Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011"

Transkrypt

1 49 lat 1

2 2

3 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 tel , tel./fax Data rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Numer KRS: REGON: NIP: Cele: Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Koło w Warszawie to organizacja wywodząca się z powstałego w 1963 roku Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Głównym TPD. W styczniu 1991 r. wszystkie koła terenowe jak również i Koło Warszawskie wystąpiły ze struktur TPD tworząc własną organizację pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło Warszawskie przystąpiło do struktur Stowarzyszenia 24 lutego 1991 roku. Następnie uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w sądzie jako Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Od 24 stycznia 2007 r. zostało zarejestrowane jako Organizacja Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W roku sprawozdawczym Zarząd Koła w Warszawie działał w składzie: 1. Marciniak Krzysztof - Przewodniczący Zarządu 2. Psiurska Danuta - Wiceprzewodnicząca Zarządu 3. Paluch Katarzyna - Sekretarz Zarządu 4. Syller Stanisława - Skarbnik Zarządu 5. Gozdan Maria - Członek Zarządu 6. Kaczmarek Danuta - Członek Zarządu 7. Mirosław Zbigniew - Członek Zarządu 8. Pągowska Zofia - Członek Zarządu 9. Witwicka Kilar Grażyna - Członek Zarządu Obecnie Koło zrzesza 750 członków zapisanych na podstawie złożonej deklaracji, a ilość świadomych członków działających zgodnie ze statutem systematycznie maleje. Wynika to z faktu, iż niektórzy są jedynie klientami naszych działań. Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011roku. 3

4 I. Funkcjonowanie stałych ośrodków rehabilitacyjnych II. Nowe projekty III. Korzystanie ze środków europejskich IV. Pozostała działalność statutowa V. Biuro Obsługi Placówek Warszawskiego Koła PSOUU I. Funkcjonowanie stałych ośrodków rehabilitacyjnych Informacja o liczbie uczestników i zatrudnionych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych w 2011 roku przez Warszawskie Koło PSOUU Lp. Rodzaj placówki Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy 4. Ośrodek Dzienny 5. Dom Rodzinny Zespół Rehabilitacyjny Mieszkanie Treningowe Adres do korespondencji ul. Wrzeciono 10c ul. Krasińskiego 38c ul. Hoża 27 ul. Grochowska 259a ul. Walecznych 25 m 10 ul. Mysłowicka 12 ul. Elektoralna 12/14 ul. Oszmiańska 10/3 telefon/fax. Tel./fax tel./fax Tel./fax Tel./fax Tel./fax Liczba korzystających 4 Ilość zatrudnionych pracowników ogółem Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty Ilość zatrudnionych pracowników w ramach umów cywilno-prawnych Ilość zatrudnionych pracowników w ramach działalności gospodarczej , , Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, obejmował w ubiegłym roku systematyczną, kompleksową edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzież z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z wadami sprzężonymi z niepełnosprawnością oraz deficytami neurologicznymi. W Ośrodku prowadzone były: - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma realizacji przez głęboko niepełnosprawne dzieci obowiązku szkolnego 43 uczniów, - zajęcia uzupełniające stymulujące rozwój 24 uczestników - zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 20 dzieci - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzona w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Ośrodka Rehabilitacyjnego i kontraktu z NFZ 172 pacjentów Głównym zadaniem podejmowanych w Ośrodku zabiegów było spowodowanie lepszego funkcjonowania dzieci i zapewnienie im szerszego udziału w życiu ich najbliższego otoczenia. Przez cały rok placówka zajmowała się również wspieraniem rodzin, udzielała szeroko pojętej pomocy psychologicznej, rzeczowej i prawnej.

5 Ośrodek współpracował z organizacjami pozarządowymi oraz organami samorządu terytorialnego. W ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzone były zajęcia, usprawniające różne sfery aktywności: - muzykoterapia kształtująca u dzieci świadomość muzyczną, - zajęcia logopedyczne wykorzystujące pozawerbalne formy komunikacji, - usprawnianie małej motoryki ze szczególnym naciskiem na zabawy manipulacyjne, - usprawnianie dużej motoryki z ćwiczeniami Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne umożliwiającymi bezpieczne poznawanie przestrzeni i bezpośredni kontakt z nauczycielem, - rozwijanie zainteresowania otoczeniem kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim, - elementy z zakresu integracji sensorycznej stymulującej układ przedsionkowy, słuchowy, proprioceptywny i wzrokowy. Głównym celem zajęć dodatkowych było rozwijanie autonomii ucznia, jego socjalizacja oraz wyposażenie w maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb. Młodzież uczyła się: - radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, - kształtowała umiejętności radzenia sobie w zespole, - rozwijała umiejętności korzystania z instytucji i placówek samoobsługowych, - brała udział w zawodach sportowych i turystycznych. Warsztaty terapeutyczne zorganizowane podczas zajęć: - wizyta grupy teatralnej Studnia O Bajki różnych narodów, - zajęcia z wiedzy o społeczeństwie małe wybory samorządowe, - realizacja projektu metaloplastyka, kręgielnia, salon gier, - kultura świata muzyka alternatywna, - zajęcia kulinarne - ABC kuchni świata, - wizyta w biurze podróży- tworzenie folderu wycieczkowego, - spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu ABC zdrowia, Pion rehabilitacji prowadził: - kinezyterapię kształtującą korzystne nawyki ruchowe, wzmacniającą mięśnie posturalne, wprowadzającą korekcję i kompensację niedoborów ruchowych, - system ćwiczeń ciężarkowo bloczkowych UGUL, - ćwiczenia indywidualne i grupowe. W ramach fizjoterapii: - prowadzono masaż w urządzeniu do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych oraz w wannie do masażu podwodnego (hydroterapia), - zabiegi laserowe dodatnio wpływające na gojenie ran, zadrapań i odleżyn, - odbywały się również indywidualne zajęcia logopedyczne, z zakresu integracji sensorycznej oraz terapii pedagogicznej. Wszyscy nasi nauczyciele i fizjoterapeuci brali czynny udział w działaniach mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań modyfikujących znane już sposoby pracy. Uczestniczyli w: - warsztatach dotyczących sposobów konstruowania arkusza obserwacji, - szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dysfagii, - warsztatach dotyczących pogłębiania umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie np.: terapii ręki, 5

6 - warsztaty dotyczące alternatywnych technik komunikacji, - warsztatach pogłębiających wiedzę z zakresu asertywnego podejścia do rodzica, pacjenta podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Uczestniczyli także w tygodniowych wyjazdach do Francji, Austrii i Niemiec zorganizowanym przez Unię Europejskich Federalistów, podczas którego zapoznali się z systemem oświaty i szkolnictwa specjalnego na terenie tych krajów. Placówka zadbała również o to, aby każde dziecko, które może już rozpocząć naukę szkolną otrzymało pełną, rzetelnie przygotowaną dokumentację pozwalającą na lepszy start naszego wychowanka w nowym środowisku. Warszawskie Koło wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej rozpoczęło w OREW, realizację projektu pt: Dobre praktyki-dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt, którego trwanie jest przewidziane na cztery najbliższe lata polega na organizowaniu, planowaniu, koordynowaniu działań merytorycznych dotyczących przebiegu praktyk studenckich. W trakcie trwania projektu objęto konsultacjami, grupy lub indywidualnych studentów kształcących się na I lub II roku studiów i starając się przybliżyć im zadania związane z pracą zawodową pedagoga specjalnego. Prowadzony jest systematyczny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem punktów dobrych praktyk w OREW. Rozwiązywane są także bieżące problemy merytoryczne nauczycieli realizujących zadania Projektu. Osoby, które zaangażowały się w działalność projektową obowiązuje pełna dokumentacja potwierdzająca wykonanie zadań związanych z projektem oraz rozliczanie się z uczelnianym biurem praktyk. 2. Środowiskowy Dom Samopomocy - ul. Hoża 27 Rok utworzenia OREW rok 2000 (od 1992 r. do 2000 r. funkcjonował jako Ośrodek Terapii Dziecięcej). Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul Hożej 27 lok 11 c, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach Przeznaczony jest dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W roku 2011 do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczało od 22 do 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku lata z terenu całej Warszawy. Niejednakowa ilość osób w ŚDS uzależniona była od ilości wydanych przez OPS Śródmieście formalnych decyzji (skierowań). 1. Oferta placówki Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji społecznej w trybie dziennym na terenie ośrodka i poza nim: Treningi usprawniające, manualnie i społecznie w ramach działających pracowni terapeutycznych: - w pracowni kulinarnej pomoc w przygotowaniu prostych posiłków, samodzielne wykonywanie prostych posiłków, przygotowanie gorących napojów, obsługa sprzętu gospodarstwa domowego (zmywarka, toster, mikser, mikrofalówka, odkurzacz, lodówka itp.), nauka zmywania naczyń i wykonywania prostych czynności kuchennych, jak również nakrywanie stołu przed posiłkiem, nauka właściwego używania sztućców, - w pracowni plastycznej stosując różnorodne techniki wykonywano prace plastyczne. - w pracowni dziewiarskiej prowadzono treningi: szycia, haftu, szydełkowania, szycia na maszynie, wyszywania z użyciem koralików i innych technik dziewiarskich. 6

7 - w pracowni fotograficznej, poprzez samodzielne wykonywanie zdjęć techniką cyfrową w pomieszczeniach i plenerze, utworzono fotografię reporterską (foto-relacje z życia ośrodka i imprez), zastosowano prostą obróbkę cyfrową i wydruk fotografii, - w pracowni stolarskiej wykonywano prace w drewnie, w metalu, używając również mozaiki ceramicznej. Wykonywano proste drewniane zabawki i naprawiano meble. - Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone na sali gimnastycznej mają na celu poprawę ogólnej sprawności fizycznej. Rehabilitacja społeczna realizowana min. poprzez wyjścia do muzeów, kina, teatru, udział w spotkaniach poza ośrodkiem. Wyjścia do sklepu, spacery tematyczne, udział w szkoleniach dotyczących zatrudnienia. Prowadzono zajęcia z muzykoterapii, wprowadzając elementy zajęć teatralnych na bazie teatru lalkowego. 2. Informacje o uczestnikach Do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2011, uczęszczało 25 uczestników (11 kobiet i 14 mężczyzn) z terenu Śródmieścia 14 osób, oraz 11 osób z: Mokotowa, Woli, Wawra, Białołęki, Targówka. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 24 do 62 lat o niskim statusie materialnym. 3. Rezultaty jakie osiągane są przy stałej rehabilitacji w placówce: - utrzymanie dobrej sprawności psychofizycznej większości uczestników, - wzrost frekwencji uczestników na zajęciach, - wzrost poczucia bezpieczeństwa i poziomu identyfikacji uczestników oraz ich opiekunów z ośrodkiem, - udział wybranych uczestników w projekcie wsparcia zawodowego, - udział wybranych uczestników w projekcie mieszkania treningowego, - wsparcie merytoryczne rodzin uczestników, - poprawa samodzielności uczestników w zakresie samodzielnego poruszania się komunikacją miejską, - zmiana sposobu spędzania wolnego czasu na bardziej aktywny, - poprawa poziomu higieny uczestników, - ogólna poprawa samodzielności i samoobsługi uczestników, - poprawa samooceny osób poddanych terapii, - ogólna poprawa funkcjonowania w grupie. 4. Współpraca z innymi podmiotami - Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Śródmieście. - Szkoła Podstawowa nr 203 organizacja festynu integracyjnego, użyczanie sali gimnastycznej i boiska na potrzeby uczestników ŚDS. - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Grochowskiej, wspólne imprezy integracyjne. - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej. - Dom Dziennego Pobytu Pod Sosnami. - Fundacja Revita Dom Rodzinny w Śródborowie. 5. Personel placówki: Pięć osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin (umowy o pracę). 2 osoby legitymują się wykształceniem wyższym i kilkunastoletnim stażem zawodowym, 3 osoby z 2-letnim wykształceniem pomaturalnym z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Rok założenia środowiskowego domu samopomocy r. 7

8 3. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grochowska 259a Zakres działań placówki Program rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowany w placówce jest nastawiony na wyposażenie jego odbiorców w takie umiejętności i sprawności, które ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie. Z oferty placówki w pierwszym półroczu skorzystało 44 uczestników, a w drugim 42 osób. W ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego prowadzona była rehabilitacja fizyczna, psychiczna i społeczna, reintegracja osób oraz terapia zajęciowa. Osoby niepełnosprawne poddane były intensywnej rehabilitacji fizycznej (gimnastyka indywidualna, grupowa), społecznej i psychicznej oraz terapii zajęciowej. 7 osób uczestniczyło w szkoleniach i warsztatach aktywizacji zawodowej w ramach programu Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. 14 osób uczestniczyło w treningu spędzania wolnego czasu, który miał na celu reintegrację społeczną, 8 osób uczestniczyło w programie mieszkania treningowego, a 34 uczestników systematycznie korzysta z konsultacji specjalistycznych u psychiatry i neurologa. Program rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy znacząco wpływa na zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozwala na reintegracje społeczną oraz poprawę kondycji fizycznej. Poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych pozwala na utrzymanie równowagi emocjonalnej oraz dobrostanu psychicznego. Dodatkowo osoby niepełnosprawne intelektualnie mają możliwość rozwijania zainteresowań w zakresie sztuki i kultury. Założenia programowe rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy w rozliczeniu rocznym osiągamy poprzez realizację wytyczonych zadań rocznych, które dają jaśniejszy obraz pracy Środowiskowego Domu Samopomocy. Charakterystyka uczestników Wiek Płeć Razem kobiety Mężczyźni i więcej Razem Uczestnicy ŚDS, to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (1), umiarkowanym (28), znacznym (12) i głębokim (1). 24 osoby wychowują się w rodzinach pełnych, 15 osób posiada jednego rodzica - w większości przypadków jedno z rodziców nie żyje, 3 osoby to całkowite sieroty. 32 uczestników mieszka na terenie Pragi Południe, pozostali na Mokotowie, Woli, w Śródmieściu i Rembertowie. Wszyscy podopieczni mają przyznane renty z tytułu niepełnosprawności intelektualnej. Zakres realizowanych szczegółowo zadań Cele pracy Środowiskowego Domu Samopomocy są odpowiedzią na wymagania, które stawia życie w normalnym społeczeństwie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Odnalezienie się w rzeczywistości społecznej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie nie jest łatwe zarówno dla nich samych, jak i ich rodzin. Program rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowany w placówce jest nastawiony na wyposażenie jego odbiorców w takie umiejętności i sprawności, które ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie. 8

9 Cele Środowiskowego Domu Samopomocy są szczegółowo nakreślone przez Warszawskie Koło PSOUU, realizowane systematycznie powodują pewne zauważalne zmiany w sferach: intelektualnej, emocjonalnej i społecznej oraz utrzymują naszych podopiecznych w odpowiedniej formie fizycznej i psychicznej. Zadania realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy to: - reintegracja społeczna wycieczki: muzea, galerie, kino, teatr, kawiarnie, cykl wycieczek po Warszawie, udział w imprezach integracyjnych oraz trening spędzania wolnego czasu, - aktywizacja zawodowa udział podopiecznych w warsztatach i szkoleniach zawodowych w ramach programów aktywizacji zawodowej, - kształtowanie postaw i zachowań społecznie akceptowanych trening właściwego zachowania, wycieczki, wizyty w miejscach publicznych kinach, wystawach, teatrach, wizyty gości, wdrażanie zasad korzystania z komunikacji masowej, wycieczki w miejsca pamięci narodowej, - kształtowanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, - budowanie relacji międzyludzkich zgodnie z zasadą poszanowania godności i praw człowieka, - zachowanie równowagi emocjonalnej i dobrostanu psychicznego poprzez indywidualne konsultacje specjalistyczne, - stymulacja i integracja zmysłowa - terapia w poszczególnych pracowniach: ceramicznej, plastycznej, stolarskiej, informatycznej, technik różnych, muzykoterapia 2 razy w tygodniu, - podtrzymywanie i rozwijanie aktywności i kondycji fizycznej oraz wyrównywanie deficytów motorycznych poprzez rehabilitację ruchową - gimnastyka korekcyjna, aerobik, codzienna gimnastyka poranna (ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym),gry i zabawy zespołowe, spacery, wycieczki po mieście i poza miasto, - rozwijanie uzdolnień artystycznych i stwarzanie warunków ekspresji artystycznej warsztaty bębniarskie, muzykoterapia, warsztaty w Domu Spotkań z Historią, praca w pracowniach, gdzie uczestnicy mają możliwość znalezienia własnego sposobu wyrażania siebie i swego ja poprzez sztukę, udział w konkursach plastycznych i komputerowych, - trening samodzielności i zaradności życiowej poprzez trening umiejętności praktycznych (sprzątanie, pranie, prasowanie, robienie zakupów, wizyty w różnych instytucjach: urząd gminy, galerie, muzea), przyrządzanie posiłków, obsługa urządzeń technicznych, audiowizualnych i sprzętu gospodarstwa domowego, udział w programie mieszkalnictwa chronionego, - rozwijanie potencjalnych zainteresowań uczestników w dziedzinie sztuki użytkowej poprzez zajęcia w pracowniach: ceramicznej, stolarskiej, plastycznej, szwalniczej, udział w kiermaszach i aukcji świątecznych, - poznawanie szerszego środowiska społecznego i kształtowanie umiejętności radzenia sobie w środowisku lokalnym poprzez robienie zakupów, wycieczki, wystawy, korzystanie z komunikacji miejskiej, wizyty w różnych instytucjach, spotkania integracyjne; - uczestnictwo w krajoznawstwie i turystyce, kształtowanie postaw proekologicznych wycieczki po mieście (najciekawsze miejsca w stolicy) i poza miasto (wycieczki 3-dniowe: Wieliczka, Kraków oraz Góry Świętokrzyskie, wycieczka 5-dniowa: Zakopane i okolice). Przewidywane efekty realizacji programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego Program wspierająco-rehabilitacyjny realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy w znaczący sposób wpłynie na: poprawę i utrzymanie właściwej kondycji psychofizycznej dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i przydatności społecznej, zwiększenie niezależności i samodzielności życiowej, zwiększenie zaradności życiowej, wzrost kompetencji społecznych uczestników, 9

10 aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, kształtowanie właściwego wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie w społeczeństwie, wsparcie merytoryczne rodzin uczestników (konsultacje lekarzy specjalistów w ŚDS), zacieśnienie współpracy instytucjami lokalnymi instytucjami publicznymi, umocnienie istniejących i nawiązanie nowych kontaktów z placówkami świadczącymi usługi na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez współpracę przy projektach i imprezach okazjonalnych, zacieśnienie współpracy z instytucjami lokalnymi i instytucjami publicznymi, wzrost kompetencji zawodowych kadry (szkolenia). Inne inicjatywy W minionym roku we współpracy z firmą Simens zorganizowano dwie, 3-dniowe wycieczki. Pierwsza grupa zwiedzała Kraków i Wieliczkę, druga Góry Świętokrzyskie. Poza tym w wycieczkach uczestniczyli wolontariusze z firmy Simens mając możliwość po raz pierwszy poznania i wejścia w relacje z osobami niepełnosprawnymi. Wzajemna współpraca była dla obu stron bardzo pozytywnym doświadczeniem, które w przyszłości może zaowocować zorganizowaniem kolejnych wspólnych wyjazdów. Personel terapeutyczny Dziewięć osób pracujących w pełnym wymiarze godzin, zatrudnionych na umowę o pracę. Instruktorzy i terapeuci zajęciowi legitymują kilku i kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Poza tym na umowę zlecenie zatrudnieni są lekarze: neurolog, psychiatra, oraz rehabilitant, 4. Ośrodek Dzienny ul. Walecznych 25 lok Rok utworzenia placówki Ośrodek Dzienny, przy ulicy Walecznych 25/10 jest placówką, której działalność skierowana jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczestnikami Ośrodka są głównie mieszkańcy dzielnicy Praga Południe. W roku 2011 z zajęć korzystało 15 osób. W placówce zatrudnieni są: - kierownik-terapeuta w i 2 terapeutów, w pełnym wymiarze godzin, - muzykoterapeuta i rehabilitant, na umowę-zlecenie, - lekarz neurolog - dyżur 1 raz w miesiącu. W zajęciach prowadzonych w placówce uczestniczyli również wolontariusze. W Ośrodku prowadzone są zajęcia: - terapia zajęciowa w pracowniach: plastycznej, hafciarskiej, kulinarnej, - trening umiejętności praktycznych, - trening spędzania wolnego czasu, - trening kulinarny, - taneczno-ruchowe, - teatralne, - relaksacyjne, - rehabilitacja ruchowa, - muzykoterapia, - gimnastyka z elementami jogi.

11 Raz w miesiącu wszyscy podopieczni uczestniczą w warsztatach plastycznych prowadzonych w Stołecznym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym przy ul. Jezuickiej 4. Prace uczestników Ośrodka były wystawiane na wernisażu. W listopadzie odbyła się wycieczka do Łucznicy gdzie uczestnicy brali udział w zajęciach w pracowni ceramicznej oraz malowaniu bombek na choinkę. Podsumowaniem wyjazdu było ognisko z kiełbaskami i wspólnym śpiewem. Terapeuci realizują zadania określone w przyjętych zasadach pracy placówki i oparte na indywidualnych planach terapeutycznych. W zajęciach z uczestnikami duży nacisk położono na rozwijanie samodzielności społecznej poprzez: - uczenie i utrwalanie umiejętności nawiązywania kontaktów, - funkcjonowania w grupie, - kształtowania równowagi emocjonalnej, - kształtowania umiejętności przestrzegania obowiązujących norm, - uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, - uczestnictwo w zorganizowanych imprezach np. wyjścia do kina, teatru, muzeum, - poznawanie szerszego środowiska lokalnego, W ramach rehabilitacji społecznej: - w sezonie wiosenno letnim zajęcia prowadzone są w ogródku, który znajduje się w sąsiedztwie Ośrodka. Tam uczestnicy wspólnie z terapeutami wykonują prace porządkowe, takie jak: koszenie trawy, grabienie itp. - organizowano również wyjścia do kina Femina i teatru RAMPA, a w karnawale zabawy taneczne. Przyjazna aura sprzyjała wychodzeniu poza teren ośrodka i spacerom po najbliższej okolicy. 5. Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej ul. Mysłowicka Rok utworzenia ośrodka: 1988 r. Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej funkcjonuje od roku i jest całodobową placówką. Zamieszkuje w nim 8 osób (5 kobiet i 3 mężczyzn) ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, pełnych sierot w wieku lata. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tak dużej Rodziny mieszkańcy, oprócz czynności typowo domowych, codziennie uczęszczają do różnych ośrodków wsparcia na terenie Warszawy, 1 osoba pracuje. Po powrocie do Domu wszyscy biorą udział w czynnościach zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie wykonując określone obowiązki i zadania, które mają na celu wyposażenie mieszkańców w umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Istotą kontrolowanego wsparcia jest jego wysoka jakość, niezależnie od miejsca udzielania oraz ukierunkowanie na wspólny cel osiągnięcie przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną autonomii (niezależności, samodzielności, zaradności). W placówce zatrudniona jest 1 osoba na umowę-zlecenie i 4 instruktorów-asystentów na umowę o pracę, w systemie zmianowym, których zadaniem jest wdrażanie czynności takich jak: - przestrzeganie higieny osobistej, - robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, pranie, prasowanie, sprzątanie, obsługa urządzeń technicznych i sprzętu gospodarstwa domowego, W sytuacjach problemowych instruktorzy-asystenci pomagają znaleźć wspólnie, optymalne rozwiązanie promując w ten sposób wzorce zachowań pożądanych społecznie. Dom finansowany był ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz składek.

12 Harmonogram działań okresie I-XII 2011 był następujący: Mieszkańcy przebywali na: - 14-dniowm turnusie w Rowach w miesiącu czerwcu i - 17-dniowym turnusie rehabilitacyjnym w sierpniu w Jaworzynce. Tradycyjnie jak każdego roku mieszkańcy Domu Rodzinnego: - uczestniczyli w Koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, - bawili się na imprezach integracyjno- choinkowych zorganizowanych przez nasze Warszawskie Koło, - zwiedzili Stadion Narodowy, - uczestniczyli i dopingowali swojego kolegę w Mazowieckim Turnieju Bowlingowym, - gościli dwie delegacje z Gruzji, - przebywali na okazach kulinarnych w hotelu Marriot, - uczestniczyli we wspaniałym koncercie zespołu Budka Suflera zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bardziej Kochani jako corocznym Koncercie Marzeń, - Wieczór Sylwestrowy spędzili się na zabawie zorganizowanej przez nasz Stowarzyszenie. Ze względu na wiek mieszkańców i pewne niedomagania zdrowotne zwiększyła się ilość wizyt u lekarzy specjalistów, co także miało wpływ na realizację pewnych działań. Jednak mimo kłopotów zdrowotnych wszyscy mieszkańcy utrzymują dobrą kondycję psychofizyczną mimo dość zaawansowanego wieku (przeciętna 56 lat). Wynikiem takiego stanu jest przede wszystkim czynne uczestnictwo w codziennym funkcjonowaniu Domu. Brak personelu obsługowego: kucharki, sprzątaczki, praczki, zaopatrzeniowca, dozorcy, zmusza mieszkańców do samodzielnego wykonywania czynności, w innych ośrodkach, przypisanych personelowi obsługowemu. Taka forma zamieszkania w Domach Rodzinnych (mieszkaniach chronionych), dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej. 6. ZESPÓŁ REHABILITACYJNY ul. Elektoralna 12/14 W 2011 roku z kompleksowego wsparcia terapeutycznego korzystało 36 osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 24 do 59 lat. We wrześniu 2011 roku do Zespołu przyjęto 1 osobę absolwentkę Zespołu Szkół Specjalnych nr 85. Aktualnie Zespół liczy 36 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej ze sprzężeniami: EPI, MPD, schorzenia metaboliczne. Osoby te mieszkają na terenie Warszawy, w większości przyprowadzane są na zajęcia przez opiekunów, kilkoro dojeżdża samodzielnie. Każdy uczestnik pracuje wg indywidualnego planu przygotowanego przez terapeutów zgodnie z zaleceniami lekarza i psychologa. W zespole rehabilitacyjnym pracuje 21 terapeutów zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia, 1 kierownik psycholog, zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Wszyscy terapeuci są nauczycielami szkoły specjalnej mają wyższe wykształcenie, zdecydowana większość to nauczyciele dyplomowani. Zespół Rehabilitacyjny mieści się na terenie szkoły specjalnej, uczestnicy korzystają ze wszystkich pracowni szkolnych wyposażonych w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach Uczestnicy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami podzieleni są na trzy grupy. Pierwsza grupa to profil rękodzielniczy liczebność 12 osób. Druga grupa to profil przysposabiający do pracy liczebność 12 osób. Trzecia grupa to profil historyczno-obywatelski z elementami wychowania patriotycznego 12 osób. Poza realizacją zadań przewidzianych profilami grup wszyscy uczestnicy utrwalają swoje umiejętności i zdobywają nowe uczestnicząc w zajęciach praktycznych o następującej tematyce: 12

13 - higiena życia codziennego oparta na założeniach ekologicznych (dbałość o zdrowie, higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dobieranie odzieży w zależności od warunków atmosferycznych i okoliczności, zdrowa żywność, segregowanie odpadów, ochrona środowiska, oszczędne korzystanie z energii elektrycznej i wody), - prowadzenie domu (samodzielne dokonywanie zakupów, rozróżnianie nominałów banknotów i monet, posługiwanie się pieniędzmi, przygotowanie posiłków, samodzielne korzystanie ze sprzętu niezbędnego w gospodarstwie domowym, pranie, prasowanie, drobne naprawy) - kształtowanie kompetencji społecznych (samodzielne podpisywanie się, samodzielny dojazd na zajęcia, umiejętność proszenia o pomoc, umiejętność zadawania pytań, korzystanie z numeru alarmowego 112) - muzykoterapia i drama przygotowanie widowisk słowno-muzycznych, - zajęcia rękodzielnicze makrama, szycie, filcowanie wełny, decupage, zajęcia plastyczne, - rehabilitacja ruchowa (wg wskazań lekarza), rekreacja ruchowa i sekcje sportowe (pływanie, koszykówka, tenis stołowy, piłka nożna) - poczucie tożsamości narodowej aktywny udział w drużynie harcerskiej Nieprzetartego Szlaku i poznanie historii Polski, - rozwijanie zainteresowań i indywidualnych zdolności poprzez udział w kołach zainteresowań (zajęcia biblioteczne, muzyczne, sportowe, komputerowe z umiejętnością korzystania z Internetu), - trening umiejętności społecznych i integracja ze środowiskiem szkolnym (pomoc nauczycielom w opiece nad młodszymi uczniami, pełnienie dyżurów opiekuńczych w młodszych klasach, na stołówce szkolnej i w szatni, - integracja ze społecznością lokalną wycieczki, imprezy integracyjne. W 2011 roku uczestnicy brali czynny udział w licznych projektach. Wycieczki: - wycieczka do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną nt. Świat naszych dziadków oglądanie i nazywanie przedmiotów dnia codziennego, które wyszły już z użycia oraz takich, których używa się nadal, poznanie, jak kiedyś powstawały obiekty codziennego użytku, rozumienie potrzeby otaczania się pięknymi przedmiotami, - spacer po Starym Mieście oglądanie zabytkowych kamieniczek i historycznych miejsc, nawiązanie do postaci z warszawskich legend, wykonanie pamiątkowych zdjęć. Wizyta w Domu Czekolady Pod Murzynkiem degustacja różnych smaków czekolady, - wycieczka do Zamku Królewskiego na lekcję muzealną nt. Rycerze i ich świat poznanie życia rycerzy i ich zadań, oglądanie kopii broni rycerskiej i części zbroi w autentycznym gotyckim wnętrzu Piwnicy Książęcej, - wycieczka integracyjna do Kamieńczyka koło Wyszkowa na wspólne zabawy terenowe (zwiad terenowy, bieg po kole), gry i zabawy zespołowe kształtujące sprawność fizyczną, współdziałanie w grupie i zdrową rywalizację, pieczenie kiełbasek na ognisku, - wycieczki do miejsc pamięci narodowej Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik Józefa Piłsudskiego, pomniki poległych w obronie naszej Ojczyzny złożenie hołdu Polakom poprzez zapalenie zniczy, - wycieczka do Muzeum Techniki oglądanie ekspozycji stałych oraz modeli pojazdów z okresu II wojny światowej, wizyta w Planetarium na seansie pt. Co widać na niebie, - wycieczka do Muzeum Archeologicznego na zajęcia muzealne nt. W średniowiecznym skryptorium - poznawanie średniowiecznych kodeksów poznanie podstawowych pojęć związanych ze średniowieczną książką, poznanie kto i w jaki sposób pracował 13

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. typu B liczba miejsc 45

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. typu B liczba miejsc 45 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie ul. Grochowska259a sprawozdanie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Plutonowych 10, 04 404 Warszawa, tel. (22) 673 54 12, fax: (22) 611 99 94 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy

S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym NADZIEJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki samorządów 2012

Dobre praktyki samorządów 2012 Dobre praktyki samorządów 2012 Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych Samorząd równych szans Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Samorząd równych szans Patronat honorowy: Patronat medialny: Dobre

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DANE WG ARKUSZY ORGANIZACJI - STAN NA 31 MARCA 2014 R. SZKÓŁY SPECJALNE W M.ST. ELEKTORALNA 12/14 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 UL.

INFRASTRUKTURA DANE WG ARKUSZY ORGANIZACJI - STAN NA 31 MARCA 2014 R. SZKÓŁY SPECJALNE W M.ST. ELEKTORALNA 12/14 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 UL. Informator Szkoły i placówki specjalne prowadzone przez m. st. Warszawę Rok szkolny 2014/2015 Spis treści: JEDNOSTKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH... 4 NABÓR... 6 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ MARÓZ 2011 Kompendium wiedzy o założeniu i prowadzeniu świetlicy profilaktyczno- wychowawczej. Przygotowane na podstawie dokumentów i dokumentacji świetlicy w Bogdance, prowadzonej przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo