MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko Autor: Piotr Wróblewski ISBN: Format: , stron: 320 Poznaj najważniejsze możliwości pakietu Microsoft Office 2010 PL Szybko rozpocznij korzystanie z narzędzi Microsoft Office 2010 PL Poznaj najlepsze techniki wymiany danych i pracy zespołowej Naucz się przenosić dokumenty między różnymi wersjami pakietu Office Po trzech latach od premiery rewolucyjnej wersji Office 2007 firma Microsoft udostępniła kolejną ulepszoną edycję pakietu, czyli Microsoft Office Zachowano w niej koncepcję wstążki, wprowadzoną w poprzedniej odsłonie, oferując jednocześnie wiele usprawnień przyspieszających wykonywanie standardowych zadań, takich jak formatowanie tekstu w edytorze Word czy tworzenie zaawansowanych wykresów w arkuszach Excela. Użytkownicy biurowi z pewnością docenią też liczne funkcje umożliwiające pracę zespołową, które pozwalają kilku osobom bezpiecznie i wydajnie modyfikować ten sam dokument. Członkowie zespołów projektowych, studenci i uczniowie zachwycą się możliwościami programu OneNote, który wspomaga tworzenie czytelnych notatek. Podręcznik MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko stanowi wszechstronne wprowadzenie w świat najważniejszych programów wchodzących w skład najpopularniejszego pakietu biurowego. Dzięki tej książce szybko nauczysz się pisać dokumenty w edytorze Word oraz przeprowadzać obliczenia i tworzyć wykresy w arkuszach Excela. Przygotujesz efektowne prezentacje w programie PowerPoint oraz dowiesz się, jak skutecznie zarządzać notatkami przy użyciu aplikacji OneNote. Poznasz nowe możliwości Twojego programu pocztowego i odkryjesz tajniki efektywnego zarządzania swoim terminarzem za pomocą programu Outlook. Opisom funkcji każdego z narzędzi towarzyszą liczne ćwiczenia praktyczne, które pozwolą Ci natychmiast wypróbować i utrwalić zdobytą wiedzę. Instalowanie pakietu Microsoft Office Edytowanie i formatowanie tekstu w Wordzie Umieszczanie w dokumentach tabel, grafik, spisów treści i innych elementów Korzystanie z edytora równań matematycznych Używanie narzędzia do korespondencji seryjnej Możliwości pracy zespołowej w programach pakietu Microsoft Office Przetwarzanie i analizowanie danych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych programu Excel Tworzenie wykresów i przeprowadzanie symulacji w Excelu Opracowywanie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint Korzystanie z możliwości elektronicznego notatnika OneNote Używanie makr i aplikacji Visual Basic for Applications w Excelu Zabezpieczanie zawartości dokumentów pakietu Microsoft Office Praktyczne zastosowania programów Office a Korzystanie z poczty elektronicznej w programie Outlook Zarządzanie zadaniami i używanie kalendarzy Outlooka Już dziś rozpocznij samodzielną pracę z najnowszym pakietem biurowym firmy Microsoft!

3 Spis tre ci Wst p... 9 Rozdzia 1. Microsoft Office 2010 szybki start Wersje pakietu Microsoft Office Instalator pakietu Microsoft Office na co zwróci uwag? Co nowego w Microsoft Office 2010? Cz I Microsoft Word Rozdzia 2. Interfejs u ytkownika pakietu Office na przyk adzie edytora Word Ekran programu Microsoft Word i nowe funkcje jego interfejsu u ytkownika U atwienia obs ugi w Microsoft Office Otwieranie i zapisywanie dokumentów Pakiet zgodno ci formatu plików pakietu Microsoft Office Poznajemy funkcjonalno edytora Word 2010 mapa aplikacji Ustawiamy opcje edytora Word Tryby pracy z dokumentem i jego wielko ekranowa Drukowanie dokumentów tekstowych Rozdzia 3. Formatowanie tekstów Poj cie akapitu i sposoby jego wyrównania wzgl dem marginesów Podwieszony akapit Odst py mi dzy akapitami i menu podr czne Akapit Dzielenie wyrazów Numerowanie i punktowanie akapitów Wyró nianie elementów tekstu B dy, b dy!...52 Zastosowanie schowka Windows w edytorze Tryby specjalne operacji wklejania Malarz formatów i zasady powielania formatów Rozdzia 4. Czcionki i style Czcionki i ich rozmiary Powi kszanie lub zmniejszanie czcionki Nietypowe symbole w tek cie Znaki diakrytyczne ró nych j zyków... 59

4 4 MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko S owniki ortograficzne Style Style nowych dokumentów Rozdzia 5. Tabele i uk ad kolumnowy Podstawowe techniki rysowania tabel Modyfikowanie struktury tabeli Tryb wielokolumnowy (gazetowy) Bardzo d ugie tabele (wielostronicowe) Rozdzia 6. Nag ówki, stopki i spisy (nie tylko tre ci) Podzia d u szych dokumentów na strony Nawigacja Wyszukiwanie i zamiana tekstu Stopki i nag ówki w Wordzie Ró ne stopki i nag ówki dla odr bnych cz ci dokumentu Stopki i nag ówki dla zaawansowanych Numeracja stron dla zaawansowanych Numerowanie nag ówków i spis tre ci Przygotowanie dokumentu Wstawianie spisu tre ci Przypisy Odsy acze Skorowidze...93 Rozdzia 7. Grafika i tekst Wklejanie grafiki ze schowka Windows Zrzuty ekranu w Wordzie Do czanie gotowych plików graficznych Edytor graficzny programu Word Operacje na obiektach graficznych programu Word Przes anianie si obiektów Grupowanie Praca z polami tekstowymi Ustalanie ziarnisto ci obrazu Rozdzia 8. Edytor równa matematycznych Praca z obiektem Równanie matematyczne Rozdzia 9. Korespondencja seryjna Pierwszy list seryjny w Wordzie Funkcje trybu korespondencji seryjnej Rozdzia 10. Word i praca zespo owa Podzia publikacji na pliki Przegl d i komentowanie dokumentu Przegl d zg oszonych uwag przez autora Cz II Microsoft Excel Rozdzia 11. Podstawy obs ugi arkusza kalkulacyjnego Poznajemy arkusz kalkulacyjny Otwieranie i zapisywanie dokumentów Praca z arkuszami

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 12. Wprowadzanie i formatowanie danych Formatowanie komórek Operacje na komórkach Selektywne kasowanie zawarto ci komórek Kilka zaskakuj cych wicze praktycznych Nag ówki i opisy tabel Zaawansowane formatowanie komórek Rozdzia 13. Formu y w arkuszach Nasza pierwsza formu a w arkuszu Powielanie wzoru za pomoc myszy Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania Wspó rz dne wzgl dne i bezwzgl dne Wzory matrycowe Operatory matematyczne Funkcje matematyczne w formu ach Biblioteka funkcji Excela Formu y dla zaawansowanych Rozdzia 14. wiczenia praktyczne w Excelu Sk adki w dzia alno ci gospodarczej Lokata bankowa Harmonogram sp aty kredytu bankowego Rozdzia 15. Excel i analiza danych Formu y z warunkami logicznymi Formatowanie warunkowe Rozdzia 16. Excel jako ma a baza danych Tworzenie baz danych i zarz dzanie nimi Sortowanie i filtrowanie Skoroszyty wspó dzielone Rozdzia 17. Wykresy i symulacje Wykresy w Excelu Modyfikacja graficznych elementów wykresu Rozdzia 18. Drukowanie arkuszy Metody kondensowania wydruku Ustawienia wydruku arkusza Nag ówki i stopki Opcje drukarki Rozdzia 19. Zabezpieczanie dokumentów Excela (i nie tylko) Zabezpieczanie has em dokumentów Excel, Word i PowerPoint Zabezpieczanie has em notesów programu OneNote Ochrona dokumentów Excela Ochrona komórek Ochrona skoroszytu Rozdzia 20. Makra i aplikacje w Excelu Do czego s u makra? Rejestrowanie makra w Excelu Aplikacje w VBA w Excelu jak to ugry? Krok 1.: Przyk adowe makro Krok 2.: Ogl damy kod VBA makra Wst ka Deweloper Organizacja makr

6 6 MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko Cz III Microsoft PowerPoint Rozdzia 21. Podstawy obs ugi programu PowerPoint Czym s prezentacje komputerowe? Nasza pierwsza prezentacja w PowerPoincie Ró ne punkty spojrzenia na prezentacj Prezentacja slajdów Prezentacje PowerPointa jako dokumenty Drukujemy prezentacj PowerPointa Rozdzia 22. Modyfikujemy prezentacj PowerPoint Dok adanie do prezentacji nowej strony Szablony uk adów slajdu w PowerPoincie Formatowanie elementów slajdu Dok adanie nowych elementów slajdu Wzorzec slajdu Rozdzia 23. O ywiamy prezentacj w programie PowerPoint Przej cia i animacje Profesjonalne prezentacje szybko i bezbole nie! Cz IV Microsoft OneNote Rozdzia 24. Omówienie programu OneNote Do czego s u y program OneNote? Ekran g ówny programu OneNote Przeznaczenie programu OneNote Rozdzia 25. Twój nowy notes w programie OneNote Notes prywatny lub wspó dzielony Rozbudowa notesu Rozdzia 26. Edycja notatek Podstawowe operacje na obiektach notatek Oznaczanie notatek sygnaturami czasu Formatowanie tekstu Listy punktowane lub numerowane Grafika Tabele Odsy acze Inne obiekty w notatkach Znaczniki notatek Rozdzia 27. Notatniki w praktyce Notatki boczne Wyszukiwanie danych Interesuj ce funkcje programu OneNote Cz V Microsoft Outlook Rozdzia 28. Prezentacja programu Outlook Do czego s u y program Outlook? Ekran g ówny Outlooka Konfiguracja konta w Outlooku

7 Spis tre ci 7 Konfiguracja ekranu g ównego Outlooka Wysy anie i odbieranie poczty Foldery dodatkowe w Outlooku Baza kontaktów w Outlooku Rozdzia 29. Funkcje kalendarza w Outlooku Kalendarz i poczta Definiowanie zdarzenia kalendarzowego Spotkania cykliczne Konfiguracja widoku kalendarza w Outlooku Rozdzia 30. Zarz dzanie zadaniami w programie Outlook Definiowanie zada Praca z list zada Rozdzia 31. Outlook dla zaawansowanych Zarz dzanie plikiem danych Outlooka Pliki PST Oczyszczanie bazy danych Outlooka Import i eksport poczty Outlooka Opcje programu Outlook Skorowidz

8 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach Ju zapewne zauwa y e, e w Excelu nie napiszesz listu tak atwo, jak w edytorze tekstów 1. Nie nadaje si do tego celu prawie wcale, natomiast co postaram si udowodni w tym rozdziale doskonale sobie radzi z obliczeniami. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym mo na wykonywa za pomoc formu, które wbudowuje si do komórek. Formu y w arkuszach s zwyk ymi wzorami (matematycznymi, statystycznymi, logicznymi itp.), które komponuje si przy u yciu myszy i kreatorów ekranowych. Nasza pierwsza formu a w arkuszu Wykonasz teraz proste wiczenie, w którym b dziemy wprowadza nowe elementy i testowa nabyte umiej tno ci. Na pocz tek utwórz prost tabelk, która b dzie przedmiotem naszych wicze (rysunek 13.1). Rysunek Tabela z elementami oblicze budujemy uk ad 1 Co nie oznacza, e jest to zabronione pracowa em niegdy w pewnej firmie, która by a cz ci mi dzynarodowego holdingu jeden z zagranicznych mened erów mia manier wysy ania korespondencji pisanej wy cznie w plikach Excela, które adnie sformatowane niewiele si ró ni y od dokumentów pisanych w Wordzie.

9 150 Cz II Microsoft Excel 2010 Przetestuj umiej tno ci z poprzedniego rozdzia u, np. w cz obramowanie kraw dzi komórek, odwró atrybuty koloru czcionki i t a komórki. Podpowiedzi dotycz ce tego, jak to zrobi, znajdziesz na rysunku, np. wybierz czarny kolor wype nienia ( ), a potem okre l kolor czcionki jako bia y ( ). Formatowanie komórki mo esz zmieni wed ug swoich upodoba, gdy w naszym przyk adzie nie b dzie zbyt wa ne. W kolejnym kroku zajmiemy si wbudowaniem do kolumny C formu y matematycznej, której celem b dzie automatyczne wyliczanie iloczynu komórek w kolumnach A i B (rysunek 13.2). Nie jest to mo e szczyt wyrafinowania, ale dobrze zilustruje podstawowe zasady, jakim podlega tworzenie formu w Excelu. Rysunek Tabela z elementami oblicze komponujemy formu Kliknij w obr bie komórki C2 i wpisz tam znak równa si (=), naci nij dwa razy klawisz (strza ka w lewo), naci nij znak mno enia (*) i raz klawisz, a nast pnie zako cz ca o zadania naci ni ciem klawisza Enter. Zauwa y e, co si dzia o, gdy nacisn e klawisz kierunkowy ( )? Wykonuj c t czynno, powodowa e przesuwanie si pulsuj cej ramki w danym kierunku; za po znaku = zosta y wpisane wspó rz dne komórki otoczonej pulsuj c ramk. Po naci ni ciu klawisza Enter w komórce C2 znalaz a si liczba 8. Kliknij teraz w obr bie komórki A2, wpisz tam np. 6 i potwierd klawiszem Enter. Zawarto komórki C2 powinna automatycznie zmieni si na 24. Kliknij komórk C2 i porównaj zawarto paska formu y czy widzisz tam liczb, czy co innego? Gratulacje, w a nie uda o Ci si utworzy pierwszy automatyczny wzór w arkuszu kalkulacyjnym! Jak jednak spowodowa, aby wzór zadzia a w ka dej komórce w kolumnie C? Okazuje si, e istnieje na to kilka prostych sposobów. Powielanie wzoru za pomoc myszy Oto najprostszy i chyba najcz ciej u ywany w praktyce sposób. Chwytamy mysz za prawy dolny róg komórki, w której znajduje si formu a, i (ci gle trzymaj c) poci gamy j w wybranym kierunku (najcz ciej w dó ), aby powieli tam wzór w niej ukryty (rysunek 13.3).

10 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach 151 Rysunek Powielanie formu y za pomoc myszy Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania Spróbujmy teraz powieli wzór w nieco inny sposób: Kliknij w obr bie komórki C2 (ze wzorem C2=A2*B2). Naci nij kombinacj klawiszy Ctrl+C, aby skopiowa wzór do Schowka. Kliknij w obr bie komórki C3 i wklej tam wzór przez naci ni cie kombinacji klawiszy Ctrl+V. Kliknij w obr bie komórki C4 i wklej tam wzór, naciskaj c klawisze Ctrl+V. Powtarzaj te czynno ci w kolejnych komórkach. Sam oce, który sposób bardziej Ci odpowiada. Najciekawsz kwesti zwi zan z kopiowaniem wzorów jest ich inteligentne przenoszenie. Do komórek C3 i C4 nie trafia wzór =A2*B2, ale odpowiednio A3*B3 oraz A4*B4! Tajemnica tego przekszta cenia tkwi w tym, e komputer nie interpretuje wzoru =A2*B2 w formacie bezwzgl dnym, ale tak, jak go pierwotnie utworzono, czyli w formacie, który mo na opisa nast puj co: Do bie cej komórki dodaj iloczyn drugiej i pierwszej komórki, które znajduj si z lewej strony komórki bie cej. Podczas kopiowania formu y Excel zastosowa zatem wspó rz dne wzgl dne; jednak nie zawsze jest to dobre podej cie, o czym przekonamy si na przyk adzie zamieszczonym poni ej. Wspó rz dne wzgl dne i bezwzgl dne Spróbuj utworzy tabelk, która przelicza ceny samochodów wyra one w euro na z otówki (rysunek 13.4).

11 152 Cz II Microsoft Excel 2010 Rysunek B d podczas powielania formu y Po powieleniu wzoru otrzymasz do ciekawy rezultat, wynikaj cy z faktu, i w komórce C4 wpisany zosta wzór, którego znaczenie mo na s ownie wyrazi tak: Pomnó zawarto komórki z lewej strony przez kurs waluty wpisany trzy komórki wy ej. Oto kolejne rezultaty zastosowania takiego wzoru: 1. Opel Astra: 12100*4,20= Renault Koleos: 25780*0=0 (bowiem brak wpisu w komórce C2 jest równowa ny zeru) 3. BMW: 42300* (tekst: PLN) = bzdura, b d argumentu. Wygl da na to, e natrafili my na powa ne ograniczenie mo liwo ci Excela. Czy mo na temu jako zaradzi? Na szcz cie, jest to problem do pokonania. Spróbuj nieco zmodyfikowa wzór w komórce C4: zamiast =C4*D1 wpisz =B4*$C$1 i dopiero wówczas powiel wzór. Znak dolara ($) uzyskasz, naciskaj c kombinacj klawiszy Shift+4. Efekt mo na zobaczy na rysunku Rysunek Stosujemy w formule wspó rz dne bezwzgl dne Znak dolara we wspó rz dnych blokuje je podczas kopiowania wzoru. S to wspó rz dne bezwzgl dne.

12 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach 153 Wzory matrycowe Rysunek Wzór matrycowy W arkuszu kalkulacyjnym bardzo atwo mo na formu owa wzory typu: Kolumna B jest równa kolumnie A pomno onej przez 3. W ramach przyk adu wykonaj nast puj ce kroki: Wpisz fragment tabliczki mno enia. Zaznacz komórki B2 B5. Napisz =. Zaznacz komórki A2 A5. Napisz *2. Naci nij jednocze nie Ctrl+Shift+Enter. W komórkach drugiej kolumny pojawi si do dziwny wzór w nawiasach klamrowych (rysunek 13.6). Jest on przyk adem notacji matrycowej, mechanizmu u ywanego nieco rzadziej, ale do ciekawego i wartego poznania. Operatory matematyczne Tworz c wzory za pomoc arkusza kalkulacyjnego, musimy dostosowa si do jego sk adni, która ró ni si troch od sk adni wzorów poznanych na lekcjach matematyki, cho jednocze nie jest do nich zbli ona na tyle, na ile to mo liwe. Pierwsza znacz ca grupa operatorów pozwala wykonywa podstawowe operacje arytmetyczne (tabela 13.1). Tabela Operatory matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator Nazwa Przyk ad Wynik + Dodawanie Odejmowanie Negacja (1 2) 1 * Mno enie 2*3 6 / Dzielenie 20/4 5 % Procent 22% 0,22 (prezentowany na ekranie jako 22%) ^ Pot gowanie 2^3 8

13 154 Cz II Microsoft Excel 2010 Istnieje te sporo operatorów u ywanych w porównaniach i innych wyra eniach logicznych (tabela 13.2). Tabela Operatory logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator Nazwa Przyk ad Wynik = Równa si 1=2 FA SZ > Wi ksze od 1>2 FA SZ >= Wi ksze od lub równe 1>=2 FA SZ < Mniejsze "ala"<"ma kota" PRAWDA < Mniejsze 1<2 PRAWDA <= Mniejsze od lub równe 1<=2 PRAWDA <> Nie równa si 1<>2 PRAWDA Aby przetestowa praktycznie opisane tutaj operatory, wpisz w komórce przyk adowe wyra enia, oczywi cie poprzedzaj c je znakiem =. Zmian kolejno ci wykonywania oblicze mo esz wymusi nawiasami, np. odmienny wynik uzyskasz w wyra eniu 2+3*5 i (2+3)*5. Funkcje matematyczne w formu ach Excel oferuje olbrzymi grup funkcji matematycznych, których dok adny opis zaj by z pewno ci ca kiem poka n ksi k. Na szcz cie, program nie zmusza nas do pami tania, jakie dok adnie funkcje oferuje. Stosuj c si do poni szych wskazówek, poznasz prosty sposób wykorzystania bogatej biblioteki dost pnych funkcji i ich wyszukiwania. Wykonaj nast puj cy eksperyment: Kliknij w obr bie dowolnej pustej komórki. Naci nij znak równa si (=); na ekranie pojawi si pierwsza proponowana przez Excel funkcja, np. SUMA. Kliknij trójk cik obok nazwy funkcji Suma, aby wy wietli inne, opcjonalnie proponowane funkcje. Kliknij przyk adowo polecenie Wi cej funkcji, aby zobaczy okienko z przegl dark funkcji. Opisane wy ej czynno ci ilustruje rysunek Za ó my, e chcesz sprawdzi, jak dzia a funkcja REDNIA.

14 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach 155 Rysunek Odszukujemy funkcje wbudowane Po wybraniu dowolnej funkcji z listy w okienku zobaczysz list jej argumentów (rysunek 13.8). Mo esz tak e poczyta, jak dzia a dana funkcja. Wybierz teraz funkcj REDNIA z listy i kliknij OK. Pojawi si kolejne okienko, po wi cone ju tylko tej funkcji. Ma ona parametry: Liczba1, Liczba2 Wype nij je wspó rz dnymi komórek A1 i B1. Kliknij OK, aby obejrze wynik na arkuszu. Rysunek Wstawianie argumentów do funkcji wbudowanej Modyfikacja formu y na arkuszu Rysunek Edycja formu y Tu po skomponowaniu funkcji mo na edytowa jej tre wprost na arkuszu. W tym celu klikasz komórk i w polu formu y modyfikujesz jej tre, a nast pnie potwierdzasz klawiszem Enter lub anulujesz zmiany klawiszem Esc (rysunek 13.9). Oto przyk ad: Dwukrotnie kliknij w obr bie komórki C1, aby zmieni jej tre. Zamiast = REDNIA(A1;B1) wpisz np. = REDNIA(A1;B1;10) i naci nij Enter.

15 156 Cz II Microsoft Excel 2010 Czy widzisz liczb 5? Zgadza si? Oczywi cie, e tak: dzielone przez 3 daje 5! Wiesz ju, jak dzia a funkcja REDNIA. Spróbuj poeksperymentowa w ten sposób z innymi, które Ci interesuj! Edycj komórki wprost na arkuszu (a nie w pasku formu y) wywo asz za pomoc skrótu klawiszowego F2. Biblioteka funkcji Excela Okienko wstawiania funkcji wywo asz, naciskaj c przycisk znajduj cy si obok paska formu y. Wybierz kategori, aby obejrze dost pne funkcje. Krótkie omówienie kategorii zawiera tabela Tabela Funkcje Excela Nazwa kategorii Finansowe Daty i czasu Matematyczne Statystyczne Wyszukiwania i adresu Bazy danych Tekstowe Logiczne Informacyjne In ynierskie Przyk ady Amortyzacje, dywidendy, stopy zwrotu z inwestycji. Operacje na datach, np. obliczanie liczby dni pomi dzy dwiema datami, konwersje, obliczanie dnia tygodnia lub innego elementu daty wpisanej w komórce. Trygonometria, logarytmy, macierze, sumy, szeregi. Cz sto ci wyst powania danych w zakresie komórek, minima, maksima. Odsy acze internetowe, wyszukiwanie warto ci w kolumnach (wierszach). Szereg funkcji polegaj cych na przetwarzaniu rekordów tzw. bazy danych, czyli zakresów komórek, które tworz list lub baz danych. Baza danych to lista powi zanych danych, w której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn. Zamiana wielko ci liter, skracanie i sklejanie ci gów znaków, porównywanie, usuwanie zb dnych odst pów z ci gu znaków. Szereg funkcji, które zwracaj warto ci logiczne (prawda lub fa sz) na podstawie warunków wpisanych jako argumenty funkcji. Analiza zawarto ci arkusza i komórek (np. sprawdza, czy w komórce wyst pi b d obliczeniowy lub czy jest ona pusta). Konwersje pomi dzy systemami liczbowymi, logarytmy, liczby zespolone. Oprócz dost pu poprzez okienko wstawiania funkcji, mo esz u y karty Formu y, gdzie odnajdziesz grup Biblioteka funkcji (jest to pierwsza grupa na karcie), która zawiera graficzne odsy acze do najcz ciej u ywanych funkcji (tabela 13.4). Jak atwo zauwa y, przy niektórych kategoriach pojawia si suwak sugeruj cy spory rozmiar oferowanych funkcji nic w tym dziwnego, Excel zawiera ich tysi ce!

16 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach 157 Tabela Biblioteka funkcji Excela. Przycisk Wi cej funkcji kryje setki zaawansowanych funkcji dodatkowych, które przyda si mog in ynierom, matematykom lub programistom Excela. Formu y dla zaawansowanych Karta Formu y zawiera szereg ciekawych narz dzi do wstawiania i sprawdzania formu. Wiele z nich ma zdecydowanie zaawansowany charakter, wykraczaj cy poza zakres tej ksi ki, ale warto zapozna si cho by z kilkoma z nich, aby skuteczniej pracowa w Excelu. Tworz c formu y w Excelu, atwo si pogubi, gdy nie s one tak intuicyjne w u yciu, jak np. mechanizmy edycji tekstów w Wordzie. Szczególnie sposób adresowania komórek przy u yciu ich wspó rz dnych na pewno jest daleki od czytelno ci. Co komu powie oznaczenie $A$3 dla komórki, w której wpisujemy np. kurs dolara? Czy nie pro- ciej by oby napisa KursDolara i u ywa tego w formu ach? Na szcz cie, okazuje si,

17 158 Cz II Microsoft Excel 2010 e Excel w bardzo prosty sposób obs uguje oznaczanie komórek (lub nawet zakresów komórek) nazwami u ytkownika. Wystarczy u y polecenia Definiuj nazw dost pnego w grupie Nazwy zdefiniowane (rysunek 13.10). Rysunek Tworzenie nazwy zdefiniowanej w Excelu W przyk adzie pokazanym na rysunku komórka B1 zawieraj ca kurs dolara zosta a nazwana KursDolara. Prawda, e to czytelne? Po klikni ciu komórki, która zawiera nazw, Excel wy wietli t nazw w polu adresowym. Jak mo na u y nazwy w formule? Nic prostszego, zamiast B1 wystarczy wpisa KursDolara. Wpisa lub wr cz wybra z listy, gdy Excel podsuwa list dost pnych nazw (rysunek 13.11). Rysunek U ywanie nazwy zdefiniowanej w Excelu Jak uzyska symbol waluty (np. symbol dolara, funta lub euro)? Wbrew pozorom, wcale nie trzeba szuka tych znaków w tablicach symboli i czcionek (karta Wstawianie, polecenie Symbol). Symbol waluty uzyskasz automatycznie kilkoma klikni ciami myszy: Zaznacz komórk lub grup komórek, w których znajduj si warto ci walutowe (kwoty). W naszym przypadku b d to komórki D3 D4. Prawym przyciskiem myszy wywo aj menu podr czne i wybierz z niego polecenie Formatuj komórki.

18 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach 159 Rysunek Formaty walutowe w Excelu Z zak adki Liczby wybierz kategori Walutowe i ustaw po dane parametry, np. takie jak na rysunku Symbol waluty z pojawia si w komórce automatycznie po sformatowaniu jej przyciskiem (karta Narz dzia g ówne). Aby go usun, jako symbol waluty wybierz aden w okienku Formatowanie komórek. Rysunek Mened er nazw w Excelu Po zdefiniowaniu kilku nazw w arkuszu mo na nad nimi straci panowanie. Warto wówczas u ywa mened era nazw, który pozwala zarz dza zdefiniowanymi nazwami zmienia je lub w ogóle usuwa z arkusza (rysunek 13.13). Poznane mo liwo ci nadawania komórkom czytelnych nazw nie wyczerpuj u atwie Excela w obszarze tworzenia zrozumia ych formu. Wyobra my sobie, e nasz arkusz zawiera kilkadziesi t formu, które u ywaj wzajemnie swoich wyników cz stkowych do budowania kolejnych rezultatów. Sie powi za jest bardzo skomplikowana i nietrudno si w niej pogubi, np. zbudowa zap tlone formu y (akurat takie sytuacje Excel kontroluje na bie co) lub b dne zale no ci. Aby u atwi kontrol spójno ci formu, Excel proponuje dodatkowe funkcje dost pne w grupie Inspekcja. Oto one.

19 160 Cz II Microsoft Excel 2010 Wy wietlanie (na yczenie) formu wprost na arkuszu (przycisk ). Wizualizacja powi za pomi dzy formu ami (komórkami) za pomoc symbolicznych strza ek ( ). Omówione mechanizmy ilustruje rysunek Rysunek U atwienia kontroli formu w Excelu W celu wy wietlenia zale no ci pomi dzy komórkami kliknij komórk, która Ci interesuje, i naci nij przycisk. Excel sprawdzi i poka e zale no ci w formie strza ek od razu widoczne b dzie, gdzie w arkuszu jest u ywana dana warto.

20

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko.

MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko. MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko. Autor: Piotr Wróblewski Poznaj najważniejsze możliwości pakietu Microsoft Office 2010 PL Szybko rozpocznij korzystanie z narzędzi Microsoft Office 2010 PL Poznaj

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. WORD I PODSTAWY OBSŁUGI PAKIETU OFFICE

CZĘŚĆ I. WORD I PODSTAWY OBSŁUGI PAKIETU OFFICE Spis treści Wstęp (9) Rozdział A. Microsoft Office - zakup, instalacja i uruchamianie (15) Office 2016: z licencją stałą czy jako abonament (wersja 365)? (16) o Pudełkowe wersje pakietu Office (17) o Zakup

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Office Word 2007... 15

Spis treści. Część I Microsoft Office Word 2007... 15 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Instalacja pakietu biurowego... 11 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę?... 11 Część I Microsoft Office Word 2007... 15 Rozdział 2. Pierwsze kroki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Seria praktyk.

Office 2010 PL. Seria praktyk. Office 2010 PL. Seria praktyk. Autor: Michael Price Wykorzystaj potencjał najlepszego pakietu biurowego! Jak zainstalować Office 2010 i rozpocząć pracę z tym pakietem? Jak przygotować elegancki dokument

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0508-8 Format: A5, stron: 220 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 2. Edytory tekstu.

Laboratorium nr 2. Edytory tekstu. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - laboratoria Laboratorium nr 2. Edytory tekstu. Spis treści OpenOffice Writer - edytor tekstu.... 2 Ćwiczenie 1: formatowanie znaków, tekstu, akapitów.... 2 Ćwiczenie 2: listy

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 01 - Temat 1 cz.1/3 Program PowerPoint jest stosunkowo najprostszym w obsłudze programem z rodziny Office. Służy do tworzenia prezentacji. Wobec w miarę powszechnego dostępu do projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Wstawianie wstawianie na stronę różnych elementów (tabela, obraz, kształt, nagłówek, wordart )

Wstawianie wstawianie na stronę różnych elementów (tabela, obraz, kształt, nagłówek, wordart ) EDYCJA TEKSTU paski narzędzi zaznaczanie tekstu wstawiania i usuwanie znaków wstawianie i usuwanie akapitów nowa strona wdowy PASKI NARZĘDZI - WSTĘGI Wraz z Office 2007 zmieniła się filozofia pracy z programami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez:

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Wstęp Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: 1. SPRAWDZIANY Sprawdziany obejmują większe partie materiału, trwają jedna

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe!

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Dokument ściśle tekstowy, czyli jak sformatować swój tekst i nadać mu odpowiedni wygląd Elementy graficzne, czyli jak wstawić do tekstu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel Program MS Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Oznacza to, że dominującą czynnością wykonywaną w nim są obliczenia. Można oczywiście pisać również w Excelu

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo

Program. Technologia informacyjna

Program. Technologia informacyjna 8QLZHUV\WHW6]F]HFLVNL Instytut Fizyki Program ]DMü]SU]HGPLRWX Technologia informacyjna Szczecin 2008 &(/=$- û &HOHP ]DMü MHVW ]GRE\FLH SU]H] VWXGHQWyZ SUDNW\F]Q\FK XPLHMWQRFL Z ]DNUHVLH gromadzenia danych,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Matematyka z komputerem dla gimnazjum

Matematyka z komputerem dla gimnazjum IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego 9 Uruchamianie i zamykanie programu 9 Wstążka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Handlowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu Word:

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Pierwszy rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Pierwszy rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Pierwszy rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun . Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna sposób

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo