Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie"

Transkrypt

1 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Szczecinie, ul. Tartaczna 14, Szczecin filia Domu Klub Pod Fontanną ul. Bohaterów Warszawy 27B, Szczecin Podmiot prowadzący: Gmina Miasto Szczecin, Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego Szczecin Kierownik jednostki: Leopold Chełmiński Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie Barbara Masna Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie Kontrolujący: Ewa Golińczak starszy inspektor wojewódzki Dobrosława Woś inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 63/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. (akta kontroli str. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach sierpnia 2012 r., w tym: w dniu 27 sierpnia 2012 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1, w dniu 28 sierpnia 2012 r. w filii Domu. Przedmiot i okres kontroli : Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Zastępcę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, kierownika środowiskowego domu samopomocy Nr 1 oraz koordynatora filii Domu, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówek. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt. 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz.1586), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r.

2 USTALENIA OGÓLNE DOTYCZACE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Szczecinie funkcjonuje od 1998 roku. Początkowo działalność prowadzona była przy ul. Przyszłości 21 w Szczecinie, następnie w 2000 r. środowiskowy dom samopomocy został przeniesiony do budynku mieszczącego się przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie, po zakończeniu modernizacji tego obiektu. W 2004 r. uruchomiona została filia Domu, w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 27B w Szczecinie. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/1118/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. obydwie jednostki zostały włączone w struktury Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie i razem ze Środowiskowym Domem Samopomocy Nr 2 mieszczącym się przy ul. Niemcewicza 9u w Szczecinie stanowią Dział Pomocy Środowiskowej. Kontrolowane placówki funkcjonują w oparciu o następujące dokumenty: Statut Domu Pomocy Społecznej, przyjęty Uchwałą Nr XLIV/1118/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej, przyjęty Zarządzeniem Nr 189/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2010 r. Regulamin wewnętrzny Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Tartaczna 14, Regulamin wewnętrzny Domu-Klubu Pod Fontanną ul. Boh. Warszawy 27B, (akta kontroli str.8-31) program działalności zbiorczy, plany pracy na dany rok odrębne dla poszczególnych placówek. Wewnętrzne regulaminy organizacyjne poszczególnych środowiskowych domów samopomocy przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 20 z dnia 9 lipca 2010 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z 21 regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Działu Pomocy Środowiskowej sprawuje Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Pani Barbara Masna, natomiast działaniami w ramach poszczególnych środowiskowych domów samopomocy kierują: w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 Pani Agata Rybaczuk kierownik, w Domu Klubie Pod Fontanną Pani Krystyna Kulijewicz koordynator/główny specjalista. Program działalności oraz plany pracy na 2011 r. i 2012 r. zostały zaopiniowane pozytywnie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 oraz Dom Klub przeznaczone są dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A). Ogółem dysponują 60 miejscami, w tym 40 miejsc w ŚDS nr 1 i 20 miejsc w filii Domu. 1

3 Na dzień kontroli wydano 60 decyzji kierujących. Placówki są przeznaczone dla mieszkańców Szczecina. Wśród uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 nie ma osób niepełnosprawnych ruchowo, w Domu-Klubie 1 osoba ma ograniczoną sprawność, ale porusza się samodzielnie. Pięcioro uczestników ŚDS nr 1 jest ubezwłasnowolnionych, z czego 2 osoby częściowo a 3 osoby całkowicie. Wśród uczestników Dom-Klubu nie ma osób ubezwłasnowolnionych. Ogółem 17 osób ponosi odpłatność za pobyt zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach lipcu br. wynosiła średnio w obu placówkach ok. 40%. Wg oświadczenia zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej stosunkowo niska frekwencja spowodowana jest okresem wakacyjnym. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Dom-Klub Pod Fontanną czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Na podstawie tygodniowych planów zajęć stwierdzono, że kontrolowane placówki spełniają wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str.32-36) 2. POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 zlokalizowany jest przy ul. Tartacznej na obrzeżach prawobrzeżnej części Szczecina, w otoczeniu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku, w którym funkcjonuje także placówka służby zdrowia. Decyzją Nr 8/99 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 1999 r. nieruchomość (działka wraz z budynkiem) została przekazana w trwały zarząd na czas nieokreślony w części 0,424 dla Środowiskowego Domu Samopomocy a w części 0,576 dla zakładu opieki zdrowotnej (aktualnie w tej części nieruchomość stanowi własność spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z oo z siedzibą w Szczecinie KRS ). Na podstawie porozumienia z dnia 2 stycznia 2012 r. zawartego ze Spółką Nieruchomości i opłaty lokalne określony został sposób podziału kosztów utrzymania nieruchomości. Porozumienie zostało zawarte na czas określony do r. (akta kontroli str.37-44) ŚDS posiada odrębne wejście do budynku, Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych część budynku, którą zajmuje środowiskowy dom samopomocy wyposażona jest w windę. Na powierzchni 454,2 m 2 znajdują się następujące pomieszczenia: sala ogólna, służąca do spotkań oraz organizacji imprez okolicznościowych, pomieszczenie kuchenne do terapii kulinarnej, jadalnia, 2

4 pokój do poradnictwa indywidualnego, gabinet kierownika, pracownia ceramiczna, pracownia komputerowa, pracownia stolarska, biblioteka, pokój pielęgniarki, pokój psychologa, sala gimnastyczna, dwie toalety osobno dla kobiet i mężczyzn, toaleta dla personelu, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w natrysk, pokój wypoczynkowy. Przy wejściu do budynku znajduje się szatnia dla uczestników, wyposażona w szafki. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 11,36m 2, a zatem placówka spełnia warunek określony w 18 pkt. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika winna wynosić nie mniej niż 8 m 2 Placówka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do zajęć sportowych, sprzęt do zajęć komputerowych, materiały do zajęć plastycznych. Teren przylegający do placówki wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych, do zajęć ogrodniczych i sportowych. Filia Dom Klub Pod Fontanną Filia Środowiskowego Domu Samopomocy: Dom- Klub Pod Fontanną mieści się przy ul. Boh. Warszawy 27, w centrum Szczecina. Lokalizacja placówki korzystna jest z uwagi na podejmowane działania realizację projektów w zakresie aktywizacji zawodowej i pracy wspieranej uczestników oraz organizację wystaw twórczości osób niepełnosprawnych. Nieruchomość zajmowana przez Dom Klub stanowi własność Spółki Nieruchomości i opłaty lokalne sp. z o o z siedzibą w Szczecinie KRS Pomieszczenia zostały przekazane do prowadzenia działalności statutowej na podstawie Umowy nieodpłatnego użytkowania Nr U/1/2012 z dnia 2 stycznia 2012r. Umowa została zawarta na czas określony do r. (akta kontroli str.45-50) Placówka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Przed wejściem znajduje się taras wykorzystywany jako kawiarnia letnia. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych. W placówce znajdują się następujące pomieszczenia: szatnia, pokój do zajęć indywidualnych i poradnictwa, dwie toalety (po dwie kabiny i natrysk w każdej), toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, pokój do wyciszeń, 3

5 sala do terapii grupowej i spotkań z psychologiem, pracownia do zajęć plastycznych, pracownia komputerowa oraz do nauki obsługi urządzeń biurowych aktywizacji zawodowej, pomieszczenie ogólne wykorzystywane do spotkań, wernisaży, przedstawień, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie techniczne, kawiarenka jadalnia, hall z powierzchnią ekspozycyjną. Dom-Klub zajmuje powierzchnię 252,80 m2. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 12,64 m 2, a zatem placówka spełnia warunek określony w 18 pkt. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika winna wynosić nie mniej niż 8 m 2. Placówka posiada sprzęt do realizacji zadań wspierająco rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do zajęć komputerowych, sprzęt biurowy oraz materiały do zajęć plastycznych. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 9 osób, w tym 4 osoby w wymiarze pełnego etatu, 5 osób w niepełnym wymiarze. Personel Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą: kierownik śds, pracownik socjalny, trzech instruktorów ds. kulturalno-oświatowych, muzykoterapeuta, psycholog, opiekun, biblioterapeuta/pracownik gospodarczy. Ogółem zatrudnienie wynosi 6,05 etatu. W Domu- Klubie zatrudnionych jest 6 osób, w tym 3 osoby w wymiarze pełnego etatu i 3 w niepełnym wymiarze. Personel Domu Klubu tworzą: główny specjalistakoordynator, pracownik socjalny, muzykoterapeuta, psycholog, terapeuta, inspektor ds. kulturalno-oświatowych. Ogółem zatrudnienie wynosi 3,45 etatu. Osoby zatrudnione na stanowiskach psychologa, pracownika socjalnego oraz muzykoterapeuty świadczą pracę w obu placówkach. Zakres wymiaru pracy w poszczególnych domach ustalony został proporcjonalnie do liczby uczestników. Dodatkowo, zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej (zatrudniona na etacie DPS) realizuje działania w zakresie socjoterapii oraz pełni nadzór nad funkcjonowaniem całego Działu Pomocy Środowiskowej. Zespoły wspierająco-aktywizujące dla środowiskowych domów samopomocy powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Aktualny skład zespołów przyjęto Zarządzeniem Nr 26/12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 6 sierpnia 2012 r. (akta kontroli str.51-52) Zespół wspierająco-aktywizujący w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 liczy 6,05 etatu, a w Domu-Klubie 3,45 etatu, a zatem kontrolowane placówki spełniają standard w zakresie zatrudnienia określony w 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którym wskaźnik zatrudnienia 4

6 pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A (wymagane 5,71 etatu w śds nr 1 oraz 2,86 w filii). Kierownik jednostki organizacyjnej oraz zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej posiadają kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz Dom-Klub Pod Fontanną są dziennymi ośrodkami wsparcia dla osób dorosłych po przebytym kryzysie psychicznym, mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Celem działalności ośrodków jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia poprzez : terapię zajęciową, treningi umiejętności życiowych i społecznych, terapię indywidualną i grupową, zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Codziennie na zebraniach społeczności przed rozpoczęciem zajęć ustalany jest dobór grupy do poszczególnych zajęć, przy uwzględnieniu preferencji uczestników. Kontrolowane placówki realizują następujące działania wspierająco-aktywizujące: 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, którego celem jest wyposażenie w nowe i utrwalenie nabytych umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia rodzinnego i społecznego, w tym: trening kulinarny, trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi. 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: radzenie sobie ze stresem, samodzielne podejmowanie decyzji, utrwalanie poczucia własnej wartości, wspólne rozwiązywanie problemów, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz pozytywnych relacji z otoczeniem, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: wyrabianie aktywności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, rozwijanie zainteresowań i talentów, terapia rozrywką. 4. Terapia zajęciowa. 5. Terapia ruchowa, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. 6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 8. Wsparcie psychologiczne. 9. Niezbędna opieka dostosowana do indywidualnych potrzeb. Placówki umożliwiają uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. 5

7 W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w 2012 roku zajęcia terapeutyczne realizowane są w następujących sekcjach: kulinarnej, plastyczno-ceramicznej, stolarsko-warsztatowej, dziewiarsko-krawieckiej, informatycznej. W Domu-Klubie w 2012 roku zajęcia terapeutyczne realizowane są w następujących sekcjach: kulinarnej, artystyczno-plastycznej, edukacyjno-biurowej, sztuki, muzykoterapii, rynku pracy (projekt pracy wspieranej). Od 2004 r. w Domu-Klubie prowadzony jest projekt pracy wspieranej, polegający na świadczeniu przez uczestników środowiskowego domu samopomocy pracy na stanowiskach kelner, recepcjonista, pracownik gospodarczo-porządkowy, na bazie kawiarni prowadzonej przez Dom-Klub. Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Szczecin. W projekcie biorą udział wybrani uczestnicy, w tym również uczestnicy pozostałych domów środowiskowych wchodzących w skład Działu Pomocy Środowiskowej. Realizacja powyższego projektu umożliwia uczestnikom Domu zdobycie umiejętności zawodowych i doświadczenia, wzmacnia poczucie wartości, oraz zwiększa szanse uczestnika na uzyskanie zatrudnienia na wolnym rynku pracy. Wynagrodzenie, które otrzymuje uczestnik za udział w projekcie poprawia budżet domowy, zmniejsza nastawienia roszczeniowe oraz wzmacnia niezależność uczestnika. Na dzień kontroli projekt pracy wspieranej realizowało 8 uczestników. Aktywizacja zawodowa prowadzona jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do w systemie zmianowym po 4,5 godz. Ciekawą formą działalności Domu-Klubu jest organizacja wystaw i wernisaży twórczości osób niepełnosprawnych, artystów-amatorów oraz profesjonalnych twórców. W 2012 r. zorganizowano m.in.: Rozmaitości artystyczne wystawa twórczości plastycznej Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego w Szczecinie, Malowanie Światłem wystawa fotografii, Szczecińskie klimaty wystawa malarstwa. Placówki nie zapewniają usług transportowych, na zajęcia uczestnicy docierają samodzielnie. Zakres świadczonych usług jest zgodny z zakresem określonym w 14 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie Zarządzenia Nr 17/11 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej uczestnicy domów wybierają spośród siebie 3 osobową Radę Uczestników, reprezentującą jego społeczność. Kadencja Rady trwa rok. (akta kontroli str.53) 6

8 DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA Egzemplarz nr 1 W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja (w układach: chronologicznym oraz alfabetycznym), zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL lub innego dokumentu, adres zamieszkania i numer telefonu, dane osoby do kontaktu opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu, data przyjęcia do domu, informacje związane ze stanem zdrowia oraz dotyczące okresów nieobecności; 2. lista obecności, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, dni miesiąca, zaznaczenie obecności podpis uczestnika. Wszyscy uczestnicy podpisują się samodzielnie. 3. dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego, odrębnie dla każdego terapeuty, zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby prowadzącej, plan zajęć na dany rok (dodatkowo: wykaz zadań na dany rok) wykaz osób uczęszczających na zajęcia tematyka zajęć i forma ich realizacji, podpis osoby przeprowadzającej zajęcia. W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 prowadzone są następujące dzienniki zajęć: dziennik terapii kulinarnej, dziennik pracy psychologa, dziennik socjoterapii, dziennik sekcji stolarsko-warsztatowej, dziennik pracowni ceramiczno-artystycznej. W Domu-Klubie prowadzone są następujące dzienniki zajęć: dziennik muzykoterapii, dziennik pracowni kulinarnej, dziennik psychologa, dziennik sekcji plastycznoartystycznej dziennik socjoterapii, dziennik terapii i aktywizacji zawodowej. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowią: decyzja przyznająca usługi w ośrodki wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie lekarzy specjalistów (psychologa), notatki zespołu (karta obserwacji). Formularz indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnika przyjęty został Zarządzeniem Nr 17/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 28 czerwca 2010 r. (akta kontroli str.54-58) 7

9 Skontrolowano losowo wybrane teczki z dokumentacją oznaczoną następującymi numerami: SD/JB/72/ /11 z r., DI/BSz/6242/858/01 z r. DI/AJ/6242/117/05 z r. MOPR/DI/BSz/8232/86/2001 z r. DI/MWŚ/6242/994/05 z r. SD/JB/ /11 z r. DI/AM/02152/6242/150/12 z r. DI/ES/02152/ /12 z r. DI/152/6242/287/07 z r. DI/AG/02151/ /12 z r. DI/AM/6242/1026/10 z r. DI/MWŚ/6242/1164/04 z r. Od 1 stycznia 2011r. decyzje kierujące do środowiskowego domu samopomocy wydawane są na okres 3 miesięcy. Decyzje kontynuujące na okres 12 miesięcy. Decyzje wydane przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wydane są na czas nieokreślony. Ocena realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujacego dokonywana jest przez zespół wspierającoaktywizujący co 6 miesięcy. Prowadzony jest wykaz spotkań zespołu wspierajaco-aktywizującego, ze wskazaniem uczestników, których indywidualne plany podlegały ocenie. Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w księdze ewidencji kontroli Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie pod numerem 53/2012. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Protokół otrzymano dnia... Protokół podpisano dnia Kierownik jednostki kontrolowanej: Kontrolujący: Sporządzono 12 września 2012 r. 8

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS.II-431.4.2.2012.11.13 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 6,7 oraz 20 lutego 2012 r. w Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie, z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 ul. Kazimierza Wielkiego 7a tel.: 62 74 20 161 www.pcpr-pleszew.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Instytucji Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej. www.pips.infor.pl MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA.

PORADNIK. Instytucji Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej. www.pips.infor.pl MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA. PIPS Nr 8/2013 MIESIĘCZNIK ISSN 2080 7996 NUMER INDEKSU 256900 SIERPIEŃ 2013 Cena 39,90 zł (w tym 5% VAT) PORADNIK Instytucji Pomocy Społecznej DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 8/2013

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo