Skonsolidowany raport kwartalny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny"

Transkrypt

1 raport kwartalny grupy Apator za pierwszy kwartał 2014 roku 2014 spółki Apator SA 0

2 spółki Apator SA 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego Organizacja grupy kapitałowej Skonsolidowane sprawozdanie grupy Apator Opis dokonań i niepowodzeń grupy Apator w I kwartale 2014 roku Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Transakcje z podmiotami powiązanymi Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Akcjonariusze podmiotu dominującego Dywidenda Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Zdarzenia, które wystąpiły po dniu 31 marca 2014 r., tj. po dniu sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Czynniki, które w ocenie Zarządu będą miały wpływ na przyszłe wyniki grupy Apator Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie spółki Apator SA... 39

3 spółki Apator SA 2 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego w tys. zł/ in thousands of PLN w tys. eur/ in thousands of EUR bieżący okres/ current period poprzedni okres/ previous period bieżący okres/ current period poprzedni okres/ previous period Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement I kwartał 2014/ I Qs 2014 I kwartał 2013/ I Qs 2013 I kwartał 2014/ I Qs 2014 I kwartał 2013/ I Qs 2013 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity EBITDA Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss) Zysk (strata) netto / Net profit (loss) Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity 0,55 0,44 0,13 0, ( ) (8 561) (25 098) (2 049) (1 319) (316) Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows (9 019) (2 159) Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement rok rok Aktywa razem/ Total assets Aktywa trwałe/ Fixed assets Aktywa obrotowe/ Current assets Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest Kapitał akcyjny/ Share capital Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordninary share [PLN/ share]: 11,57 11,06 2,77 2,67

4 spółki Apator SA 3 2. Organizacja grupy kapitałowej 2.1. Przedmiot działalności grupy Apator Działalność grupy Apator zaklasyfikowana jest do przemysłu elektromaszynowego. Do końca 2013 roku grupa wyodrębniała dwa podstawowe segmenty: Segment pomiarowy (linie biznesowe: woda i ciepło, liczniki energii elektrycznej, gaz, ICT), Segment łączeniowy (linie biznesowe: aparatura łącznikowa, aparatura górnicza, automatyka przemysłowa wraz z aparaturą rozdzielczo-sterowniczą), oraz pozostałą działalność (głównie handel sprzętem informatycznym przez spółkę Newind Sp. z o.o., dzierżawy nieruchomości, sprzedaż materiałów, złomu itp.) W 2014 roku, w związku z zakończeniem prac nad strategią działalności na lata i rozszerzeniem grupy Apator o spółkę Elkomtech SA klasyfikacja segmentów została zmieniona w następujący sposób: Segment pomiarowy - linie biznesowe: woda i ciepło, liczniki energii elektrycznej, gaz, ICT, Segment automatyzacji sieci - linie biznesowe: łączeniowa, systemy sterowania i nadzoru, Pozostała działalność (non-core) - linie biznesowe: aparatura sterownicza, aparatura górnicza. W okresie I kwartału 2014 roku działalność grupy Apator w ramach segmentu automatyzacji sieci obejmowała tylko linię łączeniową realizowaną w Apator SA, natomiast począwszy od II kwartału 2014 roku segment ten uzyskuje również przychody z linii systemów sterowania i nadzoru (rozszerzenie o działalność spółki Elkomtech SA) Skład grupy Apator na dzień 31 marca 2014 roku Poniżej przedstawiono skład grupy Apator na dzień 31 marca 2014 r. Podmiotem dominującym grupy jest spółka Apator SA. Apator GmbH 100% Apator Metrix 100% FAP Pafal 100%* Apator Control 100% Apator Mining 100% Apator Powogaz 100% Apator Rector 70% Apator Elektro 50% GWI 50% Apator Metra 100% Apator Telemetria 61,6% Apator Metroteks 61% Teplovodomer 50% Inda 35% *) FAP Pafal SA na dzień r. posiadał 39,1% akcji własnych nabytych od Apator SA w celu ich umorzenia Zmiany w strukturze grupy Apator w I kwartale 2014 roku W I kwartale 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze grupy Apator, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

5 spółki Apator SA 4 W okresie I kwartału 2014 roku trwały intensywne prace zmierzające do zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia 100% akcji Elkomtech SA. Obejmowały one głównie: uzyskanie zgody UOKiKu na przejęcie przez Apator SA kontroli nad Elkomtech SA, pozyskanie środków na finansowanie akwizycyji - kredyt długoterminowy udzielony przez Bank Handlowy w Warszawie SA (więcej w pkt 3.6) Zmiany w strukturze grupy Apator po zakończeniu I kwartalu 2014 roku W dniu 1 kwietnia 2014 roku w wyniku nabycia 100% akcji spółki Elkomtech SA rozszerzony został skład grupy Apator. Cena nabycia akcji wyniosła 98,4 mln zł. Spółka Elkomtech S.A. jest wiodącym polskim dostawcą systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć Jednostki podlegające konsolidacji na dzień 31 marca 2014 roku podmiot dominujący: Apator SA, jednostki zależne (bezpośrednio i pośrednio) objęte konsolidacją metodą pełną: Firma Siedziba Udział w kapitale Powiązanie z Apator SA Apator Mining Sp. z o. o. Katowice 100,00% Spółka zależna od Apator SA Apator Control Sp. z o. o. Toruń 100,00% Spółka zależna od Apator SA Apator Metrix SA Tczew 100,00% Spółka zależna od Apator SA FAP Pafal SA Świdnica 100,00%*) Spółka zależna od Apator SA Apator Rector Sp. z o. o. Zielona Góra 70,00% Spółka zależna od Apator SA Apator Powogaz SA Poznań 100,00% Spółka zależna od Apator SA Apator GmbH Berlin (Niemcy) 100,00% Spółka zależna od Apator SA Apator Metra s. r. o. Sumperk (Czechy) 100,00% 100,00% Zależna pośrednio od Apator SA przez Apator Powogaz SA Udział pośredni poprzez Apator Powogaz SA TOV Apator Metroteks Kijów (Ukraina) 61,00% 61,00% Zależna pośrednio od Apator SA przez Apator Powogaz SA Udział pośredni przez Apator Powogaz SA Apator Telemetria Sp. z o. o. Słupsk 61,60% 61,60% *)FAP Pafal SA na dzień r. posiadał 39,1% akcji własnych nabytych od Apator SA w celu ich umorzenia Zależna pośrednio od Apator SA przez Apator Powogaz SA Udział pośredni poprzez Apator Powogaz SA

6 spółki Apator SA 5 jednostki współkontrolowane i stowarzyszone wyceniane z zastosowaniem metody praw własności: Firma Siedziba Udział w kapitale Powiązanie z Apator SA OOO Apator Elektro Moskwa (Rosja) 50,00% Współkontrolowana Apator SA przez ZAO Teplovodomer Mytiszczi (Rosja) 50,00% 50,00% Współkontrolowana pośrednio przez Apator SA poprzez Apator Powogaz SA Udział pośredni poprzez Apator Powogaz SA GWi Ltd. Coventry (Wielka Brytania) 50,00% 50,00% Współkontrolowana przez Apator SA pośrednio poprzez Apator Metrix SA Udział pośredni poprzez Apator Metrix SA 3. Skonsolidowane sprawozdanie grupy Apator Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe za pierwszy kwartał 2014 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR / MSSF) i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259) z późń. zm. Śródroczne sprawozdania finansowe (skonsolidowane i jednostkowe podmiotu dominującego) za okres trzech miesięcy zakończone 31 marca 2014 roku zostały sporządzone zgodnie z MSR 34 (Śródroczna sprawozdawczość finansowa). Śródroczne sprawozdania finansowe nie obejmują wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem Grupy na dzień 31 grudnia 2013 roku.

7 spółki Apator SA Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień/ Day Aktywa trwałe/ Fixed assets Wartości niematerialne/ Intangible assets Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of related entities Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment Nieruchomości inwestycyjne/ Investment properties Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności/ Investments in associated entities consolidated by equity method Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe/ Other long-term financial assets w pozostałych jednostkach/ in other entities Udzielone pożyczki długoterminowe/ Long-term borrowings granted jednostkom powiązanym/ to related entities Należności długoterminowe/ Long -term receivables od pozostałych jednostek/ from other entities Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe/ Long-term prepayments 9 9 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred tax assets Aktywa obrotowe/ Current assets Zapasy/ Inventories Należności handlowe/ Trade receivables od jednostek powiązanych/ from related entities od pozostałych jednostek/ from other entities Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych/ Current tax assets Należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ Receivables due to other taxes (excluding income tax) and other similar charges Pozostałe należności krótkoterminowe/ Other short-term receivables od jednostek powiązanych/ from related entities od pozostałych jednostek/ from other entities Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe/ Other short-term financial assets w pozostałych jednostkach/ in other entities Środki pieniężne i ich ekwiwalenty/ Cash and cash equivalents Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/ Short-term prepayments Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży/ Fixed assets classified as held for sale AKTYWA RAZEM/ TOTAL ASSETS

8 spółki Apator SA 7 na dzień/ Day Kapitał własny/ Equity Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej/ Equity for shareholders of parent entity Kapitał podstawowy/ Share capital Pozostałe kapitały/ Other capitals Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń/ Reserve of remeasurements of defined benefit plans Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji/ Capital evaluation of hedging transactions and exchange differences from consolidation (161) 623 Niepodzielony wynik finansowy/ Undistributed financial result niepodzielony wynik z lat ubiegłych/ undistributed result from previous years wynik bieżącego okresu/ result of current period odpisy z wyniku bieżącego roku/ write-offs from net profit in the financial year (negative value) (8 852) (8 852) Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest Zobowiązania/ Liabilities Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term and liabilities and provisions Długoterminowe kredyty i pożyczki/ Long-term loans and borrowings od pozostałych jednostek/ from other entities Zobowiązania długoterminowe/ Long-term liabilities wobec pozostałych jednostek/ towards other entities Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred income tax liabilities Rezerwy długoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych/ Long-term provisions for employee benefit liabilities Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions Krótkoterminowe kredyty i pożyczki/ Short-term loans and borrowings od pozostałych jednostek/ from other entities Zobowiązania handlowe/ Trade liabilities wobec jednostek powiązanych/ towards related entities wobec pozostałych jednostek/ towards other entities Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych/ Current tax liabilities Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ Liabilities due to other taxes (excluding income tax) and other similar charges Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe/ Other short-term liabilities wobec pozostałych jednostek/ towards other entities Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych/ Short-term provisions for employee benefit liabilities Pozostałe rezerwy krótkoterminowe/ Other short-term provisions PASYWA RAZEM/ TOTAL LIABILITIES

9 spółki Apator SA 8 Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego (pozycje pozabilansowe) grupy Apator na dzień/ Day Należności warunkowe/ Contingent receivables Należności warunkowe wobec pozostałych jednostek/ Contingent receivables due to other entities Zobowiązania warunkowe/ Contingent liabilities Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek/ Contingent liabilities due to other entities - w tym z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń/ due to guarranties and warranties granted Pozostałe pozycje pozabilansowe/ Other off-balance-sheet items Środki dzierżawione/ Fixed assets tenanced Hipoteka zwykła/ Ordinary mortgage Hipoteka kaucyjna/ Bail mortgage Zabezpieczenie na majątku/ Hedging on property Cesja wierzytelności/ Assignment of receivables Złożone depozyty/ Deposits placed Weksle in blanco/ Blank bills of exchnage Inne- hipoteka przymusowa/ Compulsory mortgage Pozycje pozabilansowe razem/ Total off-balance-sheet items Dodatkowo Grupa posiada ustanowione następujące zabezpieczenia spłaty zobowiązań bankowych: cicha cesja min.40% wszystkich obrotów handlowych Apator S.A., cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości Apator S.A. położonej w Ostaszewie, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości Apator Mining Sp.z o.o. położonej w Pszowie, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości spółki Apator Powogaz S.A. położonej w Poznaniu, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości spółki FAP Pafal S.A. położonej w Świdnicy, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości spółki Apator Metra położonej w Czechach, cesja praw z umowy ubezpieczenia majątku obrotowego spółki Apator Powogaz S.A.- zabezpieczenie na zapasach do kwoty 20 mln zł, cesja praw z umowy ubezpieczenia majątku obrotowego spółki Apator Mining Sp.z o.o. cesja praw z umowy ubezpieczenia majątku obrotowego spółki FAP Pafal S.A. zabezpieczenie na zapasach produkcji w toku oraz zapasach materiałów, zastaw rejestrowy na papierach wartościowych spółki Apator S.A. będących w posiadaniu Apator Mining Sp.z o.o. do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 60 mln zł,

10 spółki Apator SA 9 zastaw rejestrowy na rzeczowych aktywach trwałych Apator S.A. do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 15,64 mln zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na na zapasach produkcji w toku i materiałach spółki FAP PAFAL S.A., poręczenie cywilno- prawne Apator Powogaz S.A. dotyczące spłaty przez Apator S.A. kredytu do kwoty 100 mln zł, pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowych spółki FAP Pafal S.A. W ramach wyżej opisanych zabezpieczeń realizacji umów bankowych na koniec marca 2014 roku spółki Grupy Apator złożyły oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 340,74 mln zł. Oświadczenia te dotyczą umów kredytowych oraz umów o udzielenie gwarancji bankowych. Złożone oświadczenia odpowiadają kwocie maksymalnego zobowiązania spółek powiększonego o koszty bankowe.

11 spółki Apator SA 10 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA UDZIAŁOWCÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ/ CAPITAL FOR THE SHAREHOLDERS OF PARENT ENTITY Kapitał podstawowy/ Share capital Pozostałe kapitały/ Other capitals Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń/ Reserve of remeasurements of defined benefit plans Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji/ Capital on valuation of hedging transactions and exchange differences from consolidation Niepodzielony wynik finansowy/ Undistributed financial result RAZEM/ TOTAL Udziały niesprawujące kontroli/ Noncontrolling interest KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM/ TOTAL EQUITY Saldo na dzień / Balance as at Zmiany w kapitale własnym w okresie od do / Changes in equity since till Całkowite dochody / Comprehensive income: Zysk netto za okres od do / Net profit since till Inne całkowite dochody / Other comprehensive income: Pozycje, które mogą w przyszłości być przeklasyfikowane do wyniku finansowego/ Items that can be reclassified in the future: - Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym/ Net result on hedging accounting including tax effect (497) - (497) - (497) Pozycje, które w przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku finansowego/ Items that won t be reclassified in the future: Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji/ Net exchange differences translated from financial statement to the currency of presentation (287) - (287) 2 (285)

12 spółki Apator SA 11 KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA UDZIAŁOWCÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ/ CAPITAL FOR THE SHAREHOLDERS OF PARENT ENTITY Kapitał podstawowy/ Share capital Pozostałe kapitały/ Other capitals Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń/ Reserve of remeasurements of defined benefit plans Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji/ Capital on valuation of hedging transactions and exchange differences from consolidation Niepodzielony wynik finansowy/ Undistributed financial result RAZEM/ TOTAL Udziały niesprawujące kontroli/ Noncontrolling interest KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM/ TOTAL EQUITY Całkowite dochody ujęte w okresie od do / Comprehensive income since till (784) Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym / Transactions with owners: Dywidendy/ Dividends (91) (91) (80) (171) Saldo na dzień / Balance as at (161) Saldo na dzień / Balance as at Zmiany w kapitale własnym w okresie od do / Changes in equity since till Całkowite dochody / Comprehensive income: Zysk netto za okres od do / Net profit since till Inne całkowite dochody / Other comprehensive income: Pozycje, które mogą w przyszłości być przeklasyfikowane do wyniku finansowego/ Items that can be reclassified in the future: - Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym/ Net result on hedging accounting including tax effect (1 264) - (1 264) - (1 264) Pozycje, które w przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku finansowego/ Items that won t be reclassified in the future:

13 spółki Apator SA 12 KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA UDZIAŁOWCÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ/ CAPITAL FOR THE SHAREHOLDERS OF PARENT ENTITY Kapitał podstawowy/ Share capital Pozostałe kapitały/ Other capitals Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń/ Reserve of remeasurements of defined benefit plans Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji/ Capital on valuation of hedging transactions and exchange differences from consolidation Niepodzielony wynik finansowy/ Undistributed financial result RAZEM/ TOTAL Udziały niesprawujące kontroli/ Noncontrolling interest KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM/ TOTAL EQUITY Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji/ Net exchange differences translated from financial statement to the currency of presentation Całkowite dochody ujęte w okresie od do / Comprehensive income since till (1 188) Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym / Transactions with owners: Dywidendy/ Dividends (1 068) (1 068) - (1 068) Saldo na dzień / Balance as at (227)

14 spółki Apator SA Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres/ Period Przychody ze sprzedaży/ Sales revenues Przychody ze sprzedaży produktów i usług/ Sales revenues of products and services jednostkom powiązanym/ to related entities pozostałym jednostkom/ to other entities Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów/ Sales revenues of goods and materials jednostkom powiązanym/ to related entities pozostałym jednostkom/ to other entities Koszt własny sprzedaży/ Cost of goods sold ( ) ( ) Koszt sprzedanych produktów i usług/ Cost of products and services sold (99 109) ( ) - jednostkom powiązanym/ to related entities (7 987) (4 239) - pozostałym jednostkom/ to other entities (91 122) ( ) Koszt sprzedanych towarów i materiałów/ Cost of goods and materials sold (9 005) (9 972) - jednostkom powiązanym/ to related entities (275) (461) - pozostałym jednostkom/ to other entities (8 730) (9 511) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży/ Gross profit (loss) on sales Koszty sprzedaży/ Selling costs (7 232) (8 519) Koszty ogólnego zarządu/ Overheads (17 829) (18 427) Zysk (strata) ze sprzedaży/ Profit (loss) on sales Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym/ Other operating revenues (costs), including: (197) Wynik na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych/ Result on sales and liquidation of property plant and equipment and intangibles Wynik na aktualizacji niefinansowego majątku trwałego/ Result on revaluation of non financial fixed assets (42) 2 33 Wynik na wycenie nieruchomości/ Result on valuation of property Wynik na aktualizacji niefinansowego majątku obrotowego/ Result on revaluation of non financial current assets Wynik na rezerwach na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/ Result on reserves for retirement bonuses and jubilee awards 324 (276) Wynik na innej działalności operacyjnej/ Result on other operating activity 185 (63) Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności/ Share in profits of entities consolidated by equity method Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on operating activity Przychody (koszty) finansowe, w tym/ Financial revenues (costs), including: (877) (252) Odsetki od kredytów i pożyczek/ Interest on loans and borrowings (417) (582) Wynik na pozostałych odsetkach/ Result on other interest (26) 249 Wynik z tytułu udziałów i akcji/ Result on shares - (3) Wynik z tytułu weksli/ Result on bills of exchange 4 (2)

15 spółki Apator SA 14 za okres/ Period Wynik na różnicach kursowych/ Result on exchange differences (1 257) (781) Wynik na transakcjach walutowych/ Result on currency transactions Wynik na aktualizacji finansowego majątku obrotowego/ Result on revaluation of finnacial current assets (326) (137) Pozostałe przychody (koszty) finansowe/ Other financial revenues (costs) (243) (100) Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax Bieżący podatek dochodowy/ Current income tax (3 979) (3 944) Odroczony podatek dochodowy/ Deferred income tax (756) (148) Zysk (strata) netto/ Net profit (loss) Inne całkowite dochody/ Other comprehensive income Inne całkowite dochody netto/ Other net comprehensive income (782) (1 182) Pozycje, które mogą w przyszłości być przeklasyfikowane do wyniku finansowego/ Items that can be reclassified in the future: Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych/ Trade differences of foreign entities (285) 82 Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym/ Net result on hedging accounting including tax effect (497) (1 264) Całkowite dochody ogółem/ Comprehensive income in total Zysk (strata) netto, z tego przypadający:/ Net profit (loss), including akcjonariuszom podmiotu dominującego/ shareholders of parent company udziałom niesprawującym kontroli/ non-controlling interest Całkowite dochody ogółem, z tego przypadające:/ Comprehensive income in total, including akcjonariuszom podmiotu dominującego/ shareholders of parent company udziałom niesprawującym kontroli/ non-controlling interest za okres/ Period Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on operating activity Amortyzacja EBIDTA

16 spółki Apator SA rachunek przepływów pieniężnych za okres/ Period Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana)/ Profit before tax (continued operation) Korekty:/ Adjustments Amortyzacja wartości niematerialnych/ Amortization of intangible assets Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych/ Depreciation of property, plant and equipment Odpisy aktualizujące z tytułu utraty rzeczowych aktywów trwałych/ Write downs due to depreciation of property,plant and equipment (Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych/ (Profit) loss on sales of tangible fixed assets and intangibles (Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży/ (Profit) loss on sales of financial assets available for sales (Zyski) straty z wyceny nieruchomosci inwestycyjnych według wartości godziwej/ (Profit) loss from evaluation of investment properties at fair value (Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych/ (Profits) losses from the change of fair value of derivatives (2) (33) (1 166) (101) (42) 3 - (140) (330) (697) Koszty odsetek/ Cost of interest Udziały w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych/ Share in (profits) losses of associated entities (254) (146) Przychody z tytułu odsetek/ Interest received (46) (12) Inne korekty/ Other adjustments (82) 438 Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym/ Cash from operating activity before taking into consideration changes in current assets Zmiana stanu zapasów/ Change in inventories Zmiana stanu należności/ Change in receivables (20 793) Zmiana stanu zobowiązań/ Change in liabilities (1 066) Zmiana stanu rezerw/ Change in provisions Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych/ Change in accruals and prepayments (2 043) (2 294) Inne korekty/ Other adjustments (775) Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej/ Cash generated by operating activity Zapłacony podatek dochodowy/ Income tax paid (7 522) (3 518) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej/ Net cash from operating activity Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investing activity Wydatki na nabycie wartości niematerialnych/ Outflows for the purchase of intangibles (471) (503) Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych/ Inflows from the sale of intabgibles (61) - Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych/ Outflows for the purchase of tangible fixed assets (6 182) (7 569) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych/ Inflows from the sales of tangible fixed assets

17 spółki Apator SA 16 za okres/ Period Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży/ Inflows from the sales of financial assets available for sales Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu/ Outflows for the purchase of financial assets held for trading Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu/ Inflows from sales of financial assests held for trading - (1) (1) (2) Inne wpływy (wydatki)/ Other inflows(outflows) (99 200) (725) Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej/ Net cash from investing activity ( ) (8 561) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej/ Cash flow from financing activity Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek/ Inflows from loans and borrowings taken Spłaty kredytów i pożyczek/ Repayment of loans and borrowings (1 307) (4 397) Odsetki/ Interest (419) (644) Dywidendy wypłacone/ Dividends paid (75) - Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego/ Repayment of liabilities under finance lease contracts (770) (575) Inne wpływy (wydatki)/ Other inflows(outflows) (54) (31) Środki pieniężne netto z działalności finansowej/ Net cash from financing activity (1 319) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych/ Increase(decrease) of net cash and cash equivalents Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu/ Cash and cash equivalents at the beginning of the period Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu/ Cash and cash equivalents at the end of the period (9 019) Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych Działalność grupy Apator, zgodnie z klasyfikacją obowiązującą od 2014 roku, prowadzona jest w dwóch podstawowych segmentach: Pomiarowym, Automatyzacji sieci. Działalność prowadzona poza powyższymi segmentami prezentowana jest jako pozostała działalność. Obecna klasyfikacja segmentów operacyjnych jest zgodna ze strategią grupy Apator na lata W ślad za zmienioną identyfikacją segmentów, dokonano przekształcenia okresu porównawczego.

18 spółki Apator SA 17 Pomiarowy Automatyzacja sieci Pozostała/ Other Pozycje nieprzypisane/ Unalocated items OGÓŁEM/ TOTAL Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od do / Financial results of operating segments since till Przychody ogółem/ Total revenues Sprzedaż na zewnątrz/ Sales outside Sprzedaż do jednostek powiązanych/ Sales to related entities Koszty ogółem/ Total costs (88 029) (11 256) (16 061) - ( ) Koszty na zewnątrz/ Costs borned outside (80 667) (10 356) (16 061) - ( ) Koszty do jednostek powiązanych/ Costs borned to related entities (7 362) (900) - - (8 262) Wynik segmentu/ Result of segment Koszty nieprzypisane/ Unalocated costs (8 391) - (1 589) (6 038) (16 018) Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności/ Share in profits of entities consolidated by equity method Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on operating activity (6 034) Przychody finansowe/ Financial revenues w tym odsetki/ Interest Koszty finansowe/ Financial costs (1 806) - (32) (653) (2 491) - w tym odsetki/ Interest (278) - (6) (350) (634) Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax (6 627) Podatek dochodowy/ Income tax (4 406) (432) (4 735) Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest (73) (73) Zysk (strata) netto/ Net profit (loss) (7 059) Pozostałe informacje o segmentach na dzień / Other information on segments as at Aktywa ogółem, w tym:/ Total assets, including: Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment Wartości niematerialne i prawne/ Intangibles Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of subordinated entities Zapasy/ Inventories Należności handlowe/ Trade receivables Pozostałe aktywa / Other assets Zobowiązania handlowe/ Trade liabilities Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od do / Financial results of operating segments since till Przychody ogółem/ Total revenues Sprzedaż na zewnątrz/ Sales outside Sprzedaż do jednostek powiązanych/ Sales to related entities Koszty ogółem/ Total costs (93 363) (12 842) (25 445) - ( ) Koszty na zewnątrz/ Costs borned outside (89 058) (12 447) (25 445) - ( ) Koszty do jednostek powiązanych/ Costs borned to related entities (4 305) (395) - - (4 700) Wynik segmentu/ Result of segment

19 spółki Apator SA 18 Pomiarowy Automatyzacja sieci Pozostała/ Other Pozycje nieprzypisane/ Unalocated items OGÓŁEM/ TOTAL Koszty nieprzypisane/ Unalocated costs (10 075) - (1 482) (7 067) (18 624) Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności/ Share in profits of entities consolidated by equity method Zysk (strata z działalności operacyjnej)/ Profit (loss) on operating activity (7 038) Przychody finansowe/ Financial revenues w tym odsetki/ Interest Koszty finansowe/ Financial costs (1 370) - (18) (383) (1 771) - w tym odsetki/ Interest (232) - (1) (488) (721) Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax (6 782) Podatek dochodowy/ Income tax (3 199) - (260) (633) (4 092) Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest (105) (105) Zysk (strata) netto/ Net profit(loss) (7 415) Aktywa ogółem, w tym:/ Total assets, including: Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment Wartości niematerialne i prawne/ Intangibles Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of subordinated entities Zapasy/ Inventories Należności handlowe/ Trade receivables Pozostałe aktywa / Other assets Zobowiązania handlowe/ Trade liabilities Informacje geograficzne Grupa Apator prowadzi działalność w następujących obszarach geograficznych: Kraj, Kraje Unii Europejskiej, Pozostałe kraje. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA/ CONTINUED OPERATION Kraj/ Home Pozostałe kraje/ Other countries Kraje Unii Europejskiej / EU OGÓŁEM/ TOTAL Przychody ze sprzedaży segmentów geograficznych za okres od do / Sales revenues in geographical segments since till Przychody ogółem/ Total revenues Sprzedaż na zewnątrz/ Sales outside Sprzedaż do jednostek powiązanych/ Sales to related entities Przychody ze sprzedaży segmentów geograficznych za okres od do / Sales revenues in geographical segments since till

20 spółki Apator SA 19 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA/ CONTINUED OPERATION Kraj/ Home Pozostałe kraje/ Other countries Kraje Unii Europejskiej / EU OGÓŁEM/ TOTAL Przychody ogółem/ Total revenues Sprzedaż na zewnątrz/ Sales outside Sprzedaż do jednostek powiązanych/ Sales to related entities Stan kredytów i pożyczek spółek zależnych grupy Apator na dzień r. Krótkoterminowe/short-term loans and borrowings STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK / LOANS AND BORROWINGS Długoterminowe/ long-term loans and borrowings Ogółem/Total Apator SA Apator Control sp. z o. o Apator GmbH Apator Metrix SA Apator Mining sp. z o. o Grupa Apator Powogaz Apator Rector sp. z o.o Pafal SA Suma / Total Pożyczka udzielona Apator GmbH przez Apator SA / Borrowing granted to Apator GmbH by Apator SA Razem grupa Apator (skonsolidowane dane) / Total Apator Group (consolidated data) Apator SA w dniu 19 marca 2014 r. zawarł umowę z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, która dotyczy udzielenia kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia 100% akcji Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi. Kwota kredytu wynosi tys. zł i spłacana będzie, począwszy od grudnia 2014 roku, w dziewięciu półrocznych ratach kapitałowych. Oprocentowanie kredytu ustalone jest wg zmienniej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 0,7% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane i płacone w okresach kwartalnych. W ramach powyższej umowy ustalone zostały następujące zabezpieczenia: zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 60 mln zł ustanowiony na 1,8 mln akcji własnych Emitenta będących w posiadaniu spółki zależnej Apator Mining Sp. z o.o. (w przypadku spadku wartości zastawionych akcji do poziomu poniżej 45 mln zł i utrzymywania się tego stanu przez 14 kolejnych dni kalendarzowych Emitent będzie zobowiązany do uzgodnienia z Bankiem dodatkowego zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na 100% akcji Elkomtech, hipoteka do kwoty 40 mln zł na nieruchomości Emitenta położonej w Ostaszewie z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych do kwoty 15,6 mln zł z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, poręczenie cywilno-prawne spółki Apator Powogaz SA do kwoty 100 mln zł poręczenie to może być zniesione w przypadku, gdy wskaźnik Dług / EBITDA dla spółki Apator SA kształtować się będzie poniżej 3,5 przez kolejne dwa kwartały kalendarzowe.

21 spółki Apator SA Poręczenia kredytu lub pożyczki, udzielenie gwarancji Apator SA oraz jednostki od niego zależne nie udzieliły poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji jednostkom spoza grupy, których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych emitenta. W ramach grupy Apator w dniu 20 marca 2014 r. spółka zależna Apator Powogaz SA udzieliła: 1) poręczenia cywilno prawnego dla Apator SA do kwoty 100 mln zł. Poręczenie stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego na nabycie akcji Elkomtech SA i zostało udzielone do 30 czerwca 2019 r. Prowizja należna spółce Apator Powogaz SA z tytułu udzielenia poręczenia wynosi 0,8% w stosunku rocznym (początkowo wynosiła 1,3% i została zmniejszona, zgodnie z podpisanym w kwietniu br. aneksem do umowy). Poręczenie to może być zniesione w przypadku, gdy wskaźnik Dług / EBITDA dla spółki Apator SA kształtować się będzie poniżej 3,5 przez kolejne dwa kwartały kalendarzowe; 2) poręczenia dwóch weksli zabezpieczających gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania kontraktu przez swoją spółkę zależną Apator Telemetria Sp. z o.o. na łączną kwotę 65 tys. zł dla Zarządu Gospodarki Komunalnej w Jerzycach Sp. z o.o. Ważność poręczenia: pierwszego weksla na kwotę 50 tys. zł upływa w dniu r., drugiego weksla na kwotę 15 tys. zł upływa w dniu r Udzielone pożyczki Spółka Apator SA posiada należność z tytułu pożyczki udzielonej spółce Apator GmbH. Stan powyższej pożyczki na dzień 31 marca 2014 r. wynosił 26 tys. zł. Termin spłaty pożyczki upływa 31 maja 2014 roku. Spółka Apator Metrix SA posiada należność z tytułu udzielonych pożyczek swojemu podmiotowi współkontrolowanemu spółce GWi Ltd.: Podmiot, któremu udzielono pożyczki GWI Ltd - spółka współkontrolowana GWI Ltd - spółka współkontrolowana GWI Ltd - spółka współkontrolowana GWI Ltd - spółka współkontrolowana GWI Ltd - spółka współkontrolowana Tytułem pożyczka udzielona na bieżącą działalność spółki pożyczka udzielona na bieżącą działalność spółki pożyczka udzielona na bieżącą działalność spółki pożyczka udzielona na bieżącą działalność spółki pożyczka udzielona na bieżącą działalność spółki Kwota pożyczki wg umowy Data udzielenia pożyczki Stan na Waluta Termin wymagalności r GBP 2016 r r GBP 2016 r r GBP 2016 r r GBP 2016 r r GBP 2016 r. RAZEM GBP Stopa procentowa 3 p.p powyżej stopy bazowej Barclays Bank PLC 3 p.p powyżej stopy bazowej Barclays Bank PLC 3 p.p powyżej stopy bazowej Barclays Bank PLC 3 p.p powyżej stopy bazowej Barclays Bank PLC 3 p.p powyżej stopy bazowej Barclays Bank PLC Na dzień 31 marca 2014 r. pożyczka udzielona GWI wynosiła łącznie tys. GBP (tj 9.144,2 tys. zł wg kursu kupna banku dominującego z dnia 31 marca 2014 r. równego 1 GBP = 4,8769 zł). Oprócz należności z tytułu udzielonej pożyczki Apator Metrix SA posiada należności z tytułu naliczonych i niezapłaconych odsetek od w.w. pożyczki za rok 2013 w wysokości ,07 GBP (tj. 292,4 tys. zł. wg kursu kupna banku dominującego z dnia 31 marca 2014 r. równego 1 GBP = 4,8769 zł). Naliczone i niezapłacone odsetki w I kwartale 2014 roku wyniosły z kolei ,51 GBP (tj. 78,9 tys. zł wg kursu kupna banku dominującego z dnia 31 marca 2014 r. równego 1 GBP = 4,8769 PLN). Płatność w.w. odsetek została odroczona w czasie zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy spółkami. Łącznie należności

22 spółki Apator SA 21 z tytułu udzielonej pożyczki oraz naliczonych i niezapłaconych odsetkek (za 2013 rok i I kwartał 2014 roku) wynoszą 9.515,5 tys. zł Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości Zasady rachunkowości Począwszy od 2005 roku zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez nowelizację Ustawy o rachunkowości skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy Apator są sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jednocześnie Spółka Apator SA skorzystała z możliwości, jakie dała Ustawa o rachunkowości i na walnych zgromadzeniach zadecydowała, że: jednostkowe sprawozdania Apator SA są sporządzane według MSSF/MSR, sprawozdania jednostek wchodzących w skład grupy Apator będą sporządzane według MSSF/MSR (zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane). Sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) na dzień 31 marca 2014 zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w polskich złotych, w związku z faktem, iż złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są operacje gospodarcze Grupy Apator. Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych wchodzących w skład grupy kapitałowej zostały przeliczone na walutę sprawozdawczą w oparciu o zasady wynikające z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 21. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdań nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki grupy. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z konwencją kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchomości inwestycyjne) i instrumentów finansowych (imstrumenty pochodne), które wyceniane są według wartości godziwej. Szczegółowe zasady rachunkowości stosowane przez grupę Apator zostały zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie RS Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej obejmuje dane jednostki dominującej Apator SA oraz jej spółek zależnych. Jednostki powiązane stosują jednolite zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce dominującej oraz jednolitą formę i zakres sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, będących podstawą konsolidacji w grupie kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień sprawozdawczy oraz za okres obrotowy, określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Na dzień nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki ujmowana jest jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie. Udziały niesprawujące kontroli są wykazywane w odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów i kapitałów. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu odpowiednio od momentu ich nabycia lub do dnia sprzedaży.

23 spółki Apator SA 22 Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania zastosowano metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wyłączeniu podlegają: wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą jednostek zależnych; wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją; przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją; zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji; dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki objęte konsolidacją innym jednostkom objętym konsolidacją Dodatkowe informacje finansowe Średnia ważona ilość akcji Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona poprzez podzielenie kapitałów własnych przez średnią ważoną ilość akcji, natomiast zysk na jedną akcję został obliczony poprzez podzielenie zysku netto z działalności kontynuowanej przez średnią ważoną ilość akcji. Średnia ważona ilość akcji dla sprawozdania skonsolidowanego na dzień 31 marca 2014 roku oraz 31 marca 2013 roku wynosi i uwzględnia akcje będące w posiadaniu jednostki zależnej. Kursy EURO użyte do przeliczania wybranych danych finansowych Pozycje aktywów i pasywów oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania. Pozycje rachunku zysków i strat według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca. I kwartał 2014/ I Qs rok I kwartał 2013/ I Qs 2013 Eur / PLN Eur / PLN Eur / PLN Sprawozdanie z całkowitych dochodów/ Comprehensive income statement 4,1894 X 4,1738 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych/ Cash flow statement 4,1713 X 4,1774 Sprawozdanie z sytuacji finansowej/ Financial position statement 4,1713 4,1472 X

24 spółki Apator SA Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwa na podatek dochodowy / Deferred income tax assets and Income tax reserve Stan na początek okresu/ Status at the beginning of the period Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji/ Net exchange differences translated from financial statement to currency presented Uznanie (obciążenie) wyniku z tytułu zmiany stanu różnic przejściowych i straty podatkowej/ Charging the result due to the change in temporary differences and tax loss Zwiększenie (zmniejszenie) kapitau własnego z tytułu zmiany stanu różnic przejściowych/ Increase (decrease) of equity due to the change of temporary differences Stan na koniec okresu/ Status at the end of the period Odroczony podatek dochodowy w okresie od do / Deferred income tax since till Aktywa z tytułu podatku odroczonego/ Deferred tax assets (15) (549) Rezerwa na świadczenia na rzecz pracowników/ Provisions for employee benefits Rezerwa na premie/ Provisions for bonuses (128) Rezerwa na naprawy gwarancyjne/ Provisions for warranty repairs (50) Rezerwa na przyszłe koszty/ Provisions for future costs (42) Niewypłacone wynagrodzenia, składki ZUS/ Salaries and wages, insurance fees unpaid Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne/ Write downs of property, plant and equipment and intangibles (26) Odpisy aktualizujące zapasy/ Inventory write downs (5) (56) Odpisy aktualizujące należności/ Receivables write downs (27) Wycena do wartości godziwej- instrumenty pochodne/ Valuation at fair value - derivatives Wycena do wartości godziwej- inne aktywa finansowe/ Valuation at fair value-other financial assets 5 - (4) Strata podatkowa/ Tax loss Ulga podatkowa z tytułu działalności w SSE/ Tax relief due to operation in Pomeranian Special Economic Zone Amortyzacja księgowa inna niż podatkowa/ Balance amortization apart to tax one (344) Transakcje wewnątrzgrupowe/ Internal transactions Różnice z tytułu leasingu/ Differences due to finance lease contracts Przejściowe różnice z tytułu kontraktów długoterminowych (umów o usługi wdrożeniowe)/ Temporary differences due to long-term contracts (construction contracts) (592) - 22

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA Spis treści: 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za pierwszy kwartał 2015 roku 2015 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za pierwszy kwartał 2016 roku 2016 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za cztery kwartały 2014 roku 2014 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity 78 024 67 801 18 665 16 055 EBITDA 94 503 83 363 22 607 19 740

Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity 78 024 67 801 18 665 16 055 EBITDA 94 503 83 363 22 607 19 740 I. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF CAPITAL GROUP APATOR 1. Selected financial data with essential items of condensed financial statement (also translated into Eur) presenting accumulated data for all

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za cztery kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za cztery kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za cztery kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. Spis treści: 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za trzy kwartały 2014 roku 2014 Skonsolidowany 0 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny spółki Apator SA 0 Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za trzy kwartały 2013 roku spółki Apator SA 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za trzy kwartały 2015 roku 2015 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Consolidated quarterly financial. third quarter 2015. statement of Apator Group for the

Consolidated quarterly financial. third quarter 2015. statement of Apator Group for the Consolidated quarterly financial statement of for the third quarter 2015 2015 Consolidated quarterly financial statement of for the third quarter 2015 that includes condensed 1 quarterly financial statement

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za trzy kwartały 2016 roku 2016 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. Spis treści: 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji..3 1.1. Skład Grupy Apator na dzień sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za pierwszy kwartał 2017 roku 2017 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny grupy Apator za cztery kwartały 2015 roku 2015 Skonsolidowany 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys.

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys. Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ESOTIQ & HENDERSON S.A. sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 28.09.2016 GDAŃSK miejscowość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo