Większość genów E. coli ma w promotorach zgodne sekwencje -10 i -35 rozpoznawane przez σ 70 (o m.cz. 70 kda).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Większość genów E. coli ma w promotorach zgodne sekwencje -10 i -35 rozpoznawane przez σ 70 (o m.cz. 70 kda)."

Transkrypt

1 Regulony Grupy bakteryjnych operonów i rozproszone po różnych chromosomach geny eukariotyczne pozostające pod kontrolą tego samego białka regulatorowego nazywamy regulonami. E. coli istnieje co najmniej 40 regulonów, regulon tworzą np. geny systemu SOS i geny indukowane induktorem CAP-cAMP. Regulon SOS jest indukowany uszkodzeniami DNA. Kontrolujące go białko represorowe LexA wiąże się do co najmniej 20 operatorów rozrzuconych po całym genomie E. coli. Porównanie sekwencji ich operatorów wykazało obecność 7 wysoce konserwowanych zasad. Położenie operatorów wiążących LexA względem miejsca startu transkrypcji jest bardzo zróżnicowane, co świadczy o tym, że nie jego umiejscowienie, lecz sekwencja jest czynnikiem istotnym dla hamowania transkrypcji.

2 Większość genów E. coli ma w promotorach zgodne sekwencje -10 i -35 rozpoznawane przez σ 70 (o m.cz. 70 kda). W warunkach szoku cieplnego wzrasta w komórce ilość i stabilność σ 32, która inicjuje transkrypcję regulonu hsp (ang. heat shock protein). W skład regulonu hsp wchodzi ok. 30 genów z elementami promotora specyficznymi dla σ 32. Geny białek szoku cieplnego kodują albo proteazy degradujące zdenaturowane białka albo chaperony, białka opiekuńcze. W normalnych warunkach chaperony ułatwiają ufałdowanie nowo powstałych białek, zaś w warunkach szoku cieplnego łączą się ze zdenaturowanymi białkami umożliwiając im odzyskanie aktywnej konformacji lub kierując je na drogę proteolitycznego rozpadu.

3 O STATUSIE TRANSKRYPCYJNYM EUKARIOTYCZNEGO GENU decydują wzajemne INTERAKCJE * histonów, ** czynników transkrypcyjnych (zarówno tych związanych z promotorem, jak i z dalszymi sekwencjami) *** kompleksu polimerazy RNA **** białek macierzy jądrowej ***** niekodujących RNA

4 W komórkach eukariotycznych istnienie 3 polimeraz RNA, nukleosomów, procesu dojrzewania końców RNA, składania eksonów, ich alternatywnego składania, przedziałów komórkowych rozdzielających procesy transkrypcji i translacji, potranslacyjnej modyfikacji białek i ich komórkowa lokalizacja stwarzają dodatkowe poziomy regulacji aktywności genów i ich produktów. W eukariotycznych promotorach oprócz miejsca wiązania jednej z polimeraz RNA istnieje na ogół szereg miejsc wiązania dodatkowych białkowych czynników transkrypcyjnych. Miejsca wiązania białek wpływających na transkrypcję mogą być też położone z dala od promotora, zarówno po stronie 5 jak i 3 genu. W zależności od funkcji nazywa się je wzmacniaczami/enhancerami lub wyciszaczami/silencerami. Wiele z tych sekwencji regulatorowych jest specyficznie rozpoznawanych przez więcej niż jeden białkowy czynnik transkrypcyjny.

5 szukaj: Sadakierska

6 gen - odcinek DNA niosący informację o budowie jednego polipeptydu (czasem rodziny blisko spokrewnionych polipeptydów tzw. izoform) lub jednego rodzaju funkcjonalnego RNA (rrna, trna, snrna, snorna, mirna...) zależność gen-polipeptyd wynik ekspresji genu tj. transkrypcji informacji z DNA na RNA oraz translacji kodu genetycznego zawartego w sekwencji kodującej mrna na sekwencję aminokwasów w białku zależność gen-cecha, genotyp-fenotyp sumaryczny wynik regulacji ekspresji genów przez sekwencje regulatorowe, interakcji alleli (zjawiska dominacji, współdominacji, kodominacji) i genów nieallelicznych (proste współdziałanie genów zaangażowanych w ten sam szlak metaboliczny, epistaza, kumulowanie się efektów genów cech ilościowych), zjawisk epigenetycznych oraz warunków środowiska

7 prawa Mendla cechy grochu badane przez Mendla 6

8 prawa Mendla KRZYŻOWKA MENDLOWSKA: P (pokolenie rodzicielskie) rośliny czystych linii o przeciwstawnych fenotypach dotyczących tej samej cechy, z których jedna w pełni dominuje nad drugą czyste linie to takie, w obrębie których krzyżowanie osobników daje tylko potomstwo o takim samym fenotypie jak osobniki rodzicielskie

9 prawa Mendla KRZYŻOWKA MENDLOWSKA: P (pokolenie rodzicielskie) rośliny czystych linii o przeciwstawnych fenotypach dotyczących tej samej cechy, z któych jedna w pełni dominuje nad drugą F 1 (pierwsze pokolenie potomstwa osobników rodzicielskich) hybrydy, mieszańce, wszystkie jednakowe fenotypowo z jedną z linii rodzicielskich F 2 (drugie pokolenie) powstałe w wyniku krzyżowania/samozapłodnienia osobników z F 1

10 W MENDLOWSKIEJ KRZYŻÓWCE 1- GENOWEJ (MONOHYBRYDY): * całe pokolenie F 1 ma tę sama cechę co jedna z linii rodzicielskich ** w pokoleniu F 2 pojawiają się cechy obu linii rodzicielskich w stosunku 3:1

11 wnioski Mendla z krzyżówek monohybrydowych 1. geny mogą pozostawać ukryte, nie wyrażać się gen dominujący ujawnia się w F 1 gen recesywny nie ujawnia się w F 1 2. mimo że jedna z linii P i całe F 1 wyglądają identycznie, muszą być genetycznie różne fenotyp cecha (zespół cech) ujawniona (/ych) genotyp zestaw genów danego organizmu 3. F 1 musi mieć geny obu cech pokolenia P każda cecha musi być determinowana przez (co najmniej) 2 czynniki allele alternatywne formy genu gen może mieć wiele alleli (np. gen grup krwi sytemu AB0 J B > i; gen umaszczenia królików C > c ch > c h > c) genotyp zestaw alleli wszystkich genów danego osobnika I prawo Mendla prawo czystości gamet: gamety zawierają tylko po jednym allelu danego genu

12 Segregacja chromosomów homologicznych podczas I podziału mejotycznego jest mechanizmem leżącym u podstaw segregacji alleli.

13 nierozejście się (nondysjunkcja) chromosomów homologicznych w którymkolwiek podziale mejotycznym prowadzi do aneuploidii i poliploidii skutki prawidłowego rozejścia się chromosomów płci i ich nondysjunkcji w czasie spermatogenezy u człowieka

14 II prawo Mendla - prawo niezależnej segregacji dwu par alleli: Allele dwóch różnych genów przechodzą do gamet niezależnie od siebie. Niezależne ustawianie się każdego biwalentu w płytce metafazowej jest mechanizmem leżącym u podstaw mieszania się alleli różnych genów.

15 II prawo Mendla dotyczy genów położonych na różnych chromosomach geny leżące na tym samym chromosomie blisko siebie są sprzężone i nie mogą segregować niezależnie

16 prawa Mendla I prawo czystości gamet II prawo niezależnej segregacji dwu par alleli stosunki mendlowskie w F 2 (3:1; 9:3:3:1) nie zawsze są zachowywane bo: (i) dotyczą genów, których jeden allel w pełni dominuje nad drugim a istnieją geny o niepełnej dominacji (np. gen barwy kwiatu u lwiej paszczy) oraz geny kodominujące (np. allele I A i I B grupy krwi systemu AB0) (ii) dotyczą genów, których żaden allel nie jest letalny

17 (iii) dotyczą cech determinowanych jednym genem a wiele cech jest wynikiem współdziałania wielu genów: (a) prostego współdziałania (np. geny ubarwienia papużek falistych: Y_bb żółte, yyb_ niebieskie, Y_B_ zielone, yybb białe), (b) epistazy (np. geny umaszczenia labradorów: B_ czarne, bb brązowe, E_ barwnik czarny/brązowy zlokalizowany we włosie, ee brak odkładania barwnika w sierści maść biszkoptowa ) typ interakcji genów podstawowy stosunek A_ B_ A_ bb aa B_ aa bb stosunek fenotypowy 1) brak interakcji 2) epistaza recesywna 3) podwójna epistaza recesywna 4) epistaza dominująca 5) podwójna epistaza dominująca 6) epistaza dominująca i recesywna :3:3:1 9:3:4 9:7 12:3:1 15:1 13:3 (c) cechy ilościowe warunkowane są genami kumulatywnymi

18 (iv) warunki środowiska mogą kontrolować ekspresję genu (np. allelu c h himalajskiego umaszczenia; efekt matczyny) (v) geny mogą wykazywać niepełną penetrację lub zmienną ekspresywność (vi) zjawiska epigenetyczne mogą prowadzić do wyciszania genów (vii) geny pozachromosomowe dziedziczą się niemendlowsko (viii) dotyczą genów autosomalnych, a geny mające locus na chr. płci segregują wraz z płcią

19 Genetyka cech ilościowych fenotypy P F 2 Cechy o zmienności ciągłej są warunkowane wieloma genami, z których każdy segreguje zgodnie z prawami Mendla, a ich efekty fenotypowe sumują się. geny kumulatywne, poligeny

20 krzywa normalna rozkład Gaussa

21 średnia arytmetyczna wariancja odchylenie standardowe x åxi = 2 2 å( x- x) V = s = s = n n-1 2 s = s = sd = V częstość (liczba osobników o danej wartości cechy) -3σ -2σ -1σ średnia +1σ +2σ +3σ wartość cechy 68% 95,5% 99,7%

22 plony pszenicy zimowej w Casselton w Północnej Dakocie na przestrzeni 10 lat plon [buszli/akra= 1121 kg/ha] odmiana rok Roughrider Seward Agassiz zmienność cechy ilościowej (np. plonu w obrębie poszczególnych lat) jest warunkowana zmianami środowiskowymi

23 fenotyp = genotyp + środowisko zmienność fenotypowa = zm. genetyczna + zm. środowiskowa Podstawowe źródła zmienności genetycznej: losowy rozdział chromosomów zróżnicowana częstość alleli rekombinacja mutacje współdziałanie genów allelicznych i nieallelicznych

24 udział zmienności genetycznej w całkowitej zmienności fenotypowej odziedziczalność (h 2 ) skuteczność selekcji zależy od odziedziczalności

25 badanie odziedziczalności u ludzi: ocena udziału genów porównanie zgodności fenotypu u bliźniąt jednojajowych (MZ) i dwujajowych (DZ) ocena udziału środowiska - porównanie zgodności fenotypu u bliźniąt wychowywanych w tym samym środowisku lub oddzielnie wysoka zgodność fenotypowa u MZ i niska u DZ - duże znaczenie zmienności genetycznej wysoka zgodność fenotypowa zarówno u MZ jak i DZ wychowywanych w tym samym środowisku duże znaczenie zmienności środowiskowej

26 zgodność cecha MZ DZ determinacja choroba Huntingtona anemia sierpowata mukowiscydoza 100% 50% 1-genowa autosomalna dominująca 100% 25% 1-genowa autosomalna recesywna 100% 25% 1-genowa autosomalna recesywna odra 97% 94% środowiskowa (zakaźna) rozszczep wargi 40% 4% środowiskowa + liczne geny cukrzyca insulinozal. 30% 6% środowiskowa + 1 gen choroba wieńcowa 46% 12% środowiskowa + 1 gen schizofrenia 46% 14% środowiskowa + 1 gen

27 TESTY ALLELICZNOŚCI ustalają czy dwie niezależne mutacje wpływające na tę samą cechę są * alleliczne (w tym samym genie) czy też * niealleliczne (w różnych genach współdziałających w determinacji tej cechy)

28 P: mutant 1 mutant 2 F 1 : fenotyp dziki lub zmutowany komplementują (uzupełniają się) geny nie komplementują należą do różnych tej samej grupy komplementacyjnej niealleliczne są alleliczne

29 cis trans w heterozygocie cis a b a + b + trans a b + a + b dwie mutacje niealleliczne zawsze komplementują dając dziki fenotyp cis a 1 a 2 a + trans a 1 a 2 dwie mutacje alleliczne komplementują dając dziki fenotyp tylko w ułożeniu cis

30 Po przeprowadzeniu testu cistrans, jeśli mutacje okazały się alleliczne (stanowią allele funkcjonalne), można ustalić czy są to również allele strukturalne (czy mutacje dotyczą tego samego nukleotydu) F 1 P w a w a w o. morelowe o. białe F 1 w a w w a o. jasnomorelowe o. morelowe w - w a w a w jasnomorelowe w a morelowe P w a w w w ww w - o. jasnomorelowe o. białe białe białe w i w a nie są allelami strukturalnymi, pomiędzy ich loci zachodzi rekombinacja r z a d k o w a w a w jasnomorelowe + w + w w dzikie w a - jasnomorelowe + w dzikie

Zestaw 1 Genetyka. Zadanie 2.(1pkt) Schemat przedstawia rodowód genetyczny pewnej rodziny. Kółko oznacza kobietę, kwadrat oznacza mężczyznę.

Zestaw 1 Genetyka. Zadanie 2.(1pkt) Schemat przedstawia rodowód genetyczny pewnej rodziny. Kółko oznacza kobietę, kwadrat oznacza mężczyznę. Zestaw 1 Genetyka Zadanie 1. (3pkt) Praworęczność i leworęczność są cechami dziedzicznymi, przy czym tendencja do używania prawej ręki jest cechą dominującą. Gen warunkujący tę cechę jest zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ

GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ ZMIENNOŚĆ - występowanie dziedzicznych i niedziedzicznych różnic między osobnikami należącymi do tej samej

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

GENETYKA I EWOLUCJA Zadania i problemy KORNELIA POLOK Olsztyn 2010

GENETYKA I EWOLUCJA Zadania i problemy KORNELIA POLOK Olsztyn 2010 GENETYKA I EWOLUCJA Zadania i problemy KORNELIA POLOK Olsztyn 2010 GENETYKA I EWOLUCJA Zadania i Problemy Kornelliia Pollok KKaatteeddrraa GGeenneettyykki ii UUnni iiwweerrssyytteett Waarrmi iińńsskkoo-

Bardziej szczegółowo

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl AUTOR: Dorota Mościcka WSPÓŁAUTORZY: Marzena Skibicka Jolanta Szczepańska PROJEKT OKŁADKI: Ivayla Świtajewska

Bardziej szczegółowo

Regulacja transkrypcji genów eukariotycznych

Regulacja transkrypcji genów eukariotycznych Regulacja transkrypcji genów eukariotycznych Definicja genu Region DNA, który określa dziedziczoną cechę organizmu; zwykle koduje pojedyncze białko lub RNA. Zawiera całą funkcjonalną podjednostkę wraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2.

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2. INSTYTUT MATKI I DZIECKA ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ Kierownik Zakładu Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak TADEUSZ MAZURCZAK, WOJCIECH WISZNIEWSKI, EWA NOWAKOWSKA- SZYRWIŃSKA, ŁUCJA SOBIESZCZAŃSKA-RADZISZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS Nowiny Lekarskie 2006, 75, 5, 486 490 ALINA LICZBAŃSKA, ANNA WOŹNIAK, ANNA WAWROCKA, MACIEJ R. KRAWCZYŃSKI TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI Polskiej Akademii Nauk ul. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2009 rok SPIS TREŚCI Informacja o Instytucie... A Sprawozdanie merytoryczne...i Temat

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. str. 127 145 i 252) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do matury 2014/2015 z biologii

Zagadnienia do matury 2014/2015 z biologii Zagadnienia do matury 2014/2015 z biologii Treści nauczania wymagania szczegółowe I. Budowa chemiczna organizmów. 1. Zagadnienia ogólne. 1) przedstawia skład chemiczny organizmów, z podziałem na związki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ ARTYKUŁY Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXIII / 2003, s. 64 73 Magdalena FIKUS Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ Mówimy o terapii genowej, jak gdyby

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 4, 275 289 http://www.pm.microbiology.pl STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH Ewa Furmańczyk 1, Mirosława

Bardziej szczegółowo

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version - 1 - GENETYKA ĆWICZENIA Wstęp telomery (T/A) 1-4 G 1-8 ; telomeraza komórki macierzyste, gonady, nowotwory mutacje: liczbowe (1:50), strukturalne (1:1000), genowe (1:10 10 ) mitdna: 2 rrna + 22 trna +

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry)

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry) Wymagania edukacyjne BIOLOGIA KLASA 1 zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Advances in Biochemistry

Advances in Biochemistry POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE PL ISSN 0032-5422 Advances in Biochemistry TOM 4 6,NR 3, 2000 Rozpoznanie uszkodzeń DNA.... 193 Regulacja efektywności translacji... 207 Syntetyczne wirusy...219 Transfer

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2006 Spis Treści 1. Analiza zmian na poziomie chromatyny

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 83 103 NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA M a r e k P i e s z k a, M a r i u s z P. P i e t r a s Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Anna Liberek ROLA TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA WZROSTU β1 (TGF-β1) I JEGO POLIMORFIZMU GENOWEGO W ETIOPATOGENEZIE

Bardziej szczegółowo

Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym

Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym Zbigniew Korwek 1, Olga Alster 2 1 Pracownia Modelowania w Biologii i Medycynie, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MBI-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego Czas

Bardziej szczegółowo

Jednostka chorobowa. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Materiał biologiczny. Badany Gen. Chorobowa testu OMIM TM

Jednostka chorobowa. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Materiał biologiczny. Badany Gen. Chorobowa testu OMIM TM Jednostka chorobowa Jednostka Oznaczenie Chorobowa testu OMIM TM Badany Gen Literatura Gen OMIM TM Opis/cel badania Zakres analizy Materiał biologiczny Czas analizy [dni roboczych] Cena [PLN] ALZHEIMERA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Chlebus. Wartość prognostyczna analizy polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna,

Krzysztof Chlebus. Wartość prognostyczna analizy polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna, Krzysztof Chlebus Wartość prognostyczna analizy polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna, glikoprotein płytkowych oraz przedsionkowego czynnika natriuretycznego w przewidywaniu częstości występowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 44 2011: 92-119 MOLEKULARNE PODŁOśE POWSTAWANIA NOWOTWORÓW ORAZ GENETYCZNE METODY ICH DIAGNOSTYKI The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii

Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii Warszawa 2012 Zakład Wirusologii Instytut Mikrobiologii p. 440 A tel. 55-41-419 lub 55-41-421 Prowadzący: ćwiczenie 1 dr Monika Radlińska ćwiczenie 2 dr

Bardziej szczegółowo

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/255960929

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/255960929 See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/255960929 Roślinne homologii genów związanych z dziedziczną predyspozycją do raka piersi i jajnika.

Bardziej szczegółowo