PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi"

Transkrypt

1 1/75 PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miejski Urząd Pracy, ul. K. Szymanowskiego 6, Do wiadomości Anna Pawłowska, Kielce, POLSKA/ POLAND. Tel Faks Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Agencja/Urząd regionalny lub lokalny. Ogólne usługi publiczne. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Organizacja szkoleń grupowych w 2010 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w MUP Kielce. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług: Usługi. Kategoria usług: nr 24. Główne miejsce świadczenia usług: Kielce. Kod NUTS: PL331. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. Informacje na temat umowy ramowej: Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Organizacja szkoleń grupowych w 2010 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w MUP Kielce. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 1/75

2 2/75 II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie. Podział na części: Tak. Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie. WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie obejmuje 38 szkoleń grupowych oraz 17 szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Szacunkowa wartość bez VAT: Zakres: między ,00 a ,00 PLN. Opcje: Nie. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zmówienia). INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Prawo jazdy kat. C 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Prawo Jazdy kategorii C dla 60 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych. W Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach (4 grupy x 15 osób). 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 4. Ilość godzin kursu na kat. C wynosi 51 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych oraz 1 godzina przeznaczona na egzamin wewnętrzny. Zajęcia teoretyczne: 1 godzina = 45 minut. Zajęcia praktyczne: 1 godzina = 60 minut. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku. Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia na placu manewrowym i w ruchu drogowym, rozpoczynają się po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. Przeprowadzenie zajęć, zarówno praktycznych jak i teoretycznych, winno być potwierdzone. W karcie przeprowadzonych zajęć każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą. Zajęcia i uczestnika zajęć. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych szkolenia winno znajdować się na terenie miasta Kielce, zajęcia praktyczne na terenie miasta Kielce i Powiatu Kieleckiego. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się codziennie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach między 08 a Termin realizacji szkolenia: I grupa (I kwartał br.). II grupa (II kwartał br.). 2/75

3 3/75 III grupa ( III kwartał br.). IV grupa ( IV kwartał br.). Szkolenie IV grupy powinno się zakończyć do roku. Czas trwania szkolenia dla jednej grupy 1 miesiąc. 6. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych szkolenia winno znajdować się na terenie miasta Kielce, zajęcia praktyczne na terenie miasta Kielce i/lub Powiatu Kieleckiego. 7. Szkolenie winno zakończyć się oceną nabytych umiejętności w postaci egzaminu wewnętrznego. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra edukacji i Nauki z dn w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ) Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wzór zaświadczenia. b) zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Kursu prawo jazdy kat. C, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem państwowym. Koszt egzaminu państwowego również należy ująć w cenę kursu, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Prawo jazdy kategorii C +E 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Prawo Jazdy kategorii C +E dla 30 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (3 grupa x 10 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+ E 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego, Którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 4. Ilość godzin kursu na kat. C+E wynosi 46 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 25 godzin zajęć praktycznych oraz 1 godzina przeznaczona na egzamin wewnętrzny. Zajęcia teoretyczne: 1 godzina = 45 minut. Zajęcia praktyczne: 1 godzina = 60 minut. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia na placu manewrowym i w ruchu drogowym, rozpoczynają się po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. 3/75

4 4/75 Przeprowadzenie zajęć, zarówno praktycznych jak i teoretycznych, winno być potwierdzone. W karcie przeprowadzonych zajęć każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą. Zajęcia i uczestnika zajęć. 5. Termin realizacji szkolenia: I grupa (I kwartał br.). II grupa ( III kwartał br.). III grupa ( IV kwartał br.). Szkolenie III grupy powinno się zakończyć do roku. Czas trwania szkolenia dla jednej grupy 1 miesiąc. 5. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych szkolenia winno znajdować się na terenie miasta Kielce, zajęcia praktyczne na terenie miasta Kielce i/lub Powiatu Kieleckiego. 6. Szkolenie winno zakończyć się oceną nabytych umiejętności w postaci egzaminu wewnętrznego. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ), b) zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Kursu prawo jazdy kat. C+E, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem państwowym. Koszt egzaminu państwowego również należy ująć w cenę kursu, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 45 osób (3 grupy x 15 osób) bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz operatora wózków jezdniowych z logistyką magazynu, zdobycie umiejętności z zakresu obsługi komputerowych programów magazynowych WF-MAG i Symfonia Handel. 3. Program szkolenia obejmuje 140 godzin dla każdej z grup : Podstawowy zakres programu szkolenia winien być zgodny z programem nauczania na kursach dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach. Powinien obejmować zagadnienia związane. 4/75

5 5/75 Z tematyką egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego dla ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego osób obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe. Z mechanicznym napędem podnoszenia. I. Obsługa wózków jezdniowych (67h) 1.Typy stosowanych wózków jezdniowych 2. Budowa wózka i eksploatacja 3.Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami 4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami. 5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 6. Wiadomości z zakresu bhp 7. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków 8. Wiadomości o dozorze technicznym 9. Przygotowanie do wykonywania czynności związanych z wymianą butlli gazowej, instruktaż wraz z zajęciami praktycznymi wymiany butli II. Elementy logistyki (5h) III. Obsługa komputera (20h) 1. System operacyjny (Windows 2000/XP) 2. Microsoft Word 3. Microsoft Excel 4. Internet 5. Poczta elektroniczna IV. Zagadnienia magazynowe oraz obsługa programów magazynowych: 1. Zasady gospodarki magazynowej (8h) 2. WF-MAG (20h) 3. Symfonia handel (20h) Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje uczestników szkolenia przez organ właściwej jednostki nadzoru technicznego zgodnie. Z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ( Dz. U. nr 120 poz z 2002 r. Z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. W sprawie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ( Dz. U. Nr 79 poz. 849 z 2001 r. z późn. zmianami). 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (I kwartał br.). II grupa (III kwartał br.). III grupa (IV kwartał br.). Szkolenie III grupy powinno się zakończyć do roku. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). 5/75

6 6/75 b) zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia na aagazyniera z obsługą wózków jezdniowych, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Księgowość komputerowa 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Księgowość komputerowa dla 45 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (3 grupy x 15 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowiskach samodzielnych W księgowości i innych, związanych z tematyką księgową - prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych w jednostkach handlowych, usługowych, produkcyjnych, stowarzyszeniach. Z wykorzystaniem systemów informatycznych. 3. Program szkolenia powinien obejmować 160 godzin dla każdej z grup. Moduł I Księgowość komputerowa- Księga handlowa- podstawy - 70 godzin. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (II kwartał br.). II grupa (III kwartał br.). III grupa (III kwartał br.). Szkolenie III grupy powinno się zakończyć do roku. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce, 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra edukacji i Nauki Z dn w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). 6/75

7 7/75 Księgowości komputerowej, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Kadry i płace 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Kadry i płace dla 45 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (3 grupa x 15 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do pracy w działach kadrowo- płacowych, w tym: kierowania zatrudnianych osób na wstępne badania lekarskie I psychotechniczne. Sporządzania umów o pracę, wprowadzania danych do komputera. I archiwizowania (zakładania akt pracowniczych) oraz przekazywania niezbędnych informacji do WKU. Wprowadzenia kandydata do pracy, skierowania na szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż. Ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji. Ustalenia, wg obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych itp. 3. Program szkolenia powinien obejmować ogółem 150 godzin: I. Elementy prawa administracyjnego - 10 godzin Administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia, źródła prawa administracyjnego, akt administracyjny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji i postanowień. II. Kadry, płace MODUŁ I podstawowy- 70 godzin Prawo pracy. Prowadzanie dokumentacji pracowniczej. Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych. Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne. Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym. Inne składniki wynagrodzenia. Płatnik. Optima Kadry-Płace. Symfonia Kadry-Płace. III. Kadry, płace MODUŁ II zaawansowany- 70 godzin Prawo pracy rozszerzenie wiadomości z modułu I. System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy. Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia. Telepraca. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 7/75

8 8/75 Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy. Odprawy. Pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika. Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Płatnik- praktyczne ugruntowanie wiadomości z modułu I. Optima Kadry- Płace- ćwiczenia praktyczne zwiększające biegłość obsługi. Symfonia Kadry- Płace - ćwiczenia praktyczne zwiększające biegłość obsługi. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (II kwartał br.). II grupa (III kwartał br.). III grupa (IV kwartał br.). Szkolenie powinno się zakończyć do roku- dotyczy szkoleń realizowanych w IV kwartale br. w godzinach między 08 a 18 wg planu nauczania obejmującego przeciętnie 30 godzin zegarowych 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216). Szkolenia z Kadr i płac, Materiały dydaktyczne i biurowe konieczne do przeprowadzenia zajęć. Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: zamówienia publiczne 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Zamówienia publiczne dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (1 grupa x 10 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. 3. Program szkolenia powinien obejmować 100h : I. Zamówienia publiczne a polski system prawa, wewnętrzna regulacja udzielania zamówień. II. Zarys prawa cywilnego, elementy kodeksu spółek handlowych i ustawy o działalności gospodarczej. III. Ustawa o finansach publicznych, środki ochrony prawnej. IV. Patologie przy udzielaniu zamówień publicznych w świetle przepisów karnych. V. Zamówienia sektorowe. 8/75

9 9/75 VI. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy. VII. Zasady udzielania zamówień publicznych. VIII. Przygotowanie postępowania. IX. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. X. Tryby udzielania zamówień, przygotowanie i złożenie oferty. XI. Ocena ofert. XII. Umowy w sprawach zamówień publicznych. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: II kwartał br. 5. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 6. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Zamówień publicznych, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Sekretarka-asystentka szefa + moduł językowy (język angielski- stopień średniozaawansowany) 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Sekretarkaasystentka szefa +moduł językowy (język angielski stopień średniozaawansowany) dla 40 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (2 grupy x 20 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w biurze na stanowisku sekretarki- asystentki. Zapoznanie się z profesjonalną obsługą klienta, organizacja spotkań, zebrań, konferencji, organizacją i zarządzaniem biura (sekretariatem). 3. Program szkolenia powinien obejmować 160 h : I. Funkcjonowanie sekretariatu 12 h Czynności sekretarskie. Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych. II. Trening interpersonalny 12 h Zarządzanie czasem i skuteczna organizacja pracy. Umiejętności komunikacyjne. 9/75

10 10/75 Optymalizacja kontaktu z klientem. Elementy wizażu. III. Czynności biurowe 20 h Redagowanie pism i listów, pisanie raportów (ćwiczenia/praca na komputerze). Technika biurowa. Przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych, m.in. projektory multimedialne, rzutniki pisma, telefony- w tym obsługa połączeń wewnętrznych, przekierowania połączeń itp., automatyczne sekretarki, telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice i inne sposoby oprawy dokumentów. IV. Elementy prawa administracyjnego - 12 h Administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia. Źródła prawa administracyjnego. Akt administracyjny. Postępowanie administracyjne. Sądowa kontrola decyzji i postanowień. V. Moduł językowy 104 h 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: I grupa (II kwartał br.). II grupa (IV kwartał br.). Szkolenie II grupy powinno się zakończyć do roku. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Szkolenia na sekretarkę - asystentkę szefa z modułem językowym, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 10/75

11 11/75 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (1 grupa x 10 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych, zapoznanie się z funduszami strukturalnymi dla firm na lata , zasadami konstruowania projektów inwestycyjnych, przygotowaniem dokumentacji projektowej, analizą finansową projektu. 3. Program szkolenia powinien obejmować 100h : I. Fundusze strukturalne dla firm na lata Źródła informacji o funduszach europejskich. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących. Projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Rola instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających oraz regionalnych instytucji finansujących w informowaniu o możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego. Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy. Przeanalizowanie dostępnych możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych dla firm na inwestycje m.in. w ramach programów: PO IG, PO IiŚ, RPO. Omówienie dokumentacji programowej. II. Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego w ramach RPO WM działanie 1.5. Kwalifikowalność wydatków w projekcie. Wskazanie przykładowych różnic. Kwalifikowalność kosztów w wybranych programach. Analiza planowanych źródeł finansowania. Opracowanie cyklu realizacji projektu. Przygotowanie budżetu projektu. Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie. Przepływ środków finansowych i kontrola finansowa procedura przyznawania pomocy. Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu, Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, rozliczanie projektu oraz przygotowanie wniosku o płatność. Omówienie najczęściej popełnianych błędów. III. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Praca nad przygotowaniem projektu case study: definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu, Praca nad przygotowaniem wniosku oraz biznes planu case study: identyfikacja potrzeb, charakterystyka konkurencji, uzasadnienie planowanej inwestycji, cele projektu, finansowanie inwestycji, budżet i harmonogram działań. Przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów, Omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku oraz biznes planu inwestycji, Omówienie wymaganych załączników do wniosku. IV. ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji, Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing), Konstruowanie bilansu, Konstruowanie rachunku zysków i strat. Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow). 11/75

12 12/75 Analiza wskaźnikowa projektu. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: IV kwartał br. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Szkolenia na spedjalistę ds. pozyskiwania Funduszy Europejskich, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Kurs komputerowy kończący się egzaminem ECDL 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Kurs komputerowy kończący się egzaminem ECDL dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy(1 grupa x 10 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie poszczególnych modułów i w rezultacie uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - dokumentu uznawanego w krajach Unii Europejskich, potwierdzającego umiejętności obsługi programów komputerowych, jak również podniesienie poziomu umiejętności użytkowania komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym, podnoszenie kwalifikacji i tym samym umożliwienie lepszego wykorzystywania nakładów na technologie informatyczną oraz wyrabianie dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników. 3. Program szkolenia obejmuje ogółem 167 godzin: 1. Podstawy technik Informatycznych 25h 2. Użytkowanie komputerów 29h 3. Przetwarzanie tekstów 25h 4. Arkusze kalkulacyjne 25h 5. Bazy danych 29h 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna 17h 7. Usługi w sieciach informatycznych 17h 12/75

13 13/75 1 godzina dydaktyczna = 45 minut Kontrola umiejętności zdobytych podczas szkolenia musi być zrealizowana jako siedem egzaminów, z poszczególnych modułów szkoleniowych oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego szkolenia. Przystąpienie każdego. Z uczestników szkolenia do egzaminów ze wszystkich siedmiu modułów kursu jest obligatoryjne. 4. Termin realizacji szkolenia: II kwartał br. W godzinach od między 08 a 18, wg planu nauczania obejmującego przeciętnie 30 godzin zegarowych 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra edukacji i Nauki z dn w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ) oraz Certyfikat ECDL (wersja papierowa i elektroniczna). Kursu komputerowego zakończonym egzaminem ECDL, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Kurs kosmetyczny 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Kurs kosmetyczny dla 15 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (1 grupa x 15 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek szkolenia do pracy w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz prowadzenia własnej działalności z zakresu kosmetyki. 3. Program szkolenia powinien obejmować 150 h: 1.Zasady funkcjonowania i organizacja Salonu Kosmetycznego. 2.Pielęgnacja skóry twarzy i włosów. Zastosowanie masek kosmetycznych, Pełna diagnostyka kosmetyczna, Higieniczne oczyszczanie skóry, Preparaty kosmetyczne - podział i ich praktyczne zastosowanie, Kosmetyka zachowawcza, poradnictwo. 3. Pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu, henna. 4.Podstawowe zagadnienia masażu kosmetycznego. 13/75

14 14/75 5.Zabiegi regeneracji kosmetycznej, nawilżające, odżywcze, hydromasaż. 6.Specjalistyczne techniki aplikacji preparatów. 7.Podstawy ziołolecznictwa w Kosmetyce. 8.Właściwości mięśni twarzy, szyi, dekoltu. 9.Pięlęgnacja dłoni i stóp. Manicure i pedicure biologiczny, Manicure francuski, Masaż dłoni i stóp, Depilacja. 10.Body-wraping. 11.Zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, antycellulitowe, parafinowe. 12.Pielęgnacja biustu i dekoltu, w tym zabiegi liftingujące. 13.Kompleksowe planowanie, wykonywanie, łączenie zabiegów. 14.Kosmetologia lecznicza. Schorzenia skóry, Lecznicze oczyszczanie skóry, lecznicze złuszczanie naskórka, Zabiegi uzupełniające, Galwanizacja i jontoforeza, d'arsonvalizacja. 15.Nauka przekłuwania uszu, piercing. 16.Aromoterapia w formie nawilżania. 17.Dietetyka - zasady zdrowego odżywiania. 18.Maski liftingujące. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: II kwartał br. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Kursu na kosmetyczkę, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. 14/75

15 15/75 CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Kurs stylizacji paznokci 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Kurs stylizacji paznokci dla 15 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (1 grupa x 15 osób) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. 2. Celem szkolenia jest poznanie od podstaw technik i nabycie umiejętności manicure, pielęgnacji dłoni, zdobienia, przedłużania i stylizacji paznokci wybraną techniką. Oferta skierowana jest do osób, które jeszcze nie zetknęły się z tematem, albo potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy i umiejętności od początku 3. Program szkolenia powinien obejmować 110h : Część teoretyczna - 20 h: Procedury z zakresu BHP w gabinetach dłoni i stóp. Metody i środki oraz ogólne zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystywanych w pracy. Ogólne zalecenia w przypadku istniejących schorzeń i chorób paznokci. Część praktyczna - 90 h: Techniki pracy z akrylem i żelem na szablonie. Techniki pracy z akrylem i żelem na tipsie. Techniki pracy z akrylem i żelem na tipsie french. Techniki uzupełniania akrylu i żelu. Techniki pokrywania akrylu i żelu. Naturalne utwardzanie paznokcia jedwabiem. Przedłużanie paznokcia na tipsie metodą fiberglass. Zdobienia (brokat, folie, nitki, wypukłe ozdoby itp.). Zabiegi naprawcze, korygujące i rekonstrukcja płytki paznokcia. Zabiegi -peeling, maska, masaż dłoni, zabieg parafinowy. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut 4. Termin realizacji szkolenia: III kwartał br. 6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce. 7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Kursu stylizacji paznokci, Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. 15/75

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 Rzeszów, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ Załącznik nr 1 do SIWZ SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87 WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH pozwalających uzyskać kwalifikacje zawodowe lub przyuczyć do zawodu, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Rok 2010 1 1.

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Bielawa: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w

Bielawa: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Bielawa: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w ramach projektu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo