Artykuł 1. Definicje. Artykuł 2. Oświadczenia Stron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł 1. Definicje. Artykuł 2. Oświadczenia Stron"

Transkrypt

1 U M O W A N A J M U zawarta w Gdańsku w dniu 27 kwietnia 2007 roku pomiędzy: ABC Nieruchomości Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON , o kapitale zakładowym wynoszącym zł, reprezentowaną przez: Andrzeja Rolnika Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Wynajmującym", a Tomaszem Tomalakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Certus Tomalak Tomasz zamieszkałym w Częstochowie przy ul. Wiśniowej 11/34, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa pod numerem 12042, PESEL , NIP zwanym dalej Najemcą", o następującej treści: Artykuł 1. Definicje Strony postanawiają nadać poniższym określeniom użytym w Umowie następujące znaczenie: 1.1. Centrum Handlowe stanowiący własność Wynajmującego kompleks handlowo-usługowy znajdujący się na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 465. Przez Centrum Handlowe w niniejszej Umowie rozumie się zarówno kompleks budynków, budowli i urządzeń (w tym Przedmiot Najmu), jak i nieruchomości, na których się one znajdują Przedmiot Najmu" część Centrum Handlowego, położona od strony ul. Grunwaldzkiej, o powierzchni 30 m Najem, Stosunek Najmu stosunek najmu określony niniejszą Umową Umowa niniejsza Umowa najmu. Artykuł 2. Oświadczenia Stron 2.1. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na dokonywanie przez Wynajmującego wszelkich zmian w Centrum Handlowym w czasie obowiązywania Umowy. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tego tytułu W szczególnych przypadkach, gdy dostęp do Przedmiotu Najmu będzie całkowicie zamknięty z powodu robót wykonywanych na wyraźne polecenie Wynajmującego oraz pod warunkiem, iż decyzja co do podjęcia przedmiotowych robót zależała będzie wyłącznie od uznania Wynajmującego, Czynsz Najmu nie będzie należny za okres całkowitego braku dostępu do Przedmiotu Najmu. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu zamknięcia dostępu do Przedmiotu Najmu na skutek wykonywania powyższych robót. Artykuł 3. Treść stosunku najmu 3.1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy na zasadach określonych Umową do wyłącznego używania w zakresie określonym w art. 3.2 Umowy przez czas nieoznaczony, począwszy od Daty Rozpoczęcia Stosunku Najmu, Przedmiot Najmu opisany w art. 1.2 Umowy, a Najemca przyjmuje Przedmiot Najmu do używania na warunkach Umowy i zobowiązuje się płacić Czynsz Najmu w wysokości i na zasadach określonych w Umowie Najemca jest uprawniony do używania Przedmiotu Najmu wyłącznie w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży okularów. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie jest uprawniony do zmiany rodzaju działalności prowadzonej w Przedmiocie Najmu Wynajmujący ma prawo do jednostronnej zmiany położenia Przedmiotu Najmu wyznaczonego Najemcy w obrębie Centrum Handlowego. Oświadczenie Wynajmującego o zmianie położenia Przedmiotu Najmu może zostać złożone w dowolnej formie. Powyższa zmiana położenia Przedmiotu Najmu nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy ani sporządzania protokołów zwrotu oraz wydania Przedmiotu Najmu Datą Rozpoczęcia Stosunku Najmu jest dzień 21 kwietnia 2007 roku Protokolarne wydanie Przedmiotu Najmu odbędzie się w obecności Stron w Dacie Rozpoczęcia Stosunku Najmu Wynajmujący lub jego przedstawiciel są uprawnieni do wejścia do Przedmiotu Najmu w godzinach pracy Najemcy dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 1

2 w celu dokonania oceny prawidłowości wykonywania Umowy przez Najemcę. Najemca lub jego przedstawiciel ma prawo być obecny przy dokonywaniu tej oceny. W przypadkach nagłych Wynajmujący ma prawo wejść do Przedmiotu Najmu w każdym czasie Niezwłocznie po złożeniu przez Wynajmującego oświadczenia, o którym mowa w art. 3.3 Umowy, ale nie później niż w dniu złożenia tego oświadczenia, Najemca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie i na własnym koszt następujących czynności: 1) usunięcia rzeczy ruchomych wniesionych przez Najemcę do Przedmiotu Najmu, w tym stoiska umieszczonego w Przedmiocie Najmu, uporządkowania i posprzątania Przedmiotu Najmu oraz zwrotu Przedmiotu Najmu w stanie, w jakim został mu on przekazany przez Wynajmującego, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z prawidłowego używania. Wszelkie prace związane z porządkowaniem i usuwaniem rzeczy ruchomych wniesionych do Przedmiotu Najmu odbywać się będą poza godzinami otwarcia Centrum Handlowego; 2) umieszczenia swojego stoiska handlowego w nowym miejscu na terenie Centrum Handlowego wyznaczonym przez Wynajmującego jako Przedmiot Najmu w trybie art. 3.3 Umowy. Artykuł 4. Zasady korzystania przez Najemcę z Przedmiotu Najmu 4.1. Najemcy nie wolno doprowadzać lub przyczyniać się do jakiegokolwiek przerwania pracy, do pikiet lub sporów, ani do jakichkolwiek zakłóceń działalności Centrum Handlowego lub innych najemców prowadzących działalność na terenie Centrum Handlowego, ani zdarzeń, które mogłyby naruszyć przysługujące z mocy prawa uprawnienia lub przywileje jakiegokolwiek klienta lub innej osoby lub osób w obrębie Centrum Handlowego Najemca może przechowywać w Przedmiocie Najmu wyłącznie takie towary, jakie Najemcy wolno oferować do sprzedaży w Przedmiocie Najmu zgodnie z prowadzoną w Przedmiocie Najmu działalnością, określoną w art Umowy Zakazane jest eksponowanie, sprzedaż oraz magazynowanie towarów, materiałów wystawienniczych i innych przedmiotów poza Przedmiotem Najmu bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Zarządcy lub Wynajmującego Najemcy nie wolno przeprowadzać ani zezwolić na przeprowadzanie żadnej wyprzedaży w celu spłaty długów, z tytułu bankructwa, na zasadzie licytacji lub związanej z rzeczywistą lub fikcyjną likwidacją działalności prowadzonej przez Najemcę w Przedmiocie Najmu, ani też stosować jakichkolwiek niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami metod prowadzenia działalności Najemcy nie wolno prowadzić żadnej działalności, która mogłaby spowodować uszkodzenie lub pogorszenie stanu lub wyglądu Przedmiotu Najmu bądź jakiejkolwiek innej części Centrum Handlowego, wyrządzenie szkody klientom, lub jakimkolwiek innym osobom przebywającym na terenie Centrum Handlowego Najemcy nie wolno obsługiwać w Przedmiocie Najmu ani w żadnej innej części Centrum Handlowego jakiegokolwiek automatu do sprzedaży na monety lub żetony ani podobnego urządzenia, z wyjątkiem automatów przeznaczonych do wyłącznego korzystania z nich przez pracowników Najemcy Wszystkie dostawy towarów do i z Przedmiotu Najmu będą odbywać się jedynie w takich godzinach, miejscach i przez takie wejścia, jakie wyznaczy do takich celów Zarządca lub Wynajmujący Najemcy są zobowiązani dopilnować, aby ich dostawcy korzystali wyłącznie z przeznaczonych do dostawy miejsc Najemca zobowiązany jest utrzymywać Przedmiot Najmu (w tym jego zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie) w czystości i porządku Odpadki i śmieci Najemca jest zobowiązany segregować, uwzględniając podział na odpady zawierające karton, plastik oraz pozostałe odpady, i wyrzucać do pojemników zbiorczych znajdujących się w wyznaczonym miejscu na terenie Centrum Handlowego. Najemca zobowiązuje się zapewnić (a także odpowiednio przeszkolić swoich pracowników), by przed wyrzuceniem do pojemników zbiorczych wszelkie odpady (w szczególności kartony) zostały odpowiednio złożone lub zgniecione, celem ograniczenia zajmowanej przez nie powierzchni Odpady, śmieci i inne zbędne przedmioty należące do Najemcy a nie mieszczące się w pojemnikach na śmieci ani pojemnikach zbiorczych, Najemca wywozi poza teren Centrum Handlowego na własny koszt i nie składuje ich w obrębie Przedmiotu Najmu ani też Centrum Handlowego Najemcy nie wolno spalać ani zlecać spalania osobie trzeciej jakichkolwiek odpadów lub śmieci w obrębie Przedmiotu Najmu, Centrum Handlowego lub w promieniu trzech kilometrów od Centrum Handlowego Jeżeli jakakolwiek część działalności Najemcy polega na przygotowywaniu lub sprzedaży pożywienia, w tym na prowadzeniu restauracji, baru szybkiej obsługi lub sklepu z artykułami żywnościowymi, Najemca na swój koszt zorganizuje przechowywanie, wywóz i utylizację ich resztek. Najemca, na żądanie Zarządcy lub Wynajmującego, zapewni na swój koszt chłodzone kontenery na śmieci, do których będą wyrzucane resztki jedzenia i odpady żywnościowe Najemca zobowiązuje się nie wprowadzać i nie utrzymywać w Przedmiocie Najmu lub w jakiejkolwiek innej części Centrum Handlowego substancji niebezpiecznych lub toksycznych i niezwłocznie zgłaszać Zarządcy lub Wynajmującemu każde wykrycie naruszenia tego zakazu przez innych najemców W przypadku wytwarzania lub sprzedaży przez Najemcę odpadów niebezpiecznych (w tym np. świetlówek, akumulatorów) na podstawie odrębnej zgody Zarządcy lub Wynajmującego, Najemca na swój koszt zorganizuje ich przechowywanie, wywóz i utylizację, a na żądanie Zarządcy lub Wynajmującego Najemca przedstawi ważną umowę na odbiór, przewóz i utylizację odpadów niebezpiecznych oraz wszelkie wymagane prawem licencje i pozwolenia związane z produkcją, przechowywaniem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych Najemca nie może wprowadzać ani przechowywać na terenie Przedmiotu Najmu żadnych żywych zwierząt z dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 2

3 wyjątkiem przypadku, gdy Przedmiot Najmu jest wykorzystywany na prowadzenie sklepu zoologicznego Najemcę obowiązuje zasada niedopuszczania do powstawania zbędnych i uciążliwych hałasów oraz przykrych zapachów, efektów świetlnych w czasie normalnej eksploatacji Przedmiotu Najmu, które mogłyby wydobywać się poza Przedmiot Najmu. Najemca niezwłocznie po otrzymaniu od Zarządcy lub Wynajmującego wezwania do usunięcia wyżej wymienionych uciążliwości zobowiązany jest do ich usunięcia lub, jeżeli natychmiastowe usunięcie jest niemożliwe, ograniczenia W Przedmiocie Najmu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu Parkowanie pojazdów na terenie Centrum Handlowego poza wyznaczonymi miejscami postojowymi (np. na chodnikach, w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych) jest zabronione. Pojazdy nieprawidłowo zaparkowane będą usuwane na koszt ich właścicieli lub użytkowników Zabrania się używania i składowania na terenie Przedmiotu Najmu materiałów łatwopalnych i wybuchowych Najemca ma prawo przechowywania towarów wystawianych w Przedmiocie Najmu w budynku Centrum Handlowego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za towary przechowywane przez Najemcę w budynku Centrum Handlowego. Artykuł 5. Obowiązki Najemcy 5.1. Najemca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych prawem koncesji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia w Przedmiocie Najmu działalności gospodarczej określonej w art. 3.2 Umowy W czasie trwania Umowy Najemca jest zobowiązany dbać o utrzymanie należytego stanu technicznego i estetycznego Przedmiotu Najmu oraz rzeczy ruchomych wniesionych przez Najemcę do Przedmiotu Najmu, w tym stoiska handlowego. Najemca oświadcza, że rzeczy ruchome wniesione do Przedmiotu Najmu spełniać będą wszelkie normy bezpieczeństwa wymagane polskim prawem oraz wymogi estetyczne obowiązujące na terenie Centrum Handlowego Najemca zobowiązuje się prowadzenia w Przedmiocie Najmu sprzedaży towarów i usług oraz prowadzenia promocji i reklamy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami przeciwpożarowymi i bezpieczeństwa oraz wymogami Wynajmującego obowiązującymi na terenie Centrum Handlowego Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie ma prawa zmieniać przeznaczenia Przedmiotu Najmu, dokonywać przeróbek Przedmiotu Najmu, podnajmować Przedmiot Najmu osobom trzecim, oddawać Przedmiot Najmu w leasing lub do bezpłatnego używania jak również przenosić na osobę trzecią część lub całość swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy Najemca powinien korzystać z Przedmiotu Najmu w sposób zgodny z postanowieniami Umowy, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami kupieckimi Najemca obowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem Przedmiot Najmu, jak również pozostałą część Centrum Handlowego oraz urządzenia tam się znajdujące a stanowiące własność Wynajmującego lub innych najemców. W szczególności Najemcy nie wolno korzystać z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub wykraczający poza normalne sposoby używania Najemca odpowiada za swój personel i osoby z nim współpracujące, w tym dostawców towarów oraz klientów, jak za swoje własne działania i zaniechania Najemca jest zobowiązany rozpocząć w Przedmiocie Najmu działalność, o której mowa w art. 3.2 Umowy, w Dacie Rozpoczęcia Stosunku Najmu określonej w art. 3.4 Umowy. Artykuł 6. Czynsz 6.1. Z tytułu uzyskania od Wynajmującego prawa do wyłącznego używania Przedmiotu Najmu w celu prowadzenia w nim działalności określonej w art. 3.2 Umowy oraz nabycia innych praw określonych w Umowie Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu w wysokości 491,81 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 81/100) powiększony o podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki, w terminach i na zasadach wskazanych w Umowie, zwany dalej Czynszem Najmu Płatności Czynszu Najmu wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) dokonywane będą przez Najemcę miesięcznie z góry przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany każdorazowo przez Wynajmującego na fakturze VAT, w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia każdego miesiąca. Wynajmujący wystawi fakturę VAT w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia każdego miesiąca. Najemca jest również uprawniony do zapłaty Czynszu Najmu wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) gotówką w kasie znajdującej się w biurze Wynajmującego w Centrum Handlowym. W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia dokonania przez Najemcę zapłaty Czynszu Najmu w wyżej opisany sposób Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę VAT potwierdzającą dokonanie zapłaty Czynszu Najmu włącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) Pierwszy Czynsz Najmu będzie naliczany przez Wynajmującego począwszy od Daty Rozpoczęcia Stosunku Najmu Wysokość Czynszu Najmu za pierwszy i ostatni miesiąc kalendarzowy Najmu jest proporcjonalna do liczby dni w danym miesiącu, w których Najemca był uprawniony do używania Przedmiotu Najmu zgodnie z Umową Najemca nie jest uprawniony do potrącania z należnego Czynszu Najmu jakichkolwiek przysługujących mu wierzytelności wobec Wynajmującego, ani do wstrzymywania się z płatnościami z jakiejkolwiek przyczyny. dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 3

4 6.6. Za dzień zapłaty przez Najemcę Czynszu Najmu będzie uznawany dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego Za opóźnienie w zapłacie Czynszu Najmu przez Najemcę Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki w ustawowej wysokości Najemca wyraża zgodę na to, iż w przypadku opóźnienia jakichkolwiek płatności należnych od Najemcy na rzecz Wynajmującego na podstawie Umowy dłuższego niż 14 (czternaście) dni, Wynajmujący będzie uprawniony do odłączenia dostaw mediów (gaz, prąd, woda itp.) dostarczanych do Przedmiotu Najmu oraz do wstrzymania wszelkich innych usług na rzecz Najemcy w terminie 7 dni po wezwaniu Najemcy przez Wynajmującego. Artykuł 7. Ubezpieczenie Najemcy 7.1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome Najemcy wniesione do Przedmiotu Najmu, w szczególności nie odpowiada za szkody wyrządzone rzeczom ruchomym Najemcy wniesionym do Przedmiotu Najmu, w tym stoisku handlowemu, na skutek zalania, ognia, włamania, kradzieży lub innych zdarzeń losowych Przez okres trwania Najmu Najemca jest zobowiązany do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzystania z mienia Najemcy w Przedmiocie Najmu do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż zł (słownie: trzy tysiące złotych). Umowa ubezpieczenia powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność Najemcy wobec osób trzecich za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia Przedmiotu Najmu i Centrum Handlowego. Polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia powinna wymieniać Wynajmującego jako osobę dodatkowo ubezpieczoną lub osobę, na rzecz której umowa ubezpieczenia została zawarta. Nie później niż w Dniu Rozpoczęcia Stosunku Najmu określonym w art. 3.4 Umowy, Najemca przedłoży Wynajmującemu kopię umowy ubezpieczenia OC zawartą na okres nie krótszy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy. Przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia Najemca przedłoży Wynajmującemu kopię umowy ubezpieczenia obejmującą kolejny okres Najmu, nie krótszy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy. Wykonanie zobowiązań Najemcy określonych w niniejszym artykule nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Najemcy wobec Wynajmującego ani osób trzecich Przez okres trwania Najmu Najemca jest zobowiązany do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia towaru oraz mienia Najemcy znajdującego się w Przedmiocie Najmu, do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż zł (słownie: dwa tysiące złotych). Umowa ubezpieczenia powinna obejmować w szczególności ubezpieczenie towaru oraz mienia Najemcy znajdującego się w Przedmiocie Najmu od szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, siłę wyższą oraz zdarzenia losowe takie jak kradzież, włamanie, zalanie, pożar, katastrofa budowlana. Nie później niż w Dniu Rozpoczęcia Stosunku Najmu określonym w art. 3.4 Umowy, Najemca przedłoży Wynajmującemu kopię umowy ubezpieczenia zawartą na okres nie krótszy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy. Przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia Najemca przedłoży Wynajmującemu kopię umowy ubezpieczenia obejmującą kolejny okres Najmu, nie krótszy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy. Artykuł 8. Rozwiązanie Umowy 8.1. Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania określonego w art. 8.3 Umowy terminu wypowiedzenia, w poniższych przypadkach: 1) jeżeli Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi na terenie Centrum Handlowego albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych powierzchni na terenie Centrum Handlowym uciążliwym dla osób trzecich; 2) jeżeli Najemca używa Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z Umową lub z przeznaczeniem rzeczy; 3) jeżeli Najemca bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego dokona na osobę trzecią przeniesienia części lub całości praw lub obowiązków wynikających z Umowy lub podnajmie lub odda część lub całość Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania jak również w inną formę odpłatnego lub bezpłatnego korzystania; 4) jeżeli Najemca naruszy postanowienia art oraz art Umowy; 5) jeżeli Najemca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 3.2 Umowy przez okres dłuższy niż 2 (słownie: dwa) kolejne dni; 6) jeżeli bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca zmieni rodzaj działalności gospodarczej, do której prowadzenia w Przedmiocie Najmu jest uprawniony zgodnie z art. 3.2 Umowy; 7) jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą Czynszu Najmu co najmniej za jeden okres płatności i pomimo uprzedzenia przez Wynajmującego o zamiarze rozwiązania umowy i wyznaczeniu dodatkowego tygodniowego terminu do zapłaty nadal opóźnia się z zapłatą Czynszu Najmu; 8) w przypadku naruszenia przez Najemcę art. 7.2 lub art. 7.3 Umowy; 9) w przypadku wszczęcia przez Najemcę postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze; 10) w przypadku naruszenia przez Najemcę art lub art Umowy. dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 4

5 8.2. Oświadczenie Wynajmującego o rozwiązaniu Umowy na skutek okoliczności określonych w art. 8.1 Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Strony postanawiają, że w razie zaniedbania przez Najemcę obowiązku zawiadomienia Wynajmującego o zmianie adresu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, oświadczenie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie wysłane na adres podany w komparacji Umowy Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Artykuł 9. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 9.1. W przypadku rozwiązania Stosunku Najmu na skutek okoliczności, o których mowa w art. 8.1 Umowy, Najemca nie jest uprawniony do żądania od Wynajmującego zwrotu zapłaconego Czynszu Najmu za ten okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nie miał już prawa używania Przedmiotu Najmu. Ponadto Najemca będzie zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości równej wartości 3- (słownie: trzy-) miesięcznego Czynszu Najmu (obejmującego należny podatek od towarów i usług (VAT) ) w wysokości należnej za ostatni miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę kary umownej określoną w art. 9.1 Umowy. Odszkodowanie to dotyczyć może zarówno szkód powstałych w trakcie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wyłącznie z jego winy umyślnej w związku z administrowaniem i zarządzaniem Centrum Handlowym. Ponadto, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za inne podmioty prowadzące działalność handlową na terenie Centrum Handlowego, ich personel, dostawców lub klientów. Artykuł 10. Zwrot Przedmiotu Najmu Nie później niż następnego dnia po zakończeniu Stosunku Najmu Najemca na swój koszt usunie rzeczy ruchome wniesione przez Najemcę do Przedmiotu Najmu, w tym stoisko handlowe, które umieścił w Przedmiocie Najmu, uporządkuje i posprząta Przedmiot Najmu oraz zwróci Przedmiot Najmu Wynajmującemu w stanie, w jakim go otrzymał z uwzględnieniem zużycia wynikającego z prawidłowego używania Zwrot Przedmiotu Najmu po zakończeniu Stosunku Najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony. W razie niepodpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Najemcę, Wynajmujący dokona samodzielnego stwierdzenia stanu Przedmiotu Najmu w chwili jego zwrotu Wynajmującemu Podstawą wzajemnych rozliczeń w kwestiach związanych ze stanem fizycznym Przedmiotu Najmu będą: protokół zdawczo-odbiorczy spisany w momencie wydania Najemcy Przedmiotu Najmu oraz protokół spisany w momencie zwrotu Wynajmującemu Przedmiotu Najmu Na żądanie Wynajmującego Najemca usunie na swój koszt wszelkie uszkodzenia powstałe w Przedmiocie Najmu oraz dokona napraw wskazanych w protokole zwrotu Przedmiotu Najmu w terminie dwóch dni od jego sporządzenia Jeżeli Najemca nie wywiąże się z zobowiązania określonego w art Umowy, Wynajmujący jest uprawniony do dokonania napraw i usunięcia uszkodzeń w Przedmiocie Najmu we własnym zakresie na koszt Najemcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego W przypadku bezumownego używania przez Najemcę Przedmiotu Najmu po zakończeniu Stosunku Najmu lub w przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie Wynajmującemu Przedmiotu Najmu, niezależnie od innych środków prawnych przysługujących Wynajmującemu, Najemca zapłaci Wynajmującemu za każdy dzień bezumownego używania Przedmiotu Najmu lub opóźnienia Najemcy w zwrocie Wynajmującemu Przedmiotu Najmu wynagrodzenie w wysokości 1/10 (słownie: jednej dziesiątej) kwoty Czynszu Najmu określonej w art. 6.1 Umowy Faktyczne zajmowanie Przedmiotu Najmu przez Najemcę po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Stosunku Najmu nie będzie uznawane przez Strony za przedłużenie Umowy w sposób dorozumiany Jeżeli w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zakończenia Stosunku Najmu Najemca nie usunie rzeczy wniesionych do Przedmiotu Najmu, będą one przez Wynajmującego traktowane jak rzeczy porzucone przez Najemcę z zamiarem wyzbycia się ich własności. Najemca nieodwołalnie upoważnia Wynajmującego do wejścia do Przedmiotu Najmu i usunięcia zabezpieczeń do Przedmiotu Najmu oraz opróżnienia go z wszelkich przedmiotów po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni od zakończenia Stosunku Najmu. Artykuł 11. Zabezpieczenie zapłaty Czynszu Najmu i innych należności Najemca oświadcza, że tytułem zabezpieczenia wymagalnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy wynikających z Umowy, w szczególności zapłaty Czynszu Najmu wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), zapłaty ewentualnych kar umownych, odsetek ustawowych jak również ewentualnego odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie części lub całości Przedmiotu Najmu lub Centrum Handlowego, Najemca wpłaci gotówką w kasie Wynajmującego w Centrum Handlowym kaucję gwarancyjną w kwocie stanowiącej 1- (słownie: jedno-) krotną wysokość Czynszu Najmu określonego w art. 6.1 Umowy i obejmującą podatek od towarów i usług dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 5

6 (VAT) według obowiązującej stawki. Powyższa kwota kaucji zostanie wpłacona przez Najemcę nie później niż w Dniu Rozpoczęcia Stosunku Najmu określonego w art. 3.4 Umowy Wynajmujący jest uprawniony do zaspokojenia się z powyższej kwoty kaucji w przypadku niezapłacenia przez Najemcę jakiejkolwiek wymagalnej należności wynikającej z Umowy, bez kierowania do Najemcy uprzednich wezwań do zapłaty W przypadku zaspokojenia się przez Wynajmującego z kwoty kaucji, o której mowa w art Umowy, Najemca jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty kaucji do wysokości określonej w art Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia sporządzonego przez Wynajmującego wezwania do uzupełnienia kwoty kaucji Kwota kaucji, o której mowa w art Umowy zostanie zwrócona Najemcy na wskazany przez niego rachunek bankowy lub zostanie wypłacona Najemcy w gotówce nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia rozwiązania Stosunku Najmu, po uprzednim odliczeniu przez Wynajmującego wszelkich kwot, do pobrania których Wynajmujący jest uprawniony zgodnie z Umową. Artykuł 12. Postanowienia dodatkowe Najemca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Wynajmującego przeniesienia na osobę trzecią całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy Strony obowiązane są zachować w tajemnicy warunki Umowy, w szczególności postanowienia dotyczące wysokości Czynszu Najmu, kar umownych oraz zabezpieczenia zapłaty czynszu, jak również wszelkie inne informacje uzyskane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że informacje te są powszechnie znane, za zgodą obu Stron zostały udostępnione publicznie lub obowiązek ich ujawnienia nakłada na Strony bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, ostateczna decyzja właściwego organu administracji publicznej lub prawomocne orzeczenie sądu powszechnego Najemca jest uprawniony, po uzyskaniu akceptacji Wynajmującego, do umieszczania oraz montowania wewnątrz Przedmiotu Najmu, bez dodatkowych opłat należnych Wynajmującemu, szyldów reklamowych i innych nośników reklam i informacji, o ile są przygotowane w sposób profesjonalny i estetyczny, a ich umieszczenie lub montaż nie narusza substancji Przedmiotu Najmu Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść reklam umieszczonych przez siebie w Przedmiocie Najmu. Artykuł 13. Postanowienia końcowe W kwestiach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy za zgodą Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 3.3 Umowy Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA dr Bartłomiej Gliniecki Prawo handlowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański Strona 6

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. .. zamieszkałym... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w oparciu o wpis do ewidencji CEIDG o nr NIP.

UMOWA. .. zamieszkałym... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w oparciu o wpis do ewidencji CEIDG o nr NIP. UMOWA NAJMU TERENU NR DKR/GU/ /2016 zawarta w Zakopanem, dnia.. r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DRAFT UMOWA. zwaną dalej Wynajmującym,

DRAFT UMOWA. zwaną dalej Wynajmującym, DRAFT UMOWA NAJMU PUNKTU HANDLOWEGO NR DKR/GP/ /2017 zawarta w Zakopanem, dnia.2017r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016

Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016 Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016 zawarta w Zakopanem, dnia..2016 r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014 Załącznik Nr 4 UMOWA Nr /DG/2014 Zawarta w dniu 2014 roku w Łodzi, pomiędzy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź NIP: 729-11-25-803, REGON : 000277894 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu wzór nr 1

Umowa Najmu wzór nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa Najmu wzór nr 1 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, NIP 676-10-69-043, REGON 000322695 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU zawarta dnia 2016 r. w Lublinie pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU zawarta dnia 2016 r. w Lublinie pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU zawarta dnia 2016 r. w Lublinie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Spółdzielca w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25, 20-618 Lublin wpisaną pod numerem KRS: 0000068619 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1. Przedmiot umowy najmu

UMOWA NAJMU. 1. Przedmiot umowy najmu UMOWA NAJMU Umowa najmu zawarta w dniu..., w Parczewie, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 2, ul Polna 34, 21-200 Parczew, NIP 539 103 88 01, REGON 030312118, zwanym dalej Wynajmującym, w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU powierzchni w przyziemiu i na parterze krytej pływalni w Chełmcu

UMOWA NAJMU powierzchni w przyziemiu i na parterze krytej pływalni w Chełmcu UMOWA NAJMU powierzchni w przyziemiu i na parterze krytej pływalni w Chełmcu zawarta w dniu w Chełmcu pomiędzy: zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCY a..... zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ zwanymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr /2014

PROJEKT UMOWA Nr /2014 PROJEKT UMOWA Nr /2014 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim mającym siedzibę w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego - zwanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO

UMOWA NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO UMOWA NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO zawarta w dniu pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową NA SKRAJU z siedzibą przy ul.kulczyńskiego14, 02-777 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr DGN/.../12

UMOWA NAJMU nr DGN/.../12 Załącznik nr 2 UMOWA NAJMU nr DGN/.../12 Zawarta w dniu... 2012 roku w Krakowie pomiędzy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków którą reprezentuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Warszawie ul. Wilcza 53 reprezentowaną przez Małgorzatę Stalony - Dyrektora Szkoły działającego na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik Nr 3 W dniu. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP 838-16-36-821 reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Zawarta w dniu... r. w Krynicy-Zdroju pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im.hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnym Zakładem Doświadczalnym ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica-Zdrój,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 W dniu.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki 1, Warszawa, reprezentowaną przez:

UMOWA NAJMU. Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki 1, Warszawa, reprezentowaną przez: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 /2014 Rektora PW z dnia 14 listopada 2014 r. UMOWA NAJMU zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą,

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą, Jako załącznik do zapytania ofertowego poniżej został zamieszczony wzór Umowy Dzierżawy pomiędzy Oferentem a WSSE INVEST-PARK. Spółka zastrzega, iż niektóre zapisy w poniższej Umowie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/8/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy UMOWA NR./2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo