PRZYRODZONY U S T R Ó J S P O Ł E C Z N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYRODZONY U S T R Ó J S P O Ł E C Z N Y"

Transkrypt

1

2

3

4

5 PRZYRODZONY USTRÓJ SPOŁECZNY

6 Copyright by Wolność", Warsaw, Królewska 16.

7 Di LEON ŚWIEŻAWSKI PRZYRODZONY USTRÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA W O L N 0 Ś Ć" Sp. z o, o. 1935

8 TEGOŻ AUTORA: B óg R o z s ą d e k Zasady religji wiarygodności, godnej rozsądnego człowieka. W-wa, 1929, str zł. 5. porto T ra g e d ja I n te lig e n c ji Tragedja ślepej wiary, Tragedja gospodarstwa, Tragedja kultury, cywilizacji, religji człowieka. W-wa, 1932, str zł. 1 porto Do nabycia: Wolność" Sp. z o. o. Warszawa, Królewska 16, Zakł. Graf. L. Wolnickiego, W arszawa, Długa 46, t

9 POTĘGA JEDNOSTKI Inteligentnie oglądam y dzieje ludzkości przynajm niej sześciu tysięcy lat. Podziw rosnącej mocy człowieka! Przerażenie i ból z powodu potęgi jednostki człowieka, zaś niemocy i poddaństwa ogółu jednostek t. j. ludzkości. Ludzi jakby nie było. Samowładny samozwaniec, samolub i indywidualista, otoczon zbrojną kliką wierną z powodu wspólnych zysków, skuw ał ludzkość w niewolę, deptał, pław ił się w jej krw i, duszom rozkazywał nie myśleć, nagiąć k ark u i w ciężkim niedostatku lub bladej biedzie pracować, pracować, pracować. Ludzkość bez świadomości, bez woli, bez dążeń, bez duszy, żyła i żyje (Gafem i instynktem. Panował i rządził, panuje i rządzi miecz i mistyczny nadziem ski rozkaz! Życie było i jest ciężkie! Tak było od początku4' i jest tak, od kiedy znamy dzieje ludzkości. Dawniejsze nędze i głody obecnie zastępują k ry zysy i bezrobocia. W m iarę rozrostu pokoleń, samolubni mocarze człowieczej potęgi mnożyli się w grupach i kołach aż do najmniejszych i najdalszych osiedli ludzkich. W stolicy panow ał władca, im perator, na czele zbrojnej dygnitarskiej bestii ludzkiej. Szerokim kręgiem panoszyli się pom niejsi. Każdy z nicli część w ładzy m usiał oddawać imperatorowi, część oddawał własnemu samolubstwu i nadm iernem u zyskowi. Bezkarnie rabował i kradł, patrząc, czy w iernie służy władcy. Tym sposobem zasięg zbrojnej bestji ludzkiej docierał do szałasów i namiotów, do wsi i grodów. Swą moc tracił dopiero w puszczach. L u dzie w trwodze słuchali, pracowali, płakali, biedowali i um ierali bezimiennie. Tylko niektóre plem iona i to okresowo, łagodniejszym żyły obyczajem. Samolub i indywidualista, sam ow ładny pan, niezmiennie 1 zawsze chciał być najpotężniejszy, najbogatszy, zagarnąć 5 i

10 najwięcej. Każdy ze zbrojnej gw ardji podobnie. W raz z dygnitarzam i ważył więc siły własne i siły okolnych sam ozwańców i wodzów, dzierżących okólne ludy i ziemie. U patrzył sposobny czas! Rozwinął sztandary i zadął w róg! Poddanych podniecił do boju w imię świętych" zawołań, które ludowi wmówił z dawna. Który z ludu wolał zacisze swej chaty, zawisnął na drzewie lub skonał w inny sposób. Przeto darły zastępy i hordy w ziemie sąsiada, m ordując, paląc, gwałcąc. Zwycięstwo! Łaska boga! Nowe łupy do rozdziału między w ierne kohorty wspólników i pomocników panowania. Lud nic nie otrzym ał! Z powrotem w dom przyniósł kalectwo, choroby, po dawnemu musiał z powrotem wprzągnąć się w jarzm o pracy dla panów. W wypadku klęski napastnika, sąsiedni władca wdzierał się w odwet w równie okrutnej nawale krw i i pożogi. Zm agały się bestje ludzkie. Fizycznie silniejszy panow ał! Tymczasem moc jednostki człowieka w rozwoju rosła, zjaw iła się cywilizowana" dusza. W m iarę rozwoju dusza pożądliwie żądała pokarm u. Dlatego musieli powstać czarodzieje, pieśniarze, kapłani, poeci, artyści. Wreszcie uczeni. P okarm u dla cywilizowanej duszy zażądali władcy, sam o lubni mocarze człowieczej potęgi. Twórczość wybranych ku temu niewolników dlatego wspaniałym wieńcem przedewszystkiem oplotła zam ki, pałace, dwory. Dla silniejszego jedynie przywiązania poddanych, władcze zbrojne kliki sprytnie posyłały w lud pieśniarzy i czarodziejów (kler) tam, gdzie potulność poddanych nie wymagała miecza sprawiedliwości'4. Uczeni również służyli panom, gdyż inaczej nie istnieliby. Ponieważ człowiek, t. j. ludzie, ponad trwogę lub uległość wobec potęgi jednostki, bezwzględnie i nieomylnie m uszą u le gać swej przyrodzie człowieka, czyli muszą być samolubni i indyw idualni tworząc własne potęgi jednostek, bunt poddanych zrodził się równocześnie z im peratorstw em najm ocniejszych. Zrazu popędy instynktów pierwotnych ludzi warkotem ujaw niały bunt niezadowolonych. Z czasem m oc duszy poczęła przerastać bierność instynktów. Zjawiały się bunty świadomych swej krzyw dy lub niedopuszczonych do pańskich stołów. Dusza bogacąc się w zdolności coraz szerszym kręgiem zdobywała samodzielność. Jednostko w ość różnicowała się! Która jednostka zbyt jednak wzrosła samo

11 dzielnością lub zbyt głośno poczęła myśleć, konała w własnej krwi, w lochach, na gorejących stosach. Silniejsza jednostka uciskała lub dławiła tysiące słabszych jednostek. Ludzkości jakby nie było. Zbiorowo nie działała. Żyła i żyje w rozbiciu, w niemocy, bez ratunku. Taki stosunek jednostki, jednostek i rzesz jednostek, t. j. ludzkości niezmiennie trw a po dzień dzisiejszy! Zmieniają się jedynie z ew 11 c i r z n e formy, od dawnych naj dzikszych do obecnych niewiele łagodniejszych. Istota faktów i przyrody człowieka po dzień dzisiejszy nie zinieniła się) Szerokie dzieje ludzkości t. zw. historja spisana w księgach, to dzieje jednostek! Nazwiska i nazwiska! Jednostki i jednostki! Wodzowie, im peratorzy, dyktatorzy; bohaterowie państw, n a rodów, partyj; bogowie, prorocy, święci, cudotwórcy; wieszcze, artyści, uczeni; demagogowie, agitatorzy. Jednostki, jednostki, setki, tysiące jednostek i nazwisk. Ludzi i ludzkości jakby iiie było. Olbrzymie rzesze ludzkości zawsze ciemne i m ałoduszne, jednostkam i były tylko w zaciszu ciężkiej pracy i poddaństwa. Pod tytułem publicznego życia ludzkości, żyły i działały jednostki! Nadewszystko wyrastały brutalne i bezwzględne jednostki w swych grupach do dziś panujące olbrzymiej ludzkości, obecnie dw um iłjardow ej bezimiennej ludzkości. Przyrodzony rozwój jednostki jednak trw ał postępowo i nieustannie! Kultura i cywilizacja wyłącznie tworzona przez jednostki najinteligentniejsze, potęgą cudownego czaru idej praw dy, piękna i sprawiedliwości, w rozwoju poczęła wywierać swoistą i promienną siłę. Zdarzało się, że słoneczna ta siła chwilami górowała nad duszą krwiożerczego im peratora i jego wiernej pańskiej gwardji. W ówczas dyktatorzy łagodnieli, mieli nastroje tkliwości i przylepiali kojące plastry na rany poddanych. Uszczęśliwieni swem dobrem sercem rozrzucali wówczas złoto zawsze zrabowane ogółowi jednostek czyli ludzkości, budow ali wspaniałe świątynie, karm ili poetów i artystów. Lecz czujności nie tracili. Im peratorzy wraz z wierną gwardją, po dzień dzisiejszy, srodze rozkazali, że licznem niższem jednostkom nie wolno zbyt gorliwie orędować kulturze i cywilizacji. Każdy śmielszy ruch, bez względu, czy szlachetny lub mądry, czy bandycki, szarża policji po dzień dzisiejszy jednakowo likw iduje bez różnicy 7

12 i pardonu. Działacze zapełniają więzienia. Bandyci wielokroć chodzą wolno Średniowiecze skonało! Gdy w starożytnej mądrej Grecj i, później w Rzymie, jednostka człowieka, t. j. ludzkość zwolna wkraczała w prawo własnych praw człowieka, chrześcijańscy im peratorzy śrerlniowiecza z powrotem wymusili obyczaje najdzikszych czasów pierwotnych. Gdy jednak średniowiecze zgodnie z przyrodą rozw ijających się jednostek m usiało wreszcie przerodzić się w nowożytność dzieje człowieka naw iązały nić do przedchrześcijańskiej grecko-i'zymskiej doby (Odrodzenie) i żywiołowo ku sam odzielnem u życiu przyzwały coraz liczniejsze jednostki. Coraz liczniejsze, dlatego coraz śmielsze grupy rozpoczynały żyć prawem jednostki człowieka, indywidualnie, potęgą coraz liczniejszych jednostek zwolna zwyciężając moc samoluhstwa najbezwzględniejszych, lub moc bogów-kapłanów nakazujących służyć dobru nielicznych panów w poddaństwie pokory. Tak z czasem jednostkowa świadomość miljonów wzrosła do samolubnej i radosnej potęgi zrozumienia odwiecznej prawdy przyrody, że każda j e d n ostka człowieka posiada te same prawa ciała i duszy, czyli każda jednostka powinna być panem i gospodarzem swego żywota i swej doli. Po zrozum ieniu tej przyrodzonej praw dy, w wielu silnych jednostkach powstała wola urządzenia takiego ustroju, który równemi prawami obdzieliłby możliwie największą ilość przyrodzenie równouprawnionych jednostek. Zwolna liczne m il jony jednostek przejęły się tą wolą i wytworzyły stan psychiczny wspólny t y m m i l jonom j e d n o s le lc, widny w dziejach tak wyraziście, że już nie m o żemy przypuścić możliwości cofnięcia się rzesz jednostek w stan psychiczny miniony, owszem, możemy przypuścić silny rozwój pocb od u ku równości praw człowiek a, pochodu zagarniającego coraz liczniejsze m iljony jednostek. Tym sposobem (znanym już w przeszłych dziejach człowieka) dziś stwierdzamy istnienie t. zw. nowej e p ok i dziejów duszy człowieka, której przewodzi dana wytyczna idea jako duch czasu! Obecna epoka w swym duchu czasu wyraźnie nastawiona jest na przew artościowanie wszystkich w artości wielotysięcznego okresu panow ania grup wielmożnych panów nad olbrzy- 8

13 mierni rzeszami szarych, ubogich poddanych. W ślad za wolą urządzenia znacznie sprawiedliwszego u stroju międzyludzkiego pożycia w potężnych indywidualnie jednostkach nowoczesna epoka wywołała twórczość. Jednostki oświecone doskonalszym rozumem nowego ducha czasu (postęp istnieje wszędzie, zatem i w duchu czasu) zaprojektowały kilka nieco marzycielskich planów idealnych stosunków między ludźmi, które nazwano socjalizmem utopijnym ", nadewszystko do czasu pojawienia się niniejszej pracy jedyny logicznie uzasadniony plan społecznego materjalnego gospodarstwa ludzkości na zasadzie równouprawnienia ludzi pracy, do czasu pojawienia się niniejszej pracy jedyny względnie i teoretycznie sprawiedliwy, jedynie m aterjalnie" gospodarczo uporządkowany, który nazw ano socjalizmem naukow ym". Zdawałoby się, że gdy istnieje jedyny plan logiczny, względnie sprawiedliwy, podnoszący dobrobyt ludzkości, każdy człowiek pracy i obowiązku (t. j. przynajm niej 95% ludzkości) po k rótkim okresie poznania i zrozumienia planu, winien plan przyjąć ochotnie i szczerze i jednym aktem wyborów do parlamentów umożliwić jego najszybsze wykonanie. Tymczasem po 100 latach usilnej agitacji za socjalizmem, dziś przyjm uje go (przeciętnie) najwyżej 35% ludzkości, ludzi pracy i obowiązku. Ludzkość pracy i obowiązku w ilości 60%, żyjąc w narastającej biedzie niedostatku nie chce przyjąć socjalizmu, innego planu nie stwarza i bezmyślnie wlecze swą biedę z dnia na dzień. Zatem musi tu tkwić ważna zasadnicza przyczyna ciężkiej nieufności i niepopuliarnoś c i logicznie pomyślanego planu społecznego czyli socjalistycznego. Logiczny ten plan społecznego gospodarstwa dla dobra ludzkości stworzył myśliciel, żyd, Karol Marks. Dalecy od jakiegokolwiek odm aw iania rów nych praw jakiem ukolwiek człowiekowi rasy lub pochodzenia, musimy jednak stwierdzić, że swoista psychika myślącego żyda m usiała oprzeć się na wyłącznym rachunku zysku i strat m aterjalnego gospodarstwa, oraz na stosunku między kapitałem bogaczy, a pracą niedopłacanych robotników. W konsekwencji myśliciel ten zawyrokował, że przy stale wzrastającem uprzemysłowieniu wszystkiego i wreszcie niem al doszczętnem zagarnięciu całego 9

14 gospodarstwa w obręcz skartelizowanego prywatnego kapitału, ludzkość coraz silniej popadając w niewolniczą zależność, zczasem stanie się niemal ogólnie robotnicza. Wówczas w swych masach zorganizuje się i masą zdoła przemóc i zniszczyć najdotkliwsze nieszczęście ludzkości: panowanie panów bogaczy z ich gwardją, czyli panowanie kapitalistów, szlachty obszarniczej, sprzymierzonego kleru i wiernych im karjerowiczów. Wyzyskiwani robotnicy fabryczni, najubożsi ludzie, czyli t. zw. proletarjat rewolucyjną przem ocą m iałby uchwycić rządy całą ludzkością i jako dyktatu ra p ro letarjatu drogą rozkazu urządzić ludzkości dobrobyt na podstawie logicznie przem yślanego państwowo kapitalistycznego planu. Partyjność planu z powodu użycia tylko pewnej grupy, musiała ulec kilku ciężkiem przeoczeniom! W alkę przeciw m aterjalnem u ubóstwu czyli najdotkliwszemu nieszczęściu ^ludzkości, jednostronność i partyjność silnie zwęziła niem al do ram walki fabrycznej, ponadto ludzkości zagroziła n o - w ą d y k t a turą czyli nowym im perjalizm em i niewolę. Nadewszystko zapomniała o przyrodzie człowiek a nawet w stosunku do robotników", którzy tylko jako ludzie czyli samolubne jednostki, rewolucyjnie i dyktatorsko mieliby walczyć dla dobra posłusznej1* ludzkości. M ateijalista zapomniał o prawie przyrody człowieka! Wobec tego bardzo ciężkiego błędu dziś nie dziwimy się, że w alka o dotychczas względnie najspraw iedliwszy plan poprawy m aterjalnego bytu ludzkości, toczy się. bez szerszego uznania, tępo, bez zrozum ienia, bez odpowiedniej siły, pośród większości zajadłych wrogów, szalonych wrogów, którzy z racji swego bytu w ciężkiej pracy i obowiązku ("nie m ając nic innego na świecie) w socjalizmie mogliby osiągnąć rzeczywisty m aterjalny dobrobyt. Używszy fantazyjnego słowa m aterjalizm (przyroda nie zna nialerjaljzm u ani idealizmu) mistrz partyjnej logiki zapomniał o podstawowem pojęciu, o przyrodzie człowieka. W jakiemkolwdek zam ierzeniu dotyczącem popraww ogólnego bytu człowieka, nie wolno zapominać o prawie przyrody człowieka! Człowiekowi dobrze może być tylko w spełnieniu 10

15 swej przyrody człowieka! Fakty naukowe dowiodły, że każde jestestwo ziemi może zm ienić się w skali kilkudziesięciu tysięcy lat, lecz dla nas zm ienia się niedostrzegalnie, czyli nie zmienia się. T ransform izm u jestestw, więc człowieka, nie dokonają żadne part je, ani plany. Transformizm bezwzględnie zależy od wszechwładnej, odwiecznej, wszechobecnej i wszechmocnej energji organizacyjnej świata, której nietyłko ludzie, ale i bóg teologiczny zmienić ani uformować nie może. Bezpośrednio i ściśle, jak wszystkie istoty, człowiek zależy od twórczości przewiecznej mocy świata. Terorem, gwałtem, dyktaturą, wyszkoleniem, pozornie moglibyśmy zmienić zewnętrzne form y obyczajów i zachowania się człowieka, lecz przyrody człowieka z m iejsca nie ruszym y! Odkąd znam y dzieje człowieka, t. j. ludzkości (tu przyjęliśm y 6 tysięcy la t), stw ierdzamy, że przyroda człowieka nie zmieniła się! Niezmiennie człowiek przedstawia się jako tępo myślący samolub i indyw idualista! Potęga jednostki to n ajwłaściwszy popęd człowieczeństwa! Popęd podobny lub identyczny z resztą jestestw ziemskich. Potęga silnych jednostek bezwzględnością i gwałtem ujarzm ia i do pokory zm usza ciemne i m ałoduszne rzesze jednostek, ale p o d miotowości ich nie zmienia! Stosunkowo jedyny, lubo również zewnętrzny wpływ na człowieka wywiera indywidualna oświata, nadewszystko wolna oświata, t. j. myśl wolna. Im szerzej epokami mnożyła się oświata czyli inteligencja jednostek, wyraźnie i znamiennie w rzeszach rosła kultura i cywilizacja zawsze w kierunku poczucia praw i znaczenia osobowości. Ponieważ z powodu zwolna szerzącej się oświaty ludzkość myśli względnie coraz światłej, dożyliśmy obecnej epoki, której duch czasu w wielomilionowych rzeszach budzi popęd do samodzielności, do stanowczego przyznania sobie równych praw każdej jednostki człowieka. Mimo chwilowe pozorne przesunięcia rozwój człowieka zwolna dąży do wyzwolenia jednostkowości... do wolności! Przeciw tej przyrodzie człowieka, jak wogóle przeciw przyrodzie najwyższej potęgi wszechżycia, nie uda się trwale żaden plan popraw y bytu, chociażby był doskonałością logicznego rozumowania. Śmiesznym dyletantem byłby projektodawca marzący o wychowaniu człoił

16 wieka wedle swego pian u. Obecnie silniej niż kiedykolwiek człowiek um acnia się. w poczuciu swej rów noupraw nionej osoby i żąda spełnienia swych równych praw każdego człowieka. Mimo pozornie szczerego uznaw ania barbarzyńskich dyktatur faszyzmów lub komunizmów, jakakolwiek dyktatura nowoczesnemu człowiekowi staje się nieznośną. W o 1-11 o ś ć i dobrobyt staje się marzeniem możhwem do spełnienia drogą zrzucenia nienawistnego jarzm a panów i uprzywilejowanych ciemięzców. Ogólne to, lecz bardzo p o w o 1 n e rozjaśnianie się dusz w miijonowych masach, na razie jest tylko podświadomym duchem czasu, lecz tak w yrazistym, że możemy rozpoznać kierunek przyrodzonego rozwoju ludzkości ku pełni jednostkowego człowieczeństwa. (Obecne nowomodne dyktatury faszyzmów lub kom unizm u to przejściowe barbarzyństwa zamętów budzącej się nowej epoki, jako wściekła obrona kończącej się potęgi panów, albo dyktatorska doktryna fanatyków logiki). Kierunek przyrodzonego rozwoju ludzkości rozpoznajemy przez obserwację ludzi dzisiejszych. Miasteczko i okolica m e go zamieszkania. Jeszcze w całej pełni panuje tu strach, teror, policja, panuje pan, kapitalista, szlachcic, kler, dygnitarz, karjerowicz. Pańszczyzna i im perjalizm. Mimo to dawne poddaństwo w duszach niknie. Opór skryty, często nienawistny, chowa się w tajniach duszy, niekiedy w zaciśniętej pięści. Samodzielność myślenia zwolna budzi się w każdej jednostce. Jednostki poczynają rozum ow ać i czuć siebie. Rodzi się sam o dzielny człowiek. Samolubstwo i indywidualizm wzrasta. Każda jednostka poczyna się uważać za najmędrszą i bardzo w ażną na świecie. Interes jednostki jest dla niej najw ażniejszym interesem. Słyszymy codziennie i wszędzie: dbam tylko o siebie, nic i nikt inny mnie rjie obchodzi". Tylko osobisty interes jest dobry, zysk drugiego prawie zawsze wyda]e się krzywdą. Jednostki zarozumiale pragną wywyższać się nad inne. W każdej (prócz wyjątków) jednostce czai się chciwość, chytrość, oszustwo, podstęp, kłamstwo, czai się żądanie. Dla osobistego zysku większość jednostek zdolna płaszczyć się wobec możnych, zdradzać, szpiegować, denuncjować. Pewność siebie i salonowa cywilizacja" panów sugestywnie działa na masy. Splendor panów i władzy dziwnie służalczo przygniata kolosalną większość ludzi. Góruje jednak duch czasu jako 12

17 peine żądanie równości praw jednostki i żywiołowa gotowość zagarnięcia dóbr i przemocy panów, zawsze w żądzy zdobycia możliwie największej osobistej zdobyczy. Osobisty zysk pieniężny jest niemal wszystkiem. Instynktu społecznego niema! (W yjątków nie liczymy). Wszyscy są tylko ludźm i! W kasach chorych stwierdzamy już doskonałe królestwo samolubnej i bezwzględnej jednostki. Leczą się robotnicy". Poczucia społecznej zbiorowości nie tylko zgoła niem a tu śladu, lecz przeciwnie, samolubsiwo i żądza zakochanej w sobie jednostki jest tu szałem jednostkowości. Połow a leczy się m a sowo z dolegliwości tak błahych, że niepodobna je nazw ać chorobą. Ci delikatni ludzie rabują połowę zasobów kas chorych. Próbujmy skłonić ich do wstrzemięźliwości w leczeniu, ucząc, że tym sposobem ciężko chorzy zyskaliby pieniądze na intenzywniejsze leczenie. Bez wyjątku niemal, w kasach chorych sterczy bezwzględne ja jednostki. Odpowiedzi jakby zm ó wione są jednakie: nikt inny mnie nie obchodzi" ja płacę, to m i się należy" m o i m obowiązkiem dbać n a j pierw o siebie, drugi może robić, co m u się podoba". Nie m ilknie człowiecze ja". W w ypadkach chorobowych roboczego i wiejskiego tłum u, kasy chorych z powodu lepszego dostatku i możliwości leczenia leczą znacznie lepiej, niżby to m o gli uzyskać ludzie ubodzy leczący się prywatnie. Mimo to lekko chorzy, w leczeniu nienasyceni, dlatego zawsze niezadowoleni, zniesław iają i przeklinają tę hum an itarn ą społeczną instytucję. Nagi dokum ent człowieczej duszy. Lecz istnieje inny nagi dokum ent: gdy osobnik straci praw o do kasy chorych, chociażby wzrósł pieniężnie, w 70% przestaje się leczyć zadowolony zupełnie. W lekkich wypadkach bowiem nie czuje potrzeby leczenia, zaś nie m a sposobności wyzyskiwania socjalizmu. Kto przeszedł szkołę kas chorych, ten poznał człowieka. Tępy, samolub, zachłanny i bezwzględny, ulegający sugestji, nastrojowi, przemocy, gwałtowi. Gdzie dają, bierze bez upamiętania, gdzie biją, pokornie drży o całość skóry swej osoby. W rozlicznych odmianach, odpowiednio do cywilizacji danych krajów taki jest człowiek! Gdyby człowiek był inny, mianowicie d uchowo w y - żej rozwinięty w postępie tysięcy lat, obecnie już 13

18 .znacznie mniej byłoby potwornych zbrodni, nieprawości, łotrostw, bezrobocia, nędzy i ubóstwa, niedoli i niewoli; mordów, wojen, bezlitosnych okrucieństw bestji ludzkiej, cierpień olbrzymiej większości biednych tak bardzo ciężko o byt walczących. Nadewszystko t. zw. uniw ersytecka inteligencja dawno porzuciłaby nieinteligentną służbę panom i m ocarnie kroczyłaby w pochodzie k u ltury i cywilizacji. Wiele tysięcy lat trw ający ucisk w pariskiem jarzm ie ciężkiej w alki o byt, w rozm yślnie przez panów i kler utrzymywanej ogólnej ciemnocie, uniewinnia olbrzymie m a sy ludzkie. Mimo to trw a w pełni sm utny fak t i praw da nieistnienia śród rzesz jednostek poza swem ja jakiegokolwiek szczerszego poczucia ogólnoludzkiego i społecznego. Ogół jednostek znamiennie rozwija się w uznaniu równowartości każdej jednostki i osobistych praw bytu. Dlatego ogół jednostek nie pojm uje niezbędnego istnienia wykonawcy praw jednostki, t. j. społecznego obowiązku w zajem nej pomocy. Żądanie wszystkich praw, zaś obojętność wobec społecznego obowiązku, okazuje właściwą przyrodę bezmyślnego samolubstwa. Każdy człowiek (prócz wyjątków) jest taki, jakie w biegu tysięcy Jat im peratorskie kliki. W żądzy zdobyczy lub panowania wzrasta potęga jednostki. Prawie zawsze potęga Tnaterjalna, fizyczna. Dawniej miecz, dziś karabin m aszynowy, podstęp, oszustwo, gw ałt z chciwości. Albowiem poziom rozwoju człowieka, w swej powolności, obecnie doskonalszy być nie może! Istniały i istnieją indywidualnie m ądre i potężne dusze, niektóre w potężnym rozumie lub talencie urastające do bóstwa genjuszów! Są to przypadkowe sharmonizowania dzielności mózgo nerwowej pewnych osobników. Istnieje ponadto wielka liczba dzielnych jednostek, żądnych szczęścia i dobrobytu ludzkości. Indywidualizm w nich jest wyższy nad samolubstwo, atoli niezm iernie bujny, różny i między sobą niezgodny. Lecz ogół ludzkości? W ogólności dusze rzesz ludzkości to instynkt i bezmyślne prawo życia, to pojemny mózg doskonałego zwierzęcia. Nic więcej. T o n i e tylko ciemnota. Rozumiemy, że usilnie szerzona wolna oświata (poza kościelną i urzędową) w kilkunastu latach mogłaby znacznie zmniejszyć klęskę ciemnoty umysłowej. Rozumiemy, że od setki lat w niezliczone rzesze ubogich pracowników i poddanych 14

19 bestji klik pańskich padł ogrom oświaty. Masa ludzka już daw no mogłaby zrozumieć, którędy droga do wolności i dobrobytu. Rozumiemy, że ideowcy i agitatorzy oświecający rzesze mogliby już dawno porozumieć się do wspólnej wytycznej w walce przeciw kapitalistom, szlachcie, klerowi i ich karjerowiczom, odwiecznym gwałcicielom i złoczyńcom ludzkości. Nie. Nic. Mimo szerzonej oświaty, ludzkość człowiek niemal trw a w miejscu! Trw a ten sam i taki sam tępy samolub, jednostko wiec, indywidualista, jawny lub skryty im perjalista. Łącznie z t. zw. uniw ersytecką inteligencją. Przyczyna i podstaw a tkw i tu w przyrodzie mózgu człowieka. W stosunku do nielicznych m yślących dokładnie, bezstronnie i wszechstronnie, ogół ludzi wykazuje zdecydowaną niską możność umysłową! Znaczne zdolności człowieka w kierunku jednostronnym zawodowym prawdopodob - nie wyczerpują dusze wykształconych jednostek. Ogół zaś jednostek wobec wym ogów dokładnego myślenia jest mózgowo niedorozwinięty, niedołężny, myślowo niewprawny, w trw a łej przymusowej niewoli myślenia z woli panów lub w wirze haseł i naw oływ ań oświecających i demagogów. To nie tylko ciemnota. To obecna przyrodzona niezdolność rozum ienia najprostszych i jasnych spraw. To obecny b rak dostatecznej umysłowości. To niedorozwój rozumowy. Poprostu obecnemu przeciętnem u mózgowi człowieka jeszcze n ie'n a ro sło kilka dekagramów sprawnej masy mózgu. W drastycznej, lecz prawdziwej nazwie... to przyrodzona głupota jednostek, w swej głupocie siebie uw ażających za m ądrych, wszystkich innych za głupich. Głupota ludzka jest bezgraniczna4" Głupota ludzka jest nieśmiertelna". Oto powszechny głos. Przysłowie twierdzi: Co głowa, to rozum. Bez poniżania ludzkości, lecz w trzeźwej rozwadze nad wyborem najprostszej i możliwie realnej drogi poprawy bytu człowieka, m usim y uwzględnić obecną niską możność mózgową człowieka i pamiętać, że głupota ludzi jest faktem ciężkiej wagi! Głupota sięga aż do mózgów wielu inteligentów i przewódców. Bezstronnemu wykształconemu umysłowi wiele razy trudno ustrzec się przed niedokładnością myślenia. A masie ludzkiej olbrzym iej? Niedomoga wyczucia i rozum ienia jest faktem ciężkiej wagi! 15

20 Rzesze ludzi pracy i obowiązku stanowiące 95% ludzkości pragnące walki o lepszy los i byt, jednak rozum ieją doniosłość masowej walki o zdobycie równych i powszechnych praw człowieka. Przedewszystkiem rozum ie to połowa ludzkości, t. j. ubodzy lub nędzarze. W masowej czynnej walce wyczuwają możność zdobycia osobistej korzyści. Więc walka masowa i Mimo to masowej walki n ikt nie toczy! Zdarzają się sporadyczne w ypadki zgromadzeń, zmów, strajków. To wszystko. Instynktów społecznych brak. Osobistą małowartościową zdobycz jednostka przekłada nad wysiłek masowej walki, upragnionej jedynie w marzeniu. Oby tylko bez trudu ciała i wysiłku duszy. Jednostka wyczuwa, że dla masowej walki trzeba poświęcić się, zdobyć energję umysłową, w gorętszej walce wystawić się na niebezpieczeństwo, może dać zdrowie lub życie. Zakochane w sobie samolubstwo chce brać. Nigdy nie chce dawać. Samolubstwo poświęca wszystkich prócz siebie. Miljony jednostek patrzy, czeka walki, którą rozpocząć ma drugi. Dlatego nikt nie walczy! Blady strach, widmo krw aw ej zem sty ze strony jaśnie wielmożnych przytłacza ludzi zależnych. Obawa niezależnych, aby nie nazwano ich bolszewikami", socjalistam i, już w ystarcza do w strzym ania się od w alki licznych szeregów tych szczęśliwych głupców, którzy jako niezależni nic stracić by nie mogli w poważnej i pokojowej walce. Szanujące się samolubstwo nieustannie bezdźwięcznie powtarza straszny wyrok głuchego bezczyn u : jednostka nic nie uczyni, jednostka nie poradzi! Między rzesze ludzkie od tysięcy lat wlecze się trujący zaduch tej przeklętej i bezdusznie głupiej, lękliwej gwary: jednostka nie poradzi jednostka nic nie znaczy! Najgłupsze i najniepraktyczniejsze uparte poczucie gnuśnej wygody samolubstwa. Genialne łajdactwo jakichś zamierzchłych jaśnie pańskich prabandytów wtłoczyło i w nieustannem powtarzaniu do dziś wtłacza w tępe dusze niewolników przeklęte te krótkie a straszne słowa. Jednostka nie poradzi" szemrzą od tysiącleci miljony uciemiężonych poddanych, w pokorze skomlących lepszego losu. W chwilowej podniecie tłumionej nienawiści przeciw samozwańczym tyranon, poddani jęczą westchnieniem: niech inni zaczną pójdę jednostka nie poradzi". Niech inni zaczną!" 16

21 Aż kiedy niekiedy w tych lub owyeli krainach ziemi, z powodu nadzwyczajnych i bez m iary dręczących wydarzeń p s y c h o 1 o g j a jednostek" doznaje rwącego wstrząsu lub dziwny nagły duch czasu nadciąga jak burza z piorunami. Wówczas bezwiednie półprzytomne rzesze tracą samowiedzę samolubów i jak huragan zryw ają się w rewolucyjnym szale! W zbiorow ym popędzie półprzytom ne jednostki przemieniają się w stado człowieka. Świadoma psychika jednostki zatraca się w zbiorowej podświadomej p s y - c li i c e t1 u m u. Ludzie podniecają się masowo, rwą, walą, tratu ją, niszczą wszystko bez m iary, złe i dobre, ślepo, bezcelowo, porywem chwili i haseł rozkazujących wodzów. Ponad dusze jak dzwony g rają gwałtowne, częstokroć piękne i szlachetne zawołania! Rewolucja w krw i zwycięża lub w krwi ginie. Po rew olucji jednostki z pow rotem uzyskują świadomość swego ja". Szczęśliwy przew ódca zwycięza, nieszczęśliwy kona. Lecz ktokolwiek zwycięża, pan im perator, czy przewódca człowieka, zwycięsca wraz z swą gwardją z powrotem ujm uje berło jedynego władcy. Przeciwników dławi, m orduje dyktatorsko. Życie pow raca do prawidłowego okrucieństwa bestji ludzkiej. Jednostki i jednostki! Nazwiska i nazwiska! Dlatego ogół wyczuwa, że rewolucja niczego nie zmienia (rewolucja francuska, wiosna ludów 1848 r., rew olucja rosyjska, kilka rewolucyj faszystowskich, bezlik rewolucyj am erykańskich praw dopodobny w yjątek stanowi bezkrw a wa rewolucja hiszpańska). Zm ieniają się praw i lub lewi dyktatorzy, zmieniają się zewnętrzne nic nie znaczące formy ustrojowe, lecz bestja ludzka po dawnemu szuka żeru, nadal ogół jednostek sam olubnie i indyw idualnie patrzy własnej korzyści, nadal nikt inny jednostki nie obchodzi, nadal strasznie bezczynnie powszechnie powtarza się jednostka nie poradzi". Rany goją się. Czas zapom ina. Zbyt widoczna niemoc psychiki tłumu i rewolucyj, po dawnemu rodzi nowy imperjalizm, nowe potężne jednostki, nowe gwardje i kliki jednostek. Historja wielokrotnie dowiodła, że po rew olucji ludu" zwyciężała reakcja panów, a zawsze nowych dyktatorów. Potęga jednostki, siła i sprawność jednostki stale i przyrodzenie po dzień dzisiejszy okazuje się jedyną realną w artością międzyludzkich stosunków. Zgodnie więc z przyrodzonem prawem rozwoju 17

22 d u s z y człowieka (ktorego nikt z ludzi wraz z teologicznym bogiem ani celowo nie uform uje, ani nie przyśpieszy) wśród barbarzyiistwa rewolucyj i reakcyj stwierdzamy bardzo powolny wzrost duszy jednostki człowieka, w yrażający się rozw ojem coraz ogólniejszych i głębszych pojęć kultury i cywilizacji. Znam ieniem tego w zrostu duszy człowieka jest nowoczesna epoka i duch czasu objawiony (jak już oświadczyliśmy) m asowem zrozum ieniem i uznaiuem odwiecznej praw dy przyrody, że każda jednostka człowieka posiada te sam e praw a ciała i duszy, dlatego każda jednostka m a rów ne praw a do wolności i możliwie dostatniego bytu. To w duchu czasu obecnie staje się naczelnym rozkazem woli i dążeń uczciwego człowieka. Ludzkość pragnie urządzenia takiego międzyludzkiego porządku, aby każdy człowiek posiadł wolność i dobrobyt! Ten fakt epokowych wspólnych myśli, pragnień i haseł olbrzymich rzesz czyni szczególne wrażenie jednolitej zbiorowości. Bojownicy o lepszy ustrój międzyludzkich stosunków spostrzegli tę jedność zbiorow ą i niestety ulegli złudnemu wrażemu, iż powstaje zbiorowa jednostka ludzkości. Złudzeniu i ciężkiemu błędowi ulegli dlatego, że nie rozum ieją rozkazodawczej mocy przyrody człowieka i nie przebyli kilkuletniego k u rsu w kasach chorych. Stwierdzając fakty jednobrzmiącego wyrazu ducha czasu, odnieśli złudne wrażenie, że niemal powszechne żądanie uznania praw każdego człowieka jakby oderwało się od jednostki, stało się nieosobowe, zawisło ponad ludzkością, tworząc ogólną publiczną duszę, rzekomą zbiorową jednostkę ludzkości. Zachęcające to złudnie wyobrażone uproszczenie organizacji u stroju międzyludzkiego wydało się im abstrakcyjnym przedmiotem, który ponad ludźmi można urobić planowo, czyli pochód rzekomej zbiorowej jednostki w myśl teoretycznego program u pchnąć w ściśle oznaczonym kierunku i dowolnie nadać m u ściśle oznaczone form y, praw a i przykazania. Mimo to z m iejsca zrozumieli, że pochód rzekom ej zbiorowej jednostki pobudzić mogłyby tylko jednostki i tylko w sposób im peratorski, pański, dyktatorski, czyli bezpraw ny i samozwańczy, tylko w potędze silnych jednostek. To

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Rozdział II Pojęcie każdej istoty rozumnej, która dzięki wszystkim maksymom swej woli musi się uważać za powszechnie prawodawczą, by z

Bardziej szczegółowo

Chcę poznać Boga i duszę. Filozofowie o Absolucie

Chcę poznać Boga i duszę. Filozofowie o Absolucie Chcę poznać Boga i duszę Filozofowie o Absolucie W jaki sposób można poznać Boga? Jak poznać Kogoś, Kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny? Szukając argumentów na istnienie Boga Świat (np. Teoria Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II

Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II Wojciech Kosek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Bielsko-Biała, 10. kwietnia 2014 r. Konferencja Personalistyczna koncepcja wychowania

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Powołani do życia 5. Bóg wzywa nas przez: słowa, ludzi, wydarzenia, trudy, zmagania, szkołę, rodzinę. 6. Bóg nas powołuje do WOLNOŚCI:

Powołani do życia 5. Bóg wzywa nas przez: słowa, ludzi, wydarzenia, trudy, zmagania, szkołę, rodzinę. 6. Bóg nas powołuje do WOLNOŚCI: Nasze życie możemy zrealizować wpieni tylko w tej mierze, a jakiej dostrzegamy wezwania, które dzień po dniu kieruje do nas życie i zgadzamy się na nie odpowiedzieć. 1. Słyszymy wezwania: od naszych potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Człowiek, który nie wierzy własnym zmysłom, jest równie szalony jak człowiek, który nie wierzy niczemu innemu oprócz własnych zmysłów.

Człowiek, który nie wierzy własnym zmysłom, jest równie szalony jak człowiek, który nie wierzy niczemu innemu oprócz własnych zmysłów. Wybitny myśliciel angielski, felietonista, redaktor i pisarz. Znany jako mistrz paradoksu. Jego książki wywarły wielki wpływ na wiarę jemu współczesnych w tym na autora Opowieści z Narnii C. S. Lewisa.

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ

DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ Patryk Rutkowski DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ Problem z Dekalogiem Znacznej części katolików, zwłaszcza tej która odwiedza Kościół jedynie przy okazji większych uroczystości, wydaje się, że chrześcijaństwo

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Duch dziecięctwa i droga dziecięctwa

Duch dziecięctwa i droga dziecięctwa ks.porankiewicz ks.woźny Duch dziecięctwa i droga dziecięctwa Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Dlaczego mamy być jak

Bardziej szczegółowo

Modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej

Modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej 3 Modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej Modlitwa zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej Matko Odkupiciela, Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprostsza, Ty jesteś przechodnią bramą do raju wiecznego. Racz podźwignąć,

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 3.

SPIS TREŚCI. Wstęp 3. SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. ROZWAŻANIA WSTĘPNE 23 1. Luteranizm i jego znaczenie dla filozofii 23 1.1. Główne założenia doktrynalne luteranizmu 24 1.2. Luter i filozofia 33 2. Reakcja na Reformację - racjonalizacje

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Bioetyka teologiczna cz. 10

Bioetyka teologiczna cz. 10 Bioetyka teologiczna cz. 10 Transplantacje Wykład dla studentów II roku Instytutu Nauk o Rodzinie KUL Transplantacja zastąpienie chorego (zniszczonego lub wadliwie działającego) organu przez Organ lub

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

TOTUS TUUS Cały twój

TOTUS TUUS Cały twój TOTUS TUUS Cały twój Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne..

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. Spis treści Wstęp... 7 Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne... 11 Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. 27 Rozdział III Demokracja i totalitaryzm. Kryzys polityczny

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty œw. Tomasz z Akwinu* O Królowaniu królowi Cypru fragmenty Rozdzia³ 15: O tym, e pojêcie rz¹dów zaczerpniête zosta³o z rz¹dów boskich 15.1. I jak za³o enia miasta lub królestwa odpowiednio zaczerpniêto

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: VI Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

116. Czy są Duchy, które wiecznie pozostaną na niższych stopniach rozwoju?

116. Czy są Duchy, które wiecznie pozostaną na niższych stopniach rozwoju? Rozwój Duchów Bóg stworzył wszystkie Duchy prostymi i nie posiadającymi wiedzy. Każdemu z nich wyznaczył misję, by mógł się uczyć i krok po kroku osiągać doskonałość poprzez poznawanie prawdy i zbliżanie

Bardziej szczegółowo

TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY FUNKCJONALIZM ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE FUNKCJONALIZM TEORIE KONFLIKTU

TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY FUNKCJONALIZM ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE FUNKCJONALIZM TEORIE KONFLIKTU ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE dr Agnieszka Kacprzak TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY Auguste Comte Emile Durkheim TEORIE KONFLIKTU Karol Marks INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY Max

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu.

Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu. Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu. Rodzaj przeżycia Arystoteles określał, że być szczęśliwym to

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii.

Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii. Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii. historiozofia DZIEJÓW FILOZOFIA nauka filozoficzna o ostatecznych czynnikach sprawczych, istocie i sensie ludzkich dziejów jako całości, zw. także

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA

UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA ARGUMENTY PRZECIW ISTNIENIU BOGA ARGUMENTY ATEISTYCZNE 1 1. Argument z istnienia zła. (Argument ten jest jedynym, który ateiści przedstawiają jako

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN!

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Michał Bakunin Tłumaczył W. Koszyc Jirafa Roja Warszawa 2007 Copyright by Jirafa Roja, 2007 Tytuł oryginału: Russkim, polskim i wsiem sławianskim

Bardziej szczegółowo

Co to są prawa dziecka?

Co to są prawa dziecka? Prawa Dziecka Co to są prawa dziecka? Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć. Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

5/12/2015 WŁADZA I POLITYKA WŁADZA I POLITYKA PAŃSTWO

5/12/2015 WŁADZA I POLITYKA WŁADZA I POLITYKA PAŃSTWO WŁADZA I POLITYKA dr Agnieszka Kacprzak WŁADZA I POLITYKA WŁADZA zdolność jednostek lub grup do osiągania własnych celów lub realizowania własnych interesów, nawet wobec sprzeciwu innych POLITYKA środki

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NAUKOWEJ ETYKI ETYKA OSIEMNASTEGO WIEKU

PROJEKT NAUKOWEJ ETYKI ETYKA OSIEMNASTEGO WIEKU PROJEKT NAUKOWEJ ETYKI ETYKA OSIEMNASTEGO WIEKU ETYKA I METODA NAUKOWA Metoda naukowa uniwersalne narzędzie poznania prawdy. pozwala ustalić prawdę ponad wszelką wątpliwość powoduje bardzo dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

KONKURUJEMY? tekst: Danuta TERPIŁOWSKA

KONKURUJEMY? tekst: Danuta TERPIŁOWSKA Dlaczego KONKURUJEMY? tekst: Danuta TERPIŁOWSKA Czym jest konkurencja, dlaczego się jej boimy, dlaczego z niej korzystamy i dlaczego w ogóle konkurujemy? Konkurencja to nic innego, jak brak wiary w siebie,

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

4/14/2015 WSPÓLNOTY A ORGANIZACJE WSPÓLNOTY, INSTYTUCJE I. PORZĄDEK SPOŁECZNY jest kształtowany przez ludzi:

4/14/2015 WSPÓLNOTY A ORGANIZACJE WSPÓLNOTY, INSTYTUCJE I. PORZĄDEK SPOŁECZNY jest kształtowany przez ludzi: WSPÓLNOTY, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE dr Agnieszka Kacprzak WSPÓLNOTY A ORGANIZACJE PORZĄDEK SPOŁECZNY jest kształtowany przez ludzi: oddolnie powstające spontanicznie i utrwalane tradycją normy, wartości,

Bardziej szczegółowo

Czy świat istnieje w umyśle?

Czy świat istnieje w umyśle? Czy świat istnieje w umyśle? W XVIII wieku żył pewien anglikański biskup irlandzkiego pochodzenia, nazwiskiem George Berkeley (1685-1753). Ten erudyta, który za cel postawił sobie zwalczanie ateizmu, studiował

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Izydor z Sewilli SENTENCJE. Przekład i opracowanie Tatiana Krynicka

Izydor z Sewilli SENTENCJE. Przekład i opracowanie Tatiana Krynicka Izydor z Sewilli SENTENCJE Przekład i opracowanie Tatiana Krynicka Wydawnictwo WAM Kraków 2012 Spis treści Wprowadzenie....5 BiBliografia...29 KSIĘGA PIERWSZA...31 1. O tym, że Bóg jest najwyższy i niezmienny....31

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja chorych po interwencji chirurgicznej

Rehabilitacja chorych po interwencji chirurgicznej Rehabilitacja chorych po interwencji chirurgicznej Natura zdrowia udana regulacja Udana regulacja stosunków człowieka z otoczeniem zależy od zasobów biologicznych człowieka, właściwości otoczenia oraz

Bardziej szczegółowo

1. Liczby naturalne, podzielność, silnie, reszty z dzielenia

1. Liczby naturalne, podzielność, silnie, reszty z dzielenia 1. Liczby naturalne, podzielność, silnie, reszty z dzielenia kwadratów i sześcianów przez małe liczby, cechy podzielności przez 2, 4, 8, 5, 25, 125, 3, 9. 26 września 2009 r. Uwaga: Przyjmujemy, że 0 nie

Bardziej szczegółowo

ks. dr Marek Dziewiecki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego MIŁOŚĆ I MAŁŻEŃSTWO

ks. dr Marek Dziewiecki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego MIŁOŚĆ I MAŁŻEŃSTWO ks. dr Marek Dziewiecki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego MIŁOŚĆ I MAŁŻEŃSTWO Bóg wymyślił małżeństwo i rodzinę po to, by nie być kimś jedynym, kto kocha człowieka. Katolicka nauka o małżeństwie

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

AUTOBIOGRAFIZM...15 1. Żal po stracie dziecka...15 2. Wspomnienia wojenne...17 3. Powrót do lat młodości...19

AUTOBIOGRAFIZM...15 1. Żal po stracie dziecka...15 2. Wspomnienia wojenne...17 3. Powrót do lat młodości...19 Spis treści ARTYSTA...11 1. Stworzyciel nieba, ziemi i człowieka... 11 2. Artysta kapłan...12 3. Artysta nieśmiertelny...13 4. Artysta dziwak...13 5. Artysta poszukujący wiedzy o człowieku...14 6. Artysta

Bardziej szczegółowo

Filozofia wyobraźni Karola Libelta Dr Magdalena Płotka

Filozofia wyobraźni Karola Libelta Dr Magdalena Płotka Filozofia wyobraźni Karola Libelta Dr Magdalena Płotka Karol Libelt (1807-1875), był Poznaniakiem Karol Libelt wskazywał, że jego system związany jest z poglądami Trentowskiego Filozofia Libelta nazywa

Bardziej szczegółowo

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych O CO CHODZI W TYM ARGUMENCIE Argument ten ma pokazać, że istnieje zewnętrzna przyczyna wszechświata o naturze wyższej niż wszystko, co

Bardziej szczegółowo

Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997

Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997 Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997 ks. XI 1. Wyznania nie informują Boga, o czym i tak wie, lecz są wyrazem miłości Augustyna do Boga jako Ojca. 2. Augustyn pragnie poznać Prawo

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2)

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Słowo wstępne Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Człowiek od początku przez Boga powołany do pracy: uczyńmy

Bardziej szczegółowo

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33)

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33) Lekcja 4 na 22 października 2016 Mojżesz napisał Księgę Joba i Genesis w czasie, gdy przebywał w Midianie. Tak więc Księga Joba jest jedną z pierwszych ksiąg Biblii. W odróżnieniu od innych ksiąg Starego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA Pochwała jest jednym z czynników decydujących o prawidłowym rozwoju psychicznym i motywacyjnym dziecka. Jest ona ogromnym bodźcem motywującym dzieci do działania oraz potężnym

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym brakuje norm, które w generalny sposób regulowałyby zakres stosowania analogii.

W prawie podatkowym brakuje norm, które w generalny sposób regulowałyby zakres stosowania analogii. W prawie podatkowym brakuje norm, które w generalny sposób regulowałyby zakres stosowania analogii. Wnioskowanie per analogiam i jego granice należą do kontrowersyjnych zagadnień prawa podatkowego. Analogia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI. wolontariat

Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI. wolontariat Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI wolontariat Organizatorem projektu SZLACHETNA PACZKA jest Misja WIOSNY Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Wizja WIOSNY Tworzymy i doskonalimy systemy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

-Czy aborcja płodu 2 miesięcznego to to samo co aborcja płodu np 6 miesięcznego, do jakiego wieku płodu powinna być dozwolona?

-Czy aborcja płodu 2 miesięcznego to to samo co aborcja płodu np 6 miesięcznego, do jakiego wieku płodu powinna być dozwolona? Pod moim i Kai programem o aborcji pojawiły się pytania. Dziękuję za jedne z nich użytkownikowi Filipowi, oczywiście odpowiedzi będą wyrazem moich przekonań: -Czy aborcja płodu 2 miesięcznego to to samo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA TEORIA ZATRUDNIENIA, PROCENTU I PIENIĄDZA JOHN MAYNARD KEYNES

OGÓLNA TEORIA ZATRUDNIENIA, PROCENTU I PIENIĄDZA JOHN MAYNARD KEYNES OGÓLNA TEORIA ZATRUDNIENIA, PROCENTU I PIENIĄDZA JOHN MAYNARD KEYNES Maciej Bloch Aleksandra Drewniak Iwona Rosa PLAN PREZENTACJI 1. John Maynard Keynes 2. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza

Bardziej szczegółowo

Wpływ. Kilka Podstaw. Wpływ

Wpływ. Kilka Podstaw. Wpływ Wpływ Zarządzanie Kadrami Kilka Podstaw Działanie zachowanie celowe związane z chęcią osiągnięcia określonego stanu rzeczy Manager (założenie) osoba kierująca ludźmi oraz wykorzystująca zasoby organizacji

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Pułapki podejmowania decyzji inwestycyjnych

Pułapki podejmowania decyzji inwestycyjnych Pułapki podejmowania decyzji inwestycyjnych Decyzje inwestycyjne na Giełdzie Akademia Młodego Ekonomisty program edukacji ekonomicznej gimnazjalistów 17 lutego 2009 r. Żeby zarobić? Żeby nie stracić? Po

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej

Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej Mieć czy Być? Materializm naszego społeczeństwa kładzie w centrum życia co ja chcę. Jest skłonny traktować innego, w tym Boga, jedynie jako obiekt widziany pod

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 7

Spis treści. Słowo wstępne... 7 Spis treści Słowo wstępne................................... 7 1. Kruszyć pancerz (Wyznania 5, 1) środa popielcowa............................... 9 2. Niespokojne jest serce nasze (Wyznania 1, 1) czwartek

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 2 Krystyna Wajda Horodko Opowieści spod złocistej tęczy Kraina Wodospadów Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 4 K o s z a l i n 2013 by Krystyna Wajda, Koszalin 2013 ISBN 978-83-64234-09-5

Bardziej szczegółowo

O argumentach sceptyckich w filozofii

O argumentach sceptyckich w filozofii O argumentach sceptyckich w filozofii - Czy cokolwiek można wiedzieć na pewno? - Czy cokolwiek można stwierdzić na pewno? Co myśli i czyni prawdziwy SCEPTYK? poddaje w wątpliwość wszelkie metody zdobywania

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna.

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. 2011-10-01 Plan wykładu 1 Filozofia średniowieczna a starożytna 2 3 Ogólna charakterystyka filozofii średniowiecznej Ogólna charakterystyka filozofii

Bardziej szczegółowo

Alfred Marshall. Zasady ekonomiki. Jakub Maciejak Piotr Węcławik

Alfred Marshall. Zasady ekonomiki. Jakub Maciejak Piotr Węcławik Alfred Marshall Zasady ekonomiki Jakub Maciejak Piotr Węcławik Alfred Marshall (1842-1924) urodzony w Bermondsey koło Londynu ekonomista, profesor Uniwersytetu w Cambridge autor książki Zasady ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

Bardziej szczegółowo

Miłość nigdy nie ustanie

Miłość nigdy nie ustanie Miłość nigdy nie ustanie Choć kult Serca Pana Jezusa w formie, jaką znamy i praktykujemy dzisiaj, znany jest dopiero od objawień s. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), trudno zaprzeczyć, że w swej najgłębszej

Bardziej szczegółowo

Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga?

Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga? Przymioty Boga Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga? dowody na istnienie Boga ustaliły, że On jest, ale czy poza wiedzą o Jego istnieniu możemy coś wiedzieć o Jego istocie? Św. Tomasz twierdzi, że

Bardziej szczegółowo

Temat: Nasze państwo nasze prawa.

Temat: Nasze państwo nasze prawa. Konspekt zajęć Edukacja dla bezpieczeństwa Dane informacyjne: Data: Miejsce zajęć: Czas trwania: 2x45min Prowadząca: mgr Marta Romanowska Klasa: 2a ZSZ Temat: Nasze państwo nasze prawa. Cele ogólne; Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

następuje wtedy, gdy osoba, decydując się komu chce przekazać swój majątek, nie kieruje się intelektualnymi lub uczuciowymi

następuje wtedy, gdy osoba, decydując się komu chce przekazać swój majątek, nie kieruje się intelektualnymi lub uczuciowymi Świadome powzięcie decyzji: w przypadku oświadczenia woli następuje wtedy, kiedy osoba przy braku jakichkolwiek zaburzeń świadomości, po krótszym lub dłuższym, ale jasnym przemyśleniu, wyraźnie zdaje sobie

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ F. PAPCIAK SSCC WROCŁAW - MAJ O. Damian naśladowca Dobrego Pasterza

KAZIMIERZ F. PAPCIAK SSCC WROCŁAW - MAJ O. Damian naśladowca Dobrego Pasterza KAZIMIERZ F. PAPCIAK SSCC WROCŁAW - MAJ 2004 O. Damian naśladowca Dobrego Pasterza Istotę kultu Serca Jezusa bardzo dobrze oddaje biblijny obraz Dobrego Pasterza. Sam Pan Jezus mówił o sobie: Ja jestem

Bardziej szczegółowo

SP Klasa VI, temat 2

SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 zagiąć NAUKOWCY SP Klasa VI, temat

Bardziej szczegółowo

James Martin SJ. Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim. Przełożył Łukasz Malczak. wydanie drugie poprawione. Wydawnictwo WAM

James Martin SJ. Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim. Przełożył Łukasz Malczak. wydanie drugie poprawione. Wydawnictwo WAM James Martin SJ Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim wydanie drugie poprawione Przełożył Łukasz Malczak Wydawnictwo WAM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: SPOSÓB POSTĘPOWANIA 5 Czym jest duchowość ignacjańska

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Historia, Wykład IV - Platońska teoria idei

Filozofia, Historia, Wykład IV - Platońska teoria idei Filozofia, Historia, Wykład IV - Platońska teoria idei 2010-10-01 Tematyka wykładu 1 Metafora jaskini 2 Świat materialny - świat pozoru Świat idei - świat prawdziwy Relacja między światem idei i światem

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Baruch Spinoza ( )

Baruch Spinoza ( ) Baruch Spinoza (1632-1677) Dla jednych: najszlachetniejszy i najbardziej godny miłości z wielkich filozofów (B. Russell). Dla innych: Największy heretyk XVII wieku. Obrońca diabła. Duchowy sabotaŝysta.

Bardziej szczegółowo

Nie narzucaj dziecku ograniczeń wynikających z twojej edukacji, bo urodziło się w innych czasach

Nie narzucaj dziecku ograniczeń wynikających z twojej edukacji, bo urodziło się w innych czasach Nie narzucaj dziecku ograniczeń wynikających z twojej edukacji, bo urodziło się w innych czasach Rabin dran ath Tagore KLASA SZKOLNA KRÓTKA POWTÓKA Z HISTORII EDUKACJI - Kiedy powstała szkoła podstawowa?

Bardziej szczegółowo