

Osteoarthritis & Cartilage (1)

Osteoarthritis & Cartilage (1) Osteoarthritis & Cartilage (1) "Badanie porównawcze właściwości fizykochemicznych dostawowych Kwasów Hialuronowych" Odpowiedzialny naukowiec: Dr.Julio Gabriel Prieto Fernandez Uniwersytet León,Hiszpania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MARCHWI

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MARCHWI Inżynieria Rolnicza 6/06 Beata Ślaska-Grzywna Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MARCHWI Streszczenie W niniejszej

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4 Zadanie: 1 Do niebieskiego, wodnego roztworu soli miedzi wrzucono żelazny gwóźdź i odstawiono na pewien czas. Opisz zmiany zachodzące w wyglądzie: roztworu żelaznego gwoździa Zadanie 2. Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy.

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. EcuSphere Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Bezpieczny, przyjemny i o najwyższych walorach estetycznych system EcuSphere spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: wojewódzki 13 marca 2013 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE. 137 Cs oraz

STRESZCZENIE. 137 Cs oraz STRESZCZENIE Celem pracy była synteza szkieł krzemionkowych metodą zol-żel i ocena możliwości ich zastosowania w procesie witryfikacji (zeszklenia) odpadów promieniotwórczych. Szkła krzemionkowe dotowano

Bardziej szczegółowo

nowość: Unikalna technologia SphereTEC

nowość: Unikalna technologia SphereTEC zostań pertem nowość: bazując na www.spheretec.pl uniwersalny kompozyt nanoceramiczny VITA is not a registered trademark of DENTSPLY International Inc. Unikalna technologia SphereTEC Pomysłowy system doboru

Bardziej szczegółowo

CHOROBA PRÓCHNICOWA U DZIECI W WIEKU 0-5 LAT W POLSCE I NA ŚWIECIE.

CHOROBA PRÓCHNICOWA U DZIECI W WIEKU 0-5 LAT W POLSCE I NA ŚWIECIE. CHOROBA PRÓCHNICOWA U DZIECI W WIEKU 0-5 LAT W POLSCE I NA ŚWIECIE Próchnica zębów o przewlekła, bakteryjna, wieloczynnikowa choroba zakaźna, która aktualnie pozostaje najczęstszym schorzeniem wieku dziecięcego,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ 61/2 Archives of Foundry, Year 21, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 21, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-58 WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wypełnienie, ale też leczenie

Nie tylko wypełnienie, ale też leczenie GuttaFlow Nie tylko wypełnienie, ale też leczenie Niezawodny system do wypełniania kanałów korzeniowych na zimno Gutaperka i uszczelniacz w jednej aplikacji NOWOŚĆ: Bioaktywność do wsparcia procesu gojenia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany materiał glasjonomerowy do wypełnień

Zaawansowany materiał glasjonomerowy do wypełnień Instrukcja użytkowania Polski Zaawansowany materiał glasjonomerowy do wypełnień Capsule Extruder 2 Uwaga: Produkt przeznaczony do użycia wyłącznie przez dentystów. Zawartość... Strona 1 Opis produktu...

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE Wojciech KUBISSA 1 Roman JASKULSKI 1 ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE 1. Wprowadzenie O trwałości konstrukcji wykonanych z betonu zbrojonego w szczególnym stopniu decyduje ich odporność na penetrację

Bardziej szczegółowo

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna.

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna. Doświadczenie 1 Tytuł: Badanie właściwości sodu Odczynnik: Sód metaliczny Szkiełko zegarkowe Metal lekki o srebrzystej barwie Ma metaliczny połysk Jest bardzo miękki, można kroić go nożem Inne właściwości

Bardziej szczegółowo

Doktorantka: Żaneta Lewandowska

Doktorantka: Żaneta Lewandowska Doktorantka: Żaneta Lewandowska Główny opiekun naukowy: Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii Dodatkowy opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER Andrzej PUSZ, Łukasz WIERZBICKI, Krzysztof PAWLIK Politechnika Śląska Instytut Materiałów InŜynierskich i Biomedycznych E-mail: lukasz.wierzbicki@polsl.pl BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 10 stycznia 2017 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko Szkoła (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Eliminacje

Bardziej szczegółowo

Rozszerzalność i adhezja. Nowa generacja GuttaFlow.

Rozszerzalność i adhezja. Nowa generacja GuttaFlow. GuttaFlow 2 Rozszerzalność i adhezja. Nowa generacja GuttaFlow. Dwa w jednym system do wypełniania kanałów korzeniowych na zimno Rozszerzalność bez konieczności czasochłonnej kondensacji Adhezja do ćwieka

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10

Bardziej szczegółowo

iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach

iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach Na najwyższych i na najniższych obrotach Asortyment Łożyska ślizgowe z są zaprojektowane tak, aby uzyskać jak najniższe współczynniki tarcia bez smarowania i ograniczenie drgań ciernych. Ze względu na

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek 1. Streszczenie Nadrzędnym zadaniem protetyki stomatologicznej jest odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych

Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, 399 404 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association MARIUSZ PRYLIŃSKI 1, PATRICIA

Bardziej szczegółowo

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 8 ISSN 1899-3230 Rok IV Warszawa Opole 2011 JOANNA KARAŚ * LIDIA CIOŁEK ** W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ

PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ ROZDZIAŁ 2 PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ Honarata Shaw Adhezja jest zjawiskiem powodującym przyleganie do siebie dwóch różnych substancji na zasadzie bezpośredniego przyciągania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Ćwiczenie: Oznaczanie chłonności wody tworzyw sztucznych 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest oznaczenie chłonności wody przez próbkę tworzywa jedną z metod przedstawionych w niniejszej instrukcji. 2 Określenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 21 stycznia 2013 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY: ASTM D 3306, BRITISH STANDARD 6580, AFNOR NF R 15-601, SAE J 1034

STANDARDY: ASTM D 3306, BRITISH STANDARD 6580, AFNOR NF R 15-601, SAE J 1034 MOTUL INUGEL CLASSIC Gotowy do użycia płyn chłodniczy Ochrona do -25 C MOTUL INUGEL CLASSIC jest gotowym do użycia płynem chłodniczym, wielosezonowym, opartym na monoetylenoglikolu, wykorzystującym nieorganiczne

Bardziej szczegółowo

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 279-283 Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I Cementing of porcelain restorations review of the literature. Part I Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego

Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego NAFTA-GAZ grudzień 2011 ROK LXVII Łukasz Kut Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego Wprowadzenie Mikrocement jest środkiem o bardzo szerokim

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU "RC 38"

KARTA PRODUKTU RC 38 KARTA PRODUKTU "RC 38" CX-80 RC38 OPIS PRODUKTU CX-80 RC38 jest jedno składnikową, anaerobową mieszanką o najwyższej wytrzymałości. CX-80 RC38 wiąże pod wpływem ścisłego kontaktu z metalem i brakiem dostępu

Bardziej szczegółowo

Materiały Materiały szkło-jonomerowe

Materiały Materiały szkło-jonomerowe Materiały Materiały szkło-jonomerowe szkło-jonomerowe dla dla stomatologii stomatologii i i otochirurgii otochirurgii mgr inż. Joanna Karaś Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Zakład Bioceramiki

Bardziej szczegółowo

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy NOWOŚĆ Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy Zdumiewająca estetyka! Variolink Esthetic WYJĄTKOWA ESTETYKA Variolink Esthetic jest światło- i dualnie wiążącym cementem kompozytowym, przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby?

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? 3M ESPE Skuteczna ochrona jamy ustnej Ryzyko próchnicy? Choroby dziąseł? Nadwrażliwość zębów? Profilaktyka u dzieci Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? Drogi Pacjencie, Czy odczuwasz ból podczas

Bardziej szczegółowo

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji.

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji. test nr 2 Termin zaliczenia zadań: IIIa - 29 października 2015 III b - 28 października 2015 zad.1 Reakcja rozkładu tlenku rtęci(ii) 1. Narysuj schemat doświadczenia, sporządź spis użytych odczynników,

Bardziej szczegółowo

Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i do wiadczalne

Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i do wiadczalne Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific Specjalnie dla Was przetestowaliśmy w naszym laboratorium odczynniki firmy Thermo Scientific umożliwiające przeprowadzanie reakcji

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 16 października 2009 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma Liczba punktów PoniŜej podano treść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja "Jak stosować preparat CerMark?"

Instrukcja Jak stosować preparat CerMark? Instrukcja "Jak stosować preparat CerMark?" Co to jest CerMark? Produkt, który umożliwia znakowanie metali w technologii laserowej CO 2. Znakowanie uzyskane w technologii CerMark charakteryzuje idealna

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Paszyńska 1, Justyna Jurga 1, Marta Dyszkiewicz-Konwińska 1, Katarzyna Mehr 2. Streszczenie. Summary

Elżbieta Paszyńska 1, Justyna Jurga 1, Marta Dyszkiewicz-Konwińska 1, Katarzyna Mehr 2. Streszczenie. Summary Pediatr Med Rodz 2009, 5 (4), p. 271-275 Elżbieta Paszyńska 1, Justyna Jurga 1, Marta Dyszkiewicz-Konwińska 1, Katarzyna Mehr 2 Received: 17.08.2009 Accepted: 27.11.2009 Published: 31.12.2009 Ocena programu

Bardziej szczegółowo

Zaczyny i zaprawy budowlane

Zaczyny i zaprawy budowlane Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK REKRUTACYJNY NA ZAJĘCIA KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PG

WNIOSEK REKRUTACYJNY NA ZAJĘCIA KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PG WNIOSEK REKRUTACYJNY NA ZAJĘCIA KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PG Imię i nazwisko: Klasa i szkoła*: Adres e-mail: Nr telefonu: Czy uczeń jest już uczestnikiem projektu Zdolni z Pomorza - Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Powiedz tak. pięknym zębom! zdrowym, r Viv

Powiedz tak. pięknym zębom! zdrowym, r Viv Powiedz tak zdrowym, pięknym zębom! ade r Viv en d a i-kids Ivoclar Vivadent Pediatric Dental Solutions Lakier z fluorem mocna i trwała ochrona zębów Zdrowe, piękne zęby na całe życie Dlaczego zdrowie

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW PRZERÓBKA I UNIESZKODLIWIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU Proces zagęszczania osadów, który polega na rozdziale fazy stałej od ciekłej przy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY NANOKOMPOZYT. piękno jest proste

UNIWERSALNY NANOKOMPOZYT. piękno jest proste UNIWERSALNY NANOKOMPOZYT piękno jest proste dr med. dent. Mario J. Besek Swiss Dental Center, Zurych, Szwajcaria SYNERGY D6 ŁATWY I ESTETYCZNY SYNERGY D6 to imponujący i supernowoczesny materiał wypełniający

Bardziej szczegółowo

13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI

13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI Wykonanie ćwiczenia 13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI Zadania do wykonania: 1. Wykonać pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się. do wiosny!

Przygotuj się. do wiosny! Przygotuj się do wiosny! PROMOCJE CLINICAL luty - kwiecień 2015 PRZY ZAKUPIE 3 x Tetric EvoCeram 3g 1 x Tetric EvoCeram A3, 3g ** Cena: 742,00 PLN* Cena specjalna: 550,00 PLN* Promocja obowiązuje w okresie

Bardziej szczegółowo

iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny

iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny Ekonomiczny i wszechstronny Asortyment Łożyska pokrywją największy zakres różnych wymagań są po prostu wszechstronne. Polecane są w zastosowaniach ze średnimi lub ciężkimi obciążeniami, średnimi prędkościami

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM

OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM POZNAŃ / kwiecień 2013 Wasilewski Cezary 1 Cel: Obniżenie kosztów wytwarzania Kontrolowanie jakości wyrobu Zasady postępowania Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Marcin ALUCHNA BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI STRESZCZENIE Celem badań było

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH CEL PRACY Celem pracy było

Bardziej szczegółowo

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa 56/4 Archives of Foundry, Year 22, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 22, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 WPŁYW CIŚNIENIA SPIEKANIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Z OSNOWĄ ALUMINIOWĄ ZBROJONEGO

Bardziej szczegółowo

I edycja. Instrukcja dla uczestnika. II etap Konkursu

I edycja. Instrukcja dla uczestnika. II etap Konkursu I edycja rok szkolny 2015/2016 Instrukcja dla uczestnika II etap Konkursu 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy, który otrzymałeś zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo