Pytania badawcze: 1. Jak wielu uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania badawcze: 1. Jak wielu uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania?"

Transkrypt

1 Ewaluacja : Działania związane z realizacją strategii skutecznego uczenia się i nauczania. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. Cel ewaluacji: Poprawa organizacji procesów uczenia się na zajęciach lekcyjnych (Uczniowie znają cele zajęć; rozumieją, czego mają się na lekcji nauczyć, wiedzę i umiejętności potrafią powiązać z wcześniej zdobytą wiedzą, innymi przedmiotami i życiem codziennym; rozmawiają o celach; nauczyciel sprawdza rozumienie celów. Uczniowie znają oczekiwania nauczyciela związane z daną lekcją, wiedzą, co i jak będzie oceniane, jak powinna wyglądać poprawnie napisana praca. Na koniec lekcji uczniowie potrafią wskazać, co już umieją, a co jeszcze stanowi dla nich problem) Pytania badawcze: 1. Jak wielu uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania? 2. Jakie działania prowadzą nauczyciele, by informacja o celach i formułowanych oczekiwaniach(kryteriach sukcesu, nacobezu) pomagały uczniom się uczyć? Metody badawcze: pytanie badawcze nr1-6 wybranych klas z trzech w poziomów ankieta pytanie badawcze nr2 3 wybrane klasy arkusz hospitacyjny Harmonogram (Terminy kolejnych działań w ramach ewaluacji i odpowiedzialni za wykonanie). Działania w ramach ewaluacji Termin Przygotowanie projektu Opracowanie narzędzi Przeprowadzenie badań Opracowanie wyników, przygotowanie informacji po ewaluacji oraz wniosków i rekomendacji Przekazanie informacji po badaniu Wrzesień 2014 Październik2014 Listopad 2014 luty 2015 Luty 2015 Marzec kwiecień 2015 Nauczyciele odpowiedzialni: Renata Grudkowska Antkowiak Anna Wojtera Grażyna Targosz Agnieszka Pietrzak Renata Korzeniowska Monika Piech Aneta Gębala Analiza ankiet uczniowskich - Agnieszka Pietrzak 1

2 Wnioski z ankiet uczniowskich Renata Korzeniowska, Grażyna Targosz Lekcje hospitowane: Anna Wojtera kl. I temat: Family Fhotos Zdjęcia rodzinne Renata Korzeniowska kl. III temat: Dysocjacja jonowa soli tlenowych. Renata Grudkowska Antkowiak kl.iii temat: Podobieństwo figur. Wnioski z analiz przeprowadzonych lekcji - Aneta Gębala Pytania badawcze: 1. Jak wielu uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania? ANALIZA I WNIOSKI Z ANKIET UCZNIOWSKICH Pyt.1. Wiem, czego mam nauczyć się na lekcji (znam cele zajęć) 78,7% uczniów wie czego ma się nauczyć, zna cele zajęć na wszystkich lub większości przedmiotach; 13,8% uczniów wie czego ma się nauczyć, zna cele zajęć na połowie przedmiotów Tylko 7,3% uczniów zaznaczyło, że nie zna celów lekcji i nie wie czego ma się nauczyć na mniej niż połowie przedmiotów lub na żadnym przedmiocie. 1a). Na jakich przedmiotach nauczyciele zawsze mówią o celach: uczniowie wskazują najczęściej przedmioty tj : j. polski (18%), j. angielski (8,6%), matematykę (14,6%), historia (8%),chemię (7,6%), biologię i j. niemiecki (6%). Są to głównie przedmioty,3 4 godz. w tygodniu ( wyj. chemia i biologia) 1b). Na jakich przedmiotach nauczyciele nigdy nie mówią o celach lub robią to rzadko: uczniowie wskazują głównie informatykę (19,5%), ale również matematykę (10%). Pyt 2. Wiem co mam pamiętać z lekcji, co będzie oceniane, znam kryteria oceniania: Na wszystkich i większości przedmiotów 65,7 % ankietowanych uczniów zaznacza,że wie co ma pamiętać z lekcji oraz co będzie oceniane, jakie są kryteria oceniania; 25,2% uczniów twierdzi, że na połowie przedmiotów wie co ma pamiętać z lekcji oraz co będzie oceniane, jakie są kryteria oceniania; 2

3 8,9 % uczniów nie zna kryteriów oceniania, nie wie czego ma się nauczyć na mniej niż połowie przedmiotów. 2a) Na jakich przedmiotach nauczyciele rozmawiają z uczniami o tym, co muszą zapamiętać, kryteriach oceniania / nacobezu: j. polski (14,9%), j. angielski (12,7%), matematyka(13,4%), biologia (11,9%), historia (10,4%), geografia (8,2%). 2b) Na jakich przedmiotach nauczyciele w ogóle nie rozmawiają z uczniami, o tym co muszą zapamiętać, kryteriach oceniania / nacobezu: od 1-5 uczniów wskazują przedmioty : edb (7,8%), historię (10,9%), w-f - (7,8%), fizykę (7,8%), religię, matematykę (7,8%). Pyt.3. Nauczyciele rozmawiają z uczniami na lekcjach, dlaczego to, o czym się uczymy, jest ważne i przydatne. 65% uczniów twierdzi,że nauczyciele rozmawiają z nimi na lekcjach, dlaczego to, o czym się uczymy, jest ważne i przydatne. Natomiast 15,5 % uczniów twierdzi, że na połowie przedmiotów nauczyciela nie rozmawiają z uczniami o przydatności zdobytej na lekcjach wiedzy, 19,1% uczniów twierdzi, że na mniej niż połowie lub na żadnym przedmiocie nauczyciele nie rozmawiają z uczniami o przydatności zdobytej na lekcjach wiedzy. Lekcje na których uczniowie, nie rozmawiają o tym co uczymy się jest ważne i przydatne to: informatyka (27,9%), matematyka (16,2%), historia (9,3%),fizyka (6,9%). Pyt. 4. Na lekcjach odwołujemy się do tego, czego nauczyliśmy się na innych przedmiotach. 45,2% ankietowanych uczniów zauważa, że na wszystkich lub większości lekcjach odwołujemy się do tego, czego nauczyliśmy się na innych przedmiotach, 22,2% uczniów zauważa, że na połowie przedmiotów nauczyciele odwołują się do tego, czego nauczyli się uczniowie na innych przedmiotach, a na żadnym przedmiocie lub mniej niż połowie nie ma odwołania do innych lekcji według 34,9% ankietowanych uczniów. Przedmioty na których najczęściej nauczyciele odwołują się do innych przedmiotów to: fizyka (18,3%), chemia (14,5%), matematyka (10,6%), j. angielski i j. polski(9,9%), biologia i historia (6,8%). Pyt.5. Na koniec lekcji zawsze wiem, co już umiem, a czego muszę się jeszcze nauczyć: Na wszystkich lub wiekszości przedmiotów - tak odpowiada ponad połowa 63,4% ankietowanych uczniów, 17,3% ankietowanych uczniów twierdzi,że na połowie przedmiotów wie, co już umie, a czego muszą się jeszcze nauczyć ; 19,1% uczniów namniej niż połowie lub po żadnej lekcji nie wie co już umie, a czego muszą się jeszcze nauczyć ; 3

4 5a) Na jakich przedmiotach uczeń nie wie czego ma się jeszcze nauczyć się w domu, a co już umie: 14,6% - uczniów wskazuje na matematykę, WOS i historię 12%,9,3%- na chemię, fizykę 8%, geografię i j. niemiecki 6,6%, (2,6%) uczniów po każdej lekcji nie wie czego ma się nauczyć. 2 Pytanie badawcze: Jakie działania prowadzą nauczyciele, by informacja o celach i formułowanych oczekiwaniach(kryteriach sukcesu, nacobezu) pomagały uczniom się uczyć? Metody badawcze: pytanie badawcze 3 wybrane klasy arkusze hospitacyjne. Nauczyciele informują na poczatku lekcji uczniów o celach zajęć. Na j. angielskim nauczyciel przedstawiał cele w obu językach.nauczyciele w sposób jasny i prosty precyzowali cele, sprawdzali ich rozumienie. Angażowali do pracy uczniów podczas zajęć oraz rozwiązywania zadań przy tablicy. Praca uczniów na lekcji, ich aktywność pokazała zrozumienie i jasność postawionych celów. Zarówno na j. angielskim i na chemii nauczyciele nawiązywali do zdobytej widzy przez uczniów na innych przedmiotach oraz wskazywali na przydatność i ważność zdobywanej wiedzy w życiu codziennym. Nauczyiele okreslili na lekcjach o oczekiwaniach wobec uczniów/kryteriach oceniania/kryteriach sukcesu/nacobezu, podali informację co jest ważne, co należy zapamiętać. Uczniowie w swoich notatkach zapisywali co było najważniejsze do zapamiętania lub zadawali nauczycielowi pytania w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości w szczególności w jakiej formie nauczyciel sprawdzi nabytą wiedzę, Na zakończenie zajęć nauczyciele sprawdzali czy uczniowie opanowali założone w celach umiejętności i wiadomości poprzez zadawanie zadań i pytań sprawdzających, a potwierdzeniem tego były udzielane przez uczniów odpowiedzi oraz łatwość w podawaniu przez nich przykładów. Sposoby nauczycieli do angażowania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (szczególnie uzdolnionych i z problemami edukacyjnymi) to dostosowanie zadań do poziomu wiedzy każdego ucznia, stopniowanie trudności zadań, angażowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji, zwracanie uwagi na elementy odpowiedzi, ich poprawność. Uczniowie uzyskiwali informacje zwrotne dotyczącą efektów ich pracy. Przykłady dobrej praktyki godne polecenia to stosowanie metod aktywnych, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, prowadzenie lekcji w sposób jasny i przejrzysty, nagradzanie uczniów za dobrze rozwiązane zadania, jak również włożony wysiłek i zaangażowanie w lekcję, stwarzanie uczniom sytuacji, w których mogą podejmować indywidualne decyzje dotyczące uczenia się oraz poszukiwania różnych rozwiązań jednego problemu. WNIOSKI: Na zajęciach cele zostały przedstawione uczniom, wyjaśniono zagadnienia w sposób jasny i przejrzysty, nawiązywano do przykładów z życia, sytuacji typowych. Nauczyciele zwrócili uwagę na te wiadomości, które są ważne i przydatne w dalszym etapie kształcenia, 4

5 określili jakie są oczekiwania i kryteria oceniania. Dostosowywano wymagania do możliwości i zdolności uczniów. PODSUMOWANIE Nacobezu na co będę zwracać uwagę, to dokładnie wytyczne dla ucznia, wskazówki, czego uczeń musi nauczyć się. Cele i nacobezu nie są tożsame, bo funkcja, którą ma pełnić podawane cele jest zupełnie inna niż ta, której służy nacobezu. Cel jest po to, by rozumieć, po co się czegoś uczeń uczy i po co tego uczę jako nauczyciel. Nacobezu ma uzmysłowić, czego dokładnie uczeń ma się nauczyć, co ma umieć, czego nauczyciel od ucznia wymaga. Kiedy stosujemy nacobezu? jest elementem oceniania, który ma ułatwić sprawdzanie czy cel został osiągnięty. Stosowanie nacobezu tylko do sprawdzianu czy całego działu to zły pomysł. Lepiej stosować nacobezu do poszczególnych lekcji, konkretnych działań, zebrane razem przy podsumowaniu działu w naturalny sposób powinny utworzyć nacobezu do sprawdzianu. Należy więc stosować ocenianie kształtujące bo jest zgodne z najlepszymi zasadmi dydaktyki. Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące, obserwuje proces uczenia się, analizuje i interpretuje uzyskane informacje o przebiegu uczenia się. Są propozycje by nacobezu podawać uczniom do zeszytu! W sposób prosty i zrozumiały by uczeń czy rodzic, który pomaga swojemu dziecku wiedział czego ma się nauczyć za tydzień czy za miesiąc. Inny sposób to zapisywanie nacobezu na tablicy po podaniu tematu i celu lekcji. Na początku roku szkolnego umawiamy się z uczniami według jakich zasad będziemy pracować. Nie muszą to być szczegółowe wytyczne zapisane na kilkuset stronach papieru. Mogą to być cele ogólne - stałe stosowane przy każdej lekcji.w opinii specjalistów ocenianie kształtujące powinno nie tyle całkowicie zastąpić, co raczej uzupełnić aktualnie funkcjonujące ocenianie sumujące, charakteryzuje się ono centralną rolą oceny szkolnej, wyrażonej w skali liczbowej, literowej lub podobnej 78% uczniów naszej szkoły w uważa, że znają cele zajęć, że te cele są dla nich zrozumiałe. Uczniowie twierdzą,że zapoznajemy ich z kryteriami oceniania, wskazujemy jakie umiejętności i wiadomości będą sprawdzane na kolejnych lekcjach, na spradzianie. Omawiamy, w jakim celu, po co przyswajamy daną wiedzę wskazując na korelacje między przedmiotowe. Jednak ok.22% uczniów nie wie czego ma się nauczyć, co jest ważne i przydatne, co będzie sprawdzane przez nauczyciela. Dlatego należy pomóc uczniom w zdobyciu wiedzy, zmotywować ucznia do nauki poprzez wskazanie mu możliwości dalszego rozwoju. WNIOSKI: Stosować ocenianie kształtujące na każdej lekcji; Zadbać by każdy uczeń wiedział jakie są kryteria oceniania na danym przedmiocie; Na początku lekcji przedstawić cele zajęć językiem zrozumiałym dla ucznia, podkreślić czego będzie uczył się na lekcji, co będzie musiał z lekcji zapamietać, co będzie potrzebne i ważne do dalszej nauki; Kryteria sukcesu naciobezu należy podawać do każdej lekcji, sprawdzianu, pracy domowej; Dla uczniów z dysfunkcjami należy stosować wskazówki zawarte w opinii z poradni PP; Sprawdzać czy uczniowie zrozumieli jakie są cele zajęć; 5

6 Zwracać uwagę na korelacje międzyprzedmiotowe, odwoływać się do tego czego nauczyli się na innych przedmiotach; utrwalać informacje zdobyte, pracować nad konsentacją uczniów,mobilizować do nauki, reagować na brak zaangażowania uczniów podczas lekcji; uczyć uczniów samokontroli i samooceny. 6

7 Wyniki Ankiety 1. Wiem, czego mam nauczyć się na lekcji (znam cele zajęć) wszystkie 35 32,4% większość 50 46,3% na połowie 15 13,8% na mniej niż połowie 6 5,5% na żadnym 2 1,8% 6% 2% wszystkie 14% 32% większość 46% na połowie na mniej niż połowie Na jakich przedmiotach nauczyciele zawsze mówią o celach: j.polski 27 18% j. angielski 13 8,6% matematyka 22 14,6% j. niemiecki 9 6% ekologia 6 4% historia 12 8% w-f 7 4,6% chemia 11 7,3% biologia 9 6% zaj. techniczne 6 4% geografia, edb 6 4% plastyka 4 2,6% fizyka 5 3,3% religia 2 1,3% wos 8 5,3% j. francuski 1 0,6% zaj. artystyczne 1 0,6% informatyka 1 0,6% 7

8 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Na jakich przedmiotach nauczyciele nigdy nie mówią o celach lub robią to rzadko: na żadnych 8 6,7% wych. fizyczne 4 3,3% muzyka 5 4,2% religia 6 5,1% fizyka 9 7,6% matematyka 12 10,1% edb 3 2,5% zaj. techniczne 3 2,5% chemia 6 5,1% geografia 4 3,3% biologia 5 4,2% ekologia 3 2,5% historia 10 8,5% plastyka 1 0,8% wos 10 8,5% j. polski 1 0,8% informatyka 23 19,5% j. francuski 1 0,8% na większości 1 0,8% j. niemiecki 1 0,8% zaj. artystyczne 1 0,8% j. angielski 1 0,8% 8

9 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2. Wiem co mam pamiętać z lekcji, co będzie oceniane: wszystkie 36 29,2% większość 45 36,5% na połowie 31 25,2% na mniej niż połowie 10 8,1% na żadnym 1 0,81% 1% 25% 8% 37% 29% wszystkie większość na połowie na mniej niż połowie na żadnym 9

10 j.polski j.angielski matematyka biologia geografia fizyka j. niemiecki historia chemia w-f ekologia edb muzyka zaj. technicze religia wos informatyka j. francuski Na jakich przedmiotach nauczyciele o tym rozmawiają: j.polski 20 14,9% j.angielski 17 12,7% matematyka 18 13,4% biologia 16 11,9% geografia 11 8,2% fizyka 7 5,2% j. niemiecki 8 5,9% historia 14 10,4% chemia 3 2,2% w-f 3 2,2% ekologia 2 1,49% edb 1 0,7% muzyka 1 0,7% zaj. technicze 2 1,49% religia 2 1,49% wos 7 5,2% informatyka 2 1,49% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 10

11 edb ekologia historia chemia w-f religia fizyka j. niemiecki matematyka j. polski geografia plastyka muzyka wos j. angielski informatyka na żadnych zaj. techniczne Na jakich przedmiotach nauczyciele w ogóle o tym nie rozmawiają: edb 5 7,8% ekologia 4 6,2% historia 7 10,9% chemia 3 4,6% w-f 5 7,8% religia 4 6,2% fizyka 5 7,8% j. niemiecki 4 6,2% matematyka 5 7,8% j. polski 2 3,1% geografia 2 3,1% plastyka 1 1,5% muzyka 2 3,1% wos 5 5% j. angielski 2 3,1% informatyka 3 4,6% na żadnych 2 3,1% zaj. techniczne 1 1,5% j. francuski 1 1,5% biologia 1 1,5% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 11

12 3. Nauczyciele rozmawiają z nami na lekcjach, dlaczego to, o czym się uczymy, jest ważne i przydatne: wszystkie 26 23,8% większość 45 41,2% na połowie 17 15,5% na mniej niż połowie 17 15,5% na żadnym 4 3,6% 4% 15% 16% 24% wszystkie większość na połowie na mniej niż połowie na żadnym 41% Na jakich przedmiotach nauczyciele nie rozmawiają o tym historia 8 9,3% matematyka 14 16,2% j. niemiecki 1 1,1% j. angielski 4 4,6% w-f 4 4,6% j. polski 2 2,3% fizyka 6 6,9% chemia 4 4,6% religia 2 2,3% zaj. techniczne 3 3,4% muzyka 3 3,4% edb 1 1,1% nie wiem 1 1,1% geografia 1 1,1% wos 4 4,6% informatyka 24 27,9% większość 1 1,1% biologia 1 1,1% ekologia 2 2,3% 12

13 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 4. Na lekcjach odwołujemy się do tego, czego nauczyliśmy się na innych przedmiotach wszystkie 19 17,5% większość 30 27,7% na połowie 24 22,2% na mniej niż połowie 24 22,2% na żadnym 11 12,7% 12% 17% 22% 27% wszystkie większość na połowie na mniej niż połowie na żadnym 22% 13

14 Na jakich przedmiotach przypominaliście sobie wiadomości z innych: j. angielski 13 9,9% fizyka 24 18,3% biologia 9 6,8% j. niemiecki 5 3,8% chemia 19 14,5% ekologia 4 3% edb 3 2,2% j. polski 13 9,9% geografia 7 5,3% matematyka 14 10,6% historia 9 6,8% wos 4 3% zaj. techniczne 2 1,5% j. francuski 1 0,7% zaj. artystyczne 1 0,7% na każdej 1 0,7% na żadnej 1 0,7% muzyka 1 0,7% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 14

15 5. na koniec lekcji zawsze wiem, co już umiem, a czego muszę się jeszcze nauczyć: wszystkie 31 29,8% większość 35 33,6% na połowie 18 17,3% na mniej niż połowie 16 15,3% na żadnym 4 3,8% 4% 17% 15% 30% wszystkie większość na połowie na mniej niż połowie na żadnym 34% Na jakich przedmiotach nie wiesz: chemia 7 9,3% fizyka 6 8% matematyka 11 14,6% j. polski 6 8% geografia 5 6,6% historia 9 12% edb 2 2,6% ekologia 2 2,6% biologia 2 2,6% j. niemiecki 5 6,6% muzyka 1 1,3% plastyka 1 1,3% w-f 1 1,3% j. francuski 1 1,3% j. angielski 4 5,3% wos 9 12% na żadnym 2 2,6% informatyka 1 1,3% 15

16 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Ewaluacja wewnętrzna raport. Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji w składzie: Grażyna Dudka, Iwona Kowalik, Justyna Wasiłek

Bardziej szczegółowo

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że:

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że: Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w roku szkolnym 14/15 cz. I i cz. II 1.Przedmiot ewaluacji: Działania związane

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015. Badanie uczniów Ocenianie kształtujące

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015. Badanie uczniów Ocenianie kształtujące EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015 Badanie uczniów Ocenianie kształtujące Język polski 4a 18 ankiet nigdy rzadko czasami często bardzo często 1.Atmosfera na lekcjach sprzyja uczeniu się 1 7 9 2.Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rafał Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV, V, VI - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Przedmiotowy system oceniania: informatyka

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRODACH EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA Ankieta dla ucznia I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE /ILOŚCIOWE/ - WYNIKI ANKIET Spośród 35 uczniów kl. IV-VI, ankietę wypełniło 27 osób (77%). 1.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN LEKCJI I SEMESTR 2015/2016

PLAN LEKCJI I SEMESTR 2015/2016 PLAN LEKCJI I SEMESTR 20/2016 KLASA I A 8 00-8 45 j. polski 10 j. polski 10 geografia 28 religia 10 j. polski 10 8 55-9 40 matematyka 9 j. niemiecki / 9 50-10 35 j. niemiecki / 14 4 / fizyka 25 z. / 10

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące ( OK ) częste ocenianie ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału. Dla rodziców jest to dawanie informacji zwrotnej z czym uczeń daje sobie radę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Obszar badania:

RAPORT z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Obszar badania: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach RAPORT z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co sprzyja uczeniu się? DEFINICJE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE TO PRZEKAZYWANIE UCZNIOWI INFORMACJI W TAKI SPOSÓB, KTÓRY POMAGA MU SIĘ UCZYĆ.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Klasa 0: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach

Klasa 0: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach Klasa 0: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach godz. lekcyjne 1. 8 00-8 45 ½ zajęcia ½ zajęcia - - - 2. 8 55-9 40 ½ rel./½ zaj. zajęcia zajęcia/wf zajęcia zajęcia 3. 9 50 10 35 zajęcia

Bardziej szczegółowo

2. OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE:

2. OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 1. CELE OCENIANIA Zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. Motywowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl. I, II i III gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl. I, II i III gimnazjum. Zespół Szkół w Trzęsówce Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl. I, II i III gimnazjum. Opracowanie Ewelina Pięta I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1.Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI Opracowała: mgr Anna Kozłowska 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIATEK

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIATEK Klasa I a wychowawca mgr Genowefa Lajsner 8.40 9.25 J.POLSK MATEMATYKA W F GODZINA WYCHOWAWCZA HISTORIA 9.35 10.20 BIOLOGIA RELIGIA J.ANGIELSKI RELIGIA MATEMATYKA 10.30 11.15 W F J. NIEMIECKI ZAJ. TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2 Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS mgr Paulina Mroczek, rok szkolny 2016/2017 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 ZSzP W CIEMNEM 1. Zasady ogólne: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć 1 40 Definicja Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by

Bardziej szczegółowo

KLASA IA g. KLASA IB g

KLASA IA g. KLASA IB g TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE KLASA IA g 8.00-8.45 WDŻWR 01 W-f Matematyka 5 Muzyka 13 Matematyka 2 8.55-9.40 Matematyka 2 Historia 3 Zajęcia techniczne

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia klasy I- III

Ankieta dla ucznia klasy I- III Ankieta dla ucznia klasy I- III 1. Uważam, że jestem dobry w matematyce zdecydowanie się zgadzam 46% raczej się zgadzam 18% raczej się nie zgadzam 30% zdecydowanie się nie zgadzam 6% 2. Jak często w czasie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie. kształtujące

Ocenianie. kształtujące Ocenianie kształtujące Ocenianie tradycyjne /sumujące/ Nastawione na wskazywanie uczniowi popełnionych przez niego błędów w myśl zasady: Człowiek uczy się na błędach Ocenianie tradycyjne Ocenianie to jedna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA 1. Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: kształtowanie pojęć matematycznych- sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych, kształtowanie języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z GEOGRAFII obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Zasady Oceniania z GEOGRAFII obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania z GEOGRAFII obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowy system ocenienia z geografii jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK KLASA I A 8 OO - 8 45 PLASTYKA INF/ POLSKI WDŻ 8 55-9 40 POLSKI MATEMATYKA /INF RELIGIA POLSKI 9 50-10 35 HISTORIA POLSKI WF ANGIELSKI MATEMATYKA 10 45-11 30 MATEMATYKA HISTORIA CHEMIA BIOLOGIA FIZYKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASY 4-5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASY 4-5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASY 4-5 I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PSO 1. Ocenianie w matematyce powinno wskazywać, jakie wiadomości i umiejętności są najważniejsze dla uczniów w procesie uczenia

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla klas IV-VI Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

PLAN LEKCJI KLASY 1A (wych. p. Małgorzata Krysa) r. szk. 2015/2016 LEKCJA GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

PLAN LEKCJI KLASY 1A (wych. p. Małgorzata Krysa) r. szk. 2015/2016 LEKCJA GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 2015/2016 Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin, tel. (81) 749 06 94, fax (81) 749 06 95, poczta@glublin.eu, www.gimnazjumlublin.pl PLAN LEKCJI KLASY 1A

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół

Bardziej szczegółowo

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum.

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. 1. Formułowanie wymagań i dobór kryteriów: - celem ewaluacji wiedzy z historii jest ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa I. Metody sprawdzania osiągnięć Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace pisemne: Rodzaj pracy pisemnej: Zakres materiału

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z techniki kl. V Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania i wymagania na poszczególne stopnie szkolne.

Przedmiotowy system oceniania z techniki kl. V Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania i wymagania na poszczególne stopnie szkolne. Przedmiotowy system oceniania z techniki kl. V Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania i wymagania na poszczególne stopnie szkolne. Nauczyciel w swojej pracy: uwzględnia potrzeby i zainteresowania ucznia;

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna. SESJA I/5 Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna. SESJA I/5 Strategie dobrego nauczania SESJA I/5 Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJACEGO Zeszyt.. 1 1. Cele prezentacji: Zapoznanie uczestników ze strategiami OK. Zademonstrowanie technik OK.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe (2015/2016) dla klas IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe (2015/2016) dla klas IV - VI Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe (2015/2016) dla klas IV - VI Nauczyciel: mgr Wojciech Nita I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki odbywa się według programu Matematyka z plusem - GWO. I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ Obszar ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Bydgoszcz 1września 2016r EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. I Sposoby informowania o przedmiotowych zasadach oceniania. 1.Informacje na temat PZO

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Co uczniowie myślą na temat szkoły

Wyniki ankiety Co uczniowie myślą na temat szkoły Wyniki ankiety Co uczniowie myślą na temat szkoły Ankietę Co uczniowie myślą na temat szkoły wypełniły następujące klasy: I a (z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki i informatyki), I b (z rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie Kształtujące Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO 1. Ponieważ celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO 1. Ponieważ celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM 1. Procedury osiągania celów Podstawową formą organizacyjną nauczania matematyki w szkole jest lekcja.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY. Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY. Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska 2 1. Zasady oceniania są zgodne ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie: Statutu Gimnazjum nr 1 oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Sulechów, 18.11.2013 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ( np. innowacja,

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki opracowany przez: Jadwigę Murawiecką nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chodowie

Konspekt lekcji matematyki opracowany przez: Jadwigę Murawiecką nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chodowie Konspekt lekcji matematyki opracowany przez: Jadwigę Murawiecką nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chodowie Temat: Obliczanie procentu danej liczby z wykorzystaniem sytuacji praktycznych. Klasa VI szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I w roku szkolnym 205/206 Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został w oparciu o:. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO 1 Cele prezentacji Zachęcenie do stosowania oceniania kształtującego w pracy z uczniami Zapoznanie uczestników ze strategiami OK Zademonstrowanie technik strategii OK

Bardziej szczegółowo

Słów kilka o ocenianiu kształtującym.

Słów kilka o ocenianiu kształtującym. Słów kilka o ocenianiu kształtującym. Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia, w trakcie nauczania, informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA- Klasa IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA- Klasa IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA- Klasa IV - VI ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Nauczyciel Marzena Chojnacka Zawiera: 1. Kontrakt z uczniem 2. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PO II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie III. Sposoby sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN LEKCJI Gimnazjum

PLAN LEKCJI Gimnazjum PLAN LEKCJI Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym ROK SZKOLNY 2015/2016 obowiązuje od 8 lutego 2016 r. PONIEDZIAŁEK L 07 1. 8.00 8.45 J. polski 026 Informatyka I/zaj. dod. /110 W. f. s/b 2. 8.55 9.40 Religia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny: a) informacja ustna przekazana uczniowi przez nauczyciela w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące jest motywujące!?

Ocenianie kształtujące jest motywujące!? Ocenianie kształtujące jest motywujące!? ABC strategi oceniania kształtującego Ppt została przygotowana na bazie wiedzy propagowanej przez CEO Cele warsztatów Zapoznanie uczestników ze strategiami OK.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych dla klas 4 6 Szkoły Podstawowej nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach opracowany w oparciu o: - podstawę

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/2016 - wyniki Szkoła przygląda się jakości swojej pracy, monitoruje ją, przeprowadza ewaluację wewnętrzną. Ma to na celu pozyskanie informacji na temat jakości

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI

ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu muzyka: Przy ustalaniu oceny bierze się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII Imię i nazwisko nauczycieli: Anna Tendziagolska, Anita Dybalska-Grzyl, Dorota Nowakowska Zgodnie z ramowym planem nauczania realizowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1. bieżące, okresowe,

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 12/1A tel. 29 742 95 65 tel/fax 29 742 50 05 cdntwpwyszkow@wp.pl www.twpwyszkow.pl SCENARIUSZ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA M A T E M A T Y K A

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA M A T E M A T Y K A 1.Ocenianie ucznia obejmuje ocenę jego - wiadomości, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA M A T E M A T Y K A - umiejętności ich wykorzystania do rozwiązywania problemów matematycznych i praktycznych, - stosowania

Bardziej szczegółowo

Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka

Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GIMNAZJUM. Przedmiotowy System Oceniania. Jarosław Olejnik. Przygotował:

INFORMATYKA GIMNAZJUM. Przedmiotowy System Oceniania. Jarosław Olejnik. Przygotował: INFORMATYKA GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania Przygotował: Jarosław Olejnik Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia

Bardziej szczegółowo