Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Zamkowej 21 w dniu 8 lutego 2011 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Stanisław Dalgiewicz kierownik Oddziału Pomocy Społecznej przewodniczący zespołu, - Dobrosława Woś inspektor wojewódzki, - Ewa Golińczak starszy inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. Zakres kontroli obejmował: - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń (tryb postępowania w sprawach), - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń, - strukturę organizacyjną, - stan zatrudnienia. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie od 15 czerwca 2005 r. jest Pni Małgorzata Klimkowska Ośrodek działa w obrębie granic administracyjnych gminy Wolin Siedziba Ośrodka mieści się w budynku przy ul. Zamkowej 21. Ośrodek jest budŝetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych zadań z zakresu pomocy społecznej. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Wolin. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pani Małgorzaty Klimkowskiej. I. Ustalenia ogólne Gmina Wolin zajmuje obszar 327 km ², a zamieszkuje ją ok mieszkańców. Wskaźnik bezrobocia dla gminy Wolin wynosi 16 %. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie zajmuje 5 pomieszczeń biurowych, na II piętrze w budynku StraŜy PoŜarnej (ok. 65 m ²). Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomimo zamontowanego domofonu dostęp osób niepełnosprawnych do Ośrodka jest ograniczony. 2-3 pracowników socjalnych w małych pokojach nie sprzyja prowadzeniu indywidualnej pracy socjalnej z klientem. 1

2 Ośrodek wyposaŝony jest w odpowiedni sprzęt biurowy oraz komputerowy i pracuje z zastosowaniem systemu informatycznego ZETO. Obsługę finansowo księgową Ośrodka prowadzi księgowość Ośrodka. Wypłat świadczeń z pomocy społecznej w dokonuje Bank Spółdzielczy. Pracownicy socjalni poruszają się po terenie prywatnymi samochodami w ramach delegacji słuŝbowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie został powołany zgodnie z Uchwałą Nr XIV/108/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wolinie z dnia 24 kwietnia 1990r. Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Uchwała Nr LI/487/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 września 2009 r. zał. Nr 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres jego działania określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Zarządzenie Nr 5/09 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2009 r. zał. Nr 2. Burmistrz Wolina dnia 15 czerwca 2005 r. upowaŝnił Panią Małgorzatę Klimkowską Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. W Ośrodku zatrudnione są 32 osoby, w tym 6 pracowników socjalnych. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni oraz kierownik Ośrodka posiadają odpowiednie, wymagane przepisami przywołanej ustawy kwalifikacje. Wykaz pracowników zał. Nr 3. Stan zatrudnienia w Ośrodku spełnia wymogi określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niŝ trzech pracowników. Informacja o udzielonych świadczeniach za okres I XII 2010 r. Liczba osób, którym Rodzaj świadczeń Kwota świadczeń decyzją przyznano w zł świadczenie Zasiłki stałe - ogółem w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie Specjalistyczne usługi opiekuńcze Zasiłki okresowe - ogółem w tym przyznane z powodu: bezrobocia długotrwałej choroby

3 niepełnosprawności moŝliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Realizacja programu rządowego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania - ogółem w tym: x ze środków własnych gminy z dotacji od wojewody x Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Sprawienie pogrzebu Liczba kontraktów socjalnych 20 II. Ustalenia szczegółowe Na podstawie losowo wybranych teczek osobowych zbadano dokumentację osób korzystających z wybranych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki stałe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS-8140/Kr/21/06 z dnia OPS-8140/MM/11/08 z dnia r. 3. OPS-8122/MM/6/2010 z dnia r. 4. OPS-8122/MK/25/2010 z dnia r. 5. OPS-8122/Kr/11/2010 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 477 zł oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli jej dochód, jak równieŝ dochód na osobę w rodzinie są niŝsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351 zł. Ponadto, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu podlegają 3

4 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne tych osób opłaca ośrodek pomocy społecznej ze środków budŝetu państwa. Zasiłki okresowe Sprawdzono losowo wybraną dokumentację osób otrzymujących zasiłki okresowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.8123/MK/3/2010 z dnia r. 2. OPS.8123/MK/3/2010 z dnia r. 3. OPS.8123/Kr/44/2010 z dnia r. 4. OPS.8123/Kr/44/2010 z dnia r. 5. OPS.8123/P/35/2010 z dnia r. 6. OPS.8123/MK/124/2010 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, moŝliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego rodziny. Program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w ramach programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, przyznaną na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.8121/MK/3/2010 z dnia r. 2. OPS.8121/MK/3/2010 z dnia r. 3. OPS.8121/Kr/44/2010 z dnia r. 4. OPS.8121/Kr/44/2010 z dnia r. 5. OPS.8121/Kr/44/2010 z dnia r. 6. OPS-8121/P/35/2010 z dnia r. 7. OPS-8121/P/33/2010 z dnia r. 8. OPS-8121/Kr/4/4/2010 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z póź. zm.). Specjalistyczne usługi opiekuńcze: Sprawdzono dokumentację osób, otrzymujących pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych: 4

5 1. OPS-8141-Sp.u.op/S/19/06 z dnia r. 2. OPS-8131-u.sp/Kr/7/09 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z w/w ustawą, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Kontrakty socjalne Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób, z którymi zawarto kontrakt socjalny: 1. kontrakt socjalny z dnia z dnia r. 2. kontrakt socjalny z dnia r. 3. kontrakt socjalny z dnia r. 4. kontrakt socjalny z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W celu sprawdzenia terminowości wypłaty świadczeń sprawdzono następujące decyzje z listą wypłat: 1. OPS-8140/Kr/21/06 z dnia OPS-8140/MM/11/08 z dnia r. 3. OPS-8122/MM/6/2010 z dnia r. 4. OPS-8122/MK/25/2010 z dnia r. 5. OPS-8122/Kr/11/2010 z dnia r. III. Ustalenia końcowe Na podstawie przebadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania wybranych rodzajów świadczeń. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej opracowane i wydawane są prawidłowo i terminowo. Wywiady środowiskowe zawierają niezbędną informację i dokumentację dotyczącą osób i rodzin, objętych pomocą. Z załączonej w sprawach dokumentacji wynika, Ŝe pracownicy Ośrodka udzielają wsparcia w formie pracy socjalnej. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli pod 3. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany moŝe zgłosić zaŝalenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. 5

6 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Załączniki 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie 2. Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie 3. Wykaz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Data sporządzenia protokołu:. Data otrzymania protokołu... Data podpisania protokołu: Kierownik jednostki Kontrolujący Kontrolowanej 6

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.09.175.1362 2009.12.16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010.01.01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010.01.24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010.03.12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.09.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.09.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 728) Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09 marca 2012r. Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi Na podstawie art 30 ust 2 pkt.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Agencji Ochrony Szabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Morska 11. W dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.04.64.593 2004.05.01 zm. Dz.U.04.99.1001 art. 138 2004.06.01 zm. Dz.U.04.99.1001 art. 138 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 67 2005.05.01 zm. Dz.U.05.179.1487 art. 1 2005.07.21 zm. Dz.U.05.64.565

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/104 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-13/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "IN - TEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek W dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2]

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2] PROTOKÓŁ KONTROLI Ośrodka Pomocy Społecznej w BełŜycach, kod 24-200, BełŜyce, ul. Fabryczna 2b, numer statystyczny 004169233, zwanego dalej Ośrodek lub OPS. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. wersje oczekujące: 2010-05-01 Dz.U. 2009, Nr 65, poz. 554 (wyrok TK) brzmienie od 2009-06-13 do 2010-04-30 Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/87 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo