WDRO ENIE SYSTEMU ERP W OCENIE U YTKOWNIKÓW STUDIUM PRZYPADKU MAREK MIŁOSZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDRO ENIE SYSTEMU ERP W OCENIE U YTKOWNIKÓW STUDIUM PRZYPADKU MAREK MIŁOSZ"

Transkrypt

1 WDRO ENIE SYSTEMU ERP W OCENIE U YTKOWNIKÓW STUDIUM PRZYPADKU MAREK MIŁOSZ Streszczenie Proces wdro enia zintegrowanego systemu informatycznego zarz dzania jest długotrwały, kosztowny i pełen pułapek. Znaczna cz problemów, zwi zanych z tym procesem, posiada swoje ródło w u ytkowniku ko cowym. W artykule przedstawione zostały wyniki bada poziomu satysfakcji z procesu wdro enia u ytkowników ko cowych zintegrowanego systemu informatycznego zarz dzania klasy ERP. Analizie poddano grup pracowników przedsi biorstwa realizuj cych wdro enie i eksploatuj cych system. Rezultaty oceny s niejednoznaczne. Wskazuj jednak na istotne problemy z jako ci wdro enia systemu ERP. Blisko połowa u ytkowników ocenia negatywnie system i jego wdro enie. W artykule przedstawione zostały tak e rekomendacje wynikaj ce z przeprowadzonych bada. Słowa kluczowe: zintegrowany system informatyczny zarz dzania, ERP, wdro enie, satysfakcja u ytkownika 1. Wprowadzenie Wdra anie systemów klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) [1, 2, 8] jest procesem długotrwałym, anga uj cym du o zasobów po stronie klienta i cz sto nara onym na brak sukcesu [12, 14]. Spo ród wielu przyczyn niepowodze we wdra aniu systemów ERP w przedsi biorstwach do najczciej wymienianych, poza niewła ciwym doborem systemu oraz niewła ciwymi wymaganiami, nale: brak zrozumienia celów wdra ania systemu [13, 17], niedostateczny udział naczelnego kierownictwa [3], niewła ciwy przydział zasobów ludzkich do prac wdro eniowych [11], sprzeciw pracowników wobec wprowadzanych zmian [24, 25], zły zakres szkole oraz niewła ciwe relacje z dostawc. Nakładaj si na to [9, 17] jeszcze niewła ciwe zarz dzanie projektem wdro eniowym, nierealistyczne terminy oraz zani one koszty prac wdro eniowych. Wszystkie te czynniki wpływaj na stosunkowo du y odsetek nieudanych wdro e, osi gaj cy 70% [14, 16, 20, 22]. Wi kszo problemów oraz kluczowych czynników sukcesu projektu wdro eniowego systemów klasy ERP [4, 5, 7, 19, 21], zwi zane jest z tzw. czynnikiem ludzkim, w szczególno ci z u ytkownikiem ko cowym (ang. End-User). Badanie oceny wdro enie systemów klasy ERP przez ich u ytkowników mo liwa jest jedynie metod studiów konkretnych przypadków (ang. Case Study) [10, 18]. Ka dy przypadek jest inny i mo e słu y do wskazania pewnych wyst puj cych w praktyce problemów i metod ich rozwi zania [6], a tak e do oceny satysfakcji u ytkowników z wdro enia systemu klasy ERP [23]. Celem bada, rezultaty których zostały przedstawione w niniejszym artykule, była analiza oceny wdro enia (jako procesu i rezultatu) systemu klasy ERP przez jego u ytkowników bezpo rednich.

2 112 Wdro enie Systemu ERP w ocenie u ytkowników studium przypadku 2. Wdro enie systemu ERP W jednym z lubelskich du ych przedsi biorstw w latach został wdro ony system klasy ERP polskiego producenta [15]. Wdro enie było realizowane z du ych wsparciem dostawcy systemu oraz przy pomocy jego metodyki realizacji prac wdro eniowych. Po blisko roku realizacji projektu wdro eniowego, system został przekazany do eksploatacji i rozpocz ł sie okres jego pracy produkcyjnej. System zast pił cały szereg dziedzinowych systemów wspomagaj cych zarz dzanie, eksploatowanych od wielu lat w przedsi biorstwie. U ytkownicy ko cowi tych systemów stali si u ytkownikami nowego. Wymagało to wprowadzenia istotnej zmiany do ich przyzwyczaje. Bowiem ideologia, zasady oraz interfejs nowego systemu w istotny sposób ró niły si od poprzednio eksploatowanych. Prace wdro eniowe obejmowały klasyczne etapy, takie jak: analiza potrzeb u ytkownika, planowanie prac, tworzenie zespołów zadaniowych z pracowników klienta wspomaganych doradcami dostawcy, szkolenia wst pne, instalacja oraz konfigurowanie systemu, migracja danych, szkolenia u ytkowników ko cowych oraz rozpocz cie przetwarza w nowym systemie. Aktywno zespołów wdro eniowych była na tych etapach ró na. Szkolenia u ytkowników były wieloetapowe oraz dedykowane do grup u ytkowników, maj cych eksploatowa poszczególne moduły systemu ERP. Realizowano tak e przez ponad miesi c procedur eksploatacji pod nadzorem zespołu doradców. 3. Plan bada satysfakcji u ytkowników systemu ERP Badania stopnia zadowolenia u ytkowników bezpo rednich zostało zaplanowane wg schematu z rys. 1. W schemacie uj to zarówno "Ogóln ocen prawidłowo ci wdro enia", jak i obszary zwi zane z ocenami cz stkowymi procesu ("Dobór członków zespołu" i "Skuteczno szkolenia") i rezultatów ("Cz stotliwo korzystania ze starego systemu", "Jako raportów" oferowanych przez nowy system oraz ocena "Usprawnienia pracy") prac wdro eniowych systemu. Rysunek 1. Schemat bada stopnia usatysfakcjonowania u ytkowników ródło: Opracowanie własne.

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, Zgodnie ze schematem bada (rys. 1) została opracowana ankieta skierowana do u ytkowników bezpo rednich. Samoocena poziomu znajomo ci nowego systemu ma wskazywa na skuteczno działa wdro eniowych. Natomiast "Ogólna ocena prawidłowo ci wdro enia" ma na celu zbadanie odczucia u ytkowników o realizacji procesu wdro enia. By potwierdzi te oba wska niki, tj. skuteczno (S) i prawidłowo (P) realizacji projektu, zaplanowane zostały badania maj ce na celu ocen przez u ytkowników: poprawno ci doboru zespołów wdro eniowych (P); skuteczno ci zrealizowanych szkole (S i P); powrotu do wykorzystywania starego systemu w trakcie eksploatacji nowego (S i P); powrót taki oznacza bowiem niedostateczn skuteczno szkole (np. zła ich organizacja lub za mało), zbyt szybkie przej cie do eksploatacji, braki funkcjonalne nowego systemu i/lub niech u ytkowników do korzystania z niego; jako ci raportów (P); raporty w systemie s dwojakiego typu: standardowe i dostosowywane do potrzeb u ytkownika (dedykowane); ocena jako ci jednych i drugich oraz porównanie tych ocen umo liwi wysnucie wniosków o podej ciu u ytkowników do nowego systemu; stopnia usprawnienia pracy u ytkowników przez nowy system (S); analiza tej oceny mo e słu y do wysnucia wniosków na temat stopni akceptacji nowego systemu. Zakres badanych obszarów czciowo pokrywa si. Zastosowano tu metod pyta sprawdzaj cych, które umo liwiaj wykrycie ró nic pomi dzy faktami a odpowiedziami niekoniecznie zgodnymi z rzeczywisto ci. Powinno si to przyczyni do uzyskania bardziej wiarygodnych wyników. 4. Realizacja bada i rezultaty Badania przeprowadzone zostały na próbce 43. u ytkowników dwóch modułów systemu ERP w ko cowej fazie wdro enia: eksploatacji pod nadzorem. W tej fazie u ytkownicy ko cowy maj dost pne stare systemy dziedzinowe oraz konsultantów z firmy-dostawcy systemu. Do bada wybrani zostali u ytkownicy najbardziej charakterystycznych modułów wdra anego systemu: Kadry i Płace. Badania ankietowe były realizowane w ramach pracy [15]. Ankiety były wypełniane przez pracowników przedsi biorstwa w sposób gwarantuj cy ich anonimowo.

4 114 Wdro enie Systemu ERP w ocenie u ytkowników studium przypadku Rysunek 2. Ocena poziomu znajomo ci obsługi systemu przez u ytkowników ko cowych Rysunek 2 przedstawia rezultaty samooceny u ytkowników bezpo rednich poziomu znajomo ci obsługi systemu. Niestety ponad połowa u ytkowników (dokładnie 56%) oceniła swoj znajomo na poziomie dostatecznym lub niedostatecznym. Mo e to wiadczy o zbyt szybkim przej ciu do fazy eksploatacji pod nadzorem w trakcie wdro enia systemu. Tym niemniej znaczna cz respondentów (blisko połowa) ocenia pozytywnie proces wdro enia rys. 3. Troch niepokoj cy jest fakt, e 1/3 respondentów nie ma zdania lub nie podejmuje si oceny jako ci wdro enia systemu ERP. Mo e to wiadczy o gronie niezdecydowanych lub wr cz negatywnie oceniaj cych, ale nie wyra aj cych swojego zdania w jawny sposób. Grupa ta mo e stanowi grup "cichych" niezadowolonych. Rysunek 3. Ocena prawidłowo ci procesu wdro enia

5 115 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, 2011 Wi kszo ankietowanych uznała dobór członków zespołów zadaniowy za prawidłowy (rys. 4). Odsetek zdecydowanie negatywnych odpowiedzi jest bardzo mały (5%, czyli 2 osoby). Rysunek 4. Ocena prawidłowo ci doboru członków zespołu wdro eniowego Skuteczno odbytych szkole była oceniana prze u ytkowników bezpo rednich w 10. punktowej skali. Przy czym 1 pkt oznaczał negatywna ocen a 10 zdecydowanie pozytywn. Rezultaty oceny skuteczno ci odbytych szkole przedstawia rys. 5. Wi kszo ankietowanych pozytywnie oceniła szkolenia (mediana odpowiedzi wynosi: 5,5 pkt.). Tym niemniej znaczna cz ankietowanych przyznaje si do cz stego lub bardzo cz stego powracania do pracy w starym systemie (rys. 6). Rysunek 5. Ocena skuteczno ci odbytych szkole

6 116 Wdro enie Systemu ERP w ocenie u ytkowników studium przypadku Rysunek 6. Cz stotliwo korzystania ze starego systemu U ytkownicy stosunkowo le ocenili jako standardowych raportów (rys. 7) ale nadzwyczaj dobrze (81% pozytywnych i zdecydowanie pozytywnych ocen) tych zmodyfikowanych pod k tem spełnienia ich wymaga (tj. dedykowanych). wiadczy to dobrze wykonanej pracy przez konsultantów dostawcy systemu, ale jednocze nie negatywna ocena standardowych raportów mo e wiadczy o niech ci do nowego systemu (u 77% u ytkowników) lub jego obiektywnych wadach. Rysunek 7. Ocena jako ci raportów standardowych i dedykowanych

7 117 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, 2011 Rysunek 8. Ocena usprawnienia pracy w wyniku wdro enia nowego systemu W oczach ponad połowy u ytkowników (tj. 51%) wdro enie nowego systemu usprawniło ich prac rys. 8. Tym niemniej blisko połowa uznała, e nie lub sie nie wypowiedziała. W tym aspekcie wdro enie i jego sukces mo na uzna za połowicznie pozytywnie ocenione przez u ytkowników. W trakcie bada zbierane były tak e inne opinie u ytkowników o systemie. Głównymi obszarami negatywnych opinii był: zbyt długi czas reakcji systemu (niewła ciwa wydajno wdro onego systemu), który wydłu- ał czas realizacji zada przez jego u ytkownika; zbyt skomplikowane wykonywanie niektórych (nawet tych cz sto powtarzalnych) działa (np. filtrowania danych do raportów, przeliczania pojedynczej pozycji listy płac), zwi kszaj cych czas ich realizacji; mało elastyczny interfejs, który uniemo liwia dowolne konfigurowanie otwartych okien na ekranie, wymuszaj c wielokrotne przeł czanie si pomi dzy zakładkami; zmniejsza to wygod i szybko pracy, wymuszaj c niekiedy w trakcie realizacji pojedynczego zadania wielokrotne przeł czanie sie pomi dzy zakładkami; nadmierna wymagana "kreatywno" u ytkownika ko cowego; wdro ony system ERP oferuje bardzo du o mo liwo ci, które by były prawidłowo wykorzystywane wymagaj od u ytkownika du ej wiedzy o systemie; tymczasem stary system oferował zestaw sztywnych funkcji i nie anga ował zbytnio u ytkownika; "wad " ta mo na stosunkowo obej, przygotowuj c zestaw gotowych, przystosowanych do potrzeb raportów czy innych zapyta. Powy sze opinie wskazuj na braki w procesie wdro enia systemu takie jak: le dobrana konfiguracja sprz towa (zbyt wolno działaj ce serwery), niedostateczny zakres szkole pracowników, niedokładnie zbadane i zaspokojone indywidualne potrzeby u ytkowników, pozostawienie u ytkowników samym sobie w niektórych trudnych przypadkach.

8 118 Wdro enie Systemu ERP w ocenie u ytkowników studium przypadku W niektórych, wprawdzie do odosobnionych, przypadkach problem le y w samym wdra anym systemie, jego filozofii oraz bł dach interfejsu czy implementacji. Badania ankietowe były przeprowadzone w pocz tkowym etapie eksploatacji nowego systemu. Był to bardzo trudny okres dla u ytkowników ko cowych. W zwi zku z tym po 4 miesi cach została przeprowadzona krótka ankieta. Miała ona na celu wykazanie skali uzyskiwania w czasie sprawno ci w pracy z wdro onym systemem. Jej rezultaty s jednoznaczne (rys. 9): na przyrost sprawno ci po dłu szym czasie eksploatacji systemu wskazuje 69% respondentów. Jest to z jednej strony rezultat oczywisty. Z drugiej jednak mo e wskazywa na braki w procesie wdro enia, np. zbyt du e tempo prac wdro eniowych i/lub niedostateczny zakres szkolenia u ytkowników. Braki te pracownicy nadrabiali samokształceniem si w trakcie normalnej eksploatacji systemu. Blisko 70% wska nik "doskonal cych si " jest dostatecznie du y by sugerowa braki w procesie realizacji projektu. Wskazuje równie na fakt, e oszcz dno ci w szkoleniach w trakcie wdra ania ERP powoduj wzrost kosztów jego eksploatacji (zwi kszony czas realizacji zada przez u ytkowników w pocz tkowym okresie eksploatacji systemu). Koszty te s jednak kosztami ukrytymi nie mo na ich znale w zestawieniach ksi gowych, w przeciwie stwie do kosztów szkole. Rysunek 9. Odpowiedzi na pytanie: "Czy praca a systemem w chwili obecnej jest sprawniejsza ni w moment rozpocz cia jego eksploatacji?" 5. Podsumowanie W obydwu ocenianych obszarach, tj. skuteczno i prawidłowo wdro enia systemu klasy ERP, oceny u ytkowników nie s jednoznaczne. Wi kszo odpowiedzi ankietowanych u ytkowników pozytywnie ocenia proces wdro enia zapytana wprost. Tym niemniej odpowiedzi na pytania sprawdzaj ce (poziom znajomo ci systemu, cz stotliwo korzystania ze starego systemu, przyrost sprawno ci wykorzystania systemu w czasie), dotycz ce "twardych" ocen, wskazuj e wi kszo u ytkowników de facto uwa a e proces wdro eniowy nie został zrealizowany wła ciwie.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, Podsumowuj c wyniki bada (studium przypadku) mo na wskaza na najwa niejsze elementy wdro enia analizowanego systemu wymagaj ce szczególnej uwagi: zakres szkolenia u ytkowników ko cowych, który musi bilansowa koszty szkole z ukrytymi kosztami eksploatacji; zakres prac dostosowawczych systemu klasy ERP do realizacji powtarzalnych działa bez zb dnego wysiłku u ytkowników ko cowych; wła ciwa konfiguracja systemu, zapewniaj ca wysok jego wydajno od pocz tkowej fazy wdro enia; stworzenie i utrzymywanie centrum kompetencyjnego wspomagaj cego u ytkowników w rozwi zywaniu ich problemów w trakcie eksploatacji systemu. Powy sze uwagi mog by równie uwzgl dniane przy innych wdro eniach. Bibliografia [1] Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. MIKOM, Warszawa, [2] Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne. MIKOM, Warszawa, [3] Amoako-Gyampah K., ERP implementation factors: A comparison of managerial and enduser perspectives. Business Process Management Journal, Vol. 10 Iss: 2, 2004, s [4] Ehie I. C., Madsen M., Identifying critical issues in enterprise resource planning (ERP) implementation. Computers in Industry, 56(6), 2005, s [5] Finnery S., Corbett M., ERP implementation: a compilation and analysis of critical success factors. Business Process Management Journal, 13(3), 2007, s [6] Holsapple C. W., Wang Y. M., Wu J. H., Empirically testing user characteristics and fitness factors in enterprise resource planning success. International Journal of Human- Computer Interaction, 19(3), 2005, s [7] Hong K. K., Kim Y. G., The critical success factors for ERP implementation: An organizational fit perspective. Information & Management, 40, 2002, s [8] Informatyka ekonomiczna. Podr cznik akademicki. / pod red. Wrycza S.. PWE, Warszawa, [9] Informatyka gospodarcza. / pod. red. Zawiła-Nied wiecki J., Rostek K., G siorkiewicz B. Beck, Warszawa, [10] Jaideep Motwani, Asli Yagmur Akbulut, Vijay Nidumolu, Successful implementation of ERP systems: a case study of an international automotive manufacturer. International Journal of Automotive Technology and Managemen, Volume 5, Number 4 / 2005, s [11] Kemp M. J., Low G.C., ERP innovation implementation model incorporating change management. Business Process Management Journal, 14(2), 2008, s [12] Kijewska A., Systemy informatyczne w zarz dzaniu. Politechnika l ska, Gliwice, [13] Kim Y., Lee Z., Gosain S., Impediments to successful ERP implementation process. Business Process Management Journal, 11(2), 2005, s

10 120 Wdro enie Systemu ERP w ocenie u ytkowników studium przypadku [14] Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarz dzania przedsi biorstwem. Modele rozwoju i własciwo ci funkcjonalne. Oficyba Wydawnicza Politechniki Pozna skiej, Wrocław, [15] Kuna E., Wydajno Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP na przykładzie Teta Constellation. Praca in ynierska pod kierunkiem Miłosza M., Politechnika Lubelska, Lublin, [16] Lech P., Zintegrowane Systemy Zarz dzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdra anie. Difin, Warszawa, [17] Maciejec L., Uwarunkowania organizacyjne wdra ania systemów informatycznych klasy MRP II w polskich przedsi biorstwach. W : Zintegrowane systemy informatyczne. IV Konferencja z cyklu: Komputerowe systemy wielodost pne. Bydgoszcz, s [18] Moohebat M.R., Mohammad D.J., Asemi A., Evaluation of the ERP Implementation at Esfahan Steel Company Based on Five Critical Success Factors: A Case Study. International Journal of Business and Management, vol. 6, no. 5, 2011, s [19] Nah F. F. H., Delgado S., Critical success factors for enterprise resource planning implementation and upgrade. Journal of Computer Information Systems, 46(5), [20] Przedsi wzi cia wdro eniowe od teorii do praktyki. / pod. red. Miłosza M. MIKOM, Warszawa, [21] Soja P., Success factors in ERP systems implementations: lessons from practice. Journal of Enterprise Information Management, vol. 19, 2006, s [22] Wdra anie i eksploatacja systemów informatycznych. Wybrane problemy / pod red. Miłosza M. PTI, Lublin, [23] Wu J. H et al., An examination of ERP user satisfaction in Taiwan. Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, [24] Zafar U.A. et al., Resistance to Change and ERP Implementation Success: the Moderating Role of Change Management Initiatives. Asian Academy of Management Journal, vol. 11, No. 2, July 2006, s [25] Zander A. F., Resistance to change its analysis and prevention. Advanced Management, 4, 1950, s

11 121 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, 2011 END-USERS EVALUATION OF ERP SYSTEM IMPLEMENTATION A CASE STUDY Summary The process of integrated management information system implementation is longlasting, expensive and full of pitfalls. Many of the problems associated with this process have their source in the end-user. In the article there were presented results of research on the level of satisfaction of end-users with the process of implementation of integrated information management ERP system. A group of employees of the company implementing and using the system was analysed. Results of the research are ambiguous. They however, point significant problems with the quality of ERP system implementation. Nearly half of the respondents have evaluated negatively the system and its implementation. The article presents the recommendations arising from the study. Keywords: integrated management information system, ERP, implementation, end-users atisfaction Katedra: Instytut Informatyki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 36B, Lublin

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012. Hubert Obora

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012. Hubert Obora A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012 PODSTAWOWE PROBLEMY IMPLEMENTACJI ZASAD TQM W PRZEDSI BIORSTWIE 1. WST P Zasady zarz dzania jako ci ustalaj w prostej, zwartej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH JAROSŁAW W TRÓBSKI, MONIKA STOLARSKA Politechnika Szczeci ska Streszczenie W artykule przedstawiono autorski modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si :

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, ANETA MUZOLF Streszczenie Dynamiczne zmiany zachodz ce

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI mgr in. Eryk Szwarc, Politechnika Koszali ska dr in. Justyna Patalas, Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. in. Krzysztof Szkatu a, Instytut Bada Systemowych PAN STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP dr Lilianna Wa na Wydzia Ekonomii i Zarz dzania, Zak ad Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski dr in. Irena Bach Wydzia Elektroniki i Informatyki, Katedra Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo