SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP. Z O.O. Strona 1 z 51

2 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Adres obiektu budowlanego 1.3 Nazwa i adres Inwestora 1.4 Jednostka projektowa 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 3.1 Wstęp 3.2 Przedmiot opracowania 3.3 Efekt inwestycji 4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV). II. CZĘŚĆ OPISOWA 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych 6.1 Lokalizacja 6.2 Podstawowa dane liczbowe 6.3 Wytyczne projektowe 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 7.1 Dokumenty formalno-prawne 7.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji Zagospodarowanie terenu Uzbrojenie terenu i zasilania w media 7.3 Uwarunkowania techniczne 7.4 Organizacja budowy 7.5 Inwestor Zastępczy 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 9.1 Zestawienie powierzchni pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 9.2 Dane techniczne przebudowywanych pomieszczeń szpitala 9.3 Zestawienie technologiczne- wymagania minimalne 9.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów powierzchni i kubatury lub wskaźników 10. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 10.1 Przygotowanie terenu budowy 10.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 10.3 Wymagania z zakresu konstrukcji ścian działowych 10.4 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia Rozwiązania materiałowe Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz 10.5 Wymagania w zakresie instalacji wod-kan Projektowane wewnętrzne instalacje wod-kan Opis ogólny Instalacja wodociągowa Strona 2 z 51

3 Instalacja p.poż (hydrauliczna-wodna) Kanalizacja sanitarna Wyposażenie i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych Zabezpieczenia ognioochronne Uwagi ogólne 10.6 Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania Próba ciśnieniowa i płukanie zładu, izolacja Uwagi końcowe 10.7 Wymagania w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 10.8 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 10.9 Wymagania dotyczące sieci teletechnicznych Instalacja sieci telefonicznych Instalacja sieci komputerowej Zabezpieczenie p.poż modernizowanych pomieszczeń Wymagania dotyczące przygotowania terenu Uwagi ogólne 11. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 11.1 Zakres prac projektowych 11.2 Warunki odbioru prac projektowych 11.3 Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych 11.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 11.5 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 11.6 Wymagania dotyczące wykonania robót 11.7 Dokumentacja budowy 11.8 Odbiory 11.9 Podstawa płatności Ochrona środowiska w czasie wykonania robót Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót Ochrona własności publicznej i prywatnej Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót Stosowanie się do przepisów prawa Dokumenty odniesienia III CZĘŚĆ INFORMACYJNA 12. Informacje ogólne 12.1 Dokumenty administracyjno-techniczne 12.2 Prace projektowe 12.3 Istniejące opracowania projektowe IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 13. Przepisy związane V. ZAŁACZNIKI Rysunki Zdjęcia Strona 3 z 51

4 I. DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń dla pracowni leków cytostatycznych i pracowni żywienia pozajelitowego w Aptece Szpitalnej. 1.2 Adres obiektu budowlanego: os. Złotej Jesieni Kraków 1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni Karków 1.4 Jednostka projektowa Dział Infrastruktury Szpitalnej 2. Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy, wizja lokalna, uzgodnienia z użytkownikiem, obowiązujące normy i przepisy, 3. Cel opracowania 3.1 Wstęp Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. jest wieloprofilowym i wysokospecjalistycznym podmiotem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych w większości rodzajów świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest jednym z największych szpitali w Małopolsce, posiada ok. 600 łóżek. Posiada 22 oddziały w pełnym przekroju specjalizacji, na których w ostatnich latach hospitalizowanych jest corocznie ok pacjentów, oraz zespół przyszpitalnych poradni specjalistycznych obsługujących rocznie ok pacjentów ambulatoryjnych. Misją Szpitala jest kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokajanie najbardziej złożonych potrzeb zdrowotnych pacjentów, przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych technologii diagnostycznych i leczniczych oraz przy uwzględnieniu wysokiej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych. Strona 4 z 51

5 3.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik SIWZ do przetargu na wykonanie robot budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń dla pracowni leków cytostatycznych i pracowni żywienia pozajelitowego Aptece Szpitalnej. Załącznikiem do części opisowej programu funkcjonalno-użytkowym jest rzut adaptowanych pomieszczeń. Niniejszy program w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zweryfikować zaproponowany przez Zamawiającego układ funkcjonalny w sposób zgodny z przepisami: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. 3.3 Efekt inwestycji Efektem inwestycji będzie powiększenie istniejącej pracowni leków cytostatycznych o kolejne loże laminarne co umożliwi zwiększenie produkcji potrzebnych leków dla oddziałów hematologii oraz onkologii klinicznej oraz utworzenie nowej pracowni żywienia pozajelitowego. 4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV). Zakres prac projektowych: Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Specjalne usługi projektowe Usługi projektowania wnętrz Roboty w zakresie instalacji budowlanych: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Izolacja cieplna Roboty sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Strona 5 z 51

6 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Układanie stropów podwieszonych Instalowanie ścianek działowych Pokrywanie podłóg Kładzenie płytek Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Roboty malarskie i szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. II. CZĘŚĆ OPISOWA 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych adaptacji pomieszczeń, oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej tychże prac. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych, sporządzenie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych 6.1 Lokalizacja Zespół pomieszczeń objętych zakresem opracowania usytuowany jest na niskim parterze w segmentach B-5 w Aptece Szpitalnej w budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., położonego na os. Złotej Jesieni 1 w Krakowie. Strona 6 z 51

7 6.2 Podstawowe dane liczbowe powierzchnia użytkowa [m 2 ] powierzchnia komunikacji [m 2 ] kubatura [m 3 ] 174,66 56,32 523, Wytyczne projektowe Wyżej wymieniona inwestycja ma na celu adaptację pomieszczeń na pracownię leków cytostatycznych i pracownię żywienia wraz z częścią magazynową w Aptece Szpitalnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., tak aby spełniały one wymogi przewidziane przepisami prawa, a w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r, (Dz. U. Nr 0 poz. 739). Modernizacja ma na celu zapewnienie w/w. warunków z uwzględnieniem możliwości technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej. 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określać będą: 7.1 Dokumenty formalno-prawne oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością, koncepcja dołączona do programu funkcjonalno-użytkowego. 7.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji Zagospodarowanie terenu. W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu Uzbrojenie terenu i zasilanie w media. Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejących sieci znajdujących się przy budynku Szpitala. 7.3 Uwarunkowania techniczne Wyburzenia ścian działowych oraz budowa nowych ścianek z płyt kartonowogipsowych nie narusza układu konstrukcyjnego budynku. 7.4 Organizacja budowy W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano montażowe i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących części Apteki Szpitalnej. 7.5 Inwestor Zastępczy Zamawiający nie przewiduje powołania Inwestora Zastępczego. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, dokonał wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania w obecności Jego przedstawiciela. Strona 7 z 51

8 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Adaptacja pomieszczeń szpitala stanowiąca przedmiot zamówienia powinna zostać wykonana przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Przedmiot inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowane działy i elementy budowlano instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej. Należy w taki sposób zrealizować budowę, aby pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych był optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego budynku. 9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polską Normą (PN-ISO 9836:1997). 9.1 Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa [m 2 ] 1. Biuro 14,54 2. Magazyn leku gotowego 4,7 3. Magazyn leku gotowego 6,2 4. Pracownia żywienia 15,1 pozajelitowego 5. Śluza czysta 3,9 6. Śluza brudna 6,3 7. Magazyn produktu 5,4 8. Magazyn produktu 4,1 9. Śluza czysta 4,2 10. Pracownia leków cytostatycznych 10,6 11. Magazyn leku gotowego 7,1 12. Magazyn leków 17, Wentylatornia 18, Korytarz 56,32 RAZEM: 174,66 Strona 8 z 51

9 9.2 Dane techniczne przebudowywanego wybranych pomieszczeń szpitala Dane techniczne Symbol Wartość Powierzchnia netto P n 174,66 Kubatura brutto V b 523,98 Wysokość kondygnacji H 3,0 Strona 9 z 51

10 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 9.3 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne Nr pom. 1. Biuro Nazwa pomieszczenia Magazyn leków gotowych Magazyn leków gotowych Pracownia żywienia pozajelitowego Urządzenia technologiczne wymagające stałego podłączenia Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 3 szt. /w tym jedna z modułem awaryjnym/. Gniazdo 230V porządkowe Gniazda 230V DATA 4 x 4 szt. Gniazdo komputerowe RJ45 6 x 2 szt. Gniazdo telefoniczne Interkom Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami 1 szt Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Interkom Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Gniazdo 230V /lodówka - zasil. z tabl. TSR lub TOR/ Interkom 2 szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 2 szt. /w tym jedna z modułem awaryjnym/ Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Gniazdo 230V porządkowe 2 szt. Gniazdo 230V dla komory laminarnej /dwa osobne obwody zasilane z TSR lub TOR/ 2 szt. Wymagane w pomieszczenia media Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Instalacja komputerowa; Instalacja telefoniczna; Instalacja interkomu; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja elektryczna; Instalacja interkomu; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja elektryczna; Instalacja interkomu; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Instalacja komputerowa; Instalacja telefoniczna; Instalacja interkomu ; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewno- Uwagi Rozbudowa już istniejącego pomieszczenia Drugi Interkom w istniejącej pracowni cytostatycznej Strona 10 z 51

11 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 5. Śluza czysta 6. Śluza brudna 7. Magazyn produktu 8. Magazyn leków gotowych Gniazdo telefoniczne 2 szt. Interkom 2 szt. Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Kinkiet nad umywalką Umywalka z baterią łokciową Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 2 szt. /w tym jedna z modułem awaryjnym/ Gniazdo 230V /lodówka - zasil. z tabl. TSR lub TOR/ Gniazdo 230V porządkowe 2 szt. Interkom Gniazdo telefoniczne Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Umywalka z baterią łokciową Okap wyciągowy x 500 mm Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Interkom wywiewna; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Podejście wodno-kanalizacyjne; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Podejście wodno-kanalizacyjne; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Instalacja telefoniczna; Instalacja interkomu ; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja elektryczna; Instalacja interkomu; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; 9. Śluza czysta Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 Instalacja c.o.; Strona 11 z 51

12 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 10. Pracownia leków cytostatycznych 11. Magazyn produktu 12. Magazyn leków z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Grzejnik w wykonaniu higienicznym* Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 2 szt. /w tym jedna z modułem awaryjnym/ Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Gniazdo 230V porządkowe 2 szt. Gniazdo 230V dla komory laminarnej /dwa osobne obwody zasilane z TSR lub TOR/ 2 szt. Gniazdo telefoniczne 2 szt. Interkom 2 szt. Okap wyciągowy x 600 mm 2 szt. Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 2 szt. /w tym jedna z modułem awaryjnym/ Gniazdo 230V /lodówka - zasil. z tabl. TSR lub TOR/ Gniazdo 230V porządkowe 2 szt. Interkom Gniazdo telefoniczne Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Umywalka z baterią łokciową Okap wyciągowy x 500 mm Grzejnik w wykonaniu higienicznym* 1szt. Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym i modułem awaryjnym Gniazdo 230V porządkowe Interkom Grzejnik w wykonaniu higienicznym* Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Instalacja komputerowa; Instalacja telefoniczna; Instalacja interkomu ; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Podejście wodno-kanalizacyjne; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Instalacja telefoniczna; Instalacja interkomu ; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja c.o.; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Strona 12 z 51

13 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 13. Wentylatorownia 14. Korytarz Gniazdo 230V porządkowe 2 szt. Umywalka porządkowa ze stali nierdzewnej z baterią Centra klimatyzacyjna N/W w wykonaniu higienicznym z odzyskiem i własną wytwornicą chłodu, automatyką oraz niezbędnym osprzętem Oprawa sufitowa stropowa 600x600 EVG 418 z kloszem mlecznym 9 szt. /w tym trzy z modułem awaryjnym/. Gniazdo 230V porządkowe 4 szt. Oprawy ewakuacyjne Oprawy kierunkowe Oprawy oświetlenia nocnego (Ledy) 5szt. Podejście wodno-kanalizacyjne; Instalacja elektryczna; Instalacja ciepła technologicznego; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Wszystkie rozwiązania są wymaganiami minimalnymi i powinny zostać skorygowane o aktualne przepisy i rozporządzenia oraz wymagają ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym. * Uwaga: grzejniki dostarczy i zamontuje firma ERBUD S.A. w ramach prowadzonych prac związanych z modernizacja instalacji C.O. Strona 13 z 51

14 9.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 1). Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu +/ 10%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu oraz spełnienia wymagań Użytkownika i obowiązujących przepisów budowlanych. 2). Kubatury, podane w programie, są orientacyjne. 10. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Przygotowanie terenu budowy. Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów według aktualnych potrzeb oraz według przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. Podczas wykonywanych prac należy zabezpieczyć wszystkie czujniki dymowe znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac, w celu zapobiegnięcia fałszywych alarmów. Należy wykonać we własnym zakresie pomiarownie zużywanych na własne potrzeby mediów oraz zgłosić ten fakt do odpowiednich służb technicznych Szpitala celem odczytywania zużytych mediów. Rozliczenie prowadzone jest w cyklu miesięcznym, zaś stawki za media są stawkami jakie obowiązują Szpital z godnie z umowami zawartymi z poszczególnymi dostawcami. Strona 14 z 51

15 10.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia. Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmować będzie: - rozebranie starych okładzin ściennych i podłogowych, - demontaże stolarki drzwiowej; - rozebranie ścian działowych ceglanych; - skucie starej wylewki cementowej; - demontaż starych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, wod-kan, c.o.; - demontaż zbędnych konstrukcji uchwytów, mocowań, itp. - demontaż zbędnych kanałów wentylacyjnych, wraz z szczelnym zaślepieniem czynnych odcinków - wykonanie nowych ścian działowych; - wykonanie wylewki cementowej oraz wylewek samopoziomujących; - zaślepienie wnęki po windzie i pomalowanie tego fragmentu ściany; - wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych; - wykonanie niezbędnych instalacji teletechnicznych; - wykonanie niezbędnych instalacji p. poż.; - wykonanie niezbędnych instalacji wod./kan.; - wykonanie niezbędnych instalacji c.o.; - wykonanie niezbędnych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem; - ocieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z folią i płytą kartonowo-gipsową; - ocieplenie ścian zewnętrznych w szachtach instalacyjnych od strony wnętrza szachtów - wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych z kasetonów metalowych; powleczonych farbą antybakteryjną i antygrzybiczną; - wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego zmywalnego w zewnętrznym korytarzu; - wykonanie nowych okładzin ściennej tapeta z włókna szklanego pod powłokę malarską, oraz malowanie ścian korytarza i wentylatorowi, - wykonanie nowych okładzin podłogowych z wykładziny elektrostatycznej; - montaż stolarki drzwiowej drewnianej i PCV białej; - blokada okien w pozycji zamkniętej, doszczelnienie oraz oklejenie matową folią; - montaż okienek podawczych z PCV; - montaż drzwi szachtowych EI 60 na korytarzu; - zamknięcie wnęki na windę płytą kartonowo-gipsową; - montaż szczelnych zamknięć na szachtach w pomieszczeniach sterylnych; - podpięcie nowych przyborów sanitarnych; - montaż grzejników w nowych pomieszczeniach; - montaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego, p. poż.; 10.3 Wymagania z zakresu konstrukcji ścian działowych Modernizacja w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych polega na: wykonaniu wyburzeń ścianek działowych ceglanych; budowie nowych ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych Wymagania dotyczące architektury i wykończenia Strona 15 z 51

16 Rozwiązania materiałowe Podane poniżej przykładowe proporcje rozwiązań materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Rozwiązania architektoniczno-budowlane: Ściany wewnętrzne Ściany działowe z płyt kartonowo-gipsowych z wypełnieniem wełną mineralną z podwójnym płytowaniem gr. 15cm. na stelażu stalowym ocynkowanym. Ponadto w miejscu montażu urządzeń tj. umywalki, uchwyty, mocowania sprzętu medycznego, szyny itp. wykonać wzmocnienie z płyt OSB min. 22mm celem stabilnego zamocowania. Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną gr. 10cm o współczynniku przenika nie niższym niż 0,035 W/m*K, folią paroszczelną oraz płytą kartonowo-gipsową na stelażu, w miejsce grzejnika zabudować płytę typu OSB min. 22mm jako wzmocnienie pod stelaż grzejnika. Ocieplenie ściany zewnętrznej wraz z stelażem pod grzejnik wykona firma Remontowo - Budowlana Ryszard Smoleń w ramach kontraktu na ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych Szpitala od strony wewnętrznej. Stolarka drzwiowa wewnętrzna wejściowe- Drewniana, typowa, gładka, obustronnie laminowana lub fornirowana, skrzydło zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej, w drzwiach samozamykacze, okleinowane lub fornirowane; ościeżnice stalowe regulowane; drzwi wyposażone w klamki i szyldy ze stali nierdzewnej; zamki na wkładkę z kluczem (jeden typ klucza); drzwi do szachów jako drzwi p. poż. o odporności EI 60 z zamkiem na wkładkę (jeden typ klucza) Kolorystykę, rodzaj oraz wyposażenie uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Stolarka drzwiowa aluminiowa w śluzach: skrzydło drzwiowe aluminiowe w kolorze białym; przeszklone na całej wysokości; z samozamykaczami; klamka-klamka; min. szerokość przejścia 90cm; w razie konieczności matowa okleina na szybę; oznakowanie pomieszczenia nazwa pomieszczenia. Stolarka drzwiowa aluminiowa na korytarzu: skrzydło drzwiowe aluminiowe w RAL 7035; dwuskrzydłowe; skrzydło czynne 110cm, bierne 70cm; przeszklone na całej wysokości; szklenie szkłem bezpiecznym; Strona 16 z 51

17 samozamykaczami; klamka-klamka; w razie konieczności matowa okleina na szybę; oznakowanie pomieszczenia nazwa pomieszczenia. Stolarka okienna okienek podawczych: PCV w kolorze białym; Szklone; podwójne drzwiczki; klamka; Stolarka okienna zewnętrzna Istniejąca, należy doprowadzić do właściwego stanu technicznego, doszczelnić szczelinę dylatacyjną między kwaterami, okna doszczelnić i zablokować w pozycji zamkniętej, otwory po klamkach zaślepić. Wykonać matową okleinę na szybach. Zużyte elementy wymienić, całość doczyścić. Ścianki aluminiowe przeszklone z drzwiami przesuwnymi ( magazyn leków gotowych): aluminium w kolorze biały; pełne szklenie szybą bezpieczną; drzwi przesuwne szerokość min. 90cm; zamek na wkładkę; w razie konieczności matowa okleina na szybę; oznakowanie pomieszczenia nazwa pomieszczenia. Drzwi szachtowe rozwieralne 4szt: drzwi stalowe w RAL 7035; o odporności ogniowej EI 60; z zamkiem na jeden klucz pasujący do wszystkich zamków w szachtach klamka chrom; plakietka z opisem co znajduje się w szachcie; Sufity podwieszone sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm bez perforacji gładki, metalowy z szczelnymi klipsami dociskowymi powleczony specjalną farbą proszkową bakteriobójczą i grzybobójczą o wysokiej odporności na szorowanie > 500 cykli w kolorze białym wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem korytarza i wentylatorni sufit podwieszany systemowy kasetonowy moduł 60x60cm szorowalny, z powłoką nie przyciągającą kurz na konstrukcji nie widocznej z klipsami dociskowymi korytarz, wentylatornia Posadzki Pod wykładziny PCV należy wykonać wylewki samopoziomujące gr. 2-5mm, wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm z zastosowaniem listew zabezpieczających wyobleniowych, wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, Strona 17 z 51

18 klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43 o własności elektrycznej rezystencja skośna Ohm R1 5x10 R 10 /R2 5x10 R 10; oporze elektrycznym R 0; własności elektryczne napięcie powierzchniowe (EN 1815) < 2kV, w różnych zestawieniach kolorystycznych - wszystkie pomieszczenia oprócz korytarza, wentylatorni. wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43, w różnych zestawieniach kolorystycznych wentylatornia, korytarz Łączenia wykładzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wykładzin. Tynki wewnętrzne Nowe kat. IV cementowo- gipsowe, na narożnikach stosować narożniki ochronne. Malowanie Ściany malowane farba o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz odporności mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o dużej odporności mechanicznej, wysoka odporność na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi wentylatorownia, korytarz; farba o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznej o pełnej odporności mikrobiologicznej, bez plastyfikatorów i rozpuszczalników, z nanocząsteczkami srebra, o wysokiej odporności na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, o wysokiej odporności mechanicznej, odpornej na szorowanie i mycie ( przewidziana trwałość ponad krotne zmywanie ścian środkami dezynfekcyjnymi), do położenia na tapecie z włókna szklanego wszystkie pomieszczenia pracowni leków cytostatycznych i pracowni żywienia pozajelitowego. Oblicowanie ścian tapeta z włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej przeznaczona pod system farb odpornych na szorowanie - wszystkie pomieszczenia oprócz wentylatorowni. Zamknięcie szachtów instalacyjnych w pomieszczeniach w pomieszczeniach sterylnych szachty instalacyjnych należy zamknąć w sposób szczelny i za tapetować, wejście do szachtów należy oznakować. Strona 18 z 51

19 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz Nr pom. 1. Nazwa pomieszczenia Biuro Podłogi Ściany Sufity Uwagi Wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43 o własności elektrycznej rezystencja skośna Ohm R1 5x10 R 10 /R2 5x10 R 10; oporze elektrycznym R 0; własności elektryczne napięcie powierzchniowe (EN 1815) < 2kV. Tapeta z włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej przeznaczona pod system farb odpornych na szorowanie. Farba o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznej o pełnej odporności mikrobiologicznej, bez plastyfikatorów i rozpuszczalników, z nanocząsteczkami srebra, o wysokiej odporności na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, o wysokiej odporności mechanicznej, odpornej na szorowanie i mycie ( przewidziana trwałość ponad krotne zmywanie ścian środkami dezynfekcyjnymi), do położenia na tapecie z włókna szklanego. Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wym. 60x60cm bez perforacji gładki, metalowy z szczelnymi klipsami dociskowymi powleczony specjalną farba proszkowa, bakteriobójcza i grzybobójczą o wysokiej odporności na szorowanie > 500 cykli w kolorze białym. Pomieszczenie powiększane Strona 19 z 51

20 I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 2. Magazyn leków gotowych Wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43 o własności elektrycznej rezystencja skośna Ohm R1 5x10 R 10 /R2 5x10 R 10; oporze elektrycznym R 0; własności elektryczne napięcie powierzchniowe (EN 1815) < 2kV. Tapeta z włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej przeznaczona pod system farb odpornych na szorowanie. Farba o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznej o pełnej odporności mikrobiologicznej, bez plastyfikatorów i rozpuszczalników, z nanocząsteczkami srebra, o wysokiej odporności na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, o wysokiej odporności mechanicznej, odpornej na szorowanie i mycie ( przewidziana trwałość ponad krotne zmywanie ścian środkami dezynfekcyjnymi), do położenia na tapecie z włókna szklanego. Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wym. 60x60cm bez perforacji gładki, metalowy z szczelnymi klipsami dociskowymi powleczony specjalną farba proszkowa, bakteriobójcza i grzybobójczą o wysokiej odporności na szorowanie > 500 cykli w kolorze białym. Pomieszczenie istniejące Strona 20 z 51

OPIS ZAMÓWIENIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNĘTRZN POMIESZCZEŃ

OPIS ZAMÓWIENIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNĘTRZN POMIESZCZEŃ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PRZY DOCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni 1 31-826 Karków

1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni 1 31-826 Karków ZADANIE NR 2 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI WYBRANYCH POMIESZCZEŃ Z DOSTOSOWANIEM ICH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI SEG. C-1 POZ.-1 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ PO ZAKŁADZIE ENDOSKOPII NA POTRZEBY SALI ODPRAW I GABINETU W SEGMENCIE C1 NA POZIOMIE 0

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ PO ZAKŁADZIE ENDOSKOPII NA POTRZEBY SALI ODPRAW I GABINETU W SEGMENCIE C1 NA POZIOMIE 0 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ PO ZAKŁADZIE ENDOSKOPII NA POTRZEBY SALI ODPRAW I GABINETU W SEGMENCIE C1 NA POZIOMIE 0 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU)

Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Nr postępowania 17/2012 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Remont i adaptacja dwóch pomieszczeń w suterynie budynku głównego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O

RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O ZADANIE NR 1 SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI WĘZŁÓW SANITARNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALA W SEG. B-1 I B-3 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

5 II. CZĘŚĆ OPISOWA 6 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 6 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość oddziału i zakres robót budowlanych

5 II. CZĘŚĆ OPISOWA 6 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 6 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość oddziału i zakres robót budowlanych PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SZPITALA NA ODDZIAŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 4 1. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) Suwałki, 562 94 21 dnia 13.03.2012r. fax (0-87) 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ZD-projekt HTS Spółka z o.o Kraków, ul. Ujastek 1

BIURO PROJEKTÓW ZD-projekt HTS Spółka z o.o Kraków, ul. Ujastek 1 ZD-projekt HTS Spółka z o.o. 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1 Tel. (012) 644-06-98, Fax: (012) 643-72-99, skrytka pocztowa 86 Konto Bankowe: 10601392-320000006728 BPH S.A. II Oddział Kraków NIP: 678-002-68-62,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U KRAKÓW UL. GEN. BOLESŁAWA ROI 4/1 BUDYNEK NR 2A KARTY WYPOSAŻENIA I WYTYCZNYCH BUDOWLANO INSTALACYJNYCH CZ.

AB-PROJEKT F.P.H.U KRAKÓW UL. GEN. BOLESŁAWA ROI 4/1 BUDYNEK NR 2A KARTY WYPOSAŻENIA I WYTYCZNYCH BUDOWLANO INSTALACYJNYCH CZ. AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-606 KRAKÓW UL. GEN. BOLESŁAWA ROI 4/1 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - BUDOWA BUDYNKU NR 2A, W S.P.S.Z.O.Z. ZDROJE W SZCZECINIE PRZY UL. MĄCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 12 grudnia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Adres Inwestycji: Gdańsk ul. Do Studzienki 16A

Adres Inwestycji: Gdańsk ul. Do Studzienki 16A Remont wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Adres Inwestycji: Gdańsk ul. Do Studzienki 16A Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki redukcyjne PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA 31-436 Kraków ul. Wieniawskiego 38/1 tel. 601-51-66-64 prosanit@instalator.pl Obiekt: Małopolski Urząd Wojewódzki Adres: Kraków ul. Basztowa 22 Stadium: PB +

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu `Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I 84 WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 13. Przepisy związane 84 V. ZAŁACZNIKI

IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I 84 WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 13. Przepisy związane 84 V. ZAŁACZNIKI PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA POWIEKSZENIA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O SPIS TREŚCI: I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 STOLARKA i ŚLUSARKA Obiekt: Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dz. nr ew. 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu I. Lokalizacja Pomieszczenia objęte zakresem remontu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz Załącznik nr 1 Projekt Techniczny Dokumentacja projektowa dotycząca remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA OŚRODKA HIPERBARII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA OŚRODKA HIPERBARII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA OŚRODKA HIPERBARII PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA OŚRODKA HIPERBARII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA

Bardziej szczegółowo

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Spis treści: 1. Inwestor 2. Lokalizacja budynku szkoły. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ DLA UTWORZENIA KRIOKOMORY W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ DLA UTWORZENIA KRIOKOMORY W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ DLA UTWORZENIA KRIOKOMORY W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 (MODYFIKACJA)

ZAŁĄCZNIK NR 7 (MODYFIKACJA) ZAŁĄCZNIK NR 7 (MODYFIKACJA) PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW w e W r o c ł a w i u S p ó ł k a z o. o NIP 899-15-16-618 50-453 Wrocław ul. Hercena 3-5 tel. 071/344-70-65, tel/fax 341-81-26 e-mail: wubepe@wubepe.com.pl Bank Zachodni WBK

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA Katowice ul. Tysiąclecia Gliwice ul. Rapackiego 5/6

ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA Katowice ul. Tysiąclecia Gliwice ul. Rapackiego 5/6 1 ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA 40-873 Katowice ul. Tysiąclecia 1 44-104 Gliwice ul. Rapackiego 5/6 tel/fax: 2795 201, 606 646 434 e-mail: zrusek @ o2.pl. NIP: 969-001-52-30 konto: Bank Śląski S.A.w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie prac remontowych wybranych pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Adres zadania: segmenty B-1 poz. 0 Zamawiający: Szpital

Bardziej szczegółowo

1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69 wymiana 2 okien

1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69 wymiana 2 okien Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz pomieszczeń wraz z zakresem robót remontowych Powierzchnia w mkw. 1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W APTECE SZPITALNEJ Numer ogłoszenia: 530788-2013; data zamieszczenia: 20.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu nr 62 i WC na piętrze w budynku "B" Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20 Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA"

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MARIA 4. H A M M E R - B U D PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA" dla potrzeb PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ a n e k s d o t. P r a c o w n i R e n t g e n a w BZLR w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, wykonanie robót wraz z dostawą i montażem urządzeń Pracowni Elektrofizjologii

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni 1 31-826 Karków

1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni 1 31-826 Karków PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POKOJE HOTELOWE W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I GOSPODARCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORYTNICY lokalizacja : dz. nr 728 Korytnica, gm. Korytnica inwestor, : Szkoła Podstawowa im.h.sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Temat Projekt wykonawczy wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tychach

Temat Projekt wykonawczy wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tychach DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBOT BUDOWLANYCH Temat Projekt wykonawczy wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tychach Stadium

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Projekt remontu i modernizacji pomieszczeń przychodni na pierwszym piętrze budynku południowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT

OPIS TECHNICZNY I ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT Sieradz, 14-08-2015 r. Znak sprawy DKw 2210/62/15 OPIS TECHNICZNY I ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 1. ZAMAWIAJĄCY Zakład Karny w Sieradzu 98-200 Sieradz ul. Orzechowa 5 Nr faks (43) 827 06 21 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

I. DANE OGÓLNE. 1. Dane ewidencyjne: 2. Podstawa opracowania:

I. DANE OGÓLNE. 1. Dane ewidencyjne: 2. Podstawa opracowania: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZENIA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA 0I0M ZAŁĄCZNIK NR 7 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZENIA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA OIOM W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo