MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach"

Transkrypt

1 MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel Fax MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Adresat: MPiPS Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: za I-XII 212 r. Przekazać / wysłać do 1 sierpnia za I półrocze; do 1 lutego za rok Strona 1 z 14

2 MPiPS-3-R DZIAŁ 1. ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PRZELICZENIU NA WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB PEŁNE ETATY 1 2 OGÓŁEM (w (42-43) ) ,3 SŁUŻBY WOJEWODY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ inspektor do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ,9 REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ ,5 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE (w ) z tego: dyrektor, zastępca dyrektora kierownik, zastępca kierownika 7 2 2, kierownik działu , kierownik sekcji 9 3 3, pracownicy socjalni ogółem (w ) z tego: starszy specjalista pracy socjalnej specjalista pracy socjalnej , starszy pracownik socjalny , pracownik socjalny , główny specjalista , (z wiersza 15) będący pracownikiem socjalnym starszy specjalista pracy z rodziną 17, specjalista pracy z rodziną 18, aspirant pracy socjalnej , konsultant 2, koordynator ds. komputeryzacji 21, radca prawny 22, pozostali pracownicy , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (w ) z tego: kierownicy zastępcy kierowników , pracownicy socjalni ogółem (w ) z tego: starszy specjalista pracy socjalnej specjalista pracy socjalnej , starszy pracownik socjalny , pracownik socjalny ,25 (z wiersza 27) w rejonach opiekuńczych główny specjalista , (z wiersza 33) 3 7 5, , , , , , , , , , , , Strona 2 z 14

3 34 1 1, będący pracownikiem socjalnym aspirant pracy socjalnej , pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze ,45 pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze , konsultant , koordynator ds. komputeryzacji ,5 radca prawny 4 4 2,6 pozostali pracownicy ,52 KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , 43, oddelegowani z ośrodków pomocy społecznej DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,36 PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA , , rodzinnego OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ,58 OŚRODKI WSPARCIA ,37 z tego: ,4 OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI MPiPS-3-R ,4 Środowiskowe domy samopomocy DZIENNE DOMY POMOCY ,5 DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY 52, NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH , INNE OŚRODKI WSPARCIA ,83 Strona 3 z 14

4 MPiPS-3-R DZIAŁ 2A. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA 2) LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ 1) w zł LICZBA RODZIN 2) LICZBA OSÓB W RODZINACH 2) RAZEM 3) X ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a zasiłki celowe w formie pieniężnej 4 X X w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie) 6 X X POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP zasiłki celowe w formie pieniężne X X w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie) 9 X X Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 1) Wiersz 1, kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2 i 3. 5 X X X X 2) W kolumnie 1, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń. 3) Wiersz RAZEM nie obejmuje wielkości z wierszy 4-1. X X Strona 4 z 14

5 MPiPS-3-R DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ 1) w zł LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH RAZEM 2) X ZASIŁKI STAŁE OGÓŁEM z tego: środki własne dotacja 4 X X X X w tym przyznany dla osoby: (z wiersza 2) samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM z tego: środki własne dotacja 9 X X X X w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7) bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego innego niż wymienione w wierszach SCHRONIENIE POSIŁEK w tym dla: dzieci UBRANIE USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM specjalistyczne 3 X X X X X X X X ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ w tym dla: osób bezdomnych ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO 24 Strona 5 z 14

6 MPiPS-3-R SPRAWIENIE POGRZEBU osobom bezdomnym INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM X zasiłki specjalne celowe POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM 29 X w naturze zasiłki 31 pożyczka 32 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne) X X X INTERWENCJA KRYZYSOWA 34 X X X PRACA SOCJALNA 35 X X X LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD. LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej ) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 7, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29. We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-3 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń. 2) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymującą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 36. Strona 6 z 14

7 MPiPS-3-R DZIAŁ 2C. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE POMOC MAJĄCA NA CELU ŻYCIOWE USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM DLA OPUSZCZAJĄCYCH: ZADANIA WŁASNE WYSZCZEGÓLNIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI UZYSKANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH w tym w mieszkaniu chronionym POMOC NA ZAGOSPODARO- WANIE W FORMIE RZECZOWEJ POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIA PRACA SOCJALNA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE 1 1 liczba osób liczba świadczeń X X kwota świadczeń X X SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 5 liczba osób 6 1 liczba świadczeń 7 1 X X kwota świadczeń X X MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 9 liczba osób liczba świadczeń X X kwota świadczeń X X MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ 13 liczba osób liczba świadczeń X X kwota świadczeń X X DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE 1 17 liczba osób 18 liczba świadczeń 19 X X kwota świadczeń 2 X X DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY 21 liczba osób 22 liczba świadczeń 23 X X kwota świadczeń 24 X X SCHRONISKA DLA NIELETNICH 25 liczba osób 26 liczba świadczeń 27 X X kwota świadczeń 28 X X ZAKŁADY POPRAWCZE 29 liczba osób liczba świadczeń X X kwota świadczeń X X W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 i 29 należy podać liczbę odpowiednio specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych itd., z których osobom udzielono pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Strona 7 z 14

8 MPiPS-3-R DZIAŁ 2D. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ LICZBA OSÓB, KTÓRYM KWOTA ŚWIADCZEŃ LICZBA OSÓB W FORMY POMOCY PRZYZNANO LICZBA ŚWIADCZEŃ LICZBA RODZIN w zł RODZINACH DECYZJĄ ŚWIADCZENIA 1) POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STATUSEM UCHODŹCY - OGÓŁEM świadczenia pieniężne na utrzymanie X wydatki związane z nauką języka polskiego 3 praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Z OCHRONĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ - OGÓŁEM świadczenia pieniężne na utrzymanie 4 X X X 5 X wydatki związane z nauką języka polskiego 7 praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach X X X Strona 8 z 14

9 MPiPS-3-R DZIAŁ 3. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD. OGÓŁEM LICZBA RODZIN NA WSI 1) LICZBA OSÓB W RODZINACH Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) świadczenie pieniężne świadczenia niepieniężne Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem 6 X wyłącznie w postaci pracy socjalnej Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY 1) 8 1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII X LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI Strona 9 z 14

10 DZIAŁ 4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY NA WSI 1) MPiPS-3-R UBÓSTWO SIEROCTWO BEZDOMNOŚĆ POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA W TYM: WIELODZIETNOŚĆ BEZROBOCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM W TYM: POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ RODZINY NIEPEŁNE RODZINY WIELODZIETNE PRZEMOC W RODZINIE POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 ALKOHOLIZM NARKOMANIA TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ ZDARZENIE LOSOWE SYTUACJA KRYZYSOWA KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 2 1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII. OGÓŁEM LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH Strona 1 z 14

11 DZIAŁ 5. Typy rodzin objętych pomocą społeczną 1) LICZBA RODZIN OGÓŁEM NA WSI MPiPS-3-R RODZINY OGÓŁEM (wiersz ) o liczbie osób i więcej w tym (z wiersza 1) rodziny z dziećmi ogółem (wiersz ) o liczbie dzieci i więcej RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz ) o liczbie dzieci i więcej RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz ) o liczbie osób i więcej ) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB W RODZINACH Strona 11 z 14

12 MPiPS-3-R DZIAŁ 6A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA INNY PODMIOT PROWADZĄCY liczba jednostek 1) liczba miejsc 2) liczba osób korzystających 3) liczba jednostek 1) liczba miejsc 2) liczba osób korzystających 3) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 OŚRODKI WSPARCIA prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu (z wiersza 2) OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu (z wiersza 4) Środowiskowe domy samopomocy Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8 DZIENNE DOMY POMOCY DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIETY W CIĄŻY 1 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7) 12 JADŁODAJNIE INNE OŚRODKI WSPARCIA RODZINNE DOMY POMOCY 15 MIESZKANIA CHRONIONE dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne dla osób z zaburzeniami psychicznymi OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ dla ofiar przemocy w rodzinie dla ofiar handlu ludźmi 21 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 22 1 X X 2 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO dla rodzin naturalnych WYSZCZEGÓLNIENIE 1 terapii rodzinnej 25 X 1 X 2 KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 26 4 X 188 X 1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. 2) Liczba miejsc wg statutu ) Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt X X 2 24 X X Strona 12 z 14

13 MPiPS-3-R DZIAŁ 6B. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONAD GMINNYM PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT INNY PODMIOT PROWADZĄCY liczba jednostek 1) liczba miejsc 2) liczba osób korzystających 3) liczba jednostek 1) liczba miejsc 2) liczba osób korzystających 3) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI WSPARCIA prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu (z wiersza 2) OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu (z wiersza 4) Środowiskowe domy samopomocy Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8 DZIENNE DOMY POMOCY 9 DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH 11 KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7) 12 INNE OŚRODKI WSPARCIA MIESZKANIA CHRONIONE dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek opiek. - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 16 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ dla ofiar przemocy w rodzinie dla ofiar handlu ludźmi JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 2 12 X X 583 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO dla rodzin naturalnych WYSZCZEGÓLNIENIE X 28 1 X X 856 X terapii rodzinnej 23 4 X 116 X 1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. 2) Liczba miejsc wg statutu. 3) Rzeczywista liczba osób korzystających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. 3 Krystyna Chabowska Gorzów Wlkp., Imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Miejscowość i data Strona 13 z 14 Pieczątka imienna i podpis osoby działającej w

14 Imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie MPiPS-3-R Miejscowość i data imieniu sprawozdawcy Strona 14 z 14