Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA"

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA Spis treści: 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Skład Grupy Apator na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. na 31 marca 2012 r Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji na r Przedmiot działalności Grupy Apator Zatrudnienie w Grupie Apator Część finansowa raportu kwartalnego Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Apator Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego (pozycje pozabilansowe) Grupy Apator Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych Informacje geograficzne Jednostkowe sprawozdanie spółki Apator SA Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki dominującej Apator SA Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego (pozycje pozabilansowe) jednostki dominującej Apator SA Sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostki dominującej Apator SA Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym jednostki dominującej Apator SA Rachunek przepływów pieniężnych jednostki dominującej Apator SA Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Zasady rachunkowości Zasady konsolidacji Dodatkowe informacje finansowe Średnia ważona ilość akcji Średnia ważona ilość akcji dla sprawozdania jednostkowego Średnia ważona ilość akcji dla sprawozdania skonsolidowanego Kursy EURO użyte do przeliczania wybranych danych finansowych Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Sprawozdanie skonsolidowane Sprawozdanie jednostkowe Zmiany zasad rachunkowości Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Apator Analiza osiągniętych wyników finansowych Grupy Apator (z uwzględnieniem działalności zaniechanej) Analiza wyników uzyskanych w I kwartale 2012 roku Analiza przychodów Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta Analiza przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych uzyskanych w okresie pierwszego kwartału 2012 roku Analiza skonsolidowanego rachunku z całkowitych dochodów Bilans handlu zagranicznego Kontrakty terminowe Grupy Apator Wskaźniki Grupy Apator Zmiany w strukturze połączenia, przejęcia itp Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń w pierwszym kwartale 2012 r Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu 31 marca 2012 r., tj. po dniu sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Prognoza wyników finansowych na Akcjonariusze Kapitał zakładowy Znaczący akcjonariusze Stan posiadania i zmiany w strukturze własności akcji osób zarządzających i nadzorujących

2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 14. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Transakcje z podmiotami powiązanymi Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Dywidenda Kredyty i pożyczki, poręczenia kredytu lub pożyczki, udzielenie gwarancji Stan kredytów, pożyczek i ich gwarancji Stan kredytów i pożyczek Informacje o udzielonych pożyczkach Zobowiązania warunkowe Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Zarządu Apator SA będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki rozwoju istotne dla rozwoju Grupy Apator Ryzyka i zagrożenia Perspektywy rozwoju Grupy Apator

3 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 3 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 1.1. Skład Grupy Apator na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. na 31 marca 2012 r. Podmiotem dominującym Grupy Apator jest spółka Apator SA, która bezpośrednio posiada akcje/udziały w sześciu spółkach krajowych i dwóch zagranicznych. Apator SA pełni wiodącą rolę w Grupie Apator poprzez organizację i koordynację współpracy wszystkich podmiotów. Pomiędzy spółkami bezpośrednio zależnymi nie istnieją powiązania kapitałowe. Powiązania kapitałowe nie istnieją również pomiędzy spółkami bezpośrednio zależnymi a spółką stowarzyszoną. Udział spółki Apator SA w kapitale zakładowym poszczególnych podmiotów według stanu na 31 marca 2012 r. przedstawia poniższa tabela: Nazwa spółki Siedziba Charakter powiązania Udział w kapitale FAP Pafal SA Świdnica spółka zależna 100,00% Apator Metrix SA Tczew spółka zależna 100,00% Apator Powogaz SA Poznań spółka zależna 100,00% Apator Rector Sp. z o. o. Zielona Góra spółka zależna 70,00% Apator Control Sp. z o. o. Toruń spółka zależna 100,00% Apator Mining Sp. z o. o. Katowice spółka zależna 100,00 % Apator Elektro SA Moskwa spółka stowarzyszona 50,00% Apator GmbH Berlin spółka zależna 100,00% Ponadto: Apator Powogaz SA jest właścicielem: o 100% kapitału spółki Apator Metra s.r.o. (Czechy), o 61,60% kapitału spółki Apator Telemetria sp. z o. o. (Słupsk), o 61% kapitału spółki Apator Metroteks sp. z o.o. (Ukraina), o 50% kapitału spółki Teplovodomer SA (Rosja). Apator Rector Sp. z o.o. jest właścicielem 60% udziałów w spółce Newind Sp. z o.o Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji na r. podmiot dominujący: Apator SA z siedzibą w Toruniu, jednostki zależne (bezpośrednio i pośrednio) objęte konsolidacją metodą pełną: Firma Siedziba Udział w kapitale Powiązanie z Apator SA Apator Mining Sp. z o. o. Katowice 100,00% Spółka zależna od Apator SA Apator Control Sp. z o. o. Toruń 100,00% Spółka zależna od Apator SA Apator Metrix SA Tczew 100,00% Spółka zależna od Apator SA FAP Pafal SA Świdnica 100,00% Spółka zależna od Apator SA Apator Rector Sp. z o. o. Zielona Góra 70,00% Spółka zależna od Apator SA Apator Powogaz SA Poznań 100,00% Spółka zależna od Apator SA Apator GmbH Berlin (Niemcy) 100,00% Spółka zależna od Apator SA Newind Sp. z o. o. 60,00% Zależna pośrednio przez Apator Rector Sp. z o. o. 42,00% Udział pośredni przez Apator Rector Sp. z o. o. Apator Metra s. r. o. Sumperk (Czechy) 100,00% Zależna pośrednio przez Apator Powogaz SA 100,00% Udział pośredni przez Apator Powogaz SA

4 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA Firma Siedziba Udział w kapitale Powiązanie z Apator SA Apator Metroteks Sp. z o. o. Kijów (Ukraina) 61,00% Zależna pośrednio przez Apator Powogaz SA 61,00% Udział pośredni przez Apator Powogaz SA Apator Telemetria Sp. z o. o. Słupsk 61,60% Zależna pośrednio przez Apator Powogaz SA 61,60% Udział pośredni przez Apator Powogaz SA 4 jednostki stowarzyszone wyceniane z zastosowaniem metody praw własności: Firma Siedziba Udział w kapitale Powiązanie z Apator SA Apator Elektro SA Moskwa (Rosja) 50,00% Stowarzyszona z Apator SA Teplovodomer SA Mytiszczi (Rosja) 50,00% Stowarzyszona pośrednio przez Apator Powogaz SA 50,00% Udział pośredni przez Apator Powogaz SA 1.3. Przedmiot działalności Grupy Apator skupia swoją działalność w segmentach branży elektromaszynowej: pomiarowym i łącznikowym. Poniższa tabela prezentuje zakres działalności poszczególnych spółek grupy: Segment pomiarowy Segment łącznikowy Pozostała sprzedaż FAP Pafal SA Apator Mining Sp. z o. o. Newind Sp. z o. o. Apator Metrix SA Apator Control Sp. z o. o. Apator Powogaz ze spółkami Apator Elektro SA Apator Rector Sp. z o. o. Apator SA Apator GmbH W ramach segmentu pomiarowego oferuje inteligentne : 1) liczniki energii elektrycznej: 2) gazomierze, 3) wodomierze, 4) ciepłomierze, 5) uruchamianie i obsługę systemów klasy AMI/AMM (Automated Meter Management), 6) uruchamianie i obsługę systemów przedpłatowych. Oferta Grupy Apator obejmuje zarówno hardware jak i software wchodzący w skład zintegrowanych systemów "smart metering i smart grids". Jest ona kompleksowa i pokrywa cały łańcuch wartości od produkcji urządzeń pomiarowych do analityki, wizualizacji i udostępniania danych pomiarowych. W ramach segmentu łącznikowego dostarcza urządzenia do bezpiecznego łączenia i rozłączania obwodów elektrycznych. Spółki działające w tym segmencie, w przeciwieństwie do spółek pomiarowych prowadzą działalność w niezależnych segmentach rynków Zatrudnienie w Grupie Apator Poniższa tabela zawiera zatrudnienie w Grupie Apator bez podmiotów stowarzyszonych tj. Teplovodomer SA i Apator Elektro SA.

5 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA Nazwa spółki stan na r. stan na r. wzrost/spadek osoby Dynamika Apator SA ,40% FAP Pafal SA ,86% Apator Metrix SA ,16% Apator Mining sp. z o. o ,36% Apator Control sp. z o. o ,25% Apator Rector Sp. z o. o ,07% Newind Sp. z o.o ,00% Powogaz ,86% w tym: spółka Apator Powogaz SA ,12% Apator GmbH ,00% Razem ,50% Wielkość zatrudnienia w Grupie Apator na dzień 31 marca 2012 roku wzrosła w stosunku do zatrudnienia na dzień 31 marca 2011 roku o 85 osób. Główne zmiany w poziomie zatrudnienia dotyczyły: podmiotu dominującego wzrost zatrudnienia głównie na wydziałach produkcyjnych, spółki Apator Rector sp. z o. o. wzrost spowodowany realizacją dużych umów handlowych, np. kontrakt dla Energa-Operator S.A., spółki FAP Pafal SA restrukturyzacja spółki związana z przenoszeniem produkcji liczników elektronicznych do podmiotu dominującego, nabycia przez Apator Rector sp. z o.o. większościowego pakietu udziałów w Newind Grupa Apator sp. z o.o Część finansowa raportu kwartalnego Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe za pierwszy kwartał 2012 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR / MSSF) i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259) z późń. zm. Śródroczne sprawozdania finansowe (skonsolidowane i jednostkowe podmiotu dominującego) za okres trzech miesięcy zakończone 31 marca 2012 roku zostały sporządzone zgodnie z MSR 34 (Śródroczna sprawozdawczość finansowa). Śródroczne sprawozdania finansowe nie obejmują wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym/półrocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem Grupy na dzień 31 grudnia 2011 roku Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Sprawozdanie skonsolidowane Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation) w tys. zł/ in thousands of PLN bieżący poprzedni okres okres I kwartał I kwartał w tys. eur/ in thousands of EUR bieżący poprzedni okres okres I kwartał I kwartał

6 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation) Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)/ Net profit (loss) (continued operation) Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Net profit (loss) per ordinary share Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity 0,51 0,26 0,12 0, Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investment activity Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows Sprawozdanie skonsolidowane rok rok Aktywa razem/ Total assets Aktywa trwałe/ Fixed assets Aktywa obrotowe/ Current assets Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with noncontrolling interest Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest Kapitał akcyjny/ Share capital Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and reserves Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Book value per ordninary share 8,69 8,01 2,09 1,81 6 Sprawozdanie jednostkowe WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION w tys. zł/ in thousands of PLN bieżący poprzedni okres okres I kwartał I kwartał w tys. eur/ in thousands of EUR bieżący poprzedni okres okres I kwartał I kwartał Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana i zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued and discontinued operation) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation) Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation) Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana i zaniechana)/ Net profit (loss) (continued and discontinued operation) Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Net profit (loss) per ordinary share 0,23 0,40 0,06 0,10 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investment activity Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows Sprawozdanie jednostkowe rok rok Aktywa razem/ Total assets Aktywa trwałe/ Fixed assets Aktywa obrotowe/ Current assets Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with noncontrolling interest Kapitał akcyjny/ Share capital Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and reserves Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares

7 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 7 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Book value per ordninary share 4,98 4,71 1,20 1, Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Apator Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION na dzień/ Day Aktywa trwałe/ Fixed assets Wartości niematerialne/ Intangible assets Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of related entities Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment Nieruchomości inwestycyjne/ Investment properties Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności/ Investments in associated entities consolidated by equity method Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe/ Other long-term financial assets w pozostałych jednostkach/ in other entities Należności długoterminowe/ Long -term receivables od pozostałych jednostek/ from other entities Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe/ Long-term prepayments Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred tax assets Aktywa obrotowe/ Current assets Zapasy/ Inventories Należności handlowe/ Trade receivables od jednostek powiązanych/ from related entities od pozostałych jednostek/ from other entities Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ Tax, customs and social insurance receivables Pozostałe należności krótkoterminowe/ Other short-term receivables od jednostek powiązanych/ from related entities od pozostałych jednostek/ from other entities Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe/ Other short-term financial assets w pozostałych jednostkach/ in other entities Środki pieniężne i ich ekwiwalenty/ Cash and cash equivalents Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/ Short-term prepayments Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży/ Fixed assets classified as held for sale AKTYWA RAZEM/ TOTAL ASSETS Kapitał własny/ Equity Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej/ Equity for shareholders of parent entity Kapitał podstawowy/ Share capital Pozostałe kapitały/ Other capitals Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji/ Hedging transaction evaluation capital and exchange differences from consolidation Niepodzielony wynik finansowy/ Undistributed financial result niepodzielony wynik z lat ubiegłych/ undistributed result from previous years wynik bieżącego okresu/ result of current period odpisy z wyniku bieżącego roku/ write-offs from net profit in the financial year (negative value) Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest Zobowiązania/ Liabilities Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term and liabilities and reserves Długoterminowe kredyty i pożyczki/ Long-term loans and borrowings od pozostałych jednostek/ from other entities Zobowiązania długoterminowe/ Long-term liabilities wobec pozostałych jednostek/ towards other entities Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred income tax reserve Rezerwy długoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych/ Longterm reserves for employee benefit liabilities Pozostałe rezerwy długoterminowe/ Other long-term reserves Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves Krótkoterminowe kredyty i pożyczki/ Short-term loans and borrowings od pozostałych jednostek/ from other entities Zobowiązania handlowe / Trade liabilities

8 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA na dzień/ Day WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION wobec pozostałych jednostek/ towards other entities Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ Tax, customs and social insurance liabilities Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe/ Other short-term liabilities wobec pozostałych jednostek/ towards other entities Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych/ Shortterm reserves for employee benefit liabilities Pozostałe rezerwy krótkoterminowe/ Other short-term reserves Zobowiazania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży/ Liabilities related to fixed assets classified as held for sale PASYWA RAZEM/ TOTAL LIABILITIES Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego (pozycje pozabilansowe) Grupy Apator WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION na dzień/ Day Należności warunkowe/ Contingent receivables Należności warunkowe wobec pozostałych jednostek/ Contingent receivables due to other entities Zobowiązania warunkowe/ Contingent liabilities Zobowiązania warunkowe dotyczące jednostek powiązanych/ Contingent liabilities connected with related entities w tym z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń jednostkom powiązanym/ due to guarranties and warranties granted to related entities Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek/ Contingent liabilities due to other entities w tym z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń/ due to guarranties and warranties granted Pozostałe pozycje pozabilansowe/ Other off-balance-sheet items Środki dzierżawione/ Fixed assets tenanced Hipoteka zwykła/ Ordinary mortgage Hipoteka kaucyjna/ Bail mortgage Zabezpieczenie na majątku/ Hedging on property Cesja wierzytelności/ Assignment of receivables Złożone depozyty/ Deposits placed Oświadczenie o poddaniu się egzekucji/ Statement on debt collection Weksle in blanco/ Blank bills of exchnage Pozycje pozabilansowe razem/ Total off-balance-sheet items cesja min.40% wszystkich obrotów handlowych Apator S.A. +cesja min.40% wszystkich obrotów handlowych Apator S.A Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres/ Period WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Działalność kontynuowana/ Continued operation Przychody ze sprzedaży/ Sales revenues Przychody ze sprzedaży produktów i usług/ Sales revenues of products and services jednostkom powiązanym/ related entities pozostałym jednostkom/ other entities Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów/ Sales revenues of goods and materials jednostkom powiązanym/ related entities pozostałym jednostkom/ other entities Koszt własny sprzedaży/ Cost of goods sold Koszt sprzedanych produktów i usług/ Cost of products and services sold jednostkom powiązanym/ related entities pozostałym jednostkom/ other entities

9 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA za okres/ Period WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Koszt sprzedanych towarów i materiałów/ Cost of goods and materials sold jednostkom powiązanym/ related entities pozostałym jednostkom/ other entities Zysk (strata) brutto ze sprzedaży/ Gross profit (loss) on sales Koszty sprzedaży/ Selling costs Koszty ogólnego zarządu/ Overheads Zysk (strata) ze sprzedaży/ Profit (loss) on sales Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym:/ Other operating revenues (costs), including Wynik na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych/ Result on sales and liquidation of property plant and equipment and intangibles Wynik na aktualizacji niefinansowego majątku trwałego/ Result on revaluation of non financial fixed assets Wynik na aktualizacji niefinansowego majątku obrotowego/ Result on revaluation of non financial current assets Wynik na rezerwach na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/ Result on reserves for retirement bonuses and jubilee awards Wynik na innej działalności operacyjnej/ Result on other operating activity Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności/ Share in profits of entities consolidated by equity method Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on operating activity Przychody (koszty) finansowe, w tym:/ Financial revenues (costs) Odsetki od kredytów i pożyczek/ Interest on loans and borrowings Wynik na pozostałych odsetkach/ Result on other interest Wynik z tytułu weksli/ Result on bills of exchange 0-4 Wynik na różnicach kursowych/ Result on exchange differences Wynik na transakcjach walutowych/ Result on currency transactions Wynik na aktualizacji finansowego majątku obrotowego/ Result on revaluation of finnacial current assets Pozostałe przychody (koszty) finansowe/ Other financial revenues (costs) Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax Bieżący podatek dochodowy/ Current income tax Odroczony podatek dochodowy/ Deferred income tax Zysk (strata) netto/ Net profit (loss) Inne całkowite dochody/ Other total incomes Inne całkowite dochody netto/ Other net total incomes Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych/ Trade differences of foreign entities Rachunkowość zabezpieczeń/ Hedging accounting Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów/ Income tax regarding other total incomes Całkowite dochody ogółem/ Total income in total Zysk (strata) netto, z tego przypadający:/ Net profit (loss), including akcjonariuszom podmiotu dominującego/ shareholders of parent company udziałom niesprawującym kontroli/ non-controlling interest Całkowite dochody ogółem, z tego przypadające:/ Total incomes in total, including akcjonariuszom podmiotu dominującego/ shareholders of parent company udziałom niesprawującym kontroli/ non-controlling interest

10 10 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA UDZIAŁOWCÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ/ CAPITAL FOR THE SHAREHOLDERS OF PARENT ENTITY Kapitał podstawowy/ Share capital Pozostałe kapitały/ Other capitals Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji/ Capital on valuation of hedging transactions and exchange differences from consolidation Niepodzielony wynik finansowy/ Undistributed financial result RAZEM/ TOTAL Udziały niesprawujące kontroli/ Noncontrolling interest Saldo na dzień / Balance at Zmiany w kapitale własnym w okresie od do / Changes in equity since till Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych, w tym:/ Hedging instruments for cash flow, including zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych/ profit (loss) considered in balance valuation for items being hedged Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji/ Net exchange differences translated from financial statement to the currency of presentation Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału/ Tax related to items presented in capital or transfered from capital Zysk netto za okres od do / Net profit since till Całkowite dochody ujęte w okresie od do / Total income since till Dywidendy/ Dividends Podział wyniku na kapitał zapasowy/ Distribution of result for supplementary capital Zakup dodatkowych udziałów jednostki zależnej/ Purchase of additional shares of subsidiary Saldo na dzień / Balance at Saldo na dzień / Balance at Korekty bilansu otwarcia/ Adjustments to the opening balance Zmiany zasad rachunkowości/ Adjustments to the rules of accounting Saldo po zmianach/ Balance after changes made Zmiany w kapitale własnym w okresie od do / Changes in equity since till Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji/ Net exchange differences translated from financial statement to the currency of presentation Zysk netto za okres od do / Net profit since till Całkowite dochody ujęte w okresie od do / Total income since till Dywidendy/ Dividends Podział wyniku na kapitał zapasowy/ Distribution of result for supplementary capital Objęcie konsolidacją jednostki zależnej/ Consolidation of subsidiary Saldo na dzień / Balance at KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM/ TOTAL EQUITY

11 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 11 za okres/ Period WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana)/ Profit before tax (continued operation) Korekty:/ Adjustments Amortyzacja wartości niematerialnych/ Amortization of intangible assets Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych/ Amortization of property, plant and equipment (Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych/ (Profit) loss on sales of fixed assets and intangibles (Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych/ (Profits) losses from the change of fair value of derivatives Koszty odsetek/ Cost of interest Udziały w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych/ Share in (profits) losses of associated entities Objęcie kontroli nad jednostką zależną (ujemna wartość firmy)/ Taking control over subsidiary (negative goodwill) Przychody z tytułu odsetek/ Interest received (Dodatnie) ujemne różnice kursowe/ (Positive) negative exchange differences Inne korekty/ Other adjustments Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym/ Cash from operating activity before taking into consideration changes in current assets Zmiana stanu zapasów/ Change in inventories Zmiana stanu należności/ Change in receivables Zmiana stanu zobowiązań/ Change in liabilities Zmiana stanu rezerw/ Change in reserves Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych/ Change in accruals and prepayments Inne korekty/ Other adjustments Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej/ Cash generated by operating activity Zapłacone odsetki/ Interset paid 20 0 Zapłacony podatek dochodowy/ Income tax paid Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej/ Net cash from operating activity Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investment activity Wydatki na nabycie wartości niematerialnych/ Outflows for the purchase of intangibles Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych/ Outflows for the purchase of tangible assets Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych/ Inflows from the sales of tangible fixed assets Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu/ Outflows for the purchase of financial assets held for trading Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu/ Inflows from sales of financial assests held for trading 85 0 Inwestycje w jednostki zależne/ Investments in subsidiaries Inne wpływy (wydatki)/ Other inflows(outflows) Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej/ Net cash from investment activity Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej/ Cash flow from finacial activity Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek/ Inflows from loans and borrowings taken Spłaty kredytów i pożyczek/ Repayment of loans and borrowings Odsetki/ Interest Dywidendy wypłacone/ Dividends paid 0-2 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego/ Repayment of reliabilities under finance lease contracts Inne wpływy (wydatki)/ Other inflows(outflows) Środki pieniężne netto z działalności finansowej/ Net cash from financial activity Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych/ Increase(decrease) of net cash and cash equivalents Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych/ Changes in cash and chash equivalents due to exchange differences Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu/ Cash and cash equivalents at the beginning of the period Różnice kursowe/ Exchange differences Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu/ Cash and cash equivalents at the end of the period Różnice kursowe/ Exchange differences

12 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych Działalność Grupy Apator skupiona jest w dwóch kluczowych segmentach branży elektromaszynowej: pomiarowym łącznikowym. Grupa zmierza do kompleksowej obsługi w zakresie opomiarowania i odczytu mediów energetycznych oraz zapewnienia urządzeń do bezpiecznego łączenia i rozłączania obwodów elektrycznych. WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Aparatura pomiarowa/ Metering equipment Aparatura łącznikowa/ Switchgear Pozostała/ Other Pozycje nieprzypisane/ Unalocated items OGÓŁEM/ TOTAL Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od do / Financial results of operating segments since till Przychody ogółem/ Total revenues Sprzedaż na zewnątrz/ Sales outside X Sprzedaż do jednostek powiązanych/ Sales to related entities X Koszty ogółem/ Total costs Koszty na zewnątrz/ Costs borned outside X Koszty do jednostek powiązanych/ Costs borned to related entities X Wynik segmentu/ Result of segment Koszty nieprzypisane/ Unalocated costs X X X Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności/ Share in profits of entities consolidated by equity method X X X Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on operating activity Przychody finansowe/ Financial revenues X X X w tym odsetki/ Interest X X X Koszty finansowe/ Financial costs X X X w tym odsetki/ Interest X X X Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax Podatek dochodowy/ Income tax X X X Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest X X X Zysk (strata) netto/ Net profit (loss) Pozostałe informacje o segmentach na dzień / Other information on segments at Aktywa ogółem, w tym:/ Total assets, including: Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment X Wartości niematerialne / Intangibles X Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of subordinated entities X Zapasy/ Inventories X Należności handlowe/ Trade receivables X Aktywa nieprzypisane/ Unlocated assets X X X Zobowiązania handlowe/ Trade liabilities X Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od do / Financial results of operating segments since till Przychody ogółem/ Total revenues Sprzedaż na zewnątrz/ Sales outside X Sprzedaż do jednostek powiązanych/ Sales to related entities X Koszty ogółem/ Total costs Koszty na zewnątrz/ Costs borned outside X Koszty do jednostek powiązanych/ Costs borned to related entities X Wynik segmentu/ Result of segment Koszty nieprzypisane/ Unalocated costs X X X Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności/ Share in profits of entities consolidated by equity method X X X Zysk (strata z działalności operacyjnej)/ Profit (loss) on operating activity Przychody finansowe/ Financial revenues X X X w tym odsetki/ Interest X X X

13 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Aparatura pomiarowa/ Metering equipment Aparatura łącznikowa/ Switchgear Pozostała/ Other Pozycje nieprzypisane/ Unalocated items OGÓŁEM/ TOTAL Koszty finansowe/ Financial costs X X X w tym odsetki/ Interest X X X Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax Podatek dochodowy/ Income tax X X X Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest X X X Zysk (strata) netto/ Net profit(loss) Pozostałe informacje o segmentach na dzień / Other information on segments at Aktywa ogółem, w tym:/ Total assets, including: Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment X Wartości niematerialne i prawne/ Intangibles X Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of subordinated entities X Zapasy/ Inventories X Należności handlowe/ Trade receivables X Aktywa nieprzypisane/ Unlocated assets X X X Zobowiązania handlowe/ Trade liabilities X Informacje geograficzne wyodrębniła trzy następujące obszary działalności: Kraj obejmujący sprzedaż na terenie kraju Eksport sprzedaż eksportowa Unia sprzedaż do krajów Unii Europejskiej WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Kraj/ Home Eksport/ Export Unia/ EU OGÓŁEM/ TOTAL Przychody ze sprzedaży segmentów geograficznych za okres od do / Sales revenues in geographical segments since till Przychody ogółem/ Total revenues Sprzedaż na zewnątrz/ Sales outside Sprzedaż do jednostek powiązanych/ Sales to related entities Przychody ze sprzedaży segmentów geograficznych za okres od do / Sales revenues in geographical segments since till Przychody ogółem/ Total revenues Sprzedaż na zewnątrz/ Sales outside Sprzedaż do jednostek powiązanych/ Sales to related entities Jednostkowe sprawozdanie spółki Apator SA Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki dominującej Apator SA WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION na dzień/ Day Aktywa trwałe/ Fixed assets Wartości niematerialne/ Intangible assets Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment Nieruchomości inwestycyjne/ Investment properties Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe/ Other long-term financial assets w jednostkach powiązanych/ in related entities w pozostałych jednostkach/ in other entities Udzielone pożyczki długoterminowe/ Long-term borrowings granted jednostkom powiązanym/ related entities Należności długoterminowe/ Long -term receivables od pozostałych jednostek/ from other entities Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred tax assets

14 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION na dzień/ Day Aktywa obrotowe/ Current assets Zapasy/ Inventories Należności handlowe / Trade receivables od jednostek powiązanych/ from related entities od pozostałych jednostek/ from other entities Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ Tax, customs and social insurance receivables Pozostałe należności krótkoterminowe/ Other short-term receivables od jednostek powiązanych/ from related entities od pozostałych jednostek/ from other entities Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe/ Other short-term financial assets w pozostałych jednostkach/ in other entities Udzielone pożyczki krótkoterminowe/ Short-term borrowings granted jednostkom powiązanym/ related entities Środki pieniężne i ich ekwiwalenty/ Cash and cash equivalents Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/ Short-term prepayments Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży/ Fixed assets classified as held for sale AKTYWA RAZEM/ TOTAL ASSETS Kapitał własny/ Equity Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej/ Equity for shareholders of parent entity Kapitał podstawowy/ Share capital Pozostałe kapitały/ Other capitals Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji/ Hedging transaction evaluation capital and exchange differences from consolidation Niepodzielony wynik finansowy/ Undistributed financial result niepodzielony wynik z lat ubiegłych/ undistributed result from previous years wynik bieżącego okresu/ result of current period odpisy z wyniku bieżącego roku/ write-offs from net profit in the financial year (negative value) Zobowiązania/ Liabilities Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term and liabilities and reserves Długoterminowe kredyty i pożyczki/ Long-term loans and borrowings od pozostałych jednostek/ from other entities Zobowiązania długoterminowe/ Long-term liabilities wobec pozostałych jednostek/ towards other entities Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred income tax reserve Rezerwy długoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych/ Long-term reserves for employee benefit liabilities Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves Krótkoterminowe kredyty i pożyczki/ Short-term loans and borrowings od pozostałych jednostek/ from other entities Zobowiązania handlowe / Trade liabilities wobec jednostek powiązanych/ towards related entities wobec pozostałych jednostek/ towards other entities Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ Tax, customs and social insurance liabilities Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe/ Other short-term liabilities wobec jednostek powiązanych/ towards related entities wobec pozostałych jednostek/ towards other entities Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych/ Short-term reserves for employee benefit liabilities Pozostałe rezerwy krótkoterminowe/ Other short-term reserves Zobowiazania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży/ Liabilities related to fixed assets classified as held for sale PASYWA RAZEM/ TOTAL LIABILITIES

15 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego (pozycje pozabilansowe) jednostki dominującej Apator SA. 15 WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION na dzień/ Day Należności warunkowe/ Contingent receivables Należności warunkowe wobec pozostałych jednostek/ Contingent receivables due to other entities Zobowiązania warunkowe/ Contingent liabilities Zobowiązania warunkowe dotyczące jednostek powiązanych/ Contingent liabilities connected with related entities - w tym z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń jednostkom powiązanym/ due to guarranties and warranties granted to related entities Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek/ Contingent liabilities due to other entities - w tym z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń/ due to guarranties and warranties granted Pozostałe pozycje pozabilansowe/ Other off-balance-sheet items Środki dzierżawione/ Fixed assets tenanced Hipoteka zwykła/ Ordinary mortgage Hipoteka kaucyjna/ Bail mortgage Zabezpieczenie na majątku/ Hedging on property Cesja wierzytelności/ Assignment of receivables Złożone depozyty/ Deposits placed Oświadczenie o poddaniu się egzekucji/ Statement on debt collection Pozycje pozabilansowe razem/ Total off-balance-sheet items cesja min.40% wszystkich obrotów handlowych +cesja min.40% wszystkich obrotów handlowych Sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostki dominującej Apator SA za okres/ Period WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Działalność kontynuowana/ Continued operation Przychody ze sprzedaży/ Sales revenues Przychody ze sprzedaży produktów i usług/ Sales revenues of products and services jednostkom powiązanym/ related entities pozostałym jednostkom/ other entities Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów/ Sales revenues of goods and materials jednostkom powiązanym/ related entities pozostałym jednostkom/ other entities Koszt własny sprzedaży/ Cost of goods sold Koszt sprzedanych produktów i usług/ Cost of products and services sold jednostkom powiązanym/ related entities pozostałym jednostkom/ other entities Koszt sprzedanych towarów i materiałów/ Cost of goods and materials sold jednostkom powiązanym/ related entities pozostałym jednostkom/ other entities Zysk (strata) brutto ze sprzedaży/ Gross profit (loss) on sales Koszty sprzedaży/ Selling costs Koszty ogólnego zarządu/ Overheads Zysk (strata) ze sprzedaży/ Profit (loss) on sales Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym:/ Other operating revenues (costs), including Wynik na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych/ Result on sales and liquidation of property plant and equipment and intangibles Wynik na aktualizacji niefinansowego majątku obrotowego/ Result on revaluation of non financial current assets 8-86 Wynik na innej działalności operacyjnej/ Result on other operating activity Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on operating activity

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za cztery kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za cztery kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za cztery kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. Spis treści: 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. Spis treści: 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji..3 1.1. Skład Grupy Apator na dzień sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny spółki Apator SA 0 Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za trzy kwartały 2013 roku spółki Apator SA 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny raport kwartalny grupy Apator za pierwszy kwartał 2014 roku 2014 spółki Apator SA 0 spółki Apator SA 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za trzy kwartały 2014 roku 2014 Skonsolidowany 0 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity 78 024 67 801 18 665 16 055 EBITDA 94 503 83 363 22 607 19 740

Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity 78 024 67 801 18 665 16 055 EBITDA 94 503 83 363 22 607 19 740 I. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF CAPITAL GROUP APATOR 1. Selected financial data with essential items of condensed financial statement (also translated into Eur) presenting accumulated data for all

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za pierwszy kwartał 2016 roku 2016 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za pierwszy kwartał 2015 roku 2015 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Consolidated quarterly financial. third quarter 2015. statement of Apator Group for the

Consolidated quarterly financial. third quarter 2015. statement of Apator Group for the Consolidated quarterly financial statement of for the third quarter 2015 2015 Consolidated quarterly financial statement of for the third quarter 2015 that includes condensed 1 quarterly financial statement

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za cztery kwartały 2014 roku 2014 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za trzy kwartały 2016 roku 2016 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za trzy kwartały 2015 roku 2015 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za pierwszy kwartał 2017 roku 2017 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo