Ogłoszenie. o zamówieniu publicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie. o zamówieniu publicznym"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 1. Zamawiający: ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH Spółka z o. o., Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte Tryb zamówienia: zamówienie zostanie udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt. 5, w związku z art. 54 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz ze zmianą Dz. U. z 2008 roku nr 171, poz. 1058). 3. Adres strony internetowej zamawiającego: Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem moŝna pobrać na stronie internetowej zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego: Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte Przedmiot zamówienia: CPV: Usługi księgowe Usługa prowadzenie ksiąg rachunkowych 5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy będzie prowadzenie w siedzibie spółki (Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23) ksiąg rachunkowych w rozumieniu aktualnych przepisów ustawy o rachunkowości. 1. Księgi rachunkowe oraz wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia będą przechowywane w siedzibie zamawiającego. 1

2 2. Wykonawca dostosuje terminy przygotowania sprawozdań oraz informacji do harmonogramu przedłoŝonego przez zamawiającego. 3. Wykonawca będzie prowadził księgi rachunkowe według własnego systemu z moŝliwością wykorzystani zainstalowanych programów informatycznych, w tym równieŝ programów działających w poszczególnych zakładach zamawiającego. 4. Wykonawca świadczący usługę musi znać programy informatyczne funkcjonujące u zamawiającego: - PC BIZNES PRO , - Gastro SZEF , - Gastro POS. 5. Zamawiający zapewni serwis i obsługę programów przez wyspecjalizowaną firmę informatyczną. 6. Zamawiający udostępni Wykonawcy: - pomieszczenie biurowe z kompletnym wyposaŝeniem, - dostęp do linii internetowej, - wyposaŝenie biur, szafy i regały do przechowywania dokumentów Krótka charakterystyka spółki: - obroty roczne - ok. 6 mln zł - zatrudnienie 70 etatów - F.01 i wynik badania bilansu za 2008 r. do wglądu w siedzibie spółki 6. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Termin wykonania zamówienia: Okres wykonywania usługi 48 miesięcy. 2

3 9. Opis warunków udziału w postępowaniu: Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy a) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zmianą Dz. U. z 2008 roku nr 171, poz. 1058), b) oświadczą, Ŝe wykonywali usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, 10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach: Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złoŝą: a) oświadczenie, Ŝe spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zmianą Dz. U. z 2008 roku nr 171, poz. 1058), b) oświadczenie, Ŝe wykonywali usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, e) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, f) uprawnienia Ministra Finansów do prowadzenia biura rachunkowego, g) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 3

4 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert Zamawiający zaprosi trzech Wykonawców, którzy spełniają warunki uczestniczenia w postępowaniu do składania ofert, jeŝeli jednak liczba tych Wykonawców jest mniejsza, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki. 11. Wadium: Zamawiający nie Ŝąda wadium. 12. Kryteria ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium: CENA 100%. 13. Miejsce oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem: Wypełniony formularz wniosku naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie z napisem: Wniosek do negocjacji Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem: biuro siedziby zamawiającego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem: 21 sierpnia 2009 roku do godz Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu (dostarczą w wyznaczonym terminie, tj. 21 sierpnia 2009 roku do godz wypełniony wzorcowy załączony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w formie załączników) zaproszeni zostaną do składania ofert wstępnych celem wzięcia udziału w negocjacjach. O terminie składania ofert wstępnych wykonawcy zakwalifikowani do udziału w postępowaniu, będą zawiadomieni stosownym pismem. 4

5 14. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 16. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Zielona Góra, 13 sierpnia 2009 roku 5

6 Pieczątka wykonawcy ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH Spółka z o. o., Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 23 WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem _ (nazwa i adres wykonawcy, nr telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej) Składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem na: Usługę prowadzenie ksiąg rachunkowych Oświadczamy, Ŝe: 1. Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zmianą Dz. U. z 2008 roku nr 171, poz. 1058), 2. wykonywaliśmy usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,., (podpis osoby lub osób uprawnionych do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem), dnia.. 6

7 . Załączniki: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, 3. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, 4. uprawnienia Ministra Finansów do prowadzenia biura rachunkowego, 5. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 7

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej : http://www.szpitalwysmaz.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej : http://www.szpitalwysmaz.pl Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 03.12.2008r. 32/2008 Wysokie Mazowieckie 2008-12-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO oznaczenie sprawy OKE/3/2009 UZP nr 41984-2009 z 26.02.2009r. Zatwierdzam Wicedyrektor OKE w Gdańsku Irena Kulesz Gdańsk, dn. 26.02.2009r. ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy dla Biura Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usług kolokacyjnych w trybie outsourcingu polegających na udostępnieniu lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, informatyczną, wsparciem technicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-07-24 12:43 Jastrzębie-Zdrój: Świadczenie usługi udzielenia pożyczki w kwocie 5 000 000,00 PLN dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju z przeznaczeniem na zakup

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 14.03.2014 r. na UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOZÓW REGIONALNYCH SP. Z O.O. NR POSTĘPOWANIA PR-7/2014 I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe "Przewozy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzych: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego im. E. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2014/S 061-104267

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenie szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach projektu Aktywna przyszłość szansą dla Ciebie

przeprowadzenie szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach projektu Aktywna przyszłość szansą dla Ciebie Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl 1 z 5 2013-03-27 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl Toruń: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

(procedura pon. progu 200.000 )

(procedura pon. progu 200.000 ) SZP.3701.11.2012 Katowice, dn. 02.08.2012r. OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 47 USTAWY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 1 z 6 2014-02-26 09:41 Tomaszów Lubelski: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Al. Grunwaldzkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej śyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 śyrardów Nr sprawy 102/2013/II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo