PROGRAM PROFILAKTYCZNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYCZNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016"

Transkrypt

1 KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM... MINISTER OBRONY NARODOWEJ Bogdan KLICH PROGRAM PROFILAKTYCZNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA K O M E N D A N T gen. bryg. Mirosław ROZMUS Warszawa 2010r.

2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA..3 II. DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI 3 II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU IV. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU...11 V. ZADANIA VI. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU Zadania dla KGŻW. Obszar I. Profilaktyka Zadania dla KGŻW. Obszar II Ograniczenie podaży Zadania dla KGŻW. Obszar III.Badania i monitoring Zadania dla jednostek terenowych ŻW. Obszar I. Profilaktyka Zadania dla jednostek terenowych ŻW. Obszar II. Ograniczenie podaży Zadania dla jednostek terenowych ŻW. Obszar III.Badania i monitoring...31 VII. BIBLIOGRAFIA

3 I. PODSTAWA Podstawą powstania Programu profilaktycznego ŻW z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Siłach Zbrojnych RP na lata , były dokumenty i akty normatywne, nakładające na Żandarmerię Wojskową obowiązek realizacji czynności związanych z problematyką narkomanii, należą do nich: Krajowy Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , Strategia MON w sprawie, umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zapobiegania patologiom społecznym w SZRP w latach ; Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.Nr 123, poz.1353 z poźń. zm.); Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz.U.Nr 179, poz. 1485), Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej Przy opracowaniu programu korzystano także z analizy wcześniejszych działań wynikających z Programu profilaktycznego ŻW z zakresu przeciwdziałania narkomanii na lata oraz wyników badań ankietowych dotyczących problematyki zagrożeń narkotykowych, realizowanych przez ŻW. II. DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI W oparciu o analizę doświadczeń lat ubiegłych, realizacje programu przeciwdziałania narkomanii w latach można podsumować działalność profilaktyczna i postawić kilka szczególnie ważnych tez do pracy na kolejne lata. Program rozpoczęty w rok, był pionierski, był czasem stopniowego wdrażania poszczególnych zadań, nawiązywania współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem narkomanii. To także czas organizowania pracy profilaktycznej w zakresie profilaktyki narkotykowej oraz szukania sposobów, by była efektywna. Lata były okresem, kiedy główny nacisk w działalności profilaktycznej kładziony był na żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. 1 Szczegółowe dane z działalności ŻW w zakresie przeciwdziałania narkomanii za lata 2006, 2007, 2008, 2009 dostępne są w KGŻW. 3

4 Zintensyfikowane działania kontrolne miały zapobiegać wprowadzania zagrożeń związanych z narkotykami na teren jednostek wojskowych przez np. powracających z przepustek żołnierzy służby zasadniczej. W 2006 roku, profilaktyką zaplanowano objąć także potencjalnych kandydatów na żołnierzy, czyli uczniów szkół. To właśnie w tamtym czasie, poszukiwano najlepszych metod realizacji tego nowego dla ŻW zadania i rozpoczęto nawiązywanie współpracy z dyrekcjami szkół. Lata były czasem ciężkiej pracy, związanej z realizacją zadań, ale także wyboru najlepszych metod pracy profilaktycznej. To także rozkwit szeroko prowadzonej działalności profilaktycznej, zwłaszcza wobec żołnierzy służby zasadniczej, nie tylko w jednostkach wojskowych, ale również wobec uczniów w szkołach cywilnych. Rok 2009 był okresem szczególnych zmian. Po pierwsze profesjonalizacja armii i związana z tym likwidacja służby zasadniczej spowodowała, że charakter zadań uległ modyfikacji praca profilaktyczna została skierowana na żołnierzy zawodowych. Żandarmi elastycznie dostosowywali się do nowych wyzwań w zakresie profilaktyki narkotykowej, kierując działania na szkolenia edukacyjno-profilaktyczne i instruktażowe dla żołnierzy zawodowych, z równoczesnym zmniejszeniem działań kontrolnych, które na bardzo szeroką skalę realizowane były wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Po drugie, wraz ze zmianą właściwości przedmiotowo podmiotowej ŻW wynikającej, z nowelizacji kodeksu postępowania karnego ograniczeniu uległ zakres działań dochodzeniowo śledczych prowadzonych przez ŻW. W aspekcie przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Dla porównania w 2006 roku jednostki organizacyjne ŻW wszczęły 361 postępowań przygotowawczych o przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, które zostały popełnione przez 387 żołnierzy, w tym 29 żołnierzy zawodowych, zaś w 2009 r. wszczęto zaledwie 38 takich postępowań, które zostały popełnione przez 42 żołnierzy Znaczący obszar wiedzy o skali problemów związanych z narkomanią w SZRP, ujawniły badania ankietowe przeprowadzone przez Żandarmerię Wojskową 2. W ramach, których celem było sprawdzenie obszarów wiedzy, żołnierzy zawodowych w zakresie różnych aspektów związanych z narkotykami oraz postaw, jakie reprezentują żołnierze zawodowi wobec narkotyków. Należy zaznaczyć, że wyniki badań należy traktować z pewnym dystansem z uwagi na ograniczenia techniczne 2 Szygendowska, A. (2010) Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktycznego ŻW z zakresu przeciwdziałania narkomanii na lata , za rok 2009, Warszawa. 4

5 możliwości w zakresie pełnej kontroli metodologicznej przeprowadzanych badań. Ankietowani żołnierze w badaniach prowadzonych przez ŻW ujawnili wysoki poziom wiedzy (niemal w 100%), na temat ogólnych zagrożeń karnych związanych z zażywaniem narkotyków. Wyniki badań ujawniły, że ankietowani posiadają wiedzę prawną, dotyczącą konkretnych przepisów prawa związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz konsekwencji grożących za ich łamanie. Założenie to stanowi punkt wyjścia dla ŻW do dalszej, szczegółowej profilaktyki prawnej dotyczącej przepisów i ich interpretacji, którą planuje się poszerzyć o zagadnienia związane z nowelizacją przepisów prawnych w aspekcie np. tzw. dopalaczy i środków zastępczych 3. Ankietowani przez ŻW żołnierze w ponad 95% uznają zażywanie środków odurzających na terenie jednostki wojskowej za złe. Uważają także, że marihuana oraz amfetamina (na własny użytek) nie powinna być zalegalizowana (ponad 75% w przypadku marihuany i analogicznie ponad 90% w przypadku amfetaminy). Odpowiedzi dotyczące niechęci do legalizowania narkotyków pozwalają wnioskować, że w wielu żołnierzach ma obawy dotyczące tego, że taka legalizacja może spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu SZRP. Badania ankietowe ujawniły również, że wiedza żołnierzy SZRP na temat zagadnień związanych z uzależnieniem oraz zagrożeniami związanymi z działaniem środków psychoaktywnych na człowieka jest wciąż niewystarczająca. Wielu żołnierzy ma problem ze zdefiniowaniem, czym jest uzależnienie (niemal 60% ankietowanych), trudności też budzi ocena wpływu ww. środków na organizm człowieka. Nie znając rzetelnej i pełnej wiedzy o realnym wpływie środków psychoaktywnych na organizm człowieka i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi mogą oni stanowić pewną grupę ryzyka. W związku z tym nowy program obejmuje niezbędne działania profilaktyczno edukacyjne, szkoleniowe oraz dystrybucję różnego rodzaju materiałów, po to, by przekazywać rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych, ich działania i zagrożeń. Ważnym aspektem realizowanych zajęć profilaktycznych było określenie stanu przygotowania żołnierzy, a w szczególności kadry dowódczej do sposobu postępowania z żołnierzami, wobec których istnieje podejrzenie, ze mogą być pod wpływem środków odurzających. Informacja ta wydaje się być bardzo ważna, w aspekcie doboru treści do zajęć profilaktycznych. Niezbędne jest przygotowanie kadry dowódczej w jaki sposób postępować w takich sytuacjach, nie tylko w aspekcie 3 Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia r. oraz nowelizacja Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 5

6 prawnym, ale szeroko rozumianego bezpieczeństwa, własnego, osób postronnych, otoczenia, a także osoby znajdującej się pod wpływem środka psychoaktywnego. Zadania te zostały ujęte do realizacji w nowym programie w formie pogadanek, instruktaży i warsztatów, w ramach których każdy z uczestników miałby możliwość przećwiczenia sposób reagowania w określonych sytuacjach Podsumowując realizacje poprzedniego Programu profilaktycznego ŻW z zakresu przeciwdziałania narkomanii na lata należy uwzględnić najważniejsze wnioski do działania na kolejne lata. Po pierwsze szkolenia w zakresie profilaktyki będą podstawową formą realizowanych przez Żandarmerię czynności w zakresie problematyki narkomanii i narkotyków. Duży nacisk położony będzie na szkolenia instruktażowe żołnierzy zawodowych z zakresu procedur zachowania w sytuacjach związanych z narkotykami na terenie jednostki wojskowej oraz podejmowania działania wobec żołnierzy, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środka odurzającego. W realizowanych działaniach profilaktycznych w kolejnych latach dużo uwagi zostanie poświęcone na ukazywanie działań substancji psychoaktywnych na człowieka, w ujęciu wielotorowym, zawierając w nich tematykę obalania mitów szczególnie mocno funkcjonujących u żołnierzy (takich jak np., że amfetamina wpływa na rozwój zdolności umysłowych ) oraz skutków zażywania tych środków, doraźnych jak i długofalowych. Działania profilaktyczne skierowane będą także do tych żołnierzy, którzy są, lub będą uczestnikami misji wojskowych pokojowych lub stabilizacyjnych Z działań realizowanych w ramach poprzedniego programu jasno wynika, ze działania profilaktyczne powinny być dalej kontynuowane wśród młodych ludzi, takich, których postawy społeczne dopiero zaczynają się kształtować. Szczególnie wobec środowisk rodzin wojskowych oraz klas o profilu wojskowym, gdzie młodzież deklaruje chęć podjęcia aktywności zawodowej związaną ze służbami mundurowymi. Działania profilaktyczne kierowane do potencjalnych poborowych, dzieci i młodzieży przynoszą oczekiwane efekty. W związku z powyższym planuje się objęcie działaniami polegającymi na dystrybuowaniu plakatów o charakterze profilaktycznym związanych z zagrożeniem środkami odurzającymi w tym tez dopalaczami np. na terenie klubów garnizonowych, uczelni cywilnych i wojskowych oraz w obiektach WKU Opierając się na wnioskach i informacjach zwrotnych z poprzedniego programu, można zaobserwować, że działania o charakterze kontrolnym, budzą niechęć środowisk wojskowych do tego rodzaju działań profilaktycznych. Dodatkowo proces 6

7 uzawodowienia armii wymusza odejście od praktyki badań tzw. przesiewowych na zawartości w organizmie środków odurzających. Przy planowaniu tego typu czynności kontrolno - wykrywczych należy pamiętać o przestrzeganiu uprawnień Żandarmerii Wojskowej w tym zakresie, które są znacznie ograniczone. Obecne przepisy prawne wymagają jasnej przesłanki do prowadzenia ww. badań ze strony przełożonego lub dowódcy jednostki Z doświadczeń wynikających z pięcioletniej realizacji poprzedniego programu wydaje się być także zasadne, by w kolejnym programie ustalić wyraźny podział kompetencyjny zadań. Nowy program rozdziela zadania dla jednostki nadrzędnej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, poszczególnych jej zarządów i komórek organizacyjnych oraz dla podległych jednostek terenowych. Rozwiązanie ma to na celu zmotywowanie do działania wszystkich zaangażowanych podmiotów na rzecz przeciwdziałania narkomanii i przekazania części odpowiedzialności za realizacje określonych czynności wynikających z planu Kolejnym ważnym zadaniem poprzedniego programu była realizacja badań ankietowych, które miały określać stopień zagrożeń związanych ze zjawiskiem narkomanii w Silach Zbrojnych RP. Zrealizowane badania ankietowe przez ŻW dają pewien obraz skali problemów związanych z narkotykami. Jednak, ich realizacja natykała na szereg problemów, od metodologicznych związanych z brakiem możliwości stosowania jednolitych procedur badawczych we wszystkich jednostkach terenowych do kwestii związanych z brakiem zaufania respondentów do udzielania prawdziwych odpowiedzi na drażliwe pytania ankietowe realizowane przez żandarmerię. W związku z powyższym zasadnym wydaje się, zlecenie ogólnopolskich badań w jednostkach wojskowych na dużą skalę zewnętrznemu ośrodkowi badawczemu. Jest to powszechnie stosowana praktyka przez wiele instytucji. W przypadku wojska instytucją odpowiedzialną za realizację badań społecznych jest Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych. Odział Profilaktyki KGŻW nawiązał współpracę z wyżej wymienioną instytucją i przedstawił wniosek o realizację określonych badań w Siłach Zbrojnych RP dla ŻW. W WBBS został jednocześnie złożony pakiet dokumentów, zawierających propozycje tematyczne, pytania badawcze, oraz projekty narzędzi badawczych. Badania będą realizowane na zlecenie ŻW przez WBBS corocznie, w latach , a wyniki przedstawiane w sprawozdaniu do 30 września każdego roku. 7

8 2007. Planując założenia kolejnego programu profilaktycznego uwzględniono również wnioski dotyczące społecznych problemów związanych z narkotykami. Szczególne znaczenie mają tu dane KBPN 4, z których wynika, że obecnie w opinii dorosłych Polaków, problem narkomanii nie należy do najważniejszych problemów społecznych. Większość społeczeństwa (powyżej 16 roku życia) zauważa ryzyko związane, z używaniem substancji psychoaktywnych oraz nie wyraża akceptacji na używanie narkotyków i ich legalizację. Dane te są analogiczne do uzyskanych przez ŻW w wyniku badań ankietowych. Zmniejszeniu popytu na narkotyki zdecydowanie pomaga wzmacnianie wymienionych postaw poprzez edukację publiczną dotyczącą konsekwencji prawnych, zdrowotnych i społecznych używania narkotyków. Jednak większym zagrożeniem stają się inne dostępne środki tzw. dopalacze. Pomimo podjętych działań prawnych 5 mających na celu ograniczenie i kontrolę dopalaczy i sklepów je dystrybuujących, zasadne wydaje się stwierdzenie, że problem ten wymaga dalszej uwagi i podjęcia działań profilaktycznych z nim związanych. Podobnie jak z innymi środkami powszechnie stosowanymi w Polsce, na które zwraca uwagę KBPN jak między innymi: leki uspokajające i nasenne (w dużej mierze sprzedawane bez recepty) 6. Polska należy do krajów z jednym z najwyższych wskaźników użycia takich środków. Dlatego też w nowym programie uwzględniono aspekty związany z działaniami profilaktycznymi w kontekście tzw. dopalaczy oraz zagrożeń związanych z używaniem leków Nowy program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomani określa więc ogólne kierunki działań, których zasadniczym celem jest kształtowanie świadomości, kreowanie określonych postaw społecznych a także przekazywanie szczegółowej wiedzy prawnej na temat aspektów związanych ze środkami odurzającymi. Efekty takie można osiągnąć, poprzez realizację określonych, szczegółowych zadań opisanych w programie przez wszystkie podmioty zgodnie ze swoimi kompetencjami. 4 Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii na lata , z dnia r., str Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Nowelizacja Ustawy o PIS, z dn r. 6 Malczewski, A. (2010). Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej wyniki badania W: Serwis informacyjny narkomania, nr 3, str

9 III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU Przyjęto następujące założenia: 1. Program profilaktyczny obejmie okres 6 lat, tj. od 2011 do 2016 roku; 2. Program realizowany będzie przez Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, zgodnie z podziałem kompetencyjnym zadań dla komórek organizacyjnych KGŻW oraz jednostek terenowych Oddziałów, Wydziałów i Placówek ŻW; 3. Odbiorcami programu będą żołnierze SZRP, pracownicy wojska oraz potencjalni kandydaci na żołnierzy (uczniowie szkół); 4. Najistotniejszym założeniem programu jest podejmowanie zróżnicowanych działań, mających na celu przeciwdziałanie narkomanii (w tym np. podział na szkolenia instruktażowe oraz zajęcia profilaktyczne, kampanie profilaktyczne, badania ankietowe) oraz uwzględnianie zmieniających się trendów i zagrożeń społecznych (np. uwzględnienie problematyki związanej z dopalaczami); 5. Istotnym punktem jest realizm. Planowane jest podjęcie wielu działań, część z nich jest kontynuacją działań wcześniejszych oraz monitorowanie nowych zagrożeń, jak aspekty związane z zagrożeniem dopalaczami lub ogólnie dostępnymi lekarstwami będą wdrażane stopniowo oraz monitorowane pod względem skali zagrożenia. IV. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program opracowano na 6 lat. Okres ten wynika, z założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program określa zakres czynności, obszary i sposób organizacji, realizacji i zwalczania patologii społecznych w SZRP. Określa zadania dla Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, jako organu koordynującego i monitorującego proces działań profilaktycznych oraz zadania dla jednostek terenowych ŻW, jako jednostek wykonawczych. Program ukierunkowany jest na przeciwdziałanie narkomanii w SZRP i obejmuje wyłącznie działania Żandarmerii Wojskowej, których celem jest podnoszenie świadomości i kreowanie określonych postaw wobec zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających Program podzielono na trzy bazowe obszary, wzorując się na obszarach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, po to, by w przyszłości ułatwić procedurę 9

10 rozliczenia się z zadań w ramach sprawozdawczości, do której żandarmeria jest zobligowana. Do obszarów tych należą: 1. Obszar, dotyczący profilaktyki, którego celem głównym jest zmniejszenie popytu na narkotyki w wojsku, 2. Obszar dotyczący ograniczenia podaży, którego celem jest ograniczenie podaży, ograniczenie produkcji, obrotu i dostępności środków odurzających oraz substancji psychotropowych, 3. Obszar dotyczący badań i monitoringu, którego celem jest wsparcie analityczne Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii poprzez monitorowanie przebiegu programu W zakresie obszaru profilaktyki wyodrębniono pięć kierunków działań. Należą do nich: 1. Wzmacnianie postaw społecznych żołnierzy i pracowników wojska w JW sprzyjających ograniczaniu używania narkotyków, 2. Wzmacnianie wiedzy i umiejętności kadry dowódczej JW w zakresie przeciwdziałania problemom narkotykowym, 3. Wzmacnianie wiedzy i umiejętności kadry dowódczej instytucji wojskowych na szczeblu centralnym, 4. Wzmacnianie postaw społecznych sprzyjających ograniczaniu używania narkotyków wśród studentów uczelni wojskowych i szkół oficerskich oraz słuchaczy szkół podoficerskich oraz wzmacnianie umiejętności pracowników (żołnierze) w.w. instytucji. 5. Wzmacnianie postaw społecznych sprzyjających ograniczaniu używania narkotyków wśród potencjalnych żołnierzy W obszarze ograniczenia podaży wyodrębniono dwa kierunki działań: kontrolno - wykrywcze w JW oraz operacyjno - rozpoznawcze i dochodzeniowo śledcze na terenie obiektów wojskowych oraz wobec żołnierzy na służbie W obszarze badań i monitoringu wyodrębniono trzy główne kierunki. Należą do nich: 1. Monitorowanie postaw żołnierzy i reakcji wobec problemu narkotyków i narkomanii, 2. Rozwój i konsolidacja systemu informacji, o środkach odurzających, substancjach psychoaktywnych i środkach zastępczych, 3. Zwiększanie wiedzy i umiejętności żołnierzy ŻW w celu realizacji działań profilaktycznych na odpowiednim poziomie. 10

11 4005. Celem monitorowania postaw żołnierzy na temat zagrożeń związanych z narkotykami (w tym między innymi dopalaczami) zlecono WBBS realizację badań ankietowych w SZRP. Ich zakres tematyczny obejmuje sprawdzenie poziomu wiedzy żołnierzy SZRP na temat środków odurzających, opinie żołnierzy dotyczące legalności substancji psychoaktywnych i przyzwolenia na ich używanie w różnych okolicznościach. Badania mają określić również skalę problemów związanych z uzależnieniem żołnierzy od środków odurzających, także w aspekcie określenia tego problemu w grupie żołnierzy realizujących zadania poza granicami kraju. V. ZADANIA W doborze zadań do realizacji nowego programu kierowano się przede wszystkim, aktami normatywnymi oraz zadaniami wynikającymi z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata W opracowanym programie ujęto tez wnioski i doświadczenia z poprzedniego programu, który Żandarmeria Wojskowa realizowała w latach W opracowanym programie stworzono wyraźny podział kompetencyjny w zakresie realizowanych zadań dla KGŻW oraz jednostek terenowych ŻW. Jednocześnie zgodnie z podziałem kompetencji w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej szczegółowe zadania zostały określone dla różnych komórek organizacyjnych Za realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, zgodnie z nowym programem, w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej odpowiedzialny jest Oddział Profilaktyki. Komórka ta odpowiada za koordynację i realizację całości przedsięwzięć związanych z działalnością profilaktyczną w żandarmerii. Odpowiada za coroczne planowanie środków finansowych na zakup niezbędnych materiałów, planowanie i realizację działalności wydawniczej dotyczącą profilaktyki narkotykowej. Nadzór nad realizacją działalności profilaktycznej prowadzonej przez jednostki terenowe żandarmerii oraz analiza przedstawianych sprawozdań i wniosków. Oddział opowiada za koordynację i współpracę z innymi instytucjami szczebla centralnego w zakresie podejmowanych działań, akcji społecznych w zakresie profilaktyki związanej z zagrożeniami środkami odurzającymi. Planowanie zakresu badań oraz analizę ich wyników we współpracy z Wojskowym Biurem Badań Społecznych. 11

12 5003. Do zadań Zarządu Dochodzeniowo Śledczego KGŻW należy koordynowanie działań w zakresie rozpoznawania zagrożeń i wykrywania sprawców przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w jednostkach wojskowych. Zbieranie danych dotyczących ww. przestępstw związanych z posiadaniem, używaniem lub handlem środkami odurzającymi w Siłach Zbrojnych RP. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie szkolenia oraz poznawania najnowszych technik wykrywczych oraz nowych środków psychoaktywnych pojawiających się w otoczeniu jednostek wojskowych. Udział przedstawicieli Zarządu w zajęciach profilaktycznych organizowanych w jednostkach i instytucjach centralnych MON Ogólne zadania zlecone do realizacji dla jednostek terenowych ŻW w zakresie profilaktyki obejmują przede wszystkim prowadzenie szkoleń i zajęć w jednostkach i instytucjach wojskowych. Dystrybucję materiałów o charakterze profilaktycznym oraz bliską współpracę z instytucjami zajmującą się problematyką przeciwdziałania narkomanii. Udział w akcjach społecznych zajmujących się kształtowaniem świadomości i określonych postaw społecznych wobec zagrożeń związanych z używaniem środków odurzających. Przedstawianie w określonych terminach wniosków i sprawozdań ze zrealizowanych czynności Za realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w terenowych jednostkach żandarmerii odpowiadają ich Komendanci. W szczególności za koordynacje działalności z innymi instytucjami szczebla lokalnego oraz planowanie i realizację czynności profilaktycznych. Ważnym elementem tej działalności jest współpraca Komendantów jednostek terenowych ŻW z komendantami instytucji i dowódcami jednostek wojskowych zgodnie z posiadanymi kompetencjami Do zadań jednostek terenowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii należy również prowadzenie działalności kontrolno wykrywczej, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W ramach tych czynności mogą być prowadzone badania przy wykorzystaniu narkotestów, psów służbowych oraz ambulansu kryminalistycznego ED2. Jednostki terenowe realizują również czynności operacyjno - rozpoznawcze i dochodzeniowo śledcze w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 12

13 5007. Do zadań Oddziału Zabezpieczenia ŻW należy zakup materiałów do działalności profilaktycznej oraz testów narkotykowych zgodnie ze zleceniem Oddziału Profilaktyki KGŻW oraz zapotrzebowaniami składanymi przez jednostki terenowe ŻW. 13

14

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/158/2017 Rady Gminy Lipusz z dnia 12 stycznia 2017 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/158/2017 Rady Gminy Lipusz z dnia 12 stycznia 2017 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/158/2017 Rady Gminy Lipusz z dnia 12 stycznia 2017 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Spis treści str. Wstęp 3 Rozdział I. Podstawa prawna 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/144/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/144/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/144/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017r. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/184/2016 Rady Gminy Piecki o Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017r. Grudzień 2016r. 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/278/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/278/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/278/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE. z dnia. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE. z dnia. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE z dnia w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Gminy Łapsze Niżne na 2016 rokniżne, dnia 6.12.2015 r. Na podstawie art. 10 ust. 1,2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2012 roku części Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Załącznik do uchwały nr LXXV/808/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 Wprowadzenie Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez

Bardziej szczegółowo

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Rekomendowane działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki systemu oświaty. Anna Radomska konferencja Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 28 października 2010r.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 28 października 2010r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie: Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/254/2017 RADY GMINY WALCE. z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/254/2017 RADY GMINY WALCE. z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/254/2017 RADY GMINY WALCE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Walce Działając na podstawie art. 10 ust. 3

Bardziej szczegółowo

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068).

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-65(5)/10 Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 274/XXXII/2017 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 274/XXXII/2017 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR 274/XXXII/2017 RADY GMINY CZERWONAK zmieniająca uchwałę nr 352/XLIII/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 256/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015r. Kowala 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2008 Narkomania jest problemem społecznym i aktualnym wyzwaniem cywilizacyjnym. W rozumieniu potocznym narkomanią nazywamy styl życia związany ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 U C W A Ł A Nr XVIII /95 /08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 i 42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2017-2018 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miechów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Miasto Siemiatycze Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Siemiatycze, marzec 2017 r. Wstęp Diagnoza Cele programu Zadania programu Zasady finansowania Monitoring i realizacja programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVIII/142/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY Z dnia 28 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY I. WPROWADZENIE 2012 Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH NAJLEPIEJ PRZESTRZEGAJĄCYCH ZASAD PRAWNYCH LEX ET PATRIA ORGANIZATOR:

REGULAMIN KONKURSU DLA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH NAJLEPIEJ PRZESTRZEGAJĄCYCH ZASAD PRAWNYCH LEX ET PATRIA ORGANIZATOR: REGULAMIN KONKURSU DLA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH NAJLEPIEJ PRZESTRZEGAJĄCYCH ZASAD PRAWNYCH LEX ET PATRIA Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZATORZY: Departament Wychowania i Promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/177/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brok.

UCHWAŁA NR XXVII/177/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brok. UCHWAŁA NR XXVII/177/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

ANEKS DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO ANEKS DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO z dnia 26 lutego 2018 sporządzony w związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Podstawa prawna Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. projekt Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY GMINY W KAMIENICY. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY GMINY W KAMIENICY. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY GMINY W KAMIENICY z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kamienica na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVI/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLVI/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/139/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/139/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/139/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/243/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2014r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014r. Kowala 2014 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Uchwała Nr XLII.230.2017 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 29 listopada 2017 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/97/09

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 10 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/215/17 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/215/17 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/215/17 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Prószków na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Prószków na lata Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Prószków na lata 2018-2022 Wprowadzenie Spośród problemów społecznych te związane z alkoholizmem, narkomanią, środkami psychoaktywnymi i przemocą

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Załącznik do uchwały Nr XVIII/187/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 października 2011 r. I. WSTĘP MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. XXII/ 180/2016. Rady Gminy w Lipniku. z dnia r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwała Nr. XXII/ 180/2016. Rady Gminy w Lipniku. z dnia r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ł.LJż,,Ł`iT+;i,_Ł\,-,\:iLI,,,rj_il,\TY J,`, L-,JFll: -1Łil,ru `;V,Oj.,'=1`TC,7,T,,fi.=ć,\ł..=,`i`=izys'kie Uchwała Nr. XXII/ 180/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.11.2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/86/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/86/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/86/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo