RAPORT INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ BADANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I PROCESÓW JĄDROWYCH"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ BADANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I PROCESÓW JĄDROWYCH""

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ RAPORT No 1481 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka w Krakowie RAPORT rocznr z reattzacp CENTRALNEGO PROGRAMU BADAŃ PODSTAWOWYCH Nr pł BADANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I PROCESÓW JĄDROWYCH" a r«k 1989 Kraków,, styczeń 1990r.

2 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie RAPORT roczny z realizacji CENTRALNEGO PROGRAMU BADAŃ PODSTAWOWYCH Nr Pt. BADANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I PROCESÓW JĄDROWYCH" za rok 1989 Kraków, styczeń 1990г.

3 IFJ Kraków,zam.23/90 80 egz.

4 Raport został opracowany w/g ггмюиеао wzoru raportu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wykonany został przez złożenie raportów cząstkowych przedstawionych na generalnym odbiorze tematów Prograau и dniu 28 listopada 1988r w IFJ. Dane statystyczne zostały opracowane przez Biuro Koordynacji CPBP i Dział Planowania IFJ. Całość została złożona komputerowo przez Sekretarza Zespołu Koordynacyjnego, dr H. Wojciechowskiego.

5 SPIS TREŚCI 1. Synteza wyników realizacji Programu w 198Sr. str Trudności i opóźnienia 2 3. Rozwój naukowy realizatorów Programu 3 4. Wykorzystanie osiągniętych wyników w doskonaleniu procesu dydaktycznego 3 3. Propozycje dotyczące wykorzystania wyników 4 6. Współpraca z zagranicą 4 7. Wydatki, dewizowe 5 8. Wnioski dotyczące dalszej realizacji 5 9. Wybrane osiągnięcia poznawcze Krótka charakterystyka przebiegu realizacji Programu w/g kolejnych pozycji aneksu 19S8r Publikacje w roku Dane statystyczne Programu w 1988r Akceptacja Raportu 137

6 SYNTEZA WYNIKOM REALIZACJI PROGRAMU W ROKU Centralny Program Badań Podstawowych pt. "Badania cząstek elementarnych i procesów jądrowych" jest programem ukierunkowanym na prowadzenie fundamentalnych badań poznawczych w dziedzinie szsroko rozumianej fizyki jądrowej. Program swym zasięgiem obejmuje badania prowadzone w całej Polsce, zarówno w instytutach badawczych jak i w wyższych uczelniach. Ze względu na bardzo szeroki zakres badań, jak i na zróżnicowanie charakteru jednostek prowadzących badania, Program jest realizowany w dwustopniowej koordynacji. Całość badań oraz prace własne koordynowane są przez Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, prace prowadzone w uczelniach na terenie całego kraju koordynuje Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie natomiast prace prowadzone w Instytucie Problemów Jądrowych w świerku. Instytucie Energii Atomowej i Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie koordynuje, Instytut Problemów Jądrowych. Badania w Programie prowadzone są w pięciu Podprogramach obejmujących różne dziedziny fizyki jądrowej.» Podprogram I obejmuje badania w dziedzinie fizyki jądrowej wysokich i skrajnie wysokich energii. Prowadzone są w nim prace, zarówno eksperymentalne, teoretyczne, jak i badania nad opracowywaniem nowej aparatury badawczej. Prace te realizowane są z reguły w bardzo szerokiej współpracy г ośrodkami zagranicznymi. Dostęp do zagranicznych ośrodków fizycy polscy apewniają sobie konstruując i wykonując aparaturę badawczą i oprzyrządowanie na najnowocześniejsze akceleratory wysokiej energii pracując* w CERN, RFN, USA i ZSRR. Dzięki takim zasadom współpracy z zagranicznymi ośrodkami polskie zespoły korzystają z wielkich akceleratorów praktycznie bez wkładów dewizowych, jakie płacą grupy badawcze z ihnych państw. Należy tutaj podkreślić, że zespoły polskie uczestniczą w budowie wielkich detektorów ZEUS i H7 na akceleratorze HERA w DESY w RFN, a także w budcswie ±.&qo. akceleratora, uczestniczyły w budowie i uruchomieniu wielкякята urządzenia detekcyjnego DELPHI na akcelerator LEP w СШН:. Detektor DELPHI został uruchoeiony i otrzymano pierwsze wyniki doświadczalne dotyczące parametrów rezonansu Z*. Strona polska zaprojektowała i wykonuje także tzw. monitor świetlności wiązki dla akceleratora HERA w DESY (unikalne urządzenie które ma szansę stać się standadowya» urządzeniem dla akceleratorów tego typu ). Wkład polskich zespołów w budowy systemów detekcyjnych i przygotowywanie eksperymentów na wielkich akceleratorach, finansowane w ramach CPBP , zapewnia im udział w czołowych eksperymentach rozpoczętych już w br. na LEP w CERN i rozpoczynających się w 1990r na akceleratorze HERA w DESY. Eksperymenty te dostarczać będą nowych danych 1 doświadczalnych w ciągu najbliższych 35 łat. Przetwarzanie, selekcja i interpretacja tych danych będzie prowadzona w Polsce i zagranicą.

7 Podprogram II obejmuje badania eksperymentalne, teoretyczne i aparaturowe w dziedzinie reakcji jądrowych średnich i niskich energii i struktury jądra atomowego. Badania w tym Podprogramie także prowadzone są w szerokiej współpracy z ośrodkami zagranicznymi ze względu na brak w kraju nowoczesnych akceleratorów. Zwiększanie udziału prac prowadzonych w Polsce możliwe będzie po pełnym zakończeniu budowy cyklotronu AIC144 w Krakowie i cyklotronu U 200 w Warszawie. Podprogram III obejmuje badania strukturalne prowadzone metodami spektroskopii jądrowej, fizyki neutronowej i magnetycznego rezonansu jądrowego. Jakkolwiek badania prowadzone w "tym Podprogramie mają w zasadzie charakter poznawczy to wyniki tych badań mogą mieć bezpośrednie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. W tym właśnie Podprogramie rozwijane są takie metody jak PIXE i PIGE oddające nieocenione usługi w badaniu składu pierwiastkowego próbek (dla medycyny, farmakologii, rolnictwa i ochrony środowiska), czy prace nad mi krotombgrafem MRJ (cio badań np. w medycynie i biologii). Prowadzone są także prace nad badaniem materiałów 2 grupy tzw. nadprzewodników. «Podprogram IV obejmuje prace w dziedzinie badania zjawisk chemicznych metodami fizyki jądrowej i prace w dziedzinie radiochemii. W tym Podprogramie prowadzone są, między innymi, prace nad wydzielaniem i opracowywaniem nowych metod wytwarzania radioizotopów dla przemysłu i' medycyny. W bieżącym roku zakończono pełnym sukcesem prace nad otrzymywaniem na cyklotronie U120 w Krakowie nowego preparatu, cytrynianu galu zawierającego izotop 67Sa, dla potrzeb diagnostyki nowotworowej. Preparat ten, po przeprowadzeniu szeregu testów, został dopuszczony przez Instytut Leków do rutynowego stosowania w klinikach. Podprogram V obejmuje prace z dziedziny fizyki i techniki akceleracji oraz. budowę w IFJ w Krakowie nowoczesnego cyklotronu izochronicznsgo AIC144E oraz modernizację starego cyklotronu U120 na cyklotron AIC144^.. Oba cyklotrony będą miały bardzo szerokie zastosowanie w badaniach podstawowych, w dziedzinie fizyki jądrowej jak i w produkcji izotopów i w terapii nowotworowej. W br. na cyklotronie AIC144E, na stanowisku próbnym, uzyskano wiązkę na wejściu do pierwszego deflektora o intensywności powyżej 1 ma, o rozmiarach poprzecznych 2 л 2.5 mm na promieniu ekstrakcji. Przeprowadzono wiązkę przez pierwsze segmenty systemu ekstrakcji. Wzbudzono oscylacje koherentne wiązki, która została w efekcie odchylona o 5 cm od końcowej orbity przy współczynniku wyprowadzenia około Straty fazowe w procesie akceleracji nie przekraczają 37..

8 W roku sprawozdawczym wszystkie tematy Programu były realizowane zgodnie z planem (na dzień 1 grudnia 1989r). Całkowita kwota przyznana przez MEN na realizację tematów wyniosła 6.500,min.zł (planowano 6.319,7 młn.zł.). TRUDNOSCI I OPÓŹNIENIA W REALIZACJI PROGRAMU. Do chwili przeprowadzenia generalnego odbioru prac Programu, tj. do dnia 6 grudnia 1989r, nie notuje się żadnych opóźnień w realizacji tematów Programu. Ze względu jednak na bardzo wysoką inflację i konieczność podniesienia plac w IFJ i IPJ (około 80% całej działalności IFJ i około 40% działalności IPJ jest finansowane z tego Programu) w instytutach tych musiano bardzo drastycznie ograniczyć zakupy aparatury i materiałów w br. Racjonalne wykorzystanie środków było bardzo utrudnione przez zbyt późne przekazywanie niezbędnych kwot do dyspozycji kierownictwa Programu. ROZWÓJ NAUKOWY REALIZATOROM PROGfMMJ. Pracownicy naukowi realizujący zadania Programu wykonali w roku sprawozdawczym szereg orginalnych prac które powiększą światowy dorobek nauki w formie wielu ważnych publikacji. Ul roku sprawozdawczym, w Programie, opublikowano łącznie 593 prace naukowe (w roku ubiegłym 657), w tym 3 monografie, 251 j( prac w czasopismach recenzowanych o zasięgu światowym <w roku i?. ubiegłym 2Л9), ukazały się 172 komunikaty w materiałach z t międzynarodowych konferencji i opublikowano 192 prace typu "inne" (patrz wykaz publikacji). WYKORZYSTANIE OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW W DOSKONAL fntli PROCESU DYDAKTYCZNOWYCHOWAWCZESO. Badania prowadzone w Programie są w około 30"/. prowadzone w wyższych uczelniach kraju. Gwarantuje to dostęp do nowoczesnych metod badawczych i nowoczesnych ośrodków zagranicznych pracownikom tych uczelni realizującym zadania Programu. W realizacji zadań Programu biorą także udział studenci mając w ten sposób bezpośredni kontakt, już w czasie studiów, zarówno z nowoczesną aparaturą badawczą jak i z metodami prowadzenia badań naukowych. Szereg zakupionych w ramach Programu elementów aparatury i mikrokomputerów jest dostępne dla studentów uczelni w ramach zajęć dydaktycznych i ich udziału w realizacji zadań Programu. Trzeba tutaj podkreślić, że przyznawane wyższy» uczelniom w ramach Programu środki finansowe, są przeznaczane przede wszyskim na aparaturę, materiały i podzespoły gdyż, w odróżnieniu od IFJ i IPJ, płace pracowników uczelni są pokrywane z budżetu uczelni a nie z Programu.

9 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA WYNIKÓW. Badania prowadzone w _ Programie są badaniami ściśle skoordynowanymi г badaniami światowymi prowadzonymi w tej dziedzinie nauki. Wyniki badań, w formie publikacji i innych opracowań, stanowią polski wkład w światowy dorobek nauki. Prace te stają się w znacznej mierze podstawą do prowadzenia nowych badań nad odkrywaniem fundamentalnych praw przyrody. Szereg uzyskanych wyników i opracowanych metod badawczych może mieć szerokie natychmiastowe zastosowanie w innych badaniach Jak i w gospodarce narodowej. Do nich zaliczyć należy wspomniane badania strukturalne których zastosowanie w gospodarce może być prawie natychmiastowe. Zależne Jest ono od przejęcia tych metod i wyników przez przemysł lub inne instytuty techniczne w celu ich dalszego stosowania (np.pixe, PIGE, minitomograf i inne). Prace prowadzone np. w Podprogramie IV zaowocowały już wdrożeniem do medycyny nowego preparatu do diagnostyki nowotworowej zawierającego izotop WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICA. Prowadzenie badań naukowych w ogóle, a badań w takiej dziedzinie jak fizyka jądrowa w szczególności, nie jest możliwe bez ścisłej współpracy międzynarodowej. Badania te muszą być ściśle skoordynowane z badaniami prowadzonymi w świecie. Ze względu na ogromny koszt eksploatacji wielkich akceleratorów cząstek, tylko nieliczne kraje mogą sobie pozwolić na ich budowę. Prace na takich urządzeniach prowadzone są więc przez zespoły międzynarodowe, przy czym poszczególne kraje bądź partycypują finansowo w ich budowie i eksploatacji, bądź dają wkład, tak jak polskie zespoły, w formie pracy i wykonywania aparatury badawczej dla eksperymentów na tych akceleratorach. Tak postawiona współpraca nie wymagała, jak dotąd, od zespołów polskich nakładów dewizowych i zapewniała im udział w prowadzonych pracach badawczych. Współpraca z zagranicą ma be.rdzo różny charakter, od wymiany informacji, wspólnego opracowywania wyników pomiarów i dostępu do wielkich szybkich komputerów, do dostarczania przez stronę polską wykonanej w' kraju aparatury i oprzyrządowania oraz wspólnego prowadzenia eksperymentów. W takiej sytuacji trudno jest rozdzielić nakłady na badania prowadzone we współpracy z zagranicą od tych, które są prowadzone głównie siłami zespołów polskich. Przy opracowywaniu tabeli "współpraca z zagranicą" przyjęto więc, tak jak w roku ubiegłym, że w tych Podprogramach w których badań bez współpracy międzynarodowej nie można prowadzić w ogóle, pełne nakłady na tematy można zaliczyć na konto nakładów na współpracę. Tak jest w Podprogramie I, obejmującym fizykę wysokich energii i cząstek elementarnych. W innych podprogramach te nakłady

10 będą odpowiednio mniejsze. Podprogramie III 40%, Podprogramie V około 5%. W Podprogramie II około 607., w Podprogramie IV t5v. i w Konieczność utrzymania współpracy zagranicznej na minimalnym ale koniecznym poziomie, wymaga, aby nakłady na Program były rewaloryzowane w większym niż dotychczas stopniu. WYDATKI DEWIZOWE. W roku sprawozdawczym Program uzyskał przydział , * która to kwota została wydana na zakupy aparatury, podzespołów i materiałów niedostępnych na rynku krajowym. WNIOSKI DOTYCZĄCE DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU. Dotychczasowy przebieg prac Programu, zgodny z olartem pomimo wielu trudności realizacyjnvcrt, usassdn; & potrzeoe K I dalszego koontunucwania. konieczna jest jeanał tor^itf systemu. finansowania w celu konidenscwar^i з 1 ai*i nowo narastającej w Polsce inflacji. Jak dotychc::a =, pr:':ntiwi r.c dof inansowani a powyżej kwot plsnowanyc" w ćneisacn nie kompensują inflacji nawet w minimalnym stopniu. Wyniki osiągnięte w Programie w ' з* и fcie^c.t (utrzymanie się liczby publikacji w czasopi sssci o ś>wi =.now *. zasięgu na ubiegłorocznym poziomie) iwi&dcs<5 o b?rd:o co: <. r zaawansowani u wszystkich tematów Programu pomiiro! drastycznego spadku wartości przyznana:! 1 :"' nai :fd.., Uzasadnia roku l 90 to konieczność dalszej koontynuacji zeća a także w latach następnych.? aar sw

11 CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH NAUKOWYCH OSIĄGNIĘĆ POZNAWCZYCH.

12 OSIĄGNIĘCIA С Р В Р Temat: I Tytuł: Autorzy: Placówka: "Badanie niestatystycznych fluktuacji <intermitencji) w zderzeniach wysokoenergetycznych hadronów i jąder z jądrami" R. Hołyński, A. Jurak, A. 01szewski, M. Szarska, A. Trгирек, В. Wilczyńska, W. Walter, B. Wosiek i K. Woźniak. Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków. Istotnym osiągnięciem jest stwierdzenie występowania niestatystycznych korelacji typu intermitencji w zderzeniach wysokoenergetycznych protonów i jąder z jądrami emulsji. W odd:i. =ił yivaniach protonów o energii 200 i S<'0 GeV, js.aer 160 o ent?""qii 60 i 200 Ge'v'/n i jąaer 32S o enerau 2 1."'.' t.er ; emulsji pr:eprowac:ono analizę f lui;tuscj i дгыоьс: wanych cząstek w zmiennych pseudorapi oi tv i w ić.cie o' vmo italnym metodą momentów f at ton ainvc^. Stwierdzano w/scęaowame niestatystycsnych korelacji typu intermi tenc.1. Korelacje te są słabsze w oddziaływaniach jąaro jądro ni: w hmjfoi'jąćro f ca nie potwierdza hipotezy с icn :«u::t.. j. isnif piszmy kwarkowo gluonowsj. Publikacje: 1. Fh/s.Rev.Lett. 62 (1989) Raoort IFJ Nr 1456/PH.

13 CPBP Temat: Tytuł: Badanie i ntermi tenc j i w wieiorodne.i produncji haflronów Autorzy: A. Bi<?.jas, W. Czv:. A. Dvreł., i.. F: ał iowei. i, J. Wosiek Placówka Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiel1ońsLieco, Kraków. Istotnym osi^gnięciei, jest zbadanie kilku alternatywnvc" mechanizmów powstawana intermitenc.ii i podanie propozycji nowych pomiarów rozrteniających między nimi. up is,=j.j.:.if;: з: ' ; _....:. i n t e r f i. i t ; : ;! w ' _'. т. _ v.. r i. ; G «. : ; : :" (.;=:.; : JCD oraz * _ : * ; I.EJC i:'.:*,.чва:! :'._.. v r.: : f.! i_.r t:'! : : ';.;i ; iił(;.i:':; rlt.e. Sage 1 'uje się t s : " cn i i w ość zjiy.c. С~ЗГГ> e +?. *..; 11 = du:\'tr. fldt.tuac;!. t. Fhv;. :; aiders t 19Э 3 ) Z. =r; r :.TC.: FJU13 '2?, TFJU ts/ss, Tpj Li Z. А с tu hvscs гjlanica S20 (ICE; 1? 63? 4. Pnysici. Letters ВГЗО 'Л^'89) L. Vat. Hove Pestcnritt tworld Scientific,

14 OSIĄGNIĘCIA CPBP Temat: Temat: "Poznanie własności reakcji hadronów i leptonów z Autorzy: Placówka; M. Arneodo, J. Nassalski i A. Sandacz. Instytut Problemów Jądrowych, Świerk, CERN, Genewa. W ramach współpracy NMC (New Mu.on Collaboration) laboratoriów skupionych w CERN zmierzono stosunek funkcji struktury protonu i neutronu w niezoadanym dotychczas obszarze bardzo małej wartości zmiennej Fsynmanna <X < 0.007). Wynikają stąd wnioski o ograniczeniu liczby generacji neutrin i o rozkładzie kwarków "d" i "u". Publikacje! 1. M. Arneodo, J. Nassalski, A. Sandacz et al. CERN preoirint EP89/73, 1989, 2. J. Nassalski, Europhysics Conf. on High Energy Physics, Madrid. Septemoer ó13, 19Э9. 10

15 OSIĄGNIĘCIA CPBP Temat I.3.3.Ol Tytuł: Autorzy: Placówka: "Budowa składowych detektora DELPHI, udział w jego uruchomieniu i otrzymanie pierwszych wyników fizycznych". DEPLHI Collaboration. Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, Instytut Problemów Jądrowych, Świerk, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, we współpracy z laboratoriami uczestniczącymi w projekcie* DELPHI. Zakończono pomyślnie prace konstrukcyjne, montażowe i testowanie detektora wewnętrznego eksperymentu DELPHI. Detektor został ustawiony na przecięciu się wiązki elektronów i pozytonów. Otrzymane wstępne wyniki odnośnie formacji bozonu pośredniego Z* wraz z wynikani pozostałych eksperymentów w LEP dają bardzo dobrą zgodność z przewidywaniami modelu standadowego i przebiegu przekroju czynnego ze zmianą energii. Wyniki te pozwalają takżestwierdzić, że liczba lekkich neutrin <*<45GeV) wynosi Publikacje: 1. P. Aarmio et e.1. CERNEP/89.

16 OSIĄGNIĘCIA CPBP Temat: II.la.2.02 Tytuł: Opis reakcji trójciaiowych przy użyciu realistycznych potencjałów wymiany melonowej Autorzy: H. Witała, W. Glockie, T. Cornelius Placówka: Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Ruhr Universitat Bochum, RFN. Istotnym osiągnięciem jest opracowanie metod numerycznych oraz programu komputerowego umożliwiającego rozwiązanie równań Faddeev'a z realistycznymi potencjałami opartymi na wymianie mezonów. Dzięki temu uzyskano pierwszy raz na świecie możliwość weryfikowania takich potencjałów jak np. potencjał boński względnie paryski poprzez porównanie obserwabli doświadczalnych uzyskanych w reakcjach trójciałowych z przewidywaniami uzyskanymi przez dokładne rozwiązanie równań Faddeev'a (bez stosowania jakichkolwiek przybliżeń). Opis. osiągnięcia; Oddziaływania w procesech г trzema cząbtkarci w kanale wyjściowym są bardzo ие;пг. Dzięki nim można DB.óat oddziaływania silne, w tym zachowanie potencjałów oddziai /wania nukleonnukleon рога tsw. powłoką energetyczną. Do tej pory nie istniała możliwość Badania potencjaiow realistycznych typu potencjał bonski wzgl. par~=ki wobec Ьггки по:', i wesel rozwiązania odpowiednich równań dla stanów rozoroszeni owych. Jedynie dla stanów związar^cn można cvi o dok ł<sdru policzyć przewidywania modelowe, сгу:: tak naprawom, jedynie energię Wiązania jądra trytu i jego własności w stanie podstawowym. Podjęto prace nad rozwiązaniem teco złożonego zagadnienia dla stanów rozproszeniowych. Dzięki rozpracowaniu odpowitomch metod numerycznych oraz opracowaniu orogrsmu obi ICZ eruoweco możliwe jest uzyskanie przewidywań teoretvcrnycn, które mogą b^ć porównane z wvni Ł sai doświadczalnymi. Są to rozkiady kątowe, zdolności analizujące, transfftr polaryzacji. Obliczenia te są bsrdro złożone wymacają stosowania największych istniejącycn Komputerów t\ou wektorowego. W oparciu o ten program przeprowadzono wie> obliczeń dla różnych grup eksperymentalnych n= cały/ti swiscis. Program rozwiązujący dokładnie równanie Faddeev'a z potencjałami realistycznymi jesz jedynym tęga rodzaju na świeci e. Prace opublikowano w: 1. FewBody Systems, Buppl. 2(1987) FewBody Systems 3(1983) Phys. Rev. Lett. 61(1988)

17 4, J. Phys. В: Nuci. : "h/<=. 14(1983) L Fewbody Systems =(1988)39. a. IV Int. 5ymp. Me sen and Liant Nvciei. be: h у no Ca September 5 10, 1i.s, Contribui^'j pagers, p. I;.? 7. Phyx. Rev. C39<19t V Nuci. Phys. A491('. c?89) Nuci. Pnys. A496'lv39) FewBody S/stems о(1989)

18 OSIĄGNIĘCIA СРВР О1.О9 Tematy: II.2.2.Ol i O2 Tytuł: Analiza struktury rotacyjnych pasm superzdeformowanych w jądrach atomowych z obszaru A150 Autorzy: W. Nazarewicz, Z. Szymanski Placówka: Instytut Fizyki Politechiki Warszawskiej Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego Istotnym. osiągnięciem jest wyjaśnienie struktury superzdeformowanych pasm rotacyjnych znalezionych ostatnio w obsz ar z e masowym A150. Opis osiągnięcia: W 198ó r. odkryto pierwsze pasmo superzdeformowane w jądrze 152Dy. Od tego czasu znaleziono jur kilkanaście takich struktur w izotopach Sd, 7b i Dy. Okazało się, że i doświadczalne momenty Dezwlsdności ps.sm supersdeformowanych zależą silnie od iiczdy protonów i neutronów. Omawiane prace naszych autorów pokazują, ze dane doświadczalne można zinterpretować w spsób konsystentny przv pomocv modelu WoodsaSaxons 2 siłami typu pairing. Stwierdzono, ze jąaro 152E mazna traktować JSK:O super:deformowany układ podwójnie magiczny. Pokazano, ze nadprzewodnictwo jądrowe może odgrywać znaczącą rolę w obecności dużych deformacji i momentów pędu. Zasugerowano szereg nowych efektów (np. wystąpienie szczególnie nieko leżących pasm rotacyjnych w izotopach Sm i Eu),które są obecnie w stadium weryfikacji doświadczalnej. Prace ooubli kowano w: 1. Phys. Lett. B225U989) Nuci. Phys. A503(19B9) Europnys. News, 11stopadgrudzien 19Э9. 4. "Heavy Ions in Nuclear and Atomic Phvsics" (Adam Hilger, Bristol, 1989), p

19 OSIĄGNIĘCIA CPBP Temat; II Tytuł i Autorzy: "Poznanie mechanizmów reakcji jądrowych wywołanych przez hadrony i ciężkie Jony" K. Czerski, U. Garuska, H. Hoang, A. Korman, В. Mariański, A. liarcinkowski, J. Rond i o i B. Zwięgliński. Plaówka: Instytut Problemów Jądrowych, Świerk. Zbadano mechanism nieelastycznego oddziaływania neutronów o energiach.poniżej 30 MeV z izotopami niklu, selenu i wolframu. Wykonano pomiary krzywych wzbudzenia oraz rozkładówfca.towycni widm nukleonów emitowanych w wyniku nieelastycznego oddziaływania szybkich neutronów z iądrami 58,óONi, 74,76,77,7SSe i 184W. W analizie teoretycznej wprowadzono kwantowomechaniczny oois procesów oośrednich preequilidrium. Zbadano efekty izotopowe oraz wzbudzenie gigantycznego rezonansu dipolowego w kanałach wejściowym i wyjściowym. Publikacje: 1. Z.Phys. A334 <1989> 285, 2. Nucl.Phys. A5O1 (1989) 1, 3. Acta Phys.Pol. 20 (1989)

20 OSIĄGNIĘCIA CPBP Temat: III.lb.2.05 Tytuł: Badanie oddziaływania między atomami domieszek w rozcieńczonych stopach metali Autorzv: Z. Inciot, K. Królas, M. Sternif Placówka: Instytut Firyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Zakończone zostały pomiary energii oddziaływania między dwoma przyciągającymi lub odpychającymi się atomami domieszek и rozcieńczonych stopach metali szlachetnych. Zaproponowano model opisujący to oddziaływanie..;t;. r,is'. ок.. i :ао.!г;ог. г г к. or o1 = _.. * \аг^п^.сч т 1 " łó

21 OSIĄGNIĘCIA CPBP Temat: IV Tytuł: "Opracowanie i wdrożenie produkcji radiof armaceutyku z 67Ga" Autorzy: P. Grychoweki, J. Kwaśniak, J. Mi kuł ski, E. Ochab i T. Petryna. Placówka: Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, Osiągnięciem jest opracowanie rutynowej metody otrzymywania i wydzielania radionukl idu 676a w formie cytrynianu o wysokiej czystości izotopowej, chemicznej i radiochemicznej. Izotop ó7sa jt=st stosowan> w Diagnostyce nowotworów tłenetmiękkich. Izotop ten тоге być otrzymywany w reakcjacn ó7zn <p, n) 67Ga lub 66Zn <d, n) 67Ga. Krakowski cvkiotror» U120 pozwala na wykorzystanie tej drugiej reakcji. Stosowana.1=51 tarcr.3, z cynku naturalnego. Wydzielenie raoionuklidu po reakcji jest przeprowadzane ekstrakcyjme przy pomocy eteru i z opr opу1 owego. Przydatność biologiczna preparatu została вргакогопа na zwierzętach doświadczalnych. Jakość sreparat'i badana w niezależnych 1 atsoratori ach COPiDl, Swiert 1 Instytut brużlic/ w Warszawie; została oceniana bardzo wysoko. Na tej podstawie Instytut LekĆK dopuścił prep&rat do rucynoweoo stosowania w k'x ini kach. Cytrynian galu jest pierwszym radiof armacejtyki ero cyklotronowym wyprodukowanym w Polsce i тогь być podstawą istotnego postępu w diagnostyce nowotworów płuc i mózgu. Publikacje: 1. Rapot IFJ Nr 1380/C.

22 OSIĄSNIĘCIA CPBP Temat: IV Tytuł: "Badanie struktur krystalicznych i magnetycznych и amorficsnym i krystalicznym stanie skupienia oraz w układach dyspersyjnych" Autorzy: Placówka: A. Szytuła, H. PtasiewiczBąk, J. Leciejeąwicz i W. Bażela. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa. W wyniku badań wyznaczono nisznene dotychczas struktury krystaliczne i magnetyczne związków mi ędzymetal icznycfi zawierających кггет, kobalt i pierwiastki ziem rzadkich. Wykonano prace teoretyczne, w wyniku których opracowano metodę opisu uoorzad kowani a atomowego w wie.1 oskł adni kowych systemach amorficznych. i>j obliczeniach tych uwzględniono korelacje dwui wieloskładnikowe. Wykonano rómież badania metodą moescbau.srowską nad charakterem uporządkowania magnetycznego ultradrobnych cząstek tlenków żelasa w szerokim zakresie temperatur. Publikacje: 1. J. of Magnetism and Magnetic Materials, 80, XII European Crystal I oaraf i с Meeting, Moscow, 1989, "Collected Abstracts" V. 3 (1989) 440. IS

23 KROTKA CHARAKTERYSTYKA PRZE3IEbU EEALIZACH РЬОБРАМЦ W/ KOLEJNYCH POZYCJI ANEKSU DO PLANH KOORDYNACYJNEGO Nft ROK 1988 (Skrót DD sv;tid..iu gr.;oy t?."i':,c:ne' О:ПАС;, jedno:tt:ę kooro/nu.ącą tacanin " r.e_ ąruoie/ PODPRPSRAH I. BADANIA WŁASNOŚCI I WEWNĘTRZNEJ STRUKTUPY CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I MECHANIZMÓW ICH ODDZIAŁYWANIA W REAKCJACH JĄDROWYCH WYSOKICH I SKRAJNIE WYSOKICH ENERGII. Badania eksperymentalne. Grupa tematyczna! I IFJ, Kierownik grupys Prof.dr hab. Л. Bartke. Temat: I Wykonawca: doc.dr hab. W. Wolter. И ramach współpracy KLM między IFJ w Krakowie a Uniwersytetami Stanów Luizjana i Minnesota w USA analizowane dane z ekspsrymentu EMU07 w CEPN г Е808 w Brookhaven. Analizę momentów faktorialnych, poprawionych na kształt rozkładu jednocząstkoweeso, przeprowadzono w zmiennej pseucorr.pidi ty e. tal;:e w owuwymi arowej przestrzeni pseudor api di ty i keta anymutalneco. W obu przypadkach zaobserwowano potęgowy wzrost momentów dla wąskich Drzedziałow, charakterystyczny ala intermitincji, Silniejszy efekt występuje w przypadku analiz, dwuwymiarowej dla zderzeń jądro jądro. Co więcej, fluktuacje typu "intermittency" są bardziej widoczne w odds iaływamacn proton j^dro niż jądro jądro. We współpracy JACEE poszukiwana cząstek zawierających ciężkie kwarki. W komorze emulsyjnej tago eksperymentu zaobserwowano produkcję i rozpad pary mezonów Б. Analiza przyoadku wskaruj', z& jeden г mezonów rozpada się z przejściem bu. tłumionym w modelu standardowym. w 1 konsekwencji element VIJL>"' itiitciarz у Kabu^ashiMoskawy.низ i być rózr.y за zera. Temats Wykonawca: Prof.dr hab. A. Eskreys. kontynuowane by:a analiza uanych z następujących i NA22: Badacie odd z i <r. i у wan тг+, }:> i p z p i jaorami Al przy pecr.ie cada.ących cząstet 250 ^s'j/c ar:v u: Iurope.'sk;eJO 5per пголэ'.'ч 1. Hvbr'dow'ao w CE.F^ie, Is. 1 слс

24 Na35: Рту сотое kcicr at'i,ner owej i w.a EeV, r. i 100 Gev'/n огг: Г2Е о епэг;: ; '100 SeV/n : *а'с:аш ; rdrciwffi!. Prowaozono or z eg ląd * : i iiiuw z koisory strimerowej w ceiu wy.rvcia rcroadńw neutralnycn crąstei duwnych. D=:;ccb.ir;c ta :e pooranti dc krotności гтз:апэ г niepełną wvda.'noicia '.riocers 1 obcięciem NtQwvm. WA59: Kontynuowano analizę oddziaływań neutrin i arityneufin z jsaranii Ne w dure.i europejskiej Komorze pęcherzykowej БЕЬС. Zorcani zowsr.o w czerwcu зг. w Krakowie robocze spotkanie taj mi sdzynarodowej wsoołpracy. E665r Uczestniczono w badaniach oddziaływań wysdk energetycznych mi ortow tpęd 600 3eV/c/ z protonami, defterопали i jądrami us w NAL w USA. Rozpoczęto ocsr'aco'.jv'wani e w Krakowie danycr, czyskanven w ci erwsz ^/ri stapie eksperyment Li dotyczącycn pomiarów i rekonstrukcji сг:увас1о«obserwowanych w komorze spektrometru E645. ZEUS: Prowadzono przygotowania do daaania OQCZIaivwan e^ z сго'сог.вж; na akceleratorze HERA w DESV. v. r.r a ton i & skinstliswanc i Drzygotowano ac testom ns wiąice ^ę^riasi element.cw iticnitora swietiności lemat: I.l.l.'io. Wykonawca: Ргоf.dr hab. K. Rybicki. r3'tynuow'anu (r.ęazvna^ooows współpracę przv ekce^ymentacn: NA 32s Ansiiowanc aana eksperymentalne z lat 1^35, : Зь i ;acano wiasności cząstek "uroczych". Crystal Ball: Kontynuowano analizę naświetlań z i at 19Э~ cl6 j wyznaczono ::w. oarametr Micneis dla rozpadu :ŚW. Jt 1 ": 'tuens. jego wsriosc wynosi "По = 0.6 л ±0.С>6 jest :ооапг z mociej. SIT stad ar ci owym. Zmierzone sorjęąme dzsewięzj j meronow co kanału gammagaitima. Wyznaczono częstość; di*iu ooł Ie~t onowvc" kanałów rozpadu itiazonu B. NA36: Analizowane dane геыапе w latacri l^s" S&. Gtr:vmaro pierwsie wyniki dotyczące rozkładu energii poprzecznej ora: produkcji lambda zero w oddzi aływamacf! jądrojąarc, wykorzystując komorę projekcji czasowej. DELPHI: Zainstalowano i uruchomiono detenor wykonany w Krakowie. Kontynuowano budowę pudeł ervtowven. Otrzymano pierwsre wyniki dotyczące parafnetraw rezonansu ^". 20

25 H 1:.!а> one:".''о :. з ~.<е '." ''. > a» or / f ~~^ь era; i o'i~.'\j' c; * О"" vc: r.r Grupa tematyczna: IF UJ, Kierownik grupy: Prof.dr nab. А.К. W^óblewski. Temat: I.ł.2.Oł Wykonawca: doc. dr hab, O. Kisielewska Zadań.e realizowane w oparciu, a dane doswi ;c:;il..c. v '.с. aysponuje międzynarodowa wsooi p'.'c. WA 1'Г.. >. are сз г'.е.'. т oddr i ał vwani г шегопом r+ i К* ar ^^ D J гпгге:; li/.?.. J protonami i jąciraiti riots, i i. LITI mum.,«r; r ;.:.c. r i = rozkładów rapidity саг BSOL ;С'Г:^::П*; eras'.. r,#i jijcw;.:. produkowanycn w ced: i г! v>?.r. i acn ^'+ о глгонг^. j pnswitlywanisitii «ddy tywn_?cc *oaei и К.ча: пн j:r ;.; r.rl^i : modelu partoncwsqd. Badania oddziaływań K*. ir+. D Г Drcrosmi ::.::= ^r;.... produkcji rezop.ónsćii mezonewych ura; jsnsan. sn t;r=:ł;;.. Szczególnie interesujące wyniki u/ysłano na '.e,et *.. :. э; t i ntermi ttency) w anc: i aiyweniarh hidrsnjjsro, " = "._ ".... L są. więi5i'e riiż w zcer^eniach js:roj^jrs з,.si 1. ".: '. e+s. Temat: Wykonawca* Prof, dr hab. Z. Strugć>l=.Ki ; der re 1 "*: ас г riacronj aarc ns bsz'.e innzr.az_: _.: E =." i ac cna'"=v.t.ery = T.:'r procesu emisji I'cit':.,: ur= = "'C c r '.=.". si" is."a "eutro^sw i рг;ерг;иааго:':3 ^.с~ jfaiiis. Cei em uivs^snia dalszych inforviarji с згсс ЕГ:Э ; : = laar ~n jcjdro "wyssl eke jonowano na zdjęcucr. ; ечт i> =е'.::>'. ' przygac': i, w ktćryc"i w zderzeniem Lici^enc" z.; ='.; : _ ;_= Stii,. wytwarzane są tylko meson F i C. p r.cjcjr te c ; =.. ocscerr.s.' anai.:ie firycinej. Op r =c:wc! ю ponadto.tiatciię oacanaa е>; = ;гг гае" ". Г. = ; :.' z: : r. biard" r i :.;:i?q r i i 'laororjad'q. iinvi'.h josm5gr::ainvcfi ora: ог2йр'"о1и*;:зг1о 'zae^^::;.:;. rehor str '.ikcje aparatur" przeg i ądowooonn =< c^ej «Temat: Wykonawca: doc. dr hab. A. Tomaszewski I'cntyrc.iowana nadanie oddsi sł vwan cr= = ~e 3.sr«c:.ic owa'ii a kosmi сгп?со w rabach e.sp_r c ~r.z,_. '".~,PI. пс 'tir'te^ie.ł eksdarymentć.iл' z jc»jier::.ri; \'.\ ; 1 t. I i iz ^ SfnilCenCWSt:"! СГ J J "ГТ1'"ГГ. ZT.^I I' t>zl : { u.tii e"z or.. t;", ccdliśł^wif ^^ = J = :t":». r~ i" ~..

Reakcje jądrowe. X 1 + X 2 Y 1 + Y b 1 + b 2

Reakcje jądrowe. X 1 + X 2 Y 1 + Y b 1 + b 2 Reakcje jądrowe X 1 + X 2 Y 1 + Y 2 +...+ b 1 + b 2 kanał wejściowy kanał wyjściowy Reakcje wywołane przez nukleony - mechanizm reakcji Wielkości mierzone Reakcje wywołane przez ciężkie jony a) niskie

Bardziej szczegółowo

Jądra o wysokich energiach wzbudzenia

Jądra o wysokich energiach wzbudzenia Jądra o wysokich energiach wzbudzenia 1. Utworzenie i rozpad jądra złożonego a) model statystyczny 2. Gigantyczny rezonans dipolowy (GDR) a) w jądrach w stanie podstawowym b) w jądrach w stanie wzbudzonym

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie cząstek z materią

Oddziaływanie cząstek z materią Oddziaływanie cząstek z materią Trzy główne typy mechanizmów reprezentowane przez Ciężkie cząstki naładowane (cięższe od elektronów) Elektrony Kwanty gamma Ciężkie cząstki naładowane (miony, p, cząstki

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co. Tomasz Winiarski

Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co. Tomasz Winiarski Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co metoda koincydencyjna. Tomasz Winiarski 24 kwietnia 2001 WSTEP TEORETYCZNY Rozpad promieniotwórczy i czas połowicznego zaniku. Rozpad promieniotwórczy polega

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 8 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Współczesne eksperymenty Wprowadzenie Akceleratory Zderzacze Detektory LHC Mapa drogowa Współczesne

Bardziej szczegółowo

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012 Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 8sem.letni.2011-12 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW Oddziaływania słabe Cztery podstawowe siły Oddziaływanie grawitacyjne Działa między wszystkimi cząstkami, jest

Bardziej szczegółowo

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe Spotkanie 3 Porównanie modeli rozpraszania do pomiarów na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC i przyszłość fizyki cząstek Rafał Staszewski Maciej Trzebiński

Bardziej szczegółowo

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali. Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali. Projekt ćwiczenia w Laboratorium Fizyki i Techniki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. dr Julian Srebrny

Bardziej szczegółowo

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości Marek Pfützner Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Warszawski Tydzień Kultury w VIII LO im. Władysława IV, 13 XII 2005 Instytut Radowy w Paryżu

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac licencjackich dla studentów kierunku Energetyka i chemia jądrowa w roku akademickim 2015/16

Proponowane tematy prac licencjackich dla studentów kierunku Energetyka i chemia jądrowa w roku akademickim 2015/16 Proponowane tematy prac licencjackich dla studentów kierunku Energetyka i chemia jądrowa w roku akademickim 2015/16 1. Badanie defektu wysokości impulsu w detektorach krzemowych zainstalowanych w układzie

Bardziej szczegółowo

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 3 Promieniotwórczość naturalna

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 3 Promieniotwórczość naturalna Elementy Fizyki Jądrowej Wykład 3 Promieniotwórczość naturalna laboratorium Curie troje noblistów 1903 PC, MSC 1911 MSC 1935 FJ, IJC Przemiany jądrowe He X X 4 2 4 2 A Z A Z e _ 1 e X X A Z A Z e 1 e

Bardziej szczegółowo

Zakład Fizyki Jądrowej

Zakład Fizyki Jądrowej INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ Tematy prac licencjackich dla studentów studiów I stopnia w roku akademickim 2014/15 Zakład Fizyki Jądrowej Proponowane tematy dotyczą wszystkich kierunków, chyba że zaznaczono

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski Rodzaje rozpadów jądrowych Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski Rozpady jądrowe zachodzą zawsze (prędzej czy później) jeśli jądro o pewnej liczbie nukleonów znajdzie się w stanie energetycznym, nie

Bardziej szczegółowo

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I J8 Badanie schematu rozpadu jodu 128 I Celem doświadczenie jest wyznaczenie schematu rozpadu jodu 128 I Wiadomości ogólne 1. Oddziaływanie kwantów γ z materią [1,3] a) efekt fotoelektryczny b) efekt Comptona

Bardziej szczegółowo

Temat 1 Badanie fluorescencji rentgenowskiej fragmentu meteorytu pułtuskiego opiekun: dr Chiara Mazzocchi,

Temat 1 Badanie fluorescencji rentgenowskiej fragmentu meteorytu pułtuskiego opiekun: dr Chiara Mazzocchi, Warszawa, 15.11.2013 Propozycje tematów prac licencjackich dla kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa Zakład Spektroskopii Jądrowej, Wydział Fizyki UW Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Badanie fluorescencji

Bardziej szczegółowo

Rozpad alfa. albo od stanów wzbudzonych (np. po rozpadzie beta) są to tzw. długozasięgowe cząstki alfa

Rozpad alfa. albo od stanów wzbudzonych (np. po rozpadzie beta) są to tzw. długozasięgowe cząstki alfa Rozpad alfa Samorzutny rozpad jądra (Z,A) na cząstkę α i jądro (Z-2,A-4) tj. rozpad 2-ciałowy, stąd Widmo cząstek α jest dyskretne bo przejścia zachodzą między określonymi stanami jądra początkowego i

Bardziej szczegółowo

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J J8A Badanie schematu rozpadu jodu 128 J Celem doświadczenie jest wyznaczenie schematu rozpadu jodu 128 J Wiadomości ogólne 1. Oddziaływanie kwantów γ z materią (1,3) a/ efekt fotoelektryczny b/ efekt Comptona

Bardziej szczegółowo

Łamanie symetrii względem odwrócenia czasu cz. I

Łamanie symetrii względem odwrócenia czasu cz. I FOTON 126, Jesień 214 9 Łamanie symetrii względem odwrócenia czasu cz. I Oscylacje mezonów dziwnych Paweł Moskal Instytut Fizyki UJ Symetria względem odwrócenia w czasie Czasu raczej cofnąć się nie da.

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY? FIZYKA WYSOKICH ENERGII W EDUKACJI SZKOLNEJ Puławy, 29.02.2008r. DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY? Dominika Domaciuk I. Wprowadzenie Na świecie jest 17390 akceleratorów! (2002r). Różne zastosowania I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Metody analizy pierwiastków z zastosowaniem wtórnego promieniowania rentgenowskiego. XRF, SRIXE, PIXE, SEM (EPMA)

Metody analizy pierwiastków z zastosowaniem wtórnego promieniowania rentgenowskiego. XRF, SRIXE, PIXE, SEM (EPMA) Metody analizy pierwiastków z zastosowaniem wtórnego promieniowania rentgenowskiego. XRF, SRIXE, PIXE, SEM (EPMA) Promieniowaniem X nazywa się promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od około

Bardziej szczegółowo

Struktura protonu. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład III

Struktura protonu. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład III Struktura protonu Elementy fizyki czastek elementarnych Wykład III kinematyka rozpraszania doświadczenie Rutherforda rozpraszanie nieelastyczne partony i kwarki struktura protonu Kinematyka Rozpraszanie

Bardziej szczegółowo

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ Teoria Wielkiego Wybuchu Epoki rozwoju Wszechświata Wczesny Wszechświat Epoka Plancka (10-43 s): jedno podstawowe oddziaływanie Wielka Unifikacja (10-36 s): oddzielenie siły grawitacji od reszty oddziaływań

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 8 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW Oddziaływania słabe Cztery podstawowe siłyprzypomnienie Oddziaływanie grawitacyjne Działa między wszystkimi cząstkami, jest

Bardziej szczegółowo

Co to są jądra superciężkie?

Co to są jądra superciężkie? Jądra superciężkie 1. Co to są jądra superciężkie? 2. Metody syntezy jąder superciężkich 3. Odkryte jądra superciężkie 4. Współczesne eksperymenty syntezy j.s. 5. Metody identyfikacji j.s. 6. Przewidywania

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne Promieniowanie rentgenowskie Podstawowe pojęcia krystalograficzne Krystalografia - podstawowe pojęcia Komórka elementarna (zasadnicza): najmniejszy, charakterystyczny fragment sieci przestrzennej (lub

Bardziej szczegółowo

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św. Foton, kwant światła Wielkość fizyczna jest skwantowana jeśli istnieje w pewnych minimalnych (elementarnych) porcjach lub ich całkowitych wielokrotnościach w klasycznym opisie świata, światło jest falą

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e) 1 doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e) Ilość protonów w jądrze określa liczba atomowa Z Ilość

Bardziej szczegółowo

r. akad. 2008/2009 V. Precyzyjne testy Modelu Standardowego w LEP, TeVatronie i LHC

r. akad. 2008/2009 V. Precyzyjne testy Modelu Standardowego w LEP, TeVatronie i LHC V. Precyzyjne testy Modelu Standardowego w LEP, TeVatronie i LHC 1 V.1 WYNIKI LEP 2 e + e - Z 0 Calkowity przekroj czynny 3 4 r. akad. 2008/2009 s Q N 3 4 s M s N Q I M 12 s ) M (s s s 2 f C 2 Z C f f

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr Agata Wiśniewska PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIEJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A)

Opracowała: mgr Agata Wiśniewska PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIEJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A) PRZYKŁADOW SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A) 1. nuklid A. Zbiór atomów o tej samej wartości liczby atomowej. B. Nazwa elektrycznie obojętnej cząstki składowej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X

Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X Oskar Gawlik, Jacek Grela 16 lutego 2009 1 Podstawy teoretyczne 1.1 Liczniki proporcjonalne Wydajność detekcji promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α

Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α Zadanie: 1 (2 pkt) Określ liczbę atomową pierwiastka powstającego w wyniku rozpadów promieniotwórczych izotopu radu 223 88Ra, w czasie których emitowane są 4 cząstki α i 2 cząstki β. Podaj symbol tego

Bardziej szczegółowo

I ,11-1, 1, C, , 1, C

I ,11-1, 1, C, , 1, C Materiał powtórzeniowy - budowa atomu - cząstki elementarne, izotopy, promieniotwórczość naturalna, okres półtrwania, średnia masa atomowa z przykładowymi zadaniami I. Cząstki elementarne atomu 1. Elektrony

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego -  - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 14. Fizyka jądrowa zadania z arkusza I 14.10 14.1 14.2 14.11 14.3 14.12 14.4 14.5 14.6 14.13 14.7 14.8 14.14 14.9 14. Fizyka jądrowa - 1 - 14.15 14.23 14.16 14.17 14.24 14.18 14.25 14.19 14.26 14.27 14.20

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

Fizyka jądrowa cz. 2. Reakcje jądrowe. Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów. Robert Oppenheimer

Fizyka jądrowa cz. 2. Reakcje jądrowe. Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów. Robert Oppenheimer Barcelona, Espania, May 204 W-29 (Jaroszewicz) 24 slajdy Na podstawie prezentacji prof. J. Rutkowskiego Reakcje jądrowe Fizyka jądrowa cz. 2 Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów Robert Oppenheimer

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Wyznaczanie energii cząstek alfa metodą emulsji jądrowych.

Ćwiczenie nr 4. Wyznaczanie energii cząstek alfa metodą emulsji jądrowych. Ćwiczenie nr 4 Wyznaczanie energii cząstek alfa metodą emulsji jądrowych. Student winien wykazać się znajomością następujących zagadnień: 1. Promieniotwórczość α. 2. Energia prędkość i zasięg cząstek α.

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie Dariusz Pawlak Sympozjum 2016 Narodowego Centrum Badań Jądrowych 5 październik 2016 Narodowe Centrum Badań jądrowych

Bardziej szczegółowo

r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1

r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1 r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1 Budowa jądra atomowego każde jądro atomowe składa się z dwóch rodzajów nukleonów: protonów

Bardziej szczegółowo

Elementy teorii powierzchni metali

Elementy teorii powierzchni metali prof. dr hab. Adam Kiejna Elementy teorii powierzchni metali Wykład 4 v.16 Wiązanie metaliczne Wiązanie metaliczne Zajmujemy się tylko metalami dlatego w zasadzie interesuje nas tylko wiązanie metaliczne.

Bardziej szczegółowo

Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN

Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN mgr inż. Małgorzata Janik - majanik@cern.ch mgr inż. Łukasz Graczykowski - lgraczyk@cern.ch Zakład Fizyki Jądrowej, Wydział

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia Fluorescencyjna promieniowania X

Spektroskopia Fluorescencyjna promieniowania X Spektroskopia Fluorescencyjna promieniowania X Technika X-ray Energy Spectroscopy (XES) a) XES dla określenia składu substancji (jakie pierwiastki) b) XES dla ustalenia struktury elektronicznej (informacja

Bardziej szczegółowo

Reakcje rozpadu jądra atomowego

Reakcje rozpadu jądra atomowego Reakcje rozpadu jądra atomowego O P R A C O W A N I E : P A W E Ł Z A B O R O W S K I K O N S U L T A C J A M E R Y T O R Y C Z N A : M A Ł G O R Z A T A L E C H Trwałość izotopów Czynnikiem decydującym

Bardziej szczegółowo

Podczerwień bliska: cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: cm -1 (14,3-50 µm)

Podczerwień bliska: cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: cm -1 (14,3-50 µm) SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI Podczerwień bliska: 14300-4000 cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: 4000-700 cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: 700-200 cm -1 (14,3-50 µm) WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW Plan: 1. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego 2. Ogólnopolskie warsztaty 3. Edycja międzynarodowa: Magda Zielińska,

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5 Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 17.III.2010 Oddziaływania: elektromagnetyczne i grawitacyjne elektromagnetyczne i silne (kolorowe) Biegnące stałe sprzężenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Astrofizyka teoretyczna II. Równanie stanu materii gęstej

Astrofizyka teoretyczna II. Równanie stanu materii gęstej Astrofizyka teoretyczna II Równanie stanu materii gęstej 1 Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars: The Physics of Compact Objects by Stuart L. Shapiro, Saul A. Teukolsky " Rozdziały 2, 3 i 8 2 Odkrycie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU) WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK Julia Hoffman (NCU) WSTĘP DO WSTĘPU W wykładzie zostały bardzo ogólnie przedstawione tylko niektóre zagadnienia z zakresu fizyki cząstek elementarnych. Sugestie, pytania, uwagi:

Bardziej szczegółowo

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. TEMATY I ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA Fizyka klasa 3 LO Nr programu: DKOS-4015-89/02 Moduł Dział - Temat L. Zjawisko odbicia i załamania światła 1 Prawo odbicia i

Bardziej szczegółowo

Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ

Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ INTEGRAL - International Gamma-Ray Astrophysical Laboratory prowadzi od 2002 roku pomiary promieniowania γ w Kosmosie INTEGRAL 180 tys km Źródła

Bardziej szczegółowo

przyziemnych warstwach atmosfery.

przyziemnych warstwach atmosfery. Źródła a promieniowania jądrowego j w przyziemnych warstwach atmosfery. Pomiar radioaktywności w powietrzu w Lublinie. Jan Wawryszczuk Radosław Zaleski Lokalizacja monitora skażeń promieniotwórczych rczych

Bardziej szczegółowo

Jądra dalekie od stabilności

Jądra dalekie od stabilności Jądra dalekie od stabilności 1. Model kroplowy jądra atomowego. Ścieżka stabilności b 3. Granice Świata nuklidów 4. Rozpady z emisją ciężkich cząstek naładowanych a) rozpad a b) rozpad protonowy c) rozpad

Bardziej szczegółowo

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan Spis zagadnień Fizyczne podstawy zjawiska NMR Parametry widma NMR Procesy relaksacji jądrowej Metody obrazowania Fizyczne podstawy NMR Proton, neutron,

Bardziej szczegółowo

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s) Twórcy podstaw optyki elektronowej: De Broglie LV. 1924 hipoteza: każde ciało poruszające się ma przyporządkowaną falę a jej długość jest ilorazem stałej Plancka i pędu. Elektrony powinny więc mieć naturę

Bardziej szczegółowo

Seminarium. -rozpad α -oddziaływanie promienowania z materią -liczniki scyntylacyjne. Konrad Tudyka

Seminarium. -rozpad α -oddziaływanie promienowania z materią -liczniki scyntylacyjne. Konrad Tudyka Seminarium -rozpad α -oddziaływanie promienowania z materią -liczniki scyntylacyjne Konrad Tudyka 1 W 1908r. Rutheford zatopił niewielka ilość 86 Rn w szklanym naczyniu o ciękich sciankach (przenikliwych

Bardziej szczegółowo

Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN

Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN Józef Andrzejewski Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego Uniwersytet Łódzki Mądralin 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Zjawisko Dopplera w fizyce jądrowej. 3.1 Wstęp. (opracowany na podstawie podręcznika Mayera-Kuckuka [8])

Zjawisko Dopplera w fizyce jądrowej. 3.1 Wstęp. (opracowany na podstawie podręcznika Mayera-Kuckuka [8]) Zjawisko Dopplera w fizyce jądrowej 3.1 Wstęp (opracowany na podstawie podręcznika Mayera-Kuckuka [8]) W fizyce jądrowej, badanie stanów wzbudzonych i przejść między nimi stanowi klucz do zrozumienia skomplikowanej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki Jądrowej

Podstawy Fizyki Jądrowej Podstawy Fizyki Jądrowej III rok Fizyki Kurs WFAIS.IF-D008.0 Składnik egzaminu licencjackiego (sesja letnia)! OPCJA (zalecana): Po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń możliwość zorganizowania ustnego egzaminu

Bardziej szczegółowo

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa Energetyka jądrowa Zasada zachowania energii i E=mc 2 Budowa jąder atomowych i ich energia wiązania Synteza: z gwiazd na Ziemię... Neutrony i rozszczepienie jąder atomowych Reaktory: klasyczne i akceleratorowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ATOMU. Pierwiastki chemiczne

BUDOWA ATOMU. Pierwiastki chemiczne BUDOWA ATOMU Pierwiastki chemiczne p.n.e. Sb Sn n Pb Hg S Ag C Au Fe Cu ()* do XVII w. As (5 r.) P (669 r.) () XVIII w. N Cl Cr Co Y Mn Mo () Ni Pt Te O U H W XIX w. (m.in.) Na Ca Al Si F Cs Ba B Bi I

Bardziej szczegółowo

Atom. Aleksander Gendarz. Cel fizyki: ująć przyrodę jako różne przejawy tego samego zespołu praw. - Richard Feynman

Atom. Aleksander Gendarz. Cel fizyki: ująć przyrodę jako różne przejawy tego samego zespołu praw. - Richard Feynman Atom Aleksander Gendarz Cel fizyki: ująć przyrodę jako różne przejawy tego samego zespołu praw. - Richard Feynman Geneza słowa atom Słowo atom pochodzi z greckiego ἄτομος átomos (od α-, nie- + τέμνω temno,

Bardziej szczegółowo

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała Przyjmuje się, że wszystko zaczęło się od Wielkiego Wybuchu, który nastąpił około 15 miliardów lat temu. Model Wielkiego Wybuch wynika z rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rozpady promieniotwórcze

Rozpady promieniotwórcze Rozpady promieniotwórcze Przez rozpady promieniotwórcze rozumie się spontaniczne procesy, w których niestabilne jądra atomowe przekształcają się w inne jądra atomowe i emitują specyficzne promieniowanie

Bardziej szczegółowo

IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne

IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne r. akad. 005/ 006 IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne Jan Królikowski Fizyka IBC 1 r. akad. 005/ 006 Pole elektryczne i magnetyczne Pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek Definicja: Urządzenie do przyspieszania cząstek naładowanych, tj. zwiększania ich energii. Akceleratory można sklasyfikować ze względu na: kształt toru

Bardziej szczegółowo

13. Izotopy. Atomy tego samego pierwiastka chemicznego mogą występować w postaci izotopów, to jest atomów o rożnych liczbach masowych, co w

13. Izotopy. Atomy tego samego pierwiastka chemicznego mogą występować w postaci izotopów, to jest atomów o rożnych liczbach masowych, co w 13. Izotopy. Atomy tego samego pierwiastka chemicznego mogą występować w postaci izotopów, to jest atomów o rożnych liczbach masowych, co w transfizyce przekłada się na ten sam pierwiastek o różnych liczbach

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Budowa atomu, układ okresowy i promieniotwórczość

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Budowa atomu, układ okresowy i promieniotwórczość strona 1/11 Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Budowa atomu, układ okresowy i promieniotwórczość Monika Gałkiewicz Zad. 1 () Przedstaw pełną konfigurację elektronową atomu pierwiastka

Bardziej szczegółowo

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych Jak działają detektory Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych LHC# Wiązka to pociąg ok. 2800 paczek protonowych Każda paczka składa się. z ok. 100 mln protonów 160km/h

Bardziej szczegółowo

Struktura protonu. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład V. spin protonu struktura fotonu

Struktura protonu. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład V. spin protonu struktura fotonu Struktura protonu Wykład V równania ewolucji QCD spin protonu struktura fotonu Elementy fizyki czastek elementarnych Funkcja struktury Różniczkowy przekrój czynny na NC DIS elektron proton: d 2 σ dx dq

Bardziej szczegółowo

Rozmycie pasma spektralnego

Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Z doświadczenia wiemy, że absorpcja lub emisja promieniowania przez badaną substancję występuje nie tylko przy częstości rezonansowej, tj. częstości

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2 Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW Jak badamy cząstki elementarne? 2010/11(z) Ewolucja Wszech'swiata czas,energia,temperatura Detekcja cząstek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 5. Pomiar górnej granicy widma energetycznego Promieniowania beta metodą absorpcji.

Ćwiczenie nr 5. Pomiar górnej granicy widma energetycznego Promieniowania beta metodą absorpcji. Ćwiczenie nr 5 Pomiar górnej granicy widma energetycznego Promieniowania beta metodą absorpcji. 1. 2. 3. 1. Ołowiany domek pomiarowy z licznikiem kielichowym G-M oraz wielopoziomowymi wspornikami. 2. Zasilacz

Bardziej szczegółowo

b) Pierwiastek E tworzy tlenek o wzorze EO 2 i wodorek typu EH 4, a elektrony w jego atomie rozmieszczone są na dwóch powłokach elektronowych

b) Pierwiastek E tworzy tlenek o wzorze EO 2 i wodorek typu EH 4, a elektrony w jego atomie rozmieszczone są na dwóch powłokach elektronowych 1. Ustal jakich trzech różnych pierwiastków dotyczą podane informacje. Zapisz ich symbole a) W przestrzeni wokółjądrowej dwuujemnego jonu tego pierwiastka znajduje się 18 e. b) Pierwiastek E tworzy tlenek

Bardziej szczegółowo

Badanie absorpcji promieniowania γ

Badanie absorpcji promieniowania γ Badanie absorpcji promieniowania γ 29.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu badana jest zależność natężenia wiązki osłabienie wiązki promieniowania γ po przejściu przez warstwę materiału absorbującego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące Promieniowanie jonizujące Wykład II Promieniotwórczość Fizyka MU, semestr 2 Uniwersytet Rzeszowski, 8 marca 2017 Wykład II Promieniotwórczość Promieniowanie jonizujące 1 / 22 Jądra pomieniotwórcze Nuklidy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik

Bardziej szczegółowo

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków). Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków). 1925r. postulat Pauliego: Na jednej orbicie może znajdować się nie więcej

Bardziej szczegółowo

Rozpraszanie elektron-proton

Rozpraszanie elektron-proton Rozpraszanie elektron-proton V Badania struktury atomu - rozpraszanie Rutherforda. Rozpraszanie elastyczne elektronu na punktowym protonie. Rozpraszanie elastyczne elektronu na protonie o skończonych wymiarach.

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 13. Fizyka atomowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 13. Fizyka atomowa.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 13. Fizyka atomowa Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ ZASADA PAULIEGO Układ okresowy pierwiastków lub jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków Oddziaływanie Promieniowania Jonizującego z Materią Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków Labs Prowadzący Tomasz Szumlak, D11, p. 111 Konsultacje Do uzgodnienia??? szumlak@agh.edu.pl Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1. Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.) Krzysztof Pytel, Rafał Prokopowicz Badanie wytrzymałości radiacyjnej

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH 1 ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH WFAiS UJ, Informatyka Stosowana II stopień studiów 2 Wnioskowanie statystyczne dla zmiennych numerycznych Porównywanie dwóch średnich Boot-strapping Analiza

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia () 1. Informacje ogólne koordynator modułu prof. dr hab. Henryk Flakus rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Przejścia promieniste

Przejścia promieniste Przejście promieniste proces rekombinacji elektronu i dziury (przejście ze stanu o większej energii do stanu o energii mniejszej), w wyniku którego następuje emisja promieniowania. E Długość wyemitowanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu Spis treści 1 Trwałość jądra atomowego 2 Okres połowicznego rozpadu 3 Typy przemian jądrowych 4 Reguła przesunięć Fajansa-Soddy ego 5 Szeregi promieniotwórcze 6 Typy reakcji jądrowych 7 Przykłady prostych

Bardziej szczegółowo

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania Elementy Fizyki Jądrowej Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania atom co jest elementarne? jądro nukleon 10-10 m 10-14 m 10-15 m elektron kwark brak struktury! elementarność... 1897 elektron (J.J.Thomson)

Bardziej szczegółowo

/Л/Р--/53? CENTRALNEGO PROGRAMU BADAŃ PODSTAWOWYCH Nr 01.09. KRAKÓW к" INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

/Л/Р--/53? CENTRALNEGO PROGRAMU BADAŃ PODSTAWOWYCH Nr 01.09. KRAKÓW к INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ KRAKÓW к" RAPORT *SotS37 /Л/Р--/53? RAPORT z realizacji CENTRALNEGO PROGRAMU BADAŃ PODSTAWOWYCH Nr 0.09 pt. "BADANIA CZĄSTEK

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. BADANIE CHARAKTERYSTYK SOND PROMIENIOWANIA γ

ĆWICZENIE 2. BADANIE CHARAKTERYSTYK SOND PROMIENIOWANIA γ ĆWICZENIE 2 BADANIE CHARAKTERYSTYK SOND PROMIENIOWANIA γ CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wyznaczenie następujących charakterystyk sond promieniowania γ: wydajności detektora w funkcji odległości detektora

Bardziej szczegółowo

8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU 8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU Badania eksperymentalne i teoretyczne w zakresie fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych I. Zajęcia dla studentów Wydziału

Bardziej szczegółowo

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN LHC i po co nam On Piotr Traczyk CERN LHC: po co nam On Piotr Traczyk CERN Detektory przy LHC Planowane są 4(+2) eksperymenty na LHC ATLAS ALICE CMS LHCb 5 Program fizyczny LHC 6 Program fizyczny LHC

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych 5.07.2013 Grzegorz Wrochna 1 Wielkie urządzenia badawcze Wielkie urządzenia badawcze są dziś niezbędne do badania materii na wszystkich poziomach: od wnętrza

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja cząstek

Identyfikacja cząstek Określenie masy i ładunku cząstek Pomiar prędkości przy znanym pędzie e/ µ/ π/ K/ p czas przelotu (TOF) straty na jonizację de/dx Promieniowanie Czerenkowa (C) Promieniowanie przejścia (TR) Różnice w charakterze

Bardziej szczegółowo

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA AMFETAMINY Waldemar S. Krawczyk Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa (praca obroniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

60 lat fizyki hiperjąder

60 lat fizyki hiperjąder 46 FOTON 120, Wiosna 2013 60 lat fizyki hiperjąder Jerzy Bartke Instytut Fizyki Jądrowej PAN Hiperjądra to struktury jądrowe, w których skład poza protonami i neutronami wchodzą hiperony. Pierwsze hiperjądro

Bardziej szczegółowo