Regulamin. O firmie R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH PODSTAWOWE DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. O firmie R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL PODSTAWOWE DEFINICJE"

Transkrypt

1 O firmie Regulamin R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH PODSTAWOWE DEFINICJE Serwisy Serwisy internetowe prowadzone pod adresami (dalej jako serwis Gratka) oraz (dalej jako serwis Alegratka). Na serwis Gratka składają się w szczególności serwisy dom.gratka.pl, moto.gratka.pl, praca.gratka.pl oraz turystyka.gratka.pl, zwane dalej, odpowiednio, serwisem Dom, serwisem Moto, serwisem Praca i serwisem Turystyka. Użytkownik Podmiot zamieszczający ogłoszenia w serwisie Gratka lub Alegratka. Odwiedzający Podmiot korzystający z Serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych tam ofert. Rynek pierwotny Rynek nieruchomości budynkowych / lokalowych oferowanych przez inwestorów w rozumieniu prawa budowlanego (np. deweloperów) lub działających na ich rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, które nie były nigdy wcześniej przed dniem umieszczenia danego ogłoszenia przedmiotem obrotu. Rynek wtórny Rynek nieruchomości budynkowych / lokalowych / gruntowych nie będących ofertami z Rynku pierwotnego. Internetowe Biuro Ogłoszeń inaczej IBO, jest to podmiot zajmujący się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośrednictwem w umieszczaniu ogłoszeń przez osoby trzecie. Pośrednik płatności podmiot za pośrednictwem którego Użytkownik może opłacić usługi nabywane od Spółki, tj. podmioty prowadzące działalność pod nazwą Przelewy24.pl oraz ecard. Zasady dla profesjonalistów zasady współpracy znajdujące się pod adresem dla profesjonalistow.html ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisów w tym zamieszczania ogłoszeń w Serwisach. Regulamin niniejszy może być zmieniany przez właściciela Serwisów, o którym mowa w pkt 2 poniżej. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronach internetowych Serwisów. 2. Właścicielem Serwisów jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN, NIP , zwana dalej Spółką. 3. Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwisy, albo wykorzystywania ogłoszeń do takiej reklamy lub promocji w jakikolwiek sposób. W przypadku uzyskania indywidualnej zgody Spółki, w uzasadnionych przypadkach (gdy adres ten wnosi wartościowe treści dla użytkowników) link taki może zostać dodany. Link taki może zostać dodany także jeśli formularz ogłoszenia posiada pole do tego przeznaczone, a link dotyczy własnej strony Użytkownika. 4. Ogłoszenia dotyczące motoryzacji ukazywać mogą się jedynie w serwisie Gratka i Motofakty oraz Alegratka. Ogłoszenia dotyczące nieruchomości, pracy i turystyki ukazywać mogą się jedynie w serwisie Gratka oraz Alegratka z zastrzeżeniem konsekwencji przyjętej definicji Rynku pierwotnego i wtórnego. Pozostałe kategorie ogłoszeń ukazują się w serwisie Alegratka. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich Serwisach lub kategoriach (np. ogłoszenia kupię w kategorii sprzedam, ogłoszeń dotyczących nieruchomości w kategorii motoryzacyjnej). Celem zwiększenia zasięgu ogłoszeń Użytkownika ogłoszenia te mogą być publikowane przez Spółkę w niezmienionej treści również w innych serwisach prowadzonych przez Spółkę, a także w serwisach podmiotów współpracujących ze Spółką. 5. Spółka zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach lub Serwisach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia i postanowień niniejszego regulaminu. 6. Użytkownik przez zamieszczenie ogłoszenia udziela Spółce pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu Gratka oraz Alegratka. 7. Z uwagi na treść pkt 6 powyżej zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisach, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Użytkownika. 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt 7 powyżej przez podmioty trzecie Spółka podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, celem ochrony interesu Użytkownika. 9. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisów, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce. 10. Zabrania się umieszczania w Serwisach ogłoszeń lub ich elementów o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych. 11. O ile w Serwisach udostępniono taką funkcjonalność, zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach wszelkich plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów), do których Użytkownik nie posiada co najmniej majątkowych praw autorskich, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji (w tym złożonych ze zdjęć). Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór. Film dodany do ogłoszenia powinien trwać co najmniej 10 sekund. 12. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia znaku wodnego, który będzie chronił prawa autorskie twórcy danego pliku multimedialnego.

2 Znak wodny nie powinien zaburzać czytelności przekazu i powinien jednoznacznie identyfikować twórcę danego pliku multimedialnego. Znak wodny może stanowić wyłącznie oznaczenie właściciela praw do pliku multimedialnego wyrazami (wskazanie nazwy / imienia i nazwiska uprawnionego) lub grafiką (logotyp). Znak wodny nie może w szczególności zawierać adresów internetowych, danych kontaktowych, haseł reklamowych. Bez względu na to czy Użytkownik skorzysta z prawa o jakim mowa w niniejszym punkcie Spółka może w ramach realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 6 powyżej, umieścić na wyświetlanej zawartości pliku multimedialnego znak wodny Spółki, zawsze jednak z zachowaniem zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim. 13. Jeżeli dany Użytkownik zamieszcza ogłoszenia zawierające pliki multimedialne niezgodne z regulaminem Spółka może, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia (i) usunąć dany plik multimedialny (zablokować jego wyświetlanie) z ogłoszenia, oraz / albo (ii) usunąć dane ogłoszenie w ogóle, oraz / albo (iii) trwale lub czasowo odebrać danemu Użytkownikowi możliwość uczestniczenia w odnośnej promocji, która w swoim warunkach przewiduje użycie plików multimedialnych. Jeżeli Użytkownikiem naruszającym postanowienia Regulaminu, o których mowa w zdaniu poprzednim jest przedsiębiorca, w szczególności pośrednik w obrocie nieruchomościami, lub Użytkownik który posiada więcej niż 10 ogłoszeń z danej kategorii, Spółka ponad sankcje opisane w zdaniu poprzednim uprawniona jest do (i) usunięcia (zablokowania wyświetlania) plików multimedialnych z wszystkich ogłoszeń tego Użytkownika lub (ii) odebrać danemu Użytkownikowi możliwość umieszczania wszystkich lub określonych kategorii ogłoszeń w Serwisach na okres do 30 dni. Przed zastosowaniem sankcji, o których mowa w zdaniach poprzednich Spółka wezwie danego Użytkownika w formie elektronicznej do zaprzestania naruszenia w terminie 3 dni od dnia wysłania wezwania. 14. Przez fakt zamieszczenia w jakimkolwiek Serwisie ogłoszenia zawierającego pliki multimedialne (takie jak zdjęcia, filmy, etc.) zgodne z treścią niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym autorem i producentem danego utworu, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tego utworu i posiada zgodę na prezentację wizerunku osób występujących w tych plikach, a nadto udziela Spółce nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego utworu, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Spółki, poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku, gwarantując zgodę w/w osób na wykorzystanie ich wizerunku w taki sposób. Jednocześnie Użytkownik zrzeka się wobec Spółki wykonywania praw autorskich osobistych. 15. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako Lokalizacja umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z Serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie pośrednika logo biura nieruchomości lub plików graficznych przedstawiających jakiekolwiek inne treści (np. napisy, reklamy, adresy, dane kontaktowe). Przeznaczeniem pola zdjęcie w edycji danych pracownika (pośrednika) jest publikacja fotografii danego pracownika biura nieruchomości. 16. Spółka informuje, że współpracuje z podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność w zakresie mediów elektronicznych, prasy, radia i telewizji. Użytkownik umieszczając w serwisach Gratka lub Alegratka dane ogłoszenie uzyskuje w ramach zapłaconego wynagrodzenia możliwość, wedle wyboru Spółki, by ogłoszenie to ukazywało się lub było wyświetlane również w ramach w/w współpracy z podmiotami trzecimi, na co Użytkownik wyraża zgodę. W sytuacjach, w których Użytkownik zapłacił za publikację w prasie, jest ona w tym zakresie obligatoryjna, aczkolwiek nie wyłącza możliwości publikacji wedle wyboru Spółki w innych mediach, o których mowa powyżej. W każdym razie Spółka wykonywać będzie w/w uprawnienie dopiero po udzieleniu stosownej zgody przez Użytkownika 17. Spółka upoważniona jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu lub Serwisów informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika w przypadku gdy Spółka powzięła wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając na Serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia (i) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Odwiedzającym; (ii) postanowień niniejszego regulaminu; (iii) norm moralno etycznych lub zwyczajów. Usuwanie ogłoszeń w trybie pkt 9 12 działu POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE SERWIS GRATKA odbywa sie bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. W sytuacji wskazanej w niniejszym punkcie Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie. Spółka uprawniona jest w zależności od charakteru i skali danego działania / zaniechania do czasowego zablokowania konta tego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia. 18. Umieszczając ogłoszenie na Serwisach lub jednym z Serwisów Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających Serwisy prowadzone przez Spółkę. Biorąc pod uwagę treść zdania poprzedniego zabrania się w szczególności umieszczania ogłoszeń dotyczących produktów leczniczych (w rozumieniu niżej wskazanej ustawy) dostępnych jedynie z przepisu lekarza, a także jakichkolwiek produktów leczniczych przez podmioty do tego nieuprawnione zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U tekst jednolity z późniejszymi zmianami), tj. przez podmioty inne niż apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Zabrania się także umieszczania ogłoszeń dotyczących ofert sprzedaży, zamiany, darowizny lub podobnych, dotyczących kodów aktywacyjnych lub pakietów kodów, o których mowa w dalszej części Regulaminu. Załącznik do niniejszego regulaminu zawiera stale aktualizowaną listę towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo do oferowania za pośrednictwem serwisów. 19. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe, ewentualnie podać je w formularzu umieszczania ogłoszenia z pominięciem rejestracji Użytkownika. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 2408 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z konglomeratu serwisów Gratka.pl zgodnie z regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., w tym organizacji takich działań, a w sytuacjach opisanych w pkt 20 poniżej także w zakresie i celu tam opisanych. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Polskapresse Sp. o.o. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie na adres: ul. Domaniewskiej 45, Warszawa.Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z funkcjonalności Serwisów.. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami

3 niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e mail: 20. Rejestrując się w Serwisie, a także korzystając z funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem jednak z pominięciem rejestracji, Użytkownik oraz / albo Odwiedzający przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy pkt 19 powyżej, a nadto: 1) korzystając z serwisu znajdującego się pod adresem w zakresie funkcjonalności pozwalających na kierowanie zapytań do podmiotów trzecich współpracujących ze Spółką w zakresie oferowania usług turystycznych Użytkownik oraz / albo Odwiedzający może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym zapytaniu, tym podmiotom jednak tylko ściśle celem odpowiedzi na zapytanie brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie zapytania; 2) korzystając z serwisu znajdującego się pod adresem w zakresie funkcjonalności pozwalających na kierowanie zapytań do podmiotów trzecich współpracujących ze Spółką i zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami Użytkownik oraz / albo Odwiedzający może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym zapytaniu, tym podmiotom jednak tylko ściśle celem odpowiedzi na zapytanie brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie zapytania; 3) korzystając z serwisu znajdującego się pod adresem w zakresie funkcjonalności pozwalających umieszczanie curriculum vitae w serwisie Użytkownik oraz / albo Odwiedzający może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym curriculum vitae, podmiotom trzecim zajmującym się poszukiwaniem i kojarzeniem pracodawców i pracowników, współpracującym ze Spółką na odrębnych zasadach, jednak tylko ściśle celem poszukiwania dla Odwiedzającego pracodawcy oraz nawiązania kontaktu z Odwiedzającym brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie curriculum Vita i pozostałych danych oraz kontakt w/w podmiotów z Użytkownikiem oraz / albo Odwiedzającym; 4) korzystając z funkcjonalności Serwisów w zakresie umieszczania ogłoszeń w związku z brzmieniem pkt 15 powyżej Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazywanie jego danych osobowych wymienionych w danym ogłoszeniu podmiotom wymienionym w pkt 15 powyżej, jednak tylko ściśle w celu opublikowania ogłoszenia danego Użytkownika brak takiej zgody uniemożliwia publikację ogłoszeń u podmiotów trzecich, chyba że na podstawie przepisów obowiązującego prawa Spółka powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika temu podmiotowi. 21. Rejestrując się w danym Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., w szczególności odnośnie konglomeratu serwisów Gratka.pl, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach. 22. O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa. 23. Z uwagi na starania Spółki w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników podawanych jako skrzynki kontaktowe w treści publikowanych ogłoszeń, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności Serwisów do wymagań i potrzeb Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki na którekolwiek z posiadanych kont e mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym na Serwisie Spółki ogłoszeniem, w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z usług Spółki lub też korzystania z usług Spółki za pośrednictwem podmiotu, który jest nadawcą informacji o charakterze handlowym Użytkownik powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Spółkę przesyłając otrzymaną wiadomość na adres mailowy lub Użytkownik upoważnia Spółkę do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości. 24. Użytkownik wyraża zgodę na to, że świadczenie przez Spółkę opisanych w niniejszym regulaminie usług nastąpi niezwłocznie po zawarciu stosownej umowy, tj. przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. Tym samym wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy na przedmiotowe usługi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przewidziane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U ze zmianami). 25. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisów Spółki są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym Windows 98, lub Linux oraz przeglądarką internetową. Przeglądarka internetowa jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Opera lub wyższy, Safari lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna 26. Jeżeli w procesie korzystania z usług Spółki Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zmianach mailem na adres lub (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej) albo (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz pozostali przedsiębiorcy w tym spółki prawa handlowego). 27 Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Spółkę w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających. 28. Zabrania się Użytkownikom (w tym osobom działającym na zlecenie lub pod nadzorem Użytkowników) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w serwisie Gratka za pomocą oprogramowania służącego do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www serwisu Gratka, chyba że działania te występują za pisemną zgodą Spółki lub w ramach oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w w/w celu przez Spółkę. Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia Spółkę, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania przyjmowania eksportów ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń. 29. Oprogramowanie służące do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www serwisu Gratka, jak również sam proces eksportu i jego charakterystyka, powinny spełniać wymagania specyfikacji technicznej dostarczonej bezpośrednio Użytkownikowi lub zaakceptowanej przez Spółkę na piśmie. W razie naruszenia postanowienia zdania poprzedniego postanowienia pkt 28 zdanie drugie powyżej stosuje się odpowiednio. Nadto Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika z tytułu utraty danych lub nieprawidłowej prezentacji ogłoszeń w sytuacjach, w których dany Użytkowników do eksportu ogłoszeń wykorzystywał oprogramowanie nie spełniające wymagania specyfikacji technicznej dostarczonej bezpośrednio Użytkownikowi lub zaakceptowanej przez Spółkę na piśmie.

4 30. Korzystanie z Serwisów jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez Gratkę i podmioty współpracujące z Gratką elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń, o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia. 31. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być czasowo zmieniane lub uzupełniane treścią aktualnie obowiązujących promocji organizowanych przez Spółkę. Treść każdej promocji zawiera opis jej warunków, korzyści dla Użytkownika lub Odwiedzającego oraz czas trwania. Brak wskazania czasu trwania danej promocji oznacza, iż promocja organizowana jest bezterminowo i może być w każdym czasie jednostronnie zakończona przez Spółkę bez utraty praw już nabytych.. W przypadku sprzeczności w treści danej promocji i w treści niniejszego Regulaminu wiążąca jest w danym zakresie treść danej promocji. 32. Spółka zachowuje prawo do moderowania zapytań wysyłanych przez Odwiedzających lub Użytkowników do innych Użytkowników. Moderacja odbywa się przez zmianę treści zapytania w sposób dostosowujący je do standardów, o których mowa w zdaniu następnym (jednak bez zmiany zasadniczych cech zapytania) lub zablokowania danego zapytania jeśli zmiana nie może zostać wykonana z zachowaniem w/w założeń, zanim dotrze do adresata. Do treści zapytań oraz określenia przesłanek moderacji stosuje się odpowiednio postanowienia działu ZASADY OGÓLNE dotyczące treści ogłoszeń oraz przesłanek ich zmiany / usuwania. 33. W przypadku dokonania zmiany treści lub zablokowania danego zapytania zgodnie z treścią pkt 32 powyżej Spółka, o ile dysponuje adresem e mail Użytkownika / Odwiedzającego, który wysłał dane zapytanie, powiadomi nadawcę drogą elektroniczną o przyczynie dokonanej moderacji oraz zastosowanych środkach. W przypadku zmiany treści moderowanego zapytania nadawca otrzyma wraz z wiadomością, o której mowa w zdaniu poprzednim, treść zmoderowanego zapytania. 34. Jeżeli ważność danego ogłoszenia wygasła, a ogłoszenie nie zostało usunięte przez Użytkownika, Spółka zachowuje prawo do publikacji części lub całości treści danego ogłoszenia z informacją, że ogłoszenie wygasło. 35. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Spółka działając przez swój personel uprawniona jest do logowania się na konta zarejestrowanych Użytkowników celem usunięcia błędów, wprowadzenia zmian wnioskowanych przez Użytkowników lub udzielenia innej pomocy, o którą występuje Użytkownik. Użytkownik każdorazowo jest powiadamiany o fakcie, że doszło do zalogowania na jego konto przez personel Spółki. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników. 3. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Odwiedzających za treść i rzetelność ogłoszeń i ofert, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno etycznymi. 4. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Odwiedzającego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Spółka nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników względem Odwiedzających z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy. 5. W szczególności w przypadkach opisanych w pkt 3 oraz 4 powyżej Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi cenę za towar lub usługę. 6. Jeżeli Odwiedzający lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Spółce z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Spółki z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Spółce wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu. 7. Postanowienia pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Spółce, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno etycznych. 8. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia. 9. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisów. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Spółki, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Spółki. 10. W przypadku braku po stronie Użytkownika płatności za usługi świadczone przez Spółkę w terminie, Spółka wzywa Użytkownika do zapłaty w terminie 3 dni za pośrednictwem poczty e mail. W razie bezskutecznego upływu w/w terminu Spółka ma prawo zablokować konto Użytkownika (uniemożliwić korzystanie z niego przez Użytkownika) do czasu uregulowania całości przeterminowanych należności. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE SERWIS GRATKA 1. Ogłoszenia zamieszczone na serwisie Gratka przez Użytkowników innych niż opłacających stosowny abonament za korzystanie z Serwisów będą publikowane przez maksymalny okres: w serwisie Moto, serwisie Dom, serwisie Praca, a także w serwisie Turystyka 31 dni, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień publikacji ogłoszenia w Serwisach Spółki.

5 2. Ogłoszenie może zostać za dodatkową opłatą wyróżnione, przy czym wyróżnienie ogłoszenia w każdym wypadku trwa 7 dni, i po tym czasie dane ogłoszenie zmienia status na zwykły, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień faktycznego wyróżnienia ogłoszenia w Serwisach Spółki. W przypadku omyłkowego wyróżnienia ogłoszenia większą niż zamierzana ilością punktów Spółka może podjąć decyzję o zwrocie Użytkownikowi części kodów omyłkowo poświęconych na wyróżnienie. W takiej sytuacji Użytkownik winien zgłosić się bezzwłocznie do Biura Obsługi Klienta Serwisu Gratka z informacją na temat zaistnienia pomyłki. W przypadku dokonania przedmiotowego zgłoszenia nie później niż w terminie 2 godzin od momentu dokonania wyróżnienia, jednak tylko w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, stosowna ilość kodów zostanie Użytkownikowi zwrócona w wysokości nie większej niż wszystkie poświęcone na dane wyróżnienie kody minus jeden. W przypadku zgłoszenia po w/w terminie Użytkownik może otrzymać jedynie proporcjonalny zwrot kodów przyjmując każdy rozpoczęty jeden dzień roboczy od momentu wyróżnienia jako 1/7 część spożytkowanych na ten cel kodów, które nie podlegają zwrotowi. 3. W okresie trwania stosownej promocji na odrębnych zasadach Spółka może przedłużyć maksymalny czas ekspozycji lub wyróżnienia ogłoszenia. 4. Publikacja zamieszczonego ogłoszenia w serwisie Gratka wymaga jego uprzedniej rejestracji. 5. Rejestracja odbywa się poprzez wpisanie otrzymanego kodu rejestracyjnego, dokonania opłaty kartą kredytową, przelewem bankowym lub wpłatę na poczcie. 6. Jedno ogłoszenie w serwisie Moto może dotyczyć tylko jednego pojazdu. Jedno ogłoszenie w serwisie Dom może dotyczyć tylko jednej nieruchomości lub lokalu. Jedno ogłoszenie w serwisie Praca może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy. 7. Kod rejestracyjny uzyskuje się poprzez wysłanie wiadomości tekstowej typu SMS Premium Rate lub Audiotekst na numery i o treści wskazanych przy wyborze opcji płatności. Otrzymany kod należy zachować w celu ewentualnej reklamacji lub pomocy dotyczącej rejestrowanego tym kodem ogłoszenia. 8. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 19 i 20 poniżej zamieszczanie ogłoszeń w serwisie Dom przez podmioty zawodowo trudniące się obrotem lub pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe, inwestorów prywatnych, biura projektowe i architektoniczne oraz TBS y (za wyjątkiem IBO), wymaga zawarcia pomiędzy Spółką, a danym podmiotem odrębnej umowy o współpracy, na warunkach określonych w Zasadach dla Profesjonalistów. Umieszczanie przez takie podmioty w serwisie Dom ogłoszeń na zwykłych zasadach mających zastosowanie do innych Użytkowników skutkować będzie usuwaniem tych ogłoszeń przez Spółkę. Dokonując rejestracji konta Użytkownika w Serwisie Dom w/w Użytkownicy dokonują wyboru z jakiego rynku, Rynku Pierwotnego lub Rynku Wtórnego, umieszczać będą ogłoszenia. Podmioty o statusie deweloperów zobowiązane są rejestrować konto Użytkownika z wyborem Rynku Pierwotnego, chyba że umieszczać będą również ogłoszenia dotyczące Rynku Wtórnego, w której to sytuacji podmioty te mogą również dokonać rejestracji konta Użytkownika z wyborem Rynku Wtórnego z przeznaczeniem na umieszczanie takich ofert. 9. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 19 i 20 poniżej zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń w serwisie Dom przez podmioty, które oferują usługi pośrednictwa w umieszczaniu takich ogłoszeń osobom trzecim lub jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej. Jeżeli taki podmiot spełnia przesłanki nawiązania współpracy, o której mowa w pkt 8 powyżej oraz w Zasadach dla Profesjonalistów i współpraca taka została ze Spółką nawiązana, działania opisane w zdaniu poprzednim stanowią podstawę do rozwiązania odnośnej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia konta Użytkownika tego podmiotu wraz z wszystkimi ogłoszeniami umieszczonymi w Serwisach przez ten podmiot. Wykonanie tego uprawnienia nie rodzi po stronie Spółki względem w/w podmiotu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Umieszczanie ogłoszeń pochodzących faktycznie od podmiotów innych niż wskazane w ust.8 powyżej przez te podmioty na zasadach przewidzianych dla ogłoszeń umieszczanych przez te właśnie podmioty w trybie ust.8 powyżej oraz postanowień dostępnych w Zasadach dla Profesjonalistów, będzie skutkować usuwaniem tych ogłoszeń przez Spółkę i/lub rozwiązaniem przez Spółkę współpracy z danym podmiotem. 10. Wszelkie działania reklamowe skierowane do oznaczonej lub nieoznaczonej grupy odbiorców spośród obecnych lub potencjalnych klientów (Użytkowników) Serwisu, podejmowane przez podmioty, które oferują osobom trzecim lub jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej usługi pośrednictwa w umieszczaniu ogłoszeń w serwisie Dom, upoważniają Spółkę do rozwiązania ewentualnej umowy łączącej Spółkę z tym podmiotem ze skutkiem natychmiastowym oraz do usunięcia konta Użytkownika tego podmiotu wraz z wszystkimi ogłoszeniami umieszczonymi w Serwisach przez ten podmiot. Wykonanie tego uprawnienia nie rodzi po stronie Spółki względem w/w podmiotu jakiejkolwiek odpowiedzialności. 11. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie Moto przez podmioty zawodowo trudniące się obrotem lub pośrednictwem w obrocie pojazdami mechanicznymi, w szczególności przez tzw. autokomisy oraz salony aut nowych i używanych, wymaga zawarcia pomiędzy Spółką a danym podmiotem odrębnej umowy o współpracy, na warunkach określonych w Zasadach dla Profesjonalistów. Umieszczanie przez takie podmioty w serwisie Moto ogłoszeń na zwykłych zasadach mających zastosowanie do innych Użytkowników skutkować będzie usuwaniem tych ogłoszeń przez Spółkę 12. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie Praca przez podmioty zawodowo trudniące się pośrednictwem w zatrudnianiu lub doradztwem personalnym wymaga zawarcia pomiędzy Spółką a danym podmiotem odrębnej umowy o współpracy, na warunkach określonych w Zasadach dla Profesjonalistów.Umieszczanie przez takie podmioty w serwisie Praca ogłoszeń na zwykłych zasadach mających zastosowanie do innych Użytkowników skutkować będzie usuwaniem tych ogłoszeń przez Spółkę. 13. Pakiet Ofert Premium w serwisie Praca jest ważny przez jeden rok od daty jego aktywacji. Po upływie jego ważności opłata za liczbę niewykorzystanych ofert nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji wskazanych w treści regulaminu. 14. Sortowanie domyślne wyników wyszukiwania ogłoszeń umieszczonych w serwisie dom.gratka.pl powoduje wyświetlenie w pierwszej kolejności ogłoszeń wyróżnionych (w tym decyduje ilość punktów wyróżnienia). Na pozycję ogłoszenia nadto mają wpływ (z zachowaniem kolejności): 1) daty ostatniego wyróżnienia (z dokładnością do minuty i sekundy) danego ogłoszenia; 2) daty dodania danego ogłoszenia 15. Sortowanie wyników wyszukiwania ogłoszeń umieszczonych w serwisie dom.gratka.pl wg określonego parametru będzie w pierwszej kolejności powodowało wyświetlenie ogłoszeń wyróżnionych (posortowanych wg określonego parametru), a następnie ogłoszeń nie posiadających wyróżnienia posortowanych wg tego parametru (np. ceny rosnąco). Jeśli ogłoszenia posiadają taką samą wartość wybranego parametru, uwzględniona będzie data ich dodania. 16. Podczas dodawania ogłoszenia w serwisie MOTO użytkownik może wyrazić zgodę na rejestrację konta. Zarejestrowane konto wymaga potwierdzenia, które wykonuje się poprzez otrzymany e mailem link. Posiadanie w ten sposób zarejestrowanego konta upoważnia do dodawania

6 ogłoszeń w poszczególnych serwisach GRATKA według cennika oraz korzystania z innych dostępnych usług. 17. Ogłoszenia dodawane w serwisie MOTO nie mogą być dodawane anonimowo. Spółka wymaga od użytkownika uzupełnienia poszczególnych danych kontaktowych, które pozwolą innym użytkownikom Internetu na kontakt z ogłoszeniodawcą. Tym samym ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i udostępnianie ich osobom odwiedzającym serwis MOTO. 18. Każdy Użytkownik Serwisu Moto.Gratka.pl, inny niż ten, o którym mowa w pkt 11 powyżej może umieścić w tym Serwisie dwa ogłoszenia bez ponoszenia opłat za ich publikację. Każde następne ogłoszenie będzie płatne w zależności od wybranej opcji płatności i wybranych usług, zgodnie z cennikiem zawartym w rozdziale "DOSTĘPNE WARIANTY REJESTRACJI, KOSZTY W SERWISIE GRATKA." 19. Podmioty o statusie Internetowego Biura Ogłoszeń w rozumieniu niniejszego Regulaminu zobowiązane są do umieszczania w Serwisach ogłoszeń dotyczących nieruchomości jedynie w serwisie Nieruchomości. IBO zobowiązane jest zawrzeć na piśmie odrębną umowę na korzystanie z Serwisów ze Spółką. Postanowienia pkt 8 powyżej oraz dostępne w Zasadach dla Profesjonalistów stosuje się odpowiednio z tym, że IBO winno aktywować konto ze statusem instytucja, inna działalność. IBO nie może bez zgody Spółki korzystać w szczególności z elementów identyfikacji wizualnej Spółki i jej produktów, w tym Serwisów, a także linków do serwisów internetowych Spółki. 20. IBO zobowiązane jest podać w treści ogłoszenia dane teleadresowe podmiotu, na rzecz którego pośredniczy w umieszczeniu ogłoszenia. IBO może umieszczać ogłoszenia tylko w zakresie dotyczącym ofert pochodzących od osób fizycznych. W pozostałych przypadkach stosuje się postanowienia pkt 8 powyżej. 21. Naruszenie postanowień pkt 19 lub 20 powyżej uprawnia Spółkę do usunięcia ogłoszeń umieszczonych przez IBO wyłącznie na ryzyko IBO oraz do usunięcia lub zawieszenia konta użytkownika IBO. 22. IBO dokonujący zakupu oferowanych przez Spółkę usług w ramach działalności opisanej powyżej, którzy wskazują w procesie rejestracji jeden następujących regionów: województwo kujawsko pomorskie, łódzkie, warmińsko mazurskie; formalnie nabywają te usługi od autoryzowanych przedstawicieli Spółki działających na danym terenie i otrzymują faktury VAT od tych właśnie podmiotów. 23. Bez względu na treść postanowień pkt 8 12 oraz 19 powyżej Spółka może zawrzeć z użytkownikiem stosowną umowę na korzystanie z usług Spółki na piśmie. W tym celu należy zwrócić się do Spółki z indywidualną propozycją. 24. Podmioty wskazane w pkt 8 i 19 powyżej nie mogą umieszczać w Serwisach ogłoszeń dotyczących ofert obsługiwanych przez inne podmioty o statusie opisanym w pkt 8 lub 19 powyżej lub należących do tych podmiotów. Przez obsługę oferty uważa się w szczególności wykonywanie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami odnośnie nieruchomości, której dotyczy oferta lub usług publikacji ofert dotyczących danej nieruchomości. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE SERWIS ALEGRATKA 1. Ogłoszenia zamieszczone w serwisie Alegratka będą publikowane przez okres 180 dni, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień publikacji ogłoszenia w serwisie Alegratka. Po tym okresie ogłoszenie oznaczone jako nieaktualne jest widoczne w serwisie przez kolejne 90 dni. Użytkownik otrzymuje od Spółki informację z prośbą o sprawdzenie aktualności danego ogłoszenia oraz o ponowną jego ewentualną aktywację w ciągu 90 dni, lub o skasowanie danego ogłoszenia. Brak działania ze strony Użytkownika w w/w terminie powoduje skasowanie danego ogłoszenia z ostatnim dniem tego terminu. 2. Dodawanie ogłoszenia, uruchomienie powiadomień, zapytanie poprzez formularz kontaktowy w serwisie ALEGRATKA może wymagać rejestracji konta, zgodnie z informacją udostępnioną w danym procesie. Zarejestrowane konto wymaga potwierdzenia, które wykonuje się poprzez otrzymany e mailem link. Posiadanie w ten sposób zarejestrowanego konta uprawnia do bezpłatnego dodawania ogłoszeń na ALEGRATKA, dodawania ogłoszeń na poszczególnych serwisach GRATKA według cennika oraz korzystania nieodpłatnie z innych dostępnych usług. Z uwagi na bezpłatny charakter świadczeń,o których mowa powyżej zarejestrowanie konta może wymagać od Użytkownika wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z treścią danej zgody dostępną w danym procesie. Nie wyrażenie tej zgody powodować będzie brak możliwości skorzystania z w/w nieodpłatnych funkcjonalności, jednak raz wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana. 3. Ogłoszenia dodawane na ALEGRATKA nie mogą być dodawane anonimowo. Spółka wymaga od użytkownika uzupełnienia poszczególnych danych kontaktowych, które pozwolą innym użytkownikom internetu na kontakt z ogłoszeniodawcą. Tym samym ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i udostępnianie ich osobom odwiedzającym serwis ALEGRATKA. 4. Użytkownicy publikujący ogłoszenia dotyczące handlu psami i kotami winni prowadzić hodowle zwierząt zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Osoby takie zobowiązane są na wezwanie pracowników Polskapresse legitymować się dowodem wykonania w/w rejestracji pod rygorem usunięcia ogłoszeń. Jednocześnie ogłoszeniodawcy winni zapewnić, że do sprzedaży dochodzić będzie wyłącznie w miejscu chowu lub hodowli zwierząt. Wykluczone jest zatem sfinalizowanie transakcji na odległość. Biorąc pod uwagę powyższe zabronione jest w szczególności oferowanie w/w zwierząt do zbycia jako odpłatny lub darmowy dodatek do innych oferowanych przez Użytkownika towarów lub usług, a także oferowanie odpłatnego lub nieodpłatnego przekazywanie w/w zwierząt przy jednoczesnym pobraniu ceny z jakiegokolwiek innego tytułu. 5. Zabrania się dodawania lub publikowania ogłoszeń dotyczących zakupu lub sprzedaży, osobno lub łącznie, więcej niż 2 sztuk zwierząt z tej samej lub podobnej rasy lub rodziny zwierząt. 6. Użytkownicy prowadzący zgodnie z przepisami komercyjną hodowlę psów lub kotów mogą posiadać tylko jedno konto Użytkownika, z którym hodowla ta będzie powiązana. 7. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług o charakterze lub podtekście towarzyskim albo/oraz erotycznym lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania nawiązywania bądź na bezpośrednie nawiązanie kontaktów mających cel inny niż ściśle matrymonialny lub świadczenia usług pozbawionych podtekstów erotycznych. 8. Ogłoszenia publikowane na Serwisie ALEGRATKA mogą być również publikowane w serwisie oraz ogłoszenia.wp.pl, Dziennikbaltycki.pl, Dzienniklodzki.pl, Kurierlubelski.pl, Gazetakrakowska.pl, Gazetawroclawska.pl, Gloswielkopolski.pl, Expressillustrowany.pl z

7 zachowaniem wszelkich wymogów prawnych dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. SZCZEGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ 1. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług o charakterze towarzyskim i/lub erotycznym lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania nawiązywania bądź na bezpośrednie nawiązanie kontaktów mających cel inny niż ściśle matrymonialny. 3. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii serwisu Gratka lub Alegratka ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej albo takiej samej usługi. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu. 4. Spółka zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach serwisu Gratka lub Alegratka, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania. W przypadku różnicy w cenie ogłoszenia użytkownik winien uiścić właściwą opłatę za publikację oferty. 5. Prawidłowo sformatowane i wprowadzone do systemu ogłoszenie (z wyjątkiem ogłoszeń zablokowanych) zostanie umieszczone w serwisie Gratka lub Alegratka najpóźniej w ciągu 60 minut od rejestracji, z tym że w przypadku stosownej opłaty dokonanej przelewem lub wpłatą na poczcie, ogłoszenie zostanie umieszczone w danym Serwisie po uznaniu rachunku bankowego Spółki. 6. W ogłoszeniach przeznaczonych do umieszczenia w serwisie Motoryzacja, jeżeli cena podana przez Użytkownika w sposób znaczny odbiega od wartości rynkowej danego pojazdu zostanie ona oznaczona jako CENA DO UZGODNIENIA!, a jej wartość nie zostanie wyświetlona. W takim wypadku Spółka zastrzega, iż w przypadku gdy Odwiedzający zastosuje wyszukiwanie z użyciem kryterium ceny takie ogłoszenie nie będzie widoczne na liście wyników. PROCEDURA ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISACH GRATKA ORAZ ALEGRATKA Aby Użytkownik prawidłowo wprowadził ogłoszenie do systemu należy na stronie właściwego Serwisu wybrać opcję "Dodaj ogłoszenie", znajdującą się w nagłówku danej strony WWW. Następnie należy wybrać z dostępnej listy kategorię Serwisu, w której ma zostać dodane ogłoszenie. Szczegółowe kroki opisano poniżej. Co do zasady zamieszczanie ogłoszeń składa się z kilku kroków: 1.wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym Użytkownik chce umieścić ogłoszenie; 2.wybór regionu; 3.wpisanie treści ogłoszenia; 4.dodanie ewentualnych zdjęć; 5.potwierdzenie wyglądu i treści danego ogłoszenia; 6.wybór wariantu rejestracji oraz sposobu płatności; 7.dokonanie płatności; 8.potwierdzenie dokonanych kroków. W przypadku wyboru ogłoszenia z publikacją w mediach podmiotów współpracujących ze Spółką automatycznie pojawi się dodatkowa prezentacja treści ogłoszenia wysyłanego np. do dziennika (prasa) oraz możliwość wyboru zdjęcia jeśli dane ogłoszenie może się ukazać z ilustracją (w zależności od treści umowy Spółki z danym podmiotem współpracującym). POWIADOMIENIA I SMS 1. Odwiedzający serwis Gratka może zamówić usługę otrzymywania powiadomień z serwisu Gratka w wybranej kategorii i kryteriach. Odwiedzający otrzymywał będzie również w tej samej wiadomości e mail powiadomienia o ofertach zbliżonych do zamówionych w subskrypcji. Usługa dotyczy poinformowania Użytkownika lub Odwiedzającego o pojawieniu się nowych ogłoszeń lub zmian w ogłoszeniach już opublikowanych i może nie być dostępna we wszystkich kategoriach ogłoszeń. 2. Usługa powiadomień w opcji nie wymaga uiszczania opłat lecz wymaga podania adresu zainteresowanej osoby. 3. Usługa powiadomień w opcji SMS jest płatna według cennika określonego dla każdej z kategorii serwisu Gratka i wymaga podania numeru telefonu komórkowego zainteresowanej osoby. Powiadomienia SMS są opłacane z góry na konkretną liczbę wysłanych SMSów. EDYCJA I USUWANIE Z SERWISÓW GRATKA ORAZ ALEGRATKA OGŁOSZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownikowi dostępnych jest kilka sposobów zmiany treści danego ogłoszenia lub jego usunięcia z Serwisów: 1) Poprzez link z wiadomości e mail: podczas wpisywania treści ogłoszenia należy podać w polu e mail adres e mail, na który zostanie następnie przesłany link do strony umożliwiającej edycję lub skasowanie ogłoszenia. Opcja ta nie jest dostępna dla ogłoszeń dodanych na serwisie Alegratka. 2) Poprzez zakładkę "Moje ogłoszenia": Korzystając z opcji MOJE OGŁOSZENIA można kontrolować wszystkie zamieszczone oferty, edytować je, kasować, a ogłoszenia nieaktywne aktywować. Ogłoszenie dostępne jest po zalogowaniu na adres e mail podany podczas rejestracji konta (także podczas rejestracji ogłoszenia). 2. Jeśli nie skorzystano z żadnej z powyższych opcji, istnieje możliwość kontaktu ze Spółką od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu w godzinach 09:00 do 19:00 lub mailem na adres Należy uprzednio przygotować dokładne dane dotyczące rejestracji danego ogłoszenia (sposób rejestracji, kod rejestracyjny jeśli został użyty itp.). 3. Zmiany wprowadzone podczas edycji ogłoszenia pojawią się w ogłoszeniu w ciągu 60 minut od ich zapisania (w przypadku opłaty przelewem

8 lub wpłaty na poczcie oferta pojawi się po uznaniu rachunku bankowego Spółki). KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE GRATKA Informacje ogólne. 1. Ogłoszenia w serwisie Gratka można zarejestrować w kilku dostępnych wariantach. 2. W zależności od dostępności danej opcji płatności zamieszczane ogłoszenie można opłacić kartą kredytową, przelewem lub aktywować kodem otrzymanym poprzez wiadomość tekstową typu SMS bądź z Pakietów Kodów (transakcje płatności kartą kredytową, przelewem obsługiwane są przez Pośredników płatności). 3. W dodanym ogłoszeniu po jego zarejestrowaniu zmiana regionu będzie niemożliwa. 4. Podczas rejestracji domyślnie wybranym wariantem rejestracji jest wariant podstawowy z wyróżnieniem. Aby oferta została zarejestrowana z innymi opcjami należy zaznaczyć te warianty podczas rejestracji. Poniżej wybranych opcji pojawi się sumaryczny koszt oraz dostępne sposoby rejestracji. 5. Spółka dopuszcza możliwość sprzedaży pakietów ogłoszeń na odrębnych warunkach, każdorazowo podawanych do wiadomości na stronach Serwisów. 6. Zakup Pakietów Kodów jest możliwy tylko dla użytkowników zalogowanych w danym Serwisie. Aktywacja za pomocą kodów z Pakietu Kodów wymaga wyboru odpowiedniej opcji na etapie kroku sposobu płatności. Pakiet Kodów stanowi wybrany przez Użytkownika zestaw kodów aktywacyjnych mających określoną, jednolitą wartość jednostkową i służących do aktywacji różnych usług na zasadach analogicznych do płatności za pomocą wiadomości tekstowej SMS. 7. Kody aktywacyjne wykupywane w postaci pakietów służą do aktywacji wybranych usług świadczonych przez Spółkę (tj. w zakresie umieszczania i zarządzania ogłoszeniami), których wartość odpowiada sumie wartości wykorzystanych kodów aktywacyjnych. Dany kod z danego pakietu może być wykorzystany tylko jeden raz. Kody aktywacyjne wykupione w postaci pakietów nie mogą być wykorzystane przez Użytkownika, którego konto biznesowe (m.in. biura nieruchomości, dewelopera, komisu samochodowego) zostało zablokowane lub usunięte. W przypadku jeżeli konto takie zostało zablokowane lub usunięte z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Użytkownikowi nie należy się zwrot ceny za zakupione pakiety kodów. 8. Cena danego Pakietu Kodów zależy od wybranego rodzaju i ilości kodów aktywacyjnych składających się na pakiet, i uiszczona może zostać przez Użytkownika jedynie za pośrednictwem Pośrednika płatności. 9. Aktualna cena danego Pakietu Kodów może być w każdym czasie zmieniona jednostronnie przez Spółkę. Nie dotyczy to ceny Pakietów Kodów, które zostały już przez Użytkownika zakupione. 10. Cena kodów aktywacyjnych w pakietach może nie odpowiadać cenie za pojedyncze lub zbiorcze kody aktywacji wykupywane za pomocą wiadomości tekstowej SMS. 11. Użytkownik otrzymuje zakupione Pakiety Kodów, a także zarządza nimi w ramach danego Serwisu przy pomocy modułu stanowiącego część danego Serwisu. Użytkownik otrzymuje zakupiony Pakiet Kodów po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Spółki. Pakiety Kodów zachowują ważność w terminie 6 miesięcy od dnia ich zakupu i jeżeli w tym okresie nie zostaną przez Użytkownika wykorzystane w całości, lub części, nie można ich już wykorzystywać w okresie późniejszym. 12. Pakiety Kodów raz wybrane i zakupione nie podlegają ani w całości ani częściowo wymianie na inne pakiety, pojedyncze kody lub środki finansowe, chyba że takie uprawnienia przysługują użytkownikowi na podstawie niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Pakiety Kodów jak i pojedyncze kody nie mogą być również odsprzedawane ani przekazywane innym użytkownikom Serwisów, poza sytuacjami, w których Spółka wyraziła zgodę na takie działanie. 13. Spółka dokłada starań by traktować aktywację swoich usług za pomocą kodów z pakietów na preferencyjnych warunkach i w związku z tym może przewidzieć dla Użytkowników korzystających z tej formy płatności dodatkowe korzyści z tego tytułu. 14. Bezpośrednim dostawcą usług opisanych w niniejszym regulaminie, za które opłata regulowana jest za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (tzw. SMS premium) jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 15. W przypadku zaznaczenia przez użytkownika chęci otrzymania faktury w wersji elektronicznej, na wskazany przez niego adres e mail zostanie wysłany jej obraz elektroniczny w ciągu 7 dni roboczych od daty finalizacji transakcji. W takiej sytuacji użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w takiej formie i rezygnuje z otrzymywania faktury w wersji papierowej. W przeciwnym wypadku w celu uzyskania faktury w wersji papierowej użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres w ciągu 7 dni od daty finalizacji transakcji. DOSTĘPNE WARIANTY REJESTRACJI, KOSZTY W SERWISIE GRATKA. 1. Podczas dodawania ogłoszenia w kroku 'Warianty rejestracji' do wyboru są trzy opcje rejestracji, przy czym jeśli suma zamówienia przekroczy wskazany przez system koszt, aktywacja ogłoszenia poprzez wiadomość tekstową typu SMS będzie niemożliwa. Ceny opisane w niniejszym rozdziale mogą się różnić dla Użytkowników innych niż konsumenci w zależności od oferty Spółki. 2. Opcja podstawowa obejmuje ogłoszenie zwykłe ze zdjęciami w serwisie Gratka. 1) MOTORYZACJA (i) opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję 2.46 PLN brutto, (ii) aktywacja wiadomością tekstową typu SMS koszt za opcję 6.15 PLN brutto, (iii) aktywacja kodami z Pakietu Kodów 2 kody. 2) NIERUCHOMOŚCI Drobne

9 (i) opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję PLN brutto, (ii) aktywacja wiadomością tekstową typu SMS koszt za opcję PLN brutto, (iii) aktywacja kodami z Pakietu Kodów 9 kodów. 3) PRACA Drobne (i) opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję 9.84 PLN brutto, (ii) aktywacja wiadomością tekstową typu SMS koszt za opcję PLN brutto, (iii) aktywacja kodami z Pakietu Kodów 8 kodów. 4) TURYSTYKA (i) opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję 6.15 PLN brutto, (ii) aktywacja wiadomością tekstową typu SMS koszt za opcję PLN brutto, (iii) aktywacja kodami z Pakietu Kodów 5 kodów. 3. Opcje dodatkowe: 1) wyróżnienie ogłoszenia na 7 dni (i) opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję: w serwisie moto.gratka.pl i dom.gratka.pl od 6.15 PLN brutto do PLN brutto w zależności od liczby punktów użytych do wyróżnienia, w serwisach praca.gratka.pl i turystyka.gratka.pl 6.15 PLN brutto, (ii) aktywacja SMSem koszt za opcję: w serwisach moto.gratka.pl i dom.gratka.pl od 3.69 PLN brutto do PLN brutto w zależności od liczby punktów użytych do wyróżnienia. w serwisach praca.gratka.pl i turystyka.gratka.pl PLN brutto (iii) aktywacja kodami z Pakietu Kodów koszt za opcję: w serwisach moto.gratka.pl i dom.gratka.pl od 1 punktu do punktów z Pakietów Kodów w zależności od liczby punktów użytych do wyróżnienia, w serwisach praca.gratka.pl i turystyka.gratka.pl 5 punktów z Pakietów Kodów. 2) wyróżnienie ogłoszenia dla serwisu dom.gratka.pl na 7 dni przy zakupie usługi publikacji ogłoszenia drobnego razem z jednoczesnym wyróżnieniem tego ogłoszenia, koszt usługi zależy od liczby punktów wyróżnień, minimum 5 punktów: (i) opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję od PLN brutto do PLN brutto w zależności od liczby punktów użytych do wyróżnienia, (ii) aktywacja SMS'em PLN brutto, (iii) aktywacja kodami z Pakietu Kodów od 14 kodów do w zależności od liczby punktów użytych do wyróżnienia. 3) wyróżnienie ogłoszenia dla serwisu moto.gratka.pl na 7 dni przy zakupie usługi publikacji ogłoszenia drobnego razem z jednoczesnym wyróżnieniem tego ogłoszenia: (i) opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję od 3.69 PLN brutto do PLN brutto w zależności od liczby punktów użytych do wyróżnienia, (ii) aktywacja SMS'em PLN brutto do PLN brutto w zależności od liczby punktów użytych do wyróżnienia, (iii) aktywacja kodami z Pakietu Kodów od 3 kodów do kodów w zależności od liczby punktów użytych do wyróżnienia. 4) wyróżnienie ogłoszenia dla serwisu turystyka.gratka.pl na 7 dni przy zakupie usługi publikacji ogłoszenia drobnego razem z jednoczesnym wyróżnieniem tego ogłoszenia: (i) opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję PLN brutto, (ii) aktywacja SMS'em PLN brutto, (iii) aktywacja kodami z Pakietu Kodów 10 kodów. 5) wyróżnienie ogłoszenia dla serwisu praca.gratka.pl na 7 dni przy zakupie usługi publikacji ogłoszenia drobnego razem z jednoczesnym wyróżnieniem tego ogłoszenia: (i) opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję PLN brutto, (ii) aktywacja SMS'em PLN brutto, (iii) aktywacja kodami z Pakietu Kodów 13 kodów. 6) pakiet prasowy jednorazowa publikacja ogłoszenia z serwisu moto.gratka.pl w dostępnym tytule (tytułach). Opcja nie jest dostępna dla Użytkowników, o których mowa w pkt. 11 rozdziału POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE SERWIS GRATKA powyżej. W zależności od wybranego w kroku pierwszym regionu, dostępne będą różne tytuły prasowe lub nie będzie dostępna ta opcja. Dostępność tytułów oraz koszt za opcję w zależności od wybranego działu i regionu jest następujący: MOTORYZACJA: AutoGiełda Wielkopolska opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję 9.84 PLN brutto; aktywacja SMSem koszt za opcję PLN brutto; aktywacja kodami z Pakietu Kodów 8 kodów; Dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie: Moto Express opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję 9.84 PLN brutto; aktywacja SMSem koszt za opcję PLN brutto; aktywacja kodami z Pakietu Kodów 8 kodów; Pozostałe regiony: Moto Express: opłata kartą kredytową lub przelewem koszt za opcję 6.15 PLN brutto; aktywacja SMSem koszt za opcję PLN brutto; aktywacja kodami z Pakietu Kodów 5 kodów. 7) publikacja ogłoszenia w Anonse.tv jednorazowa publikacja w telewizji Anonse.tv oraz w serwisie Anonse.tv na okres 31 dni. Koszt 49 PLN z VAT (42 kody). Ogłoszenie pojawi się w przeciągu 24 godzin od kupna publikacji. 4. Przy płatnościach SMSowych obowiązują następujące ceny: Usługa do 1.23 PLN płatna SMSem za 3.69 PLN brutto* Usługa do 2.46 PLN płatna SMSem za 6.15 PLN brutto* Usługa do 6.15 PLN płatna SMSem za PLN brutto* Usługa do 9.84 PLN płatna SMSem za PLN brutto* Usługa do PLN płatna SMSem za PLN brutto* Usługa do PLN płatna SMSem za PLN brutto*

10 Usługi powyżej PLN brutto można opłacić jedynie Przelewami 24 lub kodami z pakietów. *Nadwyżka ceny za SMS ponad wartość usługi stanowi marżę operatora komórkowego. 5. Korzystając z funkcjonalności serwisu Gratka w postaci publikacji ogłoszeń Użytkownika w tytułach prasowych współpracujących ze Spółką podmiotów, o których mowa w ZASADACH OGÓLNYCH pkt. 16 powyżej, Użytkownik akceptuje nie tylko treść niniejszego Regulaminu, ale również odnośnych regulaminów funkcjonujących w tym zakresie w przedsiębiorstwach w/w podmiotów. Regulaminy te są dostępne po skontaktowaniu się z danymi podmiotami, zaś funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim dostępna jest w Internecie na stronie 6. Publikacja w pakiecie prasowym obejmuje tylko jedną emisję w prasie. 7. Umieszczanie ogłoszeń na Rynku Pierwotnym przez podmioty inne niż deweloperów odbywa się po cenach wskazanych w tym miejscu. PROMOWANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE GRATKA ZA POMOCĄ SUPEROFERTY 1. Superoferta jest ofertą Spółki skierowaną do Użytkowników, którzy chcą w wyjątkowy sposób prezentować i wyróżnić swoje ogłoszenie (bądź ich większą liczbę) przez wypromowanie danego ogłoszenia w szczególny sposób, tj. przez prezentację na stronie głównej serwisu Gratka bądź jego podstronach (dalej jako Superoferta) i wyróżnienie na liście wyników wyszukiwania. 2. Superoferta dotyczy jedynie ogłoszeń z kategorii motoryzacyjnej, które prezentowane są przez Użytkownika wraz ze zdjęciem. 3. Z Superoferty Użytkownik korzysta poprzez wzięcie udziału w jednej z pięciu licytacji, dotyczących odpowiednio samochodów osobowych, samochodów użytkowych, motocykli, sprzętu wodnego oraz części samochodowych. Licytacje zaczynają się w każdy wtorek o godzinie 14:00:00 i kończą się w każdy wtorek o godzinie 13:59: Z Superoferty korzystać mogą na indywidualnych warunkach Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym. W tym celu Użytkownik spełniający takie warunki powinien skontaktować się ze Spółką. 5. Biorąc udział w licytacji Użytkownik zgłasza do niej jedno lub więcej własnych ogłoszeń ze zdjęciem z właściwej kategorii i wykorzystuje dowolna ilość kodów aktywacyjnych celem podbicia wartości oferty licytacyjnej dla swojego ogłoszenia. Kody aktywacyjne mogą pochodzić jedynie z Pakietów Kodów. 6. W ramach Superoferty dane ogłoszenie Użytkownika, który wygrał licytację w danej kategorii wykorzystując na dane ogłoszenie największą ilość kodów aktywacyjnych z Pakietów Kodów, jest umieszczane w eksponowanych boxach na stronach, w zależności od kategorii danego ogłoszenia: (i) osobowe; (ii) uzytkowe; (iii) (iv) wodny; (v) samochodowe. 7. Ogłoszenie, na które Użytkownik wykorzystał największą ilość kodów aktywacyjnych z Pakietów Kodów spośród wszystkich pięciu licytacji, bez względu na kategorię, jest umieszczane w eksponowanym boxie na stronie 8. Przez wygranie licytacji w rozumieniu zapisów powyższych uważa się uzyskanie przez dane ogłoszenie jednej z kolejnych pięciu lokat pod kątem ilości wykorzystanych przez Użytkownika na to ogłoszenie kodów aktywacyjnych w danej kategorii (w przypadku pkt 6 powyżej) lub we wszystkich kategoriach (w przypadku pkt 7 powyżej). 9. Dane ogłoszenia każdorazowo prezentowane są w boxach, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej w kolejności odpowiadającej ilości wykorzystanych na te ogłoszenia kodów aktywacyjnych, przy czym każdorazowo po otwarciu danej strony internetowej ogłoszenia prezentowane są pojedynczo, w trzysekundowych odstępach czasu i w stosownej kolejności, rozpoczynając od prezentacji ogłoszenia, na które przypadła największa ilość wykorzystanych kodów aż do ogłoszenia, na które przypadła najmniejsza ilość wykorzystanych kodów. Prezentacja ogłoszeń odbywa się bez przerwy, rotacyjnie. 10. Użytkownik rozpoczyna i prowadzi licytację z poziomu panelu Moje ogłoszenia. Wybrane ogłoszenie zostanie automatycznie przypisane do licytacji odpowiadającej kategorii danego ogłoszenia. Dane ogłoszenie można zgłosić do licytacji w każdym momencie jej trwania. 11. Okres umieszczenia ogłoszeń w boxach, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej wynosi 7 dni, tj. od momentu zakończenia danej licytacji do momentu zakończenia się następnej kolejki licytacji. 12. Do licytacji można zgłosić jedynie takie ogłoszenia, których okres ważności nie upływa w okresie danej licytacji. Jeżeli okres ważności danego ogłoszenia, co do którego Użytkownik wygra licytację miałby upłynąć w okresie prezentacji tego ogłoszenia w boxach, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej okres ważności danego ogłoszenia zostaje wydłużony do momentu zakończenia się prezentacji i wyróżnienia zgodnie z treścią pkt 11 powyżej. 13. Kody aktywacyjne wykorzystywane z Pakietów Kodów są konsumowane jedynie w przypadku wygrania licytacji przez danego Użytkownika i ich wykorzystanie na inne cele do czasu zakończenia danej licytacji jest blokowane jedynie tymczasowo. Bezpowrotne wykorzystanie danej ilości kodów następuje w momencie wygrania licytacji, zaś w przeciwnym wypadku blokada zostaje zdjęta i wykorzystane w licytacji kody aktywacyjne mogą być wykorzystane przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu w innym, właściwym celu lub w kolejnej licytacji. 14. Usunięcie z serwisu Gratka w trakcie danej licytacji ogłoszenia zgłoszonego do tej licytacji, czy to przez samego Użytkownika czy też przez Spółkę zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, a także usunięcie takiego ogłoszenia w trakcie prezentacji i wyróżnienia zgodnie z treścią pkt 6, 7 powoduje, odpowiednio, usunięcie tego ogłoszenia z licytacji, boksów oraz list wyszukiwania. Jeżeli usunięcie nastąpiło w trakcie licytacji wykorzystane kody aktywacyjne są odblokowywane tak, jakby Użytkownik nie wygrał licytacji, chyba że usunięcie nastąpiło z inicjatywy Użytkownika w takiej sytuacji wykorzystane kody aktywacyjne przepadają. 15. Wszelkie próby wpłynięcia na wynik danej licytacji inne niż poprzez uczestnictwo w licytacji zgodnie z Regulaminem może wiązać się z blokadą konta danego Użytkownika, a w skrajnych przypadkach z jego usunięciem.

11 16. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Superoferty prosimy kierować na adres KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE ALEGRATKA Aktywacja konta. 1. Do umieszczania ogłoszeń w serwisie Alegratka wymagana jest bezpłatna aktywacja konta Użytkownika. Dostępne warianty płatności, koszty. 1. Za usługi świadczone przez Spółkę w ramach serwisu Alegratka płacić można kartą kredytową, przelewem bądź dokonując aktywacji kodem otrzymanym poprzez wiadomość tekstową typu SMS lub spośród kodów składających się na Pakiety Kodów. 2. Do korzystania z serwisu Alegratka przy pomocy Pakietów Kodów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu ujęte w pkt 6 13 rozdziału KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE GRATKA powyżej. 3. Transakcja dokonywana jest za pomocą systemu Pośrednika płatności. W sprawach związanych z transakcją na stronie Przelewy24 należy kontaktować się bezpośrednio z operatorem pod tel. (061) lub e mail: REKLAMACJE USŁUG W SERWISACH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się następujące czasy rozpatrywania prawidłowo złożonych reklamacji: a) dotyczących nie wykonania przez Spółkę usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem reklamacja rozpatrywana jest w terminie 7 dni od dnia złożenia; b) dotyczących jakości lub terminowości wykonanej przez Spółkę usługi reklamacja rozpatrywana jest w terminie 31 dni od dnia złożenia; 2. Nie powiadomienie Użytkownika o wyniku postępowania dotyczącego danej reklamacji w terminach wskazanych w ust.1powyżej jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem danej reklamacji. 3. W przypadku uznania reklamacji: a) dotyczących nie wykonania przez Spółkę usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik otrzyma m.in. możliwość ponownego zlecenia Spółce wykonania danej usługi zgodnie z Regulaminem; b) dotyczących jakości lub terminowości wykonanej przez Spółkę usługi Użytkownik otrzyma od Spółki m.in. wedle wyboru rekompensatę w postaci (i) kodów z Pakietów Kodów, albo (ii) kodów aktywacyjnych otrzymywanych poprzez SMS. REKLAMACJE USŁUG W SERWISIE GRATKA W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się ze Spółką w okresie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godziny 09:00 do 19:00 pod numerami telefonu: oraz lub mailem na adres: 1. w przypadku rejestracji za pomocą kodu otrzymanego poprzez wysłanie wiadomości tekstowej typu SMS: 2. w przypadku płatności kartą kredytową: 3. w przypadku płatności przelewem bankowym lub na poczcie: Prosimy pamiętać o podaniu w reklamacji danych np. reklamacja dotycząca rejestracji ogłoszenia: kategoria do której dodano ogłoszenie, sposób rejestracji (SMS, Karta ), uzyskany kod rejestracyjny lub inne dane użyte podczas rejestracji. REKLAMACJE USŁUG W SERWISIE ALEGRATKA W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się ze Spółką w okresie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godziny 09:00 do 19:00 pod numerem telefonu oraz lub mailem na adres Wcześniej należy przygotować dane i informacje potrzebne do rozpatrzenia reklamacji np. w przypadku reklamacji dotyczącej aktywacji konta: kod otrzymany poprzez wysłanie wiadomości tekstowej typu SMS, ew. numer telefonu, na który ten kod został wysłany. ZASADY ZAMIESZCZANIA CV 1. Umieszczenie danych osobowych w bazie CV serwisu Gratka jest bezpłatne. 2. Warunkiem zamieszczenia przez Spółkę ogłoszenia w serwisie Gratka jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze stosownym formularzem dostępnym przy wybraniu opcji publikacji CV. 3. Wprowadzenie treści do dostępnego formularza odbywa się zgodnie z instrukcją dostępną na stosownej stronie WWW. 4. Okres edycji ogłoszeń zawierających CV jest nieograniczony. 5. Użytkownik ma prawo sam uzupełniać na bieżąco dane w swoim CV lub je usunąć na ogólnych zasadach. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISACH 1. W wybranych Serwisach Spółka może udostępnić funkcjonalność pozwalającą na zamieszczanie przy wybranych przez Spółkę treściach lub materiałach komentarzy przez Użytkowników lub przez inne osoby odwiedzające Serwisy. Zamieszczenie komentarza nie wymaga zarejestrowania się w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tej funkcjonalności może zostać uzależnione od dokonania przez osobę chcącą zamieścić komentarz dodatkowych czynności, o czym osoba zostanie poinformowana stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z tej funkcjonalności (w szczególności może to być konieczność złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień lub wykonania innej czynności równoznacznej z takim oświadczeniem). 2. Zabronione jest umieszczanie komentarzy naruszających prawo lub będących sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, a także komentarzy, które naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, a także, takie które mogą zostać uznane za spam lub niezamówioną informację handlową. 3. Zamieszczając komentarz w Serwisie jego autor udziela Spółce jednocześnie zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w

12 części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanej treści komentarza na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie zdjęć, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Spółkę za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót treścią komentarza oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, e. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Spółki oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, f. publiczne i niepubliczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi Fi i Wi Max. 4. Spółka uprawniona jest do usunięcia każdego komentarza (w szczególności naruszającego zasady niniejszego Regulaminu, prawa etc.) lub dokonywania w nim zmian redakcyjnych lub zmierzających do usunięcia stanu naruszenia prawa bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza. 5. Autor komentarza zrzeka się wobec Spółki wykonywania praw autorskich osobistych względem komentarza za wyjątkiem prawa do oznaczenia komentarza imieniem i nazwiskiem autora, lub pseudonimem, zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania komentarza. 6. Spółka ma prawo w każdym czasie zawiesić możliwość umieszczania komentarzy w ogóle w danym Serwisie lub w wybranych obszarach Serwisu, a także usunąć już istniejące komentarze z Serwisu lub z jego wybranej części. INFORMACJE DODATKOWE 1. W serwisie Gratka jeden kod otrzymany wiadomością tekstową typu SMS służy do zarejestrowania jednego ogłoszenia. 2. Prezentacja i treść ogłoszeń publikowanych w tygodniku "Motoexpress", "Autogiełda Wielkopolska" oraz dziennikach "Polska The Times Dziennik Bałtycki", "Polska The Times Gazeta Krakowska" i "Polska The Times Gazeta Wrocławska" może z powodów technicznych odbiegać od prezentacji ogłoszenia w serwisie Gratka. 3. Spółka oraz współpracujące z nią podmioty zastrzegają sobie prawo do odmówienia publikacji ogłoszenia poza serwisem Gratka bez podania przyczyny. W takim razie odpowiednio stosuje się postanowienia rozdziału ZASADY OGÓLNE pkt 16 i 17 powyżej; 4. Odnośnie danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę celem świadczenia usług opisanych postanowieniami niniejszego regulaminu Spółka informuje, iż na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub Odwiedzającego będących właścicielami przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, przesłane na adres Spółki, Spółka udostępnia na podany w żądaniu adres elektroniczny informacje na temat (i) ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu; (ii) udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz (iii) podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych. 5. Według najlepszej wiedzy Spółki brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisów. REGULAMIN GRATKA WEBAPI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Webapi, do której wszelkie prawa przysługują Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN, NIP , zwanej dalej Spółką. 2. Webapi przeznaczone jest do rozwijania współpracy pomiędzy Spółką a Partnerami Spółki oraz do udostępniania Dostawcom Aplikacji możliwości tworzenia oprogramowania promującego Serwisy. 3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu Spółce służy prawo odebrania Użytkownikowi dostępu do Webapi i wyrejestrowania danej Aplikacji Webapi z rejestru, o którym mowa w pkt III ppkt 2 poniżej. II. DEFINICJE Spółka Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 NIP ; Serwis stanowiący własność Spółki serwis internetowy prowadzony pod adresem który pozwala na umieszczanie, zarządzanie oraz przeglądanie ofert kupna, sprzedaży oraz oddawania do używania rzeczy i praw tam opisanych; Webapi usługa świadczona przez Spółkę dla Użytkowników, umożliwiająca korzystanie z interfejsu przy pomocy elementów opisujących sposób komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Spółki w ramach Serwisów. Wszelkie prawa do Webapi przysługują wyłącznie Gratce; Aplikacja Webapi oprogramowanie przeznaczone do komercyjnych lub niekomercyjnych zastosowań w postaci zautomatyzowanego zarządzania ogłoszeniami w Serwisach; Użytkownik Partner Spółki lub Dostawca Aplikacji, który spełnił i spełnia warunki korzystania z Webapi; Partner Spółki podmiot gospodarczy przedsiębiorca, który przez zewnętrzne aplikacje pragnie w sposób zautomatyzowany zarządzać swoimi ogłoszeniami w Serwisach (np. biuro nieruchomości, autokomis odnośnie umieszczanych przez siebie ogłoszeń);

13 Dostawca Aplikacji podmiot gospodarczy przedsiębiorca, który pragnie tworzyć dla osób trzecich (tzw. end user'ów) Aplikacje Webapi (np. twórca niezależnego oprogramowania do eksportu ogłoszeń osób trzecich, nabywców tego oprogramowania). III. WARUNKI UZYSKANIA DOSTĘPU DO WEBAPI 1. Webapi jest przeznaczone dla Partnerów Spółki oraz dla Dostawców Aplikacji. 2. Aby skorzystać z Webapi jako Partner Spółki lub jako Dostawca Aplikacji należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Działem Rozwoju Biznesu Spółki za pośrednictwem poczty e mail pod adresem gdzie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie zostaną nadane odpowiednie uprawnienia. 3. Aby dana aplikacja stworzona lub tworzona przez Dostawcę Aplikacji mogła korzystać z Webapi konieczna jest rejestracja danej aplikacji w rejestrze prowadzonym przez Spółkę. Do każdej zarejestrowanej aplikacji przypisany jest unikalny kod, który musi być każdorazowo wysyłany przy połączeniach z Webapi. 4. Korzystanie z Webapi jest nieodpłatne dla wszystkich Użytkowników korzystających z Webapi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 5. Dokonanie rejestracji aplikacji przez Dostawcę Aplikacji w Dziale Rozwoju Biznesu Spółki jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu przez Dostawcę Aplikacji. 6. Wyeksportowanie pierwszego ogłoszenia przez Partnera Spółki za pomocą Webapi jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu przez Partnera Spółki. IV. JAKOŚĆ WEBAPI 1. Spółka deklaruje, iż z zachowaniem należytej staranności zapewniać będzie możliwie pełne i bezawaryjne współgranie Webapi z funkcjonalnościami Serwisów. Zdanie poprzednie nie jest jednak gwarancją jakości Webapi. 2. Bez względu na treść ust.1 powyżej Spółka nie odpowiada, zaś Użytkownik zwalnia Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności, za nieprawidłowe funkcjonowanie, brak funkcjonowania lub przerwy w funkcjonowaniu Webapi, a także za skutki takich zdarzeń. Wykluczenie odpowiedzialności Spółki względem Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wszelkiej szkody, tak faktycznie poniesionej jak i zysku utraconego. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą konsumentów. 3. Pełna dokumentacja Webapi dostępna jest pod adresem V. FUNKCJONOWANIE WEBAPI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał Webapi, w tym do tworzenia Aplikacji Webapi, celem naruszaniu praw, interesów i majątku Spółki ani osób trzecich. Aplikacja Webapi nie może w szczególności naruszać praw osób trzecich w zakresie praw autorskich lub pokrewnych, a także praw związanych z własnością przemysłową. 2. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie Aplikacji Webapi w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, w tym w formie DLC, wymaga pisemnej zgody Spółki, chyba że jest wykorzystywane wyłącznie przez Dostawcę Aplikacji do własnych celów związanych z przeznaczeniem Serwisów. 3. Aplikacja Webapi winna zawierać czytelną, jasną i łatwo dostępną informację o zasadach korzystania z Aplikacji Webapi. 4. Wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku lub w trakcie korzystania z Aplikacji Webapi, a także powielania, publikowania lub rozpowszechniania Aplikacji Webapi, ponosi, odpowiednio i w zależności od sytuacji, wyłącznie Dostawca Aplikacji lub podmiot posługujący się Aplikacją Webapi. 5. W sytuacji opisanej w ust.4 powyżej, o ile osoba trzecia lub instytucja wystąpi wobec Spółki z jakimikolwiek roszczeniami lub w jakikolwiek inny sposób nałoży na Spółkę odpowiedzialność za treść Aplikacji Webapi, Dostawca Aplikacji lub, odpowiednio, podmiot posługujący się Aplikacją Webapi, wstąpi w miejsce lub, w zależności od możliwości, obok Spółki do danego postępowania przedsądowego, cywilnego, administracyjnego, wykroczeniowego lub karnego, zwolni natychmiast Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności, a nadto naprawi wszelką i jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Spółkę w związku z wyżej opisanymi zdarzeniami, w tym zwróci koszty odszkodowań, reprezentowania interesów, obrony, opłaty sądowe, grzywny etc. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Spółką w sprawie Webapi dostępne są dla Użytkowników za pomocą Biura Obsługi Klienta: 2. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Webapi kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Spółke w miarę możliwości niezwłocznie. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w ust.1 powyżej. 3. Spółka zachowuje prawo do zawieszenia lub zakończenia udostępniania Webapi Użytkownikom w każdym czasie. W miarę możliwości Spółka powiadomi o tym fakcie Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem

ZASADY OGÓLNE. 2. Właścicielem Serwisów jestserwisem Dom, Serwisem Moto, Serwisem Praca i Serwisem

ZASADY OGÓLNE. 2. Właścicielem Serwisów jestserwisem Dom, Serwisem Moto, Serwisem Praca i Serwisem R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako serwisserwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Spółka -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Definicje 1. Właściciel serwisu Leasing-Auto.pl właścicielem serwisu jest firma Leasing-Auto Tomasz Lisiewicz, dalej nazywana (Leasing-Auto), z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.gb.pl

Regulamin serwisu www.gb.pl Regulamin serwisu www.gb.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.gb.pl 1) Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu SocialOn.pl (zwanego w dalszej części: Serwisem) prowadzonego przez firmę CONSUNEO Katarzyna Urbaniak, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług portalu szpiegofon.hotapp.pl 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Usługodawca właścicielem i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: REGULAMIN I. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo