DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INśYNIERSKA dla terenu przewidzianego pod budowę elektrowni wiatrowych KO1; KO2; KO3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INśYNIERSKA dla terenu przewidzianego pod budowę elektrowni wiatrowych KO1; KO2; KO3"

Transkrypt

1 Współpraca: HEBO Poznań Sp. z o.o. - Poznań, ul. Podolska 7a CONSOIL PROJECT Sp. z o.o. - Poznań, ul. Kunickiego 9 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INśYNIERSKA dla terenu przewidzianego pod budowę elektrowni wiatrowych KO; KO; KO STANIEW gm. Koźmin Wlkp. pow. krotoszyński woj. wielkopolskie Zleceniodawca: DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 7 Szczecin, ul. OdzieŜowa C/ o/poznań: - Poznań, ul. Hawelańska Autorzy: Dyrektor: prof. dr hab. inŝ. Zbigniew Młynarek upr. CUG 7 Certyfikat PKG upr. konstr. bud. WKP/9/PWOK/7 mgr Agnieszka Pawelczak mgr Maria Stryczyńska upr. geolog. nr 7 dr hab. inŝ. Wojciech Tschuschke certyfikat PKG upr. konstr. bud. WKP//PWOK/7 mgr Marcin Tschuschke Poznań, sierpień 9 r.

2 SPIS TREŚCI.. Wstęp.. Charakterystyka projektowanej inwestycji.. Zakres i metodyka wykonanych prac.. Ocena wykonanych prac i badań.. Charakterystyka dokumentowanego terenu.. PołoŜenie i morfologia.. Budowa geologiczna.. Warunki hydrogeologiczne.. Warunki geologiczno inŝynierskie 7.. Charakterystyka wytrzymałościowa podłoŝa.. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne 9.. Wnioski i zalecenia

3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Mapa orientacyjna, skala : Załączniki dla elektrowni KO.. Mapa dokumentacyjna skala :.. Legenda przekrojów geologiczno-inŝynierskich.. Przekroje geologiczno inŝynierskie.. Karta dokumentacyjna otworu badawczego KO.. Profile sondowań statycznych 7.. Tabela parametrów wytrzymałościowych gruntów.. Wykresy wyników sondowań CPTU 9.. Diagramy klasyfikacji CPTU. Diagramy V s ; E ; G. Wynik badania wody gruntowej Załączniki dla elektrowni KO.. Mapa dokumentacyjna elektrowni KO, skala :.. Legenda przekrojów geologiczno inŝynierskich.. Przekroje geologiczno inŝynierskie.. Karta dokumentacyjna otworu badawczego KO.. Profile sondowań statycznych 7.. Tabela parametrów wytrzymałościowych gruntów.. Wykresy wyników sondowań 9.. Diagramy klasyfikacji CPTU. Diagramy V s ; E ; G.. Wynik badania wody gruntowej Załączniki dla elektrowni KO.. Mapa dokumentacyjna elektrowni KO, skala :.. Legenda przekrojów geologiczno inŝynierskich.. Przekroje geologiczno inŝynierskie.. Karta dokumentacyjna otworu badawczego KO.. Profile sondowań statycznych 7.. Tabela parametrów wytrzymałościowych gruntów.. Wykresy wyników sondowań 9.. Diagramy klasyfikacji CPTU.. Diagramy V s ; E ; G.. Wynik badania wody gruntowej. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów. Odpis decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych. Dokumentacja fotograficzna

4 .. Wstęp Dokumentacja geologiczno inŝynierska dla terenu przewidzianego pod budowę elektrowni wiatrowych KO; KO; KO została opracowana na zlecenie firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., 7 Szczecin, ul. OdzieŜowa C/; o/poznań: - Poznań, ul. Hawelańska. Celem niniejszej dokumentacji jest określenie warunków geologiczno - inŝynierskich i geotechnicznych w podłoŝu badanego terenu, tj. określenie rodzaju i właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów oraz warunków hydrogeologicznych podłoŝa, w zakresie niezbędnym dla właściwego i bezpiecznego posadowienia projektowanych obiektów. Dokumentację tę opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia października r., sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŝynierskie (Dz. U. Nr, poz. 7). Polskiej Normy PN-/B- Posadowienie bezpośrednie budowli. Polskiej Normy PN-B-79 Dokumentowanie geotechniczne zasady ogólne. Podstawą wykonania prac i badań mających na celu rozpoznanie warunków geologiczno-inŝynierskich podłoŝa był projekt prac geologicznych, zatwierdzony przez Starostę Krotoszyńskiego decyzja nr OŚ.7//9 z dnia.7.9 roku... Charakterystyka projektowanej inwestycji Projektowanym obiektem są trzy elektrownie wiatrowe o jednakowych parametrach technicznych: wysokość masztu,m średnica śmigła,m fundament z betonu zbrojonego o średnicy,m i wysokości,m posadowienie bezpośrednie. Omawiany obiekt stanowi drugą kategorię geotechniczną.

5 .. Zakres i metodyka wykonanych prac Prace i badania mające na celu ustalenie warunków gruntowo-wodnych w podłoŝu projektowanych elektrowni wiatrowych wykonano na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych. Projekt ten przewidywał: odwiercenie trzech () otworów badawczych do głębokości, m, systemem mechanicznym, w rurach o średnicy 9 mm; wykonanie dziewięciu (9) sondowań statycznych, po trzy dla kaŝdej lokalizacji elektrowni, w tym sześć () sond CPTU oraz trzy () sondy SCPTU. Przewidywana maksymalna głębokość sond,m, minimalna natomiast do gruntów zwartych, w których opory stoŝka podczas wykonywania penetracji osiągną dopuszczalne wartości pomiarowe; pobranie próbek gruntów o naturalnej wilgotności i uziarnieniu ze wszystkich warstw podłoŝa oraz pobranie trzech () prób wody gruntowej; obserwacje i pomiary zwierciadła wody gruntowej w otworach; prace geodezyjne zaniwelowanie punktów wierceń i sondowań; likwidację otworów; badania laboratoryjne prób wody gruntowej w zakresie ustalenia stopnia agresywności wód wobec betonów; badania laboratoryjne gruntów w zakresie: analiza granulometryczna, wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, granice płynności i plastyczności; opracowanie dokumentacji geologiczno inŝynierskiej. Zrealizowany zakres prac przedstawia się następująco: w ramach prac wiertniczych odwiercono trzy () otwory do głębokości: dwa () otwory do,m oraz jeden () otwór do,m. Spłycenie otworu nastąpiło w wyniku przeszkody uniemoŝliwiającej dalsze jego głębienie. Otwór ten zakończono w gruntach nośnych. Ogółem wykonano,mb wierceń systemem mechanicznym, w rurach o średnicy 9 mm; w ramach badań terenowych in situ wykonano dziewięć (9) sondowań statycznych, po trzy dla kaŝdej lokalizacji elektrowni, w tym sześć () sond CPTU oraz trzy () sondy SCPTU. Głębokości sond wynoszą 7,,m ppt, ogółem wykonano, mb sondowań cięŝką sondą statyczną typu HYSON. We wszystkich badaniach osiągnięto poziom, na którym opory sondowania wyczerpały całkowitą siłę wciskania stoŝka równowaŝoną cięŝarem penetrometru;

6 7 Badania sondą statyczną i interpretację krzywych penetracji, wykonała firma HEBO Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Podolska 7A oraz firma CONSOIL PROJECT Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Kunickiego 9; podczas wierceń prowadzono w otworach obserwacje i pomiary zwierciadła wód gruntowych; pobrano trzy () próbki wód (po próbce dla kaŝdego obiektu) z pierwszego poziomu wodonośnego, w celu zbadania stopnia agresywności środowiska wód wobec betonu; z otworów pobrano próbki gruntów o naturalnej wilgotności z kaŝdej przewiercanej warstwy. Dla wszystkich gruntów spoistych wykonano badania parametru stanu przy uŝyciu penetrometru tłoczkowego PW-; po zakończeniu wierceń i pomiarów otwory zlikwidowano. W przelotach gruntów nie nawodnionych, otwory likwidowano ubijanym urobkiem, w przelotach gruntów nawodnionych nastąpił samozasyp po podniesieniu rur osłonowych; miejsca wierceń zostały wytyczone i zastabilizowane przez Zleceniodawcę, a lokalizację sondowań wyznaczono w terenie metodą domiarów geodezyjnych w oparciu o mapy w skali :, w nawiązaniu do centralnych punktów fundamentów przyszłych elektrowni, które były w terenie zastabilizowane palikami przez Zleceniodawcę. Wyloty punktów badawczych zniwelowano w nawiązaniu do sieci reperów; wszystkie pobrane podczas wierceń próbki gruntów zbadano makroskopowo w oparciu o normę PN-/B-. Dla wybranych z nich wykonano badania laboratoryjne w zakresie: badania granulometryczne próby oraz badania wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej i granic konsystencji 9 prób; pobrane próbki wód gruntowych zbadano pod kątem agresywności wobec betonu; wyniki wykonanych prac i badań przedstawiono w niniejszej dokumentacji, którą sporządzono w sześciu () egzemplarzach, z których pięć () otrzymuje Zleceniodawca a jeden () wraz z materiałami pomocniczymi zostaje w archiwum Wykonawcy... Ocena wykonanych prac i badań Zakres projektowanych prac i badań terenowych został w trakcie ich wykonywania zmniejszony. Dotyczy to głębokości jednego otworu nr KO, który z przyczyn technicznych osiągnął głębokość,m ppt. Otwór zakończono m poniŝej stropu skonsolidowanych glin morenowych, nośnych. W stwierdzonych warunkach geologiczno inŝynierskich omawiany otwór uznano za spełniający warunki zadania geologicznego. Zmniejszeniu uległ takŝe zakres badań laboratoryjnych, z uwagi na lepsze niŝ zakładano warunki gruntowe.

7 Na podstawie analizy wyników uzyskanych z przeprowadzonych robót i badań moŝna stwierdzić, Ŝe zrealizowany zakres prac badawczych, w zasadniczych punktach zgodny z zatwierdzonym projektem prac, jest wystarczający do rozwiązania postawionego zadania geologicznego... Charakterystyka dokumentowanego terenu.. PołoŜenie i morfologia Projektowane elektrownie zlokalizowane będą w rejonie Koźmina Wlkp. powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie w odległości około km na północny zachód od centrum miasta. Niniejsze badania geologiczne wykonane zostały w miejscach lokalizacji mających powstać trzech elektrowni wiatrowych, których współrzędne geograficzne (środek fundamentu elektrowni), podane przez Zleceniodawcę, są następujące: KO o, szerokości geograficznej północnej 7 o 7, długości geograficznej wschodniej na gruntach wsi Staniew działka nr 9 (Obręb Staniew), będąca własnością Andrzeja Przybyła, zam. Staniew ; -7 Koźmin. KO o, szerokości geograficznej północnej 7 o, długości geograficznej wschodniej. na gruntach wsi Staniew - działka nr (Obręb Staniew), będąca własnością Marii i Bernarda Kołaczkowskich, zam. Staniew ; -7 Koźmin. KO o, szerokości geograficznej północnej 7 o, długości geograficznej wschodniej. na gruntach wsi Staniew działka nr (Obręb Staniew), będąca własnością ElŜbiety Idkowiak, zam. Staniew ; -7 Koźmin. Ogólną lokalizację terenu projektowanych prac obrazuje zał. nr, szczegółową natomiast zał. nr. Pod względem morfologicznym, według regionalizacji fizycznogeograficznej Niziny Wielkopolskiej (B. Krygowski), dokumentowany teren połoŝony jest na obszarze Równiny Koźmińskiej. Genetycznie jest to wysoczyzna dennomorenowa, ukształtowana w okresie stadiału Warty zlodowacenia Środkowopolskiego. Teren ten charakteryzuje się monotonią rzeźby, będącej rezultatem procesów peryglacjalnych. Rzędne terenu wynoszą,7 9,m npm.

8 9 Pod względem hydrograficznym omawiany teren charakteryzuje się duŝą ilością drobnych cieków i rowów, odprowadzających wody powierzchniowe do rzeki Orli na południe oraz Obry na północ. Cieki znajdujące się w sąsiedztwie dokumentowanego terenu spływają do rzeki Orli, przepływającej w odległości ca km na południe od terenu dokumentowanych prac... Budowa geologiczna W związku z niewielką odległością między projektowanymi elektrowniami, budowa geologiczna zostanie przedstawiona dla całego rejonu dokumentowanych prac. Wykonanymi wierceniami i sondowaniami do max. głębokości m ppt, stwierdzono prostą budowę geologiczną w podłoŝu dokumentowanego terenu. Nawiercono utwory czwartorzędowe, plejstoceńskie. PodłoŜe dokumentowanego terenu budują w zdecydowanej przewadze gliny morenowe zlodowaceń środkowopolskich. Stanowią one jednolitą zwartą serię, którą przewiercono jedynie w otworze KO na głębokości 7,m ppt. Serię tę w rejonie elektrowni KO oraz KO rozdziela cienka warstwa piaszczysto pospółkowych osadów fluwioglacjalnych. Występująca w dwóch rejonach warstwa utworów wodnolodowcowych o niewielkiej miąŝszości,,m, na głębokości ca 7m ppt w rejonie KO i na głębokości ca m w rejonie KO, moŝe stanowić granicę stadiałów Odry i Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Powierzchniowa warstwa utworów morenowych reprezentowana jest głównie przez gliny i gliny piaszczyste zwięzłe z licznymi przewarstwieniami piasku, w stropie brązowe, niŝej szare. W głębszym podłoŝu przewaŝają gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ciemno szare, z duŝą ilością Ŝwirów oraz lokalnymi drobnymi soczewkami piasków. Budowę geologiczną obrazują przekroje geologiczno inŝynierskie zał. nr... Warunki hydrogeologiczne W podłoŝu dokumentowanego terenu wody podziemne występują w warstwach śródglinowych piasków, na zmiennych głębokościach. Są to wody o zwierciadle napiętym. W podłoŝu elektrowni KO warstwa wodonośna zalega na głębokości 7, 7,m ppt, a zwierciadło wody w czasie wykonywania badań stabilizowało się na głębokości,m ppt. Analiza chemiczna próbki wody wykazała nieagresywne właściwości środowiska wód podziemnych (XO).

9 W podłoŝu elektrowni KO stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci sączeń z drobnych przewarstwień piaszczystych w glinach. Sączenia te zaobserwowano na zmiennych głębokościach,,m ppt. Piezometryczny poziom wód ustabilizował się na głębokości,7,m ppt. Wody podziemne, jak wykazała analiza chemiczna, są nieagresywne wobec betonu (XO). W podłoŝu elektrowni KO wody podziemne występują w poziomach. Poziom pierwszy tworzą sączenia z glin oraz woda w cienkich soczewkach piaszczystych w stropowej partii glin. Wody tego poziomu nawiercono na zmiennych głębokościach,9 7,m ppt. Napięte zwierciadło omawianego poziomu ustabilizowało się na głębokości,,m ppt. Drugi poziom związany jest z warstwą fluwioglacjalnych piasków i pospółek, zalegających na głębokości,,m ppt. Zwierciadło tego poziomu stabilizuje się na głębokości,m ppt. Poziom trzeci nawiercono w warstwie pospółek podścielających gliny, na głębokości 7,m ppt. W wyniku badań wody z pierwszego poziomu ustalono, Ŝe woda ta jest słabo agresywna wobec betonu agresywność siarczanowa (XA). Warunki wodne przedstawiono graficznie na przekrojach geologicznoinŝynierskich zał. nr. Szczegółowe wyniki analiz chemicznych wód gruntowych zawierają załączniki nr... Warunki geologiczno inŝynierskie Grunty budujące podłoŝe projektowanych elektrowni stanowią dwa pakiety zróŝnicowane pod względem litologiczno genetycznym. Są to: I pakiet II pakiet grunty spoiste lodowcowe grunty niespoiste wodnolodowcowe i lodowcowe. Elektrownia KO W podłoŝu elektrowni występują grunty pakietów I i II. Pakiet I reprezentowany jest przez gliny, gliny piaszczyste i piaszczyste zwięzłe oraz piaski gliniaste. W omawianym pakiecie wyróŝniono trzy warstwy geotechniczne o róŝnym stopniu plastyczności: Ia gliny plastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne I L =, Ic gliny twardoplastyczne na pograniczu półzwartych I L =,

10 Pakiet II piasek średni nawodniony w stanie bardzo zagęszczonym I D >,9. Elektrownia KO W podłoŝu zalegają wyłącznie grunty spoiste lodowcowe pakietu I gliny, gliny piaszczyste, piaszczyste zwięzłe i piaski gliniaste. Z uwagi na zmienny stan podzielono je na trzy warstwy geotechniczne: Ia gliny twardoplastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności I L =,7 Ic gliny półzwarte i zwarte I L,. Elektrownia KO W podłoŝu występują grunty pakietów I i II. Pakiet I grunty spoiste lodowcowe reprezentowane przez gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste. W pakiecie wydzielono cztery warstwy geotechniczne o róŝnym stopniu plastyczności: Ia gliny plastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne I L =,7 Ic gliny twardoplastyczne na pograniczu półzwartych I L =, Id gliny półzwarte I L =,. Pakiet II grunty niespoiste lodowcowe i wodnolodowcowe, nawodnione, zagęszczone. Z uwagi na zróŝnicowane uziarnienie podzielono je na trzy warstwy geotechniczne: IIa piaski drobne I D >, IIb piaski średnie I D >, IIc pospółki I D >,. Przestrzenny układ poszczególnych warstw geotechnicznych obrazują przekroje geologiczno inŝynierskie. 7.. Charakterystyka wytrzymałościowa podłoŝa Elektrownia KO Testy statycznego sondowania typu CPTU i SCPTU wykazały bardzo duŝą zgodność budowy geologicznej podłoŝa ze strukturą wytrzymałościowo odkształceniową. Silnie prekonsolidowane gliny morenowe (zał. nr. i 9.) porozdzielane są warstwami prekonsolidowanych piasków wodnolodowcowych. Strop piasków został nawiercony na głębokości poniŝej 7, m. Piaski są bardzo zagęszczone, a opory stoŝka przekraczają w tej

11 warstwie MPa. Warstwy glin są w stanie twardoplastycznym lub półzwartym, co jest charakterystycznym elementem dla tych osadów. W dominującej części profilu pionowego, w kaŝdym z testów CPTU zarejestrowano negatywne wartości ciśnień porowych. Jedynie w fragmentach podłoŝa, gdzie w Ŝyłach spiaszczenia osącza woda gruntowa, stan glin był plastyczny i stwierdzono nieznaczne nadwyŝki ciśnienia porowego. PodłoŜe w ujęciu struktury wytrzymałościowo odkształceniowej moŝna ocenić jako podłoŝe o korzystnych parametrach mechanicznych. PodłoŜe to spełnia warunki dla bezpośredniego posadowienia płyty fundamentowej projektowanego obiektu. Parametry wytrzymałościowe, moduły edometryczne ściśliwości pierwotnej podano w tabelach dla wydzielonych warstw gruntów (zał. nr 7. i.). Parametry te przyporządkowane są średniej wartości pionowej składowej napręŝenia geostatycznego σ vo (zał. 7..). Na przekrojach geotechnicznych (zał...) podane zostały operacyjne (średnie) wartości parametrów mechanicznych dla jednorodnych geotechnicznie warstw gruntów. W załączniku. zamieszczono takŝe charakterystykę z testu SCPTU oraz pokazano zmianę z głębokością modułu ścinania G oraz modułu odkształcenia E, a takŝe współczynnika Poissona ν. Elektrownia KO Osadami, które budują strukturę wytrzymałościowo odkształceniową podłoŝa są silnie prekonsolidowane gliny morenowe, porozdzielane na większej głębokości piaskami i pospółkami wodnolodowcowymi (zał... i..). Efekt prekonsolidacji tych osadów pokazany jest na systemach klasyfikacyjnych CPTU (zał. 9.). Strefę pospółek stwierdzono tylko w obrębie testu SCPTU na głębokości, m p.p.t. PodłoŜe glin morenowych charakteryzuje stan twardoplastyczny i półzwarty. O duŝej wytrzymałości strefy glin świadczą opory stoŝka na poziomie MPa w warstwie stropowej i ich przyrostowy charakter z głębokością (np. na głębokości 9, m q c =9, MPa). W profilach glin rejestrowano negatywne wartości ciśnień porowych (zał..). Jedynie w lokalnych Ŝyłach spiaszczenia, gdzie osącza woda gruntowa stan glin był twardoplastyczny i pomierzono nadwyŝki ciśnień porowych. Poziom osączania wód gruntowych pokazano na profilach i przekrojach geotechnicznych (zał. nr. i..) Model podłoŝa na badanej działce, kwalifikuje podłoŝe jako korzystne dla bezpośredniego posadowienia płyty fundamentowej siłowni. Parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe podłoŝa, które naleŝy wykorzystać do zwymiarowania płyty, zamieszczone zostały w tabelach parametrów geotechnicznych warstw podłoŝa (zał. 7.). W tabelach tych parametry zostały podane dla wydzielonych warstw, w kaŝdym z profili CPTU. Zmiany modułu ścinania G i modułu odkształcenia E, a takŝe współczynnika Poissona ν z głębokością przedstawiono na wykresie, który znajduje się w załączniku nr..

12 Elektrownia KO Struktura geologiczna podłoŝa na badanym terenie wykazuje bardzo duŝą zgodność z modelem, który opisuje sztywność i wytrzymałość podłoŝa. W podłoŝu występują bowiem osady, które reprezentują silnie prekonsolidowane gliny morenowe oraz piaski i pospółki wodnolodowcowe (zał..;.; 9.). Obydwie warstwy, których układ jest horyzontalny, charakteryzują bardzo korzystne parametry wytrzymałościowe oraz moduły odkształcenia. O duŝej jednorodności warstwy glin dowodzą opory stoŝka, które od wartości średnio, MPa w strefie przypowierzchniowej, przyrostowo zwiększają się do, MPa na głębokości 9, m. W warstwie glin generalnie rejestrowano negatywne wartości ciśnień porowych, jedynie w strefie kontaktu glin z wodami zawieszonymi, gdzie stan glin był plastyczny, stwierdzono nadwyŝki ciśnień porowych (zał...) Warstwy piasków i pospółek wodnolodowcowych reprezentują takŝe strefę podłoŝa o bardzo korzystnych parametrach wytrzymałości na ścinanie i modułach ściśliwości. Wartości tych parametrów zostały podane w tabelach parametrów geotechnicznych warstw gruntów (zał. nr 7. oraz.). Wartości modułów ścinania G, modułów E i współczynnika Poissona ν zostały przedstawione na wykresie, który dokumentuje takŝe zmianę tych wartości z głębokością (zał. nr.)... Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko gruntowowodne W odniesieniu do warunków gruntowo wodnych na dokumentowanym terenie, projektowane obiekty, jakimi są elektrownie wiatrowe, posadowione na fundamentach bezpośrednich, nie spowodują niekorzystnych zmian w podłoŝu terenu. 9.. Wnioski i zalecenia Elektrownia KO Ze względu na jednorodną strukturę geologiczną podłoŝa, na którą składają się warstwy glin morenowych i piasków wodnolodowcowych w podłoŝu wydzielono warstwy geotechniczne, które uwzględniają opisane wyŝej zróŝnicowanie w uziarnieniu osadów oraz zróŝnicowanie parametrów mechanicznych tych gruntów. Ia gliny plastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne I L =,

13 Ic gliny twardoplastyczne na pograniczu półzwartych I L =, II piasek średni nawodniony w stanie bardzo zagęszczonym I D >,9 Wykop fundamentowy dla bezpośredniego podparcia płyty siłowni będzie wykonany w stropowej warstwie glin morenowych. Po otwarciu wykopu do projektowanej głębokości, naleŝy pozostawić cm warstwę ochronną, którą naleŝy zdjąć bezpośrednio przed ułoŝeniem, na stropie glin, warstwy chudego betonu. Wykop powinien być bezwzględnie zabezpieczony przed podtopieniem wodami opadowymi, które mogłyby zmienić stan konsystencji glin. Elektrownia KO Prosta budowa geologiczna i prosty model wytrzymałościowy podłoŝa pozwala wydzielić w podłoŝu jednorodne warstwy geotechniczne, które uwzględniają zróŝnicowanie w uziarnieniu osadów i zróŝnicowanie operacyjnych parametrów mechanicznych warstw gruntów. Są to następujące warstwy: Ia gliny twardoplastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności I L =,7 Ic gliny półzwarte i zwarte I L,. Ze względu na moŝliwość sezonowego osączania wody do wykopu celowe będzie przyjęcie następujących zaleceń: wykonany w warstwie glin wykop fundamentowy nie moŝe pozostawać otwarty, aby wody opadowe nie spowodowały zmiany konsystencji glin, w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu glin o konsystencji plastycznej, jeŝeli miąŝszość tej warstwy nie będzie zbyt duŝa, naleŝy wymienić tę strefę na dobrze zagęszczoną poduszkę Ŝwirową lub przegłębienie wypełnić chudym betonem, w Ŝyłach spiaszczenia w glinach strefy przypowierzchniowej sezonowo mogą pojawić się wody zawieszone. Na czas prowadzonych robót fundamentowych, wody tego typu moŝna odprowadzić z wykopu metodą bezpośredniego pompowania. Woda moŝe być odprowadzona wyłącznie z roboczej studzienki zbiorczej. Elektrownia KO Na badanym terenie osadami, które budują strukturę podłoŝa są gliny morenowe oraz piaski i pospółki wodnolodowcowe. Bardzo korzystne parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe tych gruntów dają podstawę do przyjęcia bezpośredniego posadowienia płyty fundamentowej obiektu. Jednym z kryteriów przyjęcia głębokości posadowienia powinna być głębokość

14 przemarzania. Dla zwymiarowania płyty fundamentowej siłowni naleŝy przyjąć operacyjne parametry mechaniczne, wydzielonych w podłoŝu warstw gruntów, które zostały wyznaczone z charakterystyk penetracji testu CPTU i testu SCPTU. W kontekście przestrzennej zmienności tych parametrów oraz uziarnienia dwóch głównych grup gruntów, w podłoŝu wydzielono następujące warstwy geotechniczne: Ia gliny plastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne I L =,7 Ic gliny twardoplastyczne na pograniczu półzwartych I L =, Id gliny półzwarte i zwarte I L,. IIa piaski drobne I D >, IIb piaski średnie I D >, IIc pospółki I D >,. W projektowaniu robót fundamentowych naleŝy uwzględnić następujące zalecenia: wykonany w warstwie glin wykop fundamentowy nie moŝe pozostawać otwarty, aby wody opadowe nie spowodowały zmiany konsystencji glin, w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu glin o konsystencji plastycznej, jeŝeli miąŝszość tej warstwy nie będzie zbyt duŝa, naleŝy wymienić tą strefę na dobrze zagęszczoną poduszkę Ŝwirową lub przegłębienie wypełnić chudym betonem, w Ŝyłach spiaszczenia w glinach strefy przypowierzchniowej sezonowo mogą pojawić się wody zawieszone. Na czas prowadzonych robót fundamentowych, wody tego typu moŝna odprowadzić z wykopu metodą bezpośredniego pompowania. Woda moŝe być odprowadzona wyłącznie z roboczej studzienki zbiorczej.

15 STANIEW, gm. Koźmin Wlkp. MAPA ORIENTACYJNA zał. nr elektrownie wiatrowe KO, KO, KO skala : OBJAŚNIENIA KO lokalizacja elektrowni wiatrowej KO KO KO Rysunek wykonano programem GeoPlan. Plik: D:\Dane_GeoPlanl\Wiatraki Domrel\Koźmin Wlkp\Projekt INś\Koźmin Mapa dokum OR.MAP

16 STANIEW, gm. Koźmin Wlkp. zał. nr.. elektrownia wiatrowa KO MAPA DOKUMENTACYJNA skala : II KO- I KO- KO- KO II' I' OBJAŚNIENIA I KO KO- I' wykonany otwór badawczy wykonane sondowanie numer i linia przekroju geologiczno-inŝynierskiego Opracowała: mgr M. Stryczyńska Rysunek wykonano programem GeoPlan. Plik: D:\Dane_GeoPlanl\Wiatraki Domrel\Koźmin Wlkp\Projekt INś\Koźmin KO dokum DOK.MAP

17 OPIS GEOLOGICZNY UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW Warstwy Rodzaj Stan ρ Wn C' Φ' Mo qc i podwarstwy gruntu gruntu t m - % kpa o MPa MPa gruntów 7 9 I a Pg, Gp, G I L =,,7,,7,, I b G, Gp I L =,,7,7,,,9 I c G, Gp, Gpz I L =,,,,,, * * II Ps I D >,9,, -, 7, 9, C Z W A R T O R Z Ę D PLEJSTOCEN HOLOCEN Gleby Gliny Gliny piaszczyste Gliny piaszczyste zwięzłe Piaski średnie Piaski gliniaste Gliny Gliny piaszczyste Gliny piaszczyste zwięzłe Gliny zwięzłe UTWORY KULTUROWE UTWORY MORENOWE GÓRNE UTWORY FLUWIOGLACJALNE UTWORY MORENOWE DOLNE OPIS TECHNICZNY OBJAŚNIENIA ZNAKÓW OBJAŚNIENIA SZRAFUR Gb Ps G Gp Gpz Gz gleba piasek średni glina glina piaszczysta glina piszczysta zwięzła glina zwięzła + //.. domieszki przewarstwienia granica warstw gruntów granica podwarstw gruntów głębokość swobodnego zwierciadła wody gruntowej głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej luźny średnio zagęszczony zagęszczony zwarta półzwarta twardoplastyczna plastyczna miękkoplastyczna gleba piasek średni glina glina piaszczysta glina piaszczysta zwięzła Pg ś P Πp PΠ Pd Pog CaCO piasek gliniasty Ŝwir piasek pył piaszczysty piasek pylasty piasek drobny pospółka gliniasta węglan wapnia DOMIESZKI..7 głębokość nawierconego zwierciadła wody gruntowej sączenia wody warstwa mało wilgotna warstwa wilgotna warstwa mokra warstwa nawodniona * γm dane z badań polowych dane z badań laboratoryjnych dane z normy PN-/B- współczynnik materiałowy STANIEW, gm. Koźmin Wlkp. pow. krotoszyński woj. wielkopolskie Data Nazwisko Podpis Opracował 7..9 mgr M. Stryczyńska PWG GEOSONDA Poznań, ul. Wilczak /7 glina zwięzła piasek gliniasty elektrownia wiatrowa KO Legenda przekrojów Zał.Nr.. Skala : Rysunek wykonano programem "GeoStar"

18 m n.p.m. KO - 9. KO 9. KO - 9. m n.p.m Gb(PdH+Pg).. Gpz/Gz//Pd G/Gz. Ic. Gb. G(+CaCO)//P.. G//P G//P Ib Ia Ic. Gb(Pd+H). Gpz/Gz..7.. Gp/G//Pd Gpz//G Gpz/Gp+ś 9 7 Skala :.m 7. Gł Gpz//G+ś G/Gp//Pd. Gp//Gz,Pog+ś 7. Ps+Gp,ś Ib.m II G//P G//P Ps//G Ib Ic.m Ic 7. Gł Gpz/Gz+ś Gp+G//Pd Gpz/G+ś G/Gpz+ś Ps+Pg/Pog 9 Gp/Pg//P(+ś) 9 7 Ic. Pg//P. 7 Pg//P//Gp. G/Gz Gł.. KO - 9.m KO.9m KO - PWG GEOSONDA Poznań, ul. Wilczak /7 Zał.Nr... STANIEW, gm. Koźmin Wlkp. pow. krotoszyński woj. wielkopolskie Data Nazwisko Podpis Opracował 7..9 mgr M. Stryczyńska elektrownia wiatrowa KO Przekrój geologiczno- -inŝynierski I - I' : Skala Rysunek wykonano programem "GeoStar"

19 m n.p.m. KO -.99 KO 9. m n.p.m Gb(PdH+Pg). Gp+Pg. Gpz//Gp Ia Ic. Gb. G(+CaCO)//P.. G//P 9 7. Gpz/Gz//Gp+Z Ic Ib. G//P. Gpz//Gp+ś. G//P Skala : 9.m. 7.. Gp//Pg,Gpz Gp/G Pg//Pd,Gp. Gpz//G+Z 9.7 Pg+Gp. Ia Ia Ib.m II G//P Ps//G Gp/Pg//P(+ś) 9 7. G/Gp//Gz+ś Gz//Πp,Pd+ś Ic. Pg//P. 7. G/Gz.9 Pg//P//Gp Gł... G//Πp,PΠ Gz//G Ia Gł... G/Gz KO - 9.m KO PWG GEOSONDA Poznań, ul. Wilczak /7 Zał.Nr... STANIEW, gm. Koźmin Wlkp. pow. krotoszyński woj. wielkopolskie Data Nazwisko Podpis Opracował 7..9 mgr M. Stryczyńska elektrownia wiatrowa KO Przekrój geologiczno- -inŝynierski II - II' : Skala Rysunek wykonano programem "GeoStar"

20

21 m p.p.t. KO-/ KO - 9, qc[mpa].. Gb(Pdh+Pg) -.. Gpz/Gz//Pd G/Gz -.. Gpz//G+ś G/Gp//Pd Skala : -.m Gp//Gz,Pog+ś - 7. Gł Ps+Gp,ś - - KO-/ Opracował Weryfikował Data Nazwisko Podpis mgr W. Ćwikliński prof. dr hab. inŝ. Z. Młynarek HEBO-POZNAN Sp. z o.o. Poznań, ul. Podolska 7a Profil geotechniczny KO - : Zał.Nr Skala

22 KO-/ KO - 9, m p.p.t. qc[mpa].. GbPd+H)..7 Gpz/Gz Gp/G//Pd -.. Gpz//G Gpz/Gp+ś - Gpz/Gz+ś. Gp+G//Pd Skala : - -.m 7. Gł Gpz/G+ś G/Gpz+ś Ps+Pg/Pog - - KO-/ Opracował Weryfikował Data Nazwisko Podpis mgr W. Ćwikliński prof. dr hab. inŝ. Z. Młynarek HEBO-POZNAN Sp. z o.o. Poznań, ul. Podolska 7a Profil geotechniczny KO-/ : Zał.Nr Skala

23 m n.p.m. KO-/ KO -,99 qc[mpa].. Gb(Pdh+Pg). Gp+Pg -. Gpz//Gp Gpz/Gz//Gp+ś Gpz//Gp+ś Gp//Pg,Gpz Skala : - -.m... Gp/G Pg//Pd,Gp Gpz//G+ś 9.7.Pg+Gp G/Gp//Gz+ś. - Gz//Πp,Pd+ś. - G/Gz.9 G//Πp,Pπ. - Gł.. Gz//G KO-/ Opracował Weryfikował Data Nazwisko Podpis mgr W. Ćwikliński prof. dr hab. inŝ. Z. Młynarek HEBO-POZNAN Sp. z o.o. Poznań, ul. Podolska 7a Profil geotechniczny KO - : Zał.Nr Skala

24 PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODŁOśA WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA OBIEKT: Siłownia wiatrowa MIEJSCOWOŚĆ: Koźmin NR TESTU CPTU: KO - GŁĘBOKOŚC WODY : 7. m (. m) RZĘDNA : 9, m n.p.m Przelot warstwy Rodzaj gruntu Domieszki Opór stoŝka q c NapręŜenie pionowe σ vo Parametry stanu Parametry sondowania Parametry ścinania strop spąg I D I L q n β q N m Ф C S u Edometryczny moduł ściśl. Pierwotnej M [m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [ O ] [kpa] [kpa] [MPa],, Gb. (Pdh+Pg) - - szg ,, Gpz /Gz//Pd,7 -,, -,, ',,, G /Gz,9 7 -,, -,,7 7 ',, Gpz //G+ś, -,,7 -,, 7 9,,, G /Gp//Pd, -,, -,,9 7 ',, 7, Gp //Gz,Pog+ś, -,, -,, 77, 7, 7,9 Ps +Gp, ś, 7 >,9 -,,,9 ' - -, Na głębokości 7,9 m qc > MPa uniemoŝliwia głębszą penetrację podłoŝa HE BO Poznań sp. z o.o.

25 PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODŁOśA WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA OBIEKT: Siłownia wiatrowa MIEJSCOWOŚĆ: Koźmin NR TESTU CPTU: Przelot warstwy KO - GŁĘBOKOŚC WODY : Rodzaj gruntu Domieszki Opór stoŝka q c NapręŜenie pionowe σ vo 7. m (. m) RZĘDNA : 9, m n.p.m. Edometryczny Parametry stanu Parametry sondowania Parametry ścinania moduł ściśl. Pierwotnej M strop spąg I D I L q n β q N m Ф C S u [m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [ O ] [kpa] [kpa] [MPa],, Gb. (Pd+H) - - szg ,, Gpz /Gz, -,,,, ',,,7 Gp /G//Pd, -,,7,, ',,7, Gpz //G, 7 -,,9,, ',,, Gpz /Gp+ś, -,,7,, ' 9,9,, Gpz /Gz+ś, -,, -,, 7 ',,, Gp +G//Pd, -,,7 -,, ' 7,,, Gpz /G+ś, -,, -,,9 ',, 7, G /Gpz+ś, -,9, -,, ' 9, 7, 7, Ps +Pg/Pog, >.9 -,,, ' - -, Na głębokości 7. m qc> MPa uniemoŝliwia głębszą penetrację podłoŝa HE BO Poznań sp. z o.o.

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 e-mail biuro@geoskop.com.pl Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka 36 60 164 Poznań Dokumentacja geotechniczna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD GEOLOGICZNY GEOL 10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6, tel. (0-89) 542 70 86 10-456 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 15, tel./fax (0-89) 539 18 93 tel. kom. (0-602) 73 11 92 NIP 739-106-09-48 REGON 004450600

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG 75-361 KOSZALIN ul. Dmowskiego 27 tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 0600-021-257 NIP: 669-040-49-70 WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH na część działki 306/4

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH ZADRA Wojciech Sas 01-876 Warszawa, ul. Zgrupowania śubr 3A/9 tel./fax (0-22) 866-74-65 UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego miejscowość: gmina: powiat: województwo: Cudzynowice Kazimierza Wielka kazimierski świętokrzyskie l. nr V-1264 Opracowali:...

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU MPU-ORZ1/7322-375/Sm/10 89/11 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH MGR KATARZYNA SYDOR

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

K N I T T E R. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217

K N I T T E R. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217 ` K U S Ł U G I I N W E S T Y C Y J N E K N I T T E R Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217 NITTER USŁUGI

Bardziej szczegółowo

4. Gmina Jeleśnia. 4.1. Wprowadzenie - stan rozpoznania

4. Gmina Jeleśnia. 4.1. Wprowadzenie - stan rozpoznania 4. Gmina Jeleśnia 4.1. Wprowadzenie - stan rozpoznania Gmina Jeleśnia połoŝona jest w północnej części Beskidu śywieckiego, wzdłuŝ rzeki Koszarawy. Teren gminy znajduje się w granicach 4 pasm górskich.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020 Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020 ZLECENIODAWCA: Urząd Miejski w Jasieniu Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 OBIEKT : BUDYNEK PRZEDSZKOLA GARBATKA LETNISKO UL. KRASICKIEGO DZ. NR EWID. 147/5. INWESTOR : GMINA GARBATKA LETNISKO UL. SKRZYŃSKICH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo