I. Kryteria oceny systemów popytowych, wspierających przedsiębiorców korzystających z usług szkoleniowych i doradczych - Test Lewiatana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Kryteria oceny systemów popytowych, wspierających przedsiębiorców korzystających z usług szkoleniowych i doradczych - Test Lewiatana"

Transkrypt

1 I. Kryteria oceny systemów popytowych, wspierających przedsiębiorców korzystających z usług szkoleniowych i doradczych - Test Lewiatana Test przeprowadzony dla każdego systemu regionalnego: przez grupę ekspertów ( 5 osób: Lewiatan, MRR, PIFS, 2 x HR); ocena na zasadzie konsensusu odpowiedź TAK/NIE; na podstawie opisu przedstawionego przez właściwą instytucji przygotowanego w oparciu o zestaw pytań; na podstawie danych uzyskanych samodzielnie (mystery shopper); Efekt spełnienia kryteriów: System popytowy jest bezpieczny, tzn. przedsiębiorca, który korzysta z dostępnego wsparcia w sposób prawidłowy i przestrzega zasad dotyczących rejestracji, płatności lub dokumentacji powinien otrzymać finansowanie w wysokości właściwej dla danej usługi czy podmiotu. Kryterium Na co zwracamy uwagę Dostęp do wsparcia w wymiarze finansowym i instytucjonalnym 1. Zachęty dla inwestycji przedsiębiorstw w rozwój i kształcenie mają charakter: finansowy: EFS oferuje pokrycie części kosztów związanych z inwestycją, alokacja i wysokość indywidualnych zachęt (wymiar finansowy) umożliwiają wsparcie szerokiej grupy zainteresowanych przedsiębiorstw; oznacza to konieczność dostosowania dostępnej alokacji do prognoz dotyczących popytu, System popytowy musi być dostępny. O tym, czy jest dostępny decyduje to jak wiele przedsiębiorstw może realnie liczyć na wsparcie (tu liczy się alokacja i wysokość indywidulanych zachęt) i jak trudno jest je otrzymać (tu liczy się organizacja procesu). Oferta, z której skorzystają nieliczne firmy (np. w konkursie, w którym wsparcie otrzyma 10% ubiegających się o wsparcie), lub 1

2 a wobec braku wiarygodnych prognoz, konieczność elastycznego dostosowania budżetu do popytu faktycznego. instytucjonalny: bieżący dostęp do oferty oraz łatwa obsługa w tym formularze internetowe, zapewniona możliwość korespondencji mejlowej. która jest na tyle skomplikowana, że wymaga pośrednika ( piszący wnioski ) nie jest dostępna. Aby zagwarantować, że system jest dostępny, należy zaprojektować takie warunki finansowe, które maksymalizują liczbę potencjalnych beneficjentów i dostarczyć takich rozwiązań, w których usługi pośredników polegające na interpretacji wymogów/ kryteriów, są zbędne. Najprostszym sposobem, aby umożliwić skorzystanie ze wsparcia dużej liczbie firm jest ograniczenie wartości wsparcia na firmę i wprowadzenie wymogu wkładu własnego. To drugie wzmacnia inwestycyjny charakter wydatków na rozwój pracowników i sprzyja racjonalizacji decyzji. Jednocześnie alokacja przeznaczona na adaptacyjność, przy określonych warunkach finansowych (intensywność wsparcia, maksymalna kwota na przedsiębiorcę/ pracownika), powinna umożliwiać wsparcie co najmniej 10-15% MSP aktywnych w regionie. Zasadniczą sprawą, jeśli chodzi o dostępność instytucjonalną jest taka organizacja procesu, aby firmy mogły się ubiegać o wsparcie, wtedy kiedy potrzebują usługi rozwojowej. To gwarantuje system ciągłego naboru, który kończy się w momencie wyczerpania alokacji na dany rok. Takie rozwiązanie nie jest porównywalne z konkursami otwartymi z PO KL , ponieważ mówimy o stosunkowo niewielkich kwotach na przedsiębiorcę i konieczności wniesienia wkładu własnego. Oba te warunki powinny ograniczać popyt, pozwalać na jego bardziej równomierne rozłożenie w czasie. Warunki komunikacji z właściwą instytucją, zwłaszcza możliwość załatwienia większości spraw przez internet, szybkość komunikacji to kolejne elementy determinujące dostępność oferty. 2

3 Przejrzystość informacji o wysokości wsparcia 2. Wysokość zachęt finansowych musi zostać ustalona w sposób przejrzysty, np. poprzez określenie maksymalnej intensywności wsparcia, maksymalnego pułapu wsparcia na przedsiębiorstwo lub powiązanie maksymalnej możliwej wartości wsparcia z liczbą pracowników oraz na takim poziomie, aby zagwarantować wsparcie jak największej liczbie firm, na przestrzeni całego okresu programowania Właściwa instytucja powinna udostępnić informacje o tym, jak określono wsparcie przypadające na przedsiębiorcę/ pracownika (algorytm) oraz o poszczególnych elementach, które mają służyć określeniu wysokości indywidulanego wsparcia (zwłaszcza intensywność w %, maksymalna kwota na pracownika, preferencje). Przedsiębiorcy powinni również mieć zagwarantowany dostęp do informacji, jaki jest budżet przeznaczony na wsparcie adaptacyjności w wymiarze rocznym oraz na lata Precyzyjna informacja o warunkach otrzymania wsparcia 3. Przedsiębiorcy, podejmując decyzję o skorzystaniu ze wsparcia EFS (wybór oferty), powinni znać zasady dotyczące rejestracji, płatności lub dokumentacji oraz wiedzieć jaki jest zakres ich odpowiedzialności i jakie sytuacje pociągają za sobą konsekwencje finansowe. Przewidywalność systemu 4. System wspierający firmy powinien być stabilny i przewidywalny przedsiębiorcy muszą wiedzieć kiedy wsparcie będzie udostępniane, zarówno w perspektywie roku jak i w perspektywie wieloletniej. Właściwa instytucje powinna publikować roczne harmonogramy, w których wskazane będą terminy udostępniania wsparcia w danym roku. Publikacja musi następować z wyprzedzeniem, np. dla roku 2015, najpóźniej w listopadzie Harmonogram wieloletni powinien być dostępny przed pierwszym 3

4 uruchomieniem wsparcia. Zmiana harmonogramu rocznego i wieloletniego powinna być poprzedzona akceptacją właściwego KM. Czas konieczny do udostepnienia wsparcia dla indywidulanego przedsiębiorcy 5. System wspierający firmy musi działać szybko, tzn. moment realizacji usługi musi być bliski momentowi zdiagnozowania potrzeby (maksymalnie 30 dni). Ograniczenie negatywnego wpływu na konkurencję firm działających na tym samym rynku 6. Zachęty finansowe powinny być, co do zasady, równe dla przedsiębiorstw o podobnej wielkości czy działających na tym samym rynku. Warunek jest zrealizowany przy ustalonej intensywności wsparcia oraz przy maksymalnej kwocie wsparcia na przedsiębiorcę/ pracownika. Uzasadnione preferencje 7. Wyższa niż przeciętna wysokość wsparcia powinna mieć uzasadnienie na poziomie strategicznym. Zadaniem administracji jest określenie branż/ sektorów, kategorii firm, w których inwestycje w kształcenie są szczególnie istotne i powinny korzystać ze szczególnego wsparcia. Decyzje te muszą być uzasadnione i oparte o dowody. Uzasadnienie preferencji wskazanie grup firm lub pracowników, którym przysługuje wyższy poziom wsparcia, musi być uzasadnione danymi, które, np. pokazują sytuację danej branży/ sektora, wyjaśniają ich rolę dla gospodarki regionu i potrzebę większego niż w przypadku innych kategorii firm i pracowników wsparcia. Powszechność 4

5 8. Problem niskiego zainteresowania kształceniem jest powszechny w grupie MŚP, dlatego preferencje określane przez administrację nie mogą prowadzić do wykluczenia ze wsparcia przedsiębiorców spoza obszarów/ grup preferowanych. System popytowy nie może mieć charakteru elitarnego lub być dostępny dla niewielkich grup/ kategorii MŚP. Pozytywny efekt EFS i zwiększenie zainteresowania kształceniem będą tylko wtedy możliwe, jeśli MŚP zaczną utożsamiać EFS z instrumentem przeznaczonym i dostępnym dla nich. System wykluczający większość potencjalnych beneficjentów nie przyniesie oczekiwanych zmian świadomościowych. Koncentracja wsparcia na grupach kluczowych powinna odbywać się poprzez preferencje. Takie podejście jest zbieżne z ideą systemu popytowego nie ograniczając wsparcia do określonych grup, nie determinuje się podaży (sytuacja przeciwna ma miejsce, kiedy wyznaczenie określonej kategorii MŚP jako jedynego beneficjenta wsparcia EFS powoduje napływ oferty doradczo szkoleniowej przekraczającej potrzeby i możliwości absorpcyjne tej kategorii). Zwiększenie odpowiedzialności MŚP za decyzje inwestycyjne 9. Przedsiębiorstwa muszą ponosić odpowiedzialność merytoryczną i finansową za inwestycje w rozwój i kształcenie. Środki publiczne nie powinny zastępować środków prywatnych. Środki publiczne muszą uzupełniać środki prywatne. Firmy mają prawo definiować swoje potrzeby rozwojowe i dobierać do narzędzia pozwalające je zaspokoić (usługi) z szerokiej i profesjonalnej oferty. Administracja nie powinna oceniać potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw ani weryfikować doboru narzędzi pozwalających je zaspokoić. Administracja nie ma narzędzi i kompetencji koniecznych do oceny potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw. Ta ocena i jej konsekwencje, w tym finansowe, muszą leżeć po stronie firm. Dlatego weryfikacja potrzeb przedsiębiorstw przez instytucje publiczne, czy to poprzez ocenę analizy potrzeb, czy ocenę wniosku, jako warunku udzielenia wsparcia, zawsze będzie iluzoryczna, obarczona dużym prawdopodobieństwem błędu i ukierunkowana na formę, a nie treść (np. trafność doboru narzędzi dla konkretnych potrzeb). Dodatkowo nie będzie przynosiła wartości dodanej samym przedsiębiorstwom, np. w postaci rekomendacji czy propozycji takich narzędzi. 5

6 Firmy muszą być świadomie swojej odpowiedzialności za wybór usług rozwojowych, co oczywiście nie oznacza, że system nie powinien ich w tym wyborze wspierać (poprzez narzędzia minimalizujące ryzyko). Możliwość wyboru oferty w oparciu o kryteria określone przez przedsiębiorcę 10. RUR będzie systemem umożliwiającym porównanie ofert. Dlatego wybór oferty z RUR powinien być traktowany jako wybór przeprowadzony w oparciu o rozeznanie rynku. Instytucje udzielające wsparcia nie powinny kwestionować kryteriów tego wyboru (np. wskazując na istnienie innej, tańszej oferty w RUR). Przedsiębiorca nie ma obowiązku wybrać ofertę najtańszą, tylko adekwatną do potrzeb, spośród tych które zostały udostępnione w systemie. Wymóg przedstawienie uzasadnienia wyboru konkretnej oferty jest dopuszczalny, ale wyłącznie w celach informacyjnych - może służyć zwiększeniu wiedzy o preferencjach przedsiębiorców, kluczowych kryteriach wyboru itp. W systemie popytowym, opartym o weryfikowaną bazę ofert i usługodawców, zakładającym udział finansowy przedsiębiorcy w kosztach inwestycji w rozwój, nie może być warunkiem przyznania wsparcia. Dostępność narzędzi minimalizujących ryzyko 11. Ryzyko niewłaściwego zdefiniowania potrzeb lub niewłaściwego doboru narzędzi jest normalnym ryzykiem wynikającym ze specyfiki kształcenia nie można go zlikwidować, można je minimalizować. Analiza potrzeb rozwojowych powinna być postrzegana jako narzędzie minimalizujące ryzyko błędnego wyboru narzędzi/ oferty rozwojowej. Dlatego też firmy, które oczekują wsparcia w definiowaniu potrzeb rozwojowych, powinny mieć do niego dostęp na szczególnie korzystnych zasadach (np. wyższy niż przeciętny poziom wsparcia, do 100% kosztów usługi). Kolejnym narzędziem jest dostęp do informacji o jakości usług świadczonych w systemie, w tym o poziomie satysfakcji innych użytkowników. System wspierający firmy powinien dostarczać informacji o cenach usług i umożliwiać 6

7 ich porównywanie w kilku wymiarach (cena, doświadczenie, zakres programowy). Dzięki temu zmniejszeniu może ulec zasadnicza ułomność rynku związana z niedoskonałą informacją, a wybory firm będą oparte na obiektywnych przesłankach. Brak regulacji podaży 12. Administracja nie powinna określać typów usług, standardów ich świadczenia czy preferowanych form, ponieważ w ten sposób wywiera wpływ na podaż. Oferta usług rozwojowych jest coraz bogata i często przygotowywana/ modyfikowana dla konkretnego odbiorcy lub grupy odbiorców. Coraz częściej też instrumenty rozwojowe nie mają jednorodnego charakteru - powszechnie łączy się typy usług, np. szkolenia z doradztwem czy coachingiem. Administracyjne określenie typów usług możliwych do objęcia wsparciem nie ma sensu - ryzyko popełnienia błędu przez administrację jest zbyt duże, rośnie również nierynkowa presja na dostawców, aby nazywali swoje usługi zgodnie z tymi wymogami. Racjonalizacja wymogów formalnych 13. Każdy wymóg formalny, w tym zawłaszcza wymogi dokumentacyjne, muszą mieć racjonalne uzasadnienia (cel), a ich wprowadzenie poprzedzać ocena kosztów i korzyści ze stosowania danego wymogu. Wymogi, które nie wynikają z przepisów prawa lub nie podnoszą efektywności czy skuteczności wsparcia są nieuzasadnione. Wymogi formalne muszą być uzasadnione właściwe instytucje mają obowiązek wyjaśniać czemu konkretny wymóg służy i jaki cel realizuje. Dodatkowo, jeśli podobny proces jest realizowany przez różne instytucje w różny sposób, benchmarkiem jest proces łatwiejszy dla przedsiębiorcy (np. podpisanie umowy korespondencyjnie vs podpisanie umowy korespondencyjnie pod warunkiem notarialnego potwierdzenia). W takim przypadku wymóg bardziej restrykcyjny należy uznać za nieuzasadniony. 7

8 Elastyczność fakultatywnie 14. System może różnicować poziom formalności dla przedsięwzięć o różnym poziomie ryzyka. W przypadku przedsięwzięć o dużej wartości i kompleksowych, zasadna może być weryfikacja diagnozy potrzeb i programu rozwojowego przez eksperta (HR). Przedsiębiorcy korzystający z prostych usług powinni korzystać z prostego i szybkiego dostępu do wsparcia. II. System wspierający inwestowanie w rozwój i kształcenie krok po kroku: oferta dla wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP, o ograniczonej wartości. Odpowiednik projektów otwartych PO KL. Krok 1 Region szacuje liczbę przedsiębiorstw, która może uzyskać wsparcie oraz maksymalną wartość wsparcia, które może przypaść na przedsiębiorstwo w danym roku: Np. roczna alokacja EFS na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw / liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia EFS w roku 2012 lub % tej liczby. Krok 2 Region szacuje maksymalną wartość wsparcia EFS, jaka może przypaść na pracownika Np.: (roczna alokacja EFS na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw / liczba pracowników objętych wsparciem w schematach z pomocą publiczną w roku 2012 lub 2011) + 20% tej liczby. Uwaga: ograniczenie kwoty na pracownika zachęca do poszerzania liczby pracowników szkolonych i daje możliwość premiowania, jeśli wsparciem zostają objęci pracownicy z grup preferowanych, ale utrudnia wyliczenia i komunikację. 8

9 Krok 3 Region określa standardową intensywność wsparcia, jeśli jest inna od intensywności wynikającej z przepisów pomocowych (np. jeśli wsparcie jest w ramach pomocy de minimis). Krok 4 Region określa system preferencji w zależności od potrzeb i polityki regionu: a) Kategorie pracowników, dla których możliwe jest wyższe wsparcie kwotowe (w praktyce oznacza to, że pracownicy z określonych grup mogą otrzymywać droższe wsparcie) b) Kategorie firm, które mogą otrzymać wyższe wsparcie kwotowe, c) Kategorie firm, które mogą otrzymać wyższą intensywność wsparcia Krok 5 Region przygotowuje informację o ofercie EFS jaka jest dostępna dla firm w danym roku. Przedsiębiorcy powinni dowiedzieć się jaka jest maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorcę w ich regionie jaki budżet EFS może być do ich dyspozycji, jeśli zdecydują się na następny krok. Informacja powinna zachęcać do zrobienia tego kroku, czyli musi być konkretna, dawać poczucie, że ta oferta jest realna. Np. Sfinansujemy 80% kosztów szkolenia twoich pracowników. Jedno przedsiębiorstwo może liczyć nawet na 500 pln wsparcia EFS na pracownika. Jeśli jest to pracownik o wykształceniu zawodowym (lub w wieku 45+, itp. ), limit zwiększymy do 800 pln. W 2015 r. jeden przedsiębiorca może otrzymać nawet do 3000pln, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenach wiejskich, nawet do 4000 pln. Przedsiębiorcy, którzy chcą wspierać pracowników z wykształceniem zawodowych, mogą liczyć na 800 zł wsparcia na pracownika z takim wykształceniem. To może być informacja statyczna region prezentuje wyliczenie lub dynamiczna przedsiębiorca, korzystając z prostego kalkulatora lub pomocy doradcy z infolinii, podając podstawowe dane, może wyliczyć jakim budżetem dysponuje. Krok 6 9

10 Region określa pierwszy krok przedsiębiorcy miejsce/ instytucję, z którą firma powinna się skontaktować, żeby podpisać umowę na wykorzystanie wsparcia EFS. Wskazuje stronę, na której można pobrać lub przesłać formularz zgłoszeniowy Wskazuję punkt kontaktowy, w której formularz można wypełnić i przekazać instytucji Wskazuje moment, w którym przedsiębiorca, może zacząć korzystać z usług (otrzymanie podpisanej przez instytucję umowy wraz z ID pomocy) Krok 7 Region, na podstawie informacji wskazanych przez przedsiębiorcę (wielkość, lokalizacja, branża) określa: maksymalny budżet do wykorzystania przez danego przedsiębiorcę. Budżet faktyczny do rozliczenia nie może być większy niż ta kwota, ale może być mniejszy, jeśli usługi z których skorzystał przedsiębiorca mają niższą wartość generuje umowę zawierającą powyższe informacje i określającą warunki rozliczenia, w której nadaje firmie ID pomocy, które powinno identyfikować maksymalny budżet przypisany do danego przedsiębiorcy oraz termin na przekazanie dowodów uczestnictwa w usłudze (np. 3 miesiące od podpisanie umowy) przesyła umowę na adres wskazany przez firmę z formularzu zgłoszeniowym, a po podpisaniu jej przez przedsiębiorcę i odesłaniu na wskazany adres (pocztą, mejlem lub osobiście), rejestruje właściwe ID pomocy w RUR. Region blokuje kwotę przypisaną przedsiębiorcy na czas wskazany w umowie. Krok 8 Przedsiębiorca wchodzi do RUR i zapoznaje się z ofertą. Wybiera interesujące szkolenie/ usługę. Wpisuje swoje ID, charakteryzuje uczestników wg kluczowych kategorii i otrzymuje informację, jakie wsparcie będzie dla niego dostępne w tym konkretnym przypadku, po uwzględnieniu wartości granicznych specyficznych dla regionu, zaszytych w ID. Zapisuje się na szkolenie/ usługę. Do czasu upływu terminu może dobierać kolejne szkolenia lub obejmować wsparciem kolejnych pracowników, do wyczerpania budżetu wskazanego w umowie. Przedsiębiorca ocenia każdą z usług, z których skorzystał (pracodawca + pracownicy, jeśli byli objęci wsparciem) Pytania do RUR: Czy ID pomocy umożliwia zapisywanie danych o kosztach przypisanych do przedsiębiorcy (na podstawie dokonanych i potwierdzonych rejestracji) - trudność z szacowaniem budżetu do dyspozycji Uwaga: trudność z premią na pracownika, bo to dana najbardziej zmienna 10

11 Krok 9 Przed upływem określonym w umowie (automatyczne przypomnienie) przedsiębiorca przekazuje faktury za usługi z RUR + dodatkowe informacje niezbędne do weryfikacji charakteru przedsiębiorcy lub kategorii pracowników, jeśli mają zastosowanie preferencje regionalne. Krok 10 Instytucja na podstawie zapisów umowy, danych z RUR (weryfikacja stanu faktycznego) oraz faktur przekazanych przez przedsiębiorcę wylicza wartość wsparcia i przekazuje ją na konto przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie złoży dokumentów w terminie określonym w umowie, instytucje odblokowuje środki. 11

Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. 12 maja 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. 12 maja 2015 r. Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 12 maja 2015 r. EFS w latach 2014-2020 PO WER 2 34% EFS PO WER poprawa ram funkcjonowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Katowice, siepień 2015 r.

Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Katowice, siepień 2015 r. Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Katowice, siepień 2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim. Zasady organizacji i wdrażania

Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim. Zasady organizacji i wdrażania Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim Zasady organizacji i wdrażania Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Ścieżka standardowa (odpowiednik projektów otwartych PO KL)

Ścieżka standardowa (odpowiednik projektów otwartych PO KL) Zawartość Wstęp... 2 Ścieżka standardowa... 3 Krok 1 określenie grup wsparcia... 3 Krok 2 określenie pułapów intensywności wsparcia... 4 Krok 3 działania informacyjne... 5 Krok 4 zawarcie umowy wsparcia...

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, dnia 23.04.2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia pierwszego roku korzystania ze środków UE przez przedsiębiorstwa

Doświadczenia pierwszego roku korzystania ze środków UE przez przedsiębiorstwa Doświadczenia pierwszego roku korzystania ze środków UE przez przedsiębiorstwa Marzena Chmielewska Dyrektorka Departamentu Funduszy Strukturalnych Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych 2014 Rejestr Usług Rozwojowych Warszawa, 03.12.2014 r. Szymon Kurek funkcjonuje od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, PARP działa na rzecz: podlega Ministrowi Gospodarki małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 2: Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Małgorzata Lelińska, Warszawa, 12 maja 2015 r. www.konfederacjalewiatan.pl str. 1 Plan

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców.

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców. 1. Kto może otrzymać dofinansowanie? Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP),

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Mateusz Andrzejewski Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 marca 2014 r. Zakres prezentacji Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu.

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu. Strona1 Regulamin udziału w proinnowacyjnym doradztwie realizowanym w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim. 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1

Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim. 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1 Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1 Działania 8.1 POIG w województwie opolskim- liczba złożonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie I. Informacje podstawowe 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Trasa 78 ze śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

5. Czy w projekcie szkoleniowo-doradczym, któryś z komponentów (szkolenia / doradztwo) musi być dominujący?

5. Czy w projekcie szkoleniowo-doradczym, któryś z komponentów (szkolenia / doradztwo) musi być dominujący? 1. Czy analiza potrzeb szkoleniowych firm wynikająca z kryterium dostępu powinna być prowadzona na etapie rekrutacji, czy po wyłonieniu firm w ramach tego procesu? Błędem jest zawężanie analizy potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Centralny System Informatyczny SL 2014

Centralny System Informatyczny SL 2014 Centralny System Informatyczny SL 2014 1 Plan prezentacji I. Informacje wstępne 1) Podstawna prawna funkcjonowania systemu 2) Cel biznesowy w kontekście logiki programowania i wdrażania programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH załącznik do Uchwały nr 32/XI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2016 roku KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH Działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 8 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Gdańska przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i menedżerskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperujących 1 Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis)

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis) Zasady organizacji konkursu Toruń, 30 stycznia 2014 r. Dostępna alokacja Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursów wynosi 19 000 000,00 PLN, przy czym środki przewidziane na: konkurs

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość)

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) 2015 Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) Daniel Węgrzynek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź, 8 czerwca 2015 r. Doświadczenia i teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych. System oceny usług rozwojowych. Warszawa, 21.05.2014

Rejestr Usług Rozwojowych. System oceny usług rozwojowych. Warszawa, 21.05.2014 2014 Rejestr Usług Rozwojowych System oceny usług rozwojowych I. Założenia systemu oceny usług rozwojowych II. Ankieta oceniająca usługę rozwojową III. Ocena usług rozwojowych (obowiązkowa w przypadku

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015 Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wybrane wyniki Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej 2009 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna. Andrzej Kaznowski

Pomoc publiczna. Andrzej Kaznowski Andrzej Kaznowski NCBR Budżet operacyjny (6 mln PLN) koszty selekcji, preinkubacji, faza PoP, mentoring, analizy, zarządzanie 80% 20% ALFA INWESTOR Inwestorzy prywatni łącznie wnoszą 20% całkowitego budżetu

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pytania i odpowiedzi. II edycja konkursu na realizację Projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020 SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 12.10.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU Broszurka informacyjna INFORMACJE O PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY! KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do kogo kierowany jest projekt?

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 Warszawa, dnia 13.09.2013 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe)

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe) Zasady przyznawania dodatków relokacyjnych (mobilnościowych), dodatków motywacyjnych finansowanych ze środków EFS oraz realizacji koncepcji szkoleń zamiast zwolnień w ramach Pakietu antykryzysowego Dodatki

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Certyfikowany menedŝer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedŝerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie" 1 Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 8/1 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 201 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo