MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko Autor: Piotr Wróblewski ISBN: Format: , stron: 320 Poznaj najważniejsze możliwości pakietu Microsoft Office 2010 PL Szybko rozpocznij korzystanie z narzędzi Microsoft Office 2010 PL Poznaj najlepsze techniki wymiany danych i pracy zespołowej Naucz się przenosić dokumenty między różnymi wersjami pakietu Office Po trzech latach od premiery rewolucyjnej wersji Office 2007 firma Microsoft udostępniła kolejną ulepszoną edycję pakietu, czyli Microsoft Office Zachowano w niej koncepcję wstążki, wprowadzoną w poprzedniej odsłonie, oferując jednocześnie wiele usprawnień przyspieszających wykonywanie standardowych zadań, takich jak formatowanie tekstu w edytorze Word czy tworzenie zaawansowanych wykresów w arkuszach Excela. Użytkownicy biurowi z pewnością docenią też liczne funkcje umożliwiające pracę zespołową, które pozwalają kilku osobom bezpiecznie i wydajnie modyfikować ten sam dokument. Członkowie zespołów projektowych, studenci i uczniowie zachwycą się możliwościami programu OneNote, który wspomaga tworzenie czytelnych notatek. Podręcznik MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko stanowi wszechstronne wprowadzenie w świat najważniejszych programów wchodzących w skład najpopularniejszego pakietu biurowego. Dzięki tej książce szybko nauczysz się pisać dokumenty w edytorze Word oraz przeprowadzać obliczenia i tworzyć wykresy w arkuszach Excela. Przygotujesz efektowne prezentacje w programie PowerPoint oraz dowiesz się, jak skutecznie zarządzać notatkami przy użyciu aplikacji OneNote. Poznasz nowe możliwości Twojego programu pocztowego i odkryjesz tajniki efektywnego zarządzania swoim terminarzem za pomocą programu Outlook. Opisom funkcji każdego z narzędzi towarzyszą liczne ćwiczenia praktyczne, które pozwolą Ci natychmiast wypróbować i utrwalić zdobytą wiedzę. Instalowanie pakietu Microsoft Office Edytowanie i formatowanie tekstu w Wordzie Umieszczanie w dokumentach tabel, grafik, spisów treści i innych elementów Korzystanie z edytora równań matematycznych Używanie narzędzia do korespondencji seryjnej Możliwości pracy zespołowej w programach pakietu Microsoft Office Przetwarzanie i analizowanie danych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych programu Excel Tworzenie wykresów i przeprowadzanie symulacji w Excelu Opracowywanie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint Korzystanie z możliwości elektronicznego notatnika OneNote Używanie makr i aplikacji Visual Basic for Applications w Excelu Zabezpieczanie zawartości dokumentów pakietu Microsoft Office Praktyczne zastosowania programów Office a Korzystanie z poczty elektronicznej w programie Outlook Zarządzanie zadaniami i używanie kalendarzy Outlooka Już dziś rozpocznij samodzielną pracę z najnowszym pakietem biurowym firmy Microsoft!

3 Spis tre ci Wst p... 9 Rozdzia 1. Microsoft Office 2010 szybki start Wersje pakietu Microsoft Office Instalator pakietu Microsoft Office na co zwróci uwag? Co nowego w Microsoft Office 2010? Cz I Microsoft Word Rozdzia 2. Interfejs u ytkownika pakietu Office na przyk adzie edytora Word Ekran programu Microsoft Word i nowe funkcje jego interfejsu u ytkownika U atwienia obs ugi w Microsoft Office Otwieranie i zapisywanie dokumentów Pakiet zgodno ci formatu plików pakietu Microsoft Office Poznajemy funkcjonalno edytora Word 2010 mapa aplikacji Ustawiamy opcje edytora Word Tryby pracy z dokumentem i jego wielko ekranowa Drukowanie dokumentów tekstowych Rozdzia 3. Formatowanie tekstów Poj cie akapitu i sposoby jego wyrównania wzgl dem marginesów Podwieszony akapit Odst py mi dzy akapitami i menu podr czne Akapit Dzielenie wyrazów Numerowanie i punktowanie akapitów Wyró nianie elementów tekstu B dy, b dy!...52 Zastosowanie schowka Windows w edytorze Tryby specjalne operacji wklejania Malarz formatów i zasady powielania formatów Rozdzia 4. Czcionki i style Czcionki i ich rozmiary Powi kszanie lub zmniejszanie czcionki Nietypowe symbole w tek cie Znaki diakrytyczne ró nych j zyków... 59

4 4 MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko S owniki ortograficzne Style Style nowych dokumentów Rozdzia 5. Tabele i uk ad kolumnowy Podstawowe techniki rysowania tabel Modyfikowanie struktury tabeli Tryb wielokolumnowy (gazetowy) Bardzo d ugie tabele (wielostronicowe) Rozdzia 6. Nag ówki, stopki i spisy (nie tylko tre ci) Podzia d u szych dokumentów na strony Nawigacja Wyszukiwanie i zamiana tekstu Stopki i nag ówki w Wordzie Ró ne stopki i nag ówki dla odr bnych cz ci dokumentu Stopki i nag ówki dla zaawansowanych Numeracja stron dla zaawansowanych Numerowanie nag ówków i spis tre ci Przygotowanie dokumentu Wstawianie spisu tre ci Przypisy Odsy acze Skorowidze...93 Rozdzia 7. Grafika i tekst Wklejanie grafiki ze schowka Windows Zrzuty ekranu w Wordzie Do czanie gotowych plików graficznych Edytor graficzny programu Word Operacje na obiektach graficznych programu Word Przes anianie si obiektów Grupowanie Praca z polami tekstowymi Ustalanie ziarnisto ci obrazu Rozdzia 8. Edytor równa matematycznych Praca z obiektem Równanie matematyczne Rozdzia 9. Korespondencja seryjna Pierwszy list seryjny w Wordzie Funkcje trybu korespondencji seryjnej Rozdzia 10. Word i praca zespo owa Podzia publikacji na pliki Przegl d i komentowanie dokumentu Przegl d zg oszonych uwag przez autora Cz II Microsoft Excel Rozdzia 11. Podstawy obs ugi arkusza kalkulacyjnego Poznajemy arkusz kalkulacyjny Otwieranie i zapisywanie dokumentów Praca z arkuszami

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 12. Wprowadzanie i formatowanie danych Formatowanie komórek Operacje na komórkach Selektywne kasowanie zawarto ci komórek Kilka zaskakuj cych wicze praktycznych Nag ówki i opisy tabel Zaawansowane formatowanie komórek Rozdzia 13. Formu y w arkuszach Nasza pierwsza formu a w arkuszu Powielanie wzoru za pomoc myszy Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania Wspó rz dne wzgl dne i bezwzgl dne Wzory matrycowe Operatory matematyczne Funkcje matematyczne w formu ach Biblioteka funkcji Excela Formu y dla zaawansowanych Rozdzia 14. wiczenia praktyczne w Excelu Sk adki w dzia alno ci gospodarczej Lokata bankowa Harmonogram sp aty kredytu bankowego Rozdzia 15. Excel i analiza danych Formu y z warunkami logicznymi Formatowanie warunkowe Rozdzia 16. Excel jako ma a baza danych Tworzenie baz danych i zarz dzanie nimi Sortowanie i filtrowanie Skoroszyty wspó dzielone Rozdzia 17. Wykresy i symulacje Wykresy w Excelu Modyfikacja graficznych elementów wykresu Rozdzia 18. Drukowanie arkuszy Metody kondensowania wydruku Ustawienia wydruku arkusza Nag ówki i stopki Opcje drukarki Rozdzia 19. Zabezpieczanie dokumentów Excela (i nie tylko) Zabezpieczanie has em dokumentów Excel, Word i PowerPoint Zabezpieczanie has em notesów programu OneNote Ochrona dokumentów Excela Ochrona komórek Ochrona skoroszytu Rozdzia 20. Makra i aplikacje w Excelu Do czego s u makra? Rejestrowanie makra w Excelu Aplikacje w VBA w Excelu jak to ugry? Krok 1.: Przyk adowe makro Krok 2.: Ogl damy kod VBA makra Wst ka Deweloper Organizacja makr

6 6 MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko Cz III Microsoft PowerPoint Rozdzia 21. Podstawy obs ugi programu PowerPoint Czym s prezentacje komputerowe? Nasza pierwsza prezentacja w PowerPoincie Ró ne punkty spojrzenia na prezentacj Prezentacja slajdów Prezentacje PowerPointa jako dokumenty Drukujemy prezentacj PowerPointa Rozdzia 22. Modyfikujemy prezentacj PowerPoint Dok adanie do prezentacji nowej strony Szablony uk adów slajdu w PowerPoincie Formatowanie elementów slajdu Dok adanie nowych elementów slajdu Wzorzec slajdu Rozdzia 23. O ywiamy prezentacj w programie PowerPoint Przej cia i animacje Profesjonalne prezentacje szybko i bezbole nie! Cz IV Microsoft OneNote Rozdzia 24. Omówienie programu OneNote Do czego s u y program OneNote? Ekran g ówny programu OneNote Przeznaczenie programu OneNote Rozdzia 25. Twój nowy notes w programie OneNote Notes prywatny lub wspó dzielony Rozbudowa notesu Rozdzia 26. Edycja notatek Podstawowe operacje na obiektach notatek Oznaczanie notatek sygnaturami czasu Formatowanie tekstu Listy punktowane lub numerowane Grafika Tabele Odsy acze Inne obiekty w notatkach Znaczniki notatek Rozdzia 27. Notatniki w praktyce Notatki boczne Wyszukiwanie danych Interesuj ce funkcje programu OneNote Cz V Microsoft Outlook Rozdzia 28. Prezentacja programu Outlook Do czego s u y program Outlook? Ekran g ówny Outlooka Konfiguracja konta w Outlooku

7 Spis tre ci 7 Konfiguracja ekranu g ównego Outlooka Wysy anie i odbieranie poczty Foldery dodatkowe w Outlooku Baza kontaktów w Outlooku Rozdzia 29. Funkcje kalendarza w Outlooku Kalendarz i poczta Definiowanie zdarzenia kalendarzowego Spotkania cykliczne Konfiguracja widoku kalendarza w Outlooku Rozdzia 30. Zarz dzanie zadaniami w programie Outlook Definiowanie zada Praca z list zada Rozdzia 31. Outlook dla zaawansowanych Zarz dzanie plikiem danych Outlooka Pliki PST Oczyszczanie bazy danych Outlooka Import i eksport poczty Outlooka Opcje programu Outlook Skorowidz

8 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach Ju zapewne zauwa y e, e w Excelu nie napiszesz listu tak atwo, jak w edytorze tekstów 1. Nie nadaje si do tego celu prawie wcale, natomiast co postaram si udowodni w tym rozdziale doskonale sobie radzi z obliczeniami. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym mo na wykonywa za pomoc formu, które wbudowuje si do komórek. Formu y w arkuszach s zwyk ymi wzorami (matematycznymi, statystycznymi, logicznymi itp.), które komponuje si przy u yciu myszy i kreatorów ekranowych. Nasza pierwsza formu a w arkuszu Wykonasz teraz proste wiczenie, w którym b dziemy wprowadza nowe elementy i testowa nabyte umiej tno ci. Na pocz tek utwórz prost tabelk, która b dzie przedmiotem naszych wicze (rysunek 13.1). Rysunek Tabela z elementami oblicze budujemy uk ad 1 Co nie oznacza, e jest to zabronione pracowa em niegdy w pewnej firmie, która by a cz ci mi dzynarodowego holdingu jeden z zagranicznych mened erów mia manier wysy ania korespondencji pisanej wy cznie w plikach Excela, które adnie sformatowane niewiele si ró ni y od dokumentów pisanych w Wordzie.

9 150 Cz II Microsoft Excel 2010 Przetestuj umiej tno ci z poprzedniego rozdzia u, np. w cz obramowanie kraw dzi komórek, odwró atrybuty koloru czcionki i t a komórki. Podpowiedzi dotycz ce tego, jak to zrobi, znajdziesz na rysunku, np. wybierz czarny kolor wype nienia ( ), a potem okre l kolor czcionki jako bia y ( ). Formatowanie komórki mo esz zmieni wed ug swoich upodoba, gdy w naszym przyk adzie nie b dzie zbyt wa ne. W kolejnym kroku zajmiemy si wbudowaniem do kolumny C formu y matematycznej, której celem b dzie automatyczne wyliczanie iloczynu komórek w kolumnach A i B (rysunek 13.2). Nie jest to mo e szczyt wyrafinowania, ale dobrze zilustruje podstawowe zasady, jakim podlega tworzenie formu w Excelu. Rysunek Tabela z elementami oblicze komponujemy formu Kliknij w obr bie komórki C2 i wpisz tam znak równa si (=), naci nij dwa razy klawisz (strza ka w lewo), naci nij znak mno enia (*) i raz klawisz, a nast pnie zako cz ca o zadania naci ni ciem klawisza Enter. Zauwa y e, co si dzia o, gdy nacisn e klawisz kierunkowy ( )? Wykonuj c t czynno, powodowa e przesuwanie si pulsuj cej ramki w danym kierunku; za po znaku = zosta y wpisane wspó rz dne komórki otoczonej pulsuj c ramk. Po naci ni ciu klawisza Enter w komórce C2 znalaz a si liczba 8. Kliknij teraz w obr bie komórki A2, wpisz tam np. 6 i potwierd klawiszem Enter. Zawarto komórki C2 powinna automatycznie zmieni si na 24. Kliknij komórk C2 i porównaj zawarto paska formu y czy widzisz tam liczb, czy co innego? Gratulacje, w a nie uda o Ci si utworzy pierwszy automatyczny wzór w arkuszu kalkulacyjnym! Jak jednak spowodowa, aby wzór zadzia a w ka dej komórce w kolumnie C? Okazuje si, e istnieje na to kilka prostych sposobów. Powielanie wzoru za pomoc myszy Oto najprostszy i chyba najcz ciej u ywany w praktyce sposób. Chwytamy mysz za prawy dolny róg komórki, w której znajduje si formu a, i (ci gle trzymaj c) poci gamy j w wybranym kierunku (najcz ciej w dó ), aby powieli tam wzór w niej ukryty (rysunek 13.3).

10 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach 151 Rysunek Powielanie formu y za pomoc myszy Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania Spróbujmy teraz powieli wzór w nieco inny sposób: Kliknij w obr bie komórki C2 (ze wzorem C2=A2*B2). Naci nij kombinacj klawiszy Ctrl+C, aby skopiowa wzór do Schowka. Kliknij w obr bie komórki C3 i wklej tam wzór przez naci ni cie kombinacji klawiszy Ctrl+V. Kliknij w obr bie komórki C4 i wklej tam wzór, naciskaj c klawisze Ctrl+V. Powtarzaj te czynno ci w kolejnych komórkach. Sam oce, który sposób bardziej Ci odpowiada. Najciekawsz kwesti zwi zan z kopiowaniem wzorów jest ich inteligentne przenoszenie. Do komórek C3 i C4 nie trafia wzór =A2*B2, ale odpowiednio A3*B3 oraz A4*B4! Tajemnica tego przekszta cenia tkwi w tym, e komputer nie interpretuje wzoru =A2*B2 w formacie bezwzgl dnym, ale tak, jak go pierwotnie utworzono, czyli w formacie, który mo na opisa nast puj co: Do bie cej komórki dodaj iloczyn drugiej i pierwszej komórki, które znajduj si z lewej strony komórki bie cej. Podczas kopiowania formu y Excel zastosowa zatem wspó rz dne wzgl dne; jednak nie zawsze jest to dobre podej cie, o czym przekonamy si na przyk adzie zamieszczonym poni ej. Wspó rz dne wzgl dne i bezwzgl dne Spróbuj utworzy tabelk, która przelicza ceny samochodów wyra one w euro na z otówki (rysunek 13.4).

11 152 Cz II Microsoft Excel 2010 Rysunek B d podczas powielania formu y Po powieleniu wzoru otrzymasz do ciekawy rezultat, wynikaj cy z faktu, i w komórce C4 wpisany zosta wzór, którego znaczenie mo na s ownie wyrazi tak: Pomnó zawarto komórki z lewej strony przez kurs waluty wpisany trzy komórki wy ej. Oto kolejne rezultaty zastosowania takiego wzoru: 1. Opel Astra: 12100*4,20= Renault Koleos: 25780*0=0 (bowiem brak wpisu w komórce C2 jest równowa ny zeru) 3. BMW: 42300* (tekst: PLN) = bzdura, b d argumentu. Wygl da na to, e natrafili my na powa ne ograniczenie mo liwo ci Excela. Czy mo na temu jako zaradzi? Na szcz cie, jest to problem do pokonania. Spróbuj nieco zmodyfikowa wzór w komórce C4: zamiast =C4*D1 wpisz =B4*$C$1 i dopiero wówczas powiel wzór. Znak dolara ($) uzyskasz, naciskaj c kombinacj klawiszy Shift+4. Efekt mo na zobaczy na rysunku Rysunek Stosujemy w formule wspó rz dne bezwzgl dne Znak dolara we wspó rz dnych blokuje je podczas kopiowania wzoru. S to wspó rz dne bezwzgl dne.

12 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach 153 Wzory matrycowe Rysunek Wzór matrycowy W arkuszu kalkulacyjnym bardzo atwo mo na formu owa wzory typu: Kolumna B jest równa kolumnie A pomno onej przez 3. W ramach przyk adu wykonaj nast puj ce kroki: Wpisz fragment tabliczki mno enia. Zaznacz komórki B2 B5. Napisz =. Zaznacz komórki A2 A5. Napisz *2. Naci nij jednocze nie Ctrl+Shift+Enter. W komórkach drugiej kolumny pojawi si do dziwny wzór w nawiasach klamrowych (rysunek 13.6). Jest on przyk adem notacji matrycowej, mechanizmu u ywanego nieco rzadziej, ale do ciekawego i wartego poznania. Operatory matematyczne Tworz c wzory za pomoc arkusza kalkulacyjnego, musimy dostosowa si do jego sk adni, która ró ni si troch od sk adni wzorów poznanych na lekcjach matematyki, cho jednocze nie jest do nich zbli ona na tyle, na ile to mo liwe. Pierwsza znacz ca grupa operatorów pozwala wykonywa podstawowe operacje arytmetyczne (tabela 13.1). Tabela Operatory matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator Nazwa Przyk ad Wynik + Dodawanie Odejmowanie Negacja (1 2) 1 * Mno enie 2*3 6 / Dzielenie 20/4 5 % Procent 22% 0,22 (prezentowany na ekranie jako 22%) ^ Pot gowanie 2^3 8

13 154 Cz II Microsoft Excel 2010 Istnieje te sporo operatorów u ywanych w porównaniach i innych wyra eniach logicznych (tabela 13.2). Tabela Operatory logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator Nazwa Przyk ad Wynik = Równa si 1=2 FA SZ > Wi ksze od 1>2 FA SZ >= Wi ksze od lub równe 1>=2 FA SZ < Mniejsze "ala"<"ma kota" PRAWDA < Mniejsze 1<2 PRAWDA <= Mniejsze od lub równe 1<=2 PRAWDA <> Nie równa si 1<>2 PRAWDA Aby przetestowa praktycznie opisane tutaj operatory, wpisz w komórce przyk adowe wyra enia, oczywi cie poprzedzaj c je znakiem =. Zmian kolejno ci wykonywania oblicze mo esz wymusi nawiasami, np. odmienny wynik uzyskasz w wyra eniu 2+3*5 i (2+3)*5. Funkcje matematyczne w formu ach Excel oferuje olbrzymi grup funkcji matematycznych, których dok adny opis zaj by z pewno ci ca kiem poka n ksi k. Na szcz cie, program nie zmusza nas do pami tania, jakie dok adnie funkcje oferuje. Stosuj c si do poni szych wskazówek, poznasz prosty sposób wykorzystania bogatej biblioteki dost pnych funkcji i ich wyszukiwania. Wykonaj nast puj cy eksperyment: Kliknij w obr bie dowolnej pustej komórki. Naci nij znak równa si (=); na ekranie pojawi si pierwsza proponowana przez Excel funkcja, np. SUMA. Kliknij trójk cik obok nazwy funkcji Suma, aby wy wietli inne, opcjonalnie proponowane funkcje. Kliknij przyk adowo polecenie Wi cej funkcji, aby zobaczy okienko z przegl dark funkcji. Opisane wy ej czynno ci ilustruje rysunek Za ó my, e chcesz sprawdzi, jak dzia a funkcja REDNIA.

14 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach 155 Rysunek Odszukujemy funkcje wbudowane Po wybraniu dowolnej funkcji z listy w okienku zobaczysz list jej argumentów (rysunek 13.8). Mo esz tak e poczyta, jak dzia a dana funkcja. Wybierz teraz funkcj REDNIA z listy i kliknij OK. Pojawi si kolejne okienko, po wi cone ju tylko tej funkcji. Ma ona parametry: Liczba1, Liczba2 Wype nij je wspó rz dnymi komórek A1 i B1. Kliknij OK, aby obejrze wynik na arkuszu. Rysunek Wstawianie argumentów do funkcji wbudowanej Modyfikacja formu y na arkuszu Rysunek Edycja formu y Tu po skomponowaniu funkcji mo na edytowa jej tre wprost na arkuszu. W tym celu klikasz komórk i w polu formu y modyfikujesz jej tre, a nast pnie potwierdzasz klawiszem Enter lub anulujesz zmiany klawiszem Esc (rysunek 13.9). Oto przyk ad: Dwukrotnie kliknij w obr bie komórki C1, aby zmieni jej tre. Zamiast = REDNIA(A1;B1) wpisz np. = REDNIA(A1;B1;10) i naci nij Enter.

15 156 Cz II Microsoft Excel 2010 Czy widzisz liczb 5? Zgadza si? Oczywi cie, e tak: dzielone przez 3 daje 5! Wiesz ju, jak dzia a funkcja REDNIA. Spróbuj poeksperymentowa w ten sposób z innymi, które Ci interesuj! Edycj komórki wprost na arkuszu (a nie w pasku formu y) wywo asz za pomoc skrótu klawiszowego F2. Biblioteka funkcji Excela Okienko wstawiania funkcji wywo asz, naciskaj c przycisk znajduj cy si obok paska formu y. Wybierz kategori, aby obejrze dost pne funkcje. Krótkie omówienie kategorii zawiera tabela Tabela Funkcje Excela Nazwa kategorii Finansowe Daty i czasu Matematyczne Statystyczne Wyszukiwania i adresu Bazy danych Tekstowe Logiczne Informacyjne In ynierskie Przyk ady Amortyzacje, dywidendy, stopy zwrotu z inwestycji. Operacje na datach, np. obliczanie liczby dni pomi dzy dwiema datami, konwersje, obliczanie dnia tygodnia lub innego elementu daty wpisanej w komórce. Trygonometria, logarytmy, macierze, sumy, szeregi. Cz sto ci wyst powania danych w zakresie komórek, minima, maksima. Odsy acze internetowe, wyszukiwanie warto ci w kolumnach (wierszach). Szereg funkcji polegaj cych na przetwarzaniu rekordów tzw. bazy danych, czyli zakresów komórek, które tworz list lub baz danych. Baza danych to lista powi zanych danych, w której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn. Zamiana wielko ci liter, skracanie i sklejanie ci gów znaków, porównywanie, usuwanie zb dnych odst pów z ci gu znaków. Szereg funkcji, które zwracaj warto ci logiczne (prawda lub fa sz) na podstawie warunków wpisanych jako argumenty funkcji. Analiza zawarto ci arkusza i komórek (np. sprawdza, czy w komórce wyst pi b d obliczeniowy lub czy jest ona pusta). Konwersje pomi dzy systemami liczbowymi, logarytmy, liczby zespolone. Oprócz dost pu poprzez okienko wstawiania funkcji, mo esz u y karty Formu y, gdzie odnajdziesz grup Biblioteka funkcji (jest to pierwsza grupa na karcie), która zawiera graficzne odsy acze do najcz ciej u ywanych funkcji (tabela 13.4). Jak atwo zauwa y, przy niektórych kategoriach pojawia si suwak sugeruj cy spory rozmiar oferowanych funkcji nic w tym dziwnego, Excel zawiera ich tysi ce!

16 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach 157 Tabela Biblioteka funkcji Excela. Przycisk Wi cej funkcji kryje setki zaawansowanych funkcji dodatkowych, które przyda si mog in ynierom, matematykom lub programistom Excela. Formu y dla zaawansowanych Karta Formu y zawiera szereg ciekawych narz dzi do wstawiania i sprawdzania formu. Wiele z nich ma zdecydowanie zaawansowany charakter, wykraczaj cy poza zakres tej ksi ki, ale warto zapozna si cho by z kilkoma z nich, aby skuteczniej pracowa w Excelu. Tworz c formu y w Excelu, atwo si pogubi, gdy nie s one tak intuicyjne w u yciu, jak np. mechanizmy edycji tekstów w Wordzie. Szczególnie sposób adresowania komórek przy u yciu ich wspó rz dnych na pewno jest daleki od czytelno ci. Co komu powie oznaczenie $A$3 dla komórki, w której wpisujemy np. kurs dolara? Czy nie pro- ciej by oby napisa KursDolara i u ywa tego w formu ach? Na szcz cie, okazuje si,

17 158 Cz II Microsoft Excel 2010 e Excel w bardzo prosty sposób obs uguje oznaczanie komórek (lub nawet zakresów komórek) nazwami u ytkownika. Wystarczy u y polecenia Definiuj nazw dost pnego w grupie Nazwy zdefiniowane (rysunek 13.10). Rysunek Tworzenie nazwy zdefiniowanej w Excelu W przyk adzie pokazanym na rysunku komórka B1 zawieraj ca kurs dolara zosta a nazwana KursDolara. Prawda, e to czytelne? Po klikni ciu komórki, która zawiera nazw, Excel wy wietli t nazw w polu adresowym. Jak mo na u y nazwy w formule? Nic prostszego, zamiast B1 wystarczy wpisa KursDolara. Wpisa lub wr cz wybra z listy, gdy Excel podsuwa list dost pnych nazw (rysunek 13.11). Rysunek U ywanie nazwy zdefiniowanej w Excelu Jak uzyska symbol waluty (np. symbol dolara, funta lub euro)? Wbrew pozorom, wcale nie trzeba szuka tych znaków w tablicach symboli i czcionek (karta Wstawianie, polecenie Symbol). Symbol waluty uzyskasz automatycznie kilkoma klikni ciami myszy: Zaznacz komórk lub grup komórek, w których znajduj si warto ci walutowe (kwoty). W naszym przypadku b d to komórki D3 D4. Prawym przyciskiem myszy wywo aj menu podr czne i wybierz z niego polecenie Formatuj komórki.

18 Rozdzia 13. Formu y w arkuszach 159 Rysunek Formaty walutowe w Excelu Z zak adki Liczby wybierz kategori Walutowe i ustaw po dane parametry, np. takie jak na rysunku Symbol waluty z pojawia si w komórce automatycznie po sformatowaniu jej przyciskiem (karta Narz dzia g ówne). Aby go usun, jako symbol waluty wybierz aden w okienku Formatowanie komórek. Rysunek Mened er nazw w Excelu Po zdefiniowaniu kilku nazw w arkuszu mo na nad nimi straci panowanie. Warto wówczas u ywa mened era nazw, który pozwala zarz dza zdefiniowanymi nazwami zmienia je lub w ogóle usuwa z arkusza (rysunek 13.13). Poznane mo liwo ci nadawania komórkom czytelnych nazw nie wyczerpuj u atwie Excela w obszarze tworzenia zrozumia ych formu. Wyobra my sobie, e nasz arkusz zawiera kilkadziesi t formu, które u ywaj wzajemnie swoich wyników cz stkowych do budowania kolejnych rezultatów. Sie powi za jest bardzo skomplikowana i nietrudno si w niej pogubi, np. zbudowa zap tlone formu y (akurat takie sytuacje Excel kontroluje na bie co) lub b dne zale no ci. Aby u atwi kontrol spójno ci formu, Excel proponuje dodatkowe funkcje dost pne w grupie Inspekcja. Oto one.

19 160 Cz II Microsoft Excel 2010 Wy wietlanie (na yczenie) formu wprost na arkuszu (przycisk ). Wizualizacja powi za pomi dzy formu ami (komórkami) za pomoc symbolicznych strza ek ( ). Omówione mechanizmy ilustruje rysunek Rysunek U atwienia kontroli formu w Excelu W celu wy wietlenia zale no ci pomi dzy komórkami kliknij komórk, która Ci interesuje, i naci nij przycisk. Excel sprawdzi i poka e zale no ci w formie strza ek od razu widoczne b dzie, gdzie w arkuszu jest u ywana dana warto.

20

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-246-1364-1 Stron: 350 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Zdob¹dŸ niezbêdne

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo