IDENTYFIKACJA LINII KOLEJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO RAILWAY LINE IDENTIFICATION USING AIRBORNE LASER SCANNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDENTYFIKACJA LINII KOLEJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO RAILWAY LINE IDENTIFICATION USING AIRBORNE LASER SCANNING"

Transkrypt

1 DOI: Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 13 (4) 2014, IDENTYFIKACJA LINII KOLEJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO RAILWAY LINE IDENTIFICATION USING AIRBORNE LASER SCANNING Izabela Piech, Bartłomiej Pysz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. Przedmiotem badań było określenie możliwości rozpoznawania elementów linii kolejowej na lotniczej chmurze punktów i wykorzystanie tego typu opracowań w geodezji inżynieryjnej. Obiekt opracowania stanowił fragment odcinka kolejowego w miejscowości Bochnia. Badania obejmują ogólny opis technologii LiDAR i lotniczego skaningu laserowego, identyfikację części elementów z linii kolejowej, które spełniają wymagania dokładnościowe, potwierdzone pomiarami kontrolnymi. Następnie omówiono sposób zaprezentowania opracowanej chmury punktów za pomocą nałożenia na nią tekstury ze zdjęcia lotniczego. Abstract. The investigations was to recognize the elements of the railway line on the airborne point clouds and using this type of studies in Engineering Geodesy. The object was elaborate on the part of the railway line in the Bochnia City. Such works contains an overview of LiDAR technology and an airborne laser scanning, the identification of the elements of the railway from the point clouds line, fulfil the requirements of precision, which confirmed control measurements. Next discusses how to present point clouds by imposition texture from a aerial photography. Słowa kluczowe: lotniczy skaning laserowy, chmura punktów, linia kolejowa, wektoryzacja, oprogramowanie Leica Cyclone. Key words: airborne laser scanning, point clouds, railway line, vectorization, Leica Cyclone software. Adres do korespondencji Corresponding authors: dr inż. Izabela Piech, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 253a, Kraków, inż. Bartłomiej Pysz, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,

2 204 I. Piech, B. Pysz WSTĘP Postęp techniczny wymusza stworzenie nowych metod pozyskiwania danych z szeroko rozumianej platformy lotniczej, za którą uważać można kamery cyfrowe oraz skanery laserowe wraz z całym systemem. Duża liczba ukończonych i nowo powstających projektów polegających na zdobyciu właściwych danych terenowych, opiera się na systemach lidarowych. Coraz więcej zleceniodawców oczekuje zastosowań pomiarów lidarowych, a konkretnie lotniczego skaningu laserowego, do zadań z dziedziny geodezji inżynieryjnej. Badania nad przydatnością lotniczego skanera laserowego do mierzenia linii kolejowych mogą prowadzić do ich unowocześnienia i ulepszenia na całym obszarze kraju. Przeprowadzona próba została wykonana na podstawie danych uzyskanych z Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Struktura LiDAR ma swój początek w sposobie dokonywania pomiarów i wykorzystania do tego celu odpowiednich urządzeń technicznooptycznych. Pojęcie to charakteryzuje różne metody pozyskania danych o obiektach, jednak oparte na tych samych prawach technicznych. W grupie lidarowych wyróżnia się trzy ich rodzaje: ALS (Aiborne Laser Scanning) lotniczy skaning laserowy, TLS (Terrestrial Laser Scanning) statyczny skaning laserowy, MLS (Mobile Laser Scanning) mobilny skaning laserowy. Koncepcja tych trzech rodzajów opiera się na działaniu tachimetrów elektronicznych [Kurczyński 2006], a ściślej na pracy ręcznych dalmierzy elektromagnetycznych mierzących odległość między dwoma punktami. Jednakże różnica w uzyskaniu danych wiąże się z współpracą systemów GPS i INS (aby uzyskać współrzędne terenowe) w przypadku lotniczego oraz mobilnego skaningu. Uzupełnieniem w systemach mobilnych są odometry [Geodeta 2008], pozwalające określić własności ruchu pojazdu. W przypadku TLS określenie punktów w terenowym układzie współrzędnych, wykorzystuje się punkty osnowy lub w nowszych skanerach, odbiorniki GPS. Zdobycie numerycznej reprezentacji powierzchni lub obiektów wiąże się z uprzednim przygotowaniem planu działania obejmującego w swym zakresie w miarę pełną informację o opracowywanym obszarze. Podstawowymi źródłami w przypadku lotniczego skaningu są specjalne mapy lotnicze pomagające wyrysować kurs lotu (samolotu lub śmigłowca) oraz mapy topograficzne umożliwiające określenie średniej wysokości mierzonego terenu. Ważnym aspektem jest też znajomość intensywności zabudowy i zieleni, co pozwoli na uniknięcie pustych plam na opracowywanym odcinku. W metodzie mobilnego skanowania, planowanie pomiaru laserowego opiera się w znacznej mierze na wyznaczeniu toru jazdy, a w metodzie statycznej na oznaczeniu skanowanych elementów biało-czarnymi tarczami, pomagającymi łączyć ze sobą oddzielne skany z pojedynczych stanowisk skanera. Liczba pozyskanych punktów zależy od charakteru i wielkości wykonywanego projektu. Jednakże każda praca pomiarowa tego typu przynosi kilka milionów punktów, które trzeba opracować wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie. Acta Sci. Pol.

3 Identyfikacja linii kolejowej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego 205 CEL BADAŃ Celem badań była próba wyodrębnienia z chmury punktów mało gabarytowych elementów, takich jak torowisko kolejowe i sieć trakcyjna oraz częściowa próba omówienia możliwości metody zastosowanej do tego typu prac geodezyjno-inwentaryzacyjnych. Powstanie niniejszej publikacji miało również na celu uzyskanie odpowiedzi, czy jest szansa wykorzystania chociaż w części technologii lotniczego skaningu laserowego do precyzyjnych prac geodezyjnych. Za analizowany odcinek trasy kolejowej posłużył dworzec w miejscowości Bochnia oraz tereny bliskiego otoczenia dworca. OBSZAR BADAŃ Badana trasa kolejowa położona jest na szlaku E30/C-E-30, jako część linii kolejowej III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego [Rynek Kolejowy b.d.]. Szlak ten jest głównym (a nawet jedynym) łącznikiem południowej Polski z pozostałymi krajowymi miastami oraz z miastami krajów sąsiadujących, Niemiec i Ukrainy. Długość opracowanego obszaru, w skład którego wchodzą tereny dworca w Bochni oraz pobliskie obszary od strony Krakowa, wynosi 2130 m. Ryc. 1 obrazuje część terenu stanowiącego przedmiot opracowania. Wybór odpowiednich elementów do utworzenia kompleksowej jednostki pomiarowej ma na celu osiągnięcie wymaganych założeń dokładnościowych, użytkowych ekonomiczno-eksploatacyjnych. Fotogrametryczne firmy na świecie są zaopatrzone w różnorodną konfigurację umożliwiającą wykonywanie specjalistycznych pomiarów Ziemi. Ryc. 1. Teren opracowania Fig. 1. Terrain of study Formatio Circumiectus 13 (4) 2014

4 206 I. Piech, B. Pysz Główną przeszkodą do uzyskania zaplanowanych dokładności pomiarowych są duże koszty zakupu urządzeń. Najczęstszym przypadkiem jest kupowanie skanera dla już posiadanego samolotu. Opracowana chmura punktów została wykonana przez firmę MGGP Aero Sp. z o.o. z Tarnowa urządzeniem skanującym Riegl LMS-Q680i, zamontowanym na pokładzie samolotu Cessna T206H NAV III [Pyka 2010]. Fragment badanej chmury punktów jest częścią 30 km odcinka (Szarów Sterkowiec) pomierzonego przez firmę MGGP Aero. Obszar został wybrany ze względu na dużą i różnorodną ilość elementów wchodzących w skład linii kolejowej pozwalających kompleksowo identyfikować je na chmurze punktów. Uzyskanie chmury odbywało się na wysokości 500 m i dało gęstość około 11 pkt/m 2 ze średnią odległością punktów od siebie 0,29 m. Warto dodać, iż geometria całego 30 km odcinka była wzmacniana pasami chmur do głównego kierunku lotu oraz terenowymi pomiarami tachimetrycznymi płaszczyzn referencyjnych (najczęściej dachy pobliskich budynków (ryc. 2). Ryc. 2. Płaszczyzny referencyjne Fig. 2. Reference of surface Zastosowanie programu RiProcess firmy Riegl do zbadania wektorów płaszczyzn referencyjnych uzupełnia statystyki dotyczące dokładności pozyskanych informacji naziemnych. Odchylenie standardowe dla tych wektorów wpasowywanych do chmury punktów wynosiło 4,2 cm [Pyka 2010]. METODYKA BADAŃ Przygotowanie danych powiązane jest ściśle z uprzednim stworzeniem bazy posiadającej tylko potrzebne informacje do rozpatrywanego problemu. Wszystkie etapy opracowania, a więc od załadowania punktów do utworzenia modelu wybranych Acta Sci. Pol.

5 Identyfikacja linii kolejowej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego 207 elementów linii kolejowej, przygotowano w oprogramowaniu Cyclone 7.3 firmy Leica Geosystems. Załadowanie chmury punktów do obszaru roboczego odbywa się przez okno Cyclone-Navigator. Czas wczytywania danych lidarowych (Cyclone pozwala na import plików z różnym typem rozszerzenia) jest bardzo zróżnicowany w zależności od wielkości i ilości załadowywanych w jednym czasie plików. Pojawienie się w drzewku katalogowym ikon o nazwie ModelSpace kończy proces wgrywania chmury do postaci umożliwiającej jej edytowanie. FILTRACJA Filtracja chmury punktów z obszarów sąsiadujących oraz szumów, czyli punktów niemających żadnego zastosowania, jest procesem umożliwiającym pokazaniem tylko interesujących elementów, jak również zoptymalizowanie całej przestrzeni roboczej. Do usuwania zbędnych punktów istnieją wbudowane filtry, umożliwiające w dużej części przyśpieszenie tego procesu. Ze względu na charakter danych, szczególnie na występujące linie trakcyjne, postanowiono dokonać ręcznego usunięcia zbędnych punktów, jako że trudno byłoby kontrolować działanie filtrów na występujących obiektach. Ryc. 3 i 4 przedstawiają różnice między surową chmurą a chmurą z wykonaną filtracją. Wykonanie poprawnej wektoryzacji, a zarazem identyfikacji szyn i elementów trakcji, wynika w dużej mierze z wyboru poszczególnych punktów, wchodzących w skład danego obiektu. Wybór wartości odbicia był wskazywany ręcznie poprzez wybór pojedynczego kolorowego punktu na interesującym elemencie. W tym przypadku opcja Cut by Intensity (ryc. 5), była użyteczna tylko do wyodrębnienia szyn, natomiast do trakcji kolejowej była nieskuteczna. Powodem tej nieskuteczności był fakt, iż intensywność dla trakcji była taka Ryc. 3. Teren opracowania przed czyszczeniem Fig. 3. Terrain of study before cleaning Formatio Circumiectus 13 (4) 2014

6 208 I. Piech, B. Pysz Ryc. 4. Teren opracowania po czyszczeniu Fig. 4. Terrain of study after cleaning Ryc. 5. Działanie funkcji Cut by Intensity Fig. 5. Operation of function Cut by Intensity sama jak dla roślinności i podział chmury nie dawał żadnych oczekiwanych rezultatów. Ta niedogodność zmuszała do wykonywania dalszych prac (szczególnie wektoryzacji) w chmurze zawierającej nie potrzebne na ten czas punkty. Acta Sci. Pol.

7 Identyfikacja linii kolejowej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego 209 WEKTORYZACJA Wektoryzacja to określenie osi lub obszaru obiektów przez nadanie im elementów geometrycznych (linia, polilinia), pomiędzy punktami w chmurze. Takie działanie umożliwia import cech opracowania do innych oprogramowań inżynierskich niepotrafiących odczytać chmury punktów. Na przygotowanej chmurze punktów (ryc. 6) przystąpiono do próby określenia biegu elementów linii kolejowej, mając na uwadze jej podstawowe parametry geometryczne, szczególnie rozstaw pojedynczego torowiska. Wektoryzację przeprowadzono ręcznie po pojedynczych punktach na główkach szyn, przewodach kolejowych i na konstrukcjach wsporczych. Stworzenie polilinii (ciągła łamana linia, jako pojedynczy obiekt) zaczyna się od wielokrotnego wyboru pojedynczych punktów, które będą stanowić załamania nowo powstałej polilinii (ryc. 7). Ryc. 6. Reprezentacja torowiska na chmurze Fig. 6. Representation of railway line in point clouds Wykonanie modelowania w sposób manualny, o jakim była mowa wyżej, jest procesem czasochłonnym, szczególnie dla obiektów wchodzących w skład trakcji kolejowej. Tymczasem nie umniejsza to rangi opracowania ze względu na fakt, iż wybór punktów tworzących linie musiał być na tyle precyzyjny, aby jak najdokładniej pokazać przebieg wektoryzowanych elementów. Ryc. 8 przedstawia końcowy efekt pracy nad poszczególnymi osiami szyn. Jak już wspomniano, prace nad wektoryzacją szyn kolejowych przeprowadzono na kopii chmury punktów specjalnie do tego celu przygotowanej. Natomiast identyfikacja sieci trakcyjnej odbywała się na oryginalnej chmurze. W przypadku tego opracowania Formatio Circumiectus 13 (4) 2014

8 210 I. Piech, B. Pysz Ryc. 7. Osie sieci kolejowych Fig. 7. Axis of railway network Ryc. 8. Szyny kolejowe jako polilinia Fig. 8. Trainlines as a polilain Acta Sci. Pol.

9 Identyfikacja linii kolejowej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego 211 sieć trakcyjna oznacza dolny przewód zasilający oraz słupy wsporcze. Tylko te elementy można było wykreślić na chmurze. Drobne wyjątki stanowiły niektóre słupy posiadające niewiele punktów laserowych, co też spowodowało zaniechanie dalszej wektoryzacji słupa lub całkowite nieuwzględnienie go w opracowaniu (ryc. 9). W trakcie wektoryzacji sieci trakcyjnej, kopiowano elementy liniowe przedstawiające osie szyn z oddzielnej chmury dla lepszej orientacji w punktach leżących ponad danym torowiskiem. Połączenie wykonanych części modelowania uwidoczniono na ryc. 10. Ryc. 9. Brak identyfikacji części słupów Fig. 9. No identification of pylons Ryc. 10. Połączenie szyn z trakcją Fig. 10. Connection of trainlines with traction Formatio Circumiectus 13 (4) 2014

10 212 I. Piech, B. Pysz Wkreślanie prostych łamanych w punkty definiujące infrastrukturę kolejową wiązało się z pewnymi niedogodnościami dotyczącymi identyfikacji kształtów, rozmiarów oraz pozycji przestrzennej. W trakcie rozpoznawania i wektoryzowania szczegółów terenowych posługiwano się: lotniczym zdjęciem opracowywanego terenu z średnioformatowej kamery cyfrowej Hasselblad 39 MPx, wykonanym w czasie pomiaru lidarowego, wytycznymi PKP PLK Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 dla ustalenia podstawowych wymiarów torów kolejowych. Dokładność i jakość realizacji zależała od subiektywnej oceny wykonawcy. Według Warunków technicznych Id-1 szerokość torów to odległość między wew nętrznymi krawędziami mierzona 14 mm poniżej górnej powierzchni główki danej szyny, która w Polsce wynosi 1435 mm. Informacja o rozstawie szyn nie była pełną informacją pozwalającą na właściwe wpasowanie linii określającej przebieg torów. Okazało się, iż kopiowanie i przesuwanie równoległe względem utworzonej pojedynczej szyny o wartość 1435 mm nie spowodowało właściwego pokrycia dla punktów reprezentujących szynę stanowiącą parę dla badanego torowiska. Wyjściem z kłopotów była analiza charakterystyki technicznej szyn i dojście do wniosku, że punkty przy takiej gęstości będą ukazywały środek główki szyn. Warto podkreślić, iż wektoryzacja oraz pomiary na chmurze punktów są obarczone błędami ludzkimi, wynikającymi często z niedostatecznej gęstości punktów. Sprawdzenie poprawności wymiarów to sprawdzenie, czy dana wartość rozstawu szyn mieści się w granicach dopuszczalnych odchyłek. Jednakże jest to tylko teoretyczne zweryfikowanie, ponieważ wartości z tabeli 1 przedstawiają dopuszczalne odchyłki dla nominalnej szerokości toru, czyli dla 1435 mm. Tabela 1. Wartości dopuszczalnych odchyłek Table 1. Allowed value of deviation Prędkość na torowisku Speed on track-way km h 1 Różnica w nominalnej szerokości toru Difference in nominal width of track mm Nie na wszystkich torowiskach można było wykorzystywać rozstaw o wartości 1500 mm, ze względu na dużą rozbieżność w odległości między powstałym modelem a punktami oznaczającymi faktyczne położenie środka szyn. Chmura punktów, jako zbiór wielu milionów pojedynczych punktów tworzący pewien fragment obszaru o dużym natężeniu elementów, nie zawsze jest czytelna bez uprzednich zabiegów pomagających urealnić jej odbiór. Kolorowa chmura punktów pozwala w prosty sposób uatrakcyjnić i uwypuklić przedstawiony na niej obszar wraz z obiektami. Nałożenie rzeczywistych kolorów odbywa się na podstawie dopasowania zdjęcia (tekstury) do chmury punktów. Za teksturę, czyli powierzchnię niosącą informację o barwie obiektu, posłużyło zdjęcie lotnicze wykonywane podczas pomiaru lidarowego. Po wskazaniu kilkunastu par punktów i przeliczeniu błędów, wybrano pary o najmniejszej wartości błędów. Acta Sci. Pol.

11 Identyfikacja linii kolejowej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego 213 WNIOSKI Pomiary ALS, niosące za sobą duże pokłady informacji, są wstanie w niedalekiej przyszłości zaspokoić rynek różnych branż technicznych produktami i opracowaniami, których podstawą będzie chmura punktów. Na chmurze punktów o gęstości 11 pkt m 2, identyfikowano i wektoryzowano trzy rodzaje obiektów: szyny (oś główki szyn), przewód jezdny oraz konstrukcje wsporcze, czyli słupy trakcyjne. Potwierdzono zastosowanie do pomiarów rozstawu torowisk i identyfikacji osi szyn na chmurze punktów, czego dowodem są granice określonych odchyłek. Wyznaczenie pozycji konstrukcji wsporczych wymagało większych nakładów pracy niż pozostałe elementy. W niektórych fragmentach chmury słupy trakcyjne nie zostały wymodelowane ze względu na małą ilość punktów. Ujawnienie na chmurze przewodu jezdnego nie stwarzało większych trudności, jednakże problemem było utrzymanie go na właściwej wysokości. Opracowywana chmura punktów wystarcza do ogólnego przedstawienia zakresu pewnych robót. W wypadku szczegółowych i dokładniejszych prac inżynierskich tego typu opracowania muszą opierać się o gęstszą chmurę punktów. Dużymi niedogodnościami w pozyskaniu danych ze skaningu lotniczego pozostają kwestie ekonomiczne i techniczne. Ze względu na potrzebę zaopatrywania się w dużą ilość sprzętu niezbędnego do nalotów, samolotu, a także wykwalifikowanej załogi, koszty przedsięwzięcia wzrastają bardzo szybko. Warto jednak zauważyć, iż naloty wykonuje się na dużych obszarach czyniąc pomiary lidarowe bardziej ekonomicznymi. Natomiast koszty prac kameralnych zależą od zakresu i charakteru opracowania oraz posiadanego oprogramowania. PIŚMIENNICTWO Kurczyński Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Cz. 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa. Pyka K., Słota M., Borowiec N., Kundzierewicz T., Poręba M., Airborne Laser Scanning Data For Railway Lines Survey. PAK 58(3). Geodeta Miesięcznik Geoinformacyjny, 2008, kwiecień (155). Dodatek Skanery Laserowe. Rynek Kolejowy [b.d.], Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1). Załącznik do zarządzenia Nr 14/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r. Zaakceptowano do druku Accepted for print: Formatio Circumiectus 13 (4) 2014

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r.

Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r. Karolina Żurek 17 czerwiec 2010r. Skanowanie laserowe to metoda pomiaru polegająca na przenoszeniu rzeczywistego kształtu trójwymiarowego obiektu do postaci cyfrowej. Bezpośrednim produktem skanowania

Bardziej szczegółowo

Skanowanie laserowe w pomiarach elementów infrastruktury transportu szynowego. Technique terrestrial laser scanning for railway tunnel measurements.

Skanowanie laserowe w pomiarach elementów infrastruktury transportu szynowego. Technique terrestrial laser scanning for railway tunnel measurements. Technika laserowe skanowanie tunelu kolejowego. Technique terrestrial laser scanning for railway tunnel measurements. Die Technik - Laserscanning Bahn Tunnel. [Dokument elektroniczny]. Wersja do Windows.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

Skanowanie laserowe w pomiarach elementów infrastruktury transportu szynowego

Skanowanie laserowe w pomiarach elementów infrastruktury transportu szynowego Skanowanie laserowe w pomiarach elementów infrastruktury transportu szynowego Każda z instytucji zarządzających drogami szynowymi zobligowana jest stosownymi instrukcjami branżowymi i wytycznymi technicznymi

Bardziej szczegółowo

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Przez 27 lat, od kiedy Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym została udostępniona dla masowego ruchu turystycznego, jej

Bardziej szczegółowo

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych mgr inż. Marcin Brach dr hab. Jarosław Chormański Katedra Inżynierii Wodnej Zakład Hydrologii

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji połoŝenia przestrzennego, kształtu oraz relacji przestrzennych obiektów SIP

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH Małgorzata Woroszkiewicz Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI PRZESTRZENNEJ DANYCH Z LOTNICZEGO, NAZIEMNEGO I MOBILNEGO SKANINGU LASEROWEGO JAKO WSTĘP DO ICH INTEGRACJI

ANALIZA DOKŁADNOŚCI PRZESTRZENNEJ DANYCH Z LOTNICZEGO, NAZIEMNEGO I MOBILNEGO SKANINGU LASEROWEGO JAKO WSTĘP DO ICH INTEGRACJI Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 25, 2013, s. 255-260 ISBN 978-83-61576-24-2 ANALIZA DOKŁADNOŚCI PRZESTRZENNEJ DANYCH Z LOTNICZEGO, NAZIEMNEGO I MOBILNEGO SKANINGU LASEROWEGO JAKO

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie wyk. mgr inż. Karolina Hejbudzka, dr inż. Andrzej Dumalski Informacje wstępne W 2013r został

Bardziej szczegółowo

Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych

Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych Karol Kwiatek Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Karol.Kwiatek@uek.krakow.pl 23.05.2014

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI FOTOGRAMETRII KOŁA NAUKOWEGO GODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI FOTOGRAMETRII KOŁA NAUKOWEGO GODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI FOTOGRAMETRII KOŁA NAUKOWEGO GODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE Od listopada 2011 funkcjonuje Sekcja Fotogrametrii Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Rolniczego. W ramach prac

Bardziej szczegółowo

LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE. Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel.

LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE. Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel. LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel. +48 501 317 651 PLAN PREZENTACJI Krótki zarys technologii skaningu laserowego

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka

KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO SEKCJA FOTOGRAMETRII JEST TO JAK DOTĄD JEDYNE DZIECKO KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UR. ZRZESZAJĄCA OD PONAD ROKU CIEKAWSKICH STUDENTÓW PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ SWOJĄ

Bardziej szczegółowo

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat: Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Kartometryczność zdjęcia Zdjęcie lotnicze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Cel projektu

Wprowadzenie Cel projektu Bartek 3D Studenckie Koła Naukowe KNL Sekcja Geomatyki Wydział Leśny UR w Krakowie Dahlta AGH w Krakowie Architektury Krajobrazu UR w Krakowie Koło Geografów UP w Krakowie Koordynacja: Laboratorium Geomatyki

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ

WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ Karol DAWIDOWICZ Jacek LAMPARSKI Krzysztof ŚWIĄTEK Instytut Geodezji UWM w Olsztynie XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji, 16-18.09.2007

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Trimble Spatial Imaging. Sprowadzamy Geoprzestrzenna informację na ziemię

Trimble Spatial Imaging. Sprowadzamy Geoprzestrzenna informację na ziemię Trimble Spatial Imaging Sprowadzamy Geoprzestrzenna informację na ziemię Trimble VX Trimble VX Spatial Station Trimble VX -kamera -opcja robotic -skanowanie Trimble GX -funkcja SureScan -pozostałe funkcje

Bardziej szczegółowo

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Raport z przeprowadzonych badań Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Spis treści Spis treści... 2 1.Cel badań... 3 2. Skanowanie 3D pozyskanie geometrii... 3 3. Praca

Bardziej szczegółowo

zwala opracować mapy do celów projektowych

zwala opracować mapy do celów projektowych Ocena możliwości zastosowania lotniczego skaningu laserowego do opracowania map kolejowych Komplementarny Nie należy postrzegać lotniczego skaningu laserowego jako głównego i tym bardziej jedynego źródła

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynierska

Geodezja Inżynierska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Pelagia BIŁKA Magda PLUTA Bartosz MITKA Maria ZYGMUNT

Pelagia BIŁKA Magda PLUTA Bartosz MITKA Maria ZYGMUNT Pelagia BIŁKA Magda PLUTA Bartosz MITKA Maria ZYGMUNT EPISTEME 22/2014, t. II s. 33-40 ISSN 1895-2241 WYZNACZENIE BŁĘDU WSKAZANIA DŁUGOŚCI NA- ZIEMNEGO SKANERA LASEROWEGO W WARUNKACH POLOWYCH DETERMINATION

Bardziej szczegółowo

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH AUTORZY: Hubert Kubik, Marcin Lewandowski SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl Podstawowe informacje Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia : Przebudowa drogi gminnej ul.brzozowej w Mzykach. Inwestor : Gmina i miasto Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa Pozyskanie terenu Prace geodezyjne na etapie studiów projektowych Prace geodezyjne na etapie projektu szczegó łowego Geodezyjne opracowanie projektu OBIEKT Tyczenie Pomiary

Bardziej szczegółowo

Kompletne rozwiązania Trimble dla BIM. Wojciech Stolarski

Kompletne rozwiązania Trimble dla BIM. Wojciech Stolarski Kompletne rozwiązania Trimble dla BIM Wojciech Stolarski Plan prezentacji Naziemny skaning laserowy Bezzałogowa fotogrametria lotnicza Skaning laserowy Pozyskiwanie informacji o kształcie obiektu technologią

Bardziej szczegółowo

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych. Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ*

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych. Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ* Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ* Wpływ urządzeń pomiarowych na jakość połączeń szynowych wykonywanych w *mgr inż. Łukasz WILCZYŃSKI PKP PLK S.A - Centrum Diagnostyki *mgr inż. Mariusz MASTALERZ PKP

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych D-01.01.01 Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego

Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Marcin Myszkowski Marek Ksepko Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie stereogramu zdjęć na stacji cyfrowej Delta

Opracowanie stereogramu zdjęć na stacji cyfrowej Delta Uniwersytet Uniwersytet Rolniczy Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7 Załącznik do zarządzenia Nr 27/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r. Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Kraków,

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Kraków, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Kraków, 27.02.2008 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH Lp Temat pracy Promotor 2 Modelowanie przebiegu w czasie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1 Wykład 5 Pomiary sytuacyjne Wykład 5 1 Proste pomiary polowe Tyczenie linii prostych Tyczenie kątów prostych Pomiar szczegółów topograficznych: - metoda ortogonalna, - metoda biegunowa, - związek liniowy.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 owe spojrzenie na cyfrową fotogrametrię bliskiego zasięgu Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 TPI istniejemy od 1991 zatrudniamy 26 osób 5 biur: Warszawa, Wrocław, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia na UP w Lublinie Studia na kierunku geodezja i kartografia na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym zostały

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu ŹRÓDŁA: MATERIAŁY Z PREZENTACJI FIRMY TELEATLAS: METODYKA MOBILE MAPPING SYSTEM, WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Geomatyka 2 Nazwa w języku angielskim Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp

WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp Autor: inż. Izabela KACZMAREK Opiekun naukowy: dr inż. Ryszard SOŁODUCHA WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp Obecnie wykorzystywane przez

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE, WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyznaczenia osi trasy i

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Sprawy organizacyjne Podstawowe wiadomości z geodezji Wstęp do rachunku współrzędnych

Zajęcia 1. Sprawy organizacyjne Podstawowe wiadomości z geodezji Wstęp do rachunku współrzędnych KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zajęcia 1 Sprawy organizacyjne Podstawowe wiadomości z geodezji Wstęp do rachunku współrzędnych Autor: Dawid Zientek Skrypty

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Michał Bednarczyk Renata Pelc-Mieczkowska UWM Olsztyn XXIV DOROCZNA KONFERENCJA PTIP ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Wstęp Technika

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O

Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O u l. M i ń s k a 3 8 54-6 1 0 W r o c ł a w W DUŻYM SKRÓCIE Co to jest skaning? Podgląd i edycja wyników skanowania Chmura punktów, wirtualna

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania

Bardziej szczegółowo

POMIARY SYTUACYJNE POMIARY SYTUACYJNE Wykonanie każdej mapy powinno byd poprzedzone pracami wstępnymi polegającymi na określeniu skali mapy i treści mapy. Na wstępie należy przewidzied skalę mapy, gdyż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPIS TRESCI 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Zastosowania fotogrametrii Nazwa modułu w języku angielskim The Using of hotogrammetry

Bardziej szczegółowo

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Zakopane 7/09/2009 Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Łukasz Sławik, Dyr. segmentu Ochrona Środowiska 1 zaproszenie na warsztaty W ramach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kierunki i specjalności: Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Geomatyka. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geomatyka. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geomatyka Nazwa modułu w języku angielskim Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA. Słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, inwentaryzacja pomników przyrody nieożywionej, ostańce

STRESZCZENIA. Słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, inwentaryzacja pomników przyrody nieożywionej, ostańce STRESZCZENIA 10 Paweł Ćwiąkała, Edyta Puniach, Monika Jarosz, Kamil Kmak: Geodezyjna inwentaryzacja ostańców jurajskich na przykładzie Maczugi Herkulesa w Pieskowej Skale Geomatics and Environmental Engineering

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 WYTYCZENIE ROBÓT W TERENIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja terenowa i inne zastosowania GPS w pożarnictwie. Jacek Mucha Specjalista GNSS/GIS

Inwentaryzacja terenowa i inne zastosowania GPS w pożarnictwie. Jacek Mucha Specjalista GNSS/GIS Inwentaryzacja terenowa i inne zastosowania GPS w pożarnictwie Jacek Mucha Specjalista GNSS/GIS W programie: Aktualne zastosowania GPS Dlaczego inwentaryzacja jest ważna? Jak ją poprawnie wykonać? Grupa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE MAPY NUMERYCZNEJ SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1 : 1 000 i 1 : 500 DROGI KRAJOWEJ NR 19 na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01. 01. 00. 10 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM 1.Wstęp. 1.1Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Zarządzanie majątkiem drogowym Strona 1 ERGO umożliwia zarządzanie majątkiem drogowym, którego ewidencjonowanie odbywa się zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Geoinformatyków. Instytut Geodezji Wydział Nauk Technicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Sprawozdanie

Studenckie Koło Geoinformatyków. Instytut Geodezji Wydział Nauk Technicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Sprawozdanie Studenckie Koło Geoinformatyków Instytut Geodezji Wydział Nauk Technicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Sprawozdanie z obozu naukowego w Karłowie w Górach Stołowych w dniu 14 października 2014

Bardziej szczegółowo

System mapy numerycznej GEO-MAP

System mapy numerycznej GEO-MAP mgr inż. Waldemar Izdebski GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Szaserów 120B m 14 04-349 Warszawa, tel. 610-36-54 System mapy numerycznej GEO-MAP System GEO-MAP jest wygodnym i prostym w obsłudze narzędziem możliwym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY

PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY SAG Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk FM-Profil informacje ogólne Producent: SAG GmbH CeGIT Wallenhorst (Niemcy). Dystrybucja: SAG ELBUD

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

LOTNICZE SKANOWANIE LASEROWE KRAKOWA AIRBORNE LASER SCANNING OF CRACOW. Ireneusz Jędrychowski. Biuro Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Krakowa

LOTNICZE SKANOWANIE LASEROWE KRAKOWA AIRBORNE LASER SCANNING OF CRACOW. Ireneusz Jędrychowski. Biuro Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Krakowa Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 LOTNICZE SKANOWANIE LASEROWE KRAKOWA AIRBORNE LASER SCANNING OF CRACOW Ireneusz Jędrychowski Biuro Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania danych grawimetrycznych do redukcji obserwacji geodezyjnych Tomasz Olszak Małgorzata Jackiewicz Stanisław Margański

Źródła pozyskiwania danych grawimetrycznych do redukcji obserwacji geodezyjnych Tomasz Olszak Małgorzata Jackiewicz Stanisław Margański Źródła pozyskiwania danych grawimetrycznych do redukcji obserwacji geodezyjnych Tomasz Olszak Małgorzata Jackiewicz Stanisław Margański Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Motywacja

Bardziej szczegółowo

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Mój 1. Wykład z Geodezji i Kartografii na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 08.10.2014 Wydział Architektury I rok GP i Kartografia... nie będzie

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Monika Badurska Eurosystem S.A. Marcin Matusiak Fugro Aerial Mapping B.V. Plan prezentacji Podsumowanie dotychczasowych prac w projekcie ISOK Realizacja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA I GEOINFORMATYKA PROMOTOR Górski Dr Krzysztof Bojarowski TEMATYKA PRAC

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 22 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Drony nad drogami. Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach.

Drony nad drogami. Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Drony nad drogami Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach. ZDW w Katowicach Referat Geodezji

Bardziej szczegółowo