Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet VIP. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet VIP. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet VIP Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z o.o. na rzecz ubezpieczyciela GasanMamo Insurance Ltd (Malta) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z posiadaczami psów i kotów albo na rachunek tych posiadaczy. 2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek. 3. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w umowie ubezpieczenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i stosowne przepisy prawa polskiego. &2. 1. Przez użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: - polisa dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczenia; - suma ubezpieczenia lub gwarancyjna określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela - składka wynagrodzenie należne ubezpieczycielowi za udzieloną ochronę ubezpieczeniową - ubezpieczający osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca niniejszą umowę ubezpieczenia - ubezpieczony posiadacz psa lub kota będący stroną umowy ubezpieczenia lub na rzecz którego zawarto umowę ubezpieczenia - osoba bliska małżonek, wstępni, zstępni, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, synowe, zięciowie, osoby pozostające w konkubinacie - nagłe zachorowanie powstały w sposób nagły stan chorobowy, zagrażający życiu lub zdrowiu zwierzęcia, wymagający natychmiastowej pomocy weterynaryjnej

2 - nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zwierzę doznało uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub poniosło śmierć - niezbędne koszty leczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia zwierzęcia, jakie musiał ponieść ubezpieczony w celu ratowania zdrowia lub życia zwierzęcia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem; za koszty leczenia uważa się koszty: a/ pobytu zwierząt w klinice b/badań c/ leków d/ zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych - padnięcie śmierć zwierzęcia wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku - uśpienie z konieczności uśpienie zwierzęcia będące następstwem nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku gdy lekarz weterynarii stwierdził na piśmie, że: a/ rozpoznana choroba zwierzęcia jest nieuleczalna i istnieje prawdopodobieństwo padnięcia zwierzęcia w najbliższym czasie b/ konieczne było bezzwłoczne skrócenie cierpień zwierzęcia, które uległo wypadkowi - karencja okres odroczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela - pochówek pogrzebanie zwłok zwierzęcia w wyznaczonym do tego miejscu w ciągu 7 dni od dnia śmierci zwierzęcia - koszty hotelowe niezbędne koszty pobytu zwierzęcia w hotelu zwierzęcym w sytuacji nagłej hospitalizacji ubezpieczonego, o ile udowodni, iż jego osoby bliskie nie mogły w tym czasie sprawować pieczy nad zwierzęciem - koszty odwołania wyjazdu koszty poniesione przez ubezpieczającego na wyjazd zagraniczny ( turystyczny, wypoczynkowy, odwiedziny bliskich) który musiał odwołać w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia i koniecznością pozostania w kraju

3 - koszty poszukiwania zwierzęcia koszty poniesione przez ubezpieczonego po uzgodnieniu z ubezpieczycielem powstałe w wyniku poszukiwania,kradzieży bądź zaginięcia zwierzęcia Przedmiot i zakres ubezpieczenia & Z zastrzeżeniem ust 2 przedmiotem ubezpieczenia są: a/ psy i koty w wieku od 6 miesięcy do 7 lat b/ odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez psa lub kota c/ koszty hotelowe d/ koszty odwołania wyjazdu e/ koszty poszukiwania zwierzęcia 2. Ubezpieczeniem mogą być objęte psy i koty w wieku powyżej 7 lat do ukończenia przez nie 12 lat, pod warunkiem, że umowa ubezpieczenia została zawarta przed ukończeniem przez zwierzę 7 lat i jest bez przerw kontynuowana. 3. Warunkiem objęcia zwierzęcia ubezpieczeniem jest posiadanie przez zwierzę oznaczenia umożliwiającego jego identyfikację (chip). Zakresem ubezpieczenia objęte są: 1/ niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia psa lub kota &4. 2/ straty spowodowane padnięciem lub uśpieniem z konieczności 3/ straty związane z koniecznością przekazania zwierzęcia do instytucji hotelowej w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem posiadacza

4 4/straty związane z odwołaniem wyjazdu zagranicznego z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego zwierzęcia 5/ straty związane z kosztami poszukiwania zwierzęcia na skutek zaginięcia lub kradzieży zwierzęcia 6/ odpowiedzialność cywilna posiadacza psa lub kota Sumy ubezpieczenia i udziały własne. 1.Sumy ubezpieczenia wynoszą: - z tytułu kosztów leczenia choroby złotych na jedną jednostkę chorobową - z tytułu kosztów leczenia w razie nieszczęśliwego wypadku złotych - z tytułu strat spowodowanych padnięciem lub uśpieniem z konieczności złotych &5. - z tytułu strat związanych z koniecznością przekazania zwierzęcia do instytucji hotelowej w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem posiadacza złotych - z tytułu strat związanych z kosztami poszukiwania zwierzęcia na skutek zaginięcia lub kradzieży 500 złotych - z tytułu strat związanych z odwołaniem wyjazdu zagranicznego z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego zwierzęcia złotych 2. Suma gwarancyjna z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadacza psa lub kota wynosi złotych &6.

5 Udział własny ubezpieczającego w szkodzie wynosi: a/ z tytułu niezbędnych kosztów leczenia realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - 20 złotych z tytułu każdej jednostki chorobowej b/ z tytułu niezbędnych kosztów leczenia realizowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - 30% poniesionych kosztów c/ z tytułu strat spowodowanych padnięciem lub uśpieniem z konieczności 10% poniesionych kosztów d/ z tytułu strat związanych z koniecznością przekazania zwierzęcia do instytucji hotelowej w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem posiadacza 150 złotych e/ z tytułu strat związanych z odwołaniem wyjazdu zagranicznego z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego zwierzęcia 10% poniesionych strat Wyłączenia odpowiedzialności &7 1. Odpowiedzialności ubezpieczyciela nie są objęte szkody: a/ wyrządzone umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego b/ wyrządzone umyślnie przez osobę bliską ubezpieczonego 2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów powstałych w wyniku : a/ schorzeń istniejących przed zawarciem umowy oraz ich powikłań b/ chorób przekazywanych dziedzicznie c/ chorób genetycznych d/ zachorowań będących skutkiem zaniedbania szczepień ochronnych lub profilaktyki antypasożytniczej e/ operacji plastycznych i zabiegów stomatologicznych, z wyjątkiem operacji i zabiegów stomatologiczny, które są niezbędne dla usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków f/ badań kontrolnych i opieki lekarskiej nie wynikającej z zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku g/ szkód w hodowli prowadzonej dla celów doświadczalnych

6 h/ szkód wywołanych hodowlą niezgodnie z wymogami, wywołanych poprzez niezapewnienie zwierzętom właściwych warunków bytowania, pielęgnacji lub żywienia i/przewożenia zwierząt niezgodnie z obowiązującymi przepisami j/uśmiercania zwierząt w wyniku realizacji obowiązujących przepisów o ochronie zwierząt k/ stanu wyjątkowego, inwazji, działań wojennych, wewnętrznych zamieszek lub aktów terroryzmu l/ szkody w pojazdach mechanicznych 3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również: a/ koszty nie przekraczające 20 złotych na jedną jednostkę chorobową b/ koszty dojazdu lekarza weterynarii do chorego zwierzęcia lub dowozu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej c/ koszty ponoszone poza terytorium Unii Europejskiej d/ zwierzęta pracujące i funkcyjne oraz uczestnicy zawodów sportowych i ekstremalnych 4. Ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej nie są objęte szkody: a/ polegające na uszkodzeniu ciała lub mienia ubezpieczonego, osób bliskich z nim zamieszkujących b/ polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pieniędzy lub innych środków płatniczych, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcjonerskim, dzieł sztuki i rękopisów c/ wynikające z przeniesienia chorób przez zwierzę na inne zwierzęta bądź ludzi d/ wynikające z zajęć zarobkowych e/ które mogą być pokryte z innego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zawarcie umowy ubezpieczenia, początek i koniec odpowiedzialności. &8. 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego przedłożony na formularzu ubezpieczyciela wypełnionym przez lekarza weterynarii i ubezpieczającego.

7 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roczny. Umowa ubezpieczenia odnawia się automatycznie o ile żadna ze stron jej nie wypowie, o ile wiek zwierzęcia w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 12 lat. 3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się: a/ za szkody wynikające z tytułu odpowiedzialności cywilnej od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, b/ za szkody wynikające z nieszczęśliwego wypadku od siódmego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia, c/ za pozostałe szkody trzydziestego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia, d/ karencji nie stosuje się w kolejnej automatycznie odnowionej umowie ubezpieczenia. &9. 1. Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego od opłacenia składki za okres korzystania z ochrony ubezpieczeniowej. 2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą, za zgodą ubezpieczyciela, być przeniesione na nabywcę. 3. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: a/ z upływem okresu ubezpieczenia, o ile któraś ze stron umowy złożyła uprzednio oświadczenie o wypowiedzeniu umowy b/z dniem przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, jeżeli prawa z tytułu umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę c/ z chwilą śmierci zwierzęcia d/ z chwilą osiągnięcia przez zwierzę wieku 12 lat e/ z chwilą złożenia przez ubezpieczyciela oświadczenia o rozwiązaniu umowy w związku z nieopłaceniem należnej składki lub jej raty Składka za ubezpieczenie

8 & Składkę za ubezpieczenie oblicza się według obowiązującej taryfy składek. 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od: - gatunku ( pies albo kot) - wieku zwierzęcia - zastosowanej zwyżki dla niektórych ras 3. Zapłata składki następuje w formie bezgotówkowej. 4. Za dzień płatności uważa się dzień uznania rachunku ubezpieczyciela lub agenta. 5. Składkę można opłacać na wniosek Ubezpieczającego w ratach. 6. W razie nieopłacenia w terminie raty składki Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je ograniczyć. Prawa i obowiązki ubezpieczającego przypadku powstania szkody & Ubezpieczony obowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o szkodzie w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia o niej wiadomości lub zgłoszenia roszczenia przez osobę poszkodowaną. 2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub niedbalstwa obowiązku o którym mowa w ust 1, ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, szczególnie jeżeli naruszenie mogło się przyczynić do zwiększenia szkody lub utrudniło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. 3. W razie zajścia wypadku ubezpieczający i ubezpieczony obowiązani są użyć dostępnych im środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów. 4. Ubezpieczyciel jest obowiązany w granicach sumy ubezpieczenia zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust.3, jeżeli środki te były celowe nawet jeśli okazały się bezskuteczne. 5. Ubezpieczony ma prawo wystąpić za pośrednictwem lekarza weterynarii, posiadającego odpowiednią umowę z ubezpieczycielem, o bezgotówkową realizację leczenia w przypadkach dłuższej i bardziej kosztownej kuracji. Po uzyskaniu zgody ubezpieczyciela realizacja kuracji odbywa się dla

9 ubezpieczonego bezgotówkowo, z wyjątkiem konieczności pokrycia udziału własnego. Ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania & Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia szkody. 2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust.1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania wypłaca się w terminie określonym w ust.1 3. Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania w każdym przypadku następuje na podstawie pisemnych dowodów (dokumentów, rachunków, faktur, historii choroby etc.) przedkładanych przez ubezpieczonego, z zastrzeżeniem prawa weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz zasięgania opinii specjalistów. 4. W przypadku odszkodowania z tytułu kosztów poszukiwania zwierzęcia uwzględnia się tylko udokumentowane koszty uprzednio uzgodnione z ubezpieczycielem 5. Przepisy ust. 1-3 nie dotyczą sytuacji, gdy koszty leczenia na wniosek lekarza weterynarii realizowane są na rachunek ubezpieczyciela. Likwidacja szkody odbywa się pomiędzy ubezpieczycielem a lekarzem weterynarii. Ubezpieczony ma jedynie obowiązek pokryć udział własny. 6. Suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna stanowią górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do każdego ryzyka. Regres ubezpieczeniowy & Z dniem wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania.

10 Jeżeli ubezpieczyciel pokrył jedynie część szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia. 2. Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczający i ubezpieczony obowiązani są zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 4. Zrzeczenie się roszczeń przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę bez zgody ubezpieczyciela znosi odpowiedzialność ubezpieczyciela. Postanowienia końcowe & Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia ma prawo także: - w pierwszej kolejności zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Gasan Mamo Ltd lub osobę działającą w jego imieniu - przedstawić swoją sprawę Rzecznikowi Ubezpieczonych - przestawić swoją sprawę właściwemu organowi nadzoru. Powyższe działania nie ograniczają jego uprawnień wynikających z ust.1 3. Ogólne warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu maja zastosowanie do umów zawieranych od dnia 4 listopada 2013.

PETSUPPORT Pakiet Na Zdrowie

PETSUPPORT Pakiet Na Zdrowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z o.o. na rzecz Ubezpieczyciela GasanMamo Insurance Ltd. na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia psów i kotów. PETSUPPORT Na wakacje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Ogólne Warunki Ubezpieczenia psów i kotów. PETSUPPORT Na wakacje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z o.o. na rzecz Ubezpieczyciela GasanMamo Insurance Ltd. na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2009 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA SKI

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA SKI Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA SKI Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 4 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA str

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Paragrafy 1-25 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Załącznik do uchwały Zarządu nr 38/2005 Odpowiedzialność cywilna Zawodowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej Spis treści Strona Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK) Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI 1 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ...5 01. POSTANOWIENIA OGÓLNE...5 02. DEFINICJE... 5 03. UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA innowacyjni profesjonalni skuteczni Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne

Bardziej szczegółowo

1/7. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/7. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC II 22022 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU Europa S.A. Spis Treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo