Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12"

Transkrypt

1 Gryfice, dnia 26 czerwca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL /12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zapraszamy do złożenia oferty na organizację wyjazdu edukacyjnego uwzględniającego zwiedzanie Fabryki Volkswagen Poznań I. ZAMAWIAJĄCY Starostwo Powiatowe w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, Gryfice tel , fax strona internetowa Zamawiającego: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu edukacyjnego uwzględniającego udział uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zwiedzaniu Fabryki Volkswagen Poznań. Liczba uczestników wyjazdu: 47 osób Czas trwania: 1 dzień Realizator powinien zapewnić: 1. Transport uczestników wyjazdu na trasie Trzebiatów-Gryfice-Poznań-Gryfice-Trzebiatów (autokar klasy LUX, opieka pilota) 2. Wyżywienie dla każdego z uczestników: obiad dwudaniowy 3. Program powiązany z przedmiotem zamówienia uwzględniający co najmniej zwiedzanie Fabryki Volkswagen Poznań 4. Ubezpieczenie NNW na kwotę minimum 10 tysięcy zł III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: r.

2 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA: 1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących wymagań warunkujących udział w postępowaniu: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania b) posiadania wiedzy i doświadczenia: organizacja minimum dwóch przedsięwzięć tego samego typu, o których mowa w niniejszym zapytaniu c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) wykaz usług na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. b) oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU: W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się z: Ewelina Szydlik pod numerem telefonu: wew. 429, adres poczty elektronicznej: VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. Załączona do oferty propozycja Program wyjazdu edukacyjnego Preferowana godzina wyjazdu godz przyjazd do godz VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 1. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego w kopercie opisanej Organizacja wyjazdu edukacyjnego uwzględniającego zwiedzanie Fabryki Volkswagen Poznań Starostwo Powiatowe Biuro projektu, pok. 417 Plac Zwycięstwa Gryfice 2. Oferta może być przesłana także za pośrednictwem poczty na adres 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu, posiadać datę sporządzenia, opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta.

3 VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Cena oferty (brutto) znaczenie 100% Należy uwzględnić ewentualne inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą. IX. SPOSÓB PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone: a) na stronie internetowej Zamawiającego b) zapytanie ofertowe zostało też skierowane do potencjalnych Wykonawców w liczbie co najmniej 3 w formie elektronicznej odpowiednio na adres owy potencjalnego Wykonawcy X. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia r. do godziny O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej w dniu r. do godziny W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowana umowa, której treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny, nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności: - ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, i ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania. XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 1. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania umowy zostaną wskazane w piśmie informującym o wyniku postępowania. 2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 3. Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie Zamawiający po podpisaniu umowy odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy. W tym przypadku datą zawarcia umowy będzie dzień odebrania podpisanej obustronnie umowy przez Wykonawcę (zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks cywilny). 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4 XII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT: 1. Odrzuceniu podlegają oferty, które: a) nie spełniają wymagań merytorycznych niniejszego Zapytania ofertowego. b) są niezgodne z przepisami prawa c) podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa. 2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania. XIII. WYMIENIENIE ZAŁĄCZNIKÓW: Wykaz załączników do Zapytania ofertowego: a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy; b) Załącznik nr 2 Wykaz usług; c) Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; d) Załącznik nr 4 Wzór umowy STAROSTA Kazimierz Sać

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2014/WND-POKL /12 Formularz ofertowy Lp. Wymagane informacje: Informacje podane przez Wykonawcę: 1.. Nazwa Wykonawcy: 2.. Adres pocztowy Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy: 3.. Nr telefonu: 4.. Nr faksu: 5.. Adres REGON: NIP: Dane osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych (imię i nazwisko, adres, nr tel., ) 1. Nawiązując do Zapytania ofertowego składamy/składam 1 ofertę na wykonanie: Organizacja wyjazdu edukacyjnego uwzględniającego udział uczniów w zwiedzaniu Fabryki Volkswagen Poznań za cenę ofertową: Razem cena oferty netto:... zł; Stawka podatku VAT:... % Podatek VAT:... zł; Razem cena oferty brutto:... zł; Słownie złotych (brutto):... 1 Niepotrzebne skreślić

6 2. Oświadczam, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.). 3. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 4. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. 5. W przypadku uzyskania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Propozycja programu wyjazdu..., dnia (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/2014/WND-POKL /12 Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług dotyczących organizacji wyjazdów edukacyjnych na potwierdzenie spełnienia wymagań udziału w postępowaniu L.p. Opis usługi Liczba uczestników Termin realizacji usługi 1 2

8 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Nr 1/2014/WND-POKL / (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) (miejscowość, data) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.). Oświadczam/oświadczamy, że spełniam/spełniamy warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.... (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

9 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Nr 1/2013/WND-POKL /12 WZÓR UMOWY UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Gryficach zapytania ofertowego nr 1/2013/WND-POKL /12 z dnia 06 maja 2014 r. mającego na celu wybór Wykonawcy usługi polegającej na Organizacji wyjazdu edukacyjnego uwzględniającego zwiedzanie Fabryki Volkswagen Poznań w ramach projektu Postaw na swój rozwój zawodowy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zawarto w dniu w Gryficach pomiędzy: Powiatem Gryfickim z siedzibą w Gryficach przy ulicy Plac Zwycięstwa 37, Gryfice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gryfickiego w osobach: 1. Starosta Kazimierz Sać, 2. Wicestarosta Ireneusz Wojciechowicz przy udziale Skarbnika Powiatu Grażyny Obrębskiej Starzec NIP.. REGON.. zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w NIP.. REGON, reprezentowanymi przez., zwaną dalej Wykonawcą umowę o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dla Zamawiającego wyjazd edukacyjny uwzględniający udział uczniów w zwiedzaniu Fabryki Volkswagena Poznań w terminie 2. Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki niżej wymienione świadczenia: 1) transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem na trasie Trzebiatów-Gryfice- Poznań-Gryfice-Trzebiatów, 2) realizację programu zawartego w załączniku nr 2 do umowy,

10 3) bilety wstępu do odwiedzanych/zwiedzanych imprez/miejsc określonych programem wyjazdu, opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe; 4) koszty rezerwacji grupowych, 5) ubezpieczenie uczestników wyjazdu NNW; 6) zapewnienie opieki pilota, 7) zapewnienie uczestnikom wyżywienia. 3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada zezwolenia na organizowanie wycieczek autokarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zleceniobiorca oświadcza, że autokar posiada ważną kartę kwalifikacyjną do przewozu ludzi, jest dopuszczony do ruchu i odpowiada wymaganiom ustawy o transporcie drogowym posiada aktualny przegląd i ubezpieczenie Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: zł brutto (słownie... ) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr., w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu fakturę za realizację wyjazdu w terminie do 14 dni od dnia realizacji. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości określonej w 2 pkt 1. Kara umowna nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, do wysokości poniesionej szkody. 2. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zapłaci karę umowną w wysokości 15% wartości należnej za wyjazd. 3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zapłaci karę umowną w wysokości 15% wartości należnej za wyjazd Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie spowodowane podczas wyjazdu zarówno wśród ich uczestników, jak i osób trzecich. 2. Wykonawca zagwarantuje przez cały okres realizacji umowy maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób.

11 3. Wykonawca zapewni oznakowanie środków transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewni przez cały okres realizacji umowy pojazdy w bardzo dobrym stanie technicznym w tym sprawny system ogrzewania wnętrz Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust Przewiduje się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru. 4. Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 Spory, jakie mogą wyniknąć z tej umowy będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla Zamawiającego. W sprawach nieunormowanych w tej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 7 8 Załączniki w formie papierowej: zał. 1 Oferta Wykonawcy zał. 2 Program wyjazdu edukacyjnego.... ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/03/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-23a/10 Warszawa, 21

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.6.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.2.5.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo