Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie"

Transkrypt

1 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Szczecinie, ul. Tartaczna 14, Szczecin filia Domu Klub Pod Fontanną ul. Bohaterów Warszawy 27B, Szczecin Podmiot prowadzący: Gmina Miasto Szczecin, Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego Szczecin Kierownik jednostki: Leopold Chełmiński Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie Barbara Masna Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie Kontrolujący: Ewa Golińczak starszy inspektor wojewódzki Dobrosława Woś inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 63/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. (akta kontroli str. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach sierpnia 2012 r., w tym: w dniu 27 sierpnia 2012 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1, w dniu 28 sierpnia 2012 r. w filii Domu. Przedmiot i okres kontroli : Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Zastępcę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, kierownika środowiskowego domu samopomocy Nr 1 oraz koordynatora filii Domu, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówek. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt. 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz.1586), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r.

2 USTALENIA OGÓLNE DOTYCZACE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Szczecinie funkcjonuje od 1998 roku. Początkowo działalność prowadzona była przy ul. Przyszłości 21 w Szczecinie, następnie w 2000 r. środowiskowy dom samopomocy został przeniesiony do budynku mieszczącego się przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie, po zakończeniu modernizacji tego obiektu. W 2004 r. uruchomiona została filia Domu, w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 27B w Szczecinie. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/1118/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. obydwie jednostki zostały włączone w struktury Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie i razem ze Środowiskowym Domem Samopomocy Nr 2 mieszczącym się przy ul. Niemcewicza 9u w Szczecinie stanowią Dział Pomocy Środowiskowej. Kontrolowane placówki funkcjonują w oparciu o następujące dokumenty: Statut Domu Pomocy Społecznej, przyjęty Uchwałą Nr XLIV/1118/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej, przyjęty Zarządzeniem Nr 189/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2010 r. Regulamin wewnętrzny Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Tartaczna 14, Regulamin wewnętrzny Domu-Klubu Pod Fontanną ul. Boh. Warszawy 27B, (akta kontroli str.8-31) program działalności zbiorczy, plany pracy na dany rok odrębne dla poszczególnych placówek. Wewnętrzne regulaminy organizacyjne poszczególnych środowiskowych domów samopomocy przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 20 z dnia 9 lipca 2010 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z 21 regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Działu Pomocy Środowiskowej sprawuje Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Pani Barbara Masna, natomiast działaniami w ramach poszczególnych środowiskowych domów samopomocy kierują: w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 Pani Agata Rybaczuk kierownik, w Domu Klubie Pod Fontanną Pani Krystyna Kulijewicz koordynator/główny specjalista. Program działalności oraz plany pracy na 2011 r. i 2012 r. zostały zaopiniowane pozytywnie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 oraz Dom Klub przeznaczone są dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A). Ogółem dysponują 60 miejscami, w tym 40 miejsc w ŚDS nr 1 i 20 miejsc w filii Domu. 1

3 Na dzień kontroli wydano 60 decyzji kierujących. Placówki są przeznaczone dla mieszkańców Szczecina. Wśród uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 nie ma osób niepełnosprawnych ruchowo, w Domu-Klubie 1 osoba ma ograniczoną sprawność, ale porusza się samodzielnie. Pięcioro uczestników ŚDS nr 1 jest ubezwłasnowolnionych, z czego 2 osoby częściowo a 3 osoby całkowicie. Wśród uczestników Dom-Klubu nie ma osób ubezwłasnowolnionych. Ogółem 17 osób ponosi odpłatność za pobyt zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach lipcu br. wynosiła średnio w obu placówkach ok. 40%. Wg oświadczenia zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej stosunkowo niska frekwencja spowodowana jest okresem wakacyjnym. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Dom-Klub Pod Fontanną czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Na podstawie tygodniowych planów zajęć stwierdzono, że kontrolowane placówki spełniają wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str.32-36) 2. POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 zlokalizowany jest przy ul. Tartacznej na obrzeżach prawobrzeżnej części Szczecina, w otoczeniu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku, w którym funkcjonuje także placówka służby zdrowia. Decyzją Nr 8/99 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 1999 r. nieruchomość (działka wraz z budynkiem) została przekazana w trwały zarząd na czas nieokreślony w części 0,424 dla Środowiskowego Domu Samopomocy a w części 0,576 dla zakładu opieki zdrowotnej (aktualnie w tej części nieruchomość stanowi własność spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z oo z siedzibą w Szczecinie KRS ). Na podstawie porozumienia z dnia 2 stycznia 2012 r. zawartego ze Spółką Nieruchomości i opłaty lokalne określony został sposób podziału kosztów utrzymania nieruchomości. Porozumienie zostało zawarte na czas określony do r. (akta kontroli str.37-44) ŚDS posiada odrębne wejście do budynku, Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych część budynku, którą zajmuje środowiskowy dom samopomocy wyposażona jest w windę. Na powierzchni 454,2 m 2 znajdują się następujące pomieszczenia: sala ogólna, służąca do spotkań oraz organizacji imprez okolicznościowych, pomieszczenie kuchenne do terapii kulinarnej, jadalnia, 2

4 pokój do poradnictwa indywidualnego, gabinet kierownika, pracownia ceramiczna, pracownia komputerowa, pracownia stolarska, biblioteka, pokój pielęgniarki, pokój psychologa, sala gimnastyczna, dwie toalety osobno dla kobiet i mężczyzn, toaleta dla personelu, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w natrysk, pokój wypoczynkowy. Przy wejściu do budynku znajduje się szatnia dla uczestników, wyposażona w szafki. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 11,36m 2, a zatem placówka spełnia warunek określony w 18 pkt. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika winna wynosić nie mniej niż 8 m 2 Placówka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do zajęć sportowych, sprzęt do zajęć komputerowych, materiały do zajęć plastycznych. Teren przylegający do placówki wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych, do zajęć ogrodniczych i sportowych. Filia Dom Klub Pod Fontanną Filia Środowiskowego Domu Samopomocy: Dom- Klub Pod Fontanną mieści się przy ul. Boh. Warszawy 27, w centrum Szczecina. Lokalizacja placówki korzystna jest z uwagi na podejmowane działania realizację projektów w zakresie aktywizacji zawodowej i pracy wspieranej uczestników oraz organizację wystaw twórczości osób niepełnosprawnych. Nieruchomość zajmowana przez Dom Klub stanowi własność Spółki Nieruchomości i opłaty lokalne sp. z o o z siedzibą w Szczecinie KRS Pomieszczenia zostały przekazane do prowadzenia działalności statutowej na podstawie Umowy nieodpłatnego użytkowania Nr U/1/2012 z dnia 2 stycznia 2012r. Umowa została zawarta na czas określony do r. (akta kontroli str.45-50) Placówka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Przed wejściem znajduje się taras wykorzystywany jako kawiarnia letnia. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych. W placówce znajdują się następujące pomieszczenia: szatnia, pokój do zajęć indywidualnych i poradnictwa, dwie toalety (po dwie kabiny i natrysk w każdej), toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, pokój do wyciszeń, 3

5 sala do terapii grupowej i spotkań z psychologiem, pracownia do zajęć plastycznych, pracownia komputerowa oraz do nauki obsługi urządzeń biurowych aktywizacji zawodowej, pomieszczenie ogólne wykorzystywane do spotkań, wernisaży, przedstawień, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie techniczne, kawiarenka jadalnia, hall z powierzchnią ekspozycyjną. Dom-Klub zajmuje powierzchnię 252,80 m2. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 12,64 m 2, a zatem placówka spełnia warunek określony w 18 pkt. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika winna wynosić nie mniej niż 8 m 2. Placówka posiada sprzęt do realizacji zadań wspierająco rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do zajęć komputerowych, sprzęt biurowy oraz materiały do zajęć plastycznych. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 9 osób, w tym 4 osoby w wymiarze pełnego etatu, 5 osób w niepełnym wymiarze. Personel Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą: kierownik śds, pracownik socjalny, trzech instruktorów ds. kulturalno-oświatowych, muzykoterapeuta, psycholog, opiekun, biblioterapeuta/pracownik gospodarczy. Ogółem zatrudnienie wynosi 6,05 etatu. W Domu- Klubie zatrudnionych jest 6 osób, w tym 3 osoby w wymiarze pełnego etatu i 3 w niepełnym wymiarze. Personel Domu Klubu tworzą: główny specjalistakoordynator, pracownik socjalny, muzykoterapeuta, psycholog, terapeuta, inspektor ds. kulturalno-oświatowych. Ogółem zatrudnienie wynosi 3,45 etatu. Osoby zatrudnione na stanowiskach psychologa, pracownika socjalnego oraz muzykoterapeuty świadczą pracę w obu placówkach. Zakres wymiaru pracy w poszczególnych domach ustalony został proporcjonalnie do liczby uczestników. Dodatkowo, zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej (zatrudniona na etacie DPS) realizuje działania w zakresie socjoterapii oraz pełni nadzór nad funkcjonowaniem całego Działu Pomocy Środowiskowej. Zespoły wspierająco-aktywizujące dla środowiskowych domów samopomocy powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Aktualny skład zespołów przyjęto Zarządzeniem Nr 26/12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 6 sierpnia 2012 r. (akta kontroli str.51-52) Zespół wspierająco-aktywizujący w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 liczy 6,05 etatu, a w Domu-Klubie 3,45 etatu, a zatem kontrolowane placówki spełniają standard w zakresie zatrudnienia określony w 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którym wskaźnik zatrudnienia 4

6 pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A (wymagane 5,71 etatu w śds nr 1 oraz 2,86 w filii). Kierownik jednostki organizacyjnej oraz zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej posiadają kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz Dom-Klub Pod Fontanną są dziennymi ośrodkami wsparcia dla osób dorosłych po przebytym kryzysie psychicznym, mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Celem działalności ośrodków jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia poprzez : terapię zajęciową, treningi umiejętności życiowych i społecznych, terapię indywidualną i grupową, zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Codziennie na zebraniach społeczności przed rozpoczęciem zajęć ustalany jest dobór grupy do poszczególnych zajęć, przy uwzględnieniu preferencji uczestników. Kontrolowane placówki realizują następujące działania wspierająco-aktywizujące: 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, którego celem jest wyposażenie w nowe i utrwalenie nabytych umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia rodzinnego i społecznego, w tym: trening kulinarny, trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi. 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: radzenie sobie ze stresem, samodzielne podejmowanie decyzji, utrwalanie poczucia własnej wartości, wspólne rozwiązywanie problemów, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz pozytywnych relacji z otoczeniem, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: wyrabianie aktywności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, rozwijanie zainteresowań i talentów, terapia rozrywką. 4. Terapia zajęciowa. 5. Terapia ruchowa, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. 6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 8. Wsparcie psychologiczne. 9. Niezbędna opieka dostosowana do indywidualnych potrzeb. Placówki umożliwiają uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. 5

7 W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w 2012 roku zajęcia terapeutyczne realizowane są w następujących sekcjach: kulinarnej, plastyczno-ceramicznej, stolarsko-warsztatowej, dziewiarsko-krawieckiej, informatycznej. W Domu-Klubie w 2012 roku zajęcia terapeutyczne realizowane są w następujących sekcjach: kulinarnej, artystyczno-plastycznej, edukacyjno-biurowej, sztuki, muzykoterapii, rynku pracy (projekt pracy wspieranej). Od 2004 r. w Domu-Klubie prowadzony jest projekt pracy wspieranej, polegający na świadczeniu przez uczestników środowiskowego domu samopomocy pracy na stanowiskach kelner, recepcjonista, pracownik gospodarczo-porządkowy, na bazie kawiarni prowadzonej przez Dom-Klub. Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Szczecin. W projekcie biorą udział wybrani uczestnicy, w tym również uczestnicy pozostałych domów środowiskowych wchodzących w skład Działu Pomocy Środowiskowej. Realizacja powyższego projektu umożliwia uczestnikom Domu zdobycie umiejętności zawodowych i doświadczenia, wzmacnia poczucie wartości, oraz zwiększa szanse uczestnika na uzyskanie zatrudnienia na wolnym rynku pracy. Wynagrodzenie, które otrzymuje uczestnik za udział w projekcie poprawia budżet domowy, zmniejsza nastawienia roszczeniowe oraz wzmacnia niezależność uczestnika. Na dzień kontroli projekt pracy wspieranej realizowało 8 uczestników. Aktywizacja zawodowa prowadzona jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do w systemie zmianowym po 4,5 godz. Ciekawą formą działalności Domu-Klubu jest organizacja wystaw i wernisaży twórczości osób niepełnosprawnych, artystów-amatorów oraz profesjonalnych twórców. W 2012 r. zorganizowano m.in.: Rozmaitości artystyczne wystawa twórczości plastycznej Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego w Szczecinie, Malowanie Światłem wystawa fotografii, Szczecińskie klimaty wystawa malarstwa. Placówki nie zapewniają usług transportowych, na zajęcia uczestnicy docierają samodzielnie. Zakres świadczonych usług jest zgodny z zakresem określonym w 14 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie Zarządzenia Nr 17/11 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej uczestnicy domów wybierają spośród siebie 3 osobową Radę Uczestników, reprezentującą jego społeczność. Kadencja Rady trwa rok. (akta kontroli str.53) 6

8 DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA Egzemplarz nr 1 W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja (w układach: chronologicznym oraz alfabetycznym), zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL lub innego dokumentu, adres zamieszkania i numer telefonu, dane osoby do kontaktu opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu, data przyjęcia do domu, informacje związane ze stanem zdrowia oraz dotyczące okresów nieobecności; 2. lista obecności, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, dni miesiąca, zaznaczenie obecności podpis uczestnika. Wszyscy uczestnicy podpisują się samodzielnie. 3. dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego, odrębnie dla każdego terapeuty, zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby prowadzącej, plan zajęć na dany rok (dodatkowo: wykaz zadań na dany rok) wykaz osób uczęszczających na zajęcia tematyka zajęć i forma ich realizacji, podpis osoby przeprowadzającej zajęcia. W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 prowadzone są następujące dzienniki zajęć: dziennik terapii kulinarnej, dziennik pracy psychologa, dziennik socjoterapii, dziennik sekcji stolarsko-warsztatowej, dziennik pracowni ceramiczno-artystycznej. W Domu-Klubie prowadzone są następujące dzienniki zajęć: dziennik muzykoterapii, dziennik pracowni kulinarnej, dziennik psychologa, dziennik sekcji plastycznoartystycznej dziennik socjoterapii, dziennik terapii i aktywizacji zawodowej. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowią: decyzja przyznająca usługi w ośrodki wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie lekarzy specjalistów (psychologa), notatki zespołu (karta obserwacji). Formularz indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnika przyjęty został Zarządzeniem Nr 17/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 28 czerwca 2010 r. (akta kontroli str.54-58) 7

9 Skontrolowano losowo wybrane teczki z dokumentacją oznaczoną następującymi numerami: SD/JB/72/ /11 z r., DI/BSz/6242/858/01 z r. DI/AJ/6242/117/05 z r. MOPR/DI/BSz/8232/86/2001 z r. DI/MWŚ/6242/994/05 z r. SD/JB/ /11 z r. DI/AM/02152/6242/150/12 z r. DI/ES/02152/ /12 z r. DI/152/6242/287/07 z r. DI/AG/02151/ /12 z r. DI/AM/6242/1026/10 z r. DI/MWŚ/6242/1164/04 z r. Od 1 stycznia 2011r. decyzje kierujące do środowiskowego domu samopomocy wydawane są na okres 3 miesięcy. Decyzje kontynuujące na okres 12 miesięcy. Decyzje wydane przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wydane są na czas nieokreślony. Ocena realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujacego dokonywana jest przez zespół wspierającoaktywizujący co 6 miesięcy. Prowadzony jest wykaz spotkań zespołu wspierajaco-aktywizującego, ze wskazaniem uczestników, których indywidualne plany podlegały ocenie. Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w księdze ewidencji kontroli Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie pod numerem 53/2012. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Protokół otrzymano dnia... Protokół podpisano dnia Kierownik jednostki kontrolowanej: Kontrolujący: Sporządzono 12 września 2012 r. 8

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie ul. Mielczarskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Walentynka

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Połczynie Zdroju

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Połczynie Zdroju Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Połczynie Zdroju Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Połczynie-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2. Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie gm. Barlinek

Egzemplarz nr 2. Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie gm. Barlinek Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie gm. Barlinek Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy, Osina 19a, 74-320 Barlinek Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Manowie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Manowie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Manowie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Manowie Manowo 12 A 76-015

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Stargardzie Szczecińskim

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Stargardzie Szczecińskim Egzemplarz nr 1 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Stargardzie Szczecińskim Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Ośrodka oraz kierownika Domu.

Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Ośrodka oraz kierownika Domu. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Turowie gm.

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C 32-048 Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia Regulamin Organizacyjny ŚDS - OT (domu ), określa zadania

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno Warszawa, 19 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.2.2016.JP Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa, 03 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.2.2016 Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. WPS- I.431.2.43.2015.DS Pan Marek Pawlęga Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA

TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA K-S-1.431.2.1.2014. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Biesiekierzu Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie

UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 2, ust 2,3 w związku z

Bardziej szczegółowo

DZIENNYM DOMU SAMOPOMOCY OŚRODKU REHABILITACYJNO-KULTURALNYM W DRAWSKU POMORSKIM

DZIENNYM DOMU SAMOPOMOCY OŚRODKU REHABILITACYJNO-KULTURALNYM W DRAWSKU POMORSKIM AKTA KONTROLI dot. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w POWIATOWYM DZIENNYM DOMU SAMOPOMOCY OŚRODKU REHABILITACYJNO-KULTURALNYM W DRAWSKU POMORSKIM w dniach 3-4 listopada 2011 r. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gryficach

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gryficach Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gryficach Jednostka kontrolowana: Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Poznań,. PS-II.431.4.2.2013.11.14 Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krosna z dnia.. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.41.2012 Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościejowie 52, 32-222 Racławice, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przyszłość w Koszalinie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przyszłość w Koszalinie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przyszłość w Koszalinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Chyba Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Pan Mirosław Chyba Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Warszawa, 31 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.19.2015.MW Pan Mirosław Chyba Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 grudnia 2014 r.

z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 517/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu

Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu Poznań,. PS-II.431.4.1.2013.11.14 Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 31 października 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 31 października 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie Na podstawie 4 ust.2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

STATUT. Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu określa jego nazwę,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Nowaczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie We Wrześni

Pan Jerzy Nowaczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie We Wrześni Poznań,. PS-II.431.4.6.2012.11.14 Pan Jerzy Nowaczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie We Wrześni Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009

Bardziej szczegółowo

STATUT. Postanowienia ogólne

STATUT. Postanowienia ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CHATKA Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Chatka (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna Nr 45.57.2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 05 lipca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.7.2016.DSz Pani Marzena Litwinek Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Prus Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie

Pani Magdalena Prus Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie Poznań, 12.07.2012 r. PS.II.431.4.3.2012.11.14 Pani Magdalena Prus Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie ul. Szkolna 2 73-231 Krzęcin Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. w sprawie zmian w systemie organizacji usług opieki całodobowej, dziennej oraz wsparcia w formie środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.36.2011 Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Konarach 21, 32-040 Świątniki Górne, przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu i nadania jednostce statutu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu, ul. Ratuszowa 7, w dniach 16 17 września 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne UCHWAŁA Nr XLVIII/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 66/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6 B, 72 277 Nowogard. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Zamkowej 21 w dniu 8 lutego 2011 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie oraz nadania mu Statutu.

UCHWAŁA NR XLIII/../2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie oraz nadania mu Statutu. Projekt z dnia 11 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLIII/../2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie. Rozdział I Podstawy prawne

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie. Rozdział I Podstawy prawne Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie Rozdział I Podstawy prawne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok Załącznik Nr.1 do Zarządzenia 0050.558.211 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.12.2011r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Turowie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Turowie K-S-1.431.2.3.2014. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Turowie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.2.20.2014 Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Konarach przeprowadzonej przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CHATKA Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Załącznik do Uchwały NrXXIV/144/2008 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 17 listopada 2008 r. S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Środowiskowy Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Barwicach

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Barwicach K-S-1.431.2.2.2014. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Barwicach Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pani Bogumiła Radzka p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach Stare Święcice Mała Wieś

Pani Bogumiła Radzka p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach Stare Święcice Mała Wieś Warszawa, 25 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.25.2016.JP Pani Bogumiła Radzka p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach Stare Święcice 22 09-460 Mała Wieś WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r.

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r. P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w dniach 29-31 października 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU MILICKIEGO OGŁASZA

ZARZĄD POWIATU MILICKIEGO OGŁASZA ZARZĄD POWIATU MILICKIEGO OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. powiatowego ośrodka

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Mieszka I 79

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Mieszka I 79 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Mieszka I 79 I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Końskich z dnia 17 kwietnia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.2.18.2014 Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wieliczce os. Sienkiewicza 24 przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie ul. Dąbrowszczaków

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III.431-3-3-11 Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS) w Bochni, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... roku DRUK Nr 17/18 w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.22.2016.MS Pani Agnieszka Wieczorek Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Koszalinie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Koszalinie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Koszalinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie ul. Budowniczych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie

P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14 Wójta Gminy Tuczna z dnia 31 stycznia 2014 r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu Typ Domu: B (dla osób upośledzonych umysłowo) 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie K-S-1.431.2.7.2014. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie ul. Rostocka 125

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie ul. Rostocka 125 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie ul. Rostocka 125 Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie ul. Rostocka 125 71-771 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA LIMANOWA. z dnia 31 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA LIMANOWA. z dnia 31 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3542 UCHWAŁA NR XXVIII.205.2016 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie gm. Barlinek Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie Osina 19 A 74 320 Barlinek Jednostka prowadząca:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE 1 Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie zwanego dalej Ośrodkiem. CZĘŚĆ I Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Laskowski Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie

Pan Artur Laskowski Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie Warszawa, 03 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.2.2015.MS Pan Artur Laskowski Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł 1 P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, w dniu 19 lipca 2016 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kleczanowie

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kleczanowie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kleczanowie I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie jest placówką pomocy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Krajowym Towarzystwie Autyzmu Oddział w Szczecinie

P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Krajowym Towarzystwie Autyzmu Oddział w Szczecinie P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Krajowym Towarzystwie Autyzmu Oddział w Szczecinie Jednostka kontrolowana: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie ul. Montwiłła 2 71-601

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. Sprawozdanie obejmuje okres od..do.

SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. Sprawozdanie obejmuje okres od..do. Pieczątka ŚDS SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. w. Sprawozdanie należy sporządzić za cały okres, na który Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Białystok, 23 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.4.25.2015.MN PROCEDURA TWORZENIA, ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY/POPWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster w Rybniku zwany dalej Domem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 7 października 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Mielnie Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gościnie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gościnie K-S-1.431.2.3.2015. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gościnie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROPONOWANYCH FORM WSPARCIA, WRAZ Z PODANIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO ICH PROWADZENIA I STAŻU PRACY Z UCZESTNIKAMI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju istnieje od 2000 roku. Początkowo stanowił on filię DPS Smrek w Zaskalu, a od 2009 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ K-PS.1.431.6.23.2011.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 12-13 października 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo