Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy"

Transkrypt

1 Scott Wilson Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Podsumowanie nie techniczne Nowa przyszo dla Finningley LOTNISKO DONCASTER FINNINGLEY Pa(dziernik

2 SPIS TRE+CI 1. WPROWADZENIE 2. PROPOZYCJE 2.1 Po o enie lotniska 2.2 Historia Lotniska RAF 2.3 Obecne u ytkowanie obszaru powietrznego 2.4 Obecne wykorzystanie obiektu 2.5 Alternatywne Wykorzystanie Obiektu 2.6 Potrzeby Rozwoju 2.7 Propozycje rozwoju 3. SCENARIUSZE ROZWA ANE W OCENIE 3.1 Warunki istniej ce (rok 1999, bez rozwoju) 3.2 Przysz y scenariusz odniesienia (rok 2014 bez rozwoju) 3.3 Proponowana rozbudowa (rok 2014 z rozwojem) 3.4 Porównanie z rokiem POLITYKA PLANISTYCZNA 5. WYKORZYSTANIE TERENU I PROBLEMY WYPOCZYNKU 6. HA AS 7. JAKO POWIETRZA 8. DOST P NAZIEMNY 9. SKUTKI EKONOMICZNE 10. ZASOBY WODNE 11. EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY 12. KRAJOBRAZ I EFEKTY WIZUALNE 13. ARCHEOLOGIA I DZIEDZICTWO KULTURALNE. 14. OCENA ZAGRO ENIA 15. SKA ENIE TERENU 16. GOSPODARKA ODPADAMI 17. WP YW BUDOWY 18. STRATEGIA ZARZ DZANIA RODOWISKIEM 18.1 Wprowadzenie 18.2 Ha as Cel Strategia Przedstawianie sprawozda Jako powietrza Cel Strategia Nadzór Przedstawianie sprawozda Dost p naziemny Cel Strategia Przedstawianie sprawozda Wp yw ekonomiczny Cel Strategia Nadzór Przedstawianie sprawozda. 2

3 18.6 Zasoby wodne Cel Strategia Przedstawianie sprawozda Krajobraz i ekologia Cel Strategia Przedstawianie sprawozda ARCHEOLOGIA Cel Strategia Przedstawianie sprawozda Ocena ryzyka Cel Strategia Przedstawianie sprawozda Ska enie powierzchni Cel Strategia Przedstawianie sprawozda Odpady Cel Strategia Przedstawianie sprawozda Skutki prac budowlanych Cel Strategia Przedstawianie sprawozda. 3

4 1. WPROWADZENIE Spó ka Peel Airports (Finningley) z o.o. wysun a propozycj, by wykorzysta dawne lotnisko RAF-u w Finningley jako lotnisko komercyjne, znane jako Lotnisko Doncaster Finningley. Opracowano Ocen rodowiskow (OS) tej propozycji. Jest to procedura, która szczegó owo opisuje proponowany rozwój i bada wszystkie jego potencjalne skutki. Niniejszy dokument zawiera podsumowanie Oceny rodowiskowej przedstawione w j zyku nietechnicznym. Raport z Oceny rodowiskowej, to jest Raport rodowiskowy (RS) jest za cznikiem do wniosku planistycznego o wykorzystanie lotniska. Zosta on opracowany zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych w Anglii i Walii przepisów dot. Planowania Miejskiego i Wiejskiego (Ocena Wp ywu na rodowisko) z 1999 roku, tak jak wymagaj tego warunki Za cznika 2 tych Przepisów. Procedura OS okre la potencjalne skutki zaproponowanego zagospodarowania; skutki tego zagospodarowania dla rodowiska naturalnego, ludzi w s siedztwie i gospodarki lokalnej. Skutki zagospodarowania mog by zarówno korzystne jak i niekorzystne. I jedne i drugie s uwzgl dniane w procedurze OS. Przedstawia ona informacje umo liwiaj ce spo ecze stwu zapoznanie si z projektem. Ma ona tak e pomóc lokalnemu urz dowi planowania w ocenie propozycji zanim zostanie podj ta decyzja odno nie wniosku planistycznego. OS zosta a przeprowadzona wraz z analizami in ynieryjnymi, operacyjnymi i architektonicznymi projektu. To oznacza o, e gdyby jakiekolwiek niepo dane skutki zosta y zauwa one podczas procedury OS, to rodki zapobiegaj ce takim skutkom mog y zosta uwzgl dnione w projekcie w chwili, gdy powstawa. Problemy omówione w Raporcie rodowiskowym (RS) by y pierwotnie okre lone w Raporcie Przegl dowym przygotowanym na pocz tku 1999 r. Zosta on udost pniony oko o 300 oficjalnym i nieoficjalnym organom, cz onkom lokalnej spo eczno ci i miejscowemu Urz dowi Planowania w marcu 1999 roku. W dodatku, 9-tego marca na terenach budowy odby a si publiczna prezentacja i zorganizowano dzie otwarty. W wydarzeniu wzi o udzia oko o 5000 osób. W wyniku tych publicznych konsultacji zosta a zg oszona pewna liczba uwag. Zosta y one przedstawione profesjonalnemu zespo owi wykonuj cemu ocen, który zaj si nimi w pe nym mo liwym zakresie. Zakres oceny by nast pnie skorygowany tak, by obejmowa wszelkie zmiany metod wymaganych do rozpatrywania konkretnych zagadnie, a tak e dodatkowe kwestie poruszone w trakcie konsultacji publicznych. OS zosta a przeprowadzona przez niezale nych i do wiadczonych Konsultantów do spraw rodowiska. Grup kierowa Scott Wilson, który tak e by w czony w projekt in ynieryjny i operacyjny tej propozycji. Numery rysunków odpowiadaj ich kolejno ci w raporcie g ównym. 2. PROPOZYCJE Ta cz raportu przedstawia w skrócie lokalizacj, histori i przebieg rozwoju RAF-u w Finningley, a tak e aktualn charakterystyk lotniska. Przedstawia ona potrzeb rozwoju, 4

5 opisuje propozycje, program prac zwi zanych z rozwojem lotniska oraz sposób jego eksploatacji. 2.1 Poo0enie lotniska Lotnisko znajduje si w okr gu miejskim Doncaster Metropolitan District, w po udniowym Yorkshire, oko o pi ciu kilometrów na wschód od centrum miasta Doncaster (patrz rys 2.1 i 2.2). Miasteczko Finningley znajduje si bezpo rednio na pó nocny wschód od Lotniska i styka si z nim, a osada Blaxton le y o 1 km dalej na pó noc. Na pó nocny zachód od terenu Lotniska znajduje si obszar mieszkalny, z dawnymi budynkami mieszkalnymi wojskowych RAF-u. Niektóre z tych domów s obecnie odnawiane w celu sprzeda y osobom prywatnym jako cz osiedla domków jednorodzinnych Hayfield Village, podczas gdy inne zosta y wynaj te przez Stowarzyszenie Mieszkaniowe Po udniowego Yorkshire. Poza tym obszarem le miasteczka Auckley i Branton, podczas gdy oko o 4 km dok adnie w kierunku po udniowym le y wioska Austerfield i miasteczko Bawtry. Na wschód od lotniska teren jest ró norodnie zagospodarowany. S tam: centrum magazynowe, stocznia remontowa, dawne sk adowiska odpadów, tereny przeznaczone na sk adowanie odpadów i dawna kopalnia piasku, teraz wykorzystywana do celów rolniczych. Ponadto tereny przy zachodniej granicy oraz otaczaj ce lotnisko sk adaj si z ziemi rolnej i obszarów le nych. G ówny dost p l dowy do lotniska zapewnia droga Hayfield Lane, która czy si poprzez drog Hurt Lane z drog A638T Great North Road na zachód od Lotniska. Droga A638T biegnie na pó nocny zachód do centrum miasteczka Doncaster i na po udnie do Bawtry drogi A1(M) w Blyth. Na wschodzie, droga Hayfield Lane czy si poprzez odcinek B1396 Mosham Road z drog A614 przy skrzy owaniu w Blaxton. Na pó nocy, A614 czy si, poprzez odcinek A18 z drogami M180 oraz M18. Na po udniu, droga A614 udost pnia alternatywne po czenie do A1(M). Droga M18 przeprowadzona jest 3 km na zachód od Finningley i czy si z wi ksz sieci drogow, drog M1 na zachodzie i drog M62 na pó nocy. Kolej z Doncaster do Gainsborough / Lincoln stanowi cz pó nocnej granicy tego rejonu. czy si ona z po czeniami G ównej Linii Kolejowej Wybrze a Wschodniego, przebiegaj c przez stacj Doncaster. W chwili obecnej Lotnisko nie jest bezpo rednio obs ugiwane przez sie kolejow, cho tymczasowa stacja by a wykorzystywana w dniach Lotniczego Pokazu Finningley. Dawna stacja w Finningley zosta a zamkni ta w latach 60-tych a teren jej zosta pó niej sprzedany. 2.2 Historia Lotniska RAF Baza lotnicza RAF Finningley zosta a za o ona w 1936 r., na oko o 433 akrach ziemi na pó nocny zachód od Finningley. Ju w roku 1938 na terenie bazy mieszka o oko o 400 oficerów i o nierzy. Od pocz tku II Wojny wiatowej, baz RAF Finningley okresowo ulepszano, by poprawi jej mo liwo ci operacyjne. W czasie wojny by a ona lotniskiem bombowców. Wykorzystywano j zarówno do przeprowadzania operacji, jak i do szkolenia i instrukta u za óg samolotów. Do ko ca wojny wyszkolono w niej oko o lotników. Po zako czeniu wojny w Europie w 1945 r., baza lotnicza RAF Finningley w dalszym ci gu s u y a do szkolenia za óg samolotów. W maju 1947 r., baza lotnicza zosta a przekazana do dyspozycji dowództwa szkolenia pilotów. Do 1954 r., szkolenie za óg samolotów by o nadal g ówn dzia alno ci prowadzon 5

6 w bazie. Gdy przeprowadzano przebudow generaln, latanie znacznie ograniczono. Rekonstrukcja obejmowa a wymian i przed u enie pó nocno po udniowego pasa startowego o 3000 jardów (1.9 mili) d ugo ci. To by odt d g ówny pas startowy (patrz rys. 2.3). Pozosta e dwa pasy startowe by y wykorzystywane g ównie jako drogi do ko owania. W tym samym czasie zmieniono kierunek drogi A614 Bawtry Road. To przy pieszy o powstanie obwodnicy Finningley od drogi Stadion Road do skrzy owania z High Common Lane na po udniu. Przebudowana baza lotnicza zosta a ponownie otworzona jesieni 1957 roku. Od 1957 do 1969 roku baza lotnicza RAF Finningley by a siedzib bombowców V. Liczba wojskowych w bazie Finningley stale si zwi ksza a i wybudowano nowe domy by zakwaterowa ich przy Hayfield Lane. Jednak e pod koniec lat 60-tych dowództwo bombowców i my liwców po czy o si by sta si Uderzeniowym Dowództwem RAF-u. W grudniu 1969 r. ostatnie jednostki zwi zane z bombowcami V opu ci y Lotnisko. W ci gu lat siedemdziesi tych rola bazy RAF Finningley jako centrum szkoleniowego stale ros a. W latach 80-tych by a to ju jedna z czo owych baz szkoleniowych RAF-u. Trwaj cy rozwój obejmowa tworzenie nowego oraz renowacj starego zakwaterowania dla wojskowych. Baza RAF Finningley by a równie dobrze znana spo ecze stwu dzi ki pokazom lotniczym. Przez lata regularnie notowano frekwencj ponad , a w latach 60-tych i 70-tych nawet ponad osób. W latach 90-tych nast pi y du e zmiany w zakresie polityki obronnej na szczeblu narodowym, w szczególno ci opublikowano Bia y Raport Rz dowy Mo liwo ci zmiany. W bazie RAF Finningley praca zwi zana z konserwacj samolotów zosta a przekazana pracownikom cywilnym, zatrudnianych g ównie przez Short Brothers. Niemniej jednak, kontynuowana by a rozbudowa obiektów szkoleniowych, z ogromnymi inwestycjami, obejmuj cymi now szko nawigacji lotniczej, przyleg do siedziby g ównej bazy, inne ulepszenia obiektów technicznych oraz pokrycie now nawierzchni g ównego pasa startowego. Do roku 1994 liczba samolotów w Finningley ust powa a tylko bazie w Heathrow. Baza RAF-u w Finningley zapewnia a zakwaterowanie oko o 3500 wojskowym wraz z ich rodzinami. Jednak e, w wyniku rewizji wydatków przeprowadzonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), zosta a ona przeznaczona do zamkni cia. Dzia alno wojskow zako czono we wrze niu 1995 roku, a flag bazy opuszczono 31 marca roku nast pnego. Pomys y by uczyni z bazy RAF-u w Finningley Lotnisko Komercyjne b d cywilne by y rozwa ane od czasu do czasu w przeci gu ca ej historii Lotniska, w szczególno ci w czasach, gdy jej przysz o jako siedziby si RAF-u by a niepewna. Po przeniesieniu dzia alno ci wojskowej, MON stara o si uzyska ze strony developerów deklaracj zainteresowania mo liwo ci dalszego wykorzystania tej bazy w przysz o ci. We wrze niu 1998 r. MON og osi o, e publiczna spó ka akcyjna z ograniczon odpowiedzialno ci (ang. public limited company) Peel Holdings jest preferowanym nabywc w przetargu na obiekt RAF-u w Finningley i wspiera o jego ch ci uzyskania pozwolenia planistycznego na zagospodarowanie oraz pozwolenia lotnictwa cywilnego na wykorzystanie obiektu jako lotniska komercyjnego. Spó ka Peel Airports (Finningley) Limited by a inkorporowana jako cz spó ki Peel Airports Limited w styczniu 1999 r. Sprzeda Lotniska zosta a zako czona w czerwcu tego samego roku i Doncaster Finningley sta o si obiektem bli niaczym do lotniska Liverpool Airport eksploatowanego tak e przez firm Peel. 6

7 2.3 Obecne u0ytkowanie obszaru powietrznego Dzi Doncaster Finningley znajduje si w otwartym Rejonie Informacji Lotniczej oraz w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej klasy G. W tym typie przestrzeni powietrznej nie ma obowi zkowej kontroli ruchu powietrznego i samoloty trzymaj si z dala od siebie w zasadzie na podstawie kontaktu wzrokowego (patrz i b d widzianym). Ka dy samolot, cywilny czy wojskowy, mo e bez przeszkód przelecie nad Lotniskiem w Finningley i jego najbli szym otoczeniem. 2.4 Obecne wykorzystanie obiektu Od czasu, gdy przeniesiono dzia alno wojskow, lotnisko w Finningley by o wykorzystywane w wieloraki sposób. Wykorzystywano je do u ytkowania przez organizacje szkol ce kierowców, do szkolenia policji w cznie z wykorzystaniem broni palnej, szkolenia psów, nag ego l dowania mig owców w sytuacjach wyj tkowych, wiczenia i tankowanie, uprawiania sportów motorowych oraz latania modelami samolotów. Ko ció by w dalszym ci gu wykorzystywany przez miejscow spo eczno, podobnie jak boiska sportowe. Pewien zakres utrwalonego zwyczajowo wykorzystania obiektu mo na by oby nadal utrzymywa bez konieczno ci dalszego pozwolenia urz du planowania. Obejmuje on wykorzystywanie terenu i budynków na: Pe nienie funkcji l dowiska w czaj c latanie (wraz z lataniem noc ) oraz szkolenie za óg samolotów Konserwacj, naprawy i przechowywanie samolotów Generalne magazynowanie Kontrol ruchu powietrznego i systemy bezpiecze stwa Konserwacj pojazdów Parkowanie samochodów z/bez gara y Przechowywanie paliwa i jego u ytkowanie Trening i szkolenie Biura administracyjne Cele medyczne b d sprzeda detaliczn U ytkowanie do celów mieszkalnych U ytkowanie ko cielne, sportowe i inne rodzaje wykorzystania do celów spo ecznych. Istniej ce budynki s pokazane na rysunku Alternatywne Wykorzystanie Obiektu Lotnisko jest typem terenu pod ponown zabudow, który by by dla rz du bardziej warto ciowy jako zagospodarowany ni teren le cy od ogiem. Alternatywne metody wykorzystania tego terenu w dodatku do obecnego wykorzystania jako lotniska s okre lone w niedawno przyj tych Instrukcjach dot. Planowania opracowanych przez gminn rad Doncaster Metropolitan Borough Council (MBC). Te opcje to: Wykorzystanie na zatrudnienie 7

8 Edukacj i szkolenie U ytkowanie mieszkalne Wykorzystanie rekreacyjne i spo eczne oraz Inne komercyjne metody wykorzystania s u ce innemu rozwojowi obiektu i najbli szych okolic W dodatku, obiekt jest w stanie przyci gn du ego samodzielnego u ytkownika. W niedawnej przesz o ci zosta y zaproponowane ró ne sposoby wykorzystania, takie jak: Wi zienie U ytkowanie jako centrum recyklingu szk a Rozwój posiad o ci przemys owych Przechowalnia i dystrybucja p odów rolniczych Wydobywanie minera ów Gie da rzeczy u ywanych Sporty motorowe Przechowywanie ró nych rzeczy w cznie z samochodami oraz Wykopanie pasa startowego dla uzyskania kruszywa Nie ulega w tpliwo ci, e obiekt tych rozmiarów z istniej c wysokiej jako ci infrastruktur i szeregiem budynków pozwala by na wspó istnienie ró nego rodzaju metod zagospodarowania, które zwi kszy yby aktywno ca ego obszaru. Taka aktywno obejmowa aby zwi kszenie nat enia ruchu i zmian nat enia ha asu oraz czysto ci powietrza w okolicy. Kilka alternatywnych wyj mog oby potencjalnie wywo a wi ksze zaburzenia ni ponowne wykorzystywanie infrastruktury lotniska. Szansa na to, e obiekt pozostanie nieu ywany jest niewielka. Scenariusze alternatywnego wykorzystania s uwzgl dnione w raporcie g ównym. 2.6 Potrzeba Rozwoju Potrzeba zaproponowanego rozwoju jest rozwa ona w oparciu o kilka kryteriów: Zrównowa"ony rozwój obecna polityka rz du w obr bie transportu ma na celu zmniejszenie liczby i d ugo ci podró y odbywanych samochodem. Z rejonu Doncaster Finningley zaczyna si du a liczba podró y pasa erskich do Londynu, Manchesteru i innych lotnisk regionalnych. Oko o 89% ruchu pasa erskiego w rejonie Doncaster Finningley b dzie skierowana tu z istniej cych lotnisk. Pasa erowie podró uj cy drog lotnicz z obszaru Doncaster Finningley nie b d musieli podró owa tak daleko do lotniska Doncaster Finningley Airport, tak e ci korzystaj cy z samochodów, by dotrze do lotniska, b d mieli krótsze podró e. Oczekuje si, e ca kowity dystans podró y samochodowych zmniejszy si do 208 milionów km rocznie. Oznacza to oszcz dno oko o 44 miliony km (17%) w stosunku do dystansu, jaki przeje d a yby cznie samochody, gdyby nie dosz o do zaproponowanego rozwoju. Wzrost Ruchu Powietrznego W skali ca ego kraju w przeci gu ostatnich 20 lat liczba podró y pasa erskich ros a o 6% rocznie, a od 1992 do 1998 r. szybko wzrostu wynios a 7% rocznie. Ruch na istniej cych lotniskach regionalnych rós znacznie szybciej, odzwierciedlaj c pozytywn krajow polityk zmniejszania tempa wzrostu na po udniowo wschodnich lotniskach, które boryka y si problemami przeci enia. Szacuje si, e do roku % pasa erów Zjednoczonego Królestwa b dzie obs ugiwana przez lotniska 8

9 regionalne. Ilo towarów transportowanych przez lotniska Zjednoczonego Królestwa podwoi a si w ci gu ostatniej dekady osi gaj c w 1998 r. prawie 2 milionów ton. Rys. 2.4 ukazuje wzrost transportu pasa erskiego na wybranych lotniskach regionalnych w latach i przedstawia ten wzrost a do roku 2014, z uwzgl dnieniem lotniska Doncaster Finningley. Oko o 11% ruchu pasa erskiego na lotnisku Doncaster Finningley b d stanowili nowi pasa erowie. Jako,- istniej.cych budynków na lotnisku Doncaster Finningley Lotnisko Doncaster Finningley posiada rozleg e obiekty nie wyst puj ce gdzie indziej w tym rejonie. To czyni z niego atrakcyjne lotnisko obs uguj ce ludzi z pobliskich terenów. Istniej ce obiekty mog by maksymalnie wykorzystane. Nie rozwijanie lotniska komercyjnego w Doncaster Finningley by oby marnotrawstwem krajowego maj tku. Ze wszystkich lotnisk na pó nocy Anglii tylko lotnisko w Manchesterze ma d u szy pas startowy. Lotniska z d ugimi pasami startowymi zapewniaj najwi ksz elastyczno w przyjmowaniu samolotów ró nych rozmiarów. Potencja2 ekonomicznej odbudowy Rozwój regionalnego lotniska przyniesie sporo nowych mo liwo ci zatrudnienia dla pobliskich terenów, wraz z rozwojem zwi zanego z lotniskiem zatrudnienia o wysokim statusie. Lokalny teren jest jednym z najbardziej dotkni tych kryzysem ekonomicznym w ca ym Zjednoczonym Królestwie i potrzebuje czynnika, który pobudzi by lokaln gospodark. Po czenia z rozrastaj cymi si europejskimi rynkami i zwi kszenie zatrudnienia w rozwijaj cych si sektorach gospodarki zapewni lokalnym terenom i ca emu regionowi powa ne aktywa gospodarcze. Brak regionalnego zaopatrzenia Regionalne lotnisko przyniesie ze sob szeroki zakres zaopatrzenia dla transportu powietrznego, który w tej chwili nie jest dobrze zaopatrzony. Maj c bezpo redni dost p do terenów rozbudowy z pasa startowego, lotnisko Doncaster Finningley jest w stanie zaspokoi regionalne zapotrzebowanie na us ugi w zakresie konserwacji i napraw samolotów. Mo e si te rozwija jako znacz ce centrum prze adunkowe, korzystaj c ze swojego centralnego po o enia geograficznego oraz blisko ci dróg i sieci kolejowych. Istniej ce hangary i pasy startowe s cennymi aktywami. Regionalny rynek transportu powietrznego jest obecnie zaspokajany w bardzo niewielkim stopniu. Konfiguracja pasów startowych umo liwia pogodzenie lotów planowych i czarterowych dalekiego zasi gu, co nie jest mo liwe gdzie indziej w tym regionie na skutek ogranicze w istniej cych portach lotniczych. Lotnisko Doncaster Finningley mo e równie zapewni us ugi dla tanich operatorów. Obecny poziom regionalnego zaopatrzenia jest okre lony w Polityce Planowania i Okre leniu Stanowiska (które towarzysz wnioskowi planowania). Dokumenty te wskazuj, e region nie jest dobrze obs ugiwany w zakresie us ug lotniczych. 2.7 Propozycje rozwoju Wniosek planistyczny przedk adany jest urz dowi w Doncaster wraz z Raportem rodowiskowym, niniejszym Podsumowaniem Nie-technicznym, Ocen Wp ywu na Transport zgodnie z Planem Zrównowa onego Rozwoju Dost pu Terenowego, Ocen Wp ywu Ekonomicznego, oraz z O wiadczeniem o Polityce Planowania. Ca o tych dokumentów tworzy razem z Planem G ównym propozycj rozwoju obiektu. Dla celów oceny rodowiskowej, poszczególne elementy propozycji s okre lone poni ej: 9

10 Lotnisko Komercyjne, cz ce wykorzystania lotniska do celów cywilnych i komercyjnych, transportu pasa erów i towarów, ogólnego latania, utrzymania maszyn w dobrym stanie oraz dzia alno ci wojskowej, helikopterów i budynków administracyjnych oraz cywilnych, w cznie z hotelem (61,200m 2 ) Rozwój zatrudnienia zwi.zanego z lotniskiem cz cy wykorzystywania biurowe, gospodarcze, magazynowe i dystrybucyjne, ponadto obiekty do celów rozrywkowych (127,200m 2 ) oraz Rozwój budynków mieszkalnych przewa nie na pó noc od drogi Hayfield Lane (120 domostw) Projekt b dzie realizowany z uwzgl dnieniem przewidywanego przysz ego wzrostu przepustowo ci osób i towarów i jest opisany w trzech etapach. Oczekiwany wzrost liczby pasa erów podczas ka dego z tych trzech etapów jest nast puj cy: Etap I 1.10 milionów pasa erów rocznie (mpr) do roku 2004 Etap II 1.95 mpr do roku 2009 oraz Etap III 2.33 mpr do roku Post puj cy wzrost jest spodziewany tak e w aktywno ci przewozowej: 31,858 ton rocznie do roku ,806 ton rocznie do roku 2009 oraz 62,053 ton rocznie do roku Na Lotnisku realizowano w sposób ci g y program inwestycyjny, dzi ki czemu mo liwo ci operacyjne Lotniska utrzymywano na dobrym poziomie a do chwili niedawnej likwidacji dzia alno ci wojskowej. Oznacza to, e du a cz istniej cej infrastruktury, takiej jak o wietlenie terenu pasów startowych i budynki i urz dzenia techniczne i administracyjne, mo e by wykorzystana do rozbudowy Lotniska Komercyjnego przy odpowiednim przystosowaniu. Tym niemniej, potrzeba b dzie pewnych nowych urz dze i budynków, aby podtrzyma funkcjonowanie lotniska i osiedla zwi zanego z Zatrudnieniem na Lotnisku. Planuje si tak e pewien rozwój osiedla mieszkaniowego oraz odnowienie istniej cych budynków, licz cych cznie 120 jednostek mieszkaniowych. G ówne elementy okresu rozbudowy s przedyskutowane bardziej szczegó owo poni ej i pokazane na rys Znaczna cz prac budowlanych b dzie zrealizowana w okresie I i b dzie zwi zana z odnowieniem istniej cych i stworzeniem nowych urz dze dla Lotniska Komercyjnego. Z uwagi na Zatrudnienie na Lotnisku trzeba b dzie przeprowadzi odnowienie istniej cych budynków o kubaturze m 3, oraz dobudowa nowe budynki tak by zapewni kubatur m 3. Podzielona on a b dzie tak, e 15% zajm biura, 25% cz przemys owa, 60% magazyny, pomieszczenia dla samolotów i hangary, z potencjalnie mo liwym hangarem o wysokich prz s ach. Nowe urz dzenia lotniska b d obejmowa y: Terminal pasa erski o kubaturze m 3 O rodek ratownictwa i stra y po arnej Sk ad paliwowy Wyposa enie nawigacyjne Pas betonowy cz cy pasy startowe z terminalem P ot ochronny i droga woko o lotniska 10

11 Niewielkie zmiany w istniej cych pasach startowych, oraz Nowy system drena u lotniska. Istniej ca wie a kontrolna b dzie wyposa ona na nowo, podobnie jak i istniej ce hangary, chocia w przysz o ci b dzie zbudowana nowa wie a kontrolna. Rejon prób silników b dzie ulepszony i ograniczony, a rejon wicze stra y po arnej b dzie przeniesiony. Istniej cy betonowy pas startowy i pasy dojazdowe do hangarów b d wykorzystywane dla samolotów transportowych i do napraw, a lotnictwo komercyjne i ogólne oraz helikoptery b d ulokowane w pobli u w rejonie po udniowym. Zbudowane zostan drogi dojazdowe, drogi wewn trzne i parkingi by obs u y rejon terminalu i obszary rozwojowe. Na zachód od terminalu powstanie rejon transportu miejskiego, z parkingiem dla autobusów, miejscem dla wypo yczania samochodów i dla taksówek. Zbudowana b dzie stacja kolejowa w s siedztwie istniej cej linii kolejowej wraz z parkingiem dla samochodów dojazdowych i now drog dojazdow. Sto ówka oficerska zostanie przekszta cona w hotel Lotniska. Cz kwater lotniczych i bunkrów, które poprzednio s u y y do przechowywania broni, zostanie wyburzonych by umo liwi rozbudow osiedla dla zatrudnionych na Lotnisku, w czaj c w to teren 5000m 2, przeznaczony na u ycie biurowe, cznie z budynkami mieszkalnymi, znajduj cy si na terenie o zró nicowanym wykorzystaniu na osiedlu baraków na pó noc od Hayfield Lane. Sala sportowa (1200 m 2 ) i boiska na pó noc od Hayfield Lane b d odnowione dla wykorzystania przez spo ecze stwo. Plany dzia a obejmuj kszta towania krajobrazu, ochron i rozwój siedlisk przyrodniczych. Proponowane s pewne prace poza terenem Lotniska, obejmuj ce wprowadzenie wietlnej sygnalizacji drogowej na kilku skrzy owaniach (patrz rozdzia 8). Istniej cy wjazd na teren lotniska zostanie ulepszony i wyposa ony w sygnalizacj, a nowe rondo dojazdowe powstanie na skrzy owaniu Gate House Lane i Hayfield Lane. Zarezerwowany korytarz dojazdowy dla kolei Droga dla zarezerwowanego korytarza dojazdowego linii kolejowej pokazana jest na rys Pozwoli to na przed u enie bocznicy do stacji transportu miejskiego i terminala pasa erskiego oraz do rejonu mieszkaniowego do celów transportowych. Wykonanie tej pracy b dzie zale a o od zapotrzebowania. Przysz2e wykorzystania lotniska Doncaster Finningley Airport b dzie musia otrzyma licencj od Zarz du Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority CAA) aby móc prowadzi swoj dzia alno. Licencja pozwoli lotnisku na eksploatowanie samolotów dla transportu pasa erskiego, wa cych ponad 2730 kg. CAA oceni czy warunki s odpowiednie, zanim wyda licencj. Obejmuj one: stan fizyczny w rejonie manewrowym, na pasie startowym i w otoczeniu Lotniska, skal urz dze i wyposa enia potrzebnego do dzia alno ci lotniczej, któr przewidziano na lotnisku i mo liwo ci utrzymania skuteczno ci pracy i bezpiecze stwa na lotnisku przez eksploatuj c je organizacj. Gdy Lotnisko otrzyma licencj, ustalona zostanie Strefa Ruchu Powietrznego (Air Traffic Zone, ATZ) i obs uga ruchu lotniczego zostanie zapewniona przez kontrolerów lotniczych CAA. Wymiary Strefy Ruchu Powietrznego b d okre lone przez okr g o promieniu o d ugo ci 2.5 mili morskiej zakre lony wokó centralnego punktu g ównego pasa startowego 11

12 do wysoko ci 2000 stóp (600 m). Wszelkie samoloty chc ce przelecie przez t stref musz uzyska zezwolenie od Kontroli Lotów w Doncaster Finningley. Ministerstwo Obrony Narodowej W. Brytanii wyrazi o ju sw aprobat dla utworzenia strefy ruchu powietrznego. Ruch samolotów wojskowych w tym rejonie zostanie odpowiednio ograniczony. Loty obwodowe z kontrol wizualn b d prowadzone na wschód od Lotniska. Podobne schematy lotów przyj RAF. Pokazane s one na rys Preferowane drogi przylotu i odlotu dla Doncaster Finningley b d opublikowane w brytyjskim Air Pilot, b d cym prawnym rodkiem zawiadamiania lotników. Drogi te zale od wyników dyskusji z operatorami linii lotniczych i od uzgodnie z CAA. Do przygotowania raportu rodowiskowego u yto nast puj cych za o e : Loty zgodne z rozk adem, loty czarterowe i towarowe bazuj ce na lotnisku Doncaster Finningley b d stara y si znale w kontrolowanej przestrzeni powietrznej jak najszybciej. Loty skierowane na zachód, po udnie i pó noc b d do cza do drogi powietrznej B1 w Upton (pn.-zach. od Finningley). Loty na wschód b d do cza do drogi lotniczej B1 w Goloes (na pn. od Finningley) albo w nowym, jeszcze nie ustalonym punkcie po o onym dalej na wschód. Pojedyncze loty mog by kierowane z /do Trent (na pd. zachód od Finningley) poza normalnym codziennym ruchem samolotów i po uzyskaniu specjalnego zezwolenia o rodków kontroli lotów rejonu Londyn i Manchester. Trasy te s pokazane na rys. 6.3 w rozdziale 6. Woko o nich b dzie wyst powa pewien rozrzut, jak pokazano i wyja niono w za cznikach 2H i 2I. Od s siednich lotnisk b d uzyskane Listy Uzgadniaj ce dla ustalenia wspólnego zrozumienia dróg powietrznych i procedur kontroli lotów. Czynna wspó praca z MON (lotnictwo) b dzie ustalona dla lepszego zaznajomienia wojskowych u ytkowników przestrzeni powietrznej z dzia alno ci lotnicz w Doncaster Finingley. Po otrzymaniu licencji, Doncaster Finningley wyst pi o przyznanie kontroli w przestrzeni powietrznej klasy D. Wed ug prognozy w roku 2004 liczba pasa erów wyniesie oko o 1.1 miliona rocznie, a liczba lotów du ych i komercjalnych samolotów wioz cych pasa erów lub adunki wyniesie oko o Przy takim poziomie aktywno ci lotów nie jest potrzebny specjalny komin (wydzielona przestrze powietrzna, w której samolot wykonuje spirale oczekuj c na l dowanie). Z chwil ustalenia przestrzeni powietrznej klasy D, samoloty b d kierowane z o rodka kontroli lotów prowadz cego równie nadzór dla zapewnienia dobrych odst pów mi dzy samolotami. czn liczb przelotów w trzech kolejnych okresach oceniono nast puj co: rocznie do roku 2004, rocznie do roku 2009, rocznie do roku 2014, jak pokazano w tablicy 1. Tablica 1 Zestawienie przewidywanych przelotów samolotowych Ruchy samolotów Przeloty pasa0erskie Planowane Czarterowe =>cznie pasa0erskie Przeloty z adunkami Planowane

13 Czarterowe Krajowe przesy ki pocztowe Ekspres Ci kie adunki =>cznie przewozy adunków Lotnictwo ogólne Komercyjne Taksówki powietrzne Ustawianie Przeloty lokalne Nie komercyjne Próby, szkolenie, i/lub dzia alno aeroklubów Prywatne Oficjalne Wojskowe =>cznie lotnictwo ogólne Konserwacja =>cznie wszystkie przeloty Z tych przelotów, dzia lotów helikopterów wyniesie: 1180 w 2004 r w 2009 r 2908 w 2014 r. Przysz2e dzia2ania na ziemi Samoloty pasa erskie i transportowe przybywaj ce na lotnisko Doncaster Finningley b d l dowa z podej cia bezpo redniego na linii stanowi cej przed u enie pasa startowego. D ugo tego pasa w Doncaster Finningley wynosi 2741 m, tak e wi kszo l duj cych samolotów b dzie zje d a a z czynnego pasa na jeden z dwóch pasów ruchu wolnego zamiast ko owa do ko ca pasa startowego. Czynna b dzie tylko zachodnia droga dojazdowa, obs uguj ca proponowany terminal Lotniska, istniej ce hangary i p yty postojowe. Droga wschodnia równoleg a b dzie zamkni ta dla zmniejszenia ha asu ko uj cych samolotów po tej stronie Lotniska. Samoloty pasa erskie b d samodzielnie manewrowa wje d aj c i zje d aj c ze stanowisk na p ytach postojowych i parkowa na nowej p ycie postojowej zbudowanej przed nowym budynkiem terminalu lotniska. Przy odlocie samoloty b d ko owa y najkrótsz drog na pas startowy. Lokalizacj sk adowiska paliw wybrano starannie tak aby by a oddalona od rejonów ogólnie dost pnych, a zapewnia a dobry dost p z rejonów samolotowych. Próby silników na pe nej mocy wykonywane s sporadycznie, ale stanowi dzia ania ha a liwe. Dlatego rejon prób silników b dzie ulokowany obok zachodniej drogi dojazdowej w po owie jej d ugo ci, z dala od rejonów pasa erskich. Woko o tego rejonu zbudowany b dzie dodatkowy nasyp aby os oni go i zmniejszy ha as. Miejsce to znajduje si daleko od rejonów mieszkalnych. 13

14 Na lotnisku jest jeden pas startowy, ale jest on oznaczany dwoma ró nymi symbolami w zale no ci od kierunku ruchu u ywaj cego go samolotu. Gdy samolot porusza si wzd u pasa startowego z pó nocy na po udnie, pas startowy oznaczany jest jako RW20. Przy ruchu z po udnia na pó noc ma on oznaczenie RW02. Wykorzystania pasa startowego ocenia si nast puj co w oparciu o charakterystyk pogody, przeznaczenie, aspekty planowania wykorzystania przestrzeni powietrznej i preferencje operacyjne lotniska Tablica 2 Wykorzystanie pasa startowego. Pas startowy 02 Pas startowy 20 przylot odlot Przylot Odlot 45% 70% 55% 30% W wi kszo ci przypadków wiatr na powierzchni ziemi narzuci kierunek ruchu na pasie startowym, ale przy ma ym wietrze lub w warunkach ciszy piloci cz sto b d wybiera najbli szy wjazd startowy, lub pas skierowany w stron ich punktu przeznaczenia. Podj to decyzj o ustaleniu preferowanego pasa startowego. Samolotowi l duj cemu na Doncaster Finningley wie a kontroli lotów b dzie proponowa a l dowanie na RW20, a samolotowi odlatuj cemu pas RW 02, szczególnie w nocy, tak aby zmniejszy ha as nad Bawdry. W pewnym zakresie b dzie to zale ne od kierunku wiatru nad ziemi, ale konstrukcja nowoczesnych samolotów i du a d ugo pasa startowego w Doncaster Finningley pozwalaj na wyst powanie wiatru w plecy w czasie tych faz lotu. Samoloty ogólnej awiacji nie pe ni ce funkcji komercjalnych nie b d mia y prawa przybywa ani startowa z Lotniska w czasie od do Wzrost liczby lotów ogólnej awiacji zwi zanych z dzia alno ci aeroklubów zosta zmniejszony o oko o 3700 lotów w stosunku do pierwotnie przewidywanego (i przyj tego w ocenie ha asu i jako ci powietrza). Te dwie zmiany wprowadzono w odpowiedzi na konkretne uwagi dotycz ce ogólnej awiacji zg aszane przez spo ecze stwo w fazie konsultacji spo ecznych. 3. SCENARIUSZE ROZWABANE W OCENIE W Raporcie rodowiskowym rozwa ano szereg ró nych zestawów warunków. Pozwala to na porównanie proponowanego projektu z warunkami z przesz o ci, obecnymi i przysz ymi w wariancie zaniechania rozwoju Lotniska Doncaster Finningley. Cztery zestawy rozwa anych warunków przedstawiaj si nast puj co: Warunki istniej ce w 1999 roku (bez rozwoju) Przysz y scenariusz odniesienia w 2014 r. (bez rozwoju) Scenariusz na rok 2014 Porównanie z rokiem Warunki istniej>ce (rok 1999, bez rozwoju) Rok 1999 to rok, w którym z o ono podanie o zezwolenie planistyczne i podj to szereg prac analitycznych dla oceny wniosku. Reprezentuje on warunki istniej ce. Poziom aktywno ci na Lotnisku i woko o niego daje podstaw do przewidywania wp ywu Lotniska podczas jego rozbudowy i eksploatacji. 14

15 3.2 Przyszy scenariusz odniesienia (2014, bez rozwoju) W tym przypadku za o ono, e do roku 2014 teren zostanie zagospodarowany do celów alternatywnych. Lotnisko stanowi teren pod rozbudow takiego typu, który wed ug wytycznych rz dowych powinien by zagospodarowany. Okre lono szereg alternatywnych wariantów zagospodarowania terenu i ka de z nich omówiono w oddzielnym rozdziale raportu rodowiskowego. 3.3 Proponowana rozbudowa (2014 z rozwojem) Proponowana rozbudowa polega na stworzeniu Lotniska Komercyjnego, Zastosowa Zwi zanych z Lotniskiem i Nowego/Odnowionego O rodka Mieszkalnego. Przewidywany ruch pasa erski wyra a si liczb 2,33 miliona pasa erów rocznie do roku Prognozy przysz ego wykorzystania obejmuj : roczne liczby przelotów pasa erskich, przewóz adunków, ruchy helikopterów, przeloty maszyn wojskowych, awiacji ogólnej i komercyjnej, zwi zane z nimi operacje konserwacji i prac technicznych. Propozycja obejmuje tak e Zastosowania Zwi zane z Lotniskiem, w tym wytwarzanie, biura, magazyny, rozprowadzanie, sprzeda detaliczn i wypoczynek, a tak e rozbudow powierzchni u ytkowych albo w postaci odnawiania powierzchni istniej cych albo budowy nowych. Nowe osiedle mieszkaniowe ma powsta na terenie le cym na pó noc od Hayfield Lane w s siedztwie wioski Hayfield Village. 3.4 Porównanie z rokiem Dzia alno Lotniska by a dawniej na wy szym poziomie ni obecnie. Rok 1994 wybrano jako rok reprezentatywny dla poziomu aktywno ci dawnej Bazy RAF. Dla roku 1994 dost pne s informacje odno nie liczby mieszka ców i ludzi zatrudnionych w Bazie oraz o typach prowadzonej dzia alno ci. Istnieje obszerne studium ha asu w rodowisku przeprowadzone przez MON w 1994, które zawiera tak e informacje o typach i ruchach samolotów. 4. POLITYKA PLANISTYCZNA Polityka na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym popiera zasad rozwoju Lotniska Finningley dla celów lotnictwa cywilnego. Narodowa polityka zagospodarowania terenu popiera zasady zrównowa onego rozwoju ukierunkowuj ce rozwój na tereny pod ponown zabudow, które s lub mog by obs ugiwane przez ró ne rodzaje transportu. W przypadku rozwoju lotnisk, jest uznanym faktem, e istniej ce i dawne wojskowe lotniska usuwaj potrzeb zagospodarowywania terenów zielonych i daj najlepsze mo liwo ci rozbudowy nowych Lotnisk Komercjalnych. Us ugi i infrastruktura s ju w du ym stopniu na miejscu, a wykorzystanie otaczaj cych pól i terenów odzwierciedla poprzednie wykorzystywanie obiektu jako lotniska. Propozycje rozbudowy poprzedniej Bazy RAF w Finningley do wykorzystania jako Lotnisko Komercyjne s popierane w wytycznych planowania krajowego i regionalnego jako 15

16 najbardziej efektywne i w a ciwe wykorzystanie istniej cych obiektów. Potencjalne mo liwo ci zwi zanego z tym rozwoju ekonomicznego i zatrudnienia s w pe ni uznane. Na poziomie regionalnym, wytyczne planistyczne opracowane przez rz d i regionalne biura planowania zawieraj ce stwierdzenia o roli lotnisk w rozwoju regionalnym. Niedawno przyj ty Plan Rozwoju rejonu Doncaster podtrzymuje zasad stworzenia Lotniska Komercyjnego na dawnej Bazie RAF. Konkretne wytyczne planu kieruj rozbudow w sensie wykorzystania terenu i projektowania nowych osiedli mieszkalnych. Zaakceptowane wytyczne planowania Lotniska Finningley zawieraj dalsze wskazówki na temat ponownego zagospodarowania terenu. Rozwój Komercjalnego Lotniska w Finningley stanowi na poziomie lokalnym i regionalnym rozszerzenie mo liwo ci transportowych. Pozwoli on mieszka com South Yorkshire, North Nottinghamshire i Lincolnshire rozpoczyna przelot blisko domu, zmniejszaj c w ten sposób potrzeb podró y naziemnych do bardziej odleg ych lotnisk. Przed o one propozycje pomog w o ywieniu rozwoju gospodarczego w rejonie, który podupad w wyniku racjonalizacji i restrukturyzacji tradycyjnych ga zi przemys u. Regeneracja uwa ana jest za zadanie o wysokim priorytecie dla dawnych rejonów kopalni w glowych na wschód od Doncaster. Wi kszo wysi ków rozwojowych b dzie ukierunkowana na tereny pod ponown zabudow. Proponowane Komercjalne Lotnisko b dzie bram dla turystów przybywaj cych do regionu. Propozycja ta wi e si z istniej c lokalizacj lotniska, tak e nie spowoduje utraty gruntów rolniczych ani innych terenów b d cych aktualnie w u ytkowaniu. Na adnej cz ci lokalizacji nie ma chronionych terenów przyrodniczych. W sumie, polityka krajowa, regionalna i miejscowa popiera wykorzystanie Lotniska Finningley jako Lotniska Komercyjnego. Propozycje rozwoju terenu s zgodne z zaleceniami planu rozwoju regionu i z dodatkowymi wskazaniami w postaci zatwierdzonych wytycznych planowania Lotniska Finningley. 5. WYKORZYSTANIE TERENU I PROBLEMY WYPOCZYNKU G ówne sposoby wykorzystania terenu poza granicami obiektu obejmuj : Wykorzystanie do celów przemys owych/komercyjnych Mieszkania/ miasta Tereny Rolnicze Wydobycie Kopalin Wypoczynek Oczekuje si, e w sposobach wykorzystania terenu woko o Lotniska nie zajd znacz ce zmiany do 2014 r. Teren lotniska nie jest obarczony obowi zkiem zapewnienia publicznych praw przejazdu i projekt nie poci gnie za sob utraty takich praw. Zagospodarowanie terenu woko o Hayfield Lane zmieni si w ramach rozbudowy Lotniska, ale wykorzystanie boisk pozostanie mo liwe. 16

17 Nie b dzie wyburzania adnych budynków poza terenem lotniska i nie przepadn adne tereny rolnicze. W okresie rozbudowy mieszka cy domów s siaduj cych z Lotniskiem mog by nara eni na krótkotrwa e i lokalne uci liwo ci. Po oddaniu Lotniska do eksploatacji mieszka cy s siednich terenów b d nara eni na zwi kszony poziom ha asu, silniejsze o wietlenie i bardziej nat ony ruch uliczny ni obecnie, jak podano ju w poprzednich rozdzia ach. rodki zaradcze maj ce na celu unikni cie lub zmniejszenie skutków proponowanych zmian, opisane s w Strategii Zarz dzania rodowiskiem w rozdziale 18. Rozbudowa lotniska przeniesie prawdopodobnie korzystne zmiany w wykorzystaniu terenu i mo liwo ciach wypoczynku. Pewne ulepszenia proponowane przez regionalny plan rozwoju prawdopodobnie nast pi wcze niej, ni gdyby nie by o nowego lotniska. Nale do nich na przyk ad ulepszenie warunków dla rowerzystów. Ponadto, wzrost aktywno ci oczekiwany w zwi zku z rozbudow lotniska mo e skutkowa zwi kszonym wykorzystaniem miejscowych urz dze rekreacyjnych, takich jak pola golfowe, a tak e wzrostem obrotów lokalnego handlu. Ulepszony zostanie transport publiczny i wzrosn mo liwo ci zatrudnienia. Proponowana rozbudowa lotniska jako Lotnisko Komercyjnego ze zwi zanymi z nim urz dzeniami b dzie mie dobroczynny wp yw na okolic i obecnie u ywane zasoby. 6. HA=AS Wp yw ha asu oceniano dla istniej cych warunków i dla wariantu projektowanego przysz ego rozwoju. Uwzgl dniono przy tym ha as lec cych samolotów, dzia a naziemnych zwi zanych z samolotami, ha as zwi zany z dojazdem do lotniska szos i kolej oraz dzia alno zwi zan z Rozwojem Zwi zanym z Lotniskiem. Analiza wp ywu ha asu lotniczego oparta jest na informacjach o przysz ej eksploatacji lotniska, o typach samolotów wykorzystuj cych lotnisko i o ilo ci takich samolotów. Ha as powodowany przez ród a inne ni samoloty wynika g ównie z ruchu do i z Lotniska i ze zwi zanych z lotniskiem aktywno ci. Analiza zajmuje si g ównie warunkami oczekiwanymi w 2014 roku, gdy Lotnisko b dzie w pe ni u ywane i oparta jest na wska nikach dla szczytowego obci enia ruchem w lecie. Nale y w zwi zku z tym zauwa y, e poziomy ha asu podane w planie na 2014 rok s wy sze ni oczekiwane typowo warunki ruchu w ci gu tego roku. Warunki w 2014 roku s porównane z warunkami obecnymi. Obecne warunki charakteryzuj si mniejszym nat eniem ruchu ni by o w ci gu okresu 60 lat pracy lotniska Finningley. Wobec tego, e obecne warunki nie s typowe dla dotychczasowej historii, w analizie uwzgl dniono tak e warunki w 1994 roku podczas eksploatacji lotniska przez RAF. Wybrano pi tna cie punktów do oceny nat enia ha asu aby okre li wielko ci odniesienia w ró nych miejscach poza Lotniskiem i w s siednim osiedlu mieszkaniowym. Miejsca te uzgodniono uprzednio z urz dnikami wydzia u planowania w Doncaster. Dwa g ówne ród a ha asu to dzia ania lotnicze i ruch po naziemnych drogach dojazdowych. Dodatkowy ha as powstaj cy wskutek ruchu dojazdowego ograniczony jest do dwóch dróg. Jedn z nich jest prowadz ca na pó noc droga przez Gate House Lurie, Masham Road i A614 17

18 przez Hatfield Woodhouse do krajowej sieci autostrad. Drug drog jest trasa wzd u Hayfield Lane/Hurst Lane do Great North Road. Ha as ruchu drogowego na tych drogach nie b dzie wi kszy ni obecnie odczuwany wzd u ruchliwych dróg w innych rejonach Doncaster. Wzrost ha asu drogowego zwi zanego z rozbudow lotniska b dzie mniejszy, gdy zostanie pomy lnie wprowadzony w ycie Zielony Plan Transportu. B dzie on obejmowa szereg przedsi wzi maj cych zach ci do korzystania z transportu publicznego do Doncaster Finningley (patrz rozdzia 8). Nowoczesne samoloty komercyjne, które b d wykorzystywa y Lotnisko Doncaster Finningley, pracuj ciszej ni samoloty, których u ywa RAF w przesz o ci. Ponadto liczba przelotów rocznie b dzie mniejsza do roku 2014, ni by a w okresie dzia alno ci RAF. Oznacza to, e w chwili osi gni cia przez lotnisko pe nych parametrów eksploatacyjnych, ha as b dzie mniejszy ni by w 1994 roku. W porównaniu z obecnymi warunkami ha as b dzie wi kszy, ale b dzie on umiarkowany. Wp yw ha asu b dzie odczuwalny g ównie w tych rejonach, które by y obj te dawnym planem chronienia ludno ci przed ha asem stosowanym przez RAF. W ci gu dnia ha as lotniczy w roku planistycznym 2014 b dzie taki, e w mieszkaniach nie b dzie si odczuwa o ha asu powoduj cego silne rozdra nienie (69 decybeli przez 16 godzin) W niewielkiej liczbie mieszka, oko o 28, wyst pi poziomy ha asu powoduj ce rednie rozdra nienie (63 decybele przez 16 godzin) Oko o 214 mieszka b dzie nara one na poziomy odpowiadaj ce ma emu rozdra nieniu (57 db przez 16 godzin). Wi kszo tych mieszka znajduje si w rejonie Blaxton i Finningley, gdzie stosowano plan RAF-u chronienia ludno ci przed ha asem. Dlatego wi kszo z nich mo e znie nara enie na ha as znacznie wi kszy ni przewidywany na rok 2014 z powodu dzia alno ci lotnictwa cywilnego (patrz rys. 6.2 i 6.6, na których pokazano kontury tych poziomów ha asu). Na innych lotniskach W. Brytanii liczba mieszka nara onych na ha as powoduj cy rednie rozdra nienie jest znacznie wi ksza. Np. ponad woko o Heathrow, nieco poni ej 3000 woko o lotniska w Manchester i w Birmingham i ponad 800 w Luton. Je li Lotnisko Doncaster Finningley mo e przyci gn i obs u y przewidywane 2,33 miliony pasa erów rocznie w 2014 roku oraz przyci gn i obs u y 62,000 ton adunków rocznie, to wytworzy w ci gu dnia ha as samolotowy, który w przybli eniu równy b dzie po owie nat enia ha asu powodowanego ongi przez dzia alno RAF. Oddzielna uwaga nale y si ha asowi lotniczemu w nocy, mianowicie ha asowi powodowanemu przez samoloty transportowe i czarterowe. W przeciwie stwie do ha asu w dzie, metody oceny skutków ha asu w nocy s mniej dopracowane, dlatego w ocenie skutków projektu przyj to dwie ró ne metody. Pierwsza metoda polega na ocenieniu wp ywu ha asu w nawi zaniu do równowa nego poziomu ci g ego ha asu w nocy. Uwzgl dnia si przy tym ha a liwo samolotów i liczb lotów w nocy. W zwi zku z brakiem informacji o liczbie lotów nocnych RAFu, nie mo na by o opracowa konturów ha asu w nocy dla roku stanowi cego podstaw porównania (1994). Przewidywany ha as nocny samolotów w roku docelowym 2014 wskazuje, e oko o 148 domostw b dzie nara one na poziom ha asu mog cy mie wp yw na sen mieszka ców. S to mieszkania w rejonie obj tym planem RAF ochrony przed ha asem. 18

19 Druga metoda polega na ocenie ha asu w nocy przez ocen indywidualnego ha asu powodowanego przez typowy samolot w nocy ( 90 db wg metody DKL). Wskazuje to, e by oby wiele mieszka w Finningley oraz w Blaxton nara onych na niewielkie ryzyko zaburze snu, szczególnie w przypadku startów w kierunku pó nocnym. W przypadku Bawtry l dowanie z po udnia i start na po udnie powoduje wi ksze ryzyko zaburze snu. Szczegó owa ocena wp ywu ha asu wskaza a, e proponowane komercjalne wykorzystanie Finningley spowoduje ma y ha as w dzie dla ma ej liczby mieszka ców, g ównie tych, którzy mieszkaj w rejonie obj tym planem ochrony przed ha asem wprowadzonym przez RAF. W nocy ryzyko ha asu ro nie, a najbardziej nara eni na ha as s mieszka cy terenów po o onych najbli j lotniska, równie w rejonie obj tym planem RAF. Jednak e pewne ryzyko utraty snu dotyczy wi kszej liczby domostw. Znacznie wi ksza liczba domostw by a nara ona na zaburzenia snu, gdy RAF prowadzi swe dzia ania w nocy. Nale y te zauwa y, e w pobli u innych lotnisk wiele tysi cy ludzi jest nara onych na podobne ha asy w nocy i nie zauwa a si tam szkodliwych efektów w postaci zaburze snu. Wobec tego, e w s siedztwie lotniska Doncaster Finningley znajduje si stosunkowo ma a liczba mieszka w porównaniu z innymi lotniskami np. w Leeds Bradford, Manchester, liczba mieszka nara onych na ha as pod typowym pasmem lotów jest znacznie mniejsza ni woko o innych lotnisk. Rozwój lotniska spowoduje poziomy ha asu naziemnego, które b d na ogó poni ej poziomu krytycznego wynosz cego 55 db w dzie i 45 db w nocy. Domy nara one na poziom ha asu przekraczaj cy powy sze kryteria s usytuowane blisko Lotniska, w szczególno ci w pobli u Auckley Level Crossing oraz na zachodnim brzegu Finningley Village. Przy realizacji proponowanego planu zagospodarowania przestrzennego, poziom docelowy ha asu w dzie, okre lony przez wiatow Organizacj Zdrowia dla obszarów mieszkalnych, zostanie utrzymany. Dla wy ej wymienionych miejsc, ha as powsta y przy pracach naziemnych przekroczy przewidywane na dzie i na noc poziomy, a wi c przewiduje si pewien wp yw na mieszka ców. W dzie, absolutne poziomy b d odpowiada dopuszczanym przez WHO normom, w zwi zku z czym wszelkie skutki ha asu mo na okre li jako ma e. W nocy mog wyst pi pewne efekty ujemne i rodki ograniczaj ce skutki ha asu mog by wskazane. Domy znajduj si wewn trz strefy ochrony przed ha asem utworzonej przez RAF. Ha as z prac rozwojowych nie wp ynie na adne budynki s u ce dla celów zdrowotnych ani edukacyjnych, ani nie wp ynie na wykorzystanie rejonu do celów rekreacyjnych. Poziom ha asu nie b dzie równie ogólnie wp ywa na miejscowe plany budowy domostw w tym rejonie. Odno nie wzrostu ha asu wynikaj cego z rozbudowy Lotniska Doncaster Finningley, Lotnisko zamierza zrealizowa Strategi Zarz dzania rodowiskiem co zapewni kontrol skutków ha asu. Szczegó y Strategii b d okre lone po dyskusji z w adzami lokalnymi i podobnie jak i wi kszo ci lotnisk b d opracowane poprzez dialog z Komitetem Konsultacyjnym Lotniska by zapewni pe ne uwzgl dnienie interesów spo eczno ci lokalnej. W rozdziale 18 zamieszczono krótkie opisy rodków przewidzianych w ramach tej Strategii. Poziom ha asu kolei wzro nie nieznacznie w miar rozwoju Lotniska. Jednak e, dzi ki wprowadzeniu przejazdów nowoczesnych poci gów o ma ych szybko ciach w rejonie stacji 19

20 kolejowej, lub w przysz o ci do terminalu kolejowego, oczekuje si e wp yw ruchu kolejowego na poziom ha asu b dzie ma y. 7. JAKO+H POWIETRZA Jako powietrza w s siedztwie Lotniska jest ogólnie dobra. St enia dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku w gla s znacznie ni sze od docelowych wska ników jako ci powietrza ustalonych przez rz d na koniec 2005 roku. Lotnisko Doncaster Finningley nie spowoduje niedopuszczalnego pogorszenia jako ci powietrza ani zjawisk niepo danych. Rozwój lotniska zarówno w 2004 jak i 2014 roku nie b dzie mia znacz cego wp ywu na jako powietrza ani na zdrowie miejscowej ludno ci. Obecnie obowi zuj ce przepisy odno nie jako ci powietrza, np. dotycz ce wielko ci emisji z samochodów i ogranicze emisji z fabryk, pomog w obni eniu poziomu ska e powietrza w W. Brytanii w przysz o ci. W ramach oceny jako ci powietrza opracowano modele do przedstawienia jako ci powietrza w rejonie otaczaj cym lotnisko w chwili obecnej i w przysz o ci, zarówno w wariancie z rozbudow Lotniska, jak i bez niej. Uwzgl dniane ska enia obejmuj tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek w gla, w glowodory, dwutlenek w gla i py y (PM 10 ). Cz tych gazów przyczynia si do kwa nych deszczy lub do globalnego ocieplenia. PM 10 to bardzo drobne py y zawarte np. w spalinach samochodowych. St enia oceniano w serii po o e receptora w otaczaj cym rejonie. Po o enia te obejmuj miejsca gdzie ludzie mog by nara eni na zmiany w jako ci powietrza i inne potencjalnie wra liwe miejsca. Przewidywane ca kowite roczne rednie st enie dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku w gla i PM 10 s ni sze we wszystkich miejscach usytuowania receptorów w 2004 i 2014 roku, ni by y w 1999 roku. B dzie tak niezale nie od tego, czy Lotnisko powstanie czy nie, a zawdzi czamy to g ównie obni eniu t a ska e powietrza. Je li planowany rozwój lotniska nie dojdzie do skutku, to prawdopodobnie lotnisko zostanie zagospodarowane w inny sposób. To spowoduje zmiany w ruchu lokalnym i w warunkach okre laj cych jako powietrza. Wed ug przewidywa, st enia zanieczyszcze b d wi ksze w przypadku realizacji Lotniska Doncaster Finningley. Jest to skutkiem emisji zwi zanych z ruchem samolotów w powietrzu i zwi kszeniem ruchu drogowego samochodów. St enia wszystkich zanieczyszcze z wyj tkiem py ów o wielko ci poni ej 10 mikrometrów PM 10, b d ni sze od wska ników zanieczyszczenia powietrza w 2004 i 2014 roku, niezale nie od tego, czy Lotnisko zostanie zbudowane, czy nie. Chocia istniej cy wska nik zanieczyszcze py em PM 10 zostanie przekroczony, zarówno bez jak i z proponowan rozbudow, proponowane obecnie nowe wska niki dla PM 10 (Warto ci Graniczne w Etapie I Unii Europejskiej) nie b d przekroczone. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszcze py ami PM 10 nale do typowych zjawisk w W. Brytanii i odzwierciedlaj udzia st e tych zanieczyszcze w tle. Emisje PM 10 powodowane przez Lotnisko doda yby mniej ni 2% do st enia PM 10. W tym rejonie istnieje szereg miejsc o szczególnym znaczeniu naukowym. Hatfield Moors znajduje si na pó nocny-wschód od Lotniska, z wiatrem w stosunku do rozbudowanego lotniska, zgodnie z kierunkiem przewa aj cych wiatrów w tym rejonie. Tlenki azotu i dwutlenek siarki mog szkodzi ro linom i wp ywa ujemnie na stan gleby nara onej na kwa ne deszcze. Obszary na glebie naturalnie kwa nej, jak Hatfield Moors, s bardziej 20

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Zmiana profili startu samolotów F16 Zmiana profili startów samolotów F-16 (stacjonujących na lotnisku wojskowym w Krzesinach) w przypadku startów w kierunku

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Efekt prorozwojowy inwestycji: Układ komunikacyjny Bytomia wpleciony jest w sieć drogową Aglomeracji Górnośląskiej,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych. w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 4 lutego 2015 r.

PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych. w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 4 lutego 2015 r. PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem powiatów sąsiednich SPPOFAP) Poznań, 4 lutego 2015 r. Działania i rezultaty

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30.03.2006 roku TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ 1 W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami.

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Jarosław Paszyn Samoloty.pl System Transportu Małymi Samolotami

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE Living Forest Summit Czwarta Konferencja Ministerialna w sprawie Ochrony Lasów w Europie 28-30 kwietnia 2003 r., Wiedeń Austria WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM

Bardziej szczegółowo

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy Analiza możliwości lokalizacji parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy BPRW S.A. 1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedstawiono: układ komunikacyjny Warszawy w roku 2012 zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r.

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. 1) Czy Wnioskodawca planujący utworzenie oddziału integracyjnego powinien przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik do Zarządzenia Nr 60 /15 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku Procedura awansu zawodowego Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo