REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu WIEDZA TWOIM SUKCESEM, ich obowiązki a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Czas realizacji Projektu jest zgodny z aktualnie obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie. 2 DEFINICJE Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć Projekt WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 2. Uczestniku należy przez to rozumieć ucznia, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie; 3. Szkolnych Liderach Projektu należy przez to rozumieć osoby powołane m.in. do weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych i zatwierdzających listy Uczestników Projektu; promocję w szkołach, sprawozdawczość dot. szkół, ewaluację oraz opracowanie harmonogramów form wsparcia. 4. Formach wsparciach należy przez to rozumieć zajęcia, bloki, koła oferowane Uczestnikom Projektu, na które składają się: a) Zajęcia, bloki, koła rozwijające to zajęcia, których zakres wykracza poza ustalony program nauczania, ukierunkowane na rozwijanie kluczowych kompetencji Uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk matematyczno- przyrodniczych; 2

3 b) Zajęcia, bloki, koła dydaktyczno-wyrównawcze to zajęcia organizowane dla Uczestników mających trudności w nauce, w tym z uczniami niepełnosprawnymi w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; c) Zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach Szkolnego Centrum Karier. 5. Wyjazdy naukowe, wycieczki, wyjścia należy przez to rozumieć zorganizowany wyjazd, zorganizowane wyjście dla Uczestników projektu; 6. Godzinie należy przez to rozumieć godzinę lekcyjną trwającą 45 minut. 7. Kandydacie należy przez to rozumieć ucznia ubiegającego się o udział w Projekcie na zasadach określonych w 3 ust. 2 i 3, do momentu złożenia deklaracji uczestnictwa w Projekcie i podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie. 3 WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Uczestnikiem Projektu może być uczeń klasy II a w przypadku wolnych miejsc również uczeń klas I, który w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria: a) kształci się w jednej z następujących szkół: - I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego, ul. Korczaka 6, Tychy, - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida, ul. Norwida 40, Tychy, - III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Elfów 62, Tychy, biorących udział w Projekcie; b) nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata w siedzibie swojej szkoły, o której mowa w 3 ust. 1 lit. a, następujących dokumentów: a) deklaracji uczestnictwa w projekcie którego (wzór stanowi załącznik nr 1); b) oświadczenia Uczestnika Projektu (zgodnie z wzorem w załączniku nr 2); 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 2 lit. a,b oraz c muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego. 4 REKRUTACJA DO PROJEKTU 3

4 1. Dyrektorzy szkół wymienionych 3 ust. 1 lit. a przeprowadzą w szkołach spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami Projektu oraz zachęcenie do udziału w nim. 2. Termin rekrutacji uczniów do poszczególnych zajęć ustala się na miesiąc luty/marzec 2015 r. Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała przez cały okres realizacji projektu. 3. Uczestnikami Projektu będą uczniowie, o których mowa w 3 ust. 1, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotne bariery w dalszym rozwoju lub zdiagnozowano potrzebę indywidualnego podejścia ze względu na posiadane uzdolnienia. 4. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji prowadzą w szkołach Szkolni Liderzy Projektu. 5. Szkolni Liderzy Projektu w każdej ze szkół biorących udział w projekcie sporządzają listę uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie oraz listę rezerwową. 6. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem oraz podaniem do wiadomości uczennicom i uczniom list osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie oraz list rezerwowych. 7. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony będzie równy dostęp uczniów obu płci przy czym pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z terenów wiejskich. 8. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie Szkolny Lider projektu podejmuje decyzję o uzupełnieniu grupy realizującej zadania, wykorzystując listę rezerwową. 5 ZASADY REKRUTACJI 1. Miejski Zarząd Oświaty wyznacza ramy czasowe rekrutacji. 2. Rekrutacja prowadzona jest przez szkoły biorące udział w projekcie przy czym okres jej trwania nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych. 3. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów przez Kandydatów szkoły zamieszczają na swoich stronach internetowych, jak również dbają o zamieszczenie takich informacji w widocznym miejscu na terenie szkoły. 4. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 5. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Szkolnego Lidera Projektu wraz z wyznaczonymi przez Dyrektora danej szkoły, nauczycielami, z zastrzeżeniem, że Komisja liczy co najmniej 2 członków. 6. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową, Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci znajdujący się na liście podstawowej. 4

5 7. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane sporządzoną i podpisaną listą podstawową uczestników zakwalifikowanych do projektu (załącznik nr 3) oraz listą rezerwową uczestników projektu (załącznik nr 4). 8. Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest w szczególności w przypadku rezygnacji z dotychczasowego Uczestnika. 9. Po zakończeniu rekrutacji całość dokumentacji rekrutacyjnej przekazywana jest do Działu Zarządzania Projektem w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW/WARUNKI PRZYJĘCIA 1. O zakwalifikowaniu kandydata do Projektu będzie decydowało złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów określonych w 3 ust.2 niniejszego regulaminu oraz w przypadku zajęć rozwijających lub wyrównawczych opinia członków komisji. 2. Uczestnik Projektu ma w swojej szkole do wyboru formy wsparcia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Uczestnik Projektu może uczestniczyć w przypadku: a. I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego maksymalnie w 2 blokach, przy czym drugi wybór jest możliwy w przypadku wolnego miejsca w grupie. b. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida maksymalnie w 3 kołach, przy czym wybór dwóch lub trzech kół jest możliwy w przypadku wolnego miejsca w grupach. c. III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego maksymalnie w 2 kołach przy czym drugi wybór jest możliwy w przypadku wolnego miejsca w grupie. 4. Liczba godzin przeznaczona na jeden rodzaj zajęć, o których mowa w ust.2 wynosi co najmniej 26 godzin. 5. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość uczestniczenia w Szkolnym Centrum Karier zorganizowanym w każdej z 3 szkół. W ramach Szkolnych Centrów Karier będą organizowane zajęcia z doradcą zawodowym oraz będą organizowane wyjazdy, wyjścia i spotkania. 6. W ramach Szkolnych Centrum Karier odbędzie się 130 godzin zajęć z doradztwa zawodowego z czego w : a. I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego odbędzie się 50 godzin zajęć, b. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida odbędzie się 50 godzin zajęć, c. III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się 30 godzin zajęć. 5

6 7. Formy wsparcia w ramach projektu realizowane będą w terminach: marzec 2015 czerwiec 2015 oraz wrzesień 2015 listopad PRAWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Każdy Uczestnik ma prawo do: a) bezpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował, b) zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy (w imieniu niepełnoletniego uczestnika rodzic/opiekun prawny). 8 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do : a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zasad i warunków w nim określonych, b) uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin we wszystkich formach wsparcia, na które się zakwalifikował, c) wypełniania w trakcie zajęć, bloków, kół wszystkich testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych, d) udziału w badaniach monitorujących, e) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji Projektu. 3. Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych tj. w szczególności w przypadku choroby, bądź innych zdarzeń losowych. 4. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po jego zakończeniu. 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczeń zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. Oświadczenie takie Uczestnik a w przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzic/opiekun prawny składa do Dyrektora szkoły. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w 3 ust. 2, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 6

7 2. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu nie podlegają przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i są ostateczne. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Miejski Zarząd Oświaty w porozumieniu z Dyrektorami szkół biorących udział w projekcie. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Uczestnika Projektu. Załącznik nr 3 Wzór listy podstawowej. Załącznik nr 4 Wzór listy rezerwowej. 7

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu DEKLARACJA UCZESTNICTWA WIEDZA TWOIM SUKCESEM FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ X. Ja, niżej podpisana/ny Imię/imiona I Dane osobowe Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna PESEL Ulica, nr domu/ nr lokalu Miejscowość/Kod pocztowy II Adres zamieszkania Obszar Miejski Wiejski Województwo Powiat III Dane kontaktowe Telefon stacjonarny/komórkowy Adres poczty elektronicznej IV Status kandydata Nazwa i adres szkoły Klasa deklaruję udział w Projekcie WIEDZA TWOIM SUKCESEM, realizowanym przez Miasto Tychy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w 3 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie WIEDZA TWOIM SUKCESEM. 2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y. 3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu. 4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach. Zgłaszam swój udział w następujących bezpłatnych zajęciach, blokach, kołach: (POLA WYBORU ZAZNACZYĆ X wg priorytetu.) 1 LP. Nazwa Szkoły Rodzaj zajęć Nazwa zajęć Priorytet I Priorytet II Priorytet III 8

9 1. LO I Rozwijające Blok biologiczno-chemiczny WIEDZA I PRAKTYKA 2. LO I Rozwijające Blok matematyczno- fizyczny EUREKA 3. LO I Rozwijające Blok matematyczno angielski ANGIELSKI W EKONOMII 4. LO I Rozwijające Blok Nauk. Humanistycznych W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM 5. LO I Rozwijające Zajęcia Informatyczne DELTA 6. LO I Rozwijające Zajęcia Językowe JĘZYK OBCY DLA WSZYSTKICH 7. LO II Wyrównawcz Koło matematyczne ALFA e 8. LO II Wyrównawcz Koło Ratunkowego z Polskiego e 9. LO II Wyrównawcz Koło Angielskiego SPEAK UP e 10. LO II Rozwijające Koło matematyczne OMEGA 11. LO II Rozwijające Koło Fizyczne FOTON 12. LO II Rozwijające Koło Młodych Biologów 13. LO II Rozwijające Koło Chemiczne ALCHEMIK 14. LO II Rozwijające Koło Geograficzne AZYMUT 15. LO II Rozwijające Koło Informatyczne WEB-GRAF 16. LO II Rozwijające Koło EASY ENGLISH 17. LO II Rozwijające Koło Niemieckie Nie Gryzie 18. LO II Rozwijające Koło Dociekliwych Polonistów 19. LO III Wyrównawcz Koło Matematyczne LICZNIK e 20. LO III Rozwijające Koło matem. ALFA 21. LO III Rozwijające Koło Biologiczne 22. LO III Rozwijające Koło Chemiczne 23. LO III Rozwijające Język Angielski CUSTOMS AND INSTITUTIONS 24. LO III Rozwijające Koło Polonistyczne Rozmowy o Sztuce 25. SZKOLNE CENTRUM KARIER DORADZTWO DORADZTWO ZAWODOWE.... miejscowość i data.... podpis Uczestnika Projektu.. podpis rodzica lub opiekuna prawnego 2 Opinia członków komisji: 1 W przypadku: I LO kandydat zaznacza maksymalnie 2 bloki w II LO zaznacza maksymalnie 3 koła oraz w III LO maksymalnie 2 Koła. 2 Wymagany w przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią. 9

10 Załącznik nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. WIEDZA TWOIM SUKCESEM oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa. 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6, 10-12, 14 i 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), art. 47 ust. 3, art. 48 ust. 1, art. 60 lit. c, art. 66 ust. 2, art. 67 i art. 70 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210, z , str. 25, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 lit. g rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371, z , str. 1, z późn. zm.). 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu WIEDZA TWOIM SUKCESEM, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wydziałowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice, beneficjentowi realizującemu projekt - Miasto Tychy, al. Niepodległości 49, Tychy oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, Tychy. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU * * W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 10

11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Lista Rankingowa podstawowa Kandydatów do uczestnictwa w projekcie pn. WIEDZA TWOIM SUKCESEM w. Liceum Ogólnokształcącym (nazwa zajęć) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. LP. IMIĘ I NAZWISKO PESEL KLASA Zatwierdzone dnia. Przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: 11

12 Załącznik nr 4 do Regulaminu Lista Rankingowa rezerwowa Kandydatów do uczestnictwa w projekcie pn. WIEDZA TWOIM SUKCESEM w. Liceum Ogólnokształcącym (nazwa zajęć) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. LP. IMIĘ I NAZWISKO PESEL KLASA Zatwierdzone dnia. Przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: 12

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo