I. Kryteria oceny systemów popytowych, wspierających przedsiębiorców korzystających z usług szkoleniowych i doradczych - Test Lewiatana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Kryteria oceny systemów popytowych, wspierających przedsiębiorców korzystających z usług szkoleniowych i doradczych - Test Lewiatana"

Transkrypt

1 I. Kryteria oceny systemów popytowych, wspierających przedsiębiorców korzystających z usług szkoleniowych i doradczych - Test Lewiatana Test przeprowadzony dla każdego systemu regionalnego: przez grupę ekspertów ( 5 osób: Lewiatan, MRR, PIFS, 2 x HR); ocena na zasadzie konsensusu odpowiedź TAK/NIE; na podstawie opisu przedstawionego przez właściwą instytucji przygotowanego w oparciu o zestaw pytań; na podstawie danych uzyskanych samodzielnie (mystery shopper); Efekt spełnienia kryteriów: System popytowy jest bezpieczny, tzn. przedsiębiorca, który korzysta z dostępnego wsparcia w sposób prawidłowy i przestrzega zasad dotyczących rejestracji, płatności lub dokumentacji powinien otrzymać finansowanie w wysokości właściwej dla danej usługi czy podmiotu. Kryterium Na co zwracamy uwagę Dostęp do wsparcia w wymiarze finansowym i instytucjonalnym 1. Zachęty dla inwestycji przedsiębiorstw w rozwój i kształcenie mają charakter: finansowy: EFS oferuje pokrycie części kosztów związanych z inwestycją, alokacja i wysokość indywidualnych zachęt (wymiar finansowy) umożliwiają wsparcie szerokiej grupy zainteresowanych przedsiębiorstw; oznacza to konieczność dostosowania dostępnej alokacji do prognoz dotyczących popytu, System popytowy musi być dostępny. O tym, czy jest dostępny decyduje to jak wiele przedsiębiorstw może realnie liczyć na wsparcie (tu liczy się alokacja i wysokość indywidulanych zachęt) i jak trudno jest je otrzymać (tu liczy się organizacja procesu). Oferta, z której skorzystają nieliczne firmy (np. w konkursie, w którym wsparcie otrzyma 10% ubiegających się o wsparcie), lub 1

2 a wobec braku wiarygodnych prognoz, konieczność elastycznego dostosowania budżetu do popytu faktycznego. instytucjonalny: bieżący dostęp do oferty oraz łatwa obsługa w tym formularze internetowe, zapewniona możliwość korespondencji mejlowej. która jest na tyle skomplikowana, że wymaga pośrednika ( piszący wnioski ) nie jest dostępna. Aby zagwarantować, że system jest dostępny, należy zaprojektować takie warunki finansowe, które maksymalizują liczbę potencjalnych beneficjentów i dostarczyć takich rozwiązań, w których usługi pośredników polegające na interpretacji wymogów/ kryteriów, są zbędne. Najprostszym sposobem, aby umożliwić skorzystanie ze wsparcia dużej liczbie firm jest ograniczenie wartości wsparcia na firmę i wprowadzenie wymogu wkładu własnego. To drugie wzmacnia inwestycyjny charakter wydatków na rozwój pracowników i sprzyja racjonalizacji decyzji. Jednocześnie alokacja przeznaczona na adaptacyjność, przy określonych warunkach finansowych (intensywność wsparcia, maksymalna kwota na przedsiębiorcę/ pracownika), powinna umożliwiać wsparcie co najmniej 10-15% MSP aktywnych w regionie. Zasadniczą sprawą, jeśli chodzi o dostępność instytucjonalną jest taka organizacja procesu, aby firmy mogły się ubiegać o wsparcie, wtedy kiedy potrzebują usługi rozwojowej. To gwarantuje system ciągłego naboru, który kończy się w momencie wyczerpania alokacji na dany rok. Takie rozwiązanie nie jest porównywalne z konkursami otwartymi z PO KL , ponieważ mówimy o stosunkowo niewielkich kwotach na przedsiębiorcę i konieczności wniesienia wkładu własnego. Oba te warunki powinny ograniczać popyt, pozwalać na jego bardziej równomierne rozłożenie w czasie. Warunki komunikacji z właściwą instytucją, zwłaszcza możliwość załatwienia większości spraw przez internet, szybkość komunikacji to kolejne elementy determinujące dostępność oferty. 2

3 Przejrzystość informacji o wysokości wsparcia 2. Wysokość zachęt finansowych musi zostać ustalona w sposób przejrzysty, np. poprzez określenie maksymalnej intensywności wsparcia, maksymalnego pułapu wsparcia na przedsiębiorstwo lub powiązanie maksymalnej możliwej wartości wsparcia z liczbą pracowników oraz na takim poziomie, aby zagwarantować wsparcie jak największej liczbie firm, na przestrzeni całego okresu programowania Właściwa instytucja powinna udostępnić informacje o tym, jak określono wsparcie przypadające na przedsiębiorcę/ pracownika (algorytm) oraz o poszczególnych elementach, które mają służyć określeniu wysokości indywidulanego wsparcia (zwłaszcza intensywność w %, maksymalna kwota na pracownika, preferencje). Przedsiębiorcy powinni również mieć zagwarantowany dostęp do informacji, jaki jest budżet przeznaczony na wsparcie adaptacyjności w wymiarze rocznym oraz na lata Precyzyjna informacja o warunkach otrzymania wsparcia 3. Przedsiębiorcy, podejmując decyzję o skorzystaniu ze wsparcia EFS (wybór oferty), powinni znać zasady dotyczące rejestracji, płatności lub dokumentacji oraz wiedzieć jaki jest zakres ich odpowiedzialności i jakie sytuacje pociągają za sobą konsekwencje finansowe. Przewidywalność systemu 4. System wspierający firmy powinien być stabilny i przewidywalny przedsiębiorcy muszą wiedzieć kiedy wsparcie będzie udostępniane, zarówno w perspektywie roku jak i w perspektywie wieloletniej. Właściwa instytucje powinna publikować roczne harmonogramy, w których wskazane będą terminy udostępniania wsparcia w danym roku. Publikacja musi następować z wyprzedzeniem, np. dla roku 2015, najpóźniej w listopadzie Harmonogram wieloletni powinien być dostępny przed pierwszym 3

4 uruchomieniem wsparcia. Zmiana harmonogramu rocznego i wieloletniego powinna być poprzedzona akceptacją właściwego KM. Czas konieczny do udostepnienia wsparcia dla indywidulanego przedsiębiorcy 5. System wspierający firmy musi działać szybko, tzn. moment realizacji usługi musi być bliski momentowi zdiagnozowania potrzeby (maksymalnie 30 dni). Ograniczenie negatywnego wpływu na konkurencję firm działających na tym samym rynku 6. Zachęty finansowe powinny być, co do zasady, równe dla przedsiębiorstw o podobnej wielkości czy działających na tym samym rynku. Warunek jest zrealizowany przy ustalonej intensywności wsparcia oraz przy maksymalnej kwocie wsparcia na przedsiębiorcę/ pracownika. Uzasadnione preferencje 7. Wyższa niż przeciętna wysokość wsparcia powinna mieć uzasadnienie na poziomie strategicznym. Zadaniem administracji jest określenie branż/ sektorów, kategorii firm, w których inwestycje w kształcenie są szczególnie istotne i powinny korzystać ze szczególnego wsparcia. Decyzje te muszą być uzasadnione i oparte o dowody. Uzasadnienie preferencji wskazanie grup firm lub pracowników, którym przysługuje wyższy poziom wsparcia, musi być uzasadnione danymi, które, np. pokazują sytuację danej branży/ sektora, wyjaśniają ich rolę dla gospodarki regionu i potrzebę większego niż w przypadku innych kategorii firm i pracowników wsparcia. Powszechność 4

5 8. Problem niskiego zainteresowania kształceniem jest powszechny w grupie MŚP, dlatego preferencje określane przez administrację nie mogą prowadzić do wykluczenia ze wsparcia przedsiębiorców spoza obszarów/ grup preferowanych. System popytowy nie może mieć charakteru elitarnego lub być dostępny dla niewielkich grup/ kategorii MŚP. Pozytywny efekt EFS i zwiększenie zainteresowania kształceniem będą tylko wtedy możliwe, jeśli MŚP zaczną utożsamiać EFS z instrumentem przeznaczonym i dostępnym dla nich. System wykluczający większość potencjalnych beneficjentów nie przyniesie oczekiwanych zmian świadomościowych. Koncentracja wsparcia na grupach kluczowych powinna odbywać się poprzez preferencje. Takie podejście jest zbieżne z ideą systemu popytowego nie ograniczając wsparcia do określonych grup, nie determinuje się podaży (sytuacja przeciwna ma miejsce, kiedy wyznaczenie określonej kategorii MŚP jako jedynego beneficjenta wsparcia EFS powoduje napływ oferty doradczo szkoleniowej przekraczającej potrzeby i możliwości absorpcyjne tej kategorii). Zwiększenie odpowiedzialności MŚP za decyzje inwestycyjne 9. Przedsiębiorstwa muszą ponosić odpowiedzialność merytoryczną i finansową za inwestycje w rozwój i kształcenie. Środki publiczne nie powinny zastępować środków prywatnych. Środki publiczne muszą uzupełniać środki prywatne. Firmy mają prawo definiować swoje potrzeby rozwojowe i dobierać do narzędzia pozwalające je zaspokoić (usługi) z szerokiej i profesjonalnej oferty. Administracja nie powinna oceniać potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw ani weryfikować doboru narzędzi pozwalających je zaspokoić. Administracja nie ma narzędzi i kompetencji koniecznych do oceny potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw. Ta ocena i jej konsekwencje, w tym finansowe, muszą leżeć po stronie firm. Dlatego weryfikacja potrzeb przedsiębiorstw przez instytucje publiczne, czy to poprzez ocenę analizy potrzeb, czy ocenę wniosku, jako warunku udzielenia wsparcia, zawsze będzie iluzoryczna, obarczona dużym prawdopodobieństwem błędu i ukierunkowana na formę, a nie treść (np. trafność doboru narzędzi dla konkretnych potrzeb). Dodatkowo nie będzie przynosiła wartości dodanej samym przedsiębiorstwom, np. w postaci rekomendacji czy propozycji takich narzędzi. 5

6 Firmy muszą być świadomie swojej odpowiedzialności za wybór usług rozwojowych, co oczywiście nie oznacza, że system nie powinien ich w tym wyborze wspierać (poprzez narzędzia minimalizujące ryzyko). Możliwość wyboru oferty w oparciu o kryteria określone przez przedsiębiorcę 10. RUR będzie systemem umożliwiającym porównanie ofert. Dlatego wybór oferty z RUR powinien być traktowany jako wybór przeprowadzony w oparciu o rozeznanie rynku. Instytucje udzielające wsparcia nie powinny kwestionować kryteriów tego wyboru (np. wskazując na istnienie innej, tańszej oferty w RUR). Przedsiębiorca nie ma obowiązku wybrać ofertę najtańszą, tylko adekwatną do potrzeb, spośród tych które zostały udostępnione w systemie. Wymóg przedstawienie uzasadnienia wyboru konkretnej oferty jest dopuszczalny, ale wyłącznie w celach informacyjnych - może służyć zwiększeniu wiedzy o preferencjach przedsiębiorców, kluczowych kryteriach wyboru itp. W systemie popytowym, opartym o weryfikowaną bazę ofert i usługodawców, zakładającym udział finansowy przedsiębiorcy w kosztach inwestycji w rozwój, nie może być warunkiem przyznania wsparcia. Dostępność narzędzi minimalizujących ryzyko 11. Ryzyko niewłaściwego zdefiniowania potrzeb lub niewłaściwego doboru narzędzi jest normalnym ryzykiem wynikającym ze specyfiki kształcenia nie można go zlikwidować, można je minimalizować. Analiza potrzeb rozwojowych powinna być postrzegana jako narzędzie minimalizujące ryzyko błędnego wyboru narzędzi/ oferty rozwojowej. Dlatego też firmy, które oczekują wsparcia w definiowaniu potrzeb rozwojowych, powinny mieć do niego dostęp na szczególnie korzystnych zasadach (np. wyższy niż przeciętny poziom wsparcia, do 100% kosztów usługi). Kolejnym narzędziem jest dostęp do informacji o jakości usług świadczonych w systemie, w tym o poziomie satysfakcji innych użytkowników. System wspierający firmy powinien dostarczać informacji o cenach usług i umożliwiać 6

7 ich porównywanie w kilku wymiarach (cena, doświadczenie, zakres programowy). Dzięki temu zmniejszeniu może ulec zasadnicza ułomność rynku związana z niedoskonałą informacją, a wybory firm będą oparte na obiektywnych przesłankach. Brak regulacji podaży 12. Administracja nie powinna określać typów usług, standardów ich świadczenia czy preferowanych form, ponieważ w ten sposób wywiera wpływ na podaż. Oferta usług rozwojowych jest coraz bogata i często przygotowywana/ modyfikowana dla konkretnego odbiorcy lub grupy odbiorców. Coraz częściej też instrumenty rozwojowe nie mają jednorodnego charakteru - powszechnie łączy się typy usług, np. szkolenia z doradztwem czy coachingiem. Administracyjne określenie typów usług możliwych do objęcia wsparciem nie ma sensu - ryzyko popełnienia błędu przez administrację jest zbyt duże, rośnie również nierynkowa presja na dostawców, aby nazywali swoje usługi zgodnie z tymi wymogami. Racjonalizacja wymogów formalnych 13. Każdy wymóg formalny, w tym zawłaszcza wymogi dokumentacyjne, muszą mieć racjonalne uzasadnienia (cel), a ich wprowadzenie poprzedzać ocena kosztów i korzyści ze stosowania danego wymogu. Wymogi, które nie wynikają z przepisów prawa lub nie podnoszą efektywności czy skuteczności wsparcia są nieuzasadnione. Wymogi formalne muszą być uzasadnione właściwe instytucje mają obowiązek wyjaśniać czemu konkretny wymóg służy i jaki cel realizuje. Dodatkowo, jeśli podobny proces jest realizowany przez różne instytucje w różny sposób, benchmarkiem jest proces łatwiejszy dla przedsiębiorcy (np. podpisanie umowy korespondencyjnie vs podpisanie umowy korespondencyjnie pod warunkiem notarialnego potwierdzenia). W takim przypadku wymóg bardziej restrykcyjny należy uznać za nieuzasadniony. 7

8 Elastyczność fakultatywnie 14. System może różnicować poziom formalności dla przedsięwzięć o różnym poziomie ryzyka. W przypadku przedsięwzięć o dużej wartości i kompleksowych, zasadna może być weryfikacja diagnozy potrzeb i programu rozwojowego przez eksperta (HR). Przedsiębiorcy korzystający z prostych usług powinni korzystać z prostego i szybkiego dostępu do wsparcia. II. System wspierający inwestowanie w rozwój i kształcenie krok po kroku: oferta dla wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP, o ograniczonej wartości. Odpowiednik projektów otwartych PO KL. Krok 1 Region szacuje liczbę przedsiębiorstw, która może uzyskać wsparcie oraz maksymalną wartość wsparcia, które może przypaść na przedsiębiorstwo w danym roku: Np. roczna alokacja EFS na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw / liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia EFS w roku 2012 lub % tej liczby. Krok 2 Region szacuje maksymalną wartość wsparcia EFS, jaka może przypaść na pracownika Np.: (roczna alokacja EFS na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw / liczba pracowników objętych wsparciem w schematach z pomocą publiczną w roku 2012 lub 2011) + 20% tej liczby. Uwaga: ograniczenie kwoty na pracownika zachęca do poszerzania liczby pracowników szkolonych i daje możliwość premiowania, jeśli wsparciem zostają objęci pracownicy z grup preferowanych, ale utrudnia wyliczenia i komunikację. 8

9 Krok 3 Region określa standardową intensywność wsparcia, jeśli jest inna od intensywności wynikającej z przepisów pomocowych (np. jeśli wsparcie jest w ramach pomocy de minimis). Krok 4 Region określa system preferencji w zależności od potrzeb i polityki regionu: a) Kategorie pracowników, dla których możliwe jest wyższe wsparcie kwotowe (w praktyce oznacza to, że pracownicy z określonych grup mogą otrzymywać droższe wsparcie) b) Kategorie firm, które mogą otrzymać wyższe wsparcie kwotowe, c) Kategorie firm, które mogą otrzymać wyższą intensywność wsparcia Krok 5 Region przygotowuje informację o ofercie EFS jaka jest dostępna dla firm w danym roku. Przedsiębiorcy powinni dowiedzieć się jaka jest maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorcę w ich regionie jaki budżet EFS może być do ich dyspozycji, jeśli zdecydują się na następny krok. Informacja powinna zachęcać do zrobienia tego kroku, czyli musi być konkretna, dawać poczucie, że ta oferta jest realna. Np. Sfinansujemy 80% kosztów szkolenia twoich pracowników. Jedno przedsiębiorstwo może liczyć nawet na 500 pln wsparcia EFS na pracownika. Jeśli jest to pracownik o wykształceniu zawodowym (lub w wieku 45+, itp. ), limit zwiększymy do 800 pln. W 2015 r. jeden przedsiębiorca może otrzymać nawet do 3000pln, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenach wiejskich, nawet do 4000 pln. Przedsiębiorcy, którzy chcą wspierać pracowników z wykształceniem zawodowych, mogą liczyć na 800 zł wsparcia na pracownika z takim wykształceniem. To może być informacja statyczna region prezentuje wyliczenie lub dynamiczna przedsiębiorca, korzystając z prostego kalkulatora lub pomocy doradcy z infolinii, podając podstawowe dane, może wyliczyć jakim budżetem dysponuje. Krok 6 9

10 Region określa pierwszy krok przedsiębiorcy miejsce/ instytucję, z którą firma powinna się skontaktować, żeby podpisać umowę na wykorzystanie wsparcia EFS. Wskazuje stronę, na której można pobrać lub przesłać formularz zgłoszeniowy Wskazuję punkt kontaktowy, w której formularz można wypełnić i przekazać instytucji Wskazuje moment, w którym przedsiębiorca, może zacząć korzystać z usług (otrzymanie podpisanej przez instytucję umowy wraz z ID pomocy) Krok 7 Region, na podstawie informacji wskazanych przez przedsiębiorcę (wielkość, lokalizacja, branża) określa: maksymalny budżet do wykorzystania przez danego przedsiębiorcę. Budżet faktyczny do rozliczenia nie może być większy niż ta kwota, ale może być mniejszy, jeśli usługi z których skorzystał przedsiębiorca mają niższą wartość generuje umowę zawierającą powyższe informacje i określającą warunki rozliczenia, w której nadaje firmie ID pomocy, które powinno identyfikować maksymalny budżet przypisany do danego przedsiębiorcy oraz termin na przekazanie dowodów uczestnictwa w usłudze (np. 3 miesiące od podpisanie umowy) przesyła umowę na adres wskazany przez firmę z formularzu zgłoszeniowym, a po podpisaniu jej przez przedsiębiorcę i odesłaniu na wskazany adres (pocztą, mejlem lub osobiście), rejestruje właściwe ID pomocy w RUR. Region blokuje kwotę przypisaną przedsiębiorcy na czas wskazany w umowie. Krok 8 Przedsiębiorca wchodzi do RUR i zapoznaje się z ofertą. Wybiera interesujące szkolenie/ usługę. Wpisuje swoje ID, charakteryzuje uczestników wg kluczowych kategorii i otrzymuje informację, jakie wsparcie będzie dla niego dostępne w tym konkretnym przypadku, po uwzględnieniu wartości granicznych specyficznych dla regionu, zaszytych w ID. Zapisuje się na szkolenie/ usługę. Do czasu upływu terminu może dobierać kolejne szkolenia lub obejmować wsparciem kolejnych pracowników, do wyczerpania budżetu wskazanego w umowie. Przedsiębiorca ocenia każdą z usług, z których skorzystał (pracodawca + pracownicy, jeśli byli objęci wsparciem) Pytania do RUR: Czy ID pomocy umożliwia zapisywanie danych o kosztach przypisanych do przedsiębiorcy (na podstawie dokonanych i potwierdzonych rejestracji) - trudność z szacowaniem budżetu do dyspozycji Uwaga: trudność z premią na pracownika, bo to dana najbardziej zmienna 10

11 Krok 9 Przed upływem określonym w umowie (automatyczne przypomnienie) przedsiębiorca przekazuje faktury za usługi z RUR + dodatkowe informacje niezbędne do weryfikacji charakteru przedsiębiorcy lub kategorii pracowników, jeśli mają zastosowanie preferencje regionalne. Krok 10 Instytucja na podstawie zapisów umowy, danych z RUR (weryfikacja stanu faktycznego) oraz faktur przekazanych przez przedsiębiorcę wylicza wartość wsparcia i przekazuje ją na konto przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie złoży dokumentów w terminie określonym w umowie, instytucje odblokowuje środki. 11

Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. 12 maja 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. 12 maja 2015 r. Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 12 maja 2015 r. EFS w latach 2014-2020 PO WER 2 34% EFS PO WER poprawa ram funkcjonowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH nowa jakość w dostępie do usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH nowa jakość w dostępie do usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców 2015 REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH nowa jakość w dostępie do usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców Wnioski ze wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników z EFS w latach 2007-2013 Dominująca strona

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP. Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP. Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania Podmiotowy System Finansowania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata

Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO WSL 2014-2020 PO

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO WSL 2014-2020 PO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Katowice, siepień 2015 r.

Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Katowice, siepień 2015 r. Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Katowice, siepień 2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Częstochowa, 6 października 2016 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Ścieżka standardowa (odpowiednik projektów otwartych PO KL)

Ścieżka standardowa (odpowiednik projektów otwartych PO KL) Zawartość Wstęp... 2 Ścieżka standardowa... 3 Krok 1 określenie grup wsparcia... 3 Krok 2 określenie pułapów intensywności wsparcia... 4 Krok 3 działania informacyjne... 5 Krok 4 zawarcie umowy wsparcia...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Twój profesjonalny doradca. Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy

Twój profesjonalny doradca. Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy Twój profesjonalny doradca Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy PPARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW Projekt realizowany w partnerstwie z: Projekt ten przewiduje wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w latach dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne

Fundusze Europejskie w latach dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne Świecie, 08.09.2016r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy Rejestr Usług

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO WSL 2014-2020 PO

Bardziej szczegółowo

Baza Usług Rozwojowych - zasady funkcjonowania i korzyści dla przedsiębiorców

Baza Usług Rozwojowych - zasady funkcjonowania i korzyści dla przedsiębiorców 2017 Baza Usług Rozwojowych - zasady funkcjonowania i korzyści dla przedsiębiorców Dlaczego powstała Baza Usług Rozwojowych? Decentralizacja wsparcia przedsiębiorców System popytowy Najważniejsze różnice

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych Czym jest RUR? Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) będzie internetową bazą zawierającą informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego

Bardziej szczegółowo

Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim. Zasady organizacji i wdrażania

Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim. Zasady organizacji i wdrażania Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim Zasady organizacji i wdrażania Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Twój Biznes

Wspieramy Twój Biznes Wspieramy Twój Biznes Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników Projekt realizowany w partnerstwie z: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych 2014 Rejestr Usług Rozwojowych Warszawa, 03.12.2014 r. Szymon Kurek funkcjonuje od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, PARP działa na rzecz: podlega Ministrowi Gospodarki małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Myszków, r.

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Myszków, r. Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Myszków, 23.09.2016 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, dnia 23.04.2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia pierwszego roku korzystania ze środków UE przez przedsiębiorstwa

Doświadczenia pierwszego roku korzystania ze środków UE przez przedsiębiorstwa Doświadczenia pierwszego roku korzystania ze środków UE przez przedsiębiorstwa Marzena Chmielewska Dyrektorka Departamentu Funduszy Strukturalnych Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego 2015 Bilans Kapitału Ludzkiego Decyzje związane z zasobami ludzkimi wymagają wiarygodnych danych - jak wykorzystać badania Bilans Kapitału Ludzkiego w Nowej Perspektywie Finansowej 2014 2020? Joanna Nowakowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

Rozwój na miarę Twojej firmy

Rozwój na miarę Twojej firmy Rozwój na miarę Twojej firmy www.wup.pl/rpo Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi rozwojowe szyte na miarę uzyskaj nawet do 80% zwrotu kosztów za szkolenia i kursy www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu.

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu. Strona1 Regulamin udziału w proinnowacyjnym doradztwie realizowanym w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Regulamin finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1) OPOLE, 28 stycznia 2016 r. LP Nazwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 2: Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Najlepsze rozwiązania, najczęstsze błędy - czyli jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów innowacyjnych? All rights reserved

Najlepsze rozwiązania, najczęstsze błędy - czyli jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów innowacyjnych? All rights reserved Najlepsze rozwiązania, najczęstsze błędy - czyli jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów innowacyjnych? All rights reserved KROK 1: IDENTYFIKACJA POTRZEB FIRMY 2 Dokonanie wielowymiarowej

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców.

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców. 1. Kto może otrzymać dofinansowanie? Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP),

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU Broszurka informacyjna INFORMACJE O PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY! KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do kogo kierowany jest projekt?

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych

Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych 2016 Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych Podstawowe zasady korzystania Regulamin Zasady funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w KSU Usługi komercyjne Usługi współfinansowane Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i menedżerskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperujących 1 Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 08 sierpnia 2014 r. Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

PEOPLE MOVING FORWARD

PEOPLE MOVING FORWARD PEOPLE MOVING FORWARD SZKOLENIA ZA GROSZE ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE NA ROZWÓJ. 1 Dowiedz się jak podnieść kompetencje swoje i swoich pracowników wydając 0 zł lub ponosząc tylko 20% kosztów. Dekalog informacyjny

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

W stronę modelu popytowego jak będziemy wspierać rozwój zasobów ludzkich w nowej perspektywie finansowej ?

W stronę modelu popytowego jak będziemy wspierać rozwój zasobów ludzkich w nowej perspektywie finansowej ? W stronę modelu popytowego jak będziemy wspierać rozwój zasobów ludzkich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców Wrocław, dn. 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

"INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja

INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja "INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja produktówfinalnychprojektu w obszarze szkoleń pracowników 50+

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Małgorzata Lelińska, Warszawa, 12 maja 2015 r. www.konfederacjalewiatan.pl str. 1 Plan

Bardziej szczegółowo

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis)

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis) Zasady organizacji konkursu Toruń, 30 stycznia 2014 r. Dostępna alokacja Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursów wynosi 19 000 000,00 PLN, przy czym środki przewidziane na: konkurs

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH KROK PO KROKU. ProContact Magdalena Stróżyk

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH KROK PO KROKU. ProContact Magdalena Stróżyk DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH KROK PO KROKU ProContact Magdalena Stróżyk PROCES UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH Firma ProContact reprezentuje na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie I. Informacje podstawowe 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Trasa 78 ze śląskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Centralny System Informatyczny SL 2014

Centralny System Informatyczny SL 2014 Centralny System Informatyczny SL 2014 1 Plan prezentacji I. Informacje wstępne 1) Podstawna prawna funkcjonowania systemu 2) Cel biznesowy w kontekście logiki programowania i wdrażania programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Mateusz Andrzejewski Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 marca 2014 r. Zakres prezentacji Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Certyfikowany menedŝer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedŝerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie" 1 Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo