ANSYS Opis wybranych rozkazów Utility Menu i przycisków pasków narzędziowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANSYS Opis wybranych rozkazów Utility Menu i przycisków pasków narzędziowych"

Transkrypt

1 ANSYS Opis wybranych rozkazów Utility Menu i przycisków pasków narzędziowych Listwa przycisków predefiniowanych Menu narzędziowe systemu ( Utility Menu ) Okno rozkazów systemu Listwa przycisków programowalnych Listwa przycisków sterowania obrazem Menu główne systemu ANSYS Obszar roboczy systemu ANSYS wyświetlanie grafiki - Listwa statusu (stanu) systemu *) ZZI, WIL, PW - materiały do użytku wewnętrznego M-1

2 OPIS PRZYCISKÓW OKNA SYSTEMU ANSYS... 3 LISTWA PRZYCISKÓW PREDEFINIOWANYCH I OKNO ROZKAZÓW SYSTEMU LISTWA PRZYCISKÓW PROGRAMOWALNYCH (MACRA)... 4 LISTWA STATUSU (STANU) SYSTEMU... 4 LISTWA PRZYCISKÓW STEROWANIA OBRAZEM... 4 MENU NARZĘDZIOWE SYSTEMU ANSYS- PRZEGLĄD ROZKAZÓW... 5 MENU FILE OPERACJE NA PLIKACH... 7 MENU SELECT WYBÓR OBIEKTÓW SYSTEMU... 8 KRYTERIUM WYBORU... 8 TYP OBIEKTU SYSTEMU ANSYS... 8 MENU LIST LISTY OBIEKTÓW I ICH WŁAŚCIWOŚCI... 9 MENU PLOT - RYSOWANIE OBIEKTÓW NA EKRANIE ROBOCZYM MENU PLOTCTRLS - PARAMETRY RYSOWANIA OBIEKTÓW MENU WORKPLANE PŁASZCZYZNY ROBOCZE MENU PARAMETERS PARAMETRY SKALARNE I WEKTOROWE MENU MACRO MAKRA SYSTEMU ANSYS MENU MENUCTRLS ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM SYSTEMU MENU MENUCTRLS ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM SYSTEMU MENU HELP SYSTEM HELP NAJCZĘŚCIEJ I CZĘSTO UŻYWANE ROZKAZY MENU I PRZYCISKI M-2

3 Opis przycisków okna systemu ANSYS Listwa przycisków predefiniowanych i okno rozkazów systemu. Linia komend systemu Odblokowanie zawieszonego systemu (próba) Wyświetlenie ukrytych okien Wywołanie systemu HELP Uruchomienie kreatora raportów HTML Przechwycenie obrazu z okna roboczego, zapis do pliku lub na drukarkę. Wyświetlenie okna z alternatywnymi przyciskami sterowania obrazem Zapis wszystkich informacji o zadaniu do pliku bazy systemu jobname*.db Wczytanie wybranego pliku jako bazy danych systemu ANSYS Wyczyszczenie aktualnej bazy danych systemu ANSYS * jobname nazwa zadania wyświetlana w listwie tytułowej i oknie roboczym, nada przy uruchamianiu systemu ANSYS M-3

4 Listwa przycisków programowalnych (macra) Wywołanie okna zmiany jakości grafiki w oknie roboczym (POWERGRAPH / FULL) Zamknięcie systemu z możliwością zapisu stanu bazy systemu do pliku. Odczytanie stanu bazy danych z ostatniego zapisu na dysk Zapisanie stanu bazy systemu do pliku bazy danych jobname*.db Listwa statusu (stanu) systemu Okno informacyjne o aktualnie wykonywanej operacji. Aktualne żądania systemu ANSYS. Aktualny typ materiału (mat=1), typ elementu (type=1), oraz tzw. real constans (real=1) Listwa przycisków sterowania obrazem Zmiana aktywnego okna roboczego Predefiniowane widoki aksonometryczne Rzuty na płaszczyzny XYZ Dopasowanie skali do wielkości rysunku Powiększenie wybranego fragmentu Powrót do poprzedniego powiększenia Powiększenia Zmniejszenie Przesunięcia i obroty względem osi Kąt obrotu Zmiana stylu pracy myszki M-4

5 Menu narzędziowe systemu ANSYS- przegląd rozkazów Operacje na plikach systemu ANSYS Wybór obiektów systemu ANSYS. Listy obiektów i ich właściwości Rysowanie obiektów na ekranie roboczym Ustawienia parametrów rysowania M-5

6 Sterowanie płaszczyznami roboczymi Parametry definiowane przez użytkownika, skalarne i wektorowe.. Tworzenie i zarządzanie makrami systemu ANSYS Zarządzanie środowiskiem systemu ANSYS Help systemu ANSYS M-6

7 Menu FILE operacje na plikach Clear & Start New Change Jobname Change Directory Change Title Resume Jobname.db Resum from Wyczyszczenie aktualnej bazy danych systemu ANSYS Zmiana nazwy zadania (i nazw plików związanych z zadaniem) Zmiana katalogu roboczego (i miejsca zapisu plików) Opis (72 znaki) zadania umieszczany w plikach wynikowych Wyczyszczenie aktualnej bazy i odczytanie stanu bazy danych z ostatniego zapisu na dysk. Jobname oznacza aktualna nazwę zadania Operacja jak wyżej, ale z możliwością wskazania dowolnego pliku *.db będącego zapisem bazy systemu ANSYS Save as Jobname.db Zapisanie stanu bazy systemu do pliku bazy danych jobname*.db w aktualnym katalogu roboczym Save as Write DB log file Read Input from Switch output to List File Operations ANSYS File Options Import Export Raport Generator Exit Operacja jak wyżej z możliwością wyboru nazwy pliku i katalogu zapisu. Aktualna nazwa zadania Jobname nie ulega zmianie Zapis echa rozkazów wykonywanych podczas pracy z systemem ANSYS do pliku - logu. Operacje nieistotne z punktu widzenia MES są podczas zapisu traktowane jako komentarz Wczytanie makra, programu, logu i wykonanie zapisanych tam poleceń Umożliwia mi.in. zmianę nazwy pliku Import plików z systemów CAD Uruchomienie kreatora raportów HTML Zakończenie pracy. Umożliwia zapis bazy systemu do pliku. M-7

8 Menu SELECT wybór obiektów systemu Entities Component Manager Comp/Assebly Parts Everything Umożliwia wybór obiektów systemu ANSYS (na ekranie roboczym wyświetlone zostaną tylko obiekty wybrane, wszelkie operacje systemu ANSYS dotyczyć będą tylko obiektów wybranych) przez określenie kryterium wyboru Anuluje poprzednie operacje wyboru obiektów. Wszystkie obiekty będą traktowane jako wybrane. Everything Below Dla wskazanego typu już wybranych obiektów automatycznie wybrane zostaną wszystkie obiekty podrzędne Kryterium wyboru Typ obiektu systemu ANSYS By Num / Pick Attached to By Location By Attributes Exterior By Results By Elem Name Live Elem s Adjacent to By Hard Points Concatenated By Length / Rad Elements X X X X X X X Nodes X X X X X X Volumes X X X X Areas X X X X X X X Lines X X X X X X X Keypoints X X X X X X Obiekty MES (hierarchicznie) Obiekty modelowania geometrycznego (hierarchicznie) M-8

9 Menu LIST Listy obiektów i ich właściwości Files Status Keypoints Lines Areas Volumes Nodes Elements Components Parts Picked Entietes + Properties Loads Results Other Wylistowanie zawartości wskazanego pliku Informacja na temat aktualnego ustawienia różnych parametrów odpowiadających za pracę systemu ANSYS. Lista punktów, ich współrzędnych i wartości atrybutów Lista linii, numerów punktów linii, długości i wartości atrybutów Lista powierzchni, numerów linii obszarów i wartości atrybutów Lista brył, numerów powierzchni brył i ich atrybutów Lista węzłów i ich współrzędnych możliwością sortowania wg. dostępnego kryterium Lista elementów, numerów węzłów elementów i wartości wybranych atrybutów elementów Umożliwia wybór ad hoc grupę obiektów jednego typu i utworzenie listy informacyjnej o nich Lista właściwości typów materiałów, charakterystyk przekrojów i elementów. Lista nadanych warunków brzegowych i obciążenia dla wybranych obiektów systemu Lista wybranych funkcji rozwiązania problemu MES. (rozkazy dostępne po rozwiązaniu SOLVE i uaktywnieniu gałęzi General Postproc w Main Menu) Listy pozostałych wielości np. wartości nadanych Scalar Parameters M-9

10 Menu PLOT - Rysowanie obiektów na ekranie roboczym UWAGA sposób rysowania wybranych obiektów, kolorystyka, legendy, opisy i inne parametry ekranu roboczego ustawiane są za pomocą menu PlotCtrls Replot Keypoints Lines Areas Volumes Specified Entities Nodes Elements Layered Elements Materials Data Tables Array Parameters Result Multi-Plots Components Parts Utworzenie na ekranie roboczym obrazu aktualnie wybranych obiektów. Odświeżenie obrazu. Narysowanie punktów w aktualnym oknie ekranu roboczego Narysowanie linii w aktualnym oknie ekranu roboczego Narysowanie powierzchni w aktualnym oknie ekranu roboczego Narysowanie brył w aktualnym oknie ekranu roboczego Narysowanie wybranych ad hoc obiektów modelowania geometrycznego w aktualnym oknie ekranu roboczego Narysowanie węzłów w aktualnym oknie ekranu roboczego Narysowanie elementów w aktualnym oknie ekranu roboczego Utworzenie wykresu przedstawiającego wybrane cechy dla ad hoc wybranych typów zdefiniowanych materiałów Plany warstwicowe wybranych funkcji rozwiązania problemu. (zob. Main Menu/ General Postproc / Plot Results) Narysowanie wszystkich aktualnie wybranych obiektów MES i modelowania geometrycznego M-10

11 Menu PLOTCTRLS - parametry rysowania obiektów UWAGA zmiana parametrów rysowanie NIE wpływa na rozwiązanie problemu. Żadne, istotne z punktu widzenia MES wielkości nie zostaną zmienione. Pan Zoom Rotate View Settings Numbering Symbols Style Style Size and Shape Alternatywne okno powiększania / przesuwania / obrotu obrazu ekranu roboczego Ustawienie parametrów pracy okien ekranu roboczego Kolorowanie i numerowanie rysowanych obiektów Wybranie symboli graficznych (podpór, obciążenia itp.) rysowanych na ekranie roboczym Różne atrybuty wyświetlania obrazu zmniejszenie wymiaru wszystkich obiektów łączenie wyświetlania kształtów elementów wynikających z zdefiniowanych przekrojów włączenia skalowania dla przekrojów ustawienie wygładzania krawędzi Style Style Style Contours / Uniform Contours Colors / Reverse Video Colors / Entity Colors Zmiana liczby warstwic na planie warstwicowy do 126 ( standardowo 9). Możliwe ustawienie własnego zakresu wielkości objętego planem warstwicowym. Zmiana tła ekranu roboczego na biały Zmiana kolorów krawędzi i wypełnienia obiektów MES i graficznych Style Floating Point Format Zmiana precyzji wyświetlanych wartości Style Displacement Scaling Ustawienie skali rysowania przemieszczeń i postaci odkształconej konstrukcji. (Zmiana skali możliwa jest także w oknach rozkazów Main Menu / General Postproc /Plot Result / Nodal Solu i Element Solu Style Stell Normals Narysowanie wektorów normalnych do powierzchni elementów powłokowych. Określają powierzchnie dodatnią. M-11

12 Style Victor Arrow Scaling Ustalenie skali rysowania wielkości strzałek (wektorów). Font Controls Windows Control Windows Control Erase Options Animate Windows Options Narysowanie wybranych ad hoc obiektów modelowania geometrycznego w aktualnym oknie ekranu roboczego Definiowanie elementów wyświetlanych w oknach ekranu roboczego Włączenie / Wyłączenie oraz parametry wyświetlania Legendy, Obramowania Okna, Tytułu, elementów opisu MIN MAX, Logo, Daty, Układu współrzędnych itp. Narysowanie elementów w aktualnym oknie ekranu roboczego Utworzenie plików animacji efektów rozwiązania zadania. Typ pliku animacji zob. PlotCtrl / Device Options Animate Deformed Shape Animacja tylko postaci odkształconej Animate Deformed Results Animacja wybranej funkcji rozwiązania problemu. Annotation Device Options Redirect Plots Hard Copy Save Plot Ctrls Restore Plot Ctrls Reset Plot Ctrls Capture Image Restore Image Write Metafile Utworzenie na ekranie roboczym notatki tekstowej bądź odręcznego rysunku. Zmiana jakości grafiki w ekranie roboczym i typu tworzonego pliku animacji Utworzenie kopii aktualnej zawartości ekranu roboczego w pliku o wybranym typie i zdefiniowanych parametrach zapisu jakości grafiki, kolorystyki, textu itp. (Zrzut zawartości ekranu roboczego do pliku) Zrzut zawartości ekranu roboczego do pliku lub bezpośrednio na drukarkę. Możliwy wybór typu pliku graficznego Zapisanie ustawień parametrów wyświetlania grafiki do pliku Wczytanie wskazanego pliku z ustawieniami parametrów wyświetlania grafiki Ustawienie parametrów wyświetlania grafiki na wartości standardowe Kopia ekranu roboczego do oddzielnego okna możliwość zapisu w formir pliku *.bmp Wczytanie dowolnego pliku *.bmp do oddzielnego okna. Zapisanie zawartości ekranu roboczego do pliku graficznego *.emf M-12

13 Multi-Plot Controls Multi-Window Layout Best Quality Image Zdefiniowanie typów obiektów MES i modelowania graficznego wyświetlanych w poszczególnych oknach ekranu roboczego Zdefiniowanie sposobu podziału ekranu roboczego na okna. Ustawienie opcji rysowania obiektów systemu oraz kolorów Menu WorkPlane płaszczyzny robocze Display Working Plane Show WP Status WP Settings Offset WP by Increments Offset WP to Align WP with Change Acitive CS to Change Display CS to Local Coordinate Systems Zob. okno WP Settings Zob. okno Offset WP Włączenie / Wyłączenie wyświetlania oznaczeń położenia płaszczyzny roboczej (workplane) Informacje o ustawieniach (parametrach pracy) płaszczyzny roboczej Ustawienie parametrów pracy na płaszczyźnie roboczej Zmiana położenia i obrót płaszczyzny roboczej Przeniesienie początku płaszczyzny roboczej do wybranego punktu lub wybranego układu współrzędnych jw. Dodatkowe możliwości definiowania początku płaszczyzny roboczej Zmiana aktualnego układu współrzędnych Zmiana aktualnego układu współrzędnych w oknie roboczym Definiowanie lokalnego układu współrzednych M-13

14 Menu Parameters parametry skalarne i wektorowe Scalar Parameters Get Scalar Data Array Parameters Zob.okno Scalar Parameters Definiowanie skalarnych parametrów użytkownika Nadanie parametrom skalarnych wartości wynikających ze stanu systemu, cech utworzonych obiektów lub rozwiązania problemu Definiowanie wektorowych (tablicowych) parametrói) użytkownika. Wczytanie wartość lub zapis do pliku. Get Array Data Array Operations Functions Angular Units Save Parameters Restore Parameters Nadanie parametrom tablicowym wartości wynikających ze stanu systemu, cech utworzonych obiektów lub rozwiązania problemu Operacje matematyczne na zdefiniowanych obiektach tablicowych Edycja i uruchamianie własnych funkcji których argumentami są obiekty tablicowe Definicja miary wielkości kątowych (DEG, RAD) Zapisanie parametrów do pliku Wczytanie pliku parametrów M-14

15 Menu Macro makra systemu ANSYS Create Macro Execute Macro Edytor makr systemu ANSYS. Wykonanie makra oraz definicja aktualnych wartości parametrów wywołania makra Macro Serach Path Execute Data Block Edit Abbreviations Save Abbr Restore Abbr Zob. okno Edit Toolbara / Abbreviations Określenie dodatkowego katalogu zawierającego makra użytkownika Definiowanie nowego przycisku na listwie przycisków programowalnych i jego akcji Zapisanie aktualnego stanu listwy przycisków programowalnych Odczytanie stanu listwy przycisków programowalnych z pliku z możliwością dołączenia do istniejącej. M-15

16 Menu MenuCtrls zarządzanie środowiskiem systemu Color Selection Font Selection Modyfikacja kolorów okien systemu ANSYS Modyfikacja fontów systemu ANSYS Update Toolbar Edit Toolbar Save Toolbar Restore Toolbar Message Controls Save Menu Layout Porównaj Edit Abbreviation Porównaj Save Abbr Porównaj Restore Abbr Definiowanie nowego przycisku na listwie przycisków programowalnych i jego akcji Zapisanie aktualnego stanu listwy przycisków programowalnych Odczytanie stanu listwy przycisków programowalnych z pliku z możliwością dołączenia do istniejącej. Parametry pracy systemu ostrzeżeń i błedów Zapisanie do pliku ustawień właściwości okien systemu ANSYS oraz ich położenia w podczas ostatniego otwarcia Menu Help system Help Help Topics Instalation and Licensing What s New Export Search Wywołanie systemu HELP HELP dotyczący instalacji systemu i przydzielania licencji Nowości aktualnej wersji systemu ANSYS Wywołanie systemu HELP ( zakładka serach) ANSYS tutorials Wywołanie systemu HELP ( gałąź ANSYS Tutorials ) ANSYS Website Legal Notices Abort ANSYS Wywołanie systemu HELP (strona ANSYS Home Page) Informacje na temat praw własności i znaku handlowego Informacje o używanej wersji systemu ANSYS. M-16

17 ANSYS Utility Menu Najczęściej i często używane rozkazy menu i przyciski M-17

18 ANSYS Utility Menu M-18

MicroStation 5.0 SPIS TREŚCI

MicroStation 5.0 SPIS TREŚCI MicroStation 5.0 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 I. OPIS ELEMENTÓW EKRANU I OKNA MICROSTATION MANAGER... 3 II. OPERACJE PODSTAWOWE NA PLIKU PROJEKTOWYM... 4 III. INFORMACJE PODRĘCZNE... 4 IV. POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Analiza belki zginanej Laboratorium 2 Podstawy ABAQUS/CAE Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy prostego modelu, zginanej belki obciążonej ciśnieniem rys. 1.

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Instrukcja laboratoryjna Podstawy robotyki program RoboWorks Opracował: mgr inż. Wojciech Błotnicki Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BROTHER PE-DESIGN Ver. 6.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI BROTHER PE-DESIGN Ver. 6.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI BROTHER PE-DESIGN Ver. 6.0 Dziękujemy za zakup oprogramowania do projektowania wzorów haftów Aby w pełni być zadowolonym z możliwości, jakie oferuje oprogramowanie, zalecamy przeczytanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control Movicon Movicon Monitoring vision and control Monitoring vision and control Pierwsze kroki z Movicon 11 Sterowanie, nadzór i kontrola w oparciu o XML Pierwsze kroki z Movicon 11 Zawartość 1. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika LaserCut 5.1 Podręcznik Użytkownika (ver5.1 dla kontrolera MPC6515) V1.2 Rozdział 1 Instalacja systemu 1.1 Składniki systemu ------ 4 1.2 Wymagania na komputer 4 1.3 Instalacja karty kontrolera MPC6515

Bardziej szczegółowo

www.djvu.com.pl 1 Nazwa produktu : DjVu Browser Plugin v. 5.0.1. DjVu Browser Plugin v. 4.5.0. Producent : Lizardtech Inc., U.S.A.

www.djvu.com.pl 1 Nazwa produktu : DjVu Browser Plugin v. 5.0.1. DjVu Browser Plugin v. 4.5.0. Producent : Lizardtech Inc., U.S.A. Nazwa produktu : DjVu Browser Plugin v. 5.0.1. DjVu Browser Plugin v. 4.5.0. Producent : Lizardtech Inc., U.S.A. Przeglądarka plików DjVu przeznaczona jest dla komputerów z systemem operacyjnym MS Windows

Bardziej szczegółowo

Twoje pierwsze kroki. a GeoCue company

Twoje pierwsze kroki. a GeoCue company Twoje pierwsze kroki a GeoCue company Spis treści Co to jest LP360? Wymagania sprzętowe Instalacja LP360 Jak włączyć LP360? Paski narzędziowe oprogramowania LP360? Pasek narzędziowy "LP360" Dodawanie plików

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Art Led Studio V1.1

Oprogramowanie Art Led Studio V1.1 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Art Led Studio V1.1 1 Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość naszych produktów, które spełnią twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.8. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.8. QGIS Project " QGIS User Guide Wydanie 2.8 QGIS Project August 28 2015 Contents 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 Wykład opracowano w oparciu o książkę Kent Reisdorph C++ Builder6 dla każdego C++ Builder jest jednym z flagowych produktów firmy Borland Software

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Spis treści: Informacje o programie... str. 2 Konfiguracja... str. 3 Ustawienia ogólne... str. 5 Okno aplikacji... str. 5 Skróty klawiaturowe... str. 6 Rejestrator zdarzeń... str. 7 Wygaszacz ekranu...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo