Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny"

Transkrypt

1 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Lublin, ul. Pielęgniarek 6 skr. poczt. 119 tel. () do 75, fax () Lublin, dnia 25 czerwca 2009r. Informacja dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieŝy Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór zapobiegawczy i bieŝący nad placówkami wypoczynku w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.). Art. 1 w/w ustawy - Państwowa Inspekcja sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spoŝycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, 5) higieny wypoczynku i rekreacji, 6) zdrowotnymi Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŝytku. Aktem prawnym regulującym zasady organizowania wypoczynku jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) 3.1 w/w rozporządzenia wypoczynek moŝe być organizowany w formach wypoczynku wyjazdowego (np. kolonie, obozy, zimowiska) i formach wypoczynku w miejscu zamieszkania (np. półkolonie, wczasy w mieście), zwanych dalej placówkami wypoczynku Placówka wypoczynku moŝe podjąć działalność po przedstawieniu przez organizatora wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację placówki m.in.: 1) karty kwalifikacyjnej obiektu (nie dotyczy obozów wędrownych oraz form wypoczynku organizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej),

2 2) danych dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych i kierownika placówki wypoczynku, a takŝe informacji o kwalifikacjach pracowników medycznych przewidzianych do zatrudnienia, 3) informacji na temat formy wypoczynku, liczby turnusów, czasu ich trwania oraz liczby uczestników, Kurator Oświaty zatwierdza obiekt pod warunkiem uzyskania zgody terenowo burmistrza wójta i pozytywnej opinii państwowego inspektora sanitarnego i Komendy Rejonowej. 9.1 Organizator wypoczynku zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu w placówce W razie stwierdzenia prowadzenia placówki wypoczynku niezgodniej z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagraŝających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników placówki organ sprawujący nadzór nad placówką moŝe zawiesić funkcjonowanie placówki lub w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu zlikwidować placówkę. W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania. Załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia zawiera formularz dotyczący Karty kwalifikacyjnej obiektu. Obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku powinien spełniać: 1. dotyczy pomieszczeń sypialnie 3m 2 na 1 osobę, jadalnie 1m 2 na 1 osobę, świetlice - 1m 2 na 1 osobę, izolatki - 3m 2 na 1 osobę 2. dotyczy wyposaŝenia sypialni szafki nocne, szafy ubraniowe, wieszaki 3. dotyczy urządzeń sanitarno-higienicznych oddzielnych dla dziewcząt i chłopców zaopatrzone: w bieŝącą wodę ciepłą i zimną, wyposaŝone w odpowiednią ilość urządzeń sanitarnych: - jedna umywalka na 10 osób, - jedna miska ustępowa na 15 osób,

3 - jedna kabina natryskowa na nie więcej niŝ 15 osób, półki na przybory toaletowe, wieszaki, w papier toaletowy, mydło, suszarki do rąk lub ręczniki jednorazowego uŝytku, kosze na odpady. Ponadto w placówce powinny być wydzielone pomieszczenia na: pralnie, suszenie mokrej odzieŝy uczestników wypoczynku, brudną i czystą bieliznę pościelową przechowywanie sprzętu porządkowego i środków czystości. Organizację obozów pod namiotami reguluje Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 maja 2008r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów stacjonarnych pod namiotami. W zakresie Ŝywienia placówka wypoczynku powinna spełniać wymagania określone w przepisach: 1. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa Ŝywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa Ŝywności 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spoŝywczych 3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z 2006r. nr 171 poz z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno epidemiologicznych (Dz. U. z 2006r. nr 25 poz. 191) 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek Ŝywności przez zakłady Ŝywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80, poz. 545) Podmiot organizujący wypoczynek dla dzieci i młodzieŝy z wyŝywieniem jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów higienicznych i zdrowotnych dotyczącychw szczególności.: stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń bloku Ŝywienia oraz jego wyposaŝenia,

4 zapewnienia prawidłowych warunków do obróbki wstępnej surowców - mięsa, jaj, warzyw (konieczne pomieszczenie do obróbki wstępnej warzyw i jaj wyposaŝone w punkty wodne z dostępem ciepłej i zimnej wody), zapewnienia prawidłowych warunków do mycia Ŝywności, naczyń stołowych, sprzętu produkcyjnego, wyposaŝenia oraz mycia i dezynfekcji rąk personelu (z dostępem ciepłej i zimnej wody), zapewnienia prawidłowych warunków termicznych do przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych z zachowaniem segregacji asortymentowej (np. gotowe do spoŝycia potrawy nie mogą być przechowywane razem z surowcami), zapewnienia prawidłowej obróbki wstępnej jaj zachowanie procesów mycia i dezynfekcji termicznej wyparzanie we wrzącej wodzie przez 10 sekund, lub dezynfekcji chemicznej w roztworze np. Virconu, bądź dezynfekcji z zastosowaniem naświetlacza UV, prawidłowości pobierania, oznakowania i przechowywania próbek Ŝywności nie mniej niŝ 150g pobrane do czystego, zdezynfekowanego pojemnika, oznakowanego datą i godzina przygotowania potrawy, zawartością oraz imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem słuŝbowym osoby pobierającej próbkę. Zaleca się przechowywanie przez co najmniej 3 dni w wydzielonym do tego celu miejscu w zakładzie, warunkach zapewniających utrzymanie temperatury do 4 C, aktualności niezbędnej dokumentacji lekarskiej do celów sanitarno epidemiologicznych personelu mającego kontakt z Ŝywnością. śadna osoba cierpiąca na chorobę lub będąca jej nosicielką, która moŝe być przenoszona poprzez Ŝywność, bądź teŝ stwierdza się u niej np. zainfekowane rany, zakaŝenia skóry, owrzodzenia lub biegunkę nie moŝe uzyskać pozwolenia na pracę z Ŝywnością ani na wejście do obszaru, w którym pracuje się z Ŝywnością, zapewnienia prawidłowych warunków do mycia i dezynfekcji naczyń stołowych - dezynfekcja termiczna, chemiczna, a w przypadku braku warunków technicznych do mycia wstępnego naczyń i właściwej dezynfekcji, stosowania naczyń jednorazowego uŝytku, skutecznego zabezpieczenia zakładu przed dostępem szkodników (m. in. poprzez zamontowanie siatek w otwieranych oknach co uniemoŝliwia dostęp owadom), opracowania, wdroŝenia i dokumentowania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP.

5 Wymagania w zakresie wody do spoŝycia oraz w kąpieliskach Woda do spoŝycia w obiektach powinna spełniać wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417). Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeŝeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasoŝytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagroŝenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagraŝających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do rozporządzenia. Woda w kąpieliskach oceniana jest zgodnie z rozporządzeniem M.Z. z dnia r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530). Badania mikrobiologiczne wody obejmują określenie liczby bakterii grupy coli typu kałowego, ogólnej liczby bakterii grupy coli w 100ml wody, liczby paciorkowców kałowych w 100ml, oraz obecność pałeczek Salmonella w 1l wody. Badania fizykochemiczne obejmują oznaczenie: odczynu, barwy, zapachu, olejów mineralnych, substancji powierzchniowo czynnych, fenoli, przezroczystości, osadów. Woda w kąpielisku powinna odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W przypadku wydania orzeczenia o nieprzydatności wody do kąpieli właściciel (zarządca) kąpieliska i jednostka samorządu terytorialnego powiadamiani są pisemnie przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY w Lublinie dr n. med. Janusz Słodziński

6 W razie wątpliwości proszę kontaktować się z właściwą terenową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. adresy WSSE/ województwa lubelskiego Nr WSSE,, GSSE Adres Nr. kier. Telefon WSSE Lublin Lublin ul. Pielęgniarek 6 dyr centr do 75 Dyrektor Dyrektor dr n.med. Janusz Słodziński z-ca lek.med. Piotr Cioczek Biała Podlaska Biłgoraj Chełm Hrubieszów Janów Lub. Krasnystaw Kraśnik Lubartów Lublin Łęczna Łuków Opole Lubelskie Parczew Puławy Radzyń Podl. Ryki Świdnik Tomaszów Lub. Włodawa Biała Podlaska ul. Warszawska Biłgoraj Aleje Gen. Dąbrowskiego Chełm ul. Szpitalna Hrubieszów ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK Nr Janów Lub. ul. Wojska Polskiego Krasnystaw ul. Sikorskiego 3 A Kraśnik ul. Kościuszki Lubartów ul. Lubelska Lublin ul. 3-go Maja Lublin ul. Uniwersytecka Łęczna ul. Krasnystawska Łuków ul. Spółdzielcza Opole Lubelskie ul. Puławska Parczew ul. Piwonia Puławy Al. Królewska Radzyń Podlaski ul. Pocztowa Ryki ul. Poniatowskiego Świdnik al. Lotników Polskich Tomaszów Lub. ul. Lwowska Włodawa ul. Piłsudskiego dyr centr do 62 centr sekr centr /22 dyr.(bezp.) dyr centr centr dyr dyr sek cen./dyr centr dyr w.22 sek./dyr centr /62 dyr sek./dyr centr /97 dyr sek dyr centr dyr sek./dyr centr /17 centr./dyr dyr.(bezp.) centr centr / dyr centr mgr inŝ. Zofia Badach lek. med. GraŜyna Dec Lal mgr inŝ. GraŜyna Rejter mgr ElŜbieta Zawrotniak mgr Andrzej KułaŜyński lek. med. Barbara Niewiadomska lek.wet. Anna StrzyŜ lek. med. Jolanta Rutkowska- Janusz dr n. med. Paweł Policzkiewicz z-ca mgr Barbara Tłuczkiewicz mgr Anna Kamińska lek. med. Anna Kwiatkowska lek. wet. Andrzej Nieciecki lek. wet. Wiesław Klajda lek. med. Tadeusz Jankowski lek. med. Mirosław Starzyński mgr Dorota Czekirda lek. wet. Jan Nowicki lek. wet. Zbigniew Malicki mgr BoŜena Niewiarowska- Łobacz Zamość Zamość ul. Peowiaków dyr centr do 93 mgr inŝ. Stanisław Jaślikowski

Obowiązujące akty prawne :

Obowiązujące akty prawne : WYMAGANIA SANITARNE DLA ZAKŁADÓW śywienia ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO Przepisy prawa Stołówka szkolna lub przedszkolna prowadząca jakąkolwiek formę wyŝywienia dla dzieci, staje się jednym z elementów sektora

Bardziej szczegółowo

Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia

Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia Anna Smolarz WSSE w Warszawie Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SANITARNE w GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH Wymagania sanitarne Obecnie brak jest wymagań sanitarno- higienicznych ustalonych dla gospodarstw agroturystycznych (w formie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO 1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ORAZ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2007 Marzec 2008 2 Spis treści: Wstęp... 3 Charakterystyka...

Bardziej szczegółowo

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne w agroturystyce i turystyce wiejskiej

Przepisy prawne w agroturystyce i turystyce wiejskiej Turystyka wiejska a agroturystyka Przepisy prawne w agroturystyce i turystyce wiejskiej Działalność w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej regulowana jest wieloma różnymi przepisami. Mimo to niektóre

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych INFORMACJA O STANIE SANITARNYM I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2011 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej yczka

Epidemiologia  Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej  yczka Wstęp Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Otwocku obejmuje zapobiegawczym i bieŝącym nadzorem sanitarnym gminy: Otwock, Karczew, Józefów, Wiązowna, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Celestynów

Bardziej szczegółowo

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza?

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza? Poradnik organizatora imprez Zorganizowanie imprezy - koncertu, festynu czy zawodów - zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Klaudia Kluczniok dr inż. Maciej Oziembłowski Mariola Szachowicz

Redakcja: Klaudia Kluczniok dr inż. Maciej Oziembłowski Mariola Szachowicz Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl ROLA NADZORU SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEGO NAD PLACÓWKAMI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Anna Tymoczko, Arkadiusz Chełstowski Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw Warszawa, wersja z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. Obszar tematu kontroli. Przepisy prawne

Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. Obszar tematu kontroli. Przepisy prawne REKOMENDACJE ZPWIS w SZCZECINIE dot. KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI *Opracowano na podstawie aktualnych aktów prawnych i wytycznych metodycznych (stan na dzień 28.02.2012r.) oraz załącznika F/EP/07do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego. wdrażanie utrzymanie weryfikacja

ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego. wdrażanie utrzymanie weryfikacja ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego wdrażanie utrzymanie weryfikacja Schemat technologiczny jak właściwie go opracować Jednym z zadań, zespołu ds. HACCP jest wykonanie schematu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok ZAWIERCIE, LUTY 2011 r. 2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo