SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP. Z O.O. Strona 1 z 51

2 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Adres obiektu budowlanego 1.3 Nazwa i adres Inwestora 1.4 Jednostka projektowa 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 3.1 Wstęp 3.2 Przedmiot opracowania 3.3 Efekt inwestycji 4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV). II. CZĘŚĆ OPISOWA 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych 6.1 Lokalizacja 6.2 Podstawowa dane liczbowe 6.3 Wytyczne projektowe 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 7.1 Dokumenty formalno-prawne 7.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji Zagospodarowanie terenu Uzbrojenie terenu i zasilania w media 7.3 Uwarunkowania techniczne 7.4 Organizacja budowy 7.5 Inwestor Zastępczy 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 9.1 Zestawienie powierzchni pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 9.2 Dane techniczne przebudowywanych pomieszczeń szpitala 9.3 Zestawienie technologiczne- wymagania minimalne 9.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów powierzchni i kubatury lub wskaźników 10. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 10.1 Przygotowanie terenu budowy 10.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 10.3 Wymagania z zakresu konstrukcji ścian działowych 10.4 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia Rozwiązania materiałowe Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz 10.5 Wymagania w zakresie instalacji wod-kan Projektowane wewnętrzne instalacje wod-kan Opis ogólny Instalacja wodociągowa Strona 2 z 51

3 Instalacja p.poż (hydrauliczna-wodna) Kanalizacja sanitarna Wyposażenie i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych Zabezpieczenia ognioochronne Uwagi ogólne 10.6 Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania Próba ciśnieniowa i płukanie zładu, izolacja Uwagi końcowe 10.7 Wymagania w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 10.8 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 10.9 Wymagania dotyczące sieci teletechnicznych Instalacja sieci telefonicznych Instalacja sieci komputerowej Zabezpieczenie p.poż modernizowanych pomieszczeń Wymagania dotyczące przygotowania terenu Uwagi ogólne 11. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 11.1 Zakres prac projektowych 11.2 Warunki odbioru prac projektowych 11.3 Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych 11.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 11.5 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 11.6 Wymagania dotyczące wykonania robót 11.7 Dokumentacja budowy 11.8 Odbiory 11.9 Podstawa płatności Ochrona środowiska w czasie wykonania robót Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót Ochrona własności publicznej i prywatnej Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót Stosowanie się do przepisów prawa Dokumenty odniesienia III CZĘŚĆ INFORMACYJNA 12. Informacje ogólne 12.1 Dokumenty administracyjno-techniczne 12.2 Prace projektowe 12.3 Istniejące opracowania projektowe IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 13. Przepisy związane V. ZAŁACZNIKI Rysunki Zdjęcia Strona 3 z 51

4 I. DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń dla pracowni leków cytostatycznych i pracowni żywienia pozajelitowego w Aptece Szpitalnej. 1.2 Adres obiektu budowlanego: os. Złotej Jesieni Kraków 1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni Karków 1.4 Jednostka projektowa Dział Infrastruktury Szpitalnej 2. Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy, wizja lokalna, uzgodnienia z użytkownikiem, obowiązujące normy i przepisy, 3. Cel opracowania 3.1 Wstęp Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. jest wieloprofilowym i wysokospecjalistycznym podmiotem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych w większości rodzajów świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest jednym z największych szpitali w Małopolsce, posiada ok. 600 łóżek. Posiada 22 oddziały w pełnym przekroju specjalizacji, na których w ostatnich latach hospitalizowanych jest corocznie ok pacjentów, oraz zespół przyszpitalnych poradni specjalistycznych obsługujących rocznie ok pacjentów ambulatoryjnych. Misją Szpitala jest kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokajanie najbardziej złożonych potrzeb zdrowotnych pacjentów, przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych technologii diagnostycznych i leczniczych oraz przy uwzględnieniu wysokiej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych. Strona 4 z 51

5 3.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik SIWZ do przetargu na wykonanie robot budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń dla pracowni leków cytostatycznych i pracowni żywienia pozajelitowego Aptece Szpitalnej. Załącznikiem do części opisowej programu funkcjonalno-użytkowym jest rzut adaptowanych pomieszczeń. Niniejszy program w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zweryfikować zaproponowany przez Zamawiającego układ funkcjonalny w sposób zgodny z przepisami: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. 3.3 Efekt inwestycji Efektem inwestycji będzie powiększenie istniejącej pracowni leków cytostatycznych o kolejne loże laminarne co umożliwi zwiększenie produkcji potrzebnych leków dla oddziałów hematologii oraz onkologii klinicznej oraz utworzenie nowej pracowni żywienia pozajelitowego. 4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV). Zakres prac projektowych: Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Specjalne usługi projektowe Usługi projektowania wnętrz Roboty w zakresie instalacji budowlanych: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Izolacja cieplna Roboty sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Strona 5 z 51

6 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Układanie stropów podwieszonych Instalowanie ścianek działowych Pokrywanie podłóg Kładzenie płytek Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Roboty malarskie i szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. II. CZĘŚĆ OPISOWA 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych adaptacji pomieszczeń, oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej tychże prac. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych, sporządzenie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych 6.1 Lokalizacja Zespół pomieszczeń objętych zakresem opracowania usytuowany jest na niskim parterze w segmentach B-5 w Aptece Szpitalnej w budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., położonego na os. Złotej Jesieni 1 w Krakowie. Strona 6 z 51

7 6.2 Podstawowe dane liczbowe powierzchnia użytkowa [m 2 ] powierzchnia komunikacji [m 2 ] kubatura [m 3 ] 174,66 56,32 523, Wytyczne projektowe Wyżej wymieniona inwestycja ma na celu adaptację pomieszczeń na pracownię leków cytostatycznych i pracownię żywienia wraz z częścią magazynową w Aptece Szpitalnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., tak aby spełniały one wymogi przewidziane przepisami prawa, a w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r, (Dz. U. Nr 0 poz. 739). Modernizacja ma na celu zapewnienie w/w. warunków z uwzględnieniem możliwości technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej. 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określać będą: 7.1 Dokumenty formalno-prawne oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością, koncepcja dołączona do programu funkcjonalno-użytkowego. 7.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji Zagospodarowanie terenu. W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu Uzbrojenie terenu i zasilanie w media. Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejących sieci znajdujących się przy budynku Szpitala. 7.3 Uwarunkowania techniczne Wyburzenia ścian działowych oraz budowa nowych ścianek z płyt kartonowogipsowych nie narusza układu konstrukcyjnego budynku. 7.4 Organizacja budowy W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano montażowe i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących części Apteki Szpitalnej. 7.5 Inwestor Zastępczy Zamawiający nie przewiduje powołania Inwestora Zastępczego. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, dokonał wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania w obecności Jego przedstawiciela. Strona 7 z 51

8 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Adaptacja pomieszczeń szpitala stanowiąca przedmiot zamówienia powinna zostać wykonana przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Przedmiot inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowane działy i elementy budowlano instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej. Należy w taki sposób zrealizować budowę, aby pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych był optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego budynku. 9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polską Normą (PN-ISO 9836:1997). 9.1 Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa [m 2 ] 1. Biuro 14,54 2. Magazyn leku gotowego 4,7 3. Magazyn leku gotowego 6,2 4. Pracownia żywienia 15,1 pozajelitowego 5. Śluza czysta 3,9 6. Śluza brudna 6,3 7. Magazyn produktu 5,4 8. Magazyn produktu 4,1 9. Śluza czysta 4,2 10. Pracownia leków cytostatycznych 10,6 11. Magazyn leku gotowego 7,1 12. Magazyn leków 17, Wentylatornia 18, Korytarz 56,32 RAZEM: 174,66 Strona 8 z 51

9 9.2 Dane techniczne przebudowywanego wybranych pomieszczeń szpitala Dane techniczne Symbol Wartość Powierzchnia netto P n 174,66 Kubatura brutto V b 523,98 Wysokość kondygnacji H 3,0 Strona 9 z 51

10 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 9.3 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne Nr pom. 1. Biuro Nazwa pomieszczenia Magazyn leków gotowych Magazyn leków gotowych Pracownia żywienia pozajelitowego Urządzenia technologiczne wymagające stałego podłączenia Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 3 szt. /w tym jedna z modułem awaryjnym/. Gniazdo 230V porządkowe Gniazda 230V DATA 4 x 4 szt. Gniazdo komputerowe RJ45 6 x 2 szt. Gniazdo telefoniczne Interkom Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami 1 szt Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Interkom Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Gniazdo 230V /lodówka - zasil. z tabl. TSR lub TOR/ Interkom 2 szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 2 szt. /w tym jedna z modułem awaryjnym/ Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Gniazdo 230V porządkowe 2 szt. Gniazdo 230V dla komory laminarnej /dwa osobne obwody zasilane z TSR lub TOR/ 2 szt. Wymagane w pomieszczenia media Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Instalacja komputerowa; Instalacja telefoniczna; Instalacja interkomu; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja elektryczna; Instalacja interkomu; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja elektryczna; Instalacja interkomu; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Instalacja komputerowa; Instalacja telefoniczna; Instalacja interkomu ; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewno- Uwagi Rozbudowa już istniejącego pomieszczenia Drugi Interkom w istniejącej pracowni cytostatycznej Strona 10 z 51

11 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 5. Śluza czysta 6. Śluza brudna 7. Magazyn produktu 8. Magazyn leków gotowych Gniazdo telefoniczne 2 szt. Interkom 2 szt. Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Kinkiet nad umywalką Umywalka z baterią łokciową Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 2 szt. /w tym jedna z modułem awaryjnym/ Gniazdo 230V /lodówka - zasil. z tabl. TSR lub TOR/ Gniazdo 230V porządkowe 2 szt. Interkom Gniazdo telefoniczne Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Umywalka z baterią łokciową Okap wyciągowy x 500 mm Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Interkom wywiewna; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Podejście wodno-kanalizacyjne; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Podejście wodno-kanalizacyjne; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Instalacja telefoniczna; Instalacja interkomu ; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja elektryczna; Instalacja interkomu; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; 9. Śluza czysta Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 Instalacja c.o.; Strona 11 z 51

12 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 10. Pracownia leków cytostatycznych 11. Magazyn produktu 12. Magazyn leków z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Grzejnik w wykonaniu higienicznym* Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 2 szt. /w tym jedna z modułem awaryjnym/ Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Gniazdo 230V porządkowe 2 szt. Gniazdo 230V dla komory laminarnej /dwa osobne obwody zasilane z TSR lub TOR/ 2 szt. Gniazdo telefoniczne 2 szt. Interkom 2 szt. Okap wyciągowy x 600 mm 2 szt. Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 2 szt. /w tym jedna z modułem awaryjnym/ Gniazdo 230V /lodówka - zasil. z tabl. TSR lub TOR/ Gniazdo 230V porządkowe 2 szt. Interkom Gniazdo telefoniczne Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Umywalka z baterią łokciową Okap wyciągowy x 500 mm Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Interkom Grzejnik w wykonaniu higienicznym* Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Instalacja komputerowa; Instalacja telefoniczna; Instalacja interkomu ; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Podejście wodno-kanalizacyjne; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Instalacja telefoniczna; Instalacja interkomu ; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Strona 12 z 51

13 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 13. Wentylatorownia 14. Korytarz Gniazdo 230V porządkowe 2 szt. Umywalka porządkowa ze stali nierdzewnej z baterią Centra klimatyzacyjna N/W w wykonaniu higienicznym z odzyskiem i własną wytwornicą chłodu, automatyką oraz niezbędnym osprzętem Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 9 szt. /w tym trzy z modułem awaryjnym/. Gniazdo 230V porządkowe 4 szt. Oprawy ewakuacyjne Oprawy kierunkowe Oprawy oświetlenia nocnego (Ledy) 5szt. Podejście wodno-kanalizacyjne; Instalacja elektryczna; Instalacja ciepła technologicznego; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Wszystkie rozwiązania są wymaganiami minimalnymi i powinny zostać skorygowane o aktualne przepisy i rozporządzenia oraz wymagają ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym. * Uwaga: grzejniki dostarczy i zamontuje firma ERBUD S.A. w ramach prowadzonych prac związanych z modernizacja instalacji C.O. Strona 13 z 51

14 9.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 1). Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu +/ 10%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu oraz spełnienia wymagań Użytkownika i obowiązujących przepisów budowlanych. 2). Kubatury, podane w programie, są orientacyjne. 10. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Przygotowanie terenu budowy. Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów według aktualnych potrzeb oraz według przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. Podczas wykonywanych prac należy zabezpieczyć wszystkie czujniki dymowe znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac, w celu zapobiegnięcia fałszywych alarmów. Należy wykonać we własnym zakresie pomiarownie zużywanych na własne potrzeby mediów oraz zgłosić ten fakt do odpowiednich służb technicznych Szpitala celem odczytywania zużytych mediów. Rozliczenie prowadzone jest w cyklu miesięcznym, zaś stawki za media są stawkami jakie obowiązują Szpital z godnie z umowami zawartymi z poszczególnymi dostawcami. Strona 14 z 51

15 10.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia. Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmować będzie: - rozebranie starych okładzin ściennych i podłogowych, - demontaże stolarki drzwiowej; - rozebranie ścian działowych ceglanych; - skucie starej wylewki cementowej; - demontaż starych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, wod-kan, c.o.; - demontaż zbędnych konstrukcji uchwytów, mocowań, itp. - demontaż zbędnych kanałów wentylacyjnych, wraz z szczelnym zaślepieniem czynnych odcinków - wykonanie nowych ścian działowych; - wykonanie wylewki cementowej oraz wylewek samopoziomujących; - zaślepienie wnęki po windzie i pomalowanie tego fragmentu ściany; - wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych; - wykonanie niezbędnych instalacji teletechnicznych; - wykonanie niezbędnych instalacji p. poż.; - wykonanie niezbędnych instalacji wod./kan.; - wykonanie niezbędnych instalacji c.o.; - wykonanie niezbędnych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem; - ocieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z folią i płytą kartonowo-gipsową; - ocieplenie ścian zewnętrznych w szachtach instalacyjnych od strony wnętrza szachtów - wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych z kasetonów metalowych; powleczonych farbą antybakteryjną i antygrzybiczną; - wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego zmywalnego w zewnętrznym korytarzu; - wykonanie nowych okładzin ściennej tapeta z włókna szklanego pod powłokę malarską, oraz malowanie ścian korytarza i wentylatorowi, - wykonanie nowych okładzin podłogowych z wykładziny elektrostatycznej; - montaż stolarki drzwiowej drewnianej i PCV białej; - blokada okien w pozycji zamkniętej, doszczelnienie oraz oklejenie matową folią; - montaż okienek podawczych z PCV; - montaż drzwi szachtowych EI 60 na korytarzu; - zamknięcie wnęki na windę płytą kartonowo-gipsową; - montaż szczelnych zamknięć na szachtach w pomieszczeniach sterylnych; - podpięcie nowych przyborów sanitarnych; - montaż grzejników w nowych pomieszczeniach; - montaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego, p. poż.; 10.3 Wymagania z zakresu konstrukcji ścian działowych Modernizacja w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych polega na: wykonaniu wyburzeń ścianek działowych ceglanych; budowie nowych ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych Wymagania dotyczące architektury i wykończenia Strona 15 z 51

16 Rozwiązania materiałowe Podane poniżej przykładowe proporcje rozwiązań materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Rozwiązania architektoniczno-budowlane: Ściany wewnętrzne Ściany działowe z płyt kartonowo-gipsowych z wypełnieniem wełną mineralną z podwójnym płytowaniem gr. 15cm. na stelażu stalowym ocynkowanym. Ponadto w miejscu montażu urządzeń tj. umywalki, uchwyty, mocowania sprzętu medycznego, szyny itp. wykonać wzmocnienie z płyt OSB min. 22mm celem stabilnego zamocowania. Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną gr. 10cm o współczynniku przenika nie niższym niż 0,035 W/m*K, folią paroszczelną oraz płytą kartonowo-gipsową na stelażu, w miejsce grzejnika zabudować płytę typu OSB min. 22mm jako wzmocnienie pod stelaż grzejnika. Ocieplenie ściany zewnętrznej wraz z stelażem pod grzejnik wykona firma Remontowo - Budowlana Ryszard Smoleń w ramach kontraktu na ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych Szpitala od strony wewnętrznej. Stolarka drzwiowa wewnętrzna wejściowe- Drewniana, typowa, gładka, obustronnie laminowana lub fornirowana, skrzydło zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej, w drzwiach samozamykacze, okleinowane lub fornirowane; ościeżnice stalowe regulowane; drzwi wyposażone w klamki i szyldy ze stali nierdzewnej; zamki na wkładkę z kluczem (jeden typ klucza); drzwi do szachów jako drzwi p. poż. o odporności EI 60 z zamkiem na wkładkę (jeden typ klucza) Kolorystykę, rodzaj oraz wyposażenie uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Stolarka drzwiowa aluminiowa w śluzach: skrzydło drzwiowe aluminiowe w kolorze białym; przeszklone na całej wysokości; z samozamykaczami; klamka-klamka; min. szerokość przejścia 90cm; w razie konieczności matowa okleina na szybę; oznakowanie pomieszczenia nazwa pomieszczenia. Stolarka drzwiowa aluminiowa na korytarzu: skrzydło drzwiowe aluminiowe w RAL 7035; dwuskrzydłowe; skrzydło czynne 110cm, bierne 70cm; przeszklone na całej wysokości; szklenie szkłem bezpiecznym; Strona 16 z 51

17 samozamykaczami; klamka-klamka; w razie konieczności matowa okleina na szybę; oznakowanie pomieszczenia nazwa pomieszczenia. Stolarka okienna okienek podawczych: PCV w kolorze białym; Szklone; podwójne drzwiczki; klamka; Stolarka okienna zewnętrzna Istniejąca, należy doprowadzić do właściwego stanu technicznego, doszczelnić szczelinę dylatacyjną między kwaterami, okna doszczelnić i zablokować w pozycji zamkniętej, otwory po klamkach zaślepić. Wykonać matową okleinę na szybach. Zużyte elementy wymienić, całość doczyścić. Ścianki aluminiowe przeszklone z drzwiami przesuwnymi ( magazyn leków gotowych): aluminium w kolorze biały; pełne szklenie szybą bezpieczną; drzwi przesuwne szerokość min. 90cm; zamek na wkładkę; w razie konieczności matowa okleina na szybę; oznakowanie pomieszczenia nazwa pomieszczenia. Drzwi szachtowe rozwieralne 4szt: drzwi stalowe w RAL 7035; o odporności ogniowej EI 60; z zamkiem na jeden klucz pasujący do wszystkich zamków w szachtach klamka chrom; plakietka z opisem co znajduje się w szachcie; Sufity podwieszone sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm bez perforacji gładki, metalowy z szczelnymi klipsami dociskowymi powleczony specjalną farbą proszkową bakteriobójczą i grzybobójczą o wysokiej odporności na szorowanie > 500 cykli w kolorze białym wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem korytarza i wentylatorni sufit podwieszany systemowy kasetonowy moduł 60x60cm szorowalny, z powłoką nie przyciągającą kurz na konstrukcji nie widocznej z klipsami dociskowymi korytarz, wentylatornia Posadzki Pod wykładziny PCV należy wykonać wylewki samopoziomujące gr. 2-5mm, wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm z zastosowaniem listew zabezpieczających wyobleniowych, wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, Strona 17 z 51

18 klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43 o własności elektrycznej rezystencja skośna Ohm R1 5x10 R 10 /R2 5x10 R 10; oporze elektrycznym R 0; własności elektryczne napięcie powierzchniowe (EN 1815) < 2kV, w różnych zestawieniach kolorystycznych - wszystkie pomieszczenia oprócz korytarza, wentylatorni. wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43, w różnych zestawieniach kolorystycznych wentylatornia, korytarz Łączenia wykładzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wykładzin. Tynki wewnętrzne Nowe kat. IV cementowo- gipsowe, na narożnikach stosować narożniki ochronne. Malowanie Ściany malowane farba o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz odporności mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o dużej odporności mechanicznej, wysoka odporność na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi wentylatorownia, korytarz; farba o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznej o pełnej odporności mikrobiologicznej, bez plastyfikatorów i rozpuszczalników, z nanocząsteczkami srebra, o wysokiej odporności na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, o wysokiej odporności mechanicznej, odpornej na szorowanie i mycie ( przewidziana trwałość ponad krotne zmywanie ścian środkami dezynfekcyjnymi), do położenia na tapecie z włókna szklanego wszystkie pomieszczenia pracowni leków cytostatycznych i pracowni żywienia pozajelitowego. Oblicowanie ścian tapeta z włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej przeznaczona pod system farb odpornych na szorowanie - wszystkie pomieszczenia oprócz wentylatorowni. Zamknięcie szachtów instalacyjnych w pomieszczeniach w pomieszczeniach sterylnych szachty instalacyjnych należy zamknąć w sposób szczelny i za tapetować, wejście do szachtów należy oznakować. Strona 18 z 51

19 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz Nr pom. 1. Nazwa pomieszczenia Biuro Podłogi Ściany Sufity Uwagi Wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43 o własności elektrycznej rezystencja skośna Ohm R1 5x10 R 10 /R2 5x10 R 10; oporze elektrycznym R 0; własności elektryczne napięcie powierzchniowe (EN 1815) < 2kV. Tapeta z włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej przeznaczona pod system farb odpornych na szorowanie. Farba o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznej o pełnej odporności mikrobiologicznej, bez plastyfikatorów i rozpuszczalników, z nanocząsteczkami srebra, o wysokiej odporności na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, o wysokiej odporności mechanicznej, odpornej na szorowanie i mycie ( przewidziana trwałość ponad krotne zmywanie ścian środkami dezynfekcyjnymi), do położenia na tapecie z włókna szklanego. Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wym. 60x60cm bez perforacji gładki, metalowy z szczelnymi klipsami dociskowymi powleczony specjalną farba proszkowa, bakteriobójcza i grzybobójczą o wysokiej odporności na szorowanie > 500 cykli w kolorze białym. Pomieszczenie powiększane Strona 19 z 51

20 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 2. Magazyn leków gotowych Wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43 o własności elektrycznej rezystencja skośna Ohm R1 5x10 R 10 /R2 5x10 R 10; oporze elektrycznym R 0; własności elektryczne napięcie powierzchniowe (EN 1815) < 2kV. Tapeta z włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej przeznaczona pod system farb odpornych na szorowanie. Farba o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznej o pełnej odporności mikrobiologicznej, bez plastyfikatorów i rozpuszczalników, z nanocząsteczkami srebra, o wysokiej odporności na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, o wysokiej odporności mechanicznej, odpornej na szorowanie i mycie ( przewidziana trwałość ponad krotne zmywanie ścian środkami dezynfekcyjnymi), do położenia na tapecie z włókna szklanego. Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wym. 60x60cm bez perforacji gładki, metalowy z szczelnymi klipsami dociskowymi powleczony specjalną farba proszkowa, bakteriobójcza i grzybobójczą o wysokiej odporności na szorowanie > 500 cykli w kolorze białym. Pomieszczenie istniejące Strona 20 z 51

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, montażu kompletnych instalacji solarnych oraz kotłowni gazowo-olejowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Innowacji polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A, pod potrzeby: biurowe, informacyjne, doradcze, promocyjne, konkursowe, seminaryjno-konferencyjne,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo