Artykuł 1. Definicje. Artykuł 2. Oświadczenia Stron

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł 1. Definicje. Artykuł 2. Oświadczenia Stron"

Transkrypt

1 U M O W A N A J M U zawarta w Gdańsku w dniu 27 kwietnia 2007 roku pomiędzy: ABC Nieruchomości Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON , o kapitale zakładowym wynoszącym zł, reprezentowaną przez: Andrzeja Rolnika Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Wynajmującym", a Tomaszem Tomalakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Certus Tomalak Tomasz zamieszkałym w Częstochowie przy ul. Wiśniowej 11/34, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa pod numerem 12042, PESEL , NIP zwanym dalej Najemcą", o następującej treści: Artykuł 1. Definicje Strony postanawiają nadać poniższym określeniom użytym w Umowie następujące znaczenie: 1.1. Centrum Handlowe stanowiący własność Wynajmującego kompleks handlowo-usługowy znajdujący się na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 465. Przez Centrum Handlowe w niniejszej Umowie rozumie się zarówno kompleks budynków, budowli i urządzeń (w tym Przedmiot Najmu), jak i nieruchomości, na których się one znajdują Przedmiot Najmu" część Centrum Handlowego, położona od strony ul. Grunwaldzkiej, o powierzchni 30 m Najem, Stosunek Najmu stosunek najmu określony niniejszą Umową Umowa niniejsza Umowa najmu. Artykuł 2. Oświadczenia Stron 2.1. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na dokonywanie przez Wynajmującego wszelkich zmian w Centrum Handlowym w czasie obowiązywania Umowy. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tego tytułu W szczególnych przypadkach, gdy dostęp do Przedmiotu Najmu będzie całkowicie zamknięty z powodu robót wykonywanych na wyraźne polecenie Wynajmującego oraz pod warunkiem, iż decyzja co do podjęcia przedmiotowych robót zależała będzie wyłącznie od uznania Wynajmującego, Czynsz Najmu nie będzie należny za okres całkowitego braku dostępu do Przedmiotu Najmu. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu zamknięcia dostępu do Przedmiotu Najmu na skutek wykonywania powyższych robót. Artykuł 3. Treść stosunku najmu 3.1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy na zasadach określonych Umową do wyłącznego używania w zakresie określonym w art. 3.2 Umowy przez czas nieoznaczony, począwszy od Daty Rozpoczęcia Stosunku Najmu, Przedmiot Najmu opisany w art. 1.2 Umowy, a Najemca przyjmuje Przedmiot Najmu do używania na warunkach Umowy i zobowiązuje się płacić Czynsz Najmu w wysokości i na zasadach określonych w Umowie Najemca jest uprawniony do używania Przedmiotu Najmu wyłącznie w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży okularów. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie jest uprawniony do zmiany rodzaju działalności prowadzonej w Przedmiocie Najmu Wynajmujący ma prawo do jednostronnej zmiany położenia Przedmiotu Najmu wyznaczonego Najemcy w obrębie Centrum Handlowego. Oświadczenie Wynajmującego o zmianie położenia Przedmiotu Najmu może zostać złożone w dowolnej formie. Powyższa zmiana położenia Przedmiotu Najmu nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy ani sporządzania protokołów zwrotu oraz wydania Przedmiotu Najmu Datą Rozpoczęcia Stosunku Najmu jest dzień 21 kwietnia 2007 roku Protokolarne wydanie Przedmiotu Najmu odbędzie się w obecności Stron w Dacie Rozpoczęcia Stosunku Najmu Wynajmujący lub jego przedstawiciel są uprawnieni do wejścia do Przedmiotu Najmu w godzinach pracy Najemcy dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 1

2 w celu dokonania oceny prawidłowości wykonywania Umowy przez Najemcę. Najemca lub jego przedstawiciel ma prawo być obecny przy dokonywaniu tej oceny. W przypadkach nagłych Wynajmujący ma prawo wejść do Przedmiotu Najmu w każdym czasie Niezwłocznie po złożeniu przez Wynajmującego oświadczenia, o którym mowa w art. 3.3 Umowy, ale nie później niż w dniu złożenia tego oświadczenia, Najemca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie i na własnym koszt następujących czynności: 1) usunięcia rzeczy ruchomych wniesionych przez Najemcę do Przedmiotu Najmu, w tym stoiska umieszczonego w Przedmiocie Najmu, uporządkowania i posprzątania Przedmiotu Najmu oraz zwrotu Przedmiotu Najmu w stanie, w jakim został mu on przekazany przez Wynajmującego, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z prawidłowego używania. Wszelkie prace związane z porządkowaniem i usuwaniem rzeczy ruchomych wniesionych do Przedmiotu Najmu odbywać się będą poza godzinami otwarcia Centrum Handlowego; 2) umieszczenia swojego stoiska handlowego w nowym miejscu na terenie Centrum Handlowego wyznaczonym przez Wynajmującego jako Przedmiot Najmu w trybie art. 3.3 Umowy. Artykuł 4. Zasady korzystania przez Najemcę z Przedmiotu Najmu 4.1. Najemcy nie wolno doprowadzać lub przyczyniać się do jakiegokolwiek przerwania pracy, do pikiet lub sporów, ani do jakichkolwiek zakłóceń działalności Centrum Handlowego lub innych najemców prowadzących działalność na terenie Centrum Handlowego, ani zdarzeń, które mogłyby naruszyć przysługujące z mocy prawa uprawnienia lub przywileje jakiegokolwiek klienta lub innej osoby lub osób w obrębie Centrum Handlowego Najemca może przechowywać w Przedmiocie Najmu wyłącznie takie towary, jakie Najemcy wolno oferować do sprzedaży w Przedmiocie Najmu zgodnie z prowadzoną w Przedmiocie Najmu działalnością, określoną w art Umowy Zakazane jest eksponowanie, sprzedaż oraz magazynowanie towarów, materiałów wystawienniczych i innych przedmiotów poza Przedmiotem Najmu bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Zarządcy lub Wynajmującego Najemcy nie wolno przeprowadzać ani zezwolić na przeprowadzanie żadnej wyprzedaży w celu spłaty długów, z tytułu bankructwa, na zasadzie licytacji lub związanej z rzeczywistą lub fikcyjną likwidacją działalności prowadzonej przez Najemcę w Przedmiocie Najmu, ani też stosować jakichkolwiek niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami metod prowadzenia działalności Najemcy nie wolno prowadzić żadnej działalności, która mogłaby spowodować uszkodzenie lub pogorszenie stanu lub wyglądu Przedmiotu Najmu bądź jakiejkolwiek innej części Centrum Handlowego, wyrządzenie szkody klientom, lub jakimkolwiek innym osobom przebywającym na terenie Centrum Handlowego Najemcy nie wolno obsługiwać w Przedmiocie Najmu ani w żadnej innej części Centrum Handlowego jakiegokolwiek automatu do sprzedaży na monety lub żetony ani podobnego urządzenia, z wyjątkiem automatów przeznaczonych do wyłącznego korzystania z nich przez pracowników Najemcy Wszystkie dostawy towarów do i z Przedmiotu Najmu będą odbywać się jedynie w takich godzinach, miejscach i przez takie wejścia, jakie wyznaczy do takich celów Zarządca lub Wynajmujący Najemcy są zobowiązani dopilnować, aby ich dostawcy korzystali wyłącznie z przeznaczonych do dostawy miejsc Najemca zobowiązany jest utrzymywać Przedmiot Najmu (w tym jego zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie) w czystości i porządku Odpadki i śmieci Najemca jest zobowiązany segregować, uwzględniając podział na odpady zawierające karton, plastik oraz pozostałe odpady, i wyrzucać do pojemników zbiorczych znajdujących się w wyznaczonym miejscu na terenie Centrum Handlowego. Najemca zobowiązuje się zapewnić (a także odpowiednio przeszkolić swoich pracowników), by przed wyrzuceniem do pojemników zbiorczych wszelkie odpady (w szczególności kartony) zostały odpowiednio złożone lub zgniecione, celem ograniczenia zajmowanej przez nie powierzchni Odpady, śmieci i inne zbędne przedmioty należące do Najemcy a nie mieszczące się w pojemnikach na śmieci ani pojemnikach zbiorczych, Najemca wywozi poza teren Centrum Handlowego na własny koszt i nie składuje ich w obrębie Przedmiotu Najmu ani też Centrum Handlowego Najemcy nie wolno spalać ani zlecać spalania osobie trzeciej jakichkolwiek odpadów lub śmieci w obrębie Przedmiotu Najmu, Centrum Handlowego lub w promieniu trzech kilometrów od Centrum Handlowego Jeżeli jakakolwiek część działalności Najemcy polega na przygotowywaniu lub sprzedaży pożywienia, w tym na prowadzeniu restauracji, baru szybkiej obsługi lub sklepu z artykułami żywnościowymi, Najemca na swój koszt zorganizuje przechowywanie, wywóz i utylizację ich resztek. Najemca, na żądanie Zarządcy lub Wynajmującego, zapewni na swój koszt chłodzone kontenery na śmieci, do których będą wyrzucane resztki jedzenia i odpady żywnościowe Najemca zobowiązuje się nie wprowadzać i nie utrzymywać w Przedmiocie Najmu lub w jakiejkolwiek innej części Centrum Handlowego substancji niebezpiecznych lub toksycznych i niezwłocznie zgłaszać Zarządcy lub Wynajmującemu każde wykrycie naruszenia tego zakazu przez innych najemców W przypadku wytwarzania lub sprzedaży przez Najemcę odpadów niebezpiecznych (w tym np. świetlówek, akumulatorów) na podstawie odrębnej zgody Zarządcy lub Wynajmującego, Najemca na swój koszt zorganizuje ich przechowywanie, wywóz i utylizację, a na żądanie Zarządcy lub Wynajmującego Najemca przedstawi ważną umowę na odbiór, przewóz i utylizację odpadów niebezpiecznych oraz wszelkie wymagane prawem licencje i pozwolenia związane z produkcją, przechowywaniem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych Najemca nie może wprowadzać ani przechowywać na terenie Przedmiotu Najmu żadnych żywych zwierząt z dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 2

3 wyjątkiem przypadku, gdy Przedmiot Najmu jest wykorzystywany na prowadzenie sklepu zoologicznego Najemcę obowiązuje zasada niedopuszczania do powstawania zbędnych i uciążliwych hałasów oraz przykrych zapachów, efektów świetlnych w czasie normalnej eksploatacji Przedmiotu Najmu, które mogłyby wydobywać się poza Przedmiot Najmu. Najemca niezwłocznie po otrzymaniu od Zarządcy lub Wynajmującego wezwania do usunięcia wyżej wymienionych uciążliwości zobowiązany jest do ich usunięcia lub, jeżeli natychmiastowe usunięcie jest niemożliwe, ograniczenia W Przedmiocie Najmu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu Parkowanie pojazdów na terenie Centrum Handlowego poza wyznaczonymi miejscami postojowymi (np. na chodnikach, w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych) jest zabronione. Pojazdy nieprawidłowo zaparkowane będą usuwane na koszt ich właścicieli lub użytkowników Zabrania się używania i składowania na terenie Przedmiotu Najmu materiałów łatwopalnych i wybuchowych Najemca ma prawo przechowywania towarów wystawianych w Przedmiocie Najmu w budynku Centrum Handlowego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za towary przechowywane przez Najemcę w budynku Centrum Handlowego. Artykuł 5. Obowiązki Najemcy 5.1. Najemca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych prawem koncesji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia w Przedmiocie Najmu działalności gospodarczej określonej w art. 3.2 Umowy W czasie trwania Umowy Najemca jest zobowiązany dbać o utrzymanie należytego stanu technicznego i estetycznego Przedmiotu Najmu oraz rzeczy ruchomych wniesionych przez Najemcę do Przedmiotu Najmu, w tym stoiska handlowego. Najemca oświadcza, że rzeczy ruchome wniesione do Przedmiotu Najmu spełniać będą wszelkie normy bezpieczeństwa wymagane polskim prawem oraz wymogi estetyczne obowiązujące na terenie Centrum Handlowego Najemca zobowiązuje się prowadzenia w Przedmiocie Najmu sprzedaży towarów i usług oraz prowadzenia promocji i reklamy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami przeciwpożarowymi i bezpieczeństwa oraz wymogami Wynajmującego obowiązującymi na terenie Centrum Handlowego Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie ma prawa zmieniać przeznaczenia Przedmiotu Najmu, dokonywać przeróbek Przedmiotu Najmu, podnajmować Przedmiot Najmu osobom trzecim, oddawać Przedmiot Najmu w leasing lub do bezpłatnego używania jak również przenosić na osobę trzecią część lub całość swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy Najemca powinien korzystać z Przedmiotu Najmu w sposób zgodny z postanowieniami Umowy, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami kupieckimi Najemca obowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem Przedmiot Najmu, jak również pozostałą część Centrum Handlowego oraz urządzenia tam się znajdujące a stanowiące własność Wynajmującego lub innych najemców. W szczególności Najemcy nie wolno korzystać z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub wykraczający poza normalne sposoby używania Najemca odpowiada za swój personel i osoby z nim współpracujące, w tym dostawców towarów oraz klientów, jak za swoje własne działania i zaniechania Najemca jest zobowiązany rozpocząć w Przedmiocie Najmu działalność, o której mowa w art. 3.2 Umowy, w Dacie Rozpoczęcia Stosunku Najmu określonej w art. 3.4 Umowy. Artykuł 6. Czynsz 6.1. Z tytułu uzyskania od Wynajmującego prawa do wyłącznego używania Przedmiotu Najmu w celu prowadzenia w nim działalności określonej w art. 3.2 Umowy oraz nabycia innych praw określonych w Umowie Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu w wysokości 491,81 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 81/100) powiększony o podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki, w terminach i na zasadach wskazanych w Umowie, zwany dalej Czynszem Najmu Płatności Czynszu Najmu wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) dokonywane będą przez Najemcę miesięcznie z góry przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany każdorazowo przez Wynajmującego na fakturze VAT, w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia każdego miesiąca. Wynajmujący wystawi fakturę VAT w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia każdego miesiąca. Najemca jest również uprawniony do zapłaty Czynszu Najmu wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) gotówką w kasie znajdującej się w biurze Wynajmującego w Centrum Handlowym. W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia dokonania przez Najemcę zapłaty Czynszu Najmu w wyżej opisany sposób Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę VAT potwierdzającą dokonanie zapłaty Czynszu Najmu włącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) Pierwszy Czynsz Najmu będzie naliczany przez Wynajmującego począwszy od Daty Rozpoczęcia Stosunku Najmu Wysokość Czynszu Najmu za pierwszy i ostatni miesiąc kalendarzowy Najmu jest proporcjonalna do liczby dni w danym miesiącu, w których Najemca był uprawniony do używania Przedmiotu Najmu zgodnie z Umową Najemca nie jest uprawniony do potrącania z należnego Czynszu Najmu jakichkolwiek przysługujących mu wierzytelności wobec Wynajmującego, ani do wstrzymywania się z płatnościami z jakiejkolwiek przyczyny. dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 3

4 6.6. Za dzień zapłaty przez Najemcę Czynszu Najmu będzie uznawany dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego Za opóźnienie w zapłacie Czynszu Najmu przez Najemcę Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki w ustawowej wysokości Najemca wyraża zgodę na to, iż w przypadku opóźnienia jakichkolwiek płatności należnych od Najemcy na rzecz Wynajmującego na podstawie Umowy dłuższego niż 14 (czternaście) dni, Wynajmujący będzie uprawniony do odłączenia dostaw mediów (gaz, prąd, woda itp.) dostarczanych do Przedmiotu Najmu oraz do wstrzymania wszelkich innych usług na rzecz Najemcy w terminie 7 dni po wezwaniu Najemcy przez Wynajmującego. Artykuł 7. Ubezpieczenie Najemcy 7.1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome Najemcy wniesione do Przedmiotu Najmu, w szczególności nie odpowiada za szkody wyrządzone rzeczom ruchomym Najemcy wniesionym do Przedmiotu Najmu, w tym stoisku handlowemu, na skutek zalania, ognia, włamania, kradzieży lub innych zdarzeń losowych Przez okres trwania Najmu Najemca jest zobowiązany do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzystania z mienia Najemcy w Przedmiocie Najmu do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż zł (słownie: trzy tysiące złotych). Umowa ubezpieczenia powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność Najemcy wobec osób trzecich za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia Przedmiotu Najmu i Centrum Handlowego. Polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia powinna wymieniać Wynajmującego jako osobę dodatkowo ubezpieczoną lub osobę, na rzecz której umowa ubezpieczenia została zawarta. Nie później niż w Dniu Rozpoczęcia Stosunku Najmu określonym w art. 3.4 Umowy, Najemca przedłoży Wynajmującemu kopię umowy ubezpieczenia OC zawartą na okres nie krótszy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy. Przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia Najemca przedłoży Wynajmującemu kopię umowy ubezpieczenia obejmującą kolejny okres Najmu, nie krótszy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy. Wykonanie zobowiązań Najemcy określonych w niniejszym artykule nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Najemcy wobec Wynajmującego ani osób trzecich Przez okres trwania Najmu Najemca jest zobowiązany do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia towaru oraz mienia Najemcy znajdującego się w Przedmiocie Najmu, do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż zł (słownie: dwa tysiące złotych). Umowa ubezpieczenia powinna obejmować w szczególności ubezpieczenie towaru oraz mienia Najemcy znajdującego się w Przedmiocie Najmu od szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, siłę wyższą oraz zdarzenia losowe takie jak kradzież, włamanie, zalanie, pożar, katastrofa budowlana. Nie później niż w Dniu Rozpoczęcia Stosunku Najmu określonym w art. 3.4 Umowy, Najemca przedłoży Wynajmującemu kopię umowy ubezpieczenia zawartą na okres nie krótszy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy. Przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia Najemca przedłoży Wynajmującemu kopię umowy ubezpieczenia obejmującą kolejny okres Najmu, nie krótszy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy. Artykuł 8. Rozwiązanie Umowy 8.1. Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania określonego w art. 8.3 Umowy terminu wypowiedzenia, w poniższych przypadkach: 1) jeżeli Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi na terenie Centrum Handlowego albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych powierzchni na terenie Centrum Handlowym uciążliwym dla osób trzecich; 2) jeżeli Najemca używa Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z Umową lub z przeznaczeniem rzeczy; 3) jeżeli Najemca bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego dokona na osobę trzecią przeniesienia części lub całości praw lub obowiązków wynikających z Umowy lub podnajmie lub odda część lub całość Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania jak również w inną formę odpłatnego lub bezpłatnego korzystania; 4) jeżeli Najemca naruszy postanowienia art oraz art Umowy; 5) jeżeli Najemca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 3.2 Umowy przez okres dłuższy niż 2 (słownie: dwa) kolejne dni; 6) jeżeli bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca zmieni rodzaj działalności gospodarczej, do której prowadzenia w Przedmiocie Najmu jest uprawniony zgodnie z art. 3.2 Umowy; 7) jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą Czynszu Najmu co najmniej za jeden okres płatności i pomimo uprzedzenia przez Wynajmującego o zamiarze rozwiązania umowy i wyznaczeniu dodatkowego tygodniowego terminu do zapłaty nadal opóźnia się z zapłatą Czynszu Najmu; 8) w przypadku naruszenia przez Najemcę art. 7.2 lub art. 7.3 Umowy; 9) w przypadku wszczęcia przez Najemcę postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze; 10) w przypadku naruszenia przez Najemcę art lub art Umowy. dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 4

5 8.2. Oświadczenie Wynajmującego o rozwiązaniu Umowy na skutek okoliczności określonych w art. 8.1 Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Strony postanawiają, że w razie zaniedbania przez Najemcę obowiązku zawiadomienia Wynajmującego o zmianie adresu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, oświadczenie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie wysłane na adres podany w komparacji Umowy Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Artykuł 9. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 9.1. W przypadku rozwiązania Stosunku Najmu na skutek okoliczności, o których mowa w art. 8.1 Umowy, Najemca nie jest uprawniony do żądania od Wynajmującego zwrotu zapłaconego Czynszu Najmu za ten okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nie miał już prawa używania Przedmiotu Najmu. Ponadto Najemca będzie zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości równej wartości 3- (słownie: trzy-) miesięcznego Czynszu Najmu (obejmującego należny podatek od towarów i usług (VAT) ) w wysokości należnej za ostatni miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę kary umownej określoną w art. 9.1 Umowy. Odszkodowanie to dotyczyć może zarówno szkód powstałych w trakcie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wyłącznie z jego winy umyślnej w związku z administrowaniem i zarządzaniem Centrum Handlowym. Ponadto, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za inne podmioty prowadzące działalność handlową na terenie Centrum Handlowego, ich personel, dostawców lub klientów. Artykuł 10. Zwrot Przedmiotu Najmu Nie później niż następnego dnia po zakończeniu Stosunku Najmu Najemca na swój koszt usunie rzeczy ruchome wniesione przez Najemcę do Przedmiotu Najmu, w tym stoisko handlowe, które umieścił w Przedmiocie Najmu, uporządkuje i posprząta Przedmiot Najmu oraz zwróci Przedmiot Najmu Wynajmującemu w stanie, w jakim go otrzymał z uwzględnieniem zużycia wynikającego z prawidłowego używania Zwrot Przedmiotu Najmu po zakończeniu Stosunku Najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony. W razie niepodpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Najemcę, Wynajmujący dokona samodzielnego stwierdzenia stanu Przedmiotu Najmu w chwili jego zwrotu Wynajmującemu Podstawą wzajemnych rozliczeń w kwestiach związanych ze stanem fizycznym Przedmiotu Najmu będą: protokół zdawczo-odbiorczy spisany w momencie wydania Najemcy Przedmiotu Najmu oraz protokół spisany w momencie zwrotu Wynajmującemu Przedmiotu Najmu Na żądanie Wynajmującego Najemca usunie na swój koszt wszelkie uszkodzenia powstałe w Przedmiocie Najmu oraz dokona napraw wskazanych w protokole zwrotu Przedmiotu Najmu w terminie dwóch dni od jego sporządzenia Jeżeli Najemca nie wywiąże się z zobowiązania określonego w art Umowy, Wynajmujący jest uprawniony do dokonania napraw i usunięcia uszkodzeń w Przedmiocie Najmu we własnym zakresie na koszt Najemcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego W przypadku bezumownego używania przez Najemcę Przedmiotu Najmu po zakończeniu Stosunku Najmu lub w przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie Wynajmującemu Przedmiotu Najmu, niezależnie od innych środków prawnych przysługujących Wynajmującemu, Najemca zapłaci Wynajmującemu za każdy dzień bezumownego używania Przedmiotu Najmu lub opóźnienia Najemcy w zwrocie Wynajmującemu Przedmiotu Najmu wynagrodzenie w wysokości 1/10 (słownie: jednej dziesiątej) kwoty Czynszu Najmu określonej w art. 6.1 Umowy Faktyczne zajmowanie Przedmiotu Najmu przez Najemcę po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Stosunku Najmu nie będzie uznawane przez Strony za przedłużenie Umowy w sposób dorozumiany Jeżeli w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zakończenia Stosunku Najmu Najemca nie usunie rzeczy wniesionych do Przedmiotu Najmu, będą one przez Wynajmującego traktowane jak rzeczy porzucone przez Najemcę z zamiarem wyzbycia się ich własności. Najemca nieodwołalnie upoważnia Wynajmującego do wejścia do Przedmiotu Najmu i usunięcia zabezpieczeń do Przedmiotu Najmu oraz opróżnienia go z wszelkich przedmiotów po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni od zakończenia Stosunku Najmu. Artykuł 11. Zabezpieczenie zapłaty Czynszu Najmu i innych należności Najemca oświadcza, że tytułem zabezpieczenia wymagalnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy wynikających z Umowy, w szczególności zapłaty Czynszu Najmu wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), zapłaty ewentualnych kar umownych, odsetek ustawowych jak również ewentualnego odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie części lub całości Przedmiotu Najmu lub Centrum Handlowego, Najemca wpłaci gotówką w kasie Wynajmującego w Centrum Handlowym kaucję gwarancyjną w kwocie stanowiącej 1- (słownie: jedno-) krotną wysokość Czynszu Najmu określonego w art. 6.1 Umowy i obejmującą podatek od towarów i usług dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 5

6 (VAT) według obowiązującej stawki. Powyższa kwota kaucji zostanie wpłacona przez Najemcę nie później niż w Dniu Rozpoczęcia Stosunku Najmu określonego w art. 3.4 Umowy Wynajmujący jest uprawniony do zaspokojenia się z powyższej kwoty kaucji w przypadku niezapłacenia przez Najemcę jakiejkolwiek wymagalnej należności wynikającej z Umowy, bez kierowania do Najemcy uprzednich wezwań do zapłaty W przypadku zaspokojenia się przez Wynajmującego z kwoty kaucji, o której mowa w art Umowy, Najemca jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty kaucji do wysokości określonej w art Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia sporządzonego przez Wynajmującego wezwania do uzupełnienia kwoty kaucji Kwota kaucji, o której mowa w art Umowy zostanie zwrócona Najemcy na wskazany przez niego rachunek bankowy lub zostanie wypłacona Najemcy w gotówce nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia rozwiązania Stosunku Najmu, po uprzednim odliczeniu przez Wynajmującego wszelkich kwot, do pobrania których Wynajmujący jest uprawniony zgodnie z Umową. Artykuł 12. Postanowienia dodatkowe Najemca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Wynajmującego przeniesienia na osobę trzecią całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy Strony obowiązane są zachować w tajemnicy warunki Umowy, w szczególności postanowienia dotyczące wysokości Czynszu Najmu, kar umownych oraz zabezpieczenia zapłaty czynszu, jak również wszelkie inne informacje uzyskane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że informacje te są powszechnie znane, za zgodą obu Stron zostały udostępnione publicznie lub obowiązek ich ujawnienia nakłada na Strony bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, ostateczna decyzja właściwego organu administracji publicznej lub prawomocne orzeczenie sądu powszechnego Najemca jest uprawniony, po uzyskaniu akceptacji Wynajmującego, do umieszczania oraz montowania wewnątrz Przedmiotu Najmu, bez dodatkowych opłat należnych Wynajmującemu, szyldów reklamowych i innych nośników reklam i informacji, o ile są przygotowane w sposób profesjonalny i estetyczny, a ich umieszczenie lub montaż nie narusza substancji Przedmiotu Najmu Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść reklam umieszczonych przez siebie w Przedmiocie Najmu. Artykuł 13. Postanowienia końcowe W kwestiach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy za zgodą Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 3.3 Umowy Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 6

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w.... 2014 r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi regulamin usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja służąca do zdalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo