3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników."

Transkrypt

1 R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami (dalej jako Serwis Gratka) oraz (dalej jako Serwis Alegratka). Na Serwis Gratka składają się w szczególności Serwisy dom.gratka.pl, moto.gratka.pl, praca.gratka.pl oraz turystyka.gratka.pl, zwane dalej, odpowiednio, Serwisem Dom, Serwisem Moto, Serwisem Praca i Serwisem Turystyka. Serwisy mogą być również dostępne za pośrednictwem odpowiedniej Aplikacji mobilnej wskazanej w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu. 2. Użytkownik - Podmiot korzystający z UKS. Jeżeli Użytkownik dokonał rejestracji konta Użytkownika, zwany jest w Regulaminie Zarejestrowanym Użytkownikiem. 3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. 4. Pośrednik płatności podmiot, za pośrednictwem którego Użytkownik może opłacić odpłatne usługi nabywane od Spółki (przy czym skorzystanie z Pośrednika płatności nie ma wpływu na fakt, że sprzedawcą usług i podmiotem odpowiedzialnym za ich wykonanie pozostaje Usługodawca). Lista pośredników płatności dostępna jest pod 5. Operator płatności SMS podmiot, który umożliwia dokonywanie Płatności SMS. Dane Operatora Płatności SMS dostępne są pod adresem 6. Zasady dodatkowe dla profesjonalistów (lub zasady dla profesjonalistów) dodatkowe zasady współpracy znajdujące się pod adresem obowiązujące Użytkowników, którzy nie korzystają z Serwisów jako Konsumenci i stanowiące uzupełnienie postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do takich Użytkowników. Postanowienia zasad dodatkowych dla profesjonalistów stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Profesjonalistę w rozumieniu Regulaminu oznacza akceptację Zasad dla profesjonalistów, które stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Zasady dla profesjonalistów nie obowiązują

2 Użytkowników korzystających z Serwisów jako Konsumenci i nie są częścią żadnej umowy, jaką Usługodawca zawiera z takimi Użytkownikami, a co za tym idzie zmiana Zasad dla profesjonalistów nie stanowi zmiany umowy zawieranej z Użytkownikiem będącym Konsumentem w ramach czy też na podstawie niniejszego Regulaminu. 7. Usługodawca inaczej też Spółka, tj. Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN, NIP , telefon , właściciel Serwisów. 8. Usługa Korzystania z Serwisu (UKS) usługa, którą Spółka świadczy Użytkownikom zarejestrowanym i niezarejestrowanym sprowadzająca się do możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisów. Korzystanie z UKS może wymagać zarejestrowania się Użytkownika, w zależności od funkcjonalności i usług, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp. Na UKS składają się UUO, UWO, UPK, a także usługa powiadomień (która jednak może zostać rozwiązana odrębnie od umowy na UKS na zasadach opisanych w Regulaminie) oraz funkcjonalności takie jak komunikacja Użytkowników z Odwiedzającymi i Spółką, dodawanie wybranych ogłoszeń do profili na mediach społecznościowych i do kategorii ulubionych, możliwość wygenerowania ulotki dotyczącej ogłoszenia oraz przeszukiwania bazy danych ogłoszeń publikowanych w Serwisach. 9. Usługa Umieszczania Ogłoszeń (UUO) usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi umieszczenie w danym Serwisie ogłoszenia na okres czasu wskazany w Regulaminie. Ogłoszeniem (dalej jako ogłoszenie) jest skomponowana przez Użytkownika z teksu lub ilustracji lub zdjęć lub utworów audiowizualnych lub wideogramów oferta dotycząca dokonania oznaczonej w treści czynności prawnej lub faktycznej. Przez UUO rozumie się także przedłużenie okresu publikacji danego ogłoszenia na kolejny okres czasu. W serwisie Turystyka przez UUO rozumie się publikację informacji o wykonywanej przez Użytkownika działalności gospodarczej w zakresie noclegów, z odniesieniem do miejsca wykonywania tej działalności. 10. Usługa Wyróżniania Ogłoszeń (UWO) usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wyróżnienie umieszczonego w danym Serwisie ogłoszenia na okres czasu wskazany w Regulaminie, na zasadach wskazanych w Regulaminie. 11. Pakiety Kodów znaki legitymacyjne, których zakup umożliwia ich wymianę na usługi świadczone w Serwisach, zgodnie z aktualną ofertą Spółki, w sposób opisany w Regulaminie i cenniku usług. Do korzystania z pakietów kodów konieczne jest posiadanie konta Użytkownika, a usunięcie konta

3 Użytkownika (w szczególności na skutek rozwiązania umowy na UKS) powoduje utratę posiadanych pakietów kodów. Nie jest możliwa płatność przy pomocy Kodów w Serwisie Turystyka. 12. Usługa Pakietów Kodów (UPK) - usługa polegająca na umożliwieniu, poprzez zakup Pakietu Kodów, wymianę kodów na usługi świadczone w Serwisach, zgodnie z aktualną ofertą Spółki. Umowa sprzedaży Pakietów Kodów jest integralną częścią UPK. Umowa na UPK to umowa dostawy treści cyfrowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ). Do wykonywania umowy na UPK konieczne jest obowiązywanie Umowy na UKS. 13. Karta HomeProfit (KHP) karta wydawana i obsługiwana przez Home Profit Polska Sp. z o.o. w Poznaniu zgodnie z zasadami dostępnymi pod tym linkiem do aktywacji której konieczny jest nabywany od Usługodawcy kod aktywacyjny. Usługodawca sprzedaje Użytkownikowi jedynie kod aktywacyjny, zaś stroną umowy na korzystanie z KHP jest Home Profit Polska Sp. z o.o. w Poznaniu. Sprzedawany przez Usługodawcę kod aktywacyjny do KHP stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ). 14. Usługa powiadomień usługa polegająca na powiadamianiu Użytkownika na podany przez niego adres o interesujących Użytkownika ogłoszeniach lub zmianach w ich treści; 15. Usługi odrębne w szczególności UUO, UWO, UPK, KHP, usługa powiadomień. 16. Regulamin niniejszy regulamin korzystania z Serwisów. 17. Konsument konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 18. Profesjonalista - Użytkownik, który rejestrując Konto lub zamawiając jakąkolwiek Usługę w Serwisach wybiera w formularzu opcję, że czyni to jako podmiot profesjonalnie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zajmujący się danym rodzajem działalności. Użytkownik taki nie jest traktowany jako Konsument. Serwis Turystyka jest serwisem, w którym jedynymi Użytkownikami uprawnionymi do publikacji ogłoszeń są Profesjonaliści. 19. Warunki Serwisów dla Profesjonalistów szczególne zasady korzystania z Serwisu Dom, Serwisu Moto, Serwisu Praca i Serwisu Turystyka obowiązujące Profesjonalistów, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1A, Załącznik nr 1B, Załącznik nr 1C oraz Załącznik nr 1D do niniejszego Regulaminu. Warunki Serwisów dla Profesjonalistów mają pierwszeństwo nad ogólnymi postanowieniami

4 niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim znajdują się z nimi w konflikcie. Warunki Serwisów dla Profesjonalistów nie obowiązują Użytkowników korzystających z w/w Serwisów jako Konsumenci i nie są częścią żadnej umowy, jaką Usługodawca zawiera z takimi Użytkownikami, a co za tym idzie zmiana Warunków Serwisów dla Profesjonalistów nie stanowi zmiany umowy zawieranej z Użytkownikiem będącym Konsumentem w ramach czy też na podstawie niniejszego Regulaminu. 20. Blokada Konta także jako zawieszenie lub odebranie dostępu do konta Użytkownika, tj. przewidziane Regulaminem odebranie dostępu Użytkownikowi do jego konta w Serwisach, które nie zostaje usunięte, skutkujące: - zablokowaniem dostępu do panelu Użytkownika wraz z odebraniem dostępu do funkcjonalności i usług dla których dostęp do panelu jest konieczny z tym, że Blokada Konta Użytkownika będącego Profesjonalistą nie obejmuje kont Użytkowników wskazanych jako pracownicy Profesjonalisty, - Blokadą wszystkich ogłoszeń Użytkownika, - w przypadku profesjonalistów - pozostawieniem możliwości logowania do Konta bez dostępu do innych funkcjonalności. 21. Blokada ogłoszenia sytuacja, w której ogłoszenie nie jest wyświetlane w Serwisach, ale nie zostaje usunięte z konta Użytkownika. 22. Płatność SMS określenie używane do opisania dwóch niezależnych transakcji na mocy których dochodzi najpierw do zawarcia odrębnej i niezależnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a jego operatorem telekomunikacyjnym w zakresie wysłania przez Użytkownika na wskazany numer SMS o podwyższonej opłacie w zamian za co Użytkownik otrzymuje na swoje urządzenie telekomunikacyjne ciąg znaków (kod aktywacyjny), a w drugiej kolejności Użytkownik zawiera umowę ze Spółką na skorzystanie z danej usługi w zamian za wpisanie w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisach otrzymanego wcześniej kodu aktywacyjnego. 23. Aplikacja mobilna - jedna z aplikacji mobilnych wskazanych w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu dostępna do pobrania na wybranych przez Spółkę platformach służących do pobierania aplikacji i umożliwiająca korzystanie z określonego Serwisu z uwzględnieniem różnic wskazanych w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Funkcjonalności Aplikacji mobilnej mogą różnic się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej. Z przyczyn technicznych starsze wersje Aplikacji mobilnej mogą nie współpracować w sposób należyty z Serwisem lub całkowicie uniemożliwiać korzystanie z Serwisu. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin korzystania z Aplikacji mobilnej. Spółka może

5 umożliwić zakup dodatkowych opcji lub funkcjonalności w ramach Aplikacji mobilnej; zakup taki odbywa się za pośrednictwem platformy służącej do pobierania aplikacji przez jej użytkowników i podlega postanowieniom odpowiedniego regulaminu takiej platformy Informacje, jakie stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z dnia r. poz. 827) Spółka zobowiązana jest udzielić konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz który skorzystał z oferty Spółki na pobranie i korzystanie z aplikacji mobilnej stanowią załącznik nr 6A i 6B do niniejszego Regulaminu. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z Serwisów, w tym zamieszczania ogłoszeń w Serwisach. 2. Spółka może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisów lub oferty Spółki. 3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisów i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian. Zapis zdania powyższego nie ma zastosowania do ewentualnych zmian treści Załącznika nr 5 do niniejszego Regulaminu, w zakresie, w jakim zmiany te nie ograniczają praw i nie zwiększają obowiązków Użytkowników. 4. Umowa na UKS z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika (potwierdzenie rejestracji em), z zastrzeżeniem kolejnego zdania. Umowa na Usługi odrębne, zawierana jest każdorazowo odrębnie na każdą z tych usług zgodnie z treścią Regulaminu i procesu korzystania z Serwisów. W szczególności : 1) umowa na UPK zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia em zakupu danego Pakietu Kodów, 2) umowa na UUO zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia em umieszczenia ogłoszenia w wybranym Serwisie, 3) umowa na UWO zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia em wyróżnienia danego ogłoszenia, 4) umowa na usługi powiadomień zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia aktywacji usługi przez Użytkownika (w przypadku braku konta Użytkownika) lub potwierdzenia jej aktywacji przez Spółkę (w przypadku gdy Użytkownik ma zarejestrowane Konto).

6 5. W procesie zawierania umowy na odległość Użytkownik winien podać prawidłowy adres , na który Usługodawca wyśle w formie wiadomości potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ) oraz potwierdzeniem żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wyrażenia zgody na wykonanie umowy w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oraz wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile któraś z tych zgód została udzielona. 6. Każdy Odwiedzający i Użytkownik nie zarejestrowany może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Spółkę w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę na UKS, z wyjątkiem UUO i UWO, a także pozostałe umowy zawierane na czas nieoznaczony, w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z UKS lub umowę zawieraną na czas nieoznaczony (np. w zakresie usługi powiadomień), z 14-o dniowym terminem wypowiedzenia. Spółce również przysługuje prawo rozwiązania każdej umowy zawartej na czas nieoznaczony z 14-o dniowym terminem wypowiedzenia. 7. Umowa na UKS, za wyjątkiem umowy na UUO, Umowy na UWO, zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać z 14-o dniowym okresem wypowiedzenia. Umowa na UKS ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika. Rozwiązanie umowy na UPK i na inne usługi, do których wymagane jest posiadanie konta użytkownika odbywa się poprzez rozwiązanie umowy na UKS. 8. Jeśli dany Zarejestrowany Użytkownik na dzień rozwiązania umowy na UKS posiada niewykorzystane Pakiety Kodów (a więc zawarł wcześniej umowę na UPK), a do rozwiązania umowy na UKS doszło z inicjatywy Spółki z przyczyn nie leżących po stronie Użytkownika lub przez Użytkownika na skutek zmian w Regulaminie, Spółka zwróci Użytkownikowi równowartość niewykorzystanych na dzień rozwiązania umowy Pakietów Kodów na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Użytkownika z uwzględnieniem tego, że kody gratisowe wykorzystywane są przez Użytkownika zawsze w ostatniej kolejności, a więc wtedy gdy nie ma już kodów pełnopłatnych (a więc np. jeżeli Użytkownik posiada łącznie 110 kodów, z czego 100 kodów pełnopłatnych o wartości 100 zł oraz 10 kodów gratisowych, a Użytkownik wykorzystał do momentu rozwiązania umowy 10 kodów, otrzyma z powrotem 90 zł). 9. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również em i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy, w szczególności na UKS, przez likwidację konta

7 Użytkownika lub wypowiedzenie danej umowy w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. Rozwiązanie umowy na UKS nie ma wpływu na wykupione UUO i UWO w trakcie trwania umowy na UKS. 10. Rozwiązanie umowy na UKS pozostaje bez wpływu na udzielenie licencji Spółce przez Użytkownika. 11. Umowa na UUO zawierana jest na następujące okresy czasu: 1) dom.gratka.pl 31 dni (lub 30 dni w przypadku UUO dla Profesjonalisty), licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług; 2) praca.gratka.pl 31 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 3) moto.gratka.pl - 31 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 4) alegratka.pl 180 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług dla ogłoszeń nieodpłatnych i 30 dni,, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług dla ogłoszeń odpłatnych, 5) turystyka.gratka.pl - w zależności od wyboru Użytkownika 6 miesięcy lub 12 miesięcy licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług. 12. Umowa na UWO zawierana jest na następujące okresy czasu: 1) dom.gratka.pl 7 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 2) praca.gratka.pl 7 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 3) moto.gratka.pl 7 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług z zastrzeżeniem szczególnej usługi stałęgo wyróżnienia świadczonej Profesjonalistom 4) alegratka.pl 7 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 13. Korzystanie z usług Spółki lub funkcjonalności w ramach Serwisów, w szczególności umieszczenie ogłoszenia, zapisanie się na powiadomienia etc. może wymagać rejestracji Użytkownika, a więc założenia konta Użytkownika i jego aktywacji, w zależności od rodzaju usługi lub funkcjonalności. Użytkownik uzyskuje informację o tym, że musi założyć konto, żeby skorzystać z usługi lub funkcjonalności. 14. Część usług lub funkcjonalności oferowanych w Serwisach jest nieodpłatna. Z uwagi na nieodpłatny charakter takich usług lub funkcjonalności Spółka może wymagać od Użytkownika wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z treścią danej zgody dostępną w danym procesie aktywacji usługi lub funkcjonalności. Zgoda ta jest dobrowolna,

8 jednak jej niewyrażenie powodować będzie brak możliwości skorzystania z danej nieodpłatnej usługi lub funkcjonalności. Spółka podkreśla, że wyrażona zgoda, o której mowa powyżej, może być w każdym czasie skutecznie odwołana przez Użytkownika (cofnięta) w późniejszym czasie bez utraty prawa do korzystania z danej usługi lub funkcjonalności, chyba że dana usługa wymaga ze swej natury wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika, np. usługa powiadomień w takiej sytuacji Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę na świadczenie takiej usługi. 15. Użytkownik, który zawierając Umowę na UKS na jakąkolwiek inną Usługę wybiera w formularzu opcję, że czyni to jako Profesjonalista potwierdza wyraźnie, że w tym zakresie nie jest Konsumentem. Do takiego Użytkownika zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia Załącznika 1A, 1B lub 1C oraz Zasad dla profesjonalistów. 16. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ). Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Usługodawcy stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Nadto Konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się pod tym linkiem. 17. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 3) w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ). 18. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Usługodawcą, Usługodawca może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:

9 1) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość; 2) wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość; 3) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość. 19. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez Konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności przekazem pocztowym, chyba że Usługodawca ustali z Konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy. 20. Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie Konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, Konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument odstąpił skutecznie od umowy. 21. Odstąpienie od umowy na UKS przez Konsumenta nie ma wpływu na wykonywanie następujących umów zawartych z Usługodawcą w ramach lub obok umowy na UKS : 1) umowa na UUO i UWO oraz KHP; 2) usługa powiadomień. 3) usługa newslettera opisana w ppkt poniżej. 22. Usługodawca posiada w ramach Serwisów odesłania do stron internetowych lub funkcjonalności umożliwiających nabywanie towarów lub usług, odpłatnie bądź nieodpłatnie, od podmiotów trzecich na zasadach ustalonych przez te podmioty. Usługodawca nie jest stroną takich umów i nie odpowiada względem Użytkownika za ich treść lub sposób wykonania. 23. Przy korzystaniu z usług Pośrednika Płatności Użytkownik akceptuje fakt, że dokumenty księgowe za wykonaną przez Spółkę usługę wystawiane są przez Spółkę, ale płatności mogą być dokonywane na konto Pośrednika Płatności.

10 24. Bezpośrednim dostawcą usług opisanych w niniejszym Regulaminie, za które opłata regulowana jest za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (tzw. SMS premium) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Usługodawca). 25. W przypadku zawarcia przez Użytkownika będącego Profesjonalistą umowy na usługi świadczone w ramach Serwisów na piśmie, postanowienia tej umowy w zakresie w jakim są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu mają nad tym Regulaminem pierwszeństwo. 26. Użytkownik, który korzysta z Serwisów w ramach lub w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jest zobowiązany do wskazania w procesie rejestracji konta Użytkownika lub wykupienia danej usługi, że działa jako Profesjonalista pod rygorem uznania, że świadczone mu usługi przez Spółkę zostały zamówione przez Użytkownika z naruszeniem Regulaminu i jako takie naruszają Regulamin z wszystkimi tego konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie. 27. Każdy Użytkownik może w ramach Serwisów i za pośrednictwem specjalnie przygotowanej funkcjonalności wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Spółki lub podmiotów ze Spółką współpracujących w formie newslettera na wskazany przez Użytkownika adres . Umowa na otrzymywanie przez Użytkownika newslettera jest zawierana w momencie potwierdzenia tej usługi przez Spółkę poprzez wysłanie na wskazany przez Użytkownika adres wiadomości potwierdzającej. 28. Umowa o newsletter zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Do umowy o newsletter odpowiednie zastosowanie mają zapisy pkt powyżej, w szczególności Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ). Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. 29. Użytkownicy, którzy zawarli umowę na newsletter powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie usługi newsletter również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy o newsletter przez wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. Zapis tego punktu nie ogranicza żadnych innych uprawnień Użytkowników wynikających z niniejszego Regulaminu. III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW

11 1. Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwisy, albo wykorzystywania ogłoszeń do takiej reklamy lub promocji w jakikolwiek sposób. W przypadku uzyskania indywidualnej zgody Spółki, w uzasadnionych przypadkach (gdy adres ten wnosi wartościowe treści dla Użytkowników) link taki może zostać dodany. Link taki może zostać dodany także jeśli formularz ogłoszenia posiada pole do tego przeznaczone, a link dotyczy własnej strony Użytkownika. 2. Ogłoszenia dotyczące motoryzacji ukazywać mogą się jedynie w Serwisie Gratka i Motofakty oraz Alegratka. Ogłoszenia dotyczące nieruchomości i, pracy i turystyki ukazywać mogą się jedynie w Serwisie Gratka zaś ogłoszenia dotyczące turystyki ukazywać mogą się w Serwisie Gratka oraz Alegratka z zastrzeżeniem konsekwencji przyjętej definicji Rynku pierwotnego i wtórnego. Pozostałe kategorie ogłoszeń ukazują się w Serwisie Alegratka. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich Serwisach lub kategoriach (np. ogłoszenia kupię w kategorii sprzedam, ogłoszeń dotyczących nieruchomości w kategorii motoryzacyjnej). 3. Celem zwiększenia zasięgu ogłoszeń Użytkownika ogłoszenia te mogą być publikowane przez Spółkę również w innych Serwisach prowadzonych przez Spółkę, a także w Serwisach podmiotów współpracujących ze Spółką, na co Użytkownik wyraża zgodę. 4. Spółka zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach lub Serwisach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia i postanowień niniejszego Regulaminu. 5. Zabrania się kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisach, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody uprawnionej osoby. 6. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisów, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce. 7. Zabrania się umieszczania w Serwisach ogłoszeń lub ich elementów naruszających prawo, dobre obyczaje, naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w tym o podtekstach seksualnych, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych.

12 8. Za wyjątkiem sytuacji, gdy w Serwisach Spółka udostępniła taką funkcjonalność, zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach wszelkich plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów), do których Użytkownik nie posiada stosownych praw majątkowych autorskich, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji (w tym złożonych ze zdjęć). Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór. Film dodany do ogłoszenia powinien trwać co najmniej 10 sekund. 9. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia znaku wodnego, który będzie chronił prawa autorskie twórcy danego pliku multimedialnego. Znak wodny nie powinien zaburzać czytelności przekazu i powinien jednoznacznie identyfikować twórcę danego pliku multimedialnego. Znak wodny może stanowić wyłącznie oznaczenie właściciela praw do pliku multimedialnego wyrazami (wskazanie nazwy / imienia i nazwiska uprawnionego) lub grafiką (logotyp). Znak wodny nie może w szczególności zawierać adresów internetowych, danych kontaktowych, haseł reklamowych. Bez względu na to czy Użytkownik skorzysta z prawa o jakim mowa w niniejszym punkcie Spółka może umieścić na wyświetlanej zawartości pliku multimedialnego znak wodny Spółki, zawsze jednak z zachowaniem zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim. 10. Jeżeli dany Użytkownik zamieszcza ogłoszenia zawierające pliki multimedialne niezgodne z Regulaminem Spółka może, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia (i) usunąć dany plik multimedialny (zablokować jego wyświetlanie) z ogłoszenia, oraz / albo (ii) usunąć dane ogłoszenie w ogóle jako naruszające Regulamin, oraz / albo (iii) trwale lub czasowo odebrać danemu Użytkownikowi możliwość uczestniczenia w odnośnej promocji, która w swoim warunkach przewiduje użycie plików multimedialnych. 11. Przez fakt zamieszczenia w jakimkolwiek Serwisie ogłoszenia zawierającego pliki multimedialne (takie jak zdjęcia, filmy, etc.) zgodne z treścią niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym autorem i producentem danego utworu albo posiada wszystkie prawa do danego utworu pozwalające na jego wykorzystanie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tego utworu i posiada zgodę na prezentację wizerunku osób występujących w tych plikach, a nadto udziela Spółce nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego utworu, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Spółki, poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku, gwarantując zgodę w/w osób na wykorzystanie ich wizerunku w taki sposób. Jednocześnie Użytkownik zrzeka się wobec Spółki wykonywania praw autorskich osobistych. Postanowienia tego ppkt stosuje się odpowiednio do materiałów nie będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13 12. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako Lokalizacja umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z Serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Pod takim samym rygorem zabrania się również umieszczania ogłoszeń, które nie stanowią ani oferty ani zaproszenia do rokowań lub które zawierają treści o charakterze lub celu innym niż element oferty lub zaproszenia do rokowań. 13. Spółka informuje, że współpracuje z podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność w zakresie mediów elektronicznych, prasy, radia i telewizji. Użytkownik umieszczając w Serwisach Gratka lub Alegratka dane ogłoszenie uzyskuje możliwość, wedle wyboru Spółki, by ogłoszenie to ukazywało się lub było wyświetlane również w ramach w/w współpracy z podmiotami trzecimi, na co Użytkownik wyraża zgodę. W takiej sytuacji Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i wyraża zgodę na to, że dane ogłoszenie może zostać redakcyjnie przystosowane do publikacji w tym innym medium, w tym np. poprzez jego skrócenie, zmianę formatowania i układu etc. W sytuacjach, w których Użytkownik zapłacił za publikację w prasie Spółka może również publikować ogłoszenie w innych mediach, o których mowa powyżej. W każdym razie Spółka wykonywać będzie w/w uprawnienia dopiero po udzieleniu stosownej zgody przez Użytkownika Udzielając w/w zgody Użytkownik akceptuje: a) nie tylko treść niniejszego Regulaminu, ale również odnośnych regulaminów funkcjonujących w tym zakresie w przedsiębiorstwach w/w podmiotów. Regulaminy te są dostępne po skontaktowaniu się z danymi podmiotami, a Użytkownik powinien zapoznać się z nimi przed udzieleniem w/w zgody na publikację, zaś funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim dostępna jest w Internecie na stronie b) że prezentacja i treść ogłoszeń publikowanych w prasie z przyczyn redakcyjnych lub technicznych mogą odbiegać od prezentacji ogłoszenia w Serwisie, jednak bez wpływu na treść merytoryczną ogłoszenia. c) że Spółka oraz współpracujące z nią podmioty mogą odmówić publikacji ogłoszenia poza Serwisem bez podania przyczyny, chyba że Użytkownik uiścił z tego tytułu opłatę, a także z przyczyn wskazanych w regulaminach, o których mowa w lit.a) powyżej.

14 14. Spółka upoważniona jest do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu lub Serwisów informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, chyba że regulamin stanowi inaczej, w przypadku gdy Spółka powzięła wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając na Serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia (i) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Odwiedzającym; (ii) postanowień niniejszego Regulaminu; (iii) norm moralno etycznych lub zwyczajów. W sytuacji wskazanej w niniejszym podpunkcie Użytkownikowi nie należy się zwrot uiszczonej opłaty ani odszkodowanie. Spółka uprawniona jest w zależności od charakteru i skali danego działania / zaniechania do czasowego zablokowania konta tego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia. 15. Umieszczając ogłoszenie na Serwisach lub jednym z Serwisów Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających Serwisy prowadzone przez Spółkę. 16. W kontekście ppkt 15 powyżej zabrania się w szczególności umieszczania ogłoszeń dotyczących produktów leczniczych (w rozumieniu niżej wskazanej ustawy) dostępnych jedynie z przepisu lekarza, a także jakichkolwiek produktów leczniczych przez podmioty do tego nieuprawnione zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U tekst jednolity z późniejszymi zmianami), tj. przez podmioty inne niż apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. 17. Zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących ofert sprzedaży, zamiany, darowizny lub podobnych, dotyczących kodów aktywacyjnych lub Pakietów Kodów, o których mowa w dalszej części Regulaminu. Załącznik do niniejszego Regulaminu zawiera stale aktualizowaną listę towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo do oferowania za pośrednictwem Serwisów. 18. Rejestrując się Użytkownik w celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisów winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 2408 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z konglomeratu Serwisów Gratka.pl zgodnie z Regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., w tym organizacji takich działań, a w sytuacjach opisanych w ppkt 19 poniżej także w zakresie i celu tam opisanych.

15 Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do swoich danych w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. oraz do ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak będzie równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich umów na świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie a łączących Użytkownika z Polska Press Sp. o.o.. Polska Press Sp. z o.o. powiadomi o w/w skutkach Użytkownika i jeśli Użytkownik potwierdzi wolę zaprzestania przetwarzania jego danych przez Polska Press Sp. z o.o. oznaczać to będzie rozwiązanie umów na wszystkie usługi za porozumieniem stron. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie na adres: ul. Domaniewskiej 45, Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z funkcjonalności Serwisów. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres Użytkownik i Odwiedzający przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy ppkt 18 powyżej, a nadto: 1) korzystając z Serwisu znajdującego się pod adresem w zakresie funkcjonalności pozwalających na kierowanie zapytań do podmiotów trzecich współpracujących ze Spółką w zakresie oferowania usług turystycznych Użytkownik oraz / albo Odwiedzający może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym zapytaniu, tym podmiotom jednak tylko ściśle celem odpowiedzi na zapytanie brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie zapytania; 2) korzystając z Serwisu znajdującego się pod adresem w zakresie funkcjonalności pozwalających na kierowanie zapytań do podmiotów trzecich współpracujących ze Spółką i zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami Użytkownik oraz / albo Odwiedzający może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym zapytaniu, tym podmiotom jednak tylko ściśle celem odpowiedzi na zapytanie brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie zapytania;

16 3) korzystając z Serwisu znajdującego się pod adresem w zakresie funkcjonalności pozwalających umieszczanie curriculum vitae w Serwisie Użytkownik oraz / albo Odwiedzający może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym curriculum vitae, podmiotom trzecim zajmującym się poszukiwaniem i kojarzeniem pracodawców i pracowników, współpracującym ze Spółką na odrębnych zasadach, jednak tylko ściśle celem poszukiwania dla Odwiedzającego pracodawcy oraz nawiązania kontaktu z Odwiedzającym brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie curriculum vitae i pozostałych danych oraz kontakt w/w podmiotów z Użytkownikiem oraz / albo Odwiedzającym; 4) korzystając z funkcjonalności Serwisów w zakresie umieszczania ogłoszeń w związku z brzmieniem ppkt 13 powyżej Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazywanie jego danych osobowych wymienionych w danym ogłoszeniu podmiotom wymienionym tutaj, jednak tylko ściśle w celu opublikowania ogłoszenia danego Użytkownika brak takiej zgody uniemożliwia publikację ogłoszeń u podmiotów trzecich, chyba że na podstawie przepisów obowiązującego prawa Spółka powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika temu podmiotowi. 20. Rejestrując się w danym Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Polska Press Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o.o., w szczególności odnośnie konglomeratu Serwisów Gratka.pl, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o. na odrębnych zasadach (do usług związanych z dostarczaniem newslettera zastosowanie mają postanowienia pkt II powyżej). 21. O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa. 22. Z uwagi na starania Spółki w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników podawanych jako skrzynki kontaktowe w treści publikowanych ogłoszeń, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności Serwisów do wymagań i potrzeb Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki na którekolwiek z posiadanych kont informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym na Serwisie Spółki ogłoszeniem, w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z usług Spółki lub też korzystania z usług Spółki za pośrednictwem podmiotu, który jest nadawcą informacji o charakterze handlowym Użytkownik powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Spółkę przesyłając otrzymaną wiadomość na adres mailowy lub Użytkownik upoważnia Spółkę do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej

17 wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości. 23. Minimalne wymagania sprzętowe i programowe umożliwiające korzystanie z Serwisów Spółki to dowolne urządzenie elektroniczne z aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie treści Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe związane z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej wskazane są wskazane zostały w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Minimalne wymagania techniczne mogą różnić się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej. 24. Jeżeli w procesie korzystania z usług Spółki Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub CEiDG) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zmianach mailem na adres lub (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej) albo (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz pozostali przedsiębiorcy w tym spółki prawa handlowego). 25. Spółka może w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, umieścić wszelkiego rodzaju ogłoszenia, reklamy oraz informacje dotyczące produktów lub usług podmiotów trzecich. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających. Elementy te nie mogą naruszać prawa. 26. Zabrania się Użytkownikom (w tym osobom działającym na zlecenie lub pod nadzorem Użytkowników) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w Serwisach, w tym za pomocą oprogramowania służącego do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www Serwisów, chyba że działania te występują za zgodą Spółki i w sposób przez nią podany do wiadomości Użytkowników lub w ramach oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w w/w celu przez Spółkę. Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia Spółkę, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania konta Użytkownika lub blokady ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń, w okresie do końca miesiąca, w którym doszło do naruszenia. 27. Korzystanie z Serwisów jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez Gratkę i podmioty współpracujące z Gratką elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń, o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo

18 utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia. 28. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być czasowo zmieniane na korzyść Użytkownika treścią aktualnie obowiązujących promocji organizowanych przez Spółkę. Treść każdej promocji zawiera opis jej warunków, korzyści dla Użytkownika lub Odwiedzającego oraz czas trwania. W przypadku sprzeczności w treści danej promocji i w treści niniejszego Regulaminu wiążąca jest w danym zakresie treść danej promocji. 29. Spółka zachowuje prawo do moderowania zapytań wysyłanych przez Odwiedzających lub Użytkowników do innych Użytkowników. Moderacja odbywa się przez zmianę treści zapytania w sposób dostosowujący je do standardów, o których mowa w zdaniu następnym (jednak bez zmiany zasadniczych cech zapytania) lub zablokowania danego zapytania jeśli zmiana nie może zostać wykonana z zachowaniem w/w założeń, zanim dotrze do adresata. Do treści zapytań oraz określenia przesłanek moderacji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego działu dotyczące treści ogłoszeń oraz przesłanek ich zmiany / usuwania. 30. W przypadku dokonania zmiany treści lub zablokowania danego zapytania zgodnie z treścią pkt 29 powyżej Spółka, o ile dysponuje adresem Użytkownika / Odwiedzającego, który wysłał dane zapytanie, powiadomi nadawcę drogą elektroniczną o przyczynie dokonanej moderacji oraz zastosowanych środkach. W przypadku zmiany treści moderowanego zapytania nadawca otrzyma wraz z wiadomością, o której mowa w zdaniu poprzednim, treść zmoderowanego zapytania. 31. Jeżeli ważność danego ogłoszenia wygasła, a ogłoszenie nie zostało usunięte przez Użytkownika, Spółka zachowuje prawo do publikacji części lub całości treści danego ogłoszenia z informacją, że ogłoszenie wygasło. 32. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Spółka działając przez swój personel uprawniona jest do logowania się na konta zarejestrowanych Użytkowników celem usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian, jednak tylko zawnioskowanych przez Użytkowników lub udzielenia w taki sposób innej pomocy, o którą występuje Użytkownik. 33. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia

19 prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego Regulaminu. 34. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług o charakterze lub podtekście towarzyskim albo/oraz erotycznym lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania nawiązywania bądź na bezpośrednie nawiązanie kontaktów mających cel inny niż ściśle matrymonialny lub świadczenia usług pozbawionych podtekstów erotycznych. 35. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii Serwisu Gratka lub Alegratka ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej albo takiej samej usługi. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu. Spółka może usuwać wszystkie takie ogłoszenia lub ich część jako naruszające Regulamin. 36. Spółka zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach Serwisów, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania. W przypadku różnicy w cenie ogłoszenia Spółka skontaktuje się z Użytkownikiem i zaproponuje mu uiszczenie właściwej opłaty za publikację ogłoszenia z uwzględnieniem opłaty już uiszczonej, a w przypadku odmowy ze strony Użytkownika Spółka uprawniona będzie usunąć dane ogłoszenie jako naruszające Regulamin. 37. Prawidłowo sformatowane i wprowadzone do systemu ogłoszenie (z wyjątkiem ogłoszeń zablokowanych) zostanie umieszczone w Serwisie Gratka lub Alegratka najpóźniej w ciągu 60 minut od rejestracji, z tym że w przypadku stosownej opłaty dokonanej przelewem lub wpłatą na poczcie, ogłoszenie zostanie umieszczone w danym Serwisie po uznaniu rachunku bankowego Spółki. IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno etycznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych Serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez

20 podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników. 3. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Odwiedzających za treść i rzetelność ogłoszeń i ofert, a także zgodność z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi. 4. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Odwiedzającego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Spółka nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników względem Odwiedzających z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy. 5. W szczególności w przypadkach opisanych w pkt 3 oraz 4 powyżej Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi cenę za towar lub usługę. 6. Jeżeli ktokolwiek wystąpi przeciwko Spółce z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Spółki z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Spółce wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu. 7. Postanowienia pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Spółce, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych. 8. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo