REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016"

Transkrypt

1 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/ Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w klicznściach przyrdy; umżliwienie sprawdzenia swich sił i mżliwści w rywalizacji sprtwej. 2. Organizatrzy: Stwarzyszenie GRAND PRIX Pznania; Pitr Książkiewicz Sprt & Event Cnsulting 3. Zasady uczestnictwa: w zawdach mże wziąć udział każdy pełnletni zawdnik, który: zgłsi się d biegu przy pmcy frmularza zgłszeniweg, wniesie płatę startwą raz pdpisze świadczenie biegu na własną dpwiedzialnść (pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia r. Dz. U. Nr 101 pz. 1095); zawdnicy w wieku lat (które w dniu biegu nie siągnęły jeszcze pełnletniści) zbwiązane są d psiadania pzwlenia na udział d rdziców lub prawnych piekunów, z ich pdpisem i nr PESEL. Warunkiem dpuszczenia ich d startu jest becnść rdzica lub piekuna wraz z dwdem sbistym w mmencie weryfikacji zawdnika w biurze zawdów; uczestnicy wyrażają zgdę na przetwarzanie danych sbwych dla ptrzeb wewnętrznych rganizatra raz na wykrzystanie ich wizerunku w celu prmcji cyklu Grand Prix raz dkumentwania zawdów. 4. Zgłszenia: zgłszenia mżna dknać drgą elektrniczną pprzez panel zawdnika dstępny p uprzedniej rejestracji na strnie internetwej: zgłszenie internetwe jest ważne p dknaniu płaty startwej (najpóźniej 3 dni przed zawdami, np.: jeśli start jest w sbtę, płaty mżna dknać najpóźniej d gdziny 23:59 w śrdę); p tym terminie zgłszenia będą przyjmwane w sekretariacie zawdów w dniu biegu w gdzinach 08:30-10:30. Biur zawdów zstaje zamknięte w dniu biegu gdzinie 10:30; wszyscy zawdnicy muszą zstać zweryfikwani w Biurze Zawdów. Pdczas weryfikacji zawdnicy muszą psiadać dkument ptwierdzający tżsamść; aby umżliwić sbie trzeciej dbiór numeru startweg w naszym imieniu - należy pbrać kartę zgłszeniwą ze swjeg panelu użytkwnika (www.citytrail.pl/lgin). Następnie należy własnręcznie ją pdpisać, a także dpisać dane sby (imię, nazwisk i numer dwdu tżsamści), która będzie dbierała pakiet startwy w naszym imieniu. UWAGA! Upważnienia bwiązują tylk w przypadku dbiru numeru dzień przed biegiem! 5. Termin i miejsce: Bydgszcz: 13 września, 15 listpada, 13 grudnia, 10 stycznia, 7 luteg, 6 Katwice: 20 września, 11 października, 22 listpada, 3 stycznia, 31 stycznia, 28 luteg; Lublin: 26 września, 28 listpada, 19 grudnia, 23 stycznia, 20 luteg, 19 Łódź: 8 listpada, 6 grudnia, 3 stycznia, 24 stycznia, 14 luteg, 6

2 Olsztyn: 3 października, 7 listpada, 5 grudnia, 16 stycznia, 13 luteg, 12 Pznań: 24 października, 14 listpada, 12 grudnia, 9 stycznia, 6 luteg, 5 Szczecin: 18 października, 22 listpada, 20 grudnia, 17 stycznia, 21 luteg, 20 Trójmiast: 4 października (Gdańsk) 8 listpada (Gdynia), 6 grudnia (Gdańsk), 17stycznia (Gdynia), 14 luteg (Gdańsk), 13 marca (Gdynia); Warszawa: 18 października, 29 listpada, 20 grudnia, 24 stycznia, 21 luteg, 20 Wrcław: 19 września, 10 października, 21 listpada, 2 stycznia, 30 stycznia, 27 luteg; wszystkie biegi rzpczną się gdzinie: 11:00; w sbnych terminach dbędą się ficjalne ceremnie zakńczenia cyklu Grand Prix pdczas których zstaną wręczne nagrdy raz pamiątkwe medale. Terminy ceremnii zakńczenia zstaną pdane nie później niż miesiąc przed planwanym terminem. 6. Trasa: trasa biegu prwadzi p lasach lub parkach; dystans biegu: 5km; Bydgszcz: Leśny Park Kultury i Wypczynku Myślęcinek; Katwice: Giszwiec (klice stawów Barbara i Janina); Lublin: Las Dąbrwa; Łódź: Stadin Łdzianka Olsztyn: Jezir Długie; Pznań: Jezira Rusałka; Szczecin: Jezir Szmaragdwe Trójmiast: Trójmiejscki Park Krajbrazwy Gdańsk w klicy: AWFiS Gdańsk, Gdynia w klicy siedla Mały Kack; Warszawa: Las Młciński; Wrcław: Las Osbwicki. 7. Pmiar czasu: pdstawą klasyfikacji jest elektrniczny pmiar czasu wyknywany za pmcą chipa, któreg zawdnik trzymuje w pakiecie startwym i winien przymcwać d sznurówki buta startweg. Na mecie raz pcjnalnie na starcie biegu znajdwać się będą maty kntrlne, które dntwują pjawienie się zawdnika w danym punkcie. Brak dczytu pjawienia się zawdnika na punkcie kntrlnym mże spwdwać dyskwalifikację; zgdnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawdników w kategrii generalnej raz kategriach wiekwych dbywa się na pdstawie czasu rzeczywisteg (brutt, liczneg d chwili strzału startera). w przypadku dużej frekwencji i/lub startu dbywająceg się w więcej niż jeden turze - dpuszcza się mżliwść klasyfikacji według czasu nett (czas d przekrczenia lini startu d przekrczenia lini mety). W takim przypadku na pdstawie czasu rzeczywisteg sklasyfikwana zstania pierwsza 50. zawdników na mecie. 8. Klasyfikacja kńcwa: warunkiem sklasyfikwania w klasyfikacji kńcwej Grand Prix jest udział w c najmniej 4 z 6 biegów w danym mieście;

3 istnieje jednak mżliwść zaczneg zaliczenia cyklu, pprzez udział w zawdach w mieście innym niż rdzime (zgłszne w panelu zawdnika). Start zaczny (w innym mieście) będzie jednak tylk zaliczeniem zawdów, a zawdnik, który dzięki tej mżliwści ukńczy wymagane 4 biegi, będzie traktwany jak PK (pza knkurencją). Jest t mżliwść przede wszystkim dla zawdników, którym nie zależy na rywalizacji, a jedynie na zaliczeniu cyklu; zawdnik, który zaliczy cykl zacznie pwinien pinfrmwać rganizatra (mailw na adres: w jakim mieście chciałby debrać pamiątkwy medal; w klasyfikacji generalnej p wszystkich edycjach wyróżnine będą kategrie OPEN, kategrie wiekwe w klasyfikacji indywidualnej raz klasyfikacja drużynwa. 5. Klasyfikacja indywidualna: kategrie OPEN: kbiet i mężczyzn; kategrie wiekwe: K16, K20, K30, K40, K50, K60, M16, M20, M30, M40, M50, M60; przynależnści d pszczególnych kategrii wiekwych decyduje rk urdzenia w chwili rzpczęcia cyklu; klasyfikacja generalna zstanie utwrzna na pdstawie punktów zdbytych w czterech najlepszych biegach daneg zawdnika; punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w pszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce 1 punkt, 2 miejsce 2 punkty,..., 100 miejsce 100 punktów; zwycięzcą zstaje sba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając wyniki z czterech najlepszych startów; w przypadku zdbycia przez zawdników takiej samej liczby punktów zajętym miejscu decyduje najlepszy uzyskany czas w całym cyklu. 6. Klasyfikacja drużynwa: drużyną zgłszną d klasyfikacji zespłwej mże być frmalna lub niefrmalna grupa sób reprezentująca klub sprtwy, stwarzyszenie, sklep sprtwy, miast, grupę przyjaciół, lkalne spłecznści, itp., p akceptacji charakteru i nazwy przez rganizatra; warunkiem przyjęcia zgłszenia drużyny jest wpisanie przez wszystkich zgłsznych zawdników tej samej nazwy (zgdnej z nazwą zgłsznej drużyny) w rubryce "klub" w panelu użytkwnika; d drużyny mże zstać zgłszna dwlna ilść zawdników, d klasyfikacji kńcwej brane pd uwagę będą indywidualne wyniki 4 najlepszych z nich (warunkiem jest ukńczenie przez zawdnika c najmniej 4 biegów), klejni czterej zawdnicy utwrzą klejny skład (np. GRAND PRIX Pznania TEAM II) itd.; liczba punktów zstanie pmnżna przez przelicznik wyznaczny na pdstawie różnic frekwencji między kbietami, a mężczyznami. Przykład: jeśli w biegu zstał sklasyfikwanych 120 zawdników z czeg 40 t kbiety, a 80 t mężczyźni w takim wypadku liczba punktów kbiet zstanie pmnżna x2 dla wyrównania szans w klasyfikacji. Przelicznik będzie różny dla każdeg biegu; drużynę d rywalizacji zgłasza mailw (na adres: wpisując w tytule wiadmści: "Klasyfikacja drużynwa MIASTO" np. "Klasyfikacja drużynwa - Pznań") kapitan w terminie

4 d 30 listpada 2015, p zaakceptwaniu drużyny przez mderatra zgłszeni zawdnicy zstaną d niej przydzieleni, a infrmacja tym znajdzie się w panelu zawdnika; kapitan będzie mógł uzupełniać skład drużyny w terminie d 4 stycznia 2016; w trakcie trwania cyklu zawdnik nie mże zmieniać drużyny, chęć zmiany będzie pwdwała dyskwalifikację zawdnika z klasyfikacji drużynwej; za drużynę dpwiedzialny jest kapitan, który jak jedyny: pilnuje składu drużyny, decyduje przynależnści d drużyny, kntaktuje się z rganizatrem w sprawach drużyny. Nagrdy: w kat. OPEN puchary lub statuetki raz nagrdy rzeczwe dla 5 najlepszych zawdników. Wartść nagród będzie nie mniejsza niż: 1000zł (I miejsce), 800zł (II miejsce), 600zł (III miejsce), 500zł (IV miejsce), 400zł (V miejsce). w kat. wiekwych puchary lub statuetki dla 3 najlepszych zawdników, nagrda rzeczwa ( wartści min. 300zł) dla zwycięzców każdej z kategrii; w klasyfikacji drużynwej puchary dla 3 najlepszych drużyn; prócz nagród dla najlepszych zawdników przewidujemy również wyróżnienie dla najstarszej zawdniczki lub najstarszeg zawdnika w każdym mieście; nagrdy nie dublują się. Zawdnicy nagrdzeni w kat. OPEN nie będą dekrwani w kategriach wiekwych; nagrdy nie zstaną przyznane w przypadku pzytywneg wyniku w czasie kntrli antydpingwej, która mże zstać przeprwadzna wśród pierwszej piątki (kbiet i mężczyzn) każdeg z biegów; wszyscy uczestnicy, którzy ukńczą przynajmniej 4 z 6 biegów (również zawdnicy startujący pza knkurencją) trzymają pamiątkwy medal. Zasady finanswania: płaty wpiswej dknujemy pprzez płatnści elektrniczne w panelu zawdnika na 3 dni przed zawdami (najpóźniej 3 dni przed zawdami, np.: jeśli start jest w sbtę, płaty mżna dknać najpóźniej d półncy w śrdę); jednrazwa płata wpiswa wynsi: 15,00zł - na 3 dni przed biegiem; 20,00zł - płatna w dniu biegu w biurze zawdów; abnament wykupiny na cały cykl z góry: 60 zł - płacny w panelu zawdnika w nieprzekraczalnym terminie na 3 dni przed pierwszym lub drugim biegiem); w przypadku wniesienia płaty startwej w niewystarczającej wyskści (np. w wyniku przekrczenia terminu wpłaty kreślneg w niniejszym regulaminie) zawdnik jest zbwiązany d dpłacenia różnicy d wyskści kwty, jaką winien n był wnieść zgdnie z terminem, w jakim dknywał swjej wpłaty; płata raz uiszczna nie pdlega zwrtwi; kszty uczestnictwa pkrywają zawdnicy; kszty rganizacji pkrywają rganizatrzy; impreza jest współfinanswana ze śrdków Ministerstwa Sprtu i Turystyki. Numery startwe: numery startwe będą stałe, numer przydzielny zawdnikwi p płaceniu pierwszeg biegu będzie jeg numerem d kńca cyklu;

5 numery dbieramy w biurze zawdów pdczas weryfikacji i zdajemy rganizatrwi p każdym biegu cyklu z wyjątkiem biegu statnieg. Pstanwienia kńcwe: zawdy dbywać się będą bez względu na warunki atmsferyczne; bwiązek ubezpieczenia d następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawdników; Dyrektr zawdów Pitr Książkiewicz rganizatrzy nie dpwiadają za rzeczy pzstawine bez pieki; rganizatrzy nie dpwiadają za cenne rzeczy pzstawine w depzycie (dkumenty, telefny i inne urządzenia elektrniczne). Prsimy niepzstawianie w depzycie jakichklwiek cennych rzeczy. W przypadku kniecznści pzstawienia na przechwanie cennych przedmitów prsimy sbisty każdrazwy kntakt z rganizatrem; rganizatr jest ubezpieczny d dpwiedzialnści cywilnej wbec Uczestników Biegu. Jedncześnie infrmuje, iż nie zapewnia jakiegklwiek ubezpieczenia na życie, zdrwtneg lub d dpwiedzialnści cywilnej z tytułu chrby, wypadku, dniesienia brażeń, pniesienia śmierci lub pniesienia jakichklwiek strat bądź szkód, jakie mgą wystąpić w związku z becnścią i/lub uczestnictwem w Biegu; rganizatr zastrzega sbie praw d zezwlenia persnelwi medycznemu i paramedycznemu zatrudninemu w imieniu Organizatra d udzielenia pierwszej pmcy medycznej lub wyknania innych zabiegów medycznych, także transprtu Uczestnika pszkdwaneg w bezpieczne miejsce; decyzje persnelu medyczneg dtyczące dpuszczenia lub kntynuwania biegu pdczas imprezy są stateczne i niedwłalne; uczestnik startuje wyłącznie na własną dpwiedzialnść i pnsi związane z tym ryzyk. Wszyscy Uczestnicy przyjmują d wiadmści, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pciąga za sbą naturalne ryzyk i zagrżenie wypadkami, mżliwść dniesienia brażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatrwi prawidłw wypełnineg Frmularza Rejestracyjneg raz dknanie Opłaty Rejestracyjnej znacza, że Uczestnik rzważył i cenił charakter, zakres i stpień ryzyka wiążąceg się z uczestnictwem w Biegu i dbrwlnie zdecydwał się pdjąć t ryzyk, startując w Biegu wyłącznie na własną dpwiedzialnść; uczestnik psiada aktualne badania lekarskie dpuszczające d startu w Biegu lub pdpisze własnręcznie świadczenie braku przeciwwskazań d udziału w Biegu; rganizatr zaleca Uczestnikm wyknanie prfilaktycznych badań lekarskich mgących ptwierdzić brak przeciwwskazań d udziału w Biegu; młdzież pniżej 18 rku życia startuje za pisemną zgdą rdzica/piekuna; prtesty należy składać mailw w terminie d 48h p dbyciu zawdów lub publikwaniu wyników.

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku.

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku. Regulamin Knkursu na Kampanię Spłeczną Rku 2014, trwająceg d marca d maja 2015 rku. 1. CELE KONKURSU KONKURS NA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ ROKU, zwany dalej Knkursem, jest inicjatywą Fundacji Kmunikacji Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo