IDENTYFIKACJA LINII KOLEJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO RAILWAY LINE IDENTIFICATION USING AIRBORNE LASER SCANNING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDENTYFIKACJA LINII KOLEJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO RAILWAY LINE IDENTIFICATION USING AIRBORNE LASER SCANNING"

Transkrypt

1 DOI: Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 13 (4) 2014, IDENTYFIKACJA LINII KOLEJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO RAILWAY LINE IDENTIFICATION USING AIRBORNE LASER SCANNING Izabela Piech, Bartłomiej Pysz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. Przedmiotem badań było określenie możliwości rozpoznawania elementów linii kolejowej na lotniczej chmurze punktów i wykorzystanie tego typu opracowań w geodezji inżynieryjnej. Obiekt opracowania stanowił fragment odcinka kolejowego w miejscowości Bochnia. Badania obejmują ogólny opis technologii LiDAR i lotniczego skaningu laserowego, identyfikację części elementów z linii kolejowej, które spełniają wymagania dokładnościowe, potwierdzone pomiarami kontrolnymi. Następnie omówiono sposób zaprezentowania opracowanej chmury punktów za pomocą nałożenia na nią tekstury ze zdjęcia lotniczego. Abstract. The investigations was to recognize the elements of the railway line on the airborne point clouds and using this type of studies in Engineering Geodesy. The object was elaborate on the part of the railway line in the Bochnia City. Such works contains an overview of LiDAR technology and an airborne laser scanning, the identification of the elements of the railway from the point clouds line, fulfil the requirements of precision, which confirmed control measurements. Next discusses how to present point clouds by imposition texture from a aerial photography. Słowa kluczowe: lotniczy skaning laserowy, chmura punktów, linia kolejowa, wektoryzacja, oprogramowanie Leica Cyclone. Key words: airborne laser scanning, point clouds, railway line, vectorization, Leica Cyclone software. Adres do korespondencji Corresponding authors: dr inż. Izabela Piech, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 253a, Kraków, inż. Bartłomiej Pysz, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,

2 204 I. Piech, B. Pysz WSTĘP Postęp techniczny wymusza stworzenie nowych metod pozyskiwania danych z szeroko rozumianej platformy lotniczej, za którą uważać można kamery cyfrowe oraz skanery laserowe wraz z całym systemem. Duża liczba ukończonych i nowo powstających projektów polegających na zdobyciu właściwych danych terenowych, opiera się na systemach lidarowych. Coraz więcej zleceniodawców oczekuje zastosowań pomiarów lidarowych, a konkretnie lotniczego skaningu laserowego, do zadań z dziedziny geodezji inżynieryjnej. Badania nad przydatnością lotniczego skanera laserowego do mierzenia linii kolejowych mogą prowadzić do ich unowocześnienia i ulepszenia na całym obszarze kraju. Przeprowadzona próba została wykonana na podstawie danych uzyskanych z Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Struktura LiDAR ma swój początek w sposobie dokonywania pomiarów i wykorzystania do tego celu odpowiednich urządzeń technicznooptycznych. Pojęcie to charakteryzuje różne metody pozyskania danych o obiektach, jednak oparte na tych samych prawach technicznych. W grupie lidarowych wyróżnia się trzy ich rodzaje: ALS (Aiborne Laser Scanning) lotniczy skaning laserowy, TLS (Terrestrial Laser Scanning) statyczny skaning laserowy, MLS (Mobile Laser Scanning) mobilny skaning laserowy. Koncepcja tych trzech rodzajów opiera się na działaniu tachimetrów elektronicznych [Kurczyński 2006], a ściślej na pracy ręcznych dalmierzy elektromagnetycznych mierzących odległość między dwoma punktami. Jednakże różnica w uzyskaniu danych wiąże się z współpracą systemów GPS i INS (aby uzyskać współrzędne terenowe) w przypadku lotniczego oraz mobilnego skaningu. Uzupełnieniem w systemach mobilnych są odometry [Geodeta 2008], pozwalające określić własności ruchu pojazdu. W przypadku TLS określenie punktów w terenowym układzie współrzędnych, wykorzystuje się punkty osnowy lub w nowszych skanerach, odbiorniki GPS. Zdobycie numerycznej reprezentacji powierzchni lub obiektów wiąże się z uprzednim przygotowaniem planu działania obejmującego w swym zakresie w miarę pełną informację o opracowywanym obszarze. Podstawowymi źródłami w przypadku lotniczego skaningu są specjalne mapy lotnicze pomagające wyrysować kurs lotu (samolotu lub śmigłowca) oraz mapy topograficzne umożliwiające określenie średniej wysokości mierzonego terenu. Ważnym aspektem jest też znajomość intensywności zabudowy i zieleni, co pozwoli na uniknięcie pustych plam na opracowywanym odcinku. W metodzie mobilnego skanowania, planowanie pomiaru laserowego opiera się w znacznej mierze na wyznaczeniu toru jazdy, a w metodzie statycznej na oznaczeniu skanowanych elementów biało-czarnymi tarczami, pomagającymi łączyć ze sobą oddzielne skany z pojedynczych stanowisk skanera. Liczba pozyskanych punktów zależy od charakteru i wielkości wykonywanego projektu. Jednakże każda praca pomiarowa tego typu przynosi kilka milionów punktów, które trzeba opracować wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie. Acta Sci. Pol.

3 Identyfikacja linii kolejowej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego 205 CEL BADAŃ Celem badań była próba wyodrębnienia z chmury punktów mało gabarytowych elementów, takich jak torowisko kolejowe i sieć trakcyjna oraz częściowa próba omówienia możliwości metody zastosowanej do tego typu prac geodezyjno-inwentaryzacyjnych. Powstanie niniejszej publikacji miało również na celu uzyskanie odpowiedzi, czy jest szansa wykorzystania chociaż w części technologii lotniczego skaningu laserowego do precyzyjnych prac geodezyjnych. Za analizowany odcinek trasy kolejowej posłużył dworzec w miejscowości Bochnia oraz tereny bliskiego otoczenia dworca. OBSZAR BADAŃ Badana trasa kolejowa położona jest na szlaku E30/C-E-30, jako część linii kolejowej III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego [Rynek Kolejowy b.d.]. Szlak ten jest głównym (a nawet jedynym) łącznikiem południowej Polski z pozostałymi krajowymi miastami oraz z miastami krajów sąsiadujących, Niemiec i Ukrainy. Długość opracowanego obszaru, w skład którego wchodzą tereny dworca w Bochni oraz pobliskie obszary od strony Krakowa, wynosi 2130 m. Ryc. 1 obrazuje część terenu stanowiącego przedmiot opracowania. Wybór odpowiednich elementów do utworzenia kompleksowej jednostki pomiarowej ma na celu osiągnięcie wymaganych założeń dokładnościowych, użytkowych ekonomiczno-eksploatacyjnych. Fotogrametryczne firmy na świecie są zaopatrzone w różnorodną konfigurację umożliwiającą wykonywanie specjalistycznych pomiarów Ziemi. Ryc. 1. Teren opracowania Fig. 1. Terrain of study Formatio Circumiectus 13 (4) 2014

4 206 I. Piech, B. Pysz Główną przeszkodą do uzyskania zaplanowanych dokładności pomiarowych są duże koszty zakupu urządzeń. Najczęstszym przypadkiem jest kupowanie skanera dla już posiadanego samolotu. Opracowana chmura punktów została wykonana przez firmę MGGP Aero Sp. z o.o. z Tarnowa urządzeniem skanującym Riegl LMS-Q680i, zamontowanym na pokładzie samolotu Cessna T206H NAV III [Pyka 2010]. Fragment badanej chmury punktów jest częścią 30 km odcinka (Szarów Sterkowiec) pomierzonego przez firmę MGGP Aero. Obszar został wybrany ze względu na dużą i różnorodną ilość elementów wchodzących w skład linii kolejowej pozwalających kompleksowo identyfikować je na chmurze punktów. Uzyskanie chmury odbywało się na wysokości 500 m i dało gęstość około 11 pkt/m 2 ze średnią odległością punktów od siebie 0,29 m. Warto dodać, iż geometria całego 30 km odcinka była wzmacniana pasami chmur do głównego kierunku lotu oraz terenowymi pomiarami tachimetrycznymi płaszczyzn referencyjnych (najczęściej dachy pobliskich budynków (ryc. 2). Ryc. 2. Płaszczyzny referencyjne Fig. 2. Reference of surface Zastosowanie programu RiProcess firmy Riegl do zbadania wektorów płaszczyzn referencyjnych uzupełnia statystyki dotyczące dokładności pozyskanych informacji naziemnych. Odchylenie standardowe dla tych wektorów wpasowywanych do chmury punktów wynosiło 4,2 cm [Pyka 2010]. METODYKA BADAŃ Przygotowanie danych powiązane jest ściśle z uprzednim stworzeniem bazy posiadającej tylko potrzebne informacje do rozpatrywanego problemu. Wszystkie etapy opracowania, a więc od załadowania punktów do utworzenia modelu wybranych Acta Sci. Pol.

5 Identyfikacja linii kolejowej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego 207 elementów linii kolejowej, przygotowano w oprogramowaniu Cyclone 7.3 firmy Leica Geosystems. Załadowanie chmury punktów do obszaru roboczego odbywa się przez okno Cyclone-Navigator. Czas wczytywania danych lidarowych (Cyclone pozwala na import plików z różnym typem rozszerzenia) jest bardzo zróżnicowany w zależności od wielkości i ilości załadowywanych w jednym czasie plików. Pojawienie się w drzewku katalogowym ikon o nazwie ModelSpace kończy proces wgrywania chmury do postaci umożliwiającej jej edytowanie. FILTRACJA Filtracja chmury punktów z obszarów sąsiadujących oraz szumów, czyli punktów niemających żadnego zastosowania, jest procesem umożliwiającym pokazaniem tylko interesujących elementów, jak również zoptymalizowanie całej przestrzeni roboczej. Do usuwania zbędnych punktów istnieją wbudowane filtry, umożliwiające w dużej części przyśpieszenie tego procesu. Ze względu na charakter danych, szczególnie na występujące linie trakcyjne, postanowiono dokonać ręcznego usunięcia zbędnych punktów, jako że trudno byłoby kontrolować działanie filtrów na występujących obiektach. Ryc. 3 i 4 przedstawiają różnice między surową chmurą a chmurą z wykonaną filtracją. Wykonanie poprawnej wektoryzacji, a zarazem identyfikacji szyn i elementów trakcji, wynika w dużej mierze z wyboru poszczególnych punktów, wchodzących w skład danego obiektu. Wybór wartości odbicia był wskazywany ręcznie poprzez wybór pojedynczego kolorowego punktu na interesującym elemencie. W tym przypadku opcja Cut by Intensity (ryc. 5), była użyteczna tylko do wyodrębnienia szyn, natomiast do trakcji kolejowej była nieskuteczna. Powodem tej nieskuteczności był fakt, iż intensywność dla trakcji była taka Ryc. 3. Teren opracowania przed czyszczeniem Fig. 3. Terrain of study before cleaning Formatio Circumiectus 13 (4) 2014

6 208 I. Piech, B. Pysz Ryc. 4. Teren opracowania po czyszczeniu Fig. 4. Terrain of study after cleaning Ryc. 5. Działanie funkcji Cut by Intensity Fig. 5. Operation of function Cut by Intensity sama jak dla roślinności i podział chmury nie dawał żadnych oczekiwanych rezultatów. Ta niedogodność zmuszała do wykonywania dalszych prac (szczególnie wektoryzacji) w chmurze zawierającej nie potrzebne na ten czas punkty. Acta Sci. Pol.

7 Identyfikacja linii kolejowej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego 209 WEKTORYZACJA Wektoryzacja to określenie osi lub obszaru obiektów przez nadanie im elementów geometrycznych (linia, polilinia), pomiędzy punktami w chmurze. Takie działanie umożliwia import cech opracowania do innych oprogramowań inżynierskich niepotrafiących odczytać chmury punktów. Na przygotowanej chmurze punktów (ryc. 6) przystąpiono do próby określenia biegu elementów linii kolejowej, mając na uwadze jej podstawowe parametry geometryczne, szczególnie rozstaw pojedynczego torowiska. Wektoryzację przeprowadzono ręcznie po pojedynczych punktach na główkach szyn, przewodach kolejowych i na konstrukcjach wsporczych. Stworzenie polilinii (ciągła łamana linia, jako pojedynczy obiekt) zaczyna się od wielokrotnego wyboru pojedynczych punktów, które będą stanowić załamania nowo powstałej polilinii (ryc. 7). Ryc. 6. Reprezentacja torowiska na chmurze Fig. 6. Representation of railway line in point clouds Wykonanie modelowania w sposób manualny, o jakim była mowa wyżej, jest procesem czasochłonnym, szczególnie dla obiektów wchodzących w skład trakcji kolejowej. Tymczasem nie umniejsza to rangi opracowania ze względu na fakt, iż wybór punktów tworzących linie musiał być na tyle precyzyjny, aby jak najdokładniej pokazać przebieg wektoryzowanych elementów. Ryc. 8 przedstawia końcowy efekt pracy nad poszczególnymi osiami szyn. Jak już wspomniano, prace nad wektoryzacją szyn kolejowych przeprowadzono na kopii chmury punktów specjalnie do tego celu przygotowanej. Natomiast identyfikacja sieci trakcyjnej odbywała się na oryginalnej chmurze. W przypadku tego opracowania Formatio Circumiectus 13 (4) 2014

8 210 I. Piech, B. Pysz Ryc. 7. Osie sieci kolejowych Fig. 7. Axis of railway network Ryc. 8. Szyny kolejowe jako polilinia Fig. 8. Trainlines as a polilain Acta Sci. Pol.

9 Identyfikacja linii kolejowej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego 211 sieć trakcyjna oznacza dolny przewód zasilający oraz słupy wsporcze. Tylko te elementy można było wykreślić na chmurze. Drobne wyjątki stanowiły niektóre słupy posiadające niewiele punktów laserowych, co też spowodowało zaniechanie dalszej wektoryzacji słupa lub całkowite nieuwzględnienie go w opracowaniu (ryc. 9). W trakcie wektoryzacji sieci trakcyjnej, kopiowano elementy liniowe przedstawiające osie szyn z oddzielnej chmury dla lepszej orientacji w punktach leżących ponad danym torowiskiem. Połączenie wykonanych części modelowania uwidoczniono na ryc. 10. Ryc. 9. Brak identyfikacji części słupów Fig. 9. No identification of pylons Ryc. 10. Połączenie szyn z trakcją Fig. 10. Connection of trainlines with traction Formatio Circumiectus 13 (4) 2014

10 212 I. Piech, B. Pysz Wkreślanie prostych łamanych w punkty definiujące infrastrukturę kolejową wiązało się z pewnymi niedogodnościami dotyczącymi identyfikacji kształtów, rozmiarów oraz pozycji przestrzennej. W trakcie rozpoznawania i wektoryzowania szczegółów terenowych posługiwano się: lotniczym zdjęciem opracowywanego terenu z średnioformatowej kamery cyfrowej Hasselblad 39 MPx, wykonanym w czasie pomiaru lidarowego, wytycznymi PKP PLK Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 dla ustalenia podstawowych wymiarów torów kolejowych. Dokładność i jakość realizacji zależała od subiektywnej oceny wykonawcy. Według Warunków technicznych Id-1 szerokość torów to odległość między wew nętrznymi krawędziami mierzona 14 mm poniżej górnej powierzchni główki danej szyny, która w Polsce wynosi 1435 mm. Informacja o rozstawie szyn nie była pełną informacją pozwalającą na właściwe wpasowanie linii określającej przebieg torów. Okazało się, iż kopiowanie i przesuwanie równoległe względem utworzonej pojedynczej szyny o wartość 1435 mm nie spowodowało właściwego pokrycia dla punktów reprezentujących szynę stanowiącą parę dla badanego torowiska. Wyjściem z kłopotów była analiza charakterystyki technicznej szyn i dojście do wniosku, że punkty przy takiej gęstości będą ukazywały środek główki szyn. Warto podkreślić, iż wektoryzacja oraz pomiary na chmurze punktów są obarczone błędami ludzkimi, wynikającymi często z niedostatecznej gęstości punktów. Sprawdzenie poprawności wymiarów to sprawdzenie, czy dana wartość rozstawu szyn mieści się w granicach dopuszczalnych odchyłek. Jednakże jest to tylko teoretyczne zweryfikowanie, ponieważ wartości z tabeli 1 przedstawiają dopuszczalne odchyłki dla nominalnej szerokości toru, czyli dla 1435 mm. Tabela 1. Wartości dopuszczalnych odchyłek Table 1. Allowed value of deviation Prędkość na torowisku Speed on track-way km h 1 Różnica w nominalnej szerokości toru Difference in nominal width of track mm Nie na wszystkich torowiskach można było wykorzystywać rozstaw o wartości 1500 mm, ze względu na dużą rozbieżność w odległości między powstałym modelem a punktami oznaczającymi faktyczne położenie środka szyn. Chmura punktów, jako zbiór wielu milionów pojedynczych punktów tworzący pewien fragment obszaru o dużym natężeniu elementów, nie zawsze jest czytelna bez uprzednich zabiegów pomagających urealnić jej odbiór. Kolorowa chmura punktów pozwala w prosty sposób uatrakcyjnić i uwypuklić przedstawiony na niej obszar wraz z obiektami. Nałożenie rzeczywistych kolorów odbywa się na podstawie dopasowania zdjęcia (tekstury) do chmury punktów. Za teksturę, czyli powierzchnię niosącą informację o barwie obiektu, posłużyło zdjęcie lotnicze wykonywane podczas pomiaru lidarowego. Po wskazaniu kilkunastu par punktów i przeliczeniu błędów, wybrano pary o najmniejszej wartości błędów. Acta Sci. Pol.

11 Identyfikacja linii kolejowej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego 213 WNIOSKI Pomiary ALS, niosące za sobą duże pokłady informacji, są wstanie w niedalekiej przyszłości zaspokoić rynek różnych branż technicznych produktami i opracowaniami, których podstawą będzie chmura punktów. Na chmurze punktów o gęstości 11 pkt m 2, identyfikowano i wektoryzowano trzy rodzaje obiektów: szyny (oś główki szyn), przewód jezdny oraz konstrukcje wsporcze, czyli słupy trakcyjne. Potwierdzono zastosowanie do pomiarów rozstawu torowisk i identyfikacji osi szyn na chmurze punktów, czego dowodem są granice określonych odchyłek. Wyznaczenie pozycji konstrukcji wsporczych wymagało większych nakładów pracy niż pozostałe elementy. W niektórych fragmentach chmury słupy trakcyjne nie zostały wymodelowane ze względu na małą ilość punktów. Ujawnienie na chmurze przewodu jezdnego nie stwarzało większych trudności, jednakże problemem było utrzymanie go na właściwej wysokości. Opracowywana chmura punktów wystarcza do ogólnego przedstawienia zakresu pewnych robót. W wypadku szczegółowych i dokładniejszych prac inżynierskich tego typu opracowania muszą opierać się o gęstszą chmurę punktów. Dużymi niedogodnościami w pozyskaniu danych ze skaningu lotniczego pozostają kwestie ekonomiczne i techniczne. Ze względu na potrzebę zaopatrywania się w dużą ilość sprzętu niezbędnego do nalotów, samolotu, a także wykwalifikowanej załogi, koszty przedsięwzięcia wzrastają bardzo szybko. Warto jednak zauważyć, iż naloty wykonuje się na dużych obszarach czyniąc pomiary lidarowe bardziej ekonomicznymi. Natomiast koszty prac kameralnych zależą od zakresu i charakteru opracowania oraz posiadanego oprogramowania. PIŚMIENNICTWO Kurczyński Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Cz. 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa. Pyka K., Słota M., Borowiec N., Kundzierewicz T., Poręba M., Airborne Laser Scanning Data For Railway Lines Survey. PAK 58(3). Geodeta Miesięcznik Geoinformacyjny, 2008, kwiecień (155). Dodatek Skanery Laserowe. Rynek Kolejowy [b.d.], Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1). Załącznik do zarządzenia Nr 14/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r. Zaakceptowano do druku Accepted for print: Formatio Circumiectus 13 (4) 2014

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych mgr inż. Marcin Brach dr hab. Jarosław Chormański Katedra Inżynierii Wodnej Zakład Hydrologii

Bardziej szczegółowo

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Przez 27 lat, od kiedy Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym została udostępniona dla masowego ruchu turystycznego, jej

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH Małgorzata Woroszkiewicz Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych

Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych Karol Kwiatek Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Karol.Kwiatek@uek.krakow.pl 23.05.2014

Bardziej szczegółowo

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat: Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Kartometryczność zdjęcia Zdjęcie lotnicze

Bardziej szczegółowo

LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE. Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel.

LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE. Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel. LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel. +48 501 317 651 PLAN PREZENTACJI Krótki zarys technologii skaningu laserowego

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI FOTOGRAMETRII KOŁA NAUKOWEGO GODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI FOTOGRAMETRII KOŁA NAUKOWEGO GODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI FOTOGRAMETRII KOŁA NAUKOWEGO GODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE Od listopada 2011 funkcjonuje Sekcja Fotogrametrii Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Rolniczego. W ramach prac

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie wyk. mgr inż. Karolina Hejbudzka, dr inż. Andrzej Dumalski Informacje wstępne W 2013r został

Bardziej szczegółowo

KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka

KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO SEKCJA FOTOGRAMETRII JEST TO JAK DOTĄD JEDYNE DZIECKO KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UR. ZRZESZAJĄCA OD PONAD ROKU CIEKAWSKICH STUDENTÓW PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ SWOJĄ

Bardziej szczegółowo

Trimble Spatial Imaging. Sprowadzamy Geoprzestrzenna informację na ziemię

Trimble Spatial Imaging. Sprowadzamy Geoprzestrzenna informację na ziemię Trimble Spatial Imaging Sprowadzamy Geoprzestrzenna informację na ziemię Trimble VX Trimble VX Spatial Station Trimble VX -kamera -opcja robotic -skanowanie Trimble GX -funkcja SureScan -pozostałe funkcje

Bardziej szczegółowo

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH AUTORZY: Hubert Kubik, Marcin Lewandowski SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Bardziej szczegółowo

zwala opracować mapy do celów projektowych

zwala opracować mapy do celów projektowych Ocena możliwości zastosowania lotniczego skaningu laserowego do opracowania map kolejowych Komplementarny Nie należy postrzegać lotniczego skaningu laserowego jako głównego i tym bardziej jedynego źródła

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego

Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Marcin Myszkowski Marek Ksepko Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 owe spojrzenie na cyfrową fotogrametrię bliskiego zasięgu Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 TPI istniejemy od 1991 zatrudniamy 26 osób 5 biur: Warszawa, Wrocław, Poznań,

Bardziej szczegółowo

POMIARY SYTUACYJNE POMIARY SYTUACYJNE Wykonanie każdej mapy powinno byd poprzedzone pracami wstępnymi polegającymi na określeniu skali mapy i treści mapy. Na wstępie należy przewidzied skalę mapy, gdyż

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY

PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY SAG Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk FM-Profil informacje ogólne Producent: SAG GmbH CeGIT Wallenhorst (Niemcy). Dystrybucja: SAG ELBUD

Bardziej szczegółowo

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Mój 1. Wykład z Geodezji i Kartografii na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 08.10.2014 Wydział Architektury I rok GP i Kartografia... nie będzie

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia na UP w Lublinie Studia na kierunku geodezja i kartografia na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym zostały

Bardziej szczegółowo

System mapy numerycznej GEO-MAP

System mapy numerycznej GEO-MAP mgr inż. Waldemar Izdebski GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Szaserów 120B m 14 04-349 Warszawa, tel. 610-36-54 System mapy numerycznej GEO-MAP System GEO-MAP jest wygodnym i prostym w obsłudze narzędziem możliwym

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Michał Bednarczyk Renata Pelc-Mieczkowska UWM Olsztyn XXIV DOROCZNA KONFERENCJA PTIP ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Wstęp Technika

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D obiektów muzealnych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1)

Bardziej szczegółowo

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Zakopane 7/09/2009 Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Łukasz Sławik, Dyr. segmentu Ochrona Środowiska 1 zaproszenie na warsztaty W ramach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O

Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O u l. M i ń s k a 3 8 54-6 1 0 W r o c ł a w W DUŻYM SKRÓCIE Co to jest skaning? Podgląd i edycja wyników skanowania Chmura punktów, wirtualna

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia.

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia. Raport z przeprowadzonych badań Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia. 1 Spis treści 1.Cel badań...3 2. Skanowanie...3 3. Wymiarowanie rany...4 4. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania

Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Mgr inż. Michał Karkowski II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1 Sprawa Nr RAP.272.17.20134 załącznik nr 6.1. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Metodyka sygnalizacji geodezyjnej kolejowej osnowy specjalnej w aspekcie procesu kodyfikacji linii kolejowych

Metodyka sygnalizacji geodezyjnej kolejowej osnowy specjalnej w aspekcie procesu kodyfikacji linii kolejowych EWIAK Ireneusz 1 Metodyka sygnalizacji geodezyjnej kolejowej osnowy specjalnej w aspekcie procesu kodyfikacji linii kolejowych WSTĘP Każdy przewóz ładunku kolejowego o przekroczonej skrajni wymaga w naszym

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Zastosowania fotogrametrii Nazwa modułu w języku angielskim The Using of hotogrammetry

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Monika Badurska Eurosystem S.A. Marcin Matusiak Fugro Aerial Mapping B.V. Plan prezentacji Podsumowanie dotychczasowych prac w projekcie ISOK Realizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych...23 1.1 Wstęp...23 1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...23

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Michał Bogucki. Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA

Michał Bogucki. Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA Opracowanie wirtualnego modelu terenu szybowiska w Bezmiechowej, jako podstawy Systemu Informacji Przestrzennej Akademickiego Ośrodka Szkolenia Szybowcowego Michał Bogucki Zespół projektowy: Członkowie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting e-mail: mateusz.maslanka@progea.pl Lotnicze skanowanie laserowe Jak działa?

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych

Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek

Bardziej szczegółowo

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

Geodezja Gospodarcza

Geodezja Gospodarcza TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej Promotor Geodezja Gospodarcza Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Drony nad drogami. Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach.

Drony nad drogami. Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Drony nad drogami Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach. ZDW w Katowicach Referat Geodezji

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest sprostać wszystkim oczekiwaniom klientów.

Naszym celem jest sprostać wszystkim oczekiwaniom klientów. Naszym celem jest sprostać wszystkim oczekiwaniom klientów. Profil firmy, Polska O nas. AMIGEO Migut Garstecki Spółka Jawna jest młodą rozwijającą się spółką w Polsce. Nasza firma została założona w 2011

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się obecnie w następujących zakresach: 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (STPS i SNPS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

LOTNICZE SKANOWANIE LASEROWE KRAKOWA AIRBORNE LASER SCANNING OF CRACOW. Ireneusz Jędrychowski. Biuro Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Krakowa

LOTNICZE SKANOWANIE LASEROWE KRAKOWA AIRBORNE LASER SCANNING OF CRACOW. Ireneusz Jędrychowski. Biuro Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Krakowa Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 LOTNICZE SKANOWANIE LASEROWE KRAKOWA AIRBORNE LASER SCANNING OF CRACOW Ireneusz Jędrychowski Biuro Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

3 lutego 2012 r. w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (KGRKiF) Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie odbyło się seminarium naukowe

3 lutego 2012 r. w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (KGRKiF) Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie odbyło się seminarium naukowe 3 lutego 2012 r. w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (KGRKiF) Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie odbyło się seminarium naukowe Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące możliwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46.

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46. 1. Wprowadzenie Priorytetem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy wartościami średnich szybkości przemieszczeń terenu, a głębokością eksploatacji węgla kamiennego. Podstawowe dane potrzebne do wykonania

Bardziej szczegółowo

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007 INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS Infrastruktura Rozwój systemów GIS cechuje się dużą dynamiką. Jeszcze kilka lat temu w biurach projektowych, firmach

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia.

Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Zagadnienia 1. Widzenie monokularne, binokularne

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI CHMURY PUNKTÓW WYGENEROWANEJ METODĄ DOPASOWANIA OBRAZÓW ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z DANYMI Z LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI CHMURY PUNKTÓW WYGENEROWANEJ METODĄ DOPASOWANIA OBRAZÓW ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z DANYMI Z LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 26, s. 53-66 ISSN 2083-2214, eissn 2391-9477 DOI: 10.14681/afkit.2014.004 PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI CHMURY PUNKTÓW WYGENEROWANEJ METODĄ DOPASOWANIA

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

D - 01.00.00 FREZOWANIE

D - 01.00.00 FREZOWANIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 FREZOWANIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Warunki techniczne na wykonanie naziemnego skanowania laserowego wnętrz 2 piętra Zamku w Łańcucie oraz na tej podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Skaning laserowy, jako narzędzie do modelowania na przykładnie urządzenia Faro Focus 3D

Skaning laserowy, jako narzędzie do modelowania na przykładnie urządzenia Faro Focus 3D Skaning laserowy, jako narzędzie do modelowania na przykładnie urządzenia Faro Focus 3D Autorzy: Rafał Antosz, Katarzyna Kościńska, Kinga Pięciak Opiekun naukowy: mgr inż. Monika Balawejder Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Dr inż. Marek Wyleżoł Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn O autorze 1996 mgr inż., Politechnika Śląska 2000 dr inż.,

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GOOGLEMAPS W TELEFONIE JAKO MOBILNEJ MAPY PRZEGLĄDOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ

ZASTOSOWANIE GOOGLEMAPS W TELEFONIE JAKO MOBILNEJ MAPY PRZEGLĄDOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ ZASTOSOWANIE GOOGLEMAPS W TELEFONIE JAKO MOBILNEJ MAPY PRZEGLĄDOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ Autor: Nowakowski Krzysztof, student Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Opiekun naukowy: mgr inż. Krzysztof Bielecki

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Trackery Leica Absolute

Trackery Leica Absolute BROSZURA PRODUKTU Trackery Leica Absolute Rozwiązania pomiarowe Leica Leica Absolute Tracker AT402 z sondą B-Probe Ultra przenośny system pomiarowy klasy podstawowej Leica B-Probe to ręczne i zasilane

Bardziej szczegółowo

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Wstęp Obecnie praktycznie każdy z projektów budowlanych, jak i instalacyjnych, jest tworzony z wykorzystaniem rysunków wspomaganych komputerowo.

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA ZADANIE NR 2 WYKONANIE ORTOFOTOMAPY I NUMERYCZNEGO MODELU TERENU WYKONAWCA: MGGP

Bardziej szczegółowo