REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ"

Transkrypt

1 REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów udzielanych przez Bank SMART osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą ( Regulamin ) zawiera ogólne warunki udzielania SMART Kredytu dla Profesjonalistów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. 2. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Stron Umowy, o ile Umowa nie przewiduje postanowień odmiennych. 2 Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim wymienione poniżej określenia oznaczają: 1. Adres Banku do Doręczeń Bank SMART Centrum Kredytowe (FM Bank PBP S.A.), ul. Solec 38, Warszawa, 2. Bankowość Internetowa usługa Banku SMART zapewniająca Klientowi za pośrednictwem sieci Internet dostęp do informacji o jego Produktach Bankowych, 3. Bank SMART FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN; Bank SMART jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A., 4. Bankowość Mobilna usługa Banku SMART, odrębna od Bankowości Internetowej, zapewniająca Klientowi dostęp do informacji o jego Produktach Bankowych za pomocą urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety i telefony komórkowe z dostępem do Internetu, wyposażonych w Aplikację Mobilną 5. Dokument Tożsamości dowód osobisty, 6. Dyspozycja Klienta Zlecenie Płatnicze lub inne oświadczenia Klienta uregulowane w Umowie lub Regulaminie Rachunków, 7. Dzień Roboczy Banku dzień od poniedziałku do piątku, w którym Bank SMART prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy, 8. Harmonogram Spłat - dokument zawierający określenie terminów spłaty poszczególnych rat, wysokości rat Kredytu z wyodrębnieniem ich poszczególnych składników, w szczególności kapitału, odsetek oraz wszelkich innych kosztów Kredytu, które Klient zobowiązany jest ponieść, 9. Klient osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca Rezydentem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca stroną zawartej z Bankiem SMART Umowy lub występująca o zawarcie Umowy z Bankiem SMART. Klientami mogą być wyłącznie osoby, które posiadają wszystkie koncesje i zezwolenia wymagane dla prowadzonej działalności gospodarczej. Bank SMART nie oferuje Produktów Bankowych wspólnikom spółek cywilnych na potrzeby prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej, 10. Kredyt SMART Kredyt dla Profesjonalistów oferowany przez Bank SMART, 11. Kurier pracownik firmy kurierskiej, z którą Bank SMART podpisał umowę w zakresie realizacji procesu obsługi Klientów Banku SMART, 12. Pośrednik przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy, bezpośrednio związany z Bankiem SMART umową o współpracy. 13. PLN złoty polski, 14. Poręczyciel małżonek Klienta zawierający z Bankiem SMART umowę poręczenia, stanowiącą zabezpieczenie Kredytu, Wzór umowy poręczenia Bank SMART lub Pośrednik udostępnia podczas składania Wniosku, 15. Produkty Bankowe Rachunek Rozliczeniowy, Rachunek Lokacyjny, Karta Płatnicza, SMART Kredyt dla Profesjonalistów i inne produkty i usługi oferowane przez Bank SMART, 16. Rachunek - Rachunek Rozliczeniowy oferowany Klientom przez Bank SMART, 17. Regulamin Rachunków Regulamin rachunków bankowych oferowanych przez Bank SMART osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,

2 18. Serwis Telefoniczny COK Centrum Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu (+48) lub , czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 i w soboty w godzinach 8-16 umożliwiające, po uprzedniej identyfikacji Klienta przy pomocy TelePIN, składanie Dyspozycji i uzyskiwanie informacji dotyczących usług oferowanych przez Bank SMART, 19. Strona Internetowa Banku SMART 20. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji SMART Kredytu dla Profesjonalistów w Banku SMART, 21. TelePIN unikalny numer umożliwiający identyfikację Klienta poprzez Serwis Telefoniczny COK, 22. Umowa a. Wieloproduktowa umowa o udzielenie kredytu gotówkowego >SMART Kredyt dla Profesjonalistów< dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą(umowa kredytowa, umowa rachunków, umowa o wydanie i obsługę karty płatniczej) lub b. Umowa o udzielenie kredytu gotówkowego >SMART Kredyt dla Profesjonalistów< dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub c. Wieloproduktowa umowa o udzielenie kredytu gotówkowego >SMART Kredyt dla Profesjonalistów START-UP< dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (umowa kredytowa, umowa rachunków, umowa o wydanie i obsługę karty płatniczej) lub d. Umowa o udzielenie kredytu gotówkowego >SMART Kredyt dla Profesjonalistów START-UP< dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 23. Wniosek oświadczenie Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy na zasadach określonych przez Bank SMART, 24. Zdalne Kanały Obsługi kanały dostępu umożliwiające dysponowanie produktami oferowanymi przez FM Bank PBP S.A. pod nazwą handlową Bank SMART, a w szczególności poprzez Bankowość Mobilną, Bankowość Internetową oraz Serwis Telefoniczny COK Bank SMART uzależnia przyznanie Kredytu od: 1) otwarcia przez Klienta Rachunku w Banku SMART, 2) złożenia przez Klienta i ewentualnych Poręczycieli dokumentów, informacji i oświadczeń niezbędnych dla dokonania oceny zdolności kredytowej, 3) posiadania przez Klienta, zdolności kredytowej rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego Kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami w terminach spłaty przewidzianych w Umowie. 2. Posiadanie zdolności kredytowej przez Klienta nie zobowiązuje Banku SMART do udzielenia Kredytu. 3. Bank SMART może odmówić udzielenia Kredytu bez podania przyczyny. 4. Kredyt udzielany jest w złotych polskich Bank SMART zastrzega sobie prawo weryfikowania prawdziwości informacji zawartych we wniosku kredytowym. 2. Bank SMART celem oceny zdolności kredytowej może dokonywać inspekcji w siedzibie lub miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Klienta. Przedmiotem badań mogą być księgi przedsiębiorstwa, dokumentacja finansowa, marketingowa, handlowa i inna, a także stan majątku przedsiębiorstwa oraz proponowane lub przyjęte zabezpieczenia spłaty Kredytu. Rozdział II - Przeznaczenie Kredytu 5 1. Bank SMART udziela Kredytu na cele związane z działalnością gospodarczą Klienta, z zastrzeżeniem ust Klient jest zobowiązany umożliwić Bankowi SMART kontrolę sposobu wykorzystania Kredytu, m. in. przez dostarczanie Bankowi SMART na jego żądanie odpowiednich dokumentów i wyjaśnień, także przez umożliwienie przedstawicielom Banku SMART dokonania tej oceny w siedzibie lub oddziale przedsiębiorstwa prowadzonego przez Klienta. Rozdział III Złożenie Wniosku i zawarcie Umowy 1. Wniosek może być złożony: 6

3 1) za pośrednictwem Strony Internetowej Banku SMART, 2) w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Serwisu Telefonicznego COK, 3) poprzez Pośrednika współpracującego z Bankiem SMART. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 po złożeniu Wniosku i jego pozytywnej, wstępnej weryfikacji, Bank SMART sporządza dwa jednobrzmiące egzemplarze Umowy w formie papierowej i dostarcza je Klientowi przesyłką kurierską na wskazany przez niego adres. 3. Klient w obecności Kuriera albo Pośrednika podpisuje obydwa egzemplarze Umowy, a następnie przekazuje Kurierowi albo Pośrednikowi obydwa egzemplarze wraz z wymaganymi dokumentami, które są następnie przekazywane do Banku SMART. 4. Kurier i Pośrednik są upoważnieni i zobowiązani do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie okazanego ważnego Dokumentu Tożsamości i pobrania od Klienta wymaganej przez Bank SMART dokumentacji. 5. W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości Klienta oraz przekazanej przez Kuriera lub Pośrednika dokumentacji, Bank SMART podpisuje Umowę i odsyła jeden egzemplarz, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Klientowi. 6. Bank SMART poinformuje Klienta o otwarciu Rachunku i decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Kredytu, wysyłając wiadomość na adres wskazany przez Klienta we Wniosku albo w podczas rozmowy z Pośrednikiem. 7. Umowa zostaje zawarta w momencie jej podpisania przez Bank SMART. 7 Kredyt udzielany jest przez Bank SMART na podstawie Umowy zawartej na piśmie, pod rygorem nieważności, w której Bank SMART zobowiązuje się oddać do dyspozycji Klienta na czas oznaczony w Umowie, określoną kwotę środków pieniężnych, z przeznaczeniem na cel określony w 5 ust. 1, a Klient zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie, a także do zwrotu kwoty wykorzystanego Kredytu wraz z należnymi odsetkami, prowizjami oraz opłatami związanymi z jego udzieleniem, w terminach i w sposób określony w Umowie i Regulaminie oraz do wykonania innych zobowiązań wynikających Umowy. Rozdział IV - Uruchomienie Kredytu 8 1. Kredyt zostanie uruchomiony niezwłocznie po spełnieniu warunków, określonych w Umowie i pozytywnej weryfikacji przez Bank SMART dokumentacji koniecznej do zawarcia Umowy. 2. Uruchomienie Kredytu nastąpi w formie jednorazowego przelewu, pomniejszonego o kwotę prowizji i opłat należnych Bankowi SMART, na rachunek Klienta prowadzony przez Bank SMART którego numer jest wskazany w Umowie. Rozdział V - Koszty Kredytu 9 1. Za udzielenie Kredytu, wykonywanie czynności związanych z obsługą Kredytu, jak również za opóźnienia w spłacie Kredytu Bank SMART pobiera odsetki, opłaty i prowizje, w wysokości i na zasadach określonych w Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji. 2. Należne Bankowi SMART odsetki, opłaty i prowizje oraz inne koszty należne z tytułu zawarcia Umowy zostaną przez Bank SMART pobrane na zasadach określonych w Umowie. 3. Zapłacone prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku niewykorzystania lub wcześniejszej spłaty udzielonego Kredytu. 1. Odsetki od Kredytu liczone są według stopy: dla SMART Kredyt dla Profesjonalistów START-UP 10 stałej, obowiązującej w wysokości niezmiennej przez cały okres kredytowania dla SMART Kredyt dla Profesjonalistów dla SMART Kredyt Profesjonalistów Premium zmiennej, ustalanej w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M oraz marżę Banku 2. W przypadku gdy Kredyt oprocentowany jest wg. zmiennej stopy procentowej stopa bazowa na dany trzymiesięczny okres kalendarzowy jest równa średniej ze stawek WIBOR 3M obowiązujących w 5 dniach roboczych poprzedzających ostatni dzień roboczy poprzedniego trzymiesięcznego okresu kalendarzowego. Pierwszy w danym roku kalendarzowym trzymiesięczny okres kalendarzowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy w ostatnim dniu marca.

4 3. Wysokości stawek bazowych WIBOR, na podstawie których ustalane jest oprocentowanie, dostępne są na Stronie Internetowej Banku SMART oraz publikowane w prasie i serwisie informacyjnym Reuters. 4. Odsetki od wykorzystanego Kredytu naliczane są w okresach miesięcznych (okres odsetkowy) i stają się należne w ostatnim dniu roboczym okresu odsetkowego, chyba że Umowa stanowi inaczej, a w przypadku całkowitej spłaty Kredytu w dniu jego spłaty. 5. Odsetki od Kredytu nalicza się za rzeczywistą liczbę dni. Odsetki za 1 dzień nalicza się przyjmując, że rok ma 360 dni. 6. Zmiana wysokości oprocentowania wynikająca ze zmiany stopy bazowej nie stanowi zmiany warunków Umowy. 11 Bank SMART zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji w trakcie trwania Umowy, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: 1) zmianie ulegną parametry rynkowe, środowisko konkurencji, przepisy prawa, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe, stosowane w sektorze bankowym, 2) zmianie ulegnie poziom inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych. Zmiany w Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji następują z zachowaniem trybu przewidzianego dla wprowadzania zmian Regulaminie Rozdział VI - Obowiązki Klienta i Poręczycieli Klient oraz każdy z Poręczycieli jest zobowiązany do: 1) informowania Banku SMART w okresie obowiązywania Umowy o zaciągnięciu pożyczek lub kredytów w innych instytucjach finansowych, udzielonych poręczeniach, gwarancjach spłaty Kredytu lub wykonania innego zobowiązania przez osoby trzecie, przystąpieniu do długu, bądź zobowiązaniu się do zapłaty długu za osoby trzecie lub obciążeniu swojego majątku w jakikolwiek sposób mogący mieć wpływ na terminową spłatę zobowiązań wobec Banku SMART, 2) udzielania prawdziwych i wyczerpujących wyjaśnień oraz udostępniania wszelkich żądanych przez Bank SMART dokumentów i zaświadczeń dotyczących przedmiotu Kredytu; 3) terminowej zapłaty wszelkich podatków, składek ZUS i innych obciążeń publicznoprawnych; 4) w przypadku zmiany adresu zameldowania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, nazwy i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a także w przypadku zmiany nazwy (firmy), nazwiska, stanu cywilnego lub numeru telefonu, Klient jak i ewentualny Poręczyciel zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Bank SMART za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego COK. W przypadku niewykonania przez Klienta powyższego obowiązku, wszelka korespondencja będzie kierowana do Klienta pod dotychczasowy adres; 5) Bank SMART zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Klientem w celu potwierdzenia zmiany danych. 2. Klient oraz Poręczyciel są zobowiązani do natychmiastowego powiadamiania Banku SMART o każdym zdarzeniu, które może mieć niekorzystny wpływ na ich zdolność do całkowitej i terminowej spłaty Kredytu, a w szczególności o: 1) istotnym pogorszeniu się ich stanu majątkowego; 2) przekształceniach powodujących zmianę sposobu wykonywanej działalności gospodarczej; 3) złożeniu wniosku w sprawie wszczęcia postępowania likwidacyjnego, naprawczego lub upadłościowego, a także o wszczęciu tych postępowań; 4) wszczęciu przeciwko Klientowi postępowania cywilnego, karnego lub egzekucyjnego. 3. Klient jest zobowiązany do poinformowania Banku SMART za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Mobilnej lub Serwisu Telefonicznego COK o numerze telefonu komórkowego, za pomocą którego Bank SMART będzie mógł kontaktować się z Klientem. Podczas połączenia z Serwisem Telefonicznym COK nastąpi identyfikacja Klienta poprzez TelePIN. 4. Zmiana numeru telefonu komórkowego nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i jest dokonywana przez Klienta w sposób określony w ust. 4. Rozdział VII - Spłata Kredytu Spłata kredytu jest rozłożona na raty kapitałowo odsetkowe, których wysokość i terminy płatności zostały wskazane w Harmonogramie Spłat. 2. Raty Kredytu oraz pozostałe należności wynikające z Umowy Bank SMART pobiera ze środków zgromadzonych na Rachunku prowadzonym dla Klienta w Banku SMART na podstawie pełnomocnictwa zawartego w treści Umowy.

5 3. Klient zobowiązany jest do terminowej spłaty kredytu oraz należnych odsetek, prowizji i opłat na Rachunek, którego numer jest określony w Umowie przez zapewnienie na Rachunku środków potrzebnych do ich pokrycia. 4. Jeżeli dzień spłaty Kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy oraz soboty, środki w kwocie wymaganej spłaty powinny być zapewnione w ostatnim Dniu Roboczym Banku przed dniem płatności Klient ma możliwość wnioskowania o zmianę warunków kredytowania, ustalonych w zawartej Umowie: 1) w formie pisemnej przesłanej na Adres Banku do Doręczeń, 2) za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. 2. Identyfikacja Klienta, w przypadku wniosku dotyczącego zmiany warunków Umowy odbywa się poprzez: 1) weryfikację podpisu poświadczonego notarialnie oraz potwierdzenie danych złożonych w papierowej Dyspozycji Klienta, albo 2) weryfikację tożsamości Klienta za pośrednictwem TelePIN przez pracowników Serwisu Telefonicznego COK. 3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty Kredytu lub jego części. 2. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia o zamiarze wcześniejszej spłaty Bank SMART za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK bądź w formie pisemnej przesłanej na adres do doręczeń najpóźniej na 14 dni roboczych przed zamierzonym terminem spłaty. 3. Podczas połączenia z Serwisem Telefonicznym COK nastąpi identyfikacja Klienta poprzez TelePIN. 4. Za wcześniejszą spłatę Kredytu Bank SMART pobierze prowizję zgodnie z Tabelą Oprocentowania, Opłat i Prowizji. 5. Brak zawiadomienia lub dochowania terminu, o których mowa w ust. 2 skutkuje rozliczeniem dokonanej spłaty w terminach, wynikających dotychczasowego z Harmonogramu Spłat Niespłacenie Kredytu lub jego raty w umownym terminie płatności lub spłacenie ich w niepełnej wysokości spowoduje, że w dniu następującym po dniu wskazanym w Harmonogramie Spłat niespłacona należność staje się wymagalna, i jest oprocentowana według stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego, w wysokości określonej w Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji Kredytów w Banku SMART. 2. Środki otrzymane na spłatę wymagalnych należności Bank SMART rozlicza w następującej kolejności: 1) koszty poniesione przez Bank SMART z tytułu Kredytu, w tym koszty sądowe i inne koszty związane z dochodzeniem przez Bank SMART należności z tytułu Kredytu, 2) prowizje i opłaty z tytułu Kredytu, 3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 4) odsetki, 5) kapitał Kredytu, 6) inne prowizje i opłaty Banku SMART. 3. Bank SMART zastrzega sobie prawo do dokonania rozliczenia w kolejności innej niż wskazana w ust. 2 Rozdział IV - Zabezpieczenie spłaty Kredytu Bank SMART przy udzielaniu Kredytu może żądać od Klienta zabezpieczenia spłaty Kredytu. 2. Przy zabezpieczeniu w formie poręczenia, Poręczycielem może być wyłącznie małżonek Klienta, który wykazał, że rozumie i akceptuje konieczność terminowego regulowania wszelkich zobowiązań Klienta wobec Banku SMART i zobowiązuje się do spłacania Kredytu za Klienta w przypadku, gdyby z jakiejkolwiek przyczyny zaprzestał on spłaty. 3. Koszty związane z wyceną oraz ustanowieniem, odnowieniem, zmianą i zwolnieniem prawnych zabezpieczeń spłaty Kredytu ponosi Klient. 4. Bank SMART zastrzega sobie prawo żądania od Klienta w wyznaczonym terminie ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty Kredytu innych niż określone w ust. 2, a Klient jest zobowiązany do ich ustanowienia i poniesienia kosztów z tym związanych, w przypadku, gdy w ocenie Banku SMART: 1) wystąpią zagrożenia pełnej i terminowej spłaty zobowiązań Klienta wobec Banku SMART, 2) nastąpił spadek wartości ustanowionych zabezpieczeń, albo powstało uzasadnione okolicznościami zagrożenie spadku wartości zabezpieczeń,

6 3) wystąpiła którakolwiek z okoliczności uzasadniających wypowiedzenie przez Bank SMART Umowy wskazanych w Naruszenie przez Klienta obowiązków wynikających ust. 4 zagrożone jest wypowiedzeniem Umowy przez Bank SMART. 6. Bank SMART jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Poręczycieli, że Klient opóźnia się ze spłatą bez względu na wysokość zaległości. Rozdział IX - Naruszenie warunków i wypowiedzenie umowy W przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków udzielenia Kredytu albo w razie utraty przez Klienta zdolności kredytowej Bank SMART może: 1) obniżyć kwotę przyznanego Kredytu jeżeli Kredyt lub jego część nie został jeszcze uruchomiony lub nie został w całości lub w części wykorzystany przez Klienta, 2) wstrzymać uruchomienie Kredytu, 3) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty Kredytu, 4) zażądać przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego w celu jego zatwierdzenia przez Bank SMART, 2. Za niedotrzymanie warunków udzielenia Kredytu uznaje się w szczególności: 1) ujawnienie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a podawanymi informacjami i przedkładanymi dokumentami, zarówno na etapie wnioskowania o Kredyt, jak i w czasie obowiązywania Umowy, 2) wypowiedzenie Umowy w zakresie dotyczącym Rachunku przeznaczonego do obsługi Kredytu, 3) wykorzystanie środków z Kredytu na inny cel niż określony w Umowie i Regulaminie, 4) nie ustanowienie zabezpieczeń w terminie przewidzianym w Umowie, 5) zajście zdarzeń wpływających w ocenie Banku SMART na zmniejszenie wartości zabezpieczeń, 6) pogorszenie się sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta w stopniu mogącym mieć w ocenie Banku SMART wpływ na terminową spłatę należności wynikających z Kredytu, 7) opóźnienia w spłacie należności z tytułu Kredytu Wypowiedzenie Umowy z powodu utraty zdolności kredytowej lub zagrożenia upadłością nie może nastąpić, jeżeli Bank SMART zgodził się na realizację przez Klienta programu naprawczego, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 4 2. W przypadku stwierdzenia, iż program naprawczy, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 4 nie jest realizowany w sposób należyty, Bank SMART może wypowiedzieć Umowę. 3. Bank SMART w celu dochodzenia spłaty wymagalnych należności z tytułu Kredytu, może korzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm windykacyjnych, które mogą podejmować wszelkie dopuszczalne prawem działania służące zaspokojeniu roszczeń Banku SMART, w szczególności: ustalać sytuację majątkową, prowadzić negocjacje w zakresie warunków dobrowolnej spłaty zadłużenia, dokonywać przejęcia przedmiotu zabezpieczenia, oszacowania jego wartości i sprzedaży. W takim przypadku podmiotom tym Bank SMART przekaże wszelkie niezbędne informacje dotyczące Klienta lub Poręczyciela i wierzytelności Banku SMART. 4. Klienta ponosi wszelkie koszty związane z dochodzeniem przez Bank SMART spłaty wymagalnych należności z tytułu Kredytu, w tym w szczególności: koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty pośrednictwa wyspecjalizowanych firm windykacyjnych i koszty zewnętrznej obsługi prawnej. 5. W razie śmierci Klienta Umowa zostaje rozwiązana, a należności wynikające z Kredytu zostają postawione w stan wymagalności. 20 Wypowiedzenie Umowy w zakresie Kredytu nie pociąga za sobą zamknięcia Rachunku oraz innych Produktów Bankowych Banku SMART świadczonych na rzecz Klienta Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient obowiązany jest spłacić Kredyt wraz należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami do końca okresu wypowiedzenia. 3. W przypadku nie spłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, staje się ono zadłużeniem przeterminowanym, od którego Bank SMART nalicza odsetki zgodnie z Tabelą Oprocentowania, Opłat i Prowizji. 4. Bank SMART wypowiada Umowę, w przypadku, gdy:

7 1) Klient utracił zdolności kredytową, 2) Klient wykorzystuje Kredyt niezgodnie z przeznaczeniem, 3) Klient poświadczył nieprawdę lub podał we Wniosku nieprawdziwe informacje, 4) przewiduje to Regulamin lub Umowa. 5. W przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków określonych w Umowie lub Regulaminie Bank SMART może wypowiedzieć w całości Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w razie zagrożenia upadłością Klienta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 6. W sytuacji, gdy zostały spełnione przesłanki opisane w Regulaminie Rachunków, uzasadniające wypowiedzenie przez Bank SMART Umowy Rachunku, Bank SMART wypowiada tę Umowę w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków. Wypowiedzenie to stanowi jednocześnie oświadczenie o wypowiedzeniu Kredytu. 7. W okresie wypowiedzenia Umowy Bank SMART nie udziela Klientowi nowych kredytów oraz nie uruchamia kredytów już udzielonych, a w przypadku kredytów w Rachunku rozliczeniowym obniża kwotę przyznanego limitu kredytu do wysokości kwoty wykorzystanej przez Klienta na dzień wypowiedzenia Umowy. Rozdział X - Zmiany Regulaminu Bank SMART ma prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Bank SMART na podstawie Umowy oraz Regulaminu; 2) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy i administracji publicznej wpływających na postanowienia Regulaminu; 3) zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu; 4) dostosowanie produktów i usług do zmian wprowadzanych w funkcjonującym w Banku SMART systemie informatycznym; 5) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności istniejących Produktów Bankowych i usług wpływającą na zmianę Regulaminu; 6) wprowadzenie przez Bank SMART zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi klienta. 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podawana na Stronie Internetowej Banku SMART. Jeżeli Klient przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 2: 1) nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że zmiana została przyjęta przez Klienta i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany; 2) zgłosi sprzeciw wobec zmian uznaje się, że jest to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Klienta. Rozdział XI Reklamacje Klient ma prawo do złożenia reklamacji: 1) w formie pisemnej na adres: FM Bank PBP S.A., ul. Domaniewska 39a, Warszawa, z dopiskiem reklamacja ; 2) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK pod numerem podanym na Stronie Internetowej Banku. 2. Bank SMART rozpatruje oraz udziela pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. 3. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji o przyczynie jego wydłużenia, wskazaniu okoliczności które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. 4. W przypadku sporu powstałego między Klientem a Bankiem SMART, Strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. 5. W przypadku braku możliwości uzyskania polubownego rozstrzygnięcia sporu zgodnie z ust. 2 Klient ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 6. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, opisane są na stronie internetowej 7. Klient ma możliwość zgłoszenia skargi na Bank SMART do Komisji Nadzoru Finansowego.

8

9 Rozdział XII Postanowienia końcowe Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 2. W okresie obowiązywania Umowy Bank SMART będzie się porozumiewać z Klientem w języku polskim. 3. Organem nadzoru właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Bank SMART jest Komisja Nadzoru Finansowego. 4. Miejscem spełnienia przez Klienta świadczeń wynikających z Umowy Kredytu jest siedziba FM Bank PBP SA. Warszawa, ul. Domaniewska 39A Bank SMART jest uprawniony do: 1) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Klientem oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych, 2) telefonicznego kontaktowania się z Klientem (w tym wysłania SMS). 2. Klient zobowiązuje się korzystać z Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej zgodnie na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków, a szczególności: 1) przechowywać Identyfikator, Hasła dostępu oraz Kody SMS z zachowaniem należytej staranności i nie udostępniać ich osobom trzecim, 2) używać Identyfikatora, Haseł dostępu oraz Kodów SMS wyłącznie w celu uzyskania dostępu i korzystania z Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej, 3) nie wykonywać żadnych niezgodnych z prawem działań z wykorzystaniem infrastruktury Banku SMART, 4) powstrzymywać się od wszelkich działań mających na celu uzyskanie informacji dotyczących innych Klientów Banku SMART, skopiowanie jakiejkolwiek części strony lub spowodowanie nadmiernego obciążenia lub awarii systemu Banku SMART. 3. Użycie odpowiednio prawidłowego Identyfikatora, Hasła dostępu lub Kodu SMS stanowi dla Banku SMART potwierdzenie tożsamości Klienta i upoważnia Bank SMART do okazania informacji o Kredycie przez kanały Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej. 4. Bank SMART świadcząc usługi w Bankowości Elektronicznej zapewnia bezpieczeństwo operacji wykonywanych poprzez Kanały Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 5. Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku SMART w zakresie zasad bezpieczeństwa Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej, umieszczonych na Stronie internetowej Banku SMART Bank SMART prowadzi działalność bankową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Bank SMART objęty jest systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 14.grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( Dz. U. z 2009 r. Nr. 84, poz 711).

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo