PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi"

Transkrypt

1 1/75 PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miejski Urząd Pracy, ul. K. Szymanowskiego 6, Do wiadomości Anna Pawłowska, Kielce, POLSKA/ POLAND. Tel Faks Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Agencja/Urząd regionalny lub lokalny. Ogólne usługi publiczne. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Organizacja szkoleń grupowych w 2010 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w MUP Kielce. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług: Usługi. Kategoria usług: nr 24. Główne miejsce świadczenia usług: Kielce. Kod NUTS: PL331. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. Informacje na temat umowy ramowej: Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Organizacja szkoleń grupowych w 2010 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w MUP Kielce. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 1/75

2 2/75 II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie. Podział na części: Tak. Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie. WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie obejmuje 38 szkoleń grupowych oraz 17 szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Szacunkowa wartość bez VAT: Zakres: między ,00 a ,00 PLN. Opcje: Nie. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zmówienia). INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Prawo jazdy kat. C 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Prawo Jazdy kategorii C dla 60 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych. W Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach (4 grupy x 15 osób). 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 4. Ilość godzin kursu na kat. C wynosi 51 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych oraz 1 godzina przeznaczona na egzamin wewnętrzny. Zajęcia teoretyczne: 1 godzina = 45 minut. Zajęcia praktyczne: 1 godzina = 60 minut. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku. Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia na placu manewrowym i w ruchu drogowym, rozpoczynają się po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. Przeprowadzenie zajęć, zarówno praktycznych jak i teoretycznych, winno być potwierdzone. W karcie przeprowadzonych zajęć każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą. Zajęcia i uczestnika zajęć. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych szkolenia winno znajdować się na terenie miasta Kielce, zajęcia praktyczne na terenie miasta Kielce i Powiatu Kieleckiego. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się codziennie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach między 08 a Termin realizacji szkolenia: I grupa (I kwartał br.). II grupa (II kwartał br.). 2/75

3 3/75 III grupa ( III kwartał br.). IV grupa ( IV kwartał br.). Szkolenie IV grupy powinno się zakończyć do roku. Czas trwania szkolenia dla jednej grupy 1 miesiąc. 6. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych szkolenia winno znajdować się na terenie miasta Kielce, zajęcia praktyczne na terenie miasta Kielce i/lub Powiatu Kieleckiego. 7. Szkolenie winno zakończyć się oceną nabytych umiejętności w postaci egzaminu wewnętrznego. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra edukacji i Nauki z dn w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ) Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wzór zaświadczenia. b) zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Kursu prawo jazdy kat. C, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem państwowym. Koszt egzaminu państwowego również należy ująć w cenę kursu, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Prawo jazdy kategorii C +E 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Prawo Jazdy kategorii C +E dla 30 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (3 grupa x 10 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+ E 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego, Którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 4. Ilość godzin kursu na kat. C+E wynosi 46 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 25 godzin zajęć praktycznych oraz 1 godzina przeznaczona na egzamin wewnętrzny. Zajęcia teoretyczne: 1 godzina = 45 minut. Zajęcia praktyczne: 1 godzina = 60 minut. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia na placu manewrowym i w ruchu drogowym, rozpoczynają się po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. 3/75

4 4/75 Przeprowadzenie zajęć, zarówno praktycznych jak i teoretycznych, winno być potwierdzone. W karcie przeprowadzonych zajęć każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą. Zajęcia i uczestnika zajęć. 5. Termin realizacji szkolenia: I grupa (I kwartał br.). II grupa ( III kwartał br.). III grupa ( IV kwartał br.). Szkolenie III grupy powinno się zakończyć do roku. Czas trwania szkolenia dla jednej grupy 1 miesiąc. 5. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych szkolenia winno znajdować się na terenie miasta Kielce, zajęcia praktyczne na terenie miasta Kielce i/lub Powiatu Kieleckiego. 6. Szkolenie winno zakończyć się oceną nabytych umiejętności w postaci egzaminu wewnętrznego. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ), b) zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Kursu prawo jazdy kat. C+E, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem państwowym. Koszt egzaminu państwowego również należy ująć w cenę kursu, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 45 osób (3 grupy x 15 osób) bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz operatora wózków jezdniowych z logistyką magazynu, zdobycie umiejętności z zakresu obsługi komputerowych programów magazynowych WF-MAG i Symfonia Handel. 3. Program szkolenia obejmuje 140 godzin dla każdej z grup : Podstawowy zakres programu szkolenia winien być zgodny z programem nauczania na kursach dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach. Powinien obejmować zagadnienia związane. 4/75

5 5/75 Z tematyką egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego dla ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego osób obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe. Z mechanicznym napędem podnoszenia. I. Obsługa wózków jezdniowych (67h) 1.Typy stosowanych wózków jezdniowych 2. Budowa wózka i eksploatacja 3.Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami 4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami. 5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 6. Wiadomości z zakresu bhp 7. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków 8. Wiadomości o dozorze technicznym 9. Przygotowanie do wykonywania czynności związanych z wymianą butlli gazowej, instruktaż wraz z zajęciami praktycznymi wymiany butli II. Elementy logistyki (5h) III. Obsługa komputera (20h) 1. System operacyjny (Windows 2000/XP) 2. Microsoft Word 3. Microsoft Excel 4. Internet 5. Poczta elektroniczna IV. Zagadnienia magazynowe oraz obsługa programów magazynowych: 1. Zasady gospodarki magazynowej (8h) 2. WF-MAG (20h) 3. Symfonia handel (20h) Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje uczestników szkolenia przez organ właściwej jednostki nadzoru technicznego zgodnie. Z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ( Dz. U. nr 120 poz z 2002 r. Z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. W sprawie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ( Dz. U. Nr 79 poz. 849 z 2001 r. z późn. zmianami). 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (I kwartał br.). II grupa (III kwartał br.). III grupa (IV kwartał br.). Szkolenie III grupy powinno się zakończyć do roku. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). 5/75

6 6/75 b) zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia na aagazyniera z obsługą wózków jezdniowych, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Księgowość komputerowa 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Księgowość komputerowa dla 45 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (3 grupy x 15 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowiskach samodzielnych W księgowości i innych, związanych z tematyką księgową - prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych w jednostkach handlowych, usługowych, produkcyjnych, stowarzyszeniach. Z wykorzystaniem systemów informatycznych. 3. Program szkolenia powinien obejmować 160 godzin dla każdej z grup. Moduł I Księgowość komputerowa- Księga handlowa- podstawy - 70 godzin. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (II kwartał br.). II grupa (III kwartał br.). III grupa (III kwartał br.). Szkolenie III grupy powinno się zakończyć do roku. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce, 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra edukacji i Nauki Z dn w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). 6/75

7 7/75 Księgowości komputerowej, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Kadry i płace 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Kadry i płace dla 45 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (3 grupa x 15 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do pracy w działach kadrowo- płacowych, w tym: kierowania zatrudnianych osób na wstępne badania lekarskie I psychotechniczne. Sporządzania umów o pracę, wprowadzania danych do komputera. I archiwizowania (zakładania akt pracowniczych) oraz przekazywania niezbędnych informacji do WKU. Wprowadzenia kandydata do pracy, skierowania na szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż. Ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji. Ustalenia, wg obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych itp. 3. Program szkolenia powinien obejmować ogółem 150 godzin: I. Elementy prawa administracyjnego - 10 godzin Administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia, źródła prawa administracyjnego, akt administracyjny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji i postanowień. II. Kadry, płace MODUŁ I podstawowy- 70 godzin Prawo pracy. Prowadzanie dokumentacji pracowniczej. Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych. Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne. Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym. Inne składniki wynagrodzenia. Płatnik. Optima Kadry-Płace. Symfonia Kadry-Płace. III. Kadry, płace MODUŁ II zaawansowany- 70 godzin Prawo pracy rozszerzenie wiadomości z modułu I. System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy. Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia. Telepraca. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 7/75

8 8/75 Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy. Odprawy. Pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika. Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Płatnik- praktyczne ugruntowanie wiadomości z modułu I. Optima Kadry- Płace- ćwiczenia praktyczne zwiększające biegłość obsługi. Symfonia Kadry- Płace - ćwiczenia praktyczne zwiększające biegłość obsługi. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (II kwartał br.). II grupa (III kwartał br.). III grupa (IV kwartał br.). Szkolenie powinno się zakończyć do roku- dotyczy szkoleń realizowanych w IV kwartale br. w godzinach między 08 a 18 wg planu nauczania obejmującego przeciętnie 30 godzin zegarowych 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216). Szkolenia z Kadr i płac, Materiały dydaktyczne i biurowe konieczne do przeprowadzenia zajęć. Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: zamówienia publiczne 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Zamówienia publiczne dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (1 grupa x 10 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. 3. Program szkolenia powinien obejmować 100h : I. Zamówienia publiczne a polski system prawa, wewnętrzna regulacja udzielania zamówień. II. Zarys prawa cywilnego, elementy kodeksu spółek handlowych i ustawy o działalności gospodarczej. III. Ustawa o finansach publicznych, środki ochrony prawnej. IV. Patologie przy udzielaniu zamówień publicznych w świetle przepisów karnych. V. Zamówienia sektorowe. 8/75

9 9/75 VI. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy. VII. Zasady udzielania zamówień publicznych. VIII. Przygotowanie postępowania. IX. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. X. Tryby udzielania zamówień, przygotowanie i złożenie oferty. XI. Ocena ofert. XII. Umowy w sprawach zamówień publicznych. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: II kwartał br. 5. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 6. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Zamówień publicznych, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Sekretarka-asystentka szefa + moduł językowy (język angielski- stopień średniozaawansowany) 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Sekretarkaasystentka szefa +moduł językowy (język angielski stopień średniozaawansowany) dla 40 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (2 grupy x 20 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w biurze na stanowisku sekretarki- asystentki. Zapoznanie się z profesjonalną obsługą klienta, organizacja spotkań, zebrań, konferencji, organizacją i zarządzaniem biura (sekretariatem). 3. Program szkolenia powinien obejmować 160 h : I. Funkcjonowanie sekretariatu 12 h Czynności sekretarskie. Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych. II. Trening interpersonalny 12 h Zarządzanie czasem i skuteczna organizacja pracy. Umiejętności komunikacyjne. 9/75

10 10/75 Optymalizacja kontaktu z klientem. Elementy wizażu. III. Czynności biurowe 20 h Redagowanie pism i listów, pisanie raportów (ćwiczenia/praca na komputerze). Technika biurowa. Przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych, m.in. projektory multimedialne, rzutniki pisma, telefony- w tym obsługa połączeń wewnętrznych, przekierowania połączeń itp., automatyczne sekretarki, telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice i inne sposoby oprawy dokumentów. IV. Elementy prawa administracyjnego - 12 h Administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia. Źródła prawa administracyjnego. Akt administracyjny. Postępowanie administracyjne. Sądowa kontrola decyzji i postanowień. V. Moduł językowy 104 h 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (II kwartał br.). II grupa (IV kwartał br.). Szkolenie II grupy powinno się zakończyć do roku. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Szkolenia na sekretarkę - asystentkę szefa z modułem językowym, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 10/75

11 11/75 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (1 grupa x 10 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych, zapoznanie się z funduszami strukturalnymi dla firm na lata , zasadami konstruowania projektów inwestycyjnych, przygotowaniem dokumentacji projektowej, analizą finansową projektu. 3. Program szkolenia powinien obejmować 100h : I. Fundusze strukturalne dla firm na lata Źródła informacji o funduszach europejskich. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących. Projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Rola instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających oraz regionalnych instytucji finansujących w informowaniu o możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego. Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy. Przeanalizowanie dostępnych możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych dla firm na inwestycje m.in. w ramach programów: PO IG, PO IiŚ, RPO. Omówienie dokumentacji programowej. II. Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego w ramach RPO WM działanie 1.5. Kwalifikowalność wydatków w projekcie. Wskazanie przykładowych różnic. Kwalifikowalność kosztów w wybranych programach. Analiza planowanych źródeł finansowania. Opracowanie cyklu realizacji projektu. Przygotowanie budżetu projektu. Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie. Przepływ środków finansowych i kontrola finansowa procedura przyznawania pomocy. Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu, Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, rozliczanie projektu oraz przygotowanie wniosku o płatność. Omówienie najczęściej popełnianych błędów. III. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Praca nad przygotowaniem projektu case study: definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu, Praca nad przygotowaniem wniosku oraz biznes planu case study: identyfikacja potrzeb, charakterystyka konkurencji, uzasadnienie planowanej inwestycji, cele projektu, finansowanie inwestycji, budżet i harmonogram działań. Przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów, Omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku oraz biznes planu inwestycji, Omówienie wymaganych załączników do wniosku. IV. ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji, Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing), Konstruowanie bilansu, Konstruowanie rachunku zysków i strat. Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow). 11/75

12 12/75 Analiza wskaźnikowa projektu. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: IV kwartał br. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Szkolenia na spedjalistę ds. pozyskiwania Funduszy Europejskich, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Kurs komputerowy kończący się egzaminem ECDL 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Kurs komputerowy kończący się egzaminem ECDL dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy(1 grupa x 10 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie poszczególnych modułów i w rezultacie uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - dokumentu uznawanego w krajach Unii Europejskich, potwierdzającego umiejętności obsługi programów komputerowych, jak również podniesienie poziomu umiejętności użytkowania komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym, podnoszenie kwalifikacji i tym samym umożliwienie lepszego wykorzystywania nakładów na technologie informatyczną oraz wyrabianie dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników. 3. Program szkolenia obejmuje ogółem 167 godzin: 1. Podstawy technik Informatycznych 25h 2. Użytkowanie komputerów 29h 3. Przetwarzanie tekstów 25h 4. Arkusze kalkulacyjne 25h 5. Bazy danych 29h 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna 17h 7. Usługi w sieciach informatycznych 17h 12/75

13 13/75 1 godzina dydaktyczna = 45 minut Kontrola umiejętności zdobytych podczas szkolenia musi być zrealizowana jako siedem egzaminów, z poszczególnych modułów szkoleniowych oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego szkolenia. Przystąpienie każdego. Z uczestników szkolenia do egzaminów ze wszystkich siedmiu modułów kursu jest obligatoryjne. 4. Termin realizacji szkolenia: II kwartał br. W godzinach od między 08 a 18, wg planu nauczania obejmującego przeciętnie 30 godzin zegarowych 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra edukacji i Nauki z dn w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ) oraz Certyfikat ECDL (wersja papierowa i elektroniczna). Kursu komputerowego zakończonym egzaminem ECDL, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Kurs kosmetyczny 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Kurs kosmetyczny dla 15 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (1 grupa x 15 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek szkolenia do pracy w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz prowadzenia własnej działalności z zakresu kosmetyki. 3. Program szkolenia powinien obejmować 150 h: 1.Zasady funkcjonowania i organizacja Salonu Kosmetycznego. 2.Pielęgnacja skóry twarzy i włosów. Zastosowanie masek kosmetycznych, Pełna diagnostyka kosmetyczna, Higieniczne oczyszczanie skóry, Preparaty kosmetyczne - podział i ich praktyczne zastosowanie, Kosmetyka zachowawcza, poradnictwo. 3. Pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu, henna. 4.Podstawowe zagadnienia masażu kosmetycznego. 13/75

14 14/75 5.Zabiegi regeneracji kosmetycznej, nawilżające, odżywcze, hydromasaż. 6.Specjalistyczne techniki aplikacji preparatów. 7.Podstawy ziołolecznictwa w Kosmetyce. 8.Właściwości mięśni twarzy, szyi, dekoltu. 9.Pięlęgnacja dłoni i stóp. Manicure i pedicure biologiczny, Manicure francuski, Masaż dłoni i stóp, Depilacja. 10.Body-wraping. 11.Zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, antycellulitowe, parafinowe. 12.Pielęgnacja biustu i dekoltu, w tym zabiegi liftingujące. 13.Kompleksowe planowanie, wykonywanie, łączenie zabiegów. 14.Kosmetologia lecznicza. Schorzenia skóry, Lecznicze oczyszczanie skóry, lecznicze złuszczanie naskórka, Zabiegi uzupełniające, Galwanizacja i jontoforeza, d'arsonvalizacja. 15.Nauka przekłuwania uszu, piercing. 16.Aromoterapia w formie nawilżania. 17.Dietetyka - zasady zdrowego odżywiania. 18.Maski liftingujące. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: II kwartał br. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Kursu na kosmetyczkę, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. 14/75

15 15/75 CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Kurs stylizacji paznokci 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Kurs stylizacji paznokci dla 15 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (1 grupa x 15 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest poznanie od podstaw technik i nabycie umiejętności manicure, pielęgnacji dłoni, zdobienia, przedłużania i stylizacji paznokci wybraną techniką. Oferta skierowana jest do osób, które jeszcze nie zetknęły się z tematem, albo potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy i umiejętności od początku 3. Program szkolenia powinien obejmować 110h : Część teoretyczna - 20 h: Procedury z zakresu BHP w gabinetach dłoni i stóp. Metody i środki oraz ogólne zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystywanych w pracy. Ogólne zalecenia w przypadku istniejących schorzeń i chorób paznokci. Część praktyczna - 90 h: Techniki pracy z akrylem i żelem na szablonie. Techniki pracy z akrylem i żelem na tipsie. Techniki pracy z akrylem i żelem na tipsie french. Techniki uzupełniania akrylu i żelu. Techniki pokrywania akrylu i żelu. Naturalne utwardzanie paznokcia jedwabiem. Przedłużanie paznokcia na tipsie metodą fiberglass. Zdobienia (brokat, folie, nitki, wypukłe ozdoby itp.). Zabiegi naprawcze, korygujące i rekonstrukcja płytki paznokcia. Zabiegi -peeling, maska, masaż dłoni, zabieg parafinowy. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: III kwartał br. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Kursu stylizacji paznokci, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. 15/75

16 16/75 CZĘŚĆ nr 12 NAZWA: Sprzedawca i kasy fiskalne 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Sprzedawca + kasy fiskalne dla 40 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (2 grupy x 20 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w sklepach na stanowisku kasjera, sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, komputera i obsługi klienta, zdobycie umiejętności obsługi różnego typu kas fiskalnych używanych przy sprzedaży hurtowej i detalicznej, wystawiania faktur ręcznie i w formie elektronicznej, zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny obrotu żywnością, przekazanie narzędzi i technik niezbędnych przy sprzedaży i profesjonalnej obsłudze klienta. 3. Program szkolenia powinien obejmować 100h : I. Obsługa kas fiskalnych (35h) 1. Budowa elektronicznych kas sklepowych 2.Organizacja pracy kasjera 3. Odpowiedzialność materialna kasjera 4. Kody kreskowe 5. Poznanie przepisów dotyczących zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych 6. Podatek od wartości dodanej podstawowe zasady funkcjonowania podatku VAT, wystawianie faktur. 7. Ćwiczenia z wykorzystaniem kas fiskalnych (min.15 h) II. Aspekty psychologiczne pracy w handlu (5h) 1. Praca w warunkach stresu 2. Skuteczna komunikacja 3. Etyka w zawodzie sprzedawcy 4.Profesjonalna obsługa klienta III. Obsługa komputera (35h) 1.Excel 2. Word 3. Internet IV. Fakturowanie ( 25h) 1.Faktury jako jeden z najważniejszych dokumentów podatkowych 2. Regulacje prawne dotyczące fakturowania 3. Obsługa programu do fakturowania. 1 godzina = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (II kwartał br.). II grupa (IV kwartał br.). 16/75

17 17/75 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce, 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Szkolenia na sprzedawcę z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia). CZĘŚĆ nr 13 NAZWA: ABC Przedsiębiorczości + prawo jazdy kat. B 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą ABC Przedsiębiorczości + prawo jazdy kat. B dla 40 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (2 grupa x 20 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest zapoznanie z głównymi wymogami oraz obowiązkami wynikającymi z rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach funkcjonowania na rynku (aspekty prawne oraz ekonomiczno-rachunkowe), a także informacjami dotyczącymi funduszy na rozpoczęcie i kontynuowanie działalności gospodarczej oraz przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. B. 3. Program szkolenia powinien obejmować ogółem 160 godzin: Moduł ABC Przedsiębiorczości- 100 godzin ( 1 godz. dydaktyczna-45 min). 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące założenia i funkcjonowania firmy; 2. Książka przychodów i rozchodów, podstawy księgowości; 3. ZUS- obowiązki pracodawcy, rozliczenia, dokumentacja; 4. Urząd Skarbowy- podatki, deklaracje, prawa i obowiązki podatnika; 5. Podstawy prawa pracy; 6. Marketing, reklama, promocja; 7. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej; 8. Pozyskiwanie funduszy wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa- wnioski W sprawie pożyczek i dotacji; 9. Pisanie biznes planu; 10. Korespondencja zawodowa 11. Podstawy psychologii i kontakt z klientem. Etyka przedsiębiorcy; 12. Technologia informacyjna w pracy przedsiębiorcy: Komputery w firmie, 17/75

18 18/75 poszukiwanie informacji, komunikacja, edytory tekstu, prezentacje multimedialne, arkusze kalkulacyjne. 13. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy dla osoby bezrobotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej; Moduł prawo jazdy kat. B- 60 godzin. Podstawowy zakres programu szkolenia na Prawo jazdy kat. B musi być zgodny z programem nauczania zawartym w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834). ( 1 godzina zajęć teoretycznych= 45 min). ( 1 godzina zajęć praktycznych= 60 min). 4. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego na prawo jazdy kat. B, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 5. Termin realizacji szkolenia: I grupa (II kwartał br.). II grupa (IV kwartał br.). Szkolenie II grupy powinno się zakończyć do roku. 6. Zajęcia muszą odbywać się codziennie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), 7. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych winno znajdować się na terenie miasta Kielce, zajęcia praktyczne na terenie miasta Kielce i/lub Powiatu Kieleckiego. 8. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra edukacji i Nauki z dn w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ), b) zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Szkolenia ABC przedsiębiorczości z kursem na prawo jazdy kat. B, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 14 18/75

19 19/75 NAZWA: Manager small biznesu 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Manager small biznesu dla 30 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach (2 grupy x 15 osób). 2. Celem szkolenia jest zapoznanie z głównymi wymogami oraz obowiązkami wynikającymi z rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach funkcjonowania na rynku (aspekty prawne oraz ekonomiczno-rachunkowe), a także informacjami dotyczącymi funduszy na rozpoczęcie i kontynuowanie działalności gospodarczej. 3. Program szkolenia powinien obejmować ogółem 100 h, w tym: 40 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych. (dla każdej z grup). Zajęcia teoretyczne. Spojrzenie na przedsiębiorczość 4 h. Podstawy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 4 h. Zagadnienia prawa pracy 6 h. Planowanie w działalności gospodarczej biznes plan 5 h. Finansowanie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej zasady prowadzenia kadr i płac, rozliczenia z ZUS i US 10 h. Funkcjonowanie firmy na rynku 8 h. Negocjacje 3 h. Zajęcia praktyczne. Spojrzenie na przedsiębiorczość 4 h. Podstawy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 4 h. Zagadnienia prawa pracy 6 h. Planowanie w działalności gospodarczej biznes plan 15 h. Finansowanie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej zasady prowadzenia kadr i płac, rozliczenia z ZUS i US 20 h. Funkcjonowanie firmy na rynku 8 h. Negocjacje 3 h. 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (II kwartał br.). II grupa (IV kwartał br.). Szkolenie II grupy powinno się zakończyć do 30 listopada 2010 roku. 6. Miejsce realizacji zajęć musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Szkolenia na Managera small biznesu, 19/75

20 20/75 Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 15 NAZWA: Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych dla 30 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (2 grupy x 15 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności za zakresu obsługi programów komputerowych oraz urządzeń biurowych. 3. Program szkolenia powinien obejmować 130h : I. Podstawy technik informatycznych 24 h II. Bazy danych 20 h III. Komputerowa edycja i formatowanie tekstów 20 h IV. Projektowanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym 20 h V. Internet i poczta elektroniczna 12 h VI. Obsługa urządzeń biurowych 4 h VII. Projektowanie stron www 20 h VIII. Projektowanie prezentacji 10 h 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (II kwartał br.). II grupa (IV kwartał br.). 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce, 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Szkolenia z podstaw obsługi komputera i urządzeń biurowych, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, 20/75

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAM KURSÓW Kurs kroju i szycia dla kreatywnych 270 godzin 1. BHP 5 godzin a. Zasady bezpiecznego posługiwania się maszynami do szycia oraz innymi urządzeniami wykorzystywanymi w branży odzieżowej 2.

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11.

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11. PLAN SZKOLEŃ: LP. SZKOLENIE / CHARAKTERYSTYKA OSÓB DLA KTÓRYCH SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA ZAKRES TEMATYCZNY 1 PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY status osoby bezrobotnej.

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R.

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój ul. Różana 2 tel. 378-30-54 fax. 370-91-20 PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. Lp. azwa i zakres szkolenia Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008 Załącznik nr 2 1. Prawo jazdy kat C dla 30 osób 2. Prawo jazdy kat C+E dla 20 osób 3. ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) dla 5 osób 4. Specjalista

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r.

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.75 77 11 049 fax.75 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r.

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 207934-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Część I Nowoczesny sprzedawca dla 30 osób

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poniższych części: Część I Podstawy obsługi komputera Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zorganizowanie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 8 osób. 2. Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Ś W I Ę T O K R Z Y S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Oferta szkoleniowa Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B I. Kurs dla 3osób. III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź. 1. Absolwent

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAWIAM NA SIEBIE! WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAWIAM NA SIEBIE! WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Siedlce: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAWIAM NA SIEBIE! WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Numer ogłoszenia: 293450-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C - 16 osób Ogółem Wykłady 1. 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. BOPS.271.1.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. 1. Trwa minimum 41godzin zajęć grupowych i średnio 3 godziny zajęć indywidualnych na osobę. 1) Grupowe

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego PZ.533. 8.MO. Przemyśl 28.05.r. Źródła finansowania : Projekt Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194882-2009r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194882-2009r. Kłobuck: Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części Numer ogłoszenia: 239238-2009; data zamieszczenia: 15.07.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE 188 godzin podstawy obróbki skrawaniem podstawy rysunku technicznego wprowadzenie do sterowania numerycznego programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 22 osób I. Kurs dla 22 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. II. Pożądany termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 10-09-2013 22:40 Temat: Nadawca: Data: 10-09-2013 11:22 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 356994-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 292868-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewidywany plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

III kwartał. 100godz.

III kwartał. 100godz. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie Plan szkoleń na 2014 rok w ramach projektu Szansa dla Ciebie EFS 6.1.3 PO KL L.P. Nazwa i zakres 1. Kasjer - sprzedawca Zakres : BHP, ppoż., obsługa kas fiskalnych, HACCP,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/13/U/MOPS/11 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Plan szkole grupowych na 2010r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia liczb term len cza len Charakterystyka osób, dla których czestn

Plan szkole grupowych na 2010r.  Lp. Nazwa i zakres szkolenia liczb term len cza len Charakterystyka osób, dla których czestn AZ-032-1/10 Plan szkoleń grupowych na 2010r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia Przewidywana liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w ach Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku L.p. Nazwa i zakres szkolenia Ilość Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK Lp. 1 Nazwa i zakres szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH Kołobrzeg, dnia 15.04.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne Ustrzyki Dolne: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis szkoleń:

Załącznik 1. Opis szkoleń: Załącznik 1 Opis szkoleń: Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka jezdniowego Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku: sprzedawcy, magazyniera, kierowcy/operatora

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja):

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): a) W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA 2014 ROK Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji /rozpoczęcia/ Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280106-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi szkół nauki jazdy 2011/S 170-280106 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280119-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2011/S 170-280119 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161178-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI. Termin składania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia dla 11 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Stylizacja paznokci z elementami kosmetologii, w

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

PL-Zielona Góra: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 061-101788. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Zielona Góra: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 061-101788. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101788-2013:text:pl:html PL-Zielona Góra: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 061-101788 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Administracja i zarządzanie sekretariatem (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Administracja i zarządzanie sekretariatem (160h) Lublin, 18.01.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Administracja i zarządzanie sekretariatem (160h) w ramach projektu Czas na kobiety współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PODSTAWA PRAWNA: 1. Art. 40 i 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 roku Dz. U. Nr 69,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: D.0321.5.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO LP. SZKOLENIE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN NIE PRZEGAP TERMIN ZAKRES TEMATYCZNY 1 SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET Z PROJEKTOWANIEM STRON WWW.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników kursu - 12 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 50 godzin, w tym 20 godzin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Podstawy obsługi komputera - pakiet biurowy,

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280122-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2011/S 170-280122 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA PZ.533. 11.MO. POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA Przemyśl 19.06.r. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH NA ROK 2012

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH NA ROK 2012 PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK 2012 Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stan na dzień 23 sierpień 2012r. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatzielonogorski.pl/ Zielona Góra: Kursy zawodowe i umiejętnościowe współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE CAZ.RP.541-2/AW/13 Chrzanów dn. 27.02.2013 r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE Nazwa i zakres Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Wszystkie szkolenia powinny odbywać się w Radomiu

Wszystkie szkolenia powinny odbywać się w Radomiu Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (1 16 szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 17 19 szkolenia w ramach projektu Nowa szansa, 20 szkolenie w ramach projektu Mobilny Radom

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Page 1 of 5 Białystok: przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w okresie: maj 2012r. - listopad 2012r. Numer ogłoszenia: 103094-2012; data zamieszczenia: 03.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015

KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015 KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015 Lp. 1. ABC przedsiębiorczości procedura rejestracji własnej firmy, zasady rozliczania z Urzędem Skarbowym i ZUS, konsultacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy)

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy) Dotyczy realizacji projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ SEMESTR I LP Zagadnienie Umiejętności 1 Planowanie pracy własnej i zespołu. Struktura organizacyjna jednostki. Zasady komunikacji interpersonalnej. 2 Organizowanie stanowisk

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych

Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych Grodzisk Mazowiecki: Cykl szkoleń dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 36732-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup:

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących co najmniej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych 30 r. ż. Zmiany Planu zatwierdzone dnia 21.05.2015r. l.p Nazwa

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

projektu Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu

projektu Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Nakło nad Notecią: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo