FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74"

Transkrypt

1 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES : Powiat: Tatrzański Gmina: Bukowina Tatrzańska Miejscowość: Jurgów Działka nr ew Jurgów 177 INWESTOR: Urząd gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Adres: Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144 PROJEKTOWAŁ: dr inż. arch. Jan Łaś 1

2 II. Spis zawartości opracowania: I. STRONA TYTUŁOWA II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III. PROJEKT KONCEPCYJNY IIIa. Opis techniczny 1.Podstawa opracowania 2.Zagospodarowania terenu 3.Projekt koncepcyjny 4.Przykładowe rozwiązania techniczne IIIb. Część rysunkowa Skala 1. Analiza możliwości rozbudowy budynku 1: Rzut piwnicy 1: Rzut parteru 1: Rzut I piętra - poddasza 1: Rzut II piętra - II poddasza 1: Rzut dachu - strychu 1: Przekrój poprzeczny A-O1 1: Elewacja północna 1: Elewacja wschodnia 1: Elewacja południowa 1: Elewacja zachodnia 1: Widoki perspektywiczne 1-6 2

3 III. PROJEKT KONCEPCYJNY IIIa. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania - Zlecenie inwestora. - Wizja lokalna w terenie - Zdjęcia - Inwentaryzacja architektoniczna - Kopia mapy sytuacyjno- wysokościowej dostarczona przez inwestora - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz z dnia 10 lipca 2003 r.). - Inne normy związane z projektowaniem Podczas realizacji inwestycji należy w szczególności stosować się do wymagań określonych w niżej wymienionych aktach prawnych: - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz.844) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku z sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 1996r.Nr62,poz.285) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2000r. Nr 118, poz. 1263) - Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.Nr62.poz.288), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 3

4 2. Zagospodarowanie terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem opracowania jest analiza możliwości przebudowy budynku szkoły. Zakres opracowania obejmuje: - wyznaczenie możliwej powierzchni rozbudowy budynku mającej na celu korektę funkcji i formy architektonicznej oraz dostosowania dobudowywanej części budynku do spełnienia wymagań w zakresie przepisów PIS i Ochrony Pożarowej - wyznaczenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej Istniejący stan zagospodarowania - Powierzchnia dziatki, przeznaczona pod zabudowę wynosi.m² - Spadek terenu - działka posiada niewielki spadek w kierunku zachodnim - Działka jest w kształcie złożonym - zbliżonym do prostokąta - Lokalizacja: działka nr 3590 znajduje się w gminie Bukowina Tatrzańska - Uzbrojenie terenu: istniejące - Komunikacja: dojazd do działki od strony zachodniej istniejący z drogi gminnej - Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem szkoły i budynkiem związanym z obsługą boisk sportowych "Orlik". - Na działce znajdują się pojedyncze drzewa. Projektowane zagospodarowanie działki. Przedmiotowa działka, na której przewiduje się prace związane z przebudową nie są objęte ochroną konserwatorską, krajobrazową oraz przyrodniczą. Projektowany obiekt przewidziany jest do przebudowy w części działki która położona jest w terenie budowlanym zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska Lokalizacja budynku jest poza liniami rozgraniczającymi. Dojazd oraz dojście istniejące z drogi gminnej i powiatowej. Przyłącza istniejące i projektowane - Przyłącz wodociągowy na działce - istniejący - Przyłącz kanalizacyjny istniejące na działce szambo (do czasu budowy sieci kanalizacyjnej) - Przyłącz energetyczny ziemny - istniejący - Wody opadowe przewiduje się odprowadzić na terenie działki inwestora przy pomocy studni chłonnej Elementy istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu. - Odpady stałe składowane będą w zamkniętych pojemnikach w miejscu istniejącego - Na przedmiotowej działce znajduje się drzewa oraz zieleni niska ogrodowodekoracyjna którą planuje się zachować i uzupełnić Zestawienie powierzchni: - zabudowy - umieszczono na rysunku nr 1. -analizie możliwości rozbudowy - użytkowych - na rysunkach poszczególnych rzutów rys

5 3.Projekt Architektoniczno - koncepcyjny Stan istniejący charakterystyka obiektu Budynek Szkoły Podstawowej jest budynkiem wolnostojącym. Konstrukcja budynku jest mieszana murowano drewniana. Ściany piwnic są murowane wysokości średnio 2,7 m - z cegły pełnej, od wewnątrz i od zewnątrz tynkowane. Ściany konstrukcyjne parteru wysokości średnio 3,0 4,2 m, drewniane w konstrukcji wieńcowej z ociosanych belek z zewnętrznym wykończeniem w postaci dekoracyjnego szalunku i wewnętrznym wykończeniem tynkiem wapiennym, płytami gipsowymi oraz ozdobnym szalunkiem w sali gimnastycznej. Ściany Sali gimnastycznej wzmocnione podwójnymi skręconymi słupami. Konstrukcja werandy szkieletowa słupowo - ryglowa z dużymi przeszkleniami, wykończona z zewnątrz prostym szalunkiem. Ściany poddasza wysokości średnio 270 cm wykonane podobnie jak ściany parteru, w części poddasza sklepione. Konstrukcja dachu drewniana rozbudowana, krokwiowo płatwiowa wzmocniona kleszczami. Pokrycie dachu blacha falista malowana na kolor czerwono - bązowy. Stolarka okienna i drzwiowa, drewniana nietypowa - nowa w kolorze białym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną siłową, kanalizację (do własnego dołu szczelnego), Co z własnej kotłowni, wodociągową z sieci lokalnej. Generalnie można stwierdzić, że stan obiektu wymaga remontu oraz dostosowania do standardów obowiązujących w tego typu obiektach. Przeznaczenie, program użytkowy Projekt obejmuje przebudowę budynku na poziomie: - piwnic polegającą na wyburzeniu części ścian :tj. istniejącego garażu od strony zachodniej ze względu na zły stan techniczny i zastąpieniu go pomieszczeniem gospodarczym pozwalającym na swobodne wyjście z istniejących piwnic na zewnątrz, wyburzeniu części ścian od strony wschodniej i stworzeniu pomieszczeń dostępnych przez projektowaną klatkę schodową mających stanowić szatnie i pomieszczenia techniczne i gospodarcze. - parteru polegającą na stworzeniu: strefy wejściowej z wewnętrzną klatką schodową (zastępującą istniejące zewnętrzne schody p.pożarowe) poszerzoną o podcień obejmujący również istniejące wejście główne, rampę dla osób niepełnosprawnych, w miejscu wyburzonej części drewnianego parteru urządzeniu trzech sal lekcyjnych i zespołów sanitariatów, całość połączona drzwiami p.pożarowymi z istniejącą częścią budynku, w miejscu istniejącej werandy urządzeni zaplecza magazynowego dla istniejącej sali gimnastycznej. - poddasza "I" (w miejscu rozebranej części budynku) mającą na celu urządzenie trzech sal lekcyjnych i zespołu sanitariatów oraz pomieszczenia gospodarczego podobnie jak na parterze połączonych przejściem p.poż. z istniejącym budynkiem szkoły. - poddasza "II" polegającą na urządzeniu dwóch sal wielofunkcyjnych, podobnie jak na poziomie piwnic, parteru i poddasza połączonych komunikacyjnie z istniejącym budynkiem. Poziom +/-0,00 - istniejący 5

6 Forma Architektoniczna Budynek swoją architekturą nawiązuje bezpośrednio do formy budynku istniejącego jak i tradycyjnego budownictwa podhalańskiego co odzwierciedla się w proporcjach zwartej bryły, dachu i detalach. Wydłużony kształt budynku, dominujący łamany dwuspadowy dach z przysztychami i strzeszkami, kamienna podmurówka, przypory kamienne, drewniana okładzina na parterze i poddaszu, szerokie okapy z rysiami, dekoracyjne szalowanie szczytów, mają na celu poprawić funkcjonowanie budynku i nadać mu indywidualny charakter. Rozwiązania materiałowe Fundamenty - istniejące należy odkopać i w razie potrzeby wzmocnić, nowe - projektowane wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym Ściany zewnętrzne piwnicy: - istniejące - proponuje się docieplić 5-10cm. warstwą styropianu ekstrudowanego z 10cm. betonową ścianką dociskową poniżej poziomu terenu, zaizolować warstwą izolacji pionowej z zastosowaniem membrany izolacyjnej i okładziną kamienną ponad poziomem terenu oraz, całość z drenażem opaskowym obsypana żwirem. W narożach budynku i miejscach podkreślenia konstrukcji przewiduje się kamienne przypory. Uwaga! Należy bezwzględnie wykonać odwodnienie terenu, które umożliwi swobodny odpływ wód powierzchniowych i gruntowych do studni chłonnej. Ściany zewnętrzne parteru: - istniejące drewniane proponuje; się wzmocnić pionowymi belkami (odpowiednik krokwi 8x16 cm) skręcając je z poszczególnymi warstwami konstrukcji wieńcowej, izolować termicznie prasowaną wełną mineralną, zabezpieczyć folią paroprzepuszczalną i obłożyć okładziną drewnianą o rytmach poziomych tzw. płazówką gr. min. 5cm, poprzedzielaną drewnianymi elementami imitującymi okrągłe słupy, całość ścian planuje się zwieńczyć rytmem rysi tzw. ślepych wypustów, stanowiących podstawę łamanego dachu, rysie narożne i znajdujące się nad słupami należy wzbogacić o tzw. podrostki. Dla ujednolicenia wykończeń budynku proponuje się odcięcie istniejących rysi i zastąpienie ich nowymi podwieszonymi do konstrukcji strzech okapowych (zbudowanych na zasadzie trójkątnych wieszaków) - projektowane murowane gr. 30 cm izolowane 10 cm warstwą prasowanej wełny mineralnej, wykończone okładziną drewnianą (na szkielecie konstrukcyjnym podobnie jak w części drewnianej) tzw. płazówką o szerokości min 25 cm z narożnikami ze sklejonych tzw. oflisów imitujących okrągłe słupy, podobnie należy rozczłonkować ścianę podkreślając rytmy konstrukcyjne, w odstępach nie mniejszych niż 5m, całość ścian podobni jak w części drewnianej należy zwieńczyć rytmicznie rozstawionymi rysiami. Fot

7 Ściany wewnętrzne konstrukcyjne parteru: - istniejące w razie konieczności wzmocnić pionowymi belkami podobnie jak ściany zewnętrzne - projektowane: murowane gr.29 cm w narożnikach wzmocnione słupami żelbetowymi Ściany zewnętrzne poddasza I : - istniejące - wzmocnić, ocieplić i wykończyć podobnie jak ściany parteru, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dekoracyjne, pionowe szalowanie szczytów tzw. półrożków - projektowane murowane - gr. wykończone jak w części drewnianej Ściany wewnętrzne działowe: - projektowane 12cm z beton komórkowego Stropy : - strop nad istniejącą piwnicą płyta żelbetowa. - stropy projektowane - płyta żelbetowa gr. 15 cm, wsparty na ścianach, słupach i podciągach projektowanych wg. projektu konstrukcyjnego Schody - zewnętrzne żelbetowe wykończone kamieniem naturalnym - wewnętrzne dwubiegowe z podestami, żelbetowe wykończone płytkami gresowymi Belki, podciągi i nadproża - żelbetowe z betonu klasy B20, wg projektu konstrukcyjnego. Dach - dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, układ krokwiowo- płatwiowy. Podstawowe wymiary należy przyjąć wg projektu architektonicznego i konstrukcyjnego. Pokrycie dachu stanowić będzie blachodachówka z posypką mineralną "Korona" w kolorze czarnym, na podkładzie z łat, kontrłat oraz desek pokrytych papą wierzchniego krycia. Obróbki koszy, kominów, okapów krawędzi dachowych należy wykonać z blachy jak pokrycie. Izolacje - przeciwwilgociowa pozioma ścian 2x papa na lepiku, lub inna specjalistyczna atestowana izolacja. Podłóg na gruncie i łazienek papa termozgrzewalna na podkładzie anionowym lub Botazit BM87 i folia PVC lub farba folia Botazit BM27. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa murów i murów fundamentowych w gruncie Botazit 92, membrany izolacyjne, folie izolacyjne przeciwwilgociowe. Izolacje paroszczelna - folie PVC, folie aluminiowe. Izolacja paro przepuszczalna - folie wstępnego krycia paroprzepuszczalne o przepuszczalności ze szczeliną wentylacyjną, od 30g/m 2 /dobę, bez szczeliny około 1000g/m 2 /dobę. Izolacje cieplne - wełna mineralna i szklana o grubościach podanych w części rysunkowej projektu budowlanego. Wszystkie przegrody zewnętrzne, warstwowe przyjęto K max < 0,3 W/(m² x K) Tynki - wewnętrzne wapienno - cementowe. 7

8 Stolarka - okienne nietypowa, drewniana w kolorze jasnego dębu, szklona zestawami szklanymi o współczynniku przenikania ciepła U=1.1 W/m 2 h. Drzwiowa, balkonowa jw., zewnętrzna i wewnętrzna pełna, do pomieszczeń sanitarnych stolarka pełna z wentylacją i doświetleniem. Istniejącą stolarkę okienną (nową) od strony zewnętrznej proponuje się pomalować na kolor jasnego dębu Podłogi - W piwnicy - pomieszczenia techniczne i pomocnicze - płytki gresowe. Na parterze w salach - parkiet, korytarze i pomieszczenia sanitarne - płytki ceramiczne ew. wykładziny PVC Kolory ścian - drewno impregnowane w kolorze naturalnym lub jasnego dębu, kamień łamany - naturalny, wewnętrzne ściany tynkowane- malowane farbami oddychającymi, przewidziano kolory jasne, pastelowe z dodatkami elementów drewnianych w postaci opasek i mebli. Przewody kominowe - spalinowe i z gotowych kształtek ceramicznych - systemy kominowe SCHIEDEL, wentylacyjne wentylacja mechaniczna System grzewczy - ogrzewanie centralne istniejąc, niskociśnieniowe z wymuszonym obiegiem. Podłączone do pieca w poziomie piwnicy budynku, Wpływ obiektu na środowisko - Dzięki dobrze rozwiązanej gospodarce odpadami, dużej energooszczędności, doborowi materiałów budowlanych, inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko i nie pogorszy jego stanu. Wymagania higieniczno-sanitarne - budynek usługowy - projekt budowlany należy uzgodnić Warunki ochrony przeciwpożarowej - projekt budowlany należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Niniejszy projekt koncepcyjny ma stanowić wytyczną do sporządzenia projektu budowlanego. 8

9 Fot 1. Widok okładziny tzw. Płazówki przygotowanej do montażu Fot 2. Fragment ściany wykończonej drewnianą okładziną 9

10 Fot 3. Widok obramienia okiennego przygotowaego do montażu okładziny Fot 4. Przykład połączenia okładziny z imitacją tzw. słupów wiązanych 10

11 Fot 5. Przygotowanie narożnika do zamontowania słupa Fot 6. Widok narożngo słupa i zwieńczającego go rysia z podrostkiem 11

12 Fot 7. Przykład przebdowy strzechy okapowej wymiany rysi tzw. ślepych wypustów Fot 8. Widok sposobu wykończenia ścian i szalowania szczytów remontowanego budynku drewnianego pokazanego na fot 7. 12

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY?

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY? WŁASNY DACH NAD GŁOWĄ Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek,

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C) Budynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.3 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo