Sprawozdanie z realizacji indywidualnych programów integracji (IPI) w 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji indywidualnych programów integracji (IPI) w 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego"

Transkrypt

1 Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Programów i Analiz Sprawozdanie z realizacji indywidualnych programów integracji (IPI) w r. na terenie województwa mazowieckiego Warszawa, wrzesień 3 r.

2 Spis treści. Wstęp Finansowanie działań dotyczących integracji cudzoziemców Indywidualne programy integracji realizowane w r Liczba programów i osób uczestniczących w indywidualnych programach integracji w r Kraj pochodzenia cudzoziemców realizujących w roku programy integracyjne Indywidualne programy integracji zakończone w r Liczba indywidualnych programów integracji zakończonych w roku oraz liczba osób w nich uczestniczących Kraj pochodzenia uczestników indywidualnych programów integracji zakończonych cudzoziemcach Podstawowe informacje o programach integracyjnych i realizujących je cudzoziemcach Edukacja dzieci Ocena procesu integracji uczestników programów integracyjnych Edukacja językowa Funkcjonowanie zawodowe uczestników programów zakończonych w r Funkcjonowanie społeczne uczestników programów zakończonych w r Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi Ocena realizacji indywidualnych programów integracji zakończonych w r Uwagi i wnioski... 3

3 . Wstęp Wojewoda Mazowiecki, zgodnie z art. ust. ustawy z dnia marca r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 9 r. Nr 7 poz. 36, z późn. zm.), koordynuje na Mazowszu działania w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Koordynowanie działań odnosi się do realizacji indywidualnych programów integracji (IPI). Według załoŝeń ustawowych, do indywidualnych programów integracji przystąpić mogą cudzoziemcy, którym został nadany status uchodźcy lub udzielona ochrona uzupełniająca. Wniosek o udzielenie pomocy integracyjnej powinien być złoŝony przez cudzoziemców w terminie 6 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Program integracyjny opracowywany jest przez jego realizatora (najczęściej pracownika socjalnego powiatowego centrum pomocy rodzinie) we współpracy z cudzoziemcem i dostosowany do indywidualnej sytuacji cudzoziemca. W duŝej mierze opiera się on na współpracy realizatora IPI i cudzoziemca. W praktyce współpraca ta zaleŝy od postawy i zaangaŝowania samego cudzoziemca. PoniŜsza analiza ma na celu przedstawienie między innymi załoŝeń, które udało się zrealizować w trakcie trwania rocznych programów integracyjnych oraz załoŝeń niezrealizowanych wraz z ich przyczynami.. Finansowanie działań dotyczących integracji cudzoziemców W r. Wojewoda Mazowiecki wydatkował na realizację zadania kwotę w wysokości 8 6, zł na pomoc cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową, w tym 7,3 zł stanowi kwota wypłacona cudzoziemcom w ramach pomocy integracyjnej, natomiast 9,9 zł to koszty ubezpieczenia cudzoziemców w ramach realizowanych przez nich programów. PoniŜsza tabela przedstawia wykorzystanie środków w powiatach, na terenie których realizowano programy. Tabela nr. Środki finansowe wykorzystane w roku na realizację programów integracyjnych, z podziałem na powiaty, w których programy te były realizowane. L.p. Miasto/Powiat Wykorzystane środki finansowe: Na składkę na ubezpieczenie Na realizację IPI zdrowotne kwota w zł % kwota w zł % m. st. Warszawa 66 6, 66 7,9 7 grodziski 7 3,3 3 3 legionowski 7 3,,8 nowodworski 38,,3 piaseczyński 9 88, 6 pruszkowski 8 3, 6 39,96 7 pułtuski 3 78,,,83 8 warszawski zachodni 3 7,, 9 wołomiński 76 7, 7 66,3 3 wyszkowski, RAZEM: 7,3 9,9

4 Udział procentowy poszczególnych powiatów w wykorzystaniu środków finansowych na realizację indywidualnych programów integracji na Mazowszu w roku rozkłada się podobnie jak w latach ubiegłych. Spośród powiatów realizujących programy integracyjne dla cudzoziemców, najwięcej środków finansowych wydatkowały: m. st. Warszawa (66 % kwoty ogółem wydatkowanej na programy), powiat pruszkowski (6 % kwoty), powiat wołomiński (7 % kwoty) i powiat piaseczyński ( % kwoty). Wysokość kwoty wydatkowanej na programy integracyjne w roku ściśle związana jest z liczbą programów realizowanych w danym powiecie. W ramach programów realizowanych przez cudzoziemców opłacono takŝe 69 składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, w roku w ramach konkursu Wojewody Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych przekazano środki w wysokości 8 6 zł organizacjom pozarządowym działającym na rzecz uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą. Dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego uzyskały następujące organizacje pozarządowe: Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi (6 zł na realizację projektu dotyczącego nauki języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ( zł na realizację projektu dotyczącego specjalistycznego poradnictwa prawnego, integracyjnego i międzykulturowego oraz prowadzenie Centrum Wolontariatu), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ( 6 zł na realizację projektu dotyczącego organizacji zajęć edukacyjno-rekreacyjnych, integracyjnych dla dzieci przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców na Mazowszu). 3. Indywidualne programy integracji realizowane w r. w r. 3.. Liczba programów i osób uczestniczących w indywidualnych programach integracji W roku na terenie województwa mazowieckiego ogółem realizowanych było indywidualnych programów integracji (IPI). Programy te realizowano na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, pułtuskiego, radomskiego ziemskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego i wyszkowskiego. Liczbę IPI oraz liczbę osób nimi objętych z podziałem na poszczególne powiaty przedstawia poniŝszy wykres.

5 Wykres Nr. Liczba programów integracyjnych, realizowanych w r. na Mazowszu oraz liczba osób nimi objętych liczba IPI liczba osób m.st. Warszawa grodziski legionowski nowodworski piaseczyński pruszkowski pułtuski radomski ziemski warszawski zachodni wołomiński wyszkowski Powiaty realizujące programy integracyjne na Mazowszu Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku najwięcej programów realizowanych było na terenie m. st. Warszawy 7 IPI (6 % liczby wszystkich programów realizowanych w roku na Mazowszu). Ponadto, 8 IPI było realizowanych na terenie powiatu pruszkowskiego (6%), IPI na terenie powiatu wołomińskiego (%) oraz 3 IPI na terenie powiatu piaseczyńskiego (3%). Na terenie pozostałych powiatów wskazanych w wykresie było realizowanych po programie integracyjnym. Najwięcej cudzoziemców zostało objętych programami na terenie m. st. Warszawy osoby stanowiły 3 % liczby cudzoziemców realizujących programy w roku. Ponadto, osób realizowało IPI na terenie powiatu pruszkowskiego (%), zaś 6 osób na terenie powiatu wołomińskiego (%). Na terenie pozostałych powiatów, gdzie były realizowane programy integracyjne, liczba osób nimi objętych wahała się od (piaseczyński) do (legionowski, nowodworski, pułtuski, radomski ziemski i warszawski zachodni). Spośród programów integracyjnych realizowanych na Mazowszu w roku, zakończonych zostało 7 (6 % liczby wszystkich programów realizowanych), w tym 9 zostało zakończonych przed zaplanowanym terminem (7 % liczby wszystkich programów zakończonych w roku). Wśród wszystkich zakończonych programów (7) 39 było realizowanych przez cudzoziemców ze statusem uchodźcy, a 3 IPI realizowali cudzoziemcy z ochroną uzupełniającą. PoniŜszy wykres przedstawia liczbę programów trwających, zakończonych oraz przerwanych w roku, z podziałem na rodzaj ochrony, z jakiej korzystali ich uczestnicy.

6 Wykres Nr. Etap realizacji programów integracyjnych na koniec r. 3 3 Liczba programów status uchodźcy ochrona uzupełniając trw ające zakończone przerw ane Stan realizacji programów integracyjnych W roku zostało zakończonych 39 IPI realizowanych przez cudzoziemców ze statusem uchodźcy (6% liczby wszystkich programów realizowanych w roku przez cudzoziemców ze statusem uchodźcy) oraz 3 IPI realizowanych przez cudzoziemców z ochroną uzupełniającą (6 % liczby wszystkich programów integracyjnych realizowanych przez cudzoziemców z ochroną uzupełniającą). Jednocześnie realizacja IPI, których uczestnicy mają nadany status uchodźcy oraz 8 IPI cudzoziemców z ochroną uzupełniającą jest kontynuowana w 3 r. 3.. Kraj pochodzenia cudzoziemców realizujących w roku programy integracyjne Kraj pochodzenia cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracji w r. przedstawia poniŝsza tabela. Tabela Nr. Kraj pochodzenia cudzoziemców realizujących programy integracyjne w roku z podziałem na męŝczyzn, kobiety i dzieci objęte programami. L.p. Kraj pochodzenia w tym: Liczba IPI ogółem M K D Federacja Rosyjska Białoruś Somalia 3 Chiny 6 6 Irak 3 6 Afganistan 7 Republika Kuby 8 Libia 9 Nigeria Turkmenistan 6 Iran Kazachstan 3 Uganda Uzbekistan Bangladesz 6 Etiopia

7 7 Syria 8 DŜibuti 9 Erytrea 7 RAZEM W roku najwięcej programów integracyjnych realizowanych było przez obywateli Federacji Rosyjskiej 3 IPI było realizowanych przez 3 obywateli tego kraju (6 % liczby wszystkich uczestników IPI w roku ). Ponadto, programy integracyjne realizowało 3 obywateli Białorusi, 7 obywateli Erytrei, 6 Chin, 6 Turkmenistanu i Nigerii. Pozostałe kraje, z których pochodzili cudzoziemcy realizujący IPI (liczba ich wahała się od do ), to Somalia, Irak, Afganistan, Republika Kuby, Libia, Iran, Kazachstan, Uganda, Uzbekistan, Bangladesz, Etiopia, Syria i DŜibuti. Cudzoziemcy pochodzenia rosyjskiego (głównie narodowości czeczeńskiej) od lat stanowią nację najliczniej uczestniczącą w programach integracyjnych. Fakt ten związany jest z bliskością Rzeczpospolitej Polskiej jako kraju, w którym po przekroczeniu granicy cudzoziemcy starają się o ochronę międzynarodową. W porównaniu jednak do lat ubiegłych, moŝna zauwaŝyć stopniowy spadek liczby uczestników pochodzenia rosyjskiego (w roku stanowili oni 9 % wszystkich uczestników IPI, w roku 7 %). Dla wyjaśnienia naleŝy dodać, Ŝe róŝnica w podanej liczbie osób, jak i programów w powyŝszej tabeli wynika z faktu, Ŝe rodzina cudzoziemców z Erytrei początkowo rozpoczęła realizację IPI na terenie powiatu pruszkowskiego, a następnie przeniosła się na teren powiatu grodziskiego, gdzie program kontynuowała. Ze względu na to, Ŝe rodzina niejako realizowała dwa odrębne programy na terenie dwóch powiatów, w dalszej części sprawozdania jest ona ujmowana podwójnie.. Indywidualne programy integracji zakończone w r... Liczba indywidualnych programów integracji zakończonych w roku oraz liczba osób w nich uczestniczących Spośród realizowanych programów, 7 zostało zakończonych w roku. Wśród nich 39 IPI było realizowanych przez cudzoziemców ze statusem uchodźcy, a 3 przez cudzoziemców z ochroną uzupełniającą. Podział IPI na kraj pochodzenia ich uczestników, z uwzględnieniem rodzaju ochrony międzynarodowej z jakiej korzystali, przedstawiają poniŝsze wykresy. Wykres Nr 3. Kraj pochodzenia cudzoziemców ze statusem uchodźcy, realizujących programy integracyjne w roku na terenie Mazowsza.

8 Liczba programów Rosja Białoruś Erytrea Somalia Chiny DŜibuti Afganistan Syria Iran Irak Bangladesz Kuba Kraj pochodzenia uczestników IPI W roku 39 programów integracyjnych realizowanych było przez cudzoziemców ze statusem uchodźcy. z nich realizowanych było przez obywateli Białorusi (8% liczby wszystkich IPI ze statusem uchodźcy), 8 przez obywateli Rosji (%), po przez obywateli Somalii ( %) i obywateli Iraku ( %), 3 przez obywateli Afganistanu (8 %) i po przez obywateli Erytrei (%) i Chin (%). Po jednym programie było realizowane przez obywateli: DŜibuti, Syrii, Iranu, Bangladeszu i Kuby. wykres. Kraj pochodzenia uczestników programów z ochroną uzupełniającą przedstawia poniŝszy Wykres Nr. Kraj pochodzenia cudzoziemców z ochroną uzupełniającą, realizujących programy integracyjne w roku na terenie Mazowsza. Liczba programów 3 8 Rosja Syria Etiopia Libia Uzbekistan Kraj pochodzenia uczestników IPI W roku 3 programy integracyjne realizowane były przez cudzoziemców z ochroną uzupełniającą. Najwięcej uczestników IPI z ochroną uzupełniającą pochodziło z Rosji aŝ 8 IPI było realizowanych przez obywateli tego kraju (87% liczby wszystkich programów

9 cudzoziemców z ochroną uzupełniającą). Pozostałe IPI były realizowane przez obywateli Syrii (), Etiopii (), Libii () i Uzbekistanu(). w r... Kraj pochodzenia uczestników indywidualnych programów integracji zakończonych Ogółem w programach integracyjnych, których realizacja została zakończona w roku uczestniczyły osoby, w tym: 9 męŝczyzn, 3 kobiet, 6 dzieci. Liczbę osób z podziałem na kraj pochodzenia przedstawia poniŝszy wykres. Wykres Nr., których realizacja programów integracyjnych zakończyła się w roku, z podziałem na kraj pochodzenia Rosja Białoruś Erytrea Somalia Irak Afganistan Syria Chiny Uzbekistan Bangladesz DŜibuti Etiopia Iran Kuba Libia Kraj pochodzenia Wśród uczestników programów integracyjnych, których realizacja zakończyła się w roku, najliczniejsza grupa była pochodzenia rosyjskiego 99 obywateli Rosji stanowiło 7 % spośród wszystkich uczestników IPI. Ponadto, programy integracyjne realizowało 3 obywateli Białorusi (9%), 7 obywateli Erytrei (%), po obywateli Somali (3%) i Iraku (3%). W pozostałych programach uczestnicy pochodzili z: Afganistanu (3 osoby), Syrii ( osoby), Chin ( osoby), Uzbekistanu ( osoby), Bangladeszu ( osoba), DŜibuti ( osoba), Etiopia ( osoba), Iran ( osoba), Kuba ( osoba) i Libia ( osoba)..3. Podstawowe informacje o programach integracyjnych i realizujących je cudzoziemcach Struktura rodzin Programy integracyjne realizowane są zarówno przez całe rodziny, jak i przez cudzoziemców prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe. PoniŜszy wykres przedstawia liczbę osób

10 realizujących programy integracji wraz z podziałem na osoby realizujące program wspólnie z rodziną lub samodzielnie. Wykres Nr 6. Liczba cudzoziemców objętych programami integracyjnymi wraz z podziałem na osoby realizujące program samodzielnie lub wspólnie z rodziną samodzielnie tylko ze współmałŝonkiem ze współmałŝonkiem i dziećmi tylko z dziećmi realizacja IPI samodzielnie ale zam.z rodziną status uchodźcy ochrona uzupełniająca Realizacja programu integracyjnego Najliczniejsze grupy cudzoziemców realizowały programy integracyjne wspólnie z małŝonkiem i dziećmi (6 uczestników IPI % liczby wszystkich uczestników IPI). Ponadto, osób uczestniczyło w programie integracyjnym wspólnie z dziećmi (7 %), zaś uczestników programy integracyjne realizowało samodzielnie (8%). Jednocześnie 6 osób programy integracyjne realizowało samodzielnie, ale zamieszkiwało wspólnie z rodziną (%). Jedynie z małŝonkiem program integracyjny realizowały osoby (%). wspólnie realizujących IPI lub prowadzących wspólne gospodarstwo domowe ma wpływ na wysokość świadczeń otrzymywanych w ramach programu integracyjnego. Z drugiej strony uczestnik IPI, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe ponosi wyŝsze koszty utrzymania (czynsz i inne opłaty), dlatego teŝ cudzoziemcy, którzy do Polski przyjechali sami, zamieszkują wspólnie ze swoimi rodakami lub innymi cudzoziemcami w celu zminimalizowania kosztów. Sytuacja zdrowotna cudzoziemców Podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego z cudzoziemcem w celu udzielenia pomocy integracyjnej, pracownik socjalny ustala m. in. sytuację zdrowotną cudzoziemców w celu zarejestrowania ich w rejonowej przychodni lub zapisania się bezpośrednio do lekarzy specjalistów. Problemy zdrowotne uczestników programów integracyjnych, zakończonych w roku, przedstawia poniŝszy wykres.

11 Wykres Nr 7. Problemy zdrowotne cudzoziemców, którzy w roku zakończyli realizację indywidualnego programu integracji status uchodźcy ochrona uzupełniająca brak problemów tymczasowe problemy choroby somatyczne zaburzenia psychiczne Sytuacja zdrowotna uczestników IPI niepełnosprawność Brak jakichkolwiek problemów zdrowotnych sygnalizowały 8 osoby % wszystkich uczestników programów integracyjnych. osób zgłaszało tymczasowe problemy zdrowotne (7%). W przypadku 37 osób problemy ze zdrowiem były długotrwałe (%), spowodowane przez choroby o podłoŝu somatycznym (3 osoby) lub przez zaburzenia psychiczne ( osób). osób było niepełnosprawnych (3%) w tych przypadkach jednym z zadań realizatora programu była pomoc cudzoziemcom w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W trakcie trwania programów integracyjnych ich uczestnicy podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu, finansowanemu z róŝnych źródeł. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z konkretnego źródła przedstawia poniŝszy wykres. Wykres Nr 8. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestników programów integracyjnych, zakończonych w roku. 8 Liczba z tytułu pracy w ramach IPI przez UP student liczba IPI liczba osób Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

12 Najczęściej, cudzoziemcy podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu w związku z rejestracją w urzędzie pracy w przypadku programów osób było ubezpieczonych właśnie z tego tytułu (7% wszystkich uczestników IPI). 9 osób objętych zostało ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu podjęcia pracy przez jednego z członków rodziny 3 % liczby uczestników programów zakończonych w r. W przypadku 8 osób składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana była w ramach realizacji programu integracyjnego. Natomiast cudzoziemiec podlegał powszechnemu ubezpieczeniu jako student. osoba nie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z Ŝadnego tytułu cudzoziemiec przerwał program przed objęciem go powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla uczestników indywidualnych programów integracji opłacana jest w momencie, gdy cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Przyczyny, dla których składka na ubezpieczenie zdrowotne była opłacana przez powiatowe centra pomocy rodzinie, przedstawia poniŝszy wykres. Wykres Nr 9. Przyczyny opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez PCPR-y w ramach realizowanych programów integracyjnych. Liczba wyrejestrowanie z UP brak uzyskania wieku produkcyjnego Przyczyny opłacania składki w ramach IPI liczba IPI liczba osób Najczęstszym powodem opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące program integracyjny, było wyrejestrowanie cudzoziemca z urzędu pracy 6 uczestników IPI z tej właśnie przyczyny zostało zgłoszonych do ubezpieczenia przez PCPR. Do utraty statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca dochodzi najczęściej z powodu niestawienia się cudzoziemca na obowiązkową w danym dniu wizytę w PUP. Ponadto, w jednym przypadku składka na ubezpieczenie zdrowotne była opłacana z uwagi na brak osiągnięcia przez uczestnika IPI wieku produkcyjnego sytuacja dotyczyła 7-letniej dziewczyny, która nie realizowała obowiązku szkolnego ze względu na konieczność opieki nad swoim małoletnim dzieckiem. Uzyskanie Nr PESEL Jednym z załoŝeń indywidualnych programów integracji była pomoc uczestnikom programów w uzyskaniu numeru PESEL w przypadkach, gdy wcześniej nie został im nadany. Liczbę osób, które posiadały lub w trakcie trwania IPI uzyskały Nr PESEL, przedstawia poniŝszy wykres.

13 Wykres Nr. Uzyskanie Nr PESEL przez cudzoziemców realizujących programy integracyjne Posiadanie PESEL Brak PESEL Brak danych status uchodźcy ochrona uzupełniająca Posiadanie Nr PESEL Zgodnie z powyŝszym wykresem, 3 osoby spośród 9 cudzoziemców, którzy zakończyli programy integracyjne w roku, posiadało Nr PESEL. Stanowią oni 88 % liczby wszystkich uczestników zakończonych IPI, czyli o % więcej niŝ w r. i % więcej niŝ w roku. W przypadku osób stwierdzono brak Nr PESEL (7%), zaś w przypadku 7 osób brak jest danych dotyczących uzyskania przez nie Nr PESEL (%). Brak Nr PESEL, czy teŝ brak danych na temat posiadania przez cudzoziemców Nr PESEL związany jest najczęściej ze zbyt krótkim czasem trwania programu i przerwaniem go przez samych cudzoziemców. Rejestracja w przychodni rejonowej W wielu programach integracyjnych, realizowanych na Mazowszu w r., jego uczestnicy zobowiązani byli do zarejestrowania się w przychodni rejonowej o ile wcześniej nie dokonali rejestracji. Nacisk na rejestrację w rejonowej przychodni zdrowia kładziony był przede wszystkim w przypadku rodzin z małoletnimi dziećmi. Liczbę osób, które się zarejestrowały w przychodni przedstawia poniŝszy wykres.

14 Wykres Nr. Osoby zarejestrowane oraz niezarejestrowane w przychodni rejonowej, z podziałem na rodzaj uzyskanej ochrony międzynarodowej status uchodźcy ochrona uzupełniająca Osoby zarejestrowane Osoby niezarejestrowane Brak danych Rejestracja w przychodni rejonowej W przychodni rejonowej zarejestrowanych było 8 uczestników programów integracyjnych, zakończonych w roku stanowią oni 86 % liczby wszystkich uczestników IPI. osób nie zarejestrowało się (%), natomiast w przypadku 6 osób brak jest danych odnośnie ich rejestracji (%). Jednymi z głównych powodów nie rejestrowania się cudzoziemców w przychodni rejonowej jest braku nr PESEL oraz przerwanie programu integracyjnego przez jego uczestników przed planowanym terminem (co jest związane z niezrealizowaniem przez realizatora IPI wszystkich załoŝeń programu). Mieszkanie Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc integracyjna przyznawana jest od miesiąca, w którym cudzoziemiec opuści ośrodek dla cudzoziemców. Cudzoziemcy mogli starać się o mieszkania komunalne i socjalne z zasobu gmin lub wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym. W szczególnych przypadkach pozostawali w ośrodku dla cudzoziemców na innych zasadach najczęściej ponosząc odpłatność za swój pobyt. Sytuację cudzoziemców na rynku mieszkaniowym przedstawia poniŝszy wykres. Wykres Nr. Cudzoziemcy na rynku mieszkaniowym z podziałem na rodzaj ochrony międzynarodowej status uchodźcy ochrona uzupełnia jąca chronione na w olnym rynku Mieszkania cudzoziemców

15 Opuszczając ośrodek dla cudzoziemców uczestnicy indywidualnych programów integracji zamieszkują głównie w wynajętych na rynku komercyjnym mieszkaniach aŝ osób zamieszkało w mieszkaniach prywatnych (stanowią oni 97 % liczby wszystkich cudzoziemców). Cztery osoby zamieszkiwały w mieszkaniu chronionym, które jest udostępniane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie uczestnikom trwającego programu. Wysokie koszty wynajmu mieszkań na rynku komercyjnym w stosunku do niskich dochodów rodzin cudzoziemców lub braku jakiegokolwiek dochodu powodują, Ŝe cudzoziemcy przystępujący do programów integracyjnych, wynajmują mieszkania wspólnie z innymi osobami. Liczbę cudzoziemców zamieszkujących na rynku prywatnym w podziale na wynajem mieszkań samodzielnie lub z innymi osobami przedstawia poniŝszy wykres. Wykres Nr 3. Cudzoziemcy wynajmujący mieszkania na rynku prywatnym z podziałem na osoby wynajmujące samodzielnie lub z innymi osobami samodzielnie 6 z innymi członkami rodziny 9 z niespokrewnionymi cudzoziemcami 7 z Polakami status uchodźcy ochrona uzupełniają ca Mieszkania wynajmowane na wolnym rynku Jak przedstawia powyŝszy wykres, cudzoziemcy głównie wynajmują mieszkania samodzielnie 78 osób spośród liczby wszystkich cudzoziemców wynajmujących mieszkania na rynku komercyjnym wynajmowało mieszkania samodzielnie (%). 3 osoby mieszkania wynajmowało wspólnie z innymi członkami rodziny (3%), zaś z niespokrewnionymi cudzoziemcami osoby (7%). Jedynie 8 osób zamieszkiwało w mieszkaniach z Polakami (%). Mieszkania zajmowane przez cudzoziemców posiadały bardzo zróŝnicowany standard. PoniŜszy wykres przedstawia standard mieszkań zajmowanych przez cudzoziemców, uczestniczących w programach w roku.

16 Wykres Nr. Standard zajmowanego przez uczestników programów integracyjnych mieszkań pełnostandardowe brak podstawowego wyposaŝenia do generalnego remontu brak mediów Standard zajmowanego mieszkania nieodpowiedni metraŝ status uchodźcy ochrona uzupełniająca Jak pokazuje powyŝszy wykres, uczestników programów integracyjnych zakończonych w ubiegłym roku, zajmowało mieszkania pełnostandardowe (67% wszystkich uczestników). Tymczasem 33 osoby zajmowały mieszkania o metraŝu niedostosowanym do liczby osób (%). osób w mieszkaniach nie posiadało mediów takich jak bieŝąca woda czy centralne ogrzewanie (7%).7 osób zajmowało mieszkania niewyposaŝone w podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego (%) a w przypadku mieszkań zajmowanych przez 6 osób, mieszkania te nie nadawały się do zamieszkania i wymagały generalnego remontu (%). Decyzja cudzoziemców o zamieszkaniu w lokalach o nieodpowiednim metraŝu dla ich rodziny czy niewyposaŝonych w media jest spowodowana wysokimi kosztami wynajmu mieszkań na rynku komercyjnym. Zameldowanie w miejscu zamieszkania Z koniecznością opuszczenia ośrodka i zamieszkaniem poza nim związane jest ustawowe zobowiązanie uczestników programów integracyjnych do zameldowania się w miejscu zamieszkania. Wywiązywanie się cudzoziemców z tego zobowiązania przedstawia poniŝszy wykres.

17 Wykres Nr. Realizacja przez cudzoziemców zobowiązania do zameldowania się w miejsc zamieszkania Osoby zameldowane 8 8 Osoby niezameldowane Realizacja obowiązku zameldowania w miejscu zamieszkania status uchodźcy ochrona uzupełniająca Jak wynika z powyŝszego wykresu, aŝ cudzoziemców w trakcie realizacji indywidualnych programów integracji nie uzyskało zameldowania w miejscu zamieszkania stanowią oni 9 % liczby wszystkich uczestników IPI, tj. o % więcej niŝ w roku poprzednim. Jedynie 7 osób zostało zameldowanych w miejscu zamieszkania (%)... Edukacja dzieci Cudzoziemcy w składanych przez siebie wnioskach o udzielenie pomocy integracyjnej ujmują takŝe pozostałych członków rodziny (w tym głównie dzieci), o ile uzyskali oni status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W roku wśród liczby 9 cudzoziemców, którzy zakończyli realizację programów integracyjnych było 67 dzieci (% ogółu wszystkich uczestników programów integracyjnych). Liczbę dzieci z podziałem na wiek przedstawia poniŝszy wykres. Wykres Nr 6. Podział wiekowy dzieci realizujących wspólnie z rodzicami programy integracyjne, zakończone w r. Liczba dzieci do 3 lat -6 lat 7- lat 3-6 lat powyŝej 6 lat Podział wiekowy dzieci cudzoziemskich

18 Struktura wiekowa dzieci uczestniczących razem z rodzicami w programach integracyjnych jest zróŝnicowana. W roku w programach uczestniczyło 6 dzieci w wieku do 3 lat (% liczby wszystkich dzieci), w wieku -6 lat 9 dzieci (%), w wieku 7- lat 33 dzieci (9%), a w wieku 3-6 lat 7 dzieci (%), zaś w wieku powyŝej 6 lat było dzieci stanowiły one 3 % liczby wszystkich dzieci uczestniczących w IPI. Dzieci cudzoziemskie, zgodnie z Konstytucją RP, podlegają obowiązkowi szkolnemu począwszy od 7 roku Ŝycia do ukończenia 8 lat. Jednocześnie przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej dzieci zobowiązane są do odbycia rocznego przygotowania w ramach wychowania przedszkolnego. Liczbę dzieci cudzoziemskich realizujących obowiązek szkolny, z podziałem na rodzaj placówki oświatowej, do której uczęszczają oraz liczbę dzieci pozostających w domu przedstawia poniŝszy wykres. Wykres Nr 7. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci cudzoziemskie objęte programami integracyjnymi, których realizacja zakończyła się w roku. Liczba dzieci 3 3 przedszkole szkoła podstawowa 38 gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna brak realizacji obowiązku Rodzaj placówki oświatowej Jak wynika z powyŝszego wykresu 38 dzieci uczęszczało do szkoły podstawowej (7% liczby wszystkich uczestniczących w programach integracyjnych dzieci). dzieci uczęszczało do gimnazjum (8%), zaś dziecko uczęszczało do szkoły ponadgimnazjalnej ( %). Porównując dane zawarte w powyŝszym wykresie z danymi z wykresu poprzedniego naleŝy zauwaŝyć widoczną róŝnicę pomiędzy liczbą dzieci w określonym przedziale wiekowym a liczbą dzieci na określonym poziomie edukacji. Zdecydowana większość dzieci cudzoziemskich trafia do klas niŝszych niŝ do klasy odpowiadającej ich wiekowi. Dzieje się tak dlatego, Ŝe dzieci cudzoziemskie nierzadko mają duŝe zaległości w nauce. Poza tym, na pierwszym miejscu ich edukacji jest nauka języka polskiego, w którym prowadzone są lekcje w szkole powszechnej. Zaledwie dziecko uczęszczało do przedszkola (%), a dzieci pozostawało w domu (33%). Przyczyny, dla których dzieci te nie uczęszczały do placówek oświatowych przedstawia poniŝszy wykres.

19 Wykres Nr 8. Przyczyny nieuczęszczania przez dzieci do placówek oświatowych, z podziałem na liczbę dzieci. Liczba dzieci wiek brak zgody rodziców nieumiejętność przystosowania Przyczyny nieuczęszczania do placówek oświatowych 6 brak miejsc w placówce Problem nieuczęszczania do placówek oświatowych dotyczy głównie dzieci w wieku przedszkolnym. Najczęściej pojawiającą się przyczyną, dla której dzieci pozostawały w domy było nieosiągnięcie wieku szkolnego 7 dzieci spośród nieuczęszczających do placówek oświatowych (77%). Ponadto 6 dzieci nie uczęszczało do przedszkola z powodu braku wolnych miejsc (7%). Dwoje dzieci pozostało w domu ze względu na brak umiejętności przystosowania się (9%), natomiast dzieci nie uczęszczało do placówki ze względu na brak wyraŝenia zgody przez rodziców (8%). Przyczyną pozostawania w domu dzieci w wieku przedszkolnym jest brak wolnych miejsc w placówkach oraz patriarchalny model rodziny cudzoziemskiej (szczególnie wyznania muzułmańskiego). Uwzględniając fakt, Ŝe zdecydowana większość uczestników IPI jest pochodzenia rosyjskiego, narodowości czeczeńskiej, gdzie rolą kobiety jest troska o domowe ognisko i opieka nad dziećmi, cudzoziemcy niechętnie posyłają dzieci do przedszkoli, do których uczęszczanie nie jest obowiązkowe. Z drugiej strony jak najwcześniejszy kontakt z językiem polskim być moŝe umoŝliwiłby dzieciom cudzoziemskim pełniejszy start w nauce szkolnej i zminimalizował ewentualne problemy z nauce, w duŝej mierze wynikającym z niedostateczną znajomością języka polskiego. Kolejny wykres przedstawia charakter kontaktów rówieśniczych dzieci uczestniczących z rodzicami w programach integracyjnych.

20 Wykres Nr 9. Kontakty utrzymywane przez dzieci cudzoziemskie, uczestniczące w programach integracyjnych, z grupami rówieśniczymi. 6 Liczba dzieci 3 7 wewnątrzkulturowe Kontakty rówieśnicze międzykulturowe Dzieci w przewaŝającej części nie mają problemów z nawiązaniem międzykulturowych znajomości 7 % wszystkich dzieci uczestniczących w programach miało znajomych reprezentujących zarówno polską, jak i inną kulturę. Jedynie % dzieci kontakty z rówieśnikami utrzymywało wewnątrz własnej kultury. Uwzględniając wykres nr 7 naleŝy dojść do wniosku, Ŝe w głównej mierze były to dzieci, które pozostawały w domu i nie uczęszczały do Ŝadnej placówki oświatowej... Ocena procesu integracji uczestników programów integracyjnych Zgodnie z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 9 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w trakcie trwania programu jego realizator dokonuje oceny postępów w integracji cudzoziemców, zgodnie z załoŝeniami indywidualnego programu integracji. Ocena postępów dokonywana jest w trzech obszarach: - edukacji językowej; - funkcjonowania zawodowego; - funkcjonowania społecznego.... Edukacja językowa Jednym z podstawowych załoŝeń indywidualnych programów integracji jest nauka języka polskiego. Z uwagi na moŝliwość uczenia się języka polskiego juŝ w trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy (która często trwa - lata), wielu cudzoziemców, którzy z tej moŝliwości korzystali, w momencie przystąpienia do programu integracyjnego jest zwolnionych z obowiązkowej nauki ze względu na wystarczającą jego znajomość. Liczbę cudzoziemców zobowiązanych do nauki oraz liczbę cudzoziemców, którzy w rzeczywistości naukę realizowali przedstawia poniŝszy wykres.

Sprawozdanie z realizacji indywidualnych programów integracji (IPI) w 2013 roku, na terenie województwa mazowieckiego

Sprawozdanie z realizacji indywidualnych programów integracji (IPI) w 2013 roku, na terenie województwa mazowieckiego Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Programów i Analiz Sprawozdanie z realizacji indywidualnych programów integracji (IPI) w 3 roku, na terenie województwa mazowieckiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS)

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców

Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców Status projektu Integracja dla samodzielności projekt zrealizowany Witamy

Bardziej szczegółowo

Integracja Cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce obowiązujący system prawny, praktyka oraz wyzwania

Integracja Cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce obowiązujący system prawny, praktyka oraz wyzwania Integracja Cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce obowiązujący system prawny, praktyka oraz wyzwania Paulina Babis Wydział ds. Integracji Cudzoziemców, Współpracy Międzynarodowej i Programów

Bardziej szczegółowo

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Zasady udzielania pomocy integracyjnej dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą reguluje rozdział

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie POLSKIE PRAWODAWSTWO REGULUJĄCE KWESTIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W RP Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r.

Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r. Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r. Regulacje prawne z zakresu pomocy społecznej dla cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do ankiety dane osobowe uczestnika projektu

Objaśnienia do ankiety dane osobowe uczestnika projektu Dane uczestnika Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu Objaśnienia do ankiety dane osobowe uczestnika projektu Pole wiek uzupełniane jest automatycznie po

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez osoby posiadające status uchodźcy 102 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku 2008. W 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1 Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1 Lp. Nazwa wskaźnika Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 1. Liczba osób pracujących, łącznie z

Bardziej szczegółowo

KPS 4101-006-05/2014 P/14/049 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KPS 4101-006-05/2014 P/14/049 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KPS 4101-006-05/2014 P/14/049 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/049 Pomoc społeczna dla uchodźców. NajwyŜsza Izba

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia...

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... DRUK NR 9 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Dąbrowie Górniczej na lata 2015-2017 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu Data... INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA I.Dane osobowe osoby usamodzielnianej Data i miejsce urodzenia obecnego pobytu Miejsce stałego pobytu

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 6 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2012 r.

BudŜet uchwalony na 2012 r. 335 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 113.481.932 852 Pomoc społeczna 113.481.932 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Koordynacja udzielonej przez miasto Katowice pomocy osobom przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.

Koordynacja udzielonej przez miasto Katowice pomocy osobom przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej. Koordynacja udzielonej przez miasto Katowice pomocy osobom przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji repatriantem

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI.... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI.... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA I. Informacje o wychowanku: 1. Imię i nazwisko:... 2.

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

przez Centrum Integracji Społecznej Nadzieja w Lublinie

przez Centrum Integracji Społecznej Nadzieja w Lublinie Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej Nadzieja w Lublinie WNIOSKODAWCA* Kandydat lub przedstawiciel ustawowy Kandydata podpis Kandydata lub

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Data : INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA I. Dane osoby usamodzielnianej. Imię i nazwisko :. Data i miejsce urodzenia :... Numer pesel :... Numer i seria dowodu osobistego :. Adres zamieszkania. Adres

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA Z RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Sporządzony dnia... UZASADNIENIE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU Celem programu jest życiowe usamodzielnienie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM

UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM Rodzaje udzielanej repatriantom pomocy zostały określone w przepisach: Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.). Ustawa

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA NA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA NA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA NA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO PROJEKTU Wykonawca Projektu Tytuł Projektu Nr Projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest Projekt Działanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO Roland Budnik Główny problem NISKI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Co wiemy? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr./2009 Rady Ministrów z dnia.... 2009 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

str. 3 2. StaŜ/praktyka zawodowa trwa nie krócej niŝ 3 miesiące i nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy kalendarzowych.

str. 3 2. StaŜ/praktyka zawodowa trwa nie krócej niŝ 3 miesiące i nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy kalendarzowych. Załącznik nr 11 Podstawowe warunki odbywania staŝy, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 Podstawowe warunki odbywania staŝy,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Page 1 of 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej AlterCIS Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej AlterCIS WNIOSKODAWCA* Kandydat lub przedstawiciel ustawowy Kandydata podpis Kandydata lub przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2012r.

Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2012r. Załącznik Nr 2 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Bogumiła Lachowicz Szkoła wielokulturowa to nie takie proste

Bogumiła Lachowicz Szkoła wielokulturowa to nie takie proste Trudności w edukacji uchodźców z Czeczenii na przykładzie Zespołu Szkół w Coniewie: Zespół Szkół w Coniewie, to niewielka wiejska szkoła położona w gminie Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, 33 km na południe

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo