Ľuboslava Riapošová, Zuzana Dančíková Transparency International Slovakia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ľuboslava Riapošová, Zuzana Dančíková Transparency International Slovakia"

Transkrypt

1 Analiza realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznych w przedsiębiorstwach będących własnością państwa i samorządu w Czechach, Estonii, Polsce, Słowacji i na Węgrzech Ľuboslava Riapošová, Zuzana Dančíková Transparency International Slovakia Niniejszy dokument powstał w ramach projektu Promowanie skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, realizowanego wspólnie przez 5 krajów (Czwórkę Wyszehradzką oraz Estonię). Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy jej autorów, Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie informacji w niej zawartych.. 1

2 Analiza realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznych w przedsiębiorstwach będących własnością państwa i samorządu w Czechach, Estonii, Polsce, Słowacji i na Węgrzech Streszczenie Najważniejsze ustalenia Rekomendacje Metodologia Przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe w ustawie o dostępie do informacji publicznej Definicja obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw Wyłączenia z ustawy o swobodzie dostępu do informacji Orzeczenia sądów Podmioty zobowiązane Dane osobowe Tajemnica handlowa Badanie wprowadzania w życie ustawy o swobodzie dostępu do informacji Ogólna ocena realizacji ustawy w Czechach, Estonii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji Przedsiębiorstwa będące własnością samorządu a przedsiębiorstwa państwowe Organizacje a przedstawiciele społeczeństwa Informacje trudne do uzyskania

3 1. Streszczenie Przedsiębiorstwa będące własnością państwa (PP) oraz przedsiębiorstwa będące własnością samorządu (PS) zarządzają majątkiem publicznym. Jednocześnie działają nieraz w kluczowych branżach, takich jak transport, energetyka, infrastruktura i sektor mieszkaniowy. Dlatego też nieudolne zarządzanie i brak kontroli społecznej nad ich działaniami może prowadzić do ogromnych strat dla społeczeństwa. W przeciwieństwie do ministerstw i innych głównych organów władz państwowych, przedsiębiorstwa te są w mniejszym stopniu poddawane kontroli opinii publicznej i, w konsekwencji, odczuwają mniejszą presję w związku z tym, jak są zarządzane. Media często nagłaśniają kolejne skandale związane ze złym zarządzaniem takimi przedsiębiorstwami, podejrzanymi przetargami czy nieprzyzwoicie wysokimi premiami dla kierujących nimi menedżerów. Podobnie jak w przypadku administracji publicznej, główne narzędzie służące społecznej kontroli nad zarządzaniem przedsiębiorstwami będącymi własnością państwa lub samorządu jest ustawa o swobodzie dostępu do informacji. Pomimo istotnego znaczenia tego prawa, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (na Węgrzech, w Czechach czy Słowacji) 1 pojawiły się starania o osłabienie zawartych w niej uprawnień. Celem niniejszego opracowania jest uwypuklenie słabych punktów we wdrażaniu ustaw o dostępie do informacji publicznej w odniesieniu do PP oraz PS w Czechach, Estonii, Polsce, Słowacji i na Węgrzech, oraz zaproponowanie rekomendacji służących ich wyeliminowaniu Najważniejsze ustalenia Możliwości wykorzystania ustawy o dostępie do informacji publicznej (UDIP) w celu sprawowania społecznej kontroli nad przedsiębiorstwami będącymi własnością państwa lub samorządu we wszystkich badanych krajach są niewystarczające. Prawie jedna czwarta całkowitej liczby 85 podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji w tych pięciu krajach wykorzystuje luki w przepisach, by uniknąć dostarczania jakichkolwiek informacji opinii publicznej, albo, aby wręcz zaprzeczać, iż podlegają obowiązkowi udostępniania informacji. Na Słowacji, w Czechach i w Estonii zdołaliśmy zebrać ponad połowę żądanych informacji. Słowackie przedsiębiorstwa dostarczyły 65,1 %, czeskie 61,6 % a estońskie 61% informacji. Polskie przedsiębiorstwa dostarczyły 46,1% żądanych informacji. Węgierskie przedsiębiorstwa wypadły znacznie gorzej w ujawnianiu informacji o swojej działalności, dostarczyły one tylko 32,2 % żądanych informacji. Słowacja i Estonia to jedyne kraje, w których odpowiedziano na wszystkie wnioski o udostępnienie informacji. Wcześniejsze działania organizacji pozarządowych na Słowacji, mające na celu wprowadzanie w życie 1 Zobacz: and _of_information_law.html. 3

4 przepisów UDIP w odniesieniu do PP i PS mogą pomóc wyjaśnić wynik osiągnięty w tym kraju. W przypadku Estonii, w wyjaśnieniu tak wysokiego odsetka odpowiedzi na wnioski może pomóc fakt, że istnieje tam formalny organ nadzorujący te kwestie. Niedawne zmiany w ustawie UDIP na Węgrzech mogą tłumaczyć wynik osiągnięty na Węgrzech, gdyż pytane podmioty mogą nie mieć pewności co do nowo obowiązujących zasad. Najtrudniej było uzyskać życiorysy głównych przedstawicieli przedsiębiorstw (na Słowacji ten wniosek został odrzucony w 75% przypadków) oraz umowy (69% wniosków zostało odrzuconych przez estońskie przedsiębiorstwa). Tabela: Odsetek wniosków o udostępnienie informacji rozpatrzonych pozytywnie, odrzuconych i zignorowanych według krajów Węgry Polska Estonia Czechy Słowacja Odrzucone 19.5% 21.6% 39.0% 18.5% 34.9% Brak odpowiedzi 48.3% 32.3% 0.0% 19.9% 0.0% Informacja udzielona 32.2% 46.1% 61.0% 61.6% 65.1% Na Słowacji, Węgrzech i w Czechach przedsiębiorstwa należące do samorządów dostarczyły mniej informacji o swoim kierownictwie niż przedsiębiorstwa państwowe, tak więc kontrolowanie zarządzania nimi jest trudniejsze. Najmniej informacji dostarczyły węgierskie PS, który udostępniły jedynie 29% żądanych informacji, w zestawieniu z 36% informacji udzielonymi przez węgierskie PP. Odwrotnie było w Polsce i w Estonii, tamtejsze PS ujawniły więcej informacji niż PP w danym kraju. W Estonii, PS ujawniły, 69% informacji, o które je poproszono, w przeciwieństwie do jedynie 56% żądanych informacji ujawnionych przez estońskie PP. Inną przeszkodą w sprawowaniu publicznej kontroli nad przedsiębiorstwami we wszystkich pięciu krajach jest fakt, że wnioski o udzielenie informacji zgłaszane przez obywateli były mniej skuteczne niż wnioski składane w imieniu organizacji typu non-profit. Węgierscy obywatele mają najsłabszy dostęp do informacji, w porównaniu do organizacji pozarządowych w ich kraju. Otrzymali oni tylko 28% żądanych informacji, w porównaniu do 35% uzyskanych przez organizacje. Najlepsze wyniki osiągnął obywatel Słowacji, który uzyskał 57% informacji, o które prosił. Jednakże, szanse tego obywatela na nadzorowanie funkcjonowania przedsiębiorstw są wciąż zdecydowanie niewielkie w porównaniu do słowackiej organizacji, która uzyskała 71% żądanych informacji. We wszystkich tych krajach, przedsiębiorstwa będące własnością państwa i samorządu mogą odmówić udzielenia informacji związanych z ich zarządem, korzystając z mało precyzyjnej definicji podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, zawartej w przepisach. Aby dany podmiot był podmiotem zobowiązanym, musi, na przykład, pełnić funkcję publiczną" albo zarządzać środkami publicznymi" -- takie sformułowanie pozostawia pole do dyskusji i obchodzenia przepisów. Jednakże sądy w badanych krajach orzekają zazwyczaj na korzyść prawa obywatela do informacji i przeciwko niewłaściwemu wykorzystywaniu przepisów i ich niedoskonałości. Na przykład, czeskie sądy orzekły, że klub piłkarski założony przez miasto, czeska spółka energetyczna z państwem jako głównym udziałowcem czy szpital uniwersytecki założony przez państwo są również instytucjami publicznymi i jako takie, mają 4

5 obowiązek udostępniania informacji. Niemniej jednak, przedłużające się procedury sądowe czy też niezdolność sądów do tego, by wprost wymóc na przedsiębiorstwach dostarczenie żądanych informacji, nieraz zniechęcają do podejmowania prób uzyskania informacji na drodze sądowej Rekomendacje Na podstawie naszych ustaleń sformułowaliśmy rekomendacje służące wzmocnieniu prawa o swobodzie dostępu do informacji: Ustawodawstwo musi wyraźniej definiować przedsiębiorstwa będące własnością państwa i samorządu jako podmioty zobowiązane, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nowa definicja mogłaby, na przykład, brać pod uwagę, czy państwo, władza państwowa, jednostka terytorialna wyższego rzędu czy gmina posiada większościowy udział lub odgrywa rolę wiodącą w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie. Obecne definicje są niejednoznaczne i pozostawiają tym podmiotom zbyt dużo miejsca na interpretowanie ich w sposób ograniczający dostęp społeczeństwa do informacji na temat ich działalności. Przedsiębiorstwa będące własnością państwa i samorządu powinny być zobowiązane prawem do pełnego ujawniania informacji. Przepisy powinny określać i rozszerzać zakres informacji, które przedsiębiorstwo musi udostępnić na temat swojego sposobu zarządzania, przede wszystkim w odniesieniu do informacji o wydatkach spółek (np. na pensje i nagrody) i o ich kierownictwie (np. przygotowanie zawodowe menedżerów). Należy wprowadzić obowiązkowe publikowanie wszystkich umów zawartych przez przedsiębiorstwo (z wyjątkiem umów dotyczących głównej działalności przedsiębiorstwa stanowiących tajemnicę handlową). 2. Metodologia Najpierw przeanalizowaliśmy brzmienie ustaw o dostępie do informacji publicznej w odniesieniu do przedsiębiorstw należących do państwa i do gminy, wyłączenia od stosowania tego prawa oraz luki w przepisach, często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, a także orzeczenia sądów. Następnie w badaniu przeprowadzonym między sierpniem a listopadem 2013 r., przetestowaliśmy siłę następujących ustaw w odniesieniu do dostępu do informacji o przedsiębiorstwach będących własnością państwa lub gminy: 1. Ustawa nr 211/2000 Coll. o swobodnym dostępie do informacji, z późniejszymi zmianami (Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov), 2 2. Ustawa nr 106/1999 Coll. o swobodnym dostępie do informacji (Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím), 3 3. Ustawa RT I 2000, 92, 597 of 2000 (weszła w życie 1 stycznia 2001 r.) o dostępie do informacji publicznej (Avaliku teabe seadus), 4 2 Dostępna na stronie: 3 Dostępna w wersji czeskiej na stronie: w wersji angielskiej na stronie: 5

6 4. Ustawa CXII z 2011 r. o prawie do decydowania o wykorzystywaniu własnych danych oraz o swobodzie dostępu do informacji (Törvény az információs önrendelkezésről és az információszabadságról), 5 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz z późn. zm. 6 Badanie inspirowane jest wcześniejszą ewaluacją i rankingiem PP i PS, 7 przeprowadzonymi przez Transparency International Słowacja w 2012 r. Organizacje uczestniczące w projekcie Promowanie skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej" 8 wytypowały próbę podmiotów z każdego ze swoich krajów, które były albo w całości albo w większości własnością państwa lub samorządu. Warunek posiadania większościowego udziału przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego stanowił ważne kryterium, które miało pomóc w uniemożliwieniu przedsiębiorstwom podważania faktu istnienia obowiązku odpowiedzi na wniosek zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Przedsiębiorstwa zostały wybrane spośród określonych wcześniej kategorii, według branży, aby zagwarantować ich porównywalność w pięciu analizowanych krajach. W sumie zbadano 85 podmiotów w pięciu krajach. Wszystkie organizacje starały się, w miarę możliwości, trzymać się poniższej listy (pełna lista przedsiębiorstw znajduje się w aneksie). PRZEDSIĘBIORSTWA B.W. PAŃSTWA 9 Poczta państwowa Państwowe lotnisko Loteria państwowa Państwowa spółka energetyki jądrowej i likwidacji obiektów jądrowych Państwowa telewizja /radio Szpital państwowy (2x) Państwowa spółka kolejowa (przewozy pasażerskie) Państwowa spółka kolejowa (przewozy towarowe) Państwowa spółka kolejowa (zarządzanie koleją i jej aktywami) PRZEDSIĘBIORSTWA B.W. SAMORZĄDU Komunalne przedsiębiorstwo ciepłownicze (3x) Komunalne przedsiębiorstwo transportowe Komunalne przedsiębiorstwo mieszkaniowe (3x) Komunalne przedsiębiorstwo gospodarowania odpadami Miejski klub sportowy 4 Dostępna w wersji estońskiej na stronie: https://www.riigiteataja.ee/akt/822692?leiakehtiv, w wersji angielskiej na stronie :http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=x40095k6&keel=en&ps=1&ptyyp=rt&tyyp= X&query=avaliku+teabe. 5 Dostępna w wersji węgierskiej na stronie: 6 Dostępna w wersji polskiej na stronie: 7 Dostępne na stronie: 8 Eötvös Károly Institute (HU), IPA Polska (PL), Oživení (CZ), Transparency International Slovakia (SK) and Transparency International Estonia (ET). 9 6

7 Warto podkreślić, że wymienione podmioty różniły się między sobą pod względem formy prawnej. Wśród badanych polskich podmiotów znalazły się zarówno spółki prawa handlowego, jak i szpitale niebędące spółkami oraz przedsiębiorstwo państwowe (PLL LOT ). Wybrane spółki w każdym kraju otrzymały 2 rodzaje wniosków o udostępnienie informacji (w dalszej części opracowania określanych jako "wnioski"). Pierwszy podpisany był przez zwykłego obywatela, tak zwanego "tajemniczego klienta", który współpracował z jedną z pięciu organizacji zaangażowanych w projekt. Celem wniosku było sprawdzenie reakcji przedsiębiorstw na wnioski o udostępnienie informacji składane przez obywateli oraz zbadanie ewentualnych różnic w zakresie udostępnianych informacji w porównaniu z sytuacją, gdy wniosek składała organizacja pozarządowa. Drugi wniosek składany był w imieniu jednej z organizacji realizujących projekt dwa tygodnie później. Przedsiębiorstwa zostały poproszone o następujące informacje: WNIOSEK ORGANIZACJI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Kontrakt na obsługę prawną Kontrakt na dostawę energii Raport roczny za rok 2011 (łącznie ze sprawozdaniem finansowym) Dokument określający oczekiwane cele na rok 2011 Kadencja/okres sprawowania funkcji w odniesieniu do wszystkich dyrektorów i członków zarządu i rad nadzorczych od r Wynagrodzenia kierownictwa wyższego szczebla oraz członków zarządu i rad nadzorczych (za rok 2011) WNIOSEK TAJEMNICZEGO KLIENTA Życiorysy obecnych członków kierownictwa wyższego szczebla, członków zarządów i rad nadzorczych Lista darowizn przekazanych przedsiębiorstwo w roku 2011 Kodeks Postępowania Kontrakt na dostawę papieru Powyższe rodzaje informacji zostały wybrane dlatego, że wiązały się z zarządzaniem PP i PS. Jeśli wniosek lub jego część zostały odrzucone, organizacje realizujące projekt próbowały uzyskać daną informację poprzez odwołanie. Odpowiedzi przedsiębiorstw na poszczególne wnioski zostały zaklasyfikowane do pięciu grup: informacje dostarczone, brak odpowiedzi, wniosek odrzucony, nie dotyczy lub podmiot niezobowiązany. Kategoria nie dotyczy" stosowana była wtedy, gdy przedsiębiorstwo twierdziło, że nie posiada żądanej informacji (np. kodeksu postępowania czy życiorysów). Oznaczenie podmiot niezobowiązany" stosowano w przypadkach, gdy argumenty przedsiębiorstwa przekonały nas, że rzeczywiście nie jest ono podmiotem zobowiązanym. Odpowiedzi nie dotyczy" i podmiot niezobowiązany" nie zostały uwzględnione w statystycznej ocenie wyników badania. 3. Przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe w ustawie o dostępie do informacji publicznej 3.1. Definicja obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw Każdy z pięciu krajów definiuje obowiązek informacyjny w nieco inny sposób. 7

8 Czechy -- prawo dotyczy instytucji publicznych, które mają pełny obowiązek informacyjny. W czeskim prawie nie ma definicji instytucji publicznej. Według Trybunału Konstytucyjnego Republiki Czeskiej, przedsiębiorstwo publiczne, jak również przedsiębiorstwa będące własnością państwa lub gminy, można uznać za takie na podstawie następujących atrybutów: (i) zostało ono założone z mocy prawa lub aktem władzy publicznej, (ii) realizuje ono cele publiczne, (iii) jego uprawnienia określone są przez przepisy ustawowe, (iv) nadzorowane jest przez władzę publiczną (v) jego działalność podlega badaniu lub innej formie kontroli. Węgry - pełny obowiązek informacyjny dotyczy wszystkich osób prawnych lub fizycznych działających w celu realizowania zadań państwowych lub gminnych lub innych zadań publicznych określonych przez prawo. Do roku 2011 ustawa o finansach publicznych stwierdzała, że osoby te obejmują wszelkie podmioty, w których państwo, gmina, władza państwowa lub fundacja publiczna były głównymi udziałowcami i w związku z tym podmiot ten traktowany był jako pełniący funkcje publiczne w rozumieniu ustawy o swobodzie dostępu do informacji. Przepis ten został uchylony w roku 2011 i od tej pory klasyfikowanie węgierskich przedsiębiorstw jako instytucje pełniące funkcje publiczne jest mniej oczywiste. Estonia - istnieje ograniczony obowiązek informacyjny dla osób prawnych podlegających prawu publicznemu. Osoby te muszą tylko udostępniać informacje dotyczące wykonywania zadań służby publicznej zgodnie z wymogami prawa, z decyzją administracyjną albo umową, w dziedzinie świadczenia usług edukacyjnych, opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych i innych usług publicznych. Słowacja - istnieje ograniczony obowiązek informacyjny dla osób prawnych utworzonych przez władze państwowe, gminy i jednostki samorządu terytorialnego wyższego szczebla, w tym przedsiębiorstwa będące własnością państwa lub gminy. Mają one obowiązek udostępniania informacji na temat gospodarowania środkami publicznymi i majątkiem państwowym, majątkiem jednostek samorządu terytorialnego wyższego szczebla lub majątkiem gminy, na temat środowiska naturalnego, zadań i usług fachowych związanych ze środowiskiem oraz na temat treści zawartych umów, wypełniania ich postanowień i realizacji działań w oparciu o te umowy. Polska - osoby prawne, które wykonują zadania publiczne i w których pozycję dominującą ma Skarb Państw lub samorząd (lokalny, gospodarczy albo zawodowy) tj., również PP i PS, podlegają w pełni obowiązkowi informacyjnemu. Niejednoznaczna prawna definicja podmiotu zobowiązanego może zapewniać przestrzeń do obchodzenia prawa. Twierdzenie, że przedsiębiorstwo nie jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu ustawy o swobodzie dostępu do informacji jest często stosowane na Węgrzech i Słowacji, gdzie węgierskie przedsiębiorstwa stwierdzają, że nie pełnią funkcji publicznych, zaś słowackie podmioty utrzymują, że nie zarządzają środkami publicznymi, nawet jeśli ich kapitał założycielski, w pewnej części pochodzi ze środków publicznych Wyłączenia z ustawy o swobodzie dostępu do informacji Wszystkie oceniane ustawy zawierają podobne wyłączenia, które pozwalają przedsiębiorstwom ograniczać lub całkowicie wyeliminować egzekwowanie prawa dostępu do informacji. Główne przykłady takich wyłączeń to: Dane osobowe oraz informacje dotyczące prywatności osoby fizycznej, Informacje poufne niedostępne dla osoby wnioskującej, 8

9 Tajemnice handlowe lub inne tajemnice prawnie chronionej, Informacja związana z działaniami realizowanymi w ramach postępowania karnego (ścigania) oraz w procesie podejmowania decyzji w postępowaniu sądowym, Informacja związana z własnością intelektualną oraz przemysłową, Informacja związana z ochroną środowiska. Podmioty zobowiązane w badanych krajach często korzystają z tych wyłączeń, nawet jeśli jest to sprzeczne z ich pierwotnym celem. Interpretacja przedstawiana przez podmioty zobowiązane jest często błędna lub wręcz nieuprawniona. Aby uniknąć ujawnienia żądanej informacji podmioty zobowiązane wykorzystują argument, że dana informacja nie może być udostępniona, gdyż zawiera dane osobowe, tajemnicę handlową czy informacje poufne. 4. Orzeczenia sądów Sądy w badanych krajach orzekają zwykle na korzyść prawa obywatela do informacji i przeciwko niewłaściwemu wykorzystywaniu prawa i jego niedostatków Podmioty zobowiązane Węgierskie, czeskie, polskie i słowackie przedsiębiorstwa często twierdzą, że nie są podmiotami zobowiązanymi w rozumieniu ustawy o swobodzie dostępu do informacji. Czeskie sądy orzekły, że klub piłkarski założony przez miasto, 10 czeska spółka energetyczna, w której państwo jest głównym udziałowcem, 11 czy szpital uniwersytecki utworzony przez państwo są również instytucjami publicznymi. 12 Uznały one za cechy decydujące udział w ich założeniu, własność, zarządzanie lub nadzór, czy też fakt, że przedsiębiorstwo realizuje zadania publiczne lub że zysk z jego prywatyzacji trafia do budżetu państwa. Podobnie, polski sąd orzekł, że komunalne przedsiębiorstwo wodociągowe jest podmiotem zobowiązanym, gdyż jest spółką założoną przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz realizuje gminne zadania publiczne ze środków publicznych. 13 Obowiązek udostępniania informacji został potwierdzony nawet w przypadku przedsiębiorstwa, w którym państwo posiada mniej niż 100% udziałów, a mianowicie w przypadku spółki energetycznej, która jest jedynie spółką zależną innego przedsiębiorstwa, w którym państwo jest głównym udziałowcem. 14 Słowacki Trybunał Konstytucyjny również wyraził przekonanie, że osoby prawne założone przez władze państwowe, jednostkę samorządu terytorialnego wyższego szczebla czy gminę (tj. przedsiębiorstwo) funkcjonują przy pomocy środków publicznych i dlatego też były zobowiązane do ujawnienia informacji Decyzja Najwyższego Sądu Administracyjnego w sprawie klubu piłkarskiego FK Hradec Králové (http://www.nssoud.cz/files/soudni_vykon/2006/0057_8as A_prevedeno.pdf ). 11 Decyzja Najwyższego Sądu Administracyjnego w sprawie ČEZ (http://www.nssoud.cz/files/soudni_vykon/2009/0057_8as A_prevedeno.pdf ). 12 Decyzja (10 Ca 402/ ) w sprawie Polikliniki. 13 Wyrok (II SAB/Gd 115/12) Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 14 Decyzja (sign II SAB/Lu 302/13, II SAB/Lu 294/13, II SAB/Lu 295/13, II SAB/Lu 306/13, II SAB/Lu 251/13) Sądu Administracyjnego w Ljubljanie. 15 Ref.: I. ÚS 236/06. 9

10 Węgierski sąd apelacyjny orzekł, że przedsiębiorstwo będące w całości własnością państwa lub gminy musiało informować o swoich inwestycjach. 16 Jednakże, orzeczenia sądów nie zawsze są konsekwentne. W innym przypadku, węgierski Najwyższy Sąd Apelacyjny orzekł, że przedsiębiorstwo, które było w 98% spółką zależną innego przedsiębiorstwa, będącego w całości własnością państwa, nie realizuje zadań publicznych i dlatego nie jest zobowiązane do ujawnienia informacji Dane osobowe W związku z wyłączeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, węgierski sąd zdecydował, że wynagrodzenia przedstawicieli uniwersytetów (rektorów i dziekanów) stanowią informację publiczną i nie można odmówić ich ujawnienia w związku z ochroną prywatności. Rozumowanie sądu było takie, że szkoły wyższe pełnią funkcję publiczną związaną z edukacją i dlatego należą do kategorii podmiotów zobowiązanych. 18 Zdaniem Sądu Najwyższego Republiki Słowacji, wyłączenie dotyczące danych osobowych nie stosuje się do informacji o sposobie głosowania przez członków komitetu kwalifikacyjnego w konkursie otwartym, który obejmuje gospodarowanie majątkiem komunalnym Tajemnica handlowa Węgierski sąd apelacyjny wyraził opinię, że węgierska telewizja, jako przedsiębiorstwo państwowe, nie mogła odmówić ujawnienia swoich umów z zewnętrznymi prywatnymi biznesmenami, związanych z produkcją programów telewizyjnych, nawet po to, by chronić tajemnicę handlową tychże prywatnych biznesmenów. 19 Jeśli chodzi o tajemnice handlowe, estoński Inspektorat nakłada na podmioty zobowiązane obowiązek starannego rozważenia czy żądany dokument rzeczywiście zawiera tajemnicę handlową lub państwową, a jeśli tak, to nakazuje pominąć tylko te fragmenty. Orzeczenie to dotyczyło jednej z umów estońskiego zarządu dróg. Podobne procedury były stosowane przez czeskie 20 i słowackie 21 sądy, które zażądały, by podmioty zobowiązane dokonały krytycznej oceny danych uznanych za tajemnicę handlową przez strony umów reprezentujące biznes prywatny. Polska odstaje w tej sprawie od innych krajów, gdyż polskie sądy orzekały, iż podmiot zobowiązany nie może wykorzystywać tajemnicy handlowej jako argumentu, w przypadku, gdy części umowy nie zostały wyraźnie oznaczone jako taka tajemnica przez prywatny podmiot. Jednakże, polskie sądy nie wymagają, by podmioty zobowiązane krytycznie oceniały oznaczone w ten sposób części umowy i decydowały, czy te informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę handlową Decyzja (2.Pf / ) Sądu Apelacyjnego w Budapeszcie w sprawie MVM Zrt. 17 Decyzja (Pf. IV /2012/4.) Najwyższego Sądu Apelacyjnego w sprawie Vértesi Erőmű Zrt. (Vértes Power Plant Co.), które w 98% jest własnością MVM Zrt. 18 Decyzja (2.Pf /2010/4). 19 Decyzja (2.Pf /2012/6) Sądy Apelacyjnego w Budapeszcie w sprawie MVM Zrt. (Węgierskiej Korporacji Telewizyjnej). 20 Decyzja w sprawie ČEZ (http://www.nssoud.cz/files/soudni_vykon/2007/0057_8as A_prevedeno.pdf ). 21 Decyzja (Ref.: 2S 424/06) Sądu Okręgowego w Bratysławie. 22 Wyrok (II SA/Wa 1939/12) Sądu Administracyjnego w Warszawie. 10

11 5. Badanie wprowadzania w życie ustawy o swobodzie dostępu do informacji 5.1. Ogólna ocena realizacji ustawy w Czechach, Estonii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji Bliższe przyjrzenie się na rezultatom osiąganym w poszczególnych krajach pokazuje, że największy procent informacji udało się uzyskać na Słowacji, w Czechach i w Estonii, gdzie przedsiębiorstwa należące do państwa i do samorządów udostępniły ponad połowę żądanych informacji. Jednocześnie słowackie przedsiębiorstwa odmówiły ujawnienia 35% informacji -- głównie dotyczących wynagrodzeń i życiorysów członków ścisłego kierownictwa. Słowacja i Estonia były jedynymi krajami, gdzie wszystkie spółki odpowiedziały na wnioski. Wcześniejsze działania Transparency International Słowacja skoncentrowane na żądaniu informacji od PP i PS mogą w jakiś sposób wyjaśniać takie wyniki, gdyż niepodawanie informacji przez słowackie spółki lub całkowity brak reakcji na takie wnioski były szeroko nagłaśniane. W Estonii wysoki odsetek odpowiedzi na wnioski można tłumaczyć działalnością organu nadzorującego kwestie dostępu do informacji. Wyniki osiągnięte na Słowacji i w Estonii są również interesujące ze względu na fakt, iż spośród wszystkich pięciu krajów, właśnie w nich czas rozpatrzenia wniosków przez podmioty zobowiązane był najkrótszy (pierwsza i druga pozycja). Słowackie przedsiębiorstwa mają obowiązek odpowiedzieć w ciągu 8 dni roboczych, podczas gdy estońskie przedsiębiorstwa mają na odpowiedź tylko 5 dni. W Polsce i na Węgrzech podmioty zobowiązane muszą odpowiedzieć w ciągu 14 dni, w Czechach w ciągu 15 dni. W Czechach odsetek odmów udzielenia informacji był niższy niż na Słowacji (18,5 %); jednakże wnioski o udostępnienie informacji pozostały bez odpowiedzi w prawie 20% przypadków. Ponadto, w Czechach główny problem stanowiło ujawnienie życiorysów i wynagrodzeń ścisłego kierownictwa przedsiębiorstw i, częściowo, również ujawnienie umów. 11

12 W Polsce przedsiębiorstwa udostępniły 46% informacji. Odrzuciły 21,6 % wniosków i nie odpowiedziały na 32,3 % z nich. Odsetek wniosków pozostawionych bez odpowiedzi był w przybliżeniu taki sam dla wniosków oficjalnych jak i tych składanych przez tajemniczego klienta". Najbardziej problematyczne okazały się informacje na temat celów strategicznych. W Estonii przedsiębiorstwa dostarczyły 61% żądanych informacji. Główny problem stanowiło ujawnianie umów. Przedsiębiorstwa często również twierdziły, że nie posiadają życiorysów członków swojego kierownictwa. Wyniki otrzymane na Węgrzech były znacznie gorsze; udało się tam uzyskać odpowiedzi tylko w 32,2% przypadków. Zauważyliśmy, że odmowy udostępnienia informacji były dużo częstsze w przypadku wniosków składanych przez tajemniczego klienta". Na Węgrzech wniosek o informację, na który otrzymano najmniej odpowiedzi to prośba o ujawnienie umów na dostawę papieru. Jednakże, poważniejszym problemem na Węgrzech było to, że prawie połowa wniosków (48,3 %) została całkowicie zignorowana przez przedsiębiorstwa i nie udało się nam uzyskać jakichkolwiek odpowiedzi. Ten problem był częstszy w przypadku formalnych wniosków naszych organizacji partnerskich (przedsiębiorstwa nie odpowiedziały na 56% pytań) niż w przypadku wniosków składanych przez tajemniczego klienta" (36%). W każdym kraju było kilka przedsiębiorstw, które nie dostarczyły żadnej z żądanych informacji -- albo odrzucały one wniosek albo wcale na niego nie odpowiadały. Najgorsze wyniki otrzymano na Węgrzech, gdzie żadnych informacji nie uzyskano z 8 przedsiębiorstw. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji z następujących przedsiębiorstw i instytucji: WĘGRY CZECHY Pécs Holding MVM Paksi Atomeromu GYSEV Cargo Szent Janos Korhaz Uzsoki Utcai Korhaz Szegedi Hoszolgaltato Debreceni Tavhoszolgaltato Zugloi Vagyonkezelo ČD Cargo Správa majetku Královské Poříčí Správa majetku města Jemnice ESTONIA Eesti Raudtee POLSKA SŁOWACJA Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi PKP Intercity PKP Cargo Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Zgierzu Wisła Płock VÚSCH Mestský bytový podnik Púchov Prievidzské tepelné hospodárstvo Nitrianska teplárenská spoločnosť 5.2. Przedsiębiorstwa będące własnością samorządu a przedsiębiorstwa państwowe Przedsiębiorstwa państwowe wypadły lepiej w ujawnianiu informacji niż przedsiębiorstwa, których właścicielem lub współwłaścicielem jest gmina. Te ostatnie odczuwają mniejszą presję społeczną jeśli chodzi o ujawnianie informacji niż przedsiębiorstwa państwowe. Na Słowacji spotkaliśmy się z 12

13 sytuacjami, gdzie wyglądało na to, że przedsiębiorstwa gminne nie znały reagowania na wnioski o udostępnienie informacji. oficjalnych procedur Na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech odsetek żądanych informacji udostępnionych przez przedsiębiorstwa państwowe był wyższy. Najmniej informacji udostępniły węgierskie PS -- tylko 29% żądanych informacji. W przeciwieństwie do tego, odsetek informacji ujawnionych przez estońskie PS był najwyższy ze wszystkich badanych krajów. Największy odsetek wniosków pozostawionych bez odpowiedzi otrzymano w przypadku przedsiębiorstw państwowych na Węgrzech, gdzie 56% PP w ogóle nie odpowiedziało na wnioski Organizacje a przedstawiciele społeczeństwa Wnioski składane w imieniu organizacji współpracujących z projektem były generalnie bardziej skuteczne w uzyskiwaniu informacji, niż te składane przez obywateli tajemniczych klientów" -- co sprawia, że społeczna kontrola nad działalnością podmiotów będących własnością państwa czy gminy jest jeszcze bardziej utrudniona. Obywatele Węgier są w najtrudniejszej sytuacji, gdyż nam udało się uzyskać pozytywną odpowiedź na wniosek tajemniczego klienta" tylko w 28% przypadków. Najlepsi w uzyskiwaniu informacji w naszym badaniu byli obywatele Słowacji, gdzie przedsiębiorstwa ujawniły 57% informacji żądanych przez tajemniczego klienta". 13

14 5.4. Informacje trudne do uzyskania Spośród rodzajów informacji, o których udostępnienie się ubiegano, najsłabsze rezultaty odnotowano w przypadku udostępniania życiorysów członków ścisłego kierownictwa przedsiębiorstw, umów, list darowizn, kodeksów postępowania i wynagrodzeń ścisłego kierownictwa. Na niski odsetek ujawnionych list darowizn i kodeksów etyki miał jednak wpływ fakt, iż 29% podmiotów zobowiązanych stwierdziło, że nie przekazywało żadnych darowizn, a 24% -- że nie posiadają żadnego kodeksu postępowania i dlatego nie zostały one uwzględnione w statystyce. 14

15 Czterdzieści procent przedsiębiorstw odmówiło udostępnienia życiorysów -- zazwyczaj tłumaczyły to faktem, że są to dane osobowe i muszą poprosić o pozwolenie osoby, których dokumenty te dotyczą, lub też że informacje te nie mają związku z gospodarowaniem środkami publicznymi. Wiele przedsiębiorstw twierdziło również, że nie posiadają tych informacji. Najwyższy odsetek negatywnych odpowiedzi na ten konkretny wniosek wystąpił na Słowacji. Największą liczbę życiorysów członków kierownictwa przedsiębiorstw uzyskano w Polsce. Celem tego zapytania było umożliwienie opinii publicznej monitorowania, czy przedsiębiorstwo jest zarządzane przez wykwalifikowanych profesjonalistów czy też przez osoby z politycznego nadania, co ma swoje poważne konsekwencje dla sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. 15

16 Jeżeli chodzi o umowy, nie udało się uzyskać żądanych informacji w 53% przypadków. Ujawnienie umów stanowi największy problem na Węgrzech, gdzie zdobyliśmy tylko 26% umów. Na Słowacji uzyskaliśmy 71% umów. Jednakże, w tym przypadku Słowacja zajmuje specjalną pozycję, gdyż jest to jedyny kraj, w którym obowiązek ujawniania umów zawarty jest w przepisach prawa. Sytuacja różni się nieco w przypadku przedsiębiorstw państwowych lub gminnych, w porównaniu z innymi podmiotami zobowiązanymi, ponieważ są one zwolnione z obowiązku ujawniania umów związanych ze swoją główną działalnością. Jak pokazuje nasze badanie, ten przepis jest mocno nadużywany przez przedsiębiorstwa. Pomimo że nie prosiliśmy o żadne umowy związane z podstawową działalnością przedsiębiorstw i w związku z tym mieliśmy prawo uzyskać dostęp do wszystkich żądanych dokumentów, w jednej trzeciej przypadków przedsiębiorstwa odmówiły udostępnienia ich. 16

17 Więcej niż połowę informacji o wynagrodzeniach udało się uzyskać tylko od przedsiębiorstw estońskich i słowackich (79% żądanych informacji w Estonii i 53% na Słowacji), wyniki te były znacznie gorsze na Węgrzech, gdzie ujawniono jedynie 33% informacji. Informacją najłatwiejszą do uzyskania były raporty roczne oraz informacje o okresach kadencji głównych przedstawicieli spółki (w obydwu przypadkach uzyskaliśmy 68% żądanych informacji). Informacje o raportach rocznych oraz okresach kadencji są zwykle dostępne w Internecie i w rejestrze handlowym. Jednakże, raporty roczne są podstawowymi dokumentami, 17

Co dziś? Dokumenty wewnętrzne i opinie - jawność uznaniowa

Co dziś? Dokumenty wewnętrzne i opinie - jawność uznaniowa Co dziś? Dokumenty wewnętrzne i opinie - jawność uznaniowa??? Prawo - orzecznictwo Irena Kamińska: W tym zakresie orzecznictwo na razie sobie radzi, stosując pojęcie dokumentu wewnętrznego. Taki dokument

Bardziej szczegółowo

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński spr. Członkowie: Agata Wawrzyniak Tomasz Ziółkowski

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński spr. Członkowie: Agata Wawrzyniak Tomasz Ziółkowski Kalisz, dnia 5 marca 2012r. SKO- 4123/9/12 Za dowodem doręczenia DECYZJA Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. na podstawie art pkt 2 in fine Kodeksu postępowania administracyjnego,

D E C Y Z J A. na podstawie art pkt 2 in fine Kodeksu postępowania administracyjnego, SKO. D E C Y Z J A Wrocław, dnia. r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w składzie: przewodniczący: Robert Raguszewski członkowie: Agnieszka Jacyszyn Adam Ostapski sprawozdawca po rozpatrzeniu

Bardziej szczegółowo

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym.

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym. Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEGO

WNIOSEK O STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEGO Klub Radnych Stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność Chojnice, 30.11.2015 Rada Miejska w Chojnicach ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice WNIOSEK O STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEGO W związku

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH DLA DOBRA PACJENTA

KODEKS ETYKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH DLA DOBRA PACJENTA KODEKS ETYKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH DLA DOBRA PACJENTA Preambuła Sygnatariusze Kodeksu organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta (zwanego dalej Kodeksem) deklarują, że będą

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej

Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej Warszawa, 21 listopada 2011 r. Ramy prawne -przypomnienie Hierarchia aktów normatywnych regulujących sposób obliczania

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU Biuletyn Informacyjny Nr 2 (52) 06 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 69 DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczenie o statusie FATCA Oświadczenie o statusie FATCA Dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Klienta Nazwa Klienta...... NIP REGON ID Klienta...... II. Oświadczenie Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY

PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 14/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Polski ustawodawca wprowadził możliwość stosowania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 KPC 1. Komornik wystąpił do Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011)

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98

Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98 Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98 1. Sąd może sprawdzić spełnianie przez radcę prawnego warunku pozwalającego na zastępowanie osób fizycznych, polegającego na wykonywaniu zawodu w kancelarii

Bardziej szczegółowo

Spis treści Strona 2 z 8

Spis treści Strona 2 z 8 Polityka Informacyjna w zakresie ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu w Santander Consumer

Bardziej szczegółowo

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Lp. Metody / narzędzia Informacje / objaśnienia 1 ANALIZA W tej kategorii znajdują się dokumenty,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt I CZ 34/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2013 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z wniosku A.Polska

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. (zwanego dalej TMS Brokers ), zgodnie z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu energetycznego przedsiębiorstwa ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu energetycznego przedsiębiorstwa ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o. ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3 REGON 831220876, NIP 867-19-93-417, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Dr M.Kotulski. Informacja publiczna a sprawy prywatne władzy publicznej

Dr M.Kotulski. Informacja publiczna a sprawy prywatne władzy publicznej Dr M.Kotulski Informacja publiczna a sprawy prywatne władzy publicznej Pojęcie informacji publicznej określa ustawodawca w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/951/09 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 lutego 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/951/09 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 51/951/09 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa Tarnowska Data utworzenia 2009-02-26

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 10 maja 2016 r. DOLiS 035 1170/16 Wójt Gminy L. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury. Wpisany przez Wojciech Lachiewicz

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury. Wpisany przez Wojciech Lachiewicz Czy gmina ma obowiązek udzielenia dotacji dla tej instytucji w wysokości zapewniającej w 100% pokrycie kosztów utrzymania budynków i pełne pokrycie płac? Pytanie Czy gmina ma obowiązek udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

316/5/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2010 r. Sygn. akt Tw 12/10. p o s t a n a w i a: UZASADNIENIE

316/5/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2010 r. Sygn. akt Tw 12/10. p o s t a n a w i a: UZASADNIENIE 316/5/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2010 r. Sygn. akt Tw 12/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak przewodniczący Ewa Łętowska sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, po

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187).

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-86(5)/10 Warszawa, 22 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku KS-III.5.524.1.2017.AL PREZYDENT MIASTA KOSZALINA ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Miasto Koszalin

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E (miejscowość, data). (pieczęć ) O Ś W I A D C Z E N I E... /nazwa podmiotu, kontrahenta/adres siedziby/nip/regon Prowadzę działalność gospodarczą wykonywaną poprzez: zaznaczyć właściwe: mikroprzedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego Ustawa o działalności pożytku publicznego Komentarz najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MARCIN DADEL ZESPÓŁ REDAKCYJNY STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 71/14. Dnia 17 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 71/14. Dnia 17 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 71/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i MSR 34 nie określają, które jednostki powinny sporządzać i publikować śródroczne sprawozdania finansowe, ani jak często powinny to czynić. Sprawozdania finansowe sporządzane

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. II UZP 14/05

Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. II UZP 14/05 Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. II UZP 14/05 1. Przedmiotem zagadnienia prawnego przedstawianego Sądowi Najwyższemu może być tylko problem prawny, od rozwiązania którego zależy rozstrzygnięcie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wypłata emerytury wojskowej w roku 2000 powinna być dokonana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Arkadiusz Mularczyk Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają Regulamin Funduszu Innowacji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Nowe Technologie Lokalnie realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Definicje 1 Użyte w

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA ZAWODOWA I BANKOWA. Małgorzata Lewandowska Katarzyna Maciejewska

TAJEMNICA ZAWODOWA I BANKOWA. Małgorzata Lewandowska Katarzyna Maciejewska TAJEMNICA ZAWODOWA I BANKOWA Małgorzata Lewandowska Katarzyna Maciejewska KODEKS PRACY art. 100 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08 Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08 Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa), nawet jeśli nie dotyczą bezpośrednio przedmiotu tej działalności,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 14 lutego 2012 r. S. K.O. 492/2012

Łódź, dnia 14 lutego 2012 r. S. K.O. 492/2012 Łódź, dnia 14 lutego 2012 r. SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE» ŁODZI ul. Piotrkowska 86 90-103 lodź S. K.O. 492/2012 D E C Y Z J A Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi po rozpatrzeniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe: Kontrowersje wokół ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Śniadanie prasowe: Kontrowersje wokół ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Śniadanie prasowe: Kontrowersje wokół ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Warszawa, 25.10.2012 r. Data: 2012-10-25 USŁUGI IN HOUSE. MITY I FAKTY PRAWNE Strasburska siedziba Parlamentu UE

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-20-09 Druk nr 1743 Warszawa, 20 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2006 r. *

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2006 r. * CONIJN WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2006 r. * W sprawie C-346/04 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesfinanzhof

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT DOBRE PRAWO - DOBRE RZĄDZENIE Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław telefon: 071 770 40 78 fax: 071

Bardziej szczegółowo

roboty budowlane brak stosowania przepisów ustawy Pzp 1 772 615,51 zł (419 563,90 euro) na wniosek

roboty budowlane brak stosowania przepisów ustawy Pzp 1 772 615,51 zł (419 563,90 euro) na wniosek Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/KND/18/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Gmina Daleszyce

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr./2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia. 2015 r. Informacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy

Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy dr inż. Agnieszka Gryszczyńska Katedra Prawa Informatycznego Wydział Prawa i Administracji UKSW Konferencja naukowa

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 lutego 2016 r. projekt ustawy o wstrzymaniu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2012 r. RM 110-114-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 159/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

Wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa Poznań, dnia 07 maja 2009 r. Instytut BioInfoBank BioInfoBank Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 24A 60-744 Poznań Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Sygn. akt III SW 49/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Warszawa, 2 / /, 2 0 /ć f RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz 1.501.14.2014.KMŁ Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Zaniepokoiły mnie pojawiające się sygnały o szerokiej dostępności danych 0

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity)

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) 1 1. Komitet ds. Audytu, zwany w dalszej części Komitetem, jest stałym komitetem Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt P.10/01. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Podmioty administracji publicznej

Podmioty administracji publicznej Podmioty administracji publicznej Podmiotowe ujęcie administracji Administracja publiczna w ujęciu podmiotowym to ogół jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje administracji. PODMIOTY ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo