Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 1 Grudzieñ 2008 ISSN gazeta bezp³atna Nak³ad egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny Nigdy nie wiemy, czy to przeziêbienie, czy grypa. Sami siê leczymy, nie idziemy do lekarza. Nie mo emy sobie pozwoliæ na le enie w ³ó ku, poniewa albo musimy iœæ do pracy, albo mamy wa ne spotkanie, albo nie mo emy opuœciæ dnia w szkole. Tak to wszystko sami sobie t³umaczymy. K Kupujemy w aptekach œrodki na przeziêbienie, ³ykamy witaminy, by tylko choroba nas zupe³nie nie roz³o y³a. Nie zawsze jednak to siê udaje. Któregoœ dnia grypa mo e nas dopaœæ. Jedynym ratunkiem przed ni¹ s¹ szczepienia. Grypa epidemia lekcewa enia pod takim has³em w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Praktyka Stomatologiczna Lek. stom. Ewa Milc- Paciorek Kraków, os. Piastów 41 tel PE NY ZAKRES US UG PROTETYKA CHIRURGIA IMPLANTY ODBUDOWY ESTETYCZNE ZÊBÓW RTG NA MIEJSCU Bezp³atny informator medyczny Gabinet Pawe³ Bergel Masa u Leczniczego MASA RELAKSACYJNY: gor¹cymi kamieniami wulkanicznymi!!! aromaterapeutyczny refleksologia stóp MASA LECZNICZY: klasyczny segmentarny rwa kulszowa, lumbago (postrza³) zespó³ bolesnego barku, bóle krzy a bañk¹ chiñsk¹ US UGI SPECJALISTYCZNE: masa wspomagaj¹cy odchudzanie woskowanie uszu ul. Krowoderskich Zuchów 4/ Kraków (Krowodrza) (róg ul. Wybickiego i Krowoderskich Zuchów przy Urzêdzie Skarbowym) tel zetkn¹³ siê z wirusem grypy. Wystêpuje on w trzech typach: A. B i C, przy czym najgroÿniejszy jest typ pierwszy. W dodatku wirus ten podlega ci¹g³ym mutacjom i krzy uje siê ze spokrewnionymi podtypami, przez co staje siê jeszcze groÿniejszy dla cz³owieka. Grypa mo e zaatakowaæ ka dego w ka dym wieku. Powa ne zagro enie stanowi zw³aszcza dla osób starszych powy ej 65 lat, dla dzieci miêdzy 6 miesi¹cem a 5 rokiem ycia, dla kobiet w ci¹ y oraz dla osób z chorobami przewlek³ymi (np. z astm¹, cukrzyc¹, chorobami uk³adu kr¹ enia). Wirusem grypy bardzo ³atwo siê zaraziæ. Przenoszony jest drog¹ kropelkow¹ podczas kichania, kaszlu, a nawet rozmowy. Choroba atakuje nagle. Objawia siê dreszczami, poczuciem zimna, gor¹czk¹ GABINET STOMATOLOGICZNY Kraków UL. Rac³awicka 12 tel STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA PROTETYKA CHIRURGIA RTG CYFROWY czynny: od poniedzia³ku do pi¹tku gazeta bezp³atna Nie lekcewa grypy! powy ej 39 stopni, bólami koœci, stawów, miêœni, g³owy i ogólnym os³abieniem. Odczuwamy te drapanie i ból w gardle, suchy kaszel, a niekiedy nawet katar. Gard³o jest zaczerwienione, ale bez ropnej wydzieliny. Zwykle po up³ywie 2 3 dni ostre objawy ustêpuj¹. Kiedy jednak utrzymuj¹ siê przez ponad 5 dni, œwiadczy to o powik³aniach. Powik³ania s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów. Zwykle s¹ one groÿniejsze od samej choroby. Mog¹ to byæ: nadka enia bakteryjne prowadz¹ce do zapalenia oskrzeli, p³uc, zatok, ucha zaostrzenie chorób przewlek³ych m.in. nasilenie objawów choroby wieñcowej, niewydolnoœci kr¹ enia, astmy, rozregulowanie cukrzycy, pogorszenie (Kraków ul. Pr¹dnicka 76) odby³a siê konferencja prasowa poœwiêcon¹ grypie i jej powik³aniom oraz koniecznoœci szczepieñ. G³ównym organizatorem by³o Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. Grypa (influenza) jest bardzo niebezpieczn¹, zaraÿliw¹ chorob¹ wirusow¹, która potencjalnie mo e zabiæ miliony osób. Ka dy przynajmniej raz w yciu dokoñczenie str. 6» dzia³ reklamy zadzwoñ: PROFESJONALNA KOSMETYKA TWARZY I CIA³A * MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA z³uszczanie naskórka, likwidacja blizn, zmniejszenie porów skóry i ³ojotoku, odbarwianie, odm³adzanie... * LECZENIE TR DZIKU M³ODZIEÑCZEGO I POSPOLITEGO * WSPOMAGANIE LECZENIA SKÓRY Z TR DZIKIEM RÓ OWATYM * EKSFOLIACJA AHA 10% -45% * PELLING ³AGODNY I G³ÊBOKI * KWAS GLIKONOWY * ODBARWIANIE I WYCISZANIE SKÓRY * MICROCOLLAGEN I PEPTYDY, COLLAGEN, ELASTYNA, RETHINOL ACTIVE, Z³OTA WIT.C i inne** * LIFTING KOSMETYCZNY, ODM³ADZANIE, OD YWIANIE, REGENERACJA, NAWIL ANIE I INNE * WALCZYMY Z CELLULITEM, BRAKIEM ELASTYNY I RAZSTÊPAMI!!! PROFESJONALNA STYLISTYKA FRYZUR DAMSKICH I MÊSKICH * strzy enia awangardowe i klasyczne * pe³en zakres us³ug koloryzacyjnych * fryzury okolicznoœciowe i œlubne Oferujemy pe³ne doradztwo naszych stylistów!!! DEPILACJE CIA A I TWARZY, HENNE, MAKIJA E, KOLCZYKOWANIE, MANICURE, PEDICURE TIPSY akryl, el, szklane, trwale zdobione, 3D, ponad 400 gotowych wzorów WYPROWADZANIE PAZNOKCI STRAWIONYCH OBGRYZANIEM!!! Solarium 0,90 gr/min NZOZ SPÓ KA LEKARSKA NA KOZ ÓWCE W RAMACH NFZ : - poradnia okulistyczna - poradnia diabetologiczna - poradnia psychologiczna - poradnia logopedyczna US UGI MEDYCZNE ODP ATNE: kardiolog, psychiatra REJESTRACJA PN-PT TEL.O Wiedza ycia i d³ugowiecznoœci Ayurveda jest najstarsz¹ medycyn¹ naturaln¹ obszaru Indii i Sri Lanki. Oznacza wiedzê ycia lub d³ugowiecznoœci. Jest jednoczeœnie filozofi¹ i sztuk¹ ycia. Rozwinê³a siê w ci¹gu tysi¹cleci jako ca³oœciowy system medyczny maj¹cy na celu zachowanie zdrowia oraz zdiagnozowanie i leczenie. Z niej wywodzi siê medycyna chiñska i tybetañska. czytaj str. 2» GABINET PRZYJAZNY DZIECIOM NOWOCZESNA ORTODONCJA PROFESJONALNE WYBIELANIE ZÊBÓW NOWOCZESNA PROTETYKA IMPLANTY LECZENIE TAK E W SYSTEMIE RATALNYM GABINET PRZYSTOSOWANY DO LECZENIA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH tel , Kraków, D³uga 38 1p., pok. 113 poniedzia³ek - pi¹tek: 9-20 GABINET KOSMETYCZNY Kraków ul. Podkowiñskiego 2 TEL pon. - sob niedz SALON FRYZUR Kraków ul. Podkowiñskiego 4 TEL pon. - pt sob dop³aty do aparatów ze œrodków PFRON. PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY Dr n. med. Ewa Wójcik specjalista chorób oczu LECZENIE ZEZA, OCZOPL SU U DZIECI I DOROS YCH - OPERACYJNIE I ZACHOWAWCZO Przyjmuje: poniedzia³ek, wtorek, czwartek Kraków ul. Lea 19 m.1 tel gabinet tel. kom EuroDent CENTRUM DENTYSTYKI Ze zdrowym uœmiechem w Nowy Rok stomatologia zachowawcza chirurgia stomatologiczna ortodoncja protetyka RTG Z tym kuponem BEZP ATNY PRZEGL D! Pl. Biskupi 18, Kraków tel ,

2 2 Zdrowie w Krakowie Nr 1 Grudzieñ 2008 WARTO WIEDZIEÆ Wiedza ycia i d³ugowiecznoœci Ayurveda jest najstarsz¹ medycyn¹ naturaln¹ obszaru Indii i Sri Lanki. Oznacza wiedzê ycia lub d³ugowiecznoœci. Jest jednoczeœnie filozofi¹ i sztuk¹ ycia. Rozwinê³a siê w ci¹gu tysi¹cleci jako ca³oœciowy system medyczny maj¹cy na celu zachowanie zdrowia oraz zdiagnozowanie i leczenie. Z niej wywodzi siê medycyna chiñska i tybetañska. A yurveda podchodzi do cz³owieka holistycznie. Cz³owiek jest jednostk¹ psychofizyczn¹. Jego konstytucja jest wyznaczona w momencie poczêcia. S¹ trzy podstawowe typy konstytucyjne zwane doshami: wata, pitta i kapha. Dosha s¹ odpowiedzialne za powstawanie naturalnych sk³onnoœci i indywidualnych gustów. Tworz¹, podtrzymuj¹ i niszcz¹ tkanki, usuwaj¹ produkty przemiany materii. S¹ równie odpowiedzialne za psychikê. Stosuj¹c terminologie jêzyka kultury zachodniej, dosha nale y rozumieæ jako psychofizjologiczne procesy zachodz¹ce w organizmie cz³owieka. Wed³ug Ayurvedy organizm sprawnie funkcjonuj¹cy to taki gdzie wszystkie trzy dosha pozostaj¹ w równowadze. Stres, t³umienie emocji, niezdrowy tryb ycia, nieodpowiednie od ywianie, nawyki kulturowe powoduj¹ odk³adanie siê toksyn w organizmie, zaburzaj¹c równowagê trzech dosha i przyczyniaj¹c siê do rozwoju chorób. Toksyny zaburzaj¹ naturalne funkcjonowanie organizmu. Kr¹ ¹ w ca³ym ciele i kumuluj¹ siê w s³abszych miejscach cia³a. Spadek energii, potrzeba wypijania kilku kaw dziennie to pierwsze symptomy braku równowagi, spadku odpornoœci. Organizm przestaje radziæ sobie z toksynami, zaczyna chorowaæ. Sk³onnoœæ do chorób okreœla indywidualna konstytucja. Ludzie typu vata s¹ podatni na wzdêcia, bóle w krzy u, artretyzm, newralgiê, parali. Typy pitta maj¹ sk³onnoœæ do chorób w¹troby, o³¹dka, stanów zapalnych. Osoby o konstytucji kapha mog¹ mieæ sk³onnoœci do zapalenia zatok, zapalenia migda³ków, nadwagi. Po usuniêciu toksyn, nastêpuje powrót do równowagi. Powraca dobre samopoczucie, Witam serdecznie, Z wielk¹ radoœci¹ oddajê w Pañstwa rêce pierwszy numer miesiêcznika Zdrowie w Krakowie. Prócz artyku³ów popularno naukowych promuj¹cych zdrowy i aktywny styl ycia, znajd¹ tu Pañstwo horoskop, psychozabawê, konkursy z nagrodami, przepisy kulinarne, porady kosmetyczne oraz dane teleadresowe szpitali i placówek medycznych, a tak e komunikaty o bezp³atnych badaniach profilaktycznych. Zachêcam do udzia³u w konkursach i plebiscytach, gwarantuj¹c nagrody i mi³¹ zabawê. Mog¹ siê Pañstwo kontaktowaæ z nami owo pisz¹c na adres: oraz telefonicznie dzwoni¹c pod numer lub Zapraszam do lektury gazety, czekam na Pañstwa opinie, sugestie, zachêcam do wspó³pracy. Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t yczê Pañstwu du o zdrowia i wszystkiego co najpiêkniejsze, relaksu i samych mi³ych chwil w gronie najbli szych. Niech Nowy Rok obfituje w sukcesy, niezapomniane przygody i niech siê wydarzy wszystko, co do tej pory by³o tylko marzeniem. Pozdrawiam, Beata Mazurek Redaktor Naczelny przyp³yw energii, chêæ do pracy. Rozpoczyna siê okres naprawczy organizmu. Podstawow¹ terapi¹ Ayurvedy jest Pancha Karma wykorzystuj¹ca miêdzy innymi masa do usuwania toksyn z organizmu. Na ciele cz³owieka jest 108 punktów specjalnych, a umiejêtny dotyk tych punktów stymuluje organy wewnêtrzne. Nastêpuje poprawa ogólnej kondycji cz³owieka, wzmacnia siê system immunologiczny, nastêpuje poprawa kr¹ enia krwi, zwiêkszenie sprawnoœci umys³owej i wydolnoœci fizycznej. Zostaje przywrócona naturalna równowaga organizmu. Procesy starzenia ulegaj¹ opóÿnieniu. Ayurveda œwietnie radzi sobie równie z nadwag¹, przywraca jêdrnoœæ cia³u, usuwa napiêcia miêœniowe. Pomaga w leczeniu migren, artretyzmu, reumatyzmu, niedow³adu, parali u. Aby zastosowaæ odpowiedni¹ terapiê istotne jest okreœlenie konstytucji, czyli ustalenie dosha. Dosha ustala siê na podstawie badania pulsu. Dalsza diagnoza to wywiad i ucisk odpowiednich punktów na ciele. Ayurveda nie jest konkurencj¹ dla medycyny zachodniej, jest jej znakomitym uzupe³nieniem w przypadku chorób przewlek³ych i psychosomatycznych. Œrodowiska naukowe poœwiêcaj¹ alternatywnym metodom leczenia powa ne badania. Aktywna wspó³praca medycyny zachodniej i Ayurvedy da³a ju owoce w USA, gdzie dr Deepak Chopra za³o y³ The Chopra Center for Well Being. Ponad dwie trzecie uczelni medycznych wprowadzi³o zajêcia z medycyny alternatywnej. W Szwajcarii utworzono pierwsz¹ Uwaga na sfa³szowane produkty lecznicze!!! S fa³szowane produkty lecznicze s¹ to udaj¹ce leki, nielegalnie wyprodukowane, nigdzie nie przebadane produkty. Mog¹ zawieraæ du ¹ iloœæ wysoce toksycznych zanieczyszczeñ, które s¹ bardzo niebezpieczne dla ludzkiego organizmu. Czêsto dzia³aj¹ zbyt s³abo, nieodpowiednio lub nie dzia³aj¹ wcale, z uwagi na niew³aœciw¹ iloœæ, brak lub inn¹ ni podana na opakowaniu substancjê czynn¹. Jak siê ustrzec przed zakupem sfa³szowanych produktów leczniczych? produkty lecznicze wydawane na podstawie recepty lekarskiej kupuj tylko w miejscach do tego uprawnionych, takich jak apteki oraz punkty apteczne nigdy nie kupuj leków na bazarach, w si³owniach, klubach fitness czy w sexshopach szczególnie niebezpieczne dla twojego ycia i zdrowia jest przyjmowanie leków wydawanych na receptê, które zosta³y zakupione za poœrednictwem internetu klinikê Ayurveda Clinic gdzie po³¹czono diagnostyczne aspekty medycyny zachodniej z metodami leczenia zgodnymi z Ayurved¹. Body Time. Ayurveda w Krakowie ul. Konfederacka Kraków tel tel. kom konkurs Zdrowie Og³aszamy plebiscyt na najciekawszy pomys³ familijnego spêdzania wolnego czasu w Krakowie. Prosimy o wskazanie ciekawych miejsc, atrakcyjnych ofert lub Pañstwa nowatorskich pomys³ów na spêdzenia wolnego czasu w Krakowie. Propozycje prosimy przesy³aæ na adres: do dnia 20 stycznia. Wœród uczestników plebiscytu rozlosowane zostan¹ nagrody, którymi bêd¹ bezp³atne zaproszenia dla ca³ej rodziny do groty solnej na Kurdwanowie - ul. Wys³ouchów 34 a. Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed za ywaniem leków niewiadomego pochodzenia. Jest to niebezpieczne dla nas samych i naszych bliskich.

3 Grudzieñ 2008 URODA ANGEL wszystko co najlepsze w kosmetyce Zdrowie w Krakowie Nr 1 3 ANGEL - STUDIO URODY to pomys³ stworzenia salonu kosmetycznego dla wymagaj¹cych klientów, którzy ceni¹ sobie nie tylko fachow¹ wiedzê kosmetyczn¹ i fryzjersk¹, ale równie mi³¹ atmosferê i indywidualne podejœcie do klienta. T worz¹c to magiczne miejsce mieliœmy ochotê wykreowaæ salon, w którym klient bêdzie móg³ odpocz¹æ, zrelaksowaæ siê i uzyskaæ fachow¹ pomoc, niezale nie od wieku i p³ci. Chcieliœmy aby nazwa ANGEL kojarzy³a siê przede wszystkim z relaksem i oderwaniem siê od trosk dnia codziennego. Jesteœmy otwarci od 8 rano do 21 wieczorem co pozwala naszym klientom na dobranie takiej pory dnia, aby ich oczekiwania co do obs³ugi i relaksu by³y jak najbardziej optymalne. Wnêtrza zosta³y zaprojektowane przez architektów, którzy przy projektowaniu i aran acji wziêli pod uwagê nasze zamys³y i oczekiwania. W ten sposób powsta³o wnêtrze o niepowtarzalnym klimacie. Ulokowane w centrum Krakowa, przy ul. Zwierzynieckiej 30, w zabytkowej kamienicy co pozwala nam ³¹czyæ klasykê wystroju z nowoczesn¹ kosmetologi¹. Aby sprostaæ oczekiwaniom nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów, nasze zabiegi wykonujemy na kosmetykach renomowanych firm takich jak: SKEYNDOR, ERICSON LABORA- TOIRE, DEPILEVE, GEHWOL, OPI, STAGECOLOR, L OREAL PROFESIO- NNEL. Prowadzimy równie sprzeda detaliczn¹ kosmetyków, co stanowi przed³u enie kuracji gabinetowej w domu. Co miesi¹c wybrane zabiegi oferujemy 40% taniej. W naszej ofercie znajduje siê pielêgnacja twarzy, cia³a, d³oni i stóp, depilacja, tipsy, makija, makija permanentny, masa e, solarium i fryzjerstwo. Oferta skierowana jest nie tylko dla pañ, zapraszamy równie panów, m³odzie, dzieci oraz mamy z ma³ymi dzieæmi (dzieciom zapewniamy opiekê). Nasz¹ ofertê mo na zobaczyæ na lub osobiœcie w salonie ul. Zwierzyniecka 30, tel Zapraszamy! Relaks i zabawa w soli W grocie solnej dzieci bawi¹ siê, a jednoczeœnie inhaluj¹ siê i wracaj¹ do zdrowia. Gabinet Terapeutyczny Terapia Przez Sztukê: RYSUNEK, MALARSTWO Dyplomowany terapeuta Artysta Plastyk: mgr.in arch. Halina Tarczyñska - abowicz . T rwa cykl seansów w grocie solnej dla rodzin objêtych pomoc¹ spo³eczn¹. Projekt realizuje Filia nr 5 Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, dziêki przychylnoœci w³aœcicielki Mikroklimatycznej Groty Solno Jodowej Halit przy ul. Szuwarowej. Ca³e przedsiêwziêcie zosta³o zorganizowane z myœl¹ o rodzinach najubo szych, w których dzieci cierpi¹ na przewlek³e choroby górnych dróg oddechowych. Oferta kierowana jest dlatego przede wszystkim do osób, które maj¹ ma³e dzieci. Na ten pomys³ wpadli pracownicy socjalni mówi Marta Chechelska Dziepak z Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Krakowie. Generalnie takie pomys³y wykraczaj¹ poza pracê socjaln¹, jednak oprócz wizyt w grocie solnej, organizowane s¹ te wyjazdy w góry dla osób starszych. Na co dzieñ widzimy, jaka jest sytuacja, na przyk³ad s¹ rodziny z dzieæmi chorymi. W tym przypadku chodzi o dzieci, które czêsto zapadaj¹ na choroby górnych dróg oddechowych. I jeœli wiemy, e mo na im pomóc, interweniujemy. Pracownikom Filii nr 5 krakowskiego MOPS u uda³o siê przekonaæ w³aœcicielkê groty solnej, by w tak¹ formê filantropii siê w³¹czy³a. W wy³o onej barwnymi p³ytami solnymi grocie, wœród dÿwiêków muzyki przypominaj¹cej szum fal, czy œpiew ptaków, rodzice siadaj¹ w wygodnych masuj¹cych krêgos³up fotelach, a ich pociechy bawi¹ siê, jednoczeœnie wdychaj¹c jod. Taki seans trwa 45 minut podaje Anna Styrna, w³aœcicielka Groty Solnej Halit. W tym czasie dzieci bawi¹ siê w piaskownicy wype³nionej sol¹ bocheñsk¹, inhaluj¹ siê, a rodzice korzystaj¹ z masa y. Terapia musi byæ cykliczna. Dana rodzina powinna przyjœæ oko³o dziesiêæ razy, by mo na by³o mówiæ o poprawie zdrowia. Seanse dla osób kierowanych do nas z MOPS u odbywaj¹ siê w poniedzia³ki o godzinie 16:00. Wspólny pobyt w grocie solnej to dla wielu rodzin tak e okazja, by razem spêdziæ czas. Wizyty w grocie maj¹, mo na powiedzieæ, podwójny wymiar dodaje Marta Chechelska Dziepak. Z jednej strony chodzi tu o polepszenie stanu zdrowia dzieci, a w³aœciwie i ca³ych rodzin. Z drugiej zaœ rodziny te mog¹ wspólnie spêdziæ czas. Wiêzi rodzinne zacieœniaj¹ siê. To miejsce zapewnia im przebywanie razem w ciszy. Rodzina wychodzi z groty w lepszej kondycji psychicznej i o to w³aœnie pracownikom socjalnym chodzi. We wnêtrzu groty solnej utrzymuje siê specyficzny mikroklimat. Zachowana jest tu sta³a temperatura (20 23 st. C), wilgotnoœæ oraz ujemna jonizacja. Krystaliczna sól kamienna znacznie poprawia jakoœæ powietrza, dziêki czemu korzystnie wp³ywa na kondycjê zdrowotn¹. St¹d te seanse w grocie solnej zaleca siê osobom cierpi¹cym na choroby p³uc i oskrzeli (astma oskrzelowa, chroniczne zapalenie oskrzeli z elementami astmatycznymi, przewlek³e zapalenie p³uc), na schorzenia sercowo naczyniowe (niewydolnoœæ kr¹ enia, stany pozawa³owe, nadciœnienie), schorzenia przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa o³¹dka i dwunastnicy, nie yt o³¹dka, zapalenia jelita grubego, choroba Crohne`a), a tak e wiele innych schorzeñ. HOLISTYCZNA METODA LECZENIA To podró do w³asnego wnêtrza i rozmowa z samym sob¹, dziêki której: * osi¹gasz stan g³êbokiego relaksu * ³agodniej¹ silne emocje, napiêcia i niepokoje * uspokaja siê i ³agodnieje oddech * poprawia siê stan skóry (celulit) * odczuwasz radoœæ z bycia tym, kim jesteœ * odzyskujesz harmoniê cia³a, umys³u i ducha * mo esz uwolniæ skrywane latami ³zy radoœci * wzrasta poziom samoakceptacji Informacje i zapisy: TIPSY SOLARIUM KOSMETYKA Anna Maria Pi¹tkowska Kraków, ul. Westerplatte 3/1 012/

4 4 Zdrowie w Krakowie Nr 1 Grudzieñ 2008 URODA Œwietny makija œwietne samopoczucie Gabinet kosmetyczny Langmann - visage powsta³ z myœl¹ o osobach, które coraz wiêksz¹ uwagê przywi¹zuj¹ do dba³oœci o swój wygl¹d. W ³aœcicielk¹ gabinetu jest Anna Kukla-Langmann, kosmetolog, stylista makija u permanentnego, absolwentka Berliñskiej Szko³y Wiza ystów Luizy Lenartowicz & Stagecolor Cosmetics, która o makija u mog³aby rozmawiaæ godzinami. Makija permanentny to dla Niej temat-rzeka. A tak e makija trwa³y. Bo czy mo e byæ dla wiza ysty wiêksze wyzwanie? Ktoœ powierza swój wygl¹d Kraków, ul. œw. Jana 13/2 tel kom po to, by potem przez kilka lat ilekroæ spojrzy w lustro móg³ widzieæ sw¹ twarz tak¹, jakby mia³ zrobiony makija dopiero przed momentem. Co innego makija œlubny, który uzupe³niany jest odpowiedni¹ stylizacj¹. To równie specjalnoœæ W³aœcicielki. Tu liczy siê chwila..., no powiedzmy kilka godzin, ale za to na jakich obrotach! Jej zdaniem dobry makija to taki, o którym panna m³oda nie bêdzie potrzebowa³a myœleæ. A jeœli go po³¹czyæ z przed³u aniem rzês... To œwietne wyjœcie dla pañ, które marz¹ o d³ugich i gêstych rzêsach. W szerokiej ofercie gabinetu ka dy znajdzie coœ dla siebie pocz¹wszy od zabiegów wykorzystuj¹cych najnowsze osi¹gniêcia medycyny estetycznej, jak równie tradycyjne zabiegi kosmetyczne na twarz i cia³o, przy okazji bêdzie móg³ skorzystaæ z fachowych porad na temat pielêgnacji w domu oraz indywidualnych lekcji makija u. Gabinet bazuje na sprawdzonych kosmetykach renomowanych firm takich jak: Clarena, Alessandro, Stagecolor i w oparciu o profesjonalne przyrz¹dy (niezbêdne w przypadku czêœci zabiegów). Na miejscu Klienci bêd¹ mogli kupiæ kosmetyki tych firm. Zamys³em W³aœcicielki jest to aby Langmann visage by³o miejscem, z którego Klienci wychodz¹ zrelaksowani, odm³odzeni, wypiêknieni, maj¹cy œwietne samopoczucie. PrzyjdŸ sprawdÿ a na pewno jeszcze nieraz tutaj wrócisz. Przystanek Zdrowie. Nie b¹dÿ biernym makija permanentny makija dzienny, wieczorowy stylizacja œlubna przed³u anie i zagêszczanie rzês profesjonalna kosmetyka twarzy i cia³a peeling kawitacyjny - bezbolesne oczyszczanie skory, kompleksowa pielêgnacja mikrodermabrazja diamentowa - alternatywa zabiegów medycyny estetycznej masa e, relaksacyjne, aromaterapia, masa gor¹cymi kamieniami masa odchudzaj¹cy -antycellitowy manicure, pediciure- spa stylizacja paznokci Prozdrowotny event publiczny Stowarzyszenia MANKO W dniu 29 listopada has³a Ci¹gle siê spieszysz? yjesz w stresie? Prowadzisz siedz¹cy tryb ycia? Zatrzymaj siê, Nie b¹dÿ biernym i Zadbaj o swoje zdrowie! nabra³y zupe³nie innego wyrazu. Sta³y siê czymœ realnym w momencie uroczystego otwarcia eventu Przystanek Zdrowie przez Magdalenê Petryniak, koordynatorkê ogólnopolskiej kampanii LokalBezPapierosa.pl. Stowarzyszenie MANKO wraz z g³ównym partnerem wydarzenia Centrum Onkologii Instytutem im. dzia³ reklamy zadzwoñ: S³awek Cisowski: napisz: Ma³gorzata Guzik: Marii Sk³odowskiej Curie w Warszawie na Placu Jana Nowaka Jeziorañskiego od godziny do czeka³o na wszystkich zainteresowanych z otwartymi ramionami. Wsparcie zapewni³y Urz¹d Miasta Krakowa i Urz¹d Marsza³kowski. Pocz¹tkowymi punktami imprezy by³y spotkania i rozmowy ze znanymi krakowianami. Pierwszym goœciem by³ szpadzista Rados³aw Zawrotniak. Pytania oscylowa³y wokó³ zdrowia i trybu ycia sportowca. Mogliœmy siê dowiedzieæ, co jada nasz srebrny medalista z Pekinu, jak spêdza wolny czas oraz jaki jest jego przepis na zdrowie. Kolejny goœæ, aktor telewizyjny i teatralny, Jakub Przebindowski zdradzi³ jak on sam rzuci³ palenie i jaki wp³yw dym tytoniowy ma na prace aktora. Uwieñczeniem spotkania by³o odczytanie wierszyka dla dzieci jego w³asnego autorstwa. Nastêpnym punktem Przystanku Zdrowie by³a rozmowa o p³ucach z dr pulmonologii Dr Bo en¹ Zió³kowsk¹ - Grac¹. Oprócz rozmów krakowianie mogli pos³uchaæ, czym jest yoga oraz na w³asne oczy zobaczyæ podstawowe asany. Du o rozrywki dostarczy³y równie pokazy breakdance w wykonaniu XD DANCE, tanæa- walki ze szko³y Capoeiry Unicar Kraków oraz medytacyjnej sztuki tañca 5 rytmów. Emocje przyby³ych na event uspokaja³y rozmowy z trenerem i pi³karzem Kazimierzem Moskalem o diecie i stylu ycia pi³karzy oraz Adrianem Konarskim muzykiem z Piwnicy Pod Baranami o tym co jeœæ aby zdrowo œpiewaæ pe³n¹ piersi¹. Ostatnimi punktami eventu by³ wystêp krakowskiego mistrza Sushi z Sakana Sushi Bar po³¹czony z degustacj¹ oraz b³yskotliwe i humorystyczna dyskusja z artystk¹ Iwon¹ Siwek- Front. Pomiêdzy kolejnymi prezentacjami prowadz¹cy Piotr Bednarski zabawia³ publicznoœæ konkursem Jeden z siedmiu. Zg³aszaj¹cy siê musieli poradziæ sobie z pytaniami o odsetek kobiet pal¹cych w ci¹ y, iloœæ rakotwórczych substancji, które zawiera dym papierosowy oraz liczbê lokali bez papierosa znajduje siê w Krakowie. Frekwencja zaowocowa³a rozdaniem wielu nagród oraz gromkimi brawami. Dla dzieci przeznaczony by³ specjalny konkurs plastyczny dotycz¹cy zdrowego stylu ycia. W trakcie eventu w Prozdrowotnym namiocie ka dy chêtny móg³ skorzystaæ z porad pulmonologów z Kliniki Pulmonologi CM Dr Marka Kaszuby i Dr Bo eny Zió³kowskiej- Gracy oraz badañ spirometrem i smokolizerem. Oprócz tego dermatolog, onkolog oraz psychiatra uzale nieñ Centrum Medycyny Profilaktycznej udzielali ca³odziennych konsultacji. Pomoc konsultacyjn¹ udziela³o równie Krakowskie Centrum Terapii Uzale nieñ. Sportowy k¹cik przygotowa³a firma Decathlon, a g³ównym sponsorem nagród w konkursach by³ krakowski producent kosmetyków naturalnych Farmona, Park Wodny oraz producent czapek dla dzieci Bobo. Krakowianie równie chêtnie korzystali ze specjalnego bezp³atnego Tramwaju Bez Papierosa, w którym studenci z krakowskiego oddzia³u IFMSA wykonywali badania pomiaru ciœnienia têtniczego krwi oraz na zawartoœæ tlenku wêgla w wydychanym powietrzu. Z tej mo liwoœci skorzysta³o ponad 120 osób. Impreza zosta³a zrealizowana ze œrodków Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów.

5 Grudzieñ 2008 Zdrowie w Krakowie Nr 1 5 URODA Joga doskona³a dla kobiet Legenda mówi, e jako pierwsza tajniki jogi pozna³a bogini Parvati, która chcia³a byæ wiecznie piêkna i m³oda. By³o to jakieœ 4000 lat temu. Obecnie wœród adeptów jogi kobiety stanowi¹ oko³o 80% æwicz¹cych. Có takiego joga oferuje wspó³czesnej kobiecie? W spó³czesna kobieta realizuje siê nie tylko jako ona i matka, lecz równie uczestniczy w yciu zawodowym. Pogodzenie wszystkich tych ról poch³ania mnóstwo energii, dodatkowo wywo³uj¹c ci¹g³y stres. Sta³e napiêcie rodzi niepokój i przygnêbienie prowadz¹c do ró norodnych schorzeñ psychoneurotycznych. Joga ma unikaln¹ cechê uspokajania nerwów i umys³u, poprawia jakoœæ ycia. Uwznioœla ludzkie myœli i umo liwia zmierzenie siê z przeciwnoœciami losu w poczuciu szczêœcia i ze spokojnym umys³em. Joga daje radoœæ z bycia kobiet¹ niezale nie od wieku. Okres dojrzewania to szybki wzrost koœæca oraz przyrost miêœni i tkanki t³uszczowej. Dziêki odpowiednim æwiczeniom jogi koœci i miêœnie wzmacniaj¹ siê i prawid³owo rozwijaj¹, a sylwetka jest proporcjonalnie modelowana. M³ode kobiety poprzez pracê ze swoim cia³em zaczynaj¹ je lepiej rozumieæ i akceptowaæ. Daje im to du o odwagi i umacnia poczucie w³asnej wartoœci. W okresie dojrzewania pojawiaj¹ siê równie zmiany w psychice objawiaj¹ce siê poczuciem niepokoju, b¹dÿ zagubienia. Praktyka jogi w tym czasie daje odwagê wejœcia w dojrza³oœæ. Pomaga kontrolowaæ odruchy i panowaæ nad emocjami. Kolejnym wa nym etapem ycia kobiety jest czas ci¹ y i macierzyñstwa. Æwiczenia jogi otwieraj¹ cia³o, poprawiaj¹c w nim kr¹ enie krwi i u³atwiaj¹c przep³yw yciodajnego tlenu. Z organizmu matki usuniête zostaj¹ toksyny, a jej samopoczucie poprawia siê, dziêki czemu równie dziecko otrzymuje bardziej pozytywne bodÿce. Efekty æwiczeñ widaæ równie po porodzie, kiedy miêœnie i skóra szybko wracaj¹ do swego pierwotnego wygl¹du i kszta³tu. Ostatnim trudnym etapem w yciu kobiety jest czas menopauzy. Praktyka jogi jest wtedy wyj¹tkowo korzystna, poniewa uspokaja system nerwowy i daje równowagê fizyczn¹ oraz emocjonaln¹. Po 40 roku ycia si³y ywotne cia³a malej¹ i spada odpornoœæ na chorobê. Joga pomaga wytworzyæ energiê i sprawia, e cz³owiek staje siê bardziej radosny i zachowuje witalnoœæ. Jak u yteczna jest joga, mo na zrozumieæ tylko przez jej praktykê. Dlatego zapraszam wszystkich gor¹co do przygody z jog¹. Agnieszka Grin, dyplomowany nauczyciel jogi Iyengara w nastêpnym artykule: Joga dla kobiet w ci¹ y Joga Centrum ul. Biskupia 18 Zapisy pod telefonem: lub Akceptujemy karty Multisport. Wszystkie karnety zakupione do 22 grudnia bior¹ udzia³ w losowaniu nagród œwi¹tecznych. Zapraszamy do zabawy! PILATES gimnastyka dla seniora Gimnastyka Pilates to æwiczenia oddechowe, wzmacniaj¹ce, równowa ne i rozci¹gaj¹ce, wykonywane w skupieniu, przy muzyce relaksacyjnej. Uczestnicy zajêæ zyskuj¹ œwiadomoœæ w³asnego cia³a, nad którym w trakcie æwiczeñ ucz¹ siê panowaæ. Jak zmienia siê z wiekiem sylwetka cz³owieka? Jakie dolegliwoœci zmuszaj¹ seniorów do podjêcia decyzji o zapisaniu siê na æwiczenia? W miarê up³ywu lat krêgos³up traci sprê ystoœæ, miêœnie s³abn¹, stawy trac¹ ruchomoœæ. Czêsto pojawia siê reumatyzm, a koœci nara one s¹ na osteoporozê. Upadki i st³uczenia zagra aj¹ sprawnoœci fizycznej. Utrwalone podczas ca³ego ycia wady postawy powoduj¹ dolegliwoœci bólowe. Najwa niejszym celem gimnastyki jest wzmacnianie miêœni i rozci¹ganie stawów. Pilates pozwala zrobiæ to w przyjemny i œwiadomy sposób, poprawia równowagê oraz koordynacjê wzrokowo ruchow¹. Æwiczenia rozluÿniaj¹ napiête miêœnie karku i szyi. Panie doceniaj¹ wzmocnienie miêœni dna miednicy. Wszystkie æwiczenia k³ad¹ nacisk na wyd³u anie krêgos³upa, co powoduje zmniejszenie dolegliwoœci bólowych i wyraÿnie poprawia wygl¹d sylwetki. Plecy przestaj¹ siê zaokr¹glaæ, brzuch staje siê mocny, a chód pewny i pe³en energii. Justyna W³odarczyk, instruktor Techniki Pilates Oœrodek Edukacyjny Zdrowie i Uroda Kraków-Kazimierz, ul. Miodowa 21 tel. 012/ , , fot: Maciej Rudy dzia³ reklamy zadzwoñ: Dekalog m¹drego w³aœciciela psa Od d³u szego czasu lokalne media w Krakowie próbuj¹ nag³oœniæ problem psich odchodów, Krakowski Zarz¹d Komunalny rozstawia kosze, ale od lat problem nie jest rozwi¹zany. Stra Miejska próbuje karaæ mandatami, napominaæ i edukowaæ. Rezultatów nie widaæ. Problem bezmyœlnoœci w³aœcicieli psów nie sprowadza siê tylko do sfery estetyki miasta, nie chodzi tylko o enuj¹ce sytuacje, gdy ktoœ ubrudzi sobie buta i przez kilka metrów wlecze za sob¹ po chodniku œlady. Problem dotyczy tak e braku wyobraÿni w³aœcicieli, którzy beztrosko spuszczaj¹ psa ze smyczy, szczególnie, gdy ma to miejsce na osiedlowych placach zabaw i chodnikach, gdy na kontakt z obcym zwierzêciem nara one s¹ dzieci. Dziecko nie potrafi racjonalnie oceniæ sytuacji, a silne emocje i lêk dziecka, mog¹ sprowokowaæ psa do równie nieprzewidywalnych zachowañ. Bliski kontakt z obcym, szczekaj¹cym na dziecko psem mo e wywo³aæ bardzo g³êbokie i d³ugotrwa³e doznania traumatyczne w psychice dziecka. Na nic siê nie zdadz¹, zapewnienia w³aœciciela, e: pies nie gryzie, lubi dzieci i krzywdy nie zrobi. Dziecko bêdzie musia³o jeszcze d³ugo borykaæ siê z lêkiem. Pies mo e te wprowadziæ w ycie cz³owieka wiele dobra i szczêœcia, mo e byæ przewodnikiem dla niewidomych i niepe³nosprawnych, jego obecnoœæ mo e dzia³aæ koj¹co na codzienn¹ samotnoœæ. Psa mo na wytresowaæ, wyuczyæ w³aœciwych zachowañ, ale w pierwszej kolejnoœci to w³aœciciel musi mieæ œwiadomoœæ, e jest odpowiedzialny i musi zadbaæ nie tylko o swojego podopiecznego, ale tak e zapewniæ bezpieczeñstwo otoczeniu. LASEROTERAPIA CHIRURGIA PLASTYCZNA Kraków ul. Warszawska 17 tel I Posiadanie psa zobowi¹zuje Ciebie do odpowiedzialnoœci za innych II Twój pies musi siê za³atwiæ, a Ty musisz po nim posprz¹taæ III Niech Twoja mi³oœæ do psa nie bêdzie udrêk¹ dla innych IV Ty znasz swojego psa, ale pamiêtaj, dla innych to obce zwierzê V Spaceruj z dala od placów zabaw i nie nara aj dzieci na niebezpieczeñstwo VI Twój pies nie rozumie i nie przewiduje, Ty musisz byæ od niego m¹drzejszy VII Zastanów siê, czy szczekanie Twojego psa nie jest zbyt uci¹ liwe i irytuj¹ce dla s¹siadów VIII Nie zostawiaj psa przed sklepem zbyt blisko drzwi, gdy nara asz innych na stres IX Nie puszczaj psa bez smyczy na osiedlu, swoboda Twojego psa nie mo e ograniczaæ swobody i poczucia bezpieczeñstwa innych X Jeœli nie rozumiesz sensu zastosowania powy szych punktów, nie powinieneœ mieæ psa.

6 6 Zdrowie w Krakowie Nr 1 Grudzieñ 2008» dokoñczenie ze str. 1 wydolnoœci nerek powik³ania ci¹ y ryzyko poronienia zapalenie miêœnia sercowego lub opon mózgowych i mózgu. 25% zawa³ów serca pojawia siê bezpoœrednio po infekcji wirusowej. Szczepienia to ryzyko zmniejszaj¹. Dlatego wa ne jest objêcie profilaktyk¹ szczepieñ wszystkich osób z grup podwy szonego ryzyka. Najbardziej nara one na ryzyko zagro enia ycia z powodu wyst¹pienia powik³añ pogrypowych s¹ nastêpuj¹ce grupy osób: dzieci w wieku do 4 lat osoby powy ej 50 roku ycia dzieci i m³odzie (od 6 miesiêcy do 18 lat) leczone przewlekle aspiryn¹ kobiety w ci¹ y doroœli i dzieci chorzy na przewlek³e choroby uk³adu oddechowego (astmê), sercowo naczyniowego (z wyj¹tkiem nadciœnienia têtniczego), nerek, w¹troby, uk³adu krwiotwórczego lub choroby metaboliczne (cukrzycê) osoby z upoœledzeniem odpornoœci (w tym spowodowanym leczeniem immunosupresyjnym lub zaka eniem HIV) doroœli i dzieci z chorobami, które mog¹ upoœledzaæ czynnoœæ uk³adu oddechowego lub usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych, lub zwiêkszaj¹ce ryzyko zach³yœniêcia (np. zaburzenia percepcji, uszkodzenie rdzenia krêgowego, choroby przebiegaj¹ce z drgawkami lub zaburzenia nerwowo miêœniowe). Trudno jest wyleczyæ grypê. Preparaty dostêpne bez recepty, które zwykle kupujemy, w rzeczywistoœci jedynie ³agodz¹ jej objawy. Aby zwalczyæ chorobê, przede wszystkim trzeba le eæ w ³ó ku, piæ du o p³ynów i przyjmowaæ preparaty przeciwbólowe, przeciwgor¹czkowe i przeciwzapalne. Wa ne jest te, by dzieci, u których zwykle d³u szy jest okres zaka alnoœci, nie kontaktowa³y siê z dziadkami. Starsi ludzie o wiele szybciej ³api¹ infekcje, a w dodatku d³ugo i Ÿle je przechodz¹. A jaka jest najlepsza metoda ochrony przed gryp¹? Najbardziej skuteczne s¹ szczepionki mówi dr n. med. Hanna Czajka z Wojewódzkiego Szpitala Dzieciêcego im. Œwiêtego Ludwika w Krakowie. Leki przeciwwirusowe nie zawsze nam pomog¹, poniewa organizm siê na nie uodparnia. Co roku pojawiaj¹ siê zachorowania ze zmienionym wirusem, co jest wynikiem mutacji antygenowych. Boimy siê Shiftu antygenowego, czyli po³¹czenia dwóch wirusów. Istotne jest zatem, by stosowaæ szczepionkê, która jest przeznaczona na ten w³aœnie sezon. Mutacje wirusa s¹ nieustannie monitorowane, co zwiêksza skutecznoœæ szczepionki. Nie wolno stosowaæ Nie lekcewa grypy! nieaktualnej stare niezu yte musz¹ iœæ do utylizacji. Skutecznoœæ szczepionek przeciw grypie szacuje siê 70 90% w grupie osób zdrowych poni ej 65 roku ycia. Wa ne jest to, e szczepienia zdecydowanie ³agodz¹ ewentualny przebieg choroby, a co najwa niejsze zapobiegaj¹ groÿnym powik³aniom. Prawda jest jednak taka, e bardzo niewiele osób szczepi siê przeciwko grypie. W ostatnich czasach liczba zachorowañ na grypê wcale nie maleje, jednak stosunkowo niewielka liczba Polaków szczepi siê przeciwko grypie podaje mgr Adam Kosek, kierownik Oddzia³u Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Zainteresowanie spo³eczeñstwa szczepionk¹ przeciw grypie jest znikome. Za ywamy drogie leki, ale one nie s¹ stuprocentowo skuteczne. Jedna szczepionka tymczasem kosztuje 40 z³ i zapobiega zachorowaniu na grypê przez ca³y sezon. My Polacy, jako spo³eczeñstwo nie szczepimy siê racjonalnie, tylko falami dodaje dr n. med. Hanna Czajka. Nigdy jednak nie wiemy, czy w danym czasie wyst¹pi epidemia. O szczepieniu nale y pomyœleæ wczeœnie, gdy w razie epidemii tej szczepionki mo e zabrakn¹æ. Musimy sami pamiêtaæ o szczepieniach. Jeœli spo³eczeñstwo bêdzie dobrze zabezpieczone to nie grozi nam klêska spo³eczna. Najlepiej szczepiæ siê jeszcze przed sezonem epidemicznym (wrzesieñ, paÿdziernik), ewentualnie od listopada do lutego. W Polsce szczyt zachorowañ na grypê ma miejsce miêdzy styczniem a marcem. Nadchodz¹ca zima, wed³ug wszelkich prognoz, ma byæ bardzo ostra mówi Ewa Dux Prabucka, prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia. Dlatego warto jak najszybciej pomyœleæ o szczepionce. W ramach miejskich programów zdrowotnych organizowane s¹ darmowe szczepienia dla osób starszych. Organizujemy bezp³atne szczepienia dla mieszkañców miasta Krakowa, którzy ukoñczyli 65 rok ycia podaje Maria Fr¹czek z Urzêdu Miasta Krakowa. W zesz³ym roku zaszczepi³o siê 6.5 miliona mieszkañców. Na stronie Urzêdu Miasta jest wykaz 22 punktów, gdzie te szczepienia siê odbywaj¹. Oprócz tego poszczególne dzielnice i przechodnie równie prowadz¹ bezp³atne programy zdrowotne i wykonuj¹ szczepienia przeciw grypie. W Krakowie pojawi³y siê ju plakaty, przypominaj¹ce o szczepieniach. S¹ one zupe³nie inne ni w ubieg³ym roku. Idealnie zwracaj¹ uwagê na problem i na ludzi, których on dotyczy. Szczêœliwa rodzina, uœmiech babci tul¹cej wnuczkê wszystko to mo e zniszczyæ bezwzglêdna grypa. Anna Maria Pi¹tkowska Nie traæ czasu na choroby! Obecna aura nie rozpieszcza nas zbytnio. Zewsz¹d atakuj¹ nas wirusy, które potrafi¹ szerzyæ siê w œrodowisku z prêdkoœci¹ œwiat³a, powoduj¹c mniejsze lub wiêksze epidemie. W naszej strefie klimatycznej s¹ to najczêœciej rhinovirusy i wirusy para grypy, liczne bakterie, które powoduj¹ zapalenie gard³a, zapalenie oskrzeli lub zapalenie p³uc. Zazwyczaj dolegliwoœci te leczymy antybiotykami zapisanymi przez lekarzy. Czy produkowane szczepionki i antybiotyki s¹ skuteczn¹ broni¹ w walce z infekcjami? Suplementy maj¹ du y wp³yw na uk³ad odpornoœciowy cz³owieka. Aktywne sk³adniki zastosowane w odpowiednim czasie i w odpowiedniej iloœci, stymuluj¹ nasze komórki dzia³ reklamy zadzwoñ: immunologiczne do walki z bakteriami i wirusami. Jeœli posiadamy odpowiedni zestaw preparatów mo emy byæ pewni, e nasz organizm sam poradzi sobie w trudnej sytuacji zaka enia, pod warunkiem, e nie bêdziemy przeszkadzaæ ani os³abiaæ jego si³y przez stosowanie leków zwalczaj¹cych wszystkie objawy infekcji. Polecam moim pacjentom tzw. zestaw zimowy. Sk³ada siê on z preparatu zawieraj¹cego czosnek i pietruszkê, mleczko pszczele oraz witaminê C z bioflawonoidami. ¹czne ich przyjmowanie, nawet raz dziennie, skutecznie borni przed chorob¹. Przekona³y siê o tym mamy z chorowitymi dzieæmi. Zdziwieni byli równie pediatrzy lecz¹cy te dzieci wszystkimi mo liwymi antybiotykami co najmniej raz w miesi¹cu. Czosnek jest najlepszym, naturalnym œrodkiem wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Jest doskona³y w walce z opryszczk¹. Mleczko pszczele zawiera unikalny zestaw aminokwasów, witamin z grupy B oraz A, E, C, substancje bakteriobójcze i wirusobójcze znakomicie pobudzaj¹ce uk³ad immunologiczny. Witamina C zapobiega i skraca czas infekcji. Wœród polecanych preparatów znajduje siê równie VirAgo zawieraj¹cy sk³adniki roœlinne oraz cynk, silnie stymuluj¹cy uk³ad odpornoœciowy. Mo e byæ stosowany jako œrodek profilaktyczny ale doskona³e efekty uzyskuje siê tak e w rozwiniêtych infekcjach. Przeciwzapalnie, przeciwwirusowo dziala ImmunAid zawieraj¹cy vilcacorê i cynk. Znakomity jest tak e sok Noni Ÿród³o wielu substancji od ywczych stymuluj¹cych uk³ad immunologiczny. W profilaktyce infekcji i alergii (szczególnie pokarmowych) dobroczynnych bakterii, które produkuj¹ immunoglobuliny odpornoœciowe w przewodzie pokarmowym i na œluzówkach oraz witamin z grupy B. Znakomicie przywracaj¹ równowagê w przewodzie pokarmowym po antybiotykoterapii. Na poziom naszej odpornoœci maj¹ wp³yw nie tylko geny i suplementy. Wp³ywa no to szereg czynników m.in. zdrowy tryb ycia, aktywnoœæ fizyczna, w³aœciwe od ywianie polecam dietê zgodn¹ z grup¹ krwi lub rozdzieln¹ radoœæ ycia. B¹dŸmy dla siebie dobrzy, znajdÿmy czas na spacer, relaks z dobr¹ ksi¹ k¹, fili ankê herbaty z przyjació³mi i na suplementy, o których napisa³am. Bogus³awa Czarnowska, konsultant zdrowia i ywienia e mail:

7 Grudzieñ 2008 Zdrowie w Krakowie Nr 1 7 d Czy dziecko które idzie do przedszkola musi chorowaæ? Panuje doœæ powszechne przekonanie, e pos³anie dziecka do przedszkola wi¹ e siê nieuchronnie z pasmem chorób. Przekonanie to znajduje swoje potwierdzenie w œwiadectwach wielu rodziców, którzy zeznaj¹, e ich dziecko w ogóle nie chorowa³o dopóki nie zaczê³o uczêszczaæ do przedszkola. C o wiêcej, podobne zdanie ma wielu lekarzy pierwszego kontaktu, tak e pediatrów. St¹d wiele osób decyduje siê na odroczenie decyzji zwi¹zanych z pos³aniem dziecka do przedszkola, albo ca³kowicie rezygnuje z us³ug placówki. Przyszed³ kolejny wrzesieñ warto podj¹æ temat. Czy rzeczywiœcie rodzice przedszkolaków powinni siê martwiæ? Na pocz¹tek kilka faktów. Warto siê zastanowiæ czy chorowaæ dla ka dego znaczy to samo. Wg danych ró nych autorów dziecko w wieku przedszkolnym mo e przebyæ od 6 do 10 infekcji górnych dróg oddechowych w ci¹gu roku, niezale nie od tego, czy uczêszcza do jakiejœ placówki wychowawczej. To oznacza, e co najmniej raz na dwa miesi¹ce mo e mieæ objawy typowe dla wirusowej infekcji nosogard³a (katar, kaszel, ból gard³a, gor¹czka). Jeszcze raz podkreœlmy, e chodzi o b³ahe zaka enia górnych dróg oddechowych, które nie trwaj¹ d³ugo i nie wymagaj¹ hospitalizacji. Zwykle równie infekcje te udaje siê opanowaæ bez potrzeby w³¹czania antybiotyku. Powy sze informacje oraz kolejne dotycz¹ oczywiœcie przeciêtnego dziecka w wieku przedszkolnym, nie choruj¹cego przewlekle, z nie obci¹ onym wywiadem oko³o- i poporodowym. Drugi rodzaj choroby, na któr¹ nara ony jest organizm przedszkolaka to infekcje przewodu pokarmowego. Zwykle s¹ to wirusowe nie yty o³¹dkowo-jelitowe przebiegaj¹ce z wymiotami i biegunk¹, czasem z gor¹czk¹. Ze wzglêdu na szybko wystêpuj¹ce przy tym u dziecka objawy odwodnienia, bywa czasem konieczny pobyt w szpitalu. Zaka eñ takich jest jednak znacznie mniej ni typowych infekcji przeziêbieniowych. Jeszcze s³ów parê o samym przedszkolaku i okresie przedszkolnym. Rodzice musz¹ pamiêtaæ, e dziecko w tym czasie w sposób naturalny nara one jest na czêstsze infekcje, poniewa zdecydowanie wiêcej ni wczeœniej kontaktuje siê z rówieœnikami i osobami doros³ymi spoza bliskiej rodziny oraz z przenoszonymi przez nich czynnikami chorobotwórczymi. Do³¹czyæ do tego nale y jeszcze bliskoœæ owych kontaktów (przytulanie, ca³owanie) i trudnoœæ w utrzymaniu higieny (brudne rêce, próbowanie, kosztowanie ró nych rzeczy). Wspomnijmy, e nie jest to zwi¹zane z samym przedszkolem jakoœæ opieki i stopieñ czystoœci w placówkach w Krakowie jest na wysokim poziomie. Drugim aspektem maj¹cym wp³yw na czêstoœæ chorób u przedszkolaka jest dojrzewanie obrony immunologicznej w tym okresie, zarówno ogólnej jak i miejscowej w górnych drogach oddechowych. St¹d u ma³ego pacjenta infekcje przeziêbieniowe maj¹ tak¹ ³atwoœæ do przewlekania siê, czyli braku ustêpowania pomimo zastosowanego typowego leczenia objawowego. W takim razie co nale y robiæ, aby jak najbardziej ograniczyæ iloœæ infekcji wœród dzieci przedszkolnych? Na pewno trzeba pamiêtaæ o szczepieniach, których kalendarz ca³y czas jest modyfikowany w zwi¹zku z istniej¹cymi potrzebami oraz postêpem, jaki dokona³ siê w wakcynologii (dziedzinie medycyny zajmuj¹cej siê szczepieniami). Niestety szczepienia przeciw tym infekcjom w wiêkszoœci nie znajduj¹ siê w obowi¹zkowym, bezp³atnym programie. Nale y tu wymieniæ szczepienia przeciwko grypie, przeciwko bakteriom tzw. otoczkowym - Haemophilus influenzae typu b, pneumokokom i menigokokom oraz przeciwko rotawirusom. Wirusy odpowiedzialne za infekcje dróg oddechowych u dzieci w sprzyjaj¹cych warunkach u³atwiaj¹ rozwój znacznie groÿniejszych chorób bakteryjnych, które mog¹ wywo³ywaæ czasem bardzo powa ne powik³ania ogólnoustrojowe w argonie medycznym mówi siê, e wirusy toruj¹ drogê bakteriom. Wspomniane bakterie otoczkowe s¹ bardzo niebezpieczne dla organizmu ma³ego dziecka, a infekcje przez nie wywo³ane trudno lecz¹ce siê. Z podanych trzech bakterii otoczkowych tylko szczepionka przeciwko Haemophilus influenzae typ b znajduje siê od niedawna w obowi¹zkowym kalendarzu. Rotawirusy to najczêstszy patogen wywo³uj¹cy ostr¹ biegunkê u dzieci przebiegaj¹c¹ z wymiotami, czêsto gor¹czk¹, bêd¹c¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ przyjêcia do szpitala wœród dzieci. Warto zatem planuj¹c edukacjê przedszkoln¹ razem z pediatr¹ ustaliæ harmonogram szczepienia pociechy. Co do innych sposobów ograniczania czêstoœci infekcji warto jeszcze wspomnieæ o tzw. preparatach immunomoduluj¹cych, potocznie zwanych uodparniaj¹cymi. Jest to temat bardzo kontrowersyjny i od razu trzeba stwierdziæ, e nie istnieje preparat idealny. Po rozmowie ze specjalistami z immunologii mo na wrêcz powiedzieæ, e skuteczne dzia³anie wiêkszoœci z nich nale y poddaæ w w¹tpliwoœæ. Ich stosowanie wymaga du ego doœwiadczenia i wiedzy, wiêc na pewno nie nale y pochwalaæ ich zlecania po omacku. Wracaj¹c do pytania postawionego na pocz¹tku mo liwe jest ³agodne pod wzglêdem chorobowym przeprowadzenie dziecka przez okres przedszkolny. Potrzeba tylko rozs¹dku i m¹droœci zarówno ze strony rodziców jak i prowadz¹cego lekarza pediatry. lek. med. Andrzej Grudzieñ Wypatruj¹c szczêœcia Szacuje siê, e w Polsce problemem niep³odnoœci dotkniêtych jest oko³o 2 mln. osób. Ka dy kolejny miesi¹c wyczekiwania na upragnion¹ ci¹ ê pog³êbia frustracjê, lêk, jest przyczyn¹ stanów depresyjnych, a czasem wrêcz obsesji lub innych zaburzeñ emocjonalnych i psychicznych. D ramat bezskutecznego oczekiwania rzutuje na wzajemne relacje ma³ eñskie, niestety czêsto prowadz¹c nawet do rozpadu zwi¹zku. Ka da diagnoza i próba leczenia wymaga d³ugotrwa³ej obserwacji. Obserwacja i dokumentacja naturalnego cyklu kobiety jest nieocenionym Ÿród³em informacji dla ka dego lekarza i podstaw¹ do okreœlenia rodzaju zaburzeñ. Niedawno na rynku polskim pojawi³ siê niemiecki tester p³odnoœci PERSONA, który poprzez pomiar poziomu hormonów w czasie cyklu okreœla okresy p³odnoœci i niep³odnoœci. Jest to ma³e, wrêcz kieszonkowe laboratorium, które s³u y do mierzenia poziomu hormonów z próbki porannego moczu. Kobieta jest w stanie samodzielnie i dyskretnie w warunkach domowych prowadziæ obserwacjê swojego organizmu i wybraæ ten najkorzystniejszy czas na poczêcie dzidziusia. Aparat mierzy zmiany poziomu koncentracji hormonu LH w moczu i na bazie tych danych okreœla rozpoczêcie i zakoñczenie fazy p³odnej. PERSONA uwzglêdnia tak e okres ywotnoœci plemników i komórki jajowej i komunikuje o przebiegu cyklu poprzez czerwone lub zielone œwiate³ko. To niewielkie urz¹dzenie zaopatrzone jest w pamiêæ, rejestruje wszystkie dokonane testy, co pozwala na analizê wyników w skali nawet kilkudziesiêciu cykli. adna z metod leczenia nigdy nie daje 100% gwarancji sukcesu, tak e PERSONÊ nale y traktowaæ jako œrodek wspomagaj¹cy. Skutecznoœæ szacuje siê na 94%. Aby pomiary by³y wiarygodne i obrazowa³y faktyczny obraz cyklu, kobieta nie mo e jednoczeœnie za ywaæ adnych leków hormonalnych, ani antybiotyków, nie mo e te stosowaæ œrodków antykoncepcyjnych. Wiêcej informacji na temat reklama w miesiêczniku jest skuteczna i niedroga PERSONY mo na znaleÿæ na stronie PERSONÊ mo na tak e stosowaæ jako naturaln¹ antykoncepcjê, unikaj¹c wspó³ ycia w czasie, kiedy zielone œwiate³ko komunikuje o okresie p³odnym. Ogromnym atutem PERSONY jest prosta obs³uga, komfort dokonywania pomiarów w warunkach domowych, a tak e bezinwazyjnoœæ. Mo na œmia³o nazwaæ j¹ ekologiczn¹ metod¹ leczenia, gdy umo liwia kobiecie poznanie jej naturalnego cyklu p³odnoœci i pomaga okreœliæ najw³aœciwszy czas na poczêcie maleñstwa. Zatem mo e dziêki PERSONIE nie trzeba bêdzie czekaæ do wiosny na bociana. zadzwoñ Ma³gorzata Guzik: S³awek Cisowski:

8 8 Zdrowie w Krakowie Nr 1 Grudzieñ 2008 GALERIA OSOBOWOŒCI Wytrwale do celu Ciê ko mu usiedzieæ w jednym miejscu. Nieustannie rozpiera go energia. Nawet podczas tej rozmowy bawi siê telefonem komórkowym. Przeprasza, ale nie potrafi siedzieæ spokojnie. Zdrowo zakrêceni Rozmowa z Wojtkiem Dep¹, bokserem zawodowym Wiem, zachowujê siê jakbym ci¹gle by³ naspeedowany œmieje siê. Nic dziwnego, przecie ca³y dzieñ jest na wysokich obrotach. Mówi szybko, konkretnie. Poza tym doskonale wie, czego chce. A marzy o tytule mistrza œwiata nad tym pracuje intensywnie ju od 22 lat. W ojtek Depa ju jedenaœcie razy zdoby³ z³oty medal na turniejach miêdzynarodowych. Trenuje boks od dziesi¹tego roku ycia. Od dwóch lat jest bokserem zawodowym - stoczy³ ju piêæ walk i piêæ wygra³ przez KO (nokaut). Pracowity dzieñ Mój dzieñ zaczyna siê rano o 5:40. Muszê wstawaæ tak wczeœnie, poniewa co dzieñ czeka mnie cztery treningi: bieganie, basen, si³ownia i boks. Po ka dym przyje d am i pó³ godzinki le ê, eby zregenerowaæ si³y. Wa ne s¹ te posi³ki. Jem w³aœciwie wszystko, ale co godzinê. Mogê zjeœæ nawet coœ t³ustego, bo zaraz i tak to spalê. Zawsze zaczynam od biegania. Lato czy zima dla mnie to bez znaczenia. Nie zarzynam siê jednak robi¹c od razu 12 km. Wolê krótki, ale intensywny trening. Zwykle robiê interwa³y. Przebiegam odcinek 1 km, ale dzielê go na krótsze: metrów biegnê sprintem, potem regulujê oddech i znowu bieg. Potem jest basen p³ywam bez przerwy 45 minut w sta³ym tempie. Najwa niejszy i najd³u szy jest mój trening boksu. Zaczyna siê od kilkuminutowej rozgrzewki, skakania na skakance i pracy na worku. Raz w tygodniu mam te ostry sparing. Wygl¹da to zwykle tak: jeœli schodzê z niego o w³asnych si³ach, to jest dobrze, ale jeœli nie schodzê o w³asnych si³ach, to jest bardzo dobrze. Mam jednego trenera, który zna mnie od samego pocz¹tku, jako dziesiêciolatek zaczyna³em siê u niego uczyæ. Trener wie o mnie wszystko, zna mój organizm i jego mo liwoœci. Raz w tygodniu robiê sobie odnowê biologiczn¹ sauna i komora kriogeniczna, a potem masa. Pomaga mi siê to zrelaksowaæ. Trenujê przez ca³y rok. W³aœciwie to tylko w sierpniu mogê nieco odpocz¹æ, ale i tak chodzê wtedy na si³owniê, eby siê stawy nie zasta³y. Trzeba pamiêtaæ, e ze sportu nie mo na tak po prostu jednego dnia zrezygnowaæ. Jeœli ktoœ trenuje zawodowo, a potem nagle przestaje, to staje siê kalek¹. Jest to dramat dla organizmu. Zaczynaj¹ siê problemy z tarczyc¹, zw³aszcza u kobiet. Bardzo wa ne jest wiêc, gdy ktoœ koñczy z karier¹ sportow¹, by jeszcze stopniowo ten sport dozowa³. To tak jak z paleniem. Nie mo na od razu z dnia na dzieñ rzuciæ. Uczyæ siê od mistrza Raz do roku wyje d am na zgrupowanie do Afryki. Zaprasza mnie tam zaprzyjaÿniony bokser zawodowy Naseem Hamed zwany Czarnym Ksiêciem (Prince). Zgrupowanie trwa 14 dni. Codziennie s¹ 10-godzinne treningi, które odbywaj¹ siê na terenie nowoczesnego kompleksu. Rozpoczynaj¹ siê ju o 4:00 rano, koñcz¹ o 21:00. Zaczynamy tak wczeœnie z uwagi na klimat, o 4:00 jest jeszcze ch³odno, wiêc mo na pobiegaæ. Te zgrupowania to niesamowita przygoda. Zaczê³o siê poprzez kontakt mailowy. Napisa³em do Naseema, e go podziwiam i biorê z niego przyk³ad. Odpisa³ mi. Spyta³, jakie mam tu warunki do trenowania. Tak zaczêliœmy korespondowaæ, a któregoœ dnia zaprosi³ mnie do siebie. Uwa am, e takiego talentu jak on do tej pory na œwiecie nie by³o. Naseem Hamed to prawdziwy wirtuoz. Mo e walczyæ maj¹c rêce z ty³u za sob¹, ale i tak w odpowiednim momencie uderzy. Nie znam drugiego tak szybkiego. To fenomen boksu i od niego staram siê uczyæ. Nie zawsze trzeba u ywaæ si³y Od dziesiêciu lat sam jestem trenerem boksu. Jako pedagog staram siê m³odych, zbuntowanych nieraz ludzi nauczyæ szacunku dla drugiego cz³owieka. Nie zawsze trzeba u ywaæ si³y. Sam nie pamiêtam, kiedy ostatni raz siê bi³em gdzieœ na ulicy. Zawsze, gdy ktoœ mnie zaczepia, ustêpujê mu. Mówiê: Przepraszam, jesteœ lepszy. I idê w swoj¹ stronê, by nie wdawaæ siê w bójkê. Jestem te kuratorem spo³ecznym. Moja rola jako trenera boksu nie ogranicza siê do samego treningu. Muszê zapoznaæ siê z sytuacj¹ rodzinn¹ podopiecznego, z jego œrodowiskiem. Boks ma mu pomóc rozwi¹zaæ problemy, ale na zasadzie spokoju, wyciszenia, pozbycia siê negatywnych emocji. Boks jest dla mnie swego rodzaju filozofi¹. Napisa³em nawet ksi¹ kê o tym sporcie - Boks kompendium wiedzy. Porusza ona w³aœciwie wszystkie zagadnienia zwi¹zane z boksem historiê, techniki walki, omówienia æwiczeñ, psychologiê, dietetykê, regeneracjê, systematykê treningu, doping, sprawy antydopingowe, przepisy dotycz¹ce boksu zawodowego i amatorskiego. Bokser prawnik Dziwne? Ale prawdopodobne W 2004 roku wyda³em ksi¹ kê Prawa oskar onego do obrony de lege lata poœwiêcona jest osobie oskar- onej. Na rynku prawniczym dot¹d nie by³o takiego opracowania. Od dwóch lat studiujê prawo. Pracujê te w kancelarii adwokackiej. Mój mentor, pan mecenas, kieruje moj¹ karier¹. Teraz opracowujê kolejn¹ ksi¹ kê Prawa pokrzywdzonego in polonorum legibus poenalibus. Jednoczeœnie dzia³am w Stowarzyszeniu na rzecz Obrony Praw Cz³owieka. Wystêpujê na procesach cywilnych i karnych jako tak zwany czynnik spo³eczny. Moim zadaniem jest baczenie, by prawa osób, przede wszystkim pokrzywdzonych i jednoczeœnie oskar onych, nie by³y naruszane. Wyciszenie tylko w górach Czêsto chodzê po górach. Zajmujê siê te biegiem zjazdowym szybka jazda na nartach. Boks i narciarstwo to dla mnie dyscypliny nierozerwalne. W górach siê odprê am. Przed walk¹, gdy potrzebujê siê wyciszyæ, czêsto jadê w góry. Wy³¹czam wtedy telefon, nie ma mnie dla nikogo. W 2004 roku na Orlej Perci lub Kozim Wierchu, dok³adnie nie pamiêtam, spotka³em dziecko. Rodzice na tak trudny i stromy szlak wziêli siedmiolatka. Na samym szczycie ch³opiec, który by³ chory na astmê, dosta³ zapaœci. Rodzice nie wziêli ze sob¹ inhalatora. Zaczêli histeryzowaæ. Ch³opczyk przez moment nie oddycha³. Zacz¹³em wtedy masa serca i sztuczne oddychanie. Uda³o mi siê go uratowaæ. Od tamtej pory zacz¹³em siê interesowaæ ratownictwem medycznym. W górach mo na spotkaæ wiele osób, które zupe³nie nie s¹ przygotowane wspinaczki. Na Szpiglasowej Prze³êczy widzia³em kiedyœ parê studentów w japonkach! Nie mam pojêcia jak oni tam weszli, a tym bardziej, jak stamt¹d zeszli! Zacz¹³em studiowaæ specjalne ratownictwo medyczne, eby wiedzieæ, jak siê w razie wypadku zachowaæ. Chcia³bym te póÿniej spo³ecznie popracowaæ w ratownictwie œmig³owcowym. Tradycje rodzinne Boksujê od dziesi¹tego roku ycia. Jako amator robi³em to przez 21 lat, jako zawodowiec dopiero niespe³na 2 lata. Mo na powiedzieæ, e boks to tradycja rodzinna, mój tata te by³ bokserem. Poza tym w mojej rodzinie bardzo silne s¹ tradycje patriotyczne. Mój wujek, Tadeusz Karczewski pseudonim Wierzba, bra³ udzia³ w akcji Koppe, nieudanym zamachu pod Wawelem na Wilhelma Koppe, wy szego dowódcê SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie. Z kolei mój tata, pseudonim Jur, to rodowity Warszawiak, walczy³ w powstaniu warszawskim. Dzisiaj sam dzia³am w stowarzyszeniu na rzecz obronnoœci kraju. Anna Maria Pi¹tkowska Wiêcej informacji o Wojtku Depie na stronie internetowej:

9 Grudzieñ 2008 WARTO WIEDZIEÆ Zdrowie w Krakowie Nr 1 9 Broku³y sprzymierzeniec w walce z rakiem Co roku na œwiecie lekarze diagnozuj¹ ponad 10.3 miliona nowych przypadków raka. W dzisiejszych czasach nowotwory zbieraj¹ prawdziwe niwo. Jak do tej pory nie uda³o siê jeszcze odkryæ lekarstwa, które zupe³nie pokona³oby tê chorobê. Nic wiêc dziwnego, e naukowcy zaczêli ju nawet badaæ ywnoœæ i w niej szukaæ zwi¹zków, które pomog³yby w walce z rakiem. Okazuje siê bowiem, e odpowiednia dieta wp³ywa na zmniejszenie wystêpowania nowotworów. Wa ne jest, by by³a bogata w warzywa i owoce. Tezê tê potwierdzaj¹ badania naukowe i obserwacje osób, które tak¹ dietê zaczê³y stosowaæ. Aktualne zdaj¹ siê byæ s³owa Hipokratesa: Niech ywnoœæ bêdzie waszym lekarstwem, a lekarstwo wasz¹ ywnoœci¹. Wystêpuj¹ce w roœlinach zwi¹zki organiczne, nazywane flawonoidami lub bioflawonoidami, chroni¹ komórki roœlinne przed chorobami, szkodliwym dzia³aniem s³oñca, grzybów i insektów. W organizmie cz³owieka mog¹ pe³niæ podobn¹ rolê jak witaminy i wzmacniaæ nasz naturalny system obronny. Lecznicze w³aœciwoœci maj¹ broku³y, a w³aœciwie g³ównie ich kie³ki. Naukowcy odkryli znajduj¹cy siê w nich sulforaphane (SGS), antyoksydant, który organizmowi cz³owieka pomaga uaktywniæ produkcjê w³asnych antyutleniaczy. M³ode kie³ki broku³ów maj¹ o wiele wiêcej substancji antyrakotwórczych ni dojrza³e roœliny, które mog¹ w ogóle nie zawieraæ SGS. Ju kilka gramów kie³ków dostarcza tyle samo, albo nawet wiêcej SGS ni kilka kilogramów dojrza³ych broku³ów. Te wyodrêbnione z roœliny zwi¹zki pomagaj¹ w neutralizacji substancji rakotwórczych, zanim jeszcze choroba nowotworowa zacznie siê na dobre rozwijaæ. Naukowcy udowodnili, e fitoenzym SGS potrafi walczyæ z rakiem na dwa sposoby albo poprzez neutralizacjê zwi¹zków rakotwórczych, albo przez wtórn¹ reakcjê wewn¹trzkomórkow¹. Okaza³o siê, e SGS pobudza naturalne zasoby obronne organizmu i pomaga zmniejszyæ ryzyko przerzutów i z³oœliwoœci. Kie³ki broku³ów lecz¹ wrzody o³¹dka i zapobiegaj¹ nowotworom uk³adu pokarmowego. Bakteria Helicobacter pylori, przyczyna powstawania wiêkszoœci wrzodów o³¹dka, jest bardzo trudna do usuniêcia z organizmu, nawet za pomoc¹ kuracji antybiotykowej. SGS mo e zabijaæ bakteriê na zewn¹trz i wewn¹trz komórki, gdzie zostawia ona swoje przetrwalniki. Dziêki temu ju wiele osób jedz¹cych kie³ki broku³ów wyleczy³o siê z choroby. Najnowsze badania pokazuj¹ te, e jedzenie dojrza³ych broku³ów jest dobre dla œluzówki o³¹dka. Tak wiêc broku³y i ich kie³ki okazuj¹ siê skuteczniejsz¹ broni¹ przeciwko bakterii powoduj¹cej wrzody uk³adu trawiennego ni nowoczesne antybiotyki. Ponadto zawarty w kie³kach sulforaphane chroni przed rakiem o³¹dka, który jest najbardziej rozpowszechnionym nowo-tworem ostatnich lat. Kie³ki broku³ów wraz z czyst¹ wod¹ zmniejszaj¹ równie ryzyko zachorowañ na raka pêcherza. Pomocne s¹ przy zwalczaniu raka piersi, a jednoczeœnie zapobiegaj¹ te wystêpowaniu raka prostaty. U mê czyzn, którzy jedz¹ co najmniej trzy posi³ki z broku³ów, kalafiora, albo brukselki, ryzyko wyst¹pienia raka prostaty zmniejsza siê do oko³o 40 %. Chiñscy badacze pokazali ponadto, e broku³owy lek redukuje nowotwory p³uc. Osoby regularnie jedz¹ce warzywa i owoce s¹ mniej nara one na zachorowanie, nawet jeœli nale ¹ do grupy podwy szonego ryzyka, czyli pal¹ papierosy. Antyoksydant znaleziony w broku³ach i ich kie³kach mo e byæ równie znacz¹c¹ pomoc¹ w zapobieganiu œlepocie. Sulforaphane (SGS) chroni oczy przed szkodliwym wp³ywem promieni s³onecznych UV. Zdolnoœæ siatkówki do ochrony przed promieniowaniem z biegiem czasu maleje, co stopniowo mo e prowadziæ do œlepoty. Podczas badañ stwierdzono jednak, e SGS skutecznie neutralizuje szkodliwe dzia³anie promieni s³onecznych. A sk¹d wzi¹æ lecznicze kie³ki? Nic prostszego. Mo na je hodowaæ samemu w pojemniku na parapecie. Do wegetacji potrzebuj¹ jedynie œwiat³a i wody. Ju po trzech-czterech dniach nadaj¹ siê do zjedzenia. Nale y jednak pamiêtaæ, e nasiona do kie³kowania musz¹ byæ specjalnie przygotowane. Na pewno nie mo na ich kupiæ w sklepie ogrodniczym. By³yby wtedy nas¹czone pestycydami, œrodkami grzybobójczymi i owadobójczymi, maj¹cymi ochroniæ m³ode roœliny przed szkodnikami i paso ytami. Nasiona do kie³kowania nale y wiêc kupowaæ w sklepach ze zdrow¹ ywnoœci¹. Kie³ki maj¹ oczywiœcie inny smak ni dojrza³e broku³y, smakuj¹ bardziej jak pikantne rzodkiewki. Mo na je spokojnie k³aœæ na kanapki, dodawaæ do sa³atek, a nawet zup i ulubionych gor¹cych dañ. SGS podczas obróbki cieplnej zachowuje swoje w³aœciwoœci lecznicze. Lecznicza dawka kie³ków broku³ów to pó³ szklanki. Wystarczy jeœæ je co drugi dzieñ, poniewa ich w³aœciwoœci d³ugo utrzymuj¹ siê w organizmie. Jeœli jednak komuœ smakuj¹, to mo e siêgaæ po nie czêœciej. Do tej pory przypadków przedawkowania nie stwierdzono. Anna Maria Pi¹tkowska SZPITALE Wykaz placówek maj¹cych umowy z Ma³opolskim Oddzia³em Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na œwiadczenia szpitalne wykonywane w ramach ubezpieczenia. Szpital Specjalistyczny im. Stefana eromskiego w Krakowie (SP ZOZ) os. Na Skarpie 66 Tel.: (012) Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Pr¹dnicka Tel.: (012) , Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy w Krakowie (SP ZOZ) ul. Wielicka 267 tel.: (012) , , , , Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciêcy im. œw. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka 2 Centrala: (012) (012) (012) (012) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie os. Z³otej Jesieni 1 Centrala: (0-12) Szpital Specjalistyczny im.józefa Dietla w Krakowie Ul. Skarbowa 4 centrala: Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik¹ - Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Krakowie Ul. Wroc³awska 1-3 Tel.: (012) Zak³ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Krakowie Ul. Kronikarza Galla 25 Recepcja tel.: (012) lub (012) Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Krakowie Wielicka 265 tel.: (012) Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Szpital na Siemiradzkiego im. Rafa³a Czerwiakowskiego Ul. Siemiradzkiego 1 tel.: (012) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II Ul. Pr¹dnicka 80 tel Wojewódzki Szpital Okulistyczny Ul. Do ynkowa 61 Tel. Centrala : (012) (012) (012) (012) (012) (012) Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babiñskiego Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Ul. Babiñskiego 29 Tel. (012) Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddzia³ Kliniczny Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Geriatrii ul. Œniadeckich 10 tel. (0-12) , fax (0-12) Oddzia³ Kliniczny Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej

10 10 Zdrowie w Krakowie Nr 1 Grudzieñ 2008 PROFILAKTYKA ul. Œniadeckich 10 tel Oddzia³ Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii, Oddzia³ Kliniczny Kliniki Pulmonologii, Zak³ad Angiologii, Zak³ad Immunochemii Klinicznej ul. Skawiñska 8 centrala (0-12) , fax (0-12) Oddzia³ Kliniczny Kliniki Hepatologii i Gastroenterologii oraz Chorób ZakaŸnych ul. Œniadeckich 5 tel. (012) Oddzia³ Kliniczny Kliniki Endokrynologii ul. Kopernika 17 tel. (0-12) , , fax Oddzia³ Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych ul. Kopernika 15 tel. (0-12) , Oddzia³ Kliniczny Klinki Nefrologii ul. Kopernika 15c tel. (0-12) , , fax Oddzia³ Kliniczny Kliniki Hematologii ul. Kopernika 17 tel. (0-12) Oddzia³ Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej ul. Kopernika 40 tel./fax (12) Zespó³ Oddzia³ów Klinicznych przy ul. Kopernika 21 ul. Kopernika 21 tel. (0-12) Oddzia³ Kliniczny Kliniki Urologii ul. Grzegórzecka 18 tel. (0-12) , fax Zespó³ Klinik Ginekologicznych przy ul. Kopernika 23 ul. Kopernika 23 tel. (0-12) , tel./fax (0-12) Oddzia³ Kliniczny Kliniki Neonatologii ul. Kopernika 23 tel. (0-12) Oddzia³ Kliniczny I Kliniki Kardiologii i Nadciœnienia Têtniczego ul. Kopernika 17 tel. (0-12) , fax Oddzia³ Kliniczny II Kliniki Kardiologii ul. Kopernika 17 tel. (0-12) , Samodzielna Pracownia Zak³adu Hemodynamiki i Angiografii ul. Kopernika 17 tel. (0-12) , , fax Oddzia³ Kliniczny Kliniki Neurologii ul. Botaniczna 3 tel. (0-12) Oddzia³ Neurochirurgii, Oddzia³ Neurotraumatologii ul. Botaniczna 3 tel. (0-12) Oddzia³ Kliniczny Kliniki Dermatologii ul. Kopernika 19 a tel./fax (0-12) Oddzia³ Kliniczny Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej ul. Kopernika 38 tel./fax (0-12) Oddzia³ Kliniczny Kliniki Onkologii ul. Œniadeckich 10 tel. (0-12) Oddzia³ Kliniczny Kliniki Otolaryngologii ul. Œniadeckich 2 tel. (0-12) Oddzia³ Kliniczny Kliniki Psychiatrii Doros³ych ul. Kopernika 21a tel. (0-12) , , fax Oddzia³ Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie y ul. Kopernika 21a Tel. (0-12) Zak³ad Alergologii ul. Œniadeckich 10 tel. (0-12) Zak³ad Anestezjologii i Intensywnej Terapii ul. Kopernika 17 tel. (0-12) Zak³ad Diagnostyki ul. Kopernika 15 b tel. (012) w. 286, fax Zak³ad Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19 tel.: (012) Zak³ad Badania i Leczenia Bólu ul. Œniadeckich 11 tel./fax (0-12) Profilaktyka warto skorzystaæ Dzia³ania profilaktyczne maj¹ na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Przedstawiamy dwa programy profilaktyki, realizowane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program profilaktyki raka piersi (mammografia) Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczêœciej wystêpuj¹cym nowotworem z³oœliwym u kobiet. Stanowi oko³o 20% wszystkich zachorowañ na nowotwory z³oœliwe u Polek. Wystêpuje czêœciej po menopauzie. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku ycia. Wed³ug danych opublikowanych przez GUS w 2000 r. na nowotwór z³oœliwy sutka zachorowa³o w Polsce kobiet. Liczba nowych zachorowañ na 100 tyœ kobiet wzros³a z poziomu 50,5 w roku 1999 do 55,3 w roku Obserwacja czêstoœci zachorowañ w poszczególnych grupach wiekowych wykaza³a, e znacz¹cy wzrost zachorowañ wystêpowa³ w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku ycia. Inne czynniki ryzyka: - rak piersi wœród cz³onków rodziny (stopieñ ryzyka zale y od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieñstwa z chor¹ osob¹) - mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub/i BRCA 2 - wczesna pierwsza miesi¹czka przed 12 rokiem ycia - póÿna menopauza po 55 roku ycia - urodzenie dziecka po 35 roku ycia - bezdzietnoœæ - poprzednie leczenie z powodu raka piersi - leczenie z powodu innych schorzeñ piersi Najwa niejszym czynnikiem w istotny sposób wp³ywaj¹cym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwczeœniejszym stadium rozwoju. Metod¹, która umo liwia rozpoznanie zmian patologicznych w utkaniu piersi, jest mammografia. W populacjach, w których nie wykonuje siê badañ profilaktycznych wystêpuje wysoka umieralnoœæ z powodu inwazyjnego zaawansowanego raka piersi. Kto powinien skorzystaæ z badañ? Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, ubezpieczonych, które w ci¹gu ostatnich 2 lat nie wykonywa³y mammografii. Panie z okreœlonej grupy wiekowej zg³aszaj¹ siê bez skierowania, do jednej z wymienionych placówek. Kobiety z nieprawid³owym wynikiem mammografii kierowane s¹ na diagnostykê uzupe³niaj¹c¹: USG piersi i/lub biopsjê cienkoig³ow¹ i/lub Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia) Opis problemu zdrowotnego. Rak szyjki macicy jest drugim, co do czêstoœci, nowotworem u kobiet w Polsce - stanowi 10,7 % nowotworów u kobiet. Szacuje siê, e rocznie choroba dotyka ok kobiet i ok umiera z tego powodu. Wed³ug danych Krajowego Rejestru Nowotworów, ka dego roku w Polsce notuje siê oko³o 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tysiêcy kobiet. WskaŸnik œmiertelnoœci z powodu tego nowotworu to oko³o 7 przypadków na 100 tysiêcy. W innych krajach europejskich wskaÿnik ten jest znacznie ni szy, np. w Finlandii wynosi 1,8 na 100 tysiêcy kobiet. W ci¹gu ostatnich 25 lat praktycznie pozostaje na tym samym poziomie. W tym samym czasie w krajach Unii Europejskiej (np. Szwecja, Finlandia) i w USA wspó³czynnik ten obni y³ siê do ok. 2-3/ Spadek umieralnoœci w w/w krajach spowodowany zosta³ g³ównie wprowadzeniem ogólnokrajowych programów aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy. Kto powinien skorzystaæ z badañ? Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat, ubezpieczonych, które w ci¹gu ostatnich 3 lat nie wykonywa³y badania cytologicznego. Realizacja programu. Panie z okreœlonej grupy wiekowej mog¹ zg³osiæ siê same, do wybranej przez siebie dowolnej poradni ginekologiczno-po³o niczej, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Kobiety m³odsze ni 25 lat i starsze ni 59 lat, mog¹ skorzystaæ z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistê. Lekarz na podstawie wywiadu (rozmowa dotyczy m.in. wystêpowania nowotworów w rodzinie, przyjmowanych œrodków antykoncepcyjnych) ocenia czynnik ryzyka wyst¹pienia nowotworu szyjki macicy i pobiera materia³ do badania cytologicznego. Pacjentki osobiœcie odbieraj¹ jego wynik. W przypadku koniecznoœci (z³y wynik) wykonane jest badanie pog³êbione (kolposkopia, badanie histopatologiczne wycinków). Wykaz placówek realizuj¹cych badania (badania finansowane przez NFZ) Centrum Medyczne UJASTEK Sp. z o. o. - ul. Ujastek 3 (tel ) S.C.D.Z. MEDICINA Sp. z o.o. - ul. Rogoziñskiego 12 (tel ) NZOZ KOV-MED - ul. Pleszowska 23 (tel ) NZOZ Przychodnia Rodzinna COR VITA S.C. - ul. Koœciuszki 35 (tel , ) NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerniakowskiego - ul. Siemiradzkiego 1 (tel ) NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. - ul. Boles³awa Komorowskiego 12 (tel , ) NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego ul. Siemiradzkiego 1 (tel ) NZOZ Œródmieœcie Sp. z o.o. - ul. D³uga 38, IIp. (tel ) NZOZ GRO-MEDICUS Sp. z o.o. - ul. Szwedzka 27 (tel ) Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza - ul. Pr¹dnicka (tel ) Przychodnia Lekarska PROMOS Sp. z o.o. os. Szkolne 9 (tel ) Specjalistyczna Przychodnia Madaliñskiego ul. Madaliñskiego 10 (tel ) NZOZ WIDOK-MED ul. Na B³onie 1 biopsjê gruboig³ow¹ z badaniem histopatologicznym. Badania te s¹ wykonywane w ramach tego samego programu. Badania w ramach programu, finansowanego przez NFZ, wykonuj¹ nastêpuj¹ce jednostki (dane NFZ): Szpital Uniwersytecki - ul. Kopernika 19, tel. (012) NZOZ POLIKMED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie - ul. Garncarska 3/1, tel. (012) , (012) , (012) S.C.D.Z MEDICINA Sp. z o.o. - ul. Rogoziñskiego 12, tel. (012) NZOZ Po³udnie; ul. Szwedzka 27, tel Centrum Medycyny Profilaktycznej - ul. Boles³awa Komorowskiego 12, tel. (012) Szpital na Siemiradzkiego - ul. Siemiradzkiego 1, tel. (012) Kraków; Zak³ad Rentgena - Wyrobek; ul. Smoleñsk 25A/2, tel. (012) DIAGAMED Sp z o.o - ul. Wiœlna 9/2, tel. (012) Centrum Medyczne Ujastek Sp. z o.o. - ul. Ujastek 3, tel. (012) (tel ) NZOZ ONKO-MED ul. D³uga 38, parter (tel ) NZOZ Przychodnia Ginekologiczno- Po³o niczo-seksuologiczna ul. Strzelców 15 (tel ) VACCINMED Sp. z o.o. ul. Bro ka 1 (tel ) Wykaz placówek realizuj¹cych badania (badania finansowanie przez Urz¹d Miasta Krakowa) Centrum Medyczne Nowa Huta UJASTEK Sp. z o.o. - ul. Ujastek 3 (tel ) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II - ul. Pr¹dnicka 80 (tel ) NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. - ul. Boles³awa Komorowskiego 12 (tel , ) NZOZ COR VITA S.C. - ul. Koœciuszki 35 (tel , ) NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy - ul. Teligi 8 (tel ) NZOZ "Lekarska Poradnia Specjalistyczna Towarzystwa Rozwoju Rodziny" - ul. Bronowicka 73 (tel , ) NZOZ Œródmieœcie Sp. z o.o. - ul. D³uga 38, IIp. (tel ) NZOZ "GRO-MEDICUS" Sp. z o.o. - ul. Szwedzka 27 (tel ) S.C.D.Z. "MEDICINA" Sp. z o.o. - ul. Rogoziñskiego 12 (tel ) NZOZ "KOV-MED." - ul. Pleszowska 23 (tel ) NZOZ "Ginekologii i Po³o nictwa GEMELLI" Sp. z o.o. - os. Jagielloñskie 1 (tel ) NZOZ "POLIKMED" Specjalistyczne Gabinety Lekarskie - ul. Garncarska 3/1 (tel , , ) wyczerpana na ten rok NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego - ul. Siemiradzkiego 1 (tel ) Centrum Medyczne "MED.-ALL" S.C. - ul. Budziszyñska 1 (tel )

11 Grudzieñ 2008 reklama w miesiêczniku jest skuteczna i niedroga zadzwoñ Ma³gorzata Guzik: S³awek Cisowski: ROZRYWKA A K A D E M I A U R O D Y Zdrowie w Krakowie Nr 1 11 Czy potrafisz byæ sexy? Jeœli temat Ciê zainteresowa³ i jesteœ kobiet¹, zapraszamy do spêdzenia kilku chwil sam na sam z psychozabaw¹. 1. Wybierasz siê ze znajomymi na wspólny wyjazd, czego z pewnoœci¹ nie zapomnisz spakowaæ: a. przyborów do makija u b. ograniczysz siê do niezbêdnych przyborów toaletowych c. spakujesz koronkow¹ bieliznê 2. Na co dzieñ lubisz wk³adaæ na siebie: a. co to modne b. to co wygodne c. to co jest seksowne 3. Robi¹c zakupy w sklepie obuwniczym Twoj¹ uwagê przykuwaj¹ piêkne szpileczki a. kupujesz bez zastanowienia b. zastanawiasz siê na jaka okazje mog¹ byæ c. ogl¹dasz z zaciekawieniem i odchodzisz 4. Idziesz na wa ne dla Ciebie spotkanie, wiesz, e wygl¹dasz wyj¹tkowo piêknie. Id¹c widzisz spojrzenia mê czyzn, co myœlisz: a. Chyba zaraz wrócê do domu b. Cieszysz siê z tego c. Czujesz siê wspaniale 5.Na rozmowê rekrutacyjn¹ ubierasz siê w: a. W coœ skromnego b. W coœ, co podkreœla twoj¹ kobiecoœæ c. W coœ ekstrawaganckiego 6. PóŸnym wieczorem dzwoni do Ciebie ktoœ proponuj¹c intymn¹ rozmowê przez telefon a. Odk³adasz s³uchawkê b. Przez chwilê flirtujesz c. Zastanawiasz siê, czy to dzwoni, któryœ z Twoich znajomych Bezp³atny informator ul. Przewóz 2a, Kraków Redakcja: tel , tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel , , tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków, Zdrowie w Krakowie. Bezp³atny informator zdrowie uroda. Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Beata Mazurek. Druk: Drukarnia Kraków. Adres redakcji: Zdrowie w Krakowie, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: Ma³gorzata Guzik, S³awek Cisowski Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. 7. Siedz¹c w poczekalni u fryzjera: a. Studiujesz gazety z fryzurami b. Wybierasz aktualne magazyny mody c. Zwracasz uwagê na modelki, myœl¹c e chcia³abyœ wygl¹daæ podobnie 8. Zostajesz zaproszona przez nowego szefa na kolacjê: a. Ubierasz siê odpowiednio do charakteru lokalu b. Ubierasz d³ug¹ spódnicê c. Ubierasz strój podkreœlaj¹cy twoj¹ kobiecoœæ 9. Na czacie natrafisz na rozmowê na temat spadku seks-appealu u kobiet a. Zupe³nie ciê to nie dotyczy b. Uwa asz e to wp³yw mody wojskowej c. Uwa asz, e kobieta powinna ubieraæ siê skromnie 10. Widzisz na ulicy dziewczynê seksownie ubran¹: a. Nie chcia³abyœ siê tak ubieraæ b. Przygl¹dasz siê c. To ciê inspiruje do zakupu podobnej odzie y 11. Twój partner prosi ciê, ebyœ wieczorem za³o y³a na siebie coœ seksownego: a. Idziesz wczesnej spaæ b. Jesteœ zdenerwowana c. Ubierasz siê seksownie 12. Jaki by³by Twój obraz swój obraz malowany przez artystê malarza a. Wyzwolonej kobiety b. Grzecznej dziewczynki c. Kobiety pe³nej sek-appealu 13. Jesteœ na pla ê w towarzystwie przystojnego mê czyzny a. Ubierasz lekk¹ i zwiewn¹ sukienkê b. Ubierasz siê na sportowo c. Ubierasz siê swobodnie, kieruj¹c siê wygod¹ 14. Kupujesz strój k¹pielowy a. jest to bikini b. cenisz prostotê i wygodê Punktacja Psycho c. wybierasz coœ, co zakrywa du o cia³a 15. Na dyskotece postanawiasz kogoœ poderwaæ: a. Zachowujesz siê swobodnie i prowokuj¹co b. Prosisz kole ankê, eby ciê z nim umówi³a c. Czekasz, a sam ciê zauwa y zabawa Wynik. 35 pkt - 45 pkt Jesteœ kobiet¹ sexy. Czujesz siê wyzwolona. Sama decydujesz o swoim wygladzie. Wiesz, w czym jest ci najlepiej, umiesz o siebie zadbaæ. Masz wiele pomys³ów na to, co zrobiæ, by wygl¹daæ interesuj¹co. Potrafisz wyeksponowaæ swoje walory. Wybieraj¹c siê na jak¹œ imprezê zawsze masz pod rêkê coœ wyj¹tkowego, spêdzasz przecie wiele czasu na zakupach. Lubisz zwracaæ na siebie uwagê, lubisz byæ podziwiana i adorowana. Lubisz swój seks-appeal. wynik 25 pkt- 35 pkt Nie lubisz zanadto rzucaæ siê w oczy. Preferujesz raczej to co proste, wygodne i jednoczeœnie ³adne. Myœlisz czasem, o tym jakbyœ wygl¹da³a w danej kolekcji. Na ogl¹daniu i myœleniu w wiêkszoœci przypadków siê koñczy. Nie lubisz pokazywaæ swojego cia³a. W swoim yciu prywatnym zdarzaj¹ ci siê odstêpstwa od normy, kiedy to z grzecznej dziewczynki przemieniasz siê w lwicê. Rezerwujesz jednak takie sytuacje do kontaktów bardzo osobistych. W wiêkszej grupie ludzi jesteœ raczej t¹ osob¹, która czeka maj¹c nadziejê, e zostanie dostrze ona. Jesteœ w koñcu interesuj¹c¹ osob¹ chocia skromn¹. Wynik 15 pkt 25 pkt Jesteœ skromna, a mo e to brak pewnoœci siebie? Nie zawsze podkreœlasz walory swojej kobiecoœci. Czêsto zachowujesz siê i ubierasz jak grzeczna dziewczynka. Zwracasz uwagê na to jak siê zachowaæ, co wypada a co nie, jak siê ubraæ. Przywi¹zujesz uwagê do tego, co o tobie myœl¹ inni. Czasami imponuj¹ ci kobiety o du ej yciowej swobodzie, ale nie próbujesz siê prze³amaæ, nie chcesz wprowadzaæ zmian i rzucaæ siê w oczy. 1a-2 1b-1 1c-3 2a-2 2b-1 2c-3 3a-3 3b-2 3c-1 4a-1 4b-2 4c-3 5a-1 5b-3 5c-2 6a-1 6b-3 6c-2 7a-2 7b-1 7c-3 8a-2 8b-1 8c-3 9a-2 9b-1 9c-2 10a-3 10b-2 10c-1 11a-2 11b-1 11c-3 12a-2 12b-1 12c-3 13a-3 13b-1 13c-2 14a-3 14b-2 14c-1 15a-3 15b-2 15c-1

12 12 Zdrowie w Krakowie Nr 1 Grudzieñ 2008 ROZRYWKA Zdrowie i Uroda: Kinotakara - plastry detoksykuj¹ce, Elicina na blizny, lecznicze podpaski, Bio Kolagen, dr. Hauschka MULTI-NATURA Kraków, ul. Starowiœlna , Zielarnia w CENTRUM miasta SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY GABINET MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ IRYDOLOGIA Kraków, ul.garbarska 5 tel. fax: Czynne: od do Baran Jak zwykle masz powody do wymówek, narzekasz na notoryczny brak czasu. Koniec roku to sprawozdania, praca po godzinach Zatrzymaj siê! Wkrótce Œwiêta, na które wyczekuj¹ zw³aszcza Twoi najbli si - maj¹ nadziejê, e poœwiêcisz im wiêcej uwagi. Nie skazuj na samotnoœæ, tych, którzy tak bardzo Ciê kochaj¹. Znajduj we wspólnie spêdzonych chwilach radoœæ, obdarowuj innych sob¹. Byk Nie myœl za du o to Ci szkodzi, nie rozczulaj siê nad sob¹, bo naprawdê coœ zacznie Ci dolegaæ. Zaszalej za ostatni grosz kup prezenty, chyba dawno ju tego nie robi³eœ, a przecie tak mi³o daæ odrobinê szczêœcia innym. Nie zastanawiaj siê, czym odwzajemni¹ siê Tobie. Zobaczysz czym zaobfituje bezinteresowna hojnoœæ, dawno nie doœwiadcza³eœ tak piêknych emocji i wzruszeñ. BliŸniêta Nie lubisz zmian, wiêc nawet perspektywa nadejœcia Nowego Roku wzbudza w Tobie obawy. Wiêcej optymizmu, ten rok bêdzie dla Ciebie obfitowa³ w nowe doœwiadczenia, które Ciê ubogac¹, zmieni siê Twój punkt widzenia na wiele dotychczasowych Rak spraw, a to sprawi, e poczujesz wiêksz¹ swobodê, odkryjesz w sobie nowe predyspozycje i pok³ady energii. Niczego Ciê nie nauczy³ kolejny mijaj¹cy rok, nadal uwa asz, e masz monopol na prawdê i e racja le y zawsze po Twojej stronie. Nie marnujesz czasu na dyskusje, ale czy jesteœ pewny, e to jest s³uszne? Naucz siê s³uchaæ innych, wyci¹gaj wnioski z zaistnia³ych ju faktów, na tym polega m¹droœæ. Nie obawiaj siê, e na tym ucierpi Twój autorytet. Zobaczysz ile znaczysz dla swojego otoczenia, ³atwiej dostrze esz jak bardzo jesteœ kochany. Lew Nie potrafisz siê nasyciæ dotychczasowymi sukcesami, jesteœ wulkanem energii i zara asz optymizmem innych. Przyda³a by siê choæ krótka drzemka, uwa aj, bo jesteœ ju na granicy wycieñczenia. Œwiêta potraktuj jako czas psychicznej i fizycznej regeneracji, naciesz siê obecnoœci¹ bliskich. Panna Nie mo na mieæ wszystkiego od razu, naucz siê cierpliwoœci. Nie zra aj siê ma³ymi pora kami, mo esz na nich budowaæ sukces, gdy kolejnym razem nauczysz siê unikaæ wci¹ tych samych b³êdów. S¹ w Tobie ogromne pok³ady radoœci zakurzone zmêczeniem, od³ó obowi¹zki i pozwól sobie na relaks w gronie najbli szych. Waga Nie pouczaj nieustannie innych, bo s¹ ju Tob¹ zmêczeni. Postaraj siê wykrzesaæ wiêcej yczliwoœci i wyrozumia³oœci. W wolnej chwili przejrzyj repertuar teatrów, jakaœ lekka komedia i obcowanie ze sztuk¹ dostarczy Ci œwie ych emocji jakich nie wys¹czysz ze swojego telewizora i telenowel. Zobaczysz bêdziesz oczarowany. Skorpion Ponuractwo i fochy nie le ¹ w Twojej naturze. Przez okres Œwi¹t bêdziesz mieæ czas zastanowiæ siê, co stanowi Ÿród³o Twoich frustracji. Mo e po prostu brakuje Ci poczucia bezpieczeñstwa i ciepe³ka i opiekuñczych ramion. Mów otwarcie o swoich emocjach, bo nie zawsze Ci, na których Ci zale y domyœlaj¹ siê jakie masz potrzeby i oczekiwania. Jeœli poprawisz komunikacjê, ³atwiej Ci bêdzie odnaleÿæ yciow¹ stabilizacjê, a wiesz, e to mo e byæ Nowy i wspania³y rok? Strzelec Przez nieprzemyœlane sytuacje strzelasz do w³asnej bramki. Przemyœl strategiê postêpowania z innymi, nabierz wiêcej zaufania. Twoja podejrzliwoœæ staje siê czasami uci¹ liwa i mo e wpêdziæ Ciê w obsesjê. Zaproponuj bliskiej Ci osobie weekendowy wyjazd lub odprê aj¹ce SPA. Nowe otoczenie i przestrzeñ, pomo e Ci nabraæ dystansu. Wkrocz w Nowy Rok z now¹ porcj¹ optymizmu. Kozioro ec Wyznacz sobie nowe cele w Nowym Roku. Niepokoj¹ Ciê sytuacje nieprzewidziane i spontanicznoœæ innych. Masz swój szablon postêpowania, ale czy czujesz siê z tym dobrze? Mo e warto daæ ponieœæ siê fantazji, pozwoliæ sobie na niekonwencjonalnoœæ, zrób coœ ekstremalnego - wybierz siê na œcianê wspinaczkow¹ nowa porcja adrenaliny dobrze Ci zrobi. Pamiêtaj odpadanie od œciany jest asekurowane, wiêc bez obaw. Wodnik Oczekujesz, ale nie lubisz, gdy ktoœ ma oczekiwania wobec Ciebie. Wymagasz empatii od innych, a sam nie potrafisz przez chwilê zastanowiæ siê co czuj¹ inni. atwo Ciê zraniæ, ale Twoje s³owa te potrafi¹ dotkliwie krzywdziæ. Mo e warto zostawiæ to za sob¹ i od s³owa przepraszam zacz¹æ od nowa. Nowy Rok mo e byæ piêkny, pe³en wzruszeñ, dobroci i ciep³a, jeœli przestaniesz rozpamiêtywaæ przesz³oœæ i wyolbrzymiaæ swoj¹ krzywdê. Ryby Nadchodzi czas przemian i sukcesów. Œwiêta wykorzystaj na odpoczynek, wy³¹cz na kilka dni komputer. Nabierz si³, bo bêd¹ Ci bardzo potrzebne. Nowy Rok bêdzie pracowity i zabiegany, ale potem bêdziesz wspominaæ go z sentymentem. Rodzina mo e staæ siê Twoim imperium szczêœcia popatrz na bliskie Ci osoby z tej perspektywy. Bywa ciê ko, ale bilans wychodzi na plus.

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia Grypa jest ostrą, bardzo zaraźliwą chorobą układu oddechowego, wywołaną przez RNA wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Wyróżniamy wirusy A i B tworzące jeden rodzaj i wirus C rodzajowo odmienny. Grypa występuje

Bardziej szczegółowo

CHOROBY I HIGIENA UKŁADU ODDECHOWEGO

CHOROBY I HIGIENA UKŁADU ODDECHOWEGO CHOROBY I HIGIENA UKŁADU ODDECHOWEGO ZAKAŻENIE KROPELKOWE Polega na przenoszeniu zarazków od chorej osoby poprzez kropelki śliny, parę wodna podczas kichania, kaszlu, rozmowy czy wydychania powietrza.

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Monika Karwacka Stowarzyszenie Na Tak

Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Monika Karwacka Stowarzyszenie Na Tak Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną Monika Karwacka Stowarzyszenie Na Tak Stan zdrowia jest jednym z ważniejszych czynników determinujących jakość życia Brak zdrowia stanowi znaczne

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA NA RATUNEK - CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY BIERZE SIĘ ZNIKĄD. PO CICHU I NIEZAUWAŻALNIE ZACZYNA ODKRYWAĆ SWOJE OBLICZE.

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy nt. szkodliwości palenia tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu

Test wiedzy nt. szkodliwości palenia tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu Test wiedzy nt. szkodliwości palenia tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu 1. Kiedy została uchwalona Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych? a) 9 listopada 1995

Bardziej szczegółowo

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013 2 CZWARTEK 10.10.2013 18.00-20.30 Sala A - Sala im. Józefa Pi³sudskiego, poziom 2 Powitanie Uczestników XVIII Ordynatorskich Zakopiañskich Dni Kardiologicznych - kilka s³ów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Barbara Woynarowska Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Pedagogiczny UW Przewodnicząca Rady Programowej ds.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Wstêp: Czêœæ pierwsza: Wprowadzenie do m¹drego wychowania dzieci w domu i w przedszkolu 19

Wstêp: Czêœæ pierwsza: Wprowadzenie do m¹drego wychowania dzieci w domu i w przedszkolu 19 Wstêp: Co siê zmieni³o ostatnio w wychowaniu przedszkolnym O niepokojach rodziców i nauczycieli odnoœnie do wychowania oraz kszta³cenia ma³ych przedszkolaków Dlaczego treœci zawarte w kolejnych rozdzia³ach

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa informacje dla pacjentów PET/CT 1 najważniejsze jest zdrowie Dla wygody naszych pacjentów stworzyliśmy portal Wyniki Online, gdzie, bez wychodzenia z domu, można

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp.

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Cel programu Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram V edycji Szkoły dla Pacjentów

Harmonogram V edycji Szkoły dla Pacjentów Harmonogram V edycji Szkoły dla Pacjentów Zapraszamy na piątą edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Zajęcia rozpoczynamy 19 marca 2013 r. o godz. 15.00 Terminy spotkań wtorki i czwartki

Bardziej szczegółowo

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności psychofizycznej oraz usprawnienie procesów życiowych własnego

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH WIZJA PRZEDSZKOLA Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkołę w działaniach dotyczących edukacji

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników badañ krwi

Omówienie wyników badañ krwi Omówienie wyników badañ krwi ej asz n y w ializ m a D t Wi tacji S Dlaczego badania krwi s¹ wykonywane tak czêsto? Co miesi¹c pobieramy seriê próbek krwi w celu sprawdzenia skutecznoœci zabiegu dializy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SĘDZISZÓW NA ROK 2012

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SĘDZISZÓW NA ROK 2012 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SĘDZISZÓW NA ROK 2012 I. Wstęp Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych Kamila Mroczek Plan prezentacji 1. Definicje: stary, starzenie się, zdrowie 2. Naturalny proces starzenia a inne czynniki wpływające na stan zdrowia 3. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Ankiety zostały przeprowadzone we wrześniu 2014 roku. W badaniach brało udział 108 uczniów, 60 rodziców, 9 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

Dieta w okresie dializacyjnym

Dieta w okresie dializacyjnym Dieta w okresie dializacyjnym Dlaczego nale y przestrzegaæ specjalnej diety w czasie leczenia dializ¹? Pomimo tego, e dializa usuwa szereg szkodliwych substancji z krwi, nale y uwa nie dobieraæ po ywienie,

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Spis treści XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Rozdział 1 8 Badanie tajemnic psychiki i zachowania 11 Psychologia: definicje, cele i zadania 20 Historyczne podstawy psychologii 23 Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ErecAid system LECZENIE IMPOTENCJI. Metod¹ terapii pró niowej

ErecAid system LECZENIE IMPOTENCJI. Metod¹ terapii pró niowej LECZENIE IMPOTENCJI Metod¹ terapii pró niowej ErecAid system W LECZENIU IMPOTENCJI: Ocze kujemy wyników Lekarze najczêœciej zalecaj¹ swoim pacjentom stosowanie terapii pró niowej...... usatysfakcjonowaliœmy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE INSTRUKCJA DLA UN1263 FARBA, UN1263 MATERIA POKREWNY DO FARBY, UN1866 YWICA W ROZTWORZE, zapalna, UN1120 BUTANOLE, UN1993 MATERIA ZAPALNY CIEK Y I.N.O., klasa 3 - bezbarwna ciecz o zapachu ostrym, przenikliwym;

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Kodeks zdrowego a Rafał ł Warszawa 2013

Kodeks zdrowego a Rafał ł Warszawa 2013 Kodeks zdrowego a Rafał ł Warszawa 2013 Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Realizator zadania:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Pakiet dietetyczny badania z konsultacją dietetyczną i zaleceniami

REGULAMIN Programu Pakiet dietetyczny badania z konsultacją dietetyczną i zaleceniami REGULAMIN Programu Pakiet dietetyczny badania z konsultacją dietetyczną i zaleceniami DANE NABYWCY Imię i Nazwisko:...... PESEL:... Data ur.:... Dokument tożsamości:... Seria i numer:...... Adres zamieszkania:...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo