REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ"

Transkrypt

1 REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów udzielanych przez Bank SMART osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą ( Regulamin ) zawiera ogólne warunki udzielania SMART Kredytu dla Profesjonalistów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. 2. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Stron Umowy, o ile Umowa nie przewiduje postanowień odmiennych. 2 Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim wymienione poniżej określenia oznaczają: 1. Adres Banku do Doręczeń Bank SMART Centrum Kredytowe (FM Bank PBP S.A.), ul. Solec 38, Warszawa, 2. Bankowość Internetowa usługa Banku SMART zapewniająca Klientowi za pośrednictwem sieci Internet dostęp do informacji o jego Produktach Bankowych, 3. Bank SMART FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN; Bank SMART jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A., 4. Bankowość Mobilna usługa Banku SMART, odrębna od Bankowości Internetowej, zapewniająca Klientowi dostęp do informacji o jego Produktach Bankowych za pomocą urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety i telefony komórkowe z dostępem do Internetu, wyposażonych w Aplikację Mobilną 5. Dokument Tożsamości dowód osobisty, 6. Dyspozycja Klienta Zlecenie Płatnicze lub inne oświadczenia Klienta uregulowane w Umowie lub Regulaminie Rachunków, 7. Dzień Roboczy Banku dzień od poniedziałku do piątku, w którym Bank SMART prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy, 8. Harmonogram Spłat - dokument zawierający określenie terminów spłaty poszczególnych rat, wysokości rat Kredytu z wyodrębnieniem ich poszczególnych składników, w szczególności kapitału, odsetek oraz wszelkich innych kosztów Kredytu, które Klient zobowiązany jest ponieść, 9. Klient osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca Rezydentem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca stroną zawartej z Bankiem SMART Umowy lub występująca o zawarcie Umowy z Bankiem SMART. Klientami mogą być wyłącznie osoby, które posiadają wszystkie koncesje i zezwolenia wymagane dla prowadzonej działalności gospodarczej. Bank SMART nie oferuje Produktów Bankowych wspólnikom spółek cywilnych na potrzeby prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej, 10. Kredyt SMART Kredyt dla Profesjonalistów oferowany przez Bank SMART, 11. Kurier pracownik firmy kurierskiej, z którą Bank SMART podpisał umowę w zakresie realizacji procesu obsługi Klientów Banku SMART, 12. Pośrednik przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy, bezpośrednio związany z Bankiem SMART umową o współpracy. 13. PLN złoty polski, 14. Poręczyciel małżonek Klienta zawierający z Bankiem SMART umowę poręczenia, stanowiącą zabezpieczenie Kredytu, Wzór umowy poręczenia Bank SMART lub Pośrednik udostępnia podczas składania Wniosku, 15. Produkty Bankowe Rachunek Rozliczeniowy, Rachunek Lokacyjny, Karta Płatnicza, SMART Kredyt dla Profesjonalistów i inne produkty i usługi oferowane przez Bank SMART, 16. Rachunek - Rachunek Rozliczeniowy oferowany Klientom przez Bank SMART, 17. Regulamin Rachunków Regulamin rachunków bankowych oferowanych przez Bank SMART osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,

2 18. Serwis Telefoniczny COK Centrum Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu (+48) lub , czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 i w soboty w godzinach 8-16 umożliwiające, po uprzedniej identyfikacji Klienta przy pomocy TelePIN, składanie Dyspozycji i uzyskiwanie informacji dotyczących usług oferowanych przez Bank SMART, 19. Strona Internetowa Banku SMART 20. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji SMART Kredytu dla Profesjonalistów w Banku SMART, 21. TelePIN unikalny numer umożliwiający identyfikację Klienta poprzez Serwis Telefoniczny COK, 22. Umowa a. Wieloproduktowa umowa o udzielenie kredytu gotówkowego >SMART Kredyt dla Profesjonalistów< dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą(umowa kredytowa, umowa rachunków, umowa o wydanie i obsługę karty płatniczej) lub b. Umowa o udzielenie kredytu gotówkowego >SMART Kredyt dla Profesjonalistów< dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub c. Wieloproduktowa umowa o udzielenie kredytu gotówkowego >SMART Kredyt dla Profesjonalistów START-UP< dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (umowa kredytowa, umowa rachunków, umowa o wydanie i obsługę karty płatniczej) lub d. Umowa o udzielenie kredytu gotówkowego >SMART Kredyt dla Profesjonalistów START-UP< dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 23. Wniosek oświadczenie Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy na zasadach określonych przez Bank SMART, 24. Zdalne Kanały Obsługi kanały dostępu umożliwiające dysponowanie produktami oferowanymi przez FM Bank PBP S.A. pod nazwą handlową Bank SMART, a w szczególności poprzez Bankowość Mobilną, Bankowość Internetową oraz Serwis Telefoniczny COK Bank SMART uzależnia przyznanie Kredytu od: 1) otwarcia przez Klienta Rachunku w Banku SMART, 2) złożenia przez Klienta i ewentualnych Poręczycieli dokumentów, informacji i oświadczeń niezbędnych dla dokonania oceny zdolności kredytowej, 3) posiadania przez Klienta, zdolności kredytowej rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego Kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami w terminach spłaty przewidzianych w Umowie. 2. Posiadanie zdolności kredytowej przez Klienta nie zobowiązuje Banku SMART do udzielenia Kredytu. 3. Bank SMART może odmówić udzielenia Kredytu bez podania przyczyny. 4. Kredyt udzielany jest w złotych polskich Bank SMART zastrzega sobie prawo weryfikowania prawdziwości informacji zawartych we wniosku kredytowym. 2. Bank SMART celem oceny zdolności kredytowej może dokonywać inspekcji w siedzibie lub miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Klienta. Przedmiotem badań mogą być księgi przedsiębiorstwa, dokumentacja finansowa, marketingowa, handlowa i inna, a także stan majątku przedsiębiorstwa oraz proponowane lub przyjęte zabezpieczenia spłaty Kredytu. Rozdział II - Przeznaczenie Kredytu 5 1. Bank SMART udziela Kredytu na cele związane z działalnością gospodarczą Klienta, z zastrzeżeniem ust Klient jest zobowiązany umożliwić Bankowi SMART kontrolę sposobu wykorzystania Kredytu, m. in. przez dostarczanie Bankowi SMART na jego żądanie odpowiednich dokumentów i wyjaśnień, także przez umożliwienie przedstawicielom Banku SMART dokonania tej oceny w siedzibie lub oddziale przedsiębiorstwa prowadzonego przez Klienta. Rozdział III Złożenie Wniosku i zawarcie Umowy 1. Wniosek może być złożony: 6

3 1) za pośrednictwem Strony Internetowej Banku SMART, 2) w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Serwisu Telefonicznego COK, 3) poprzez Pośrednika współpracującego z Bankiem SMART. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 po złożeniu Wniosku i jego pozytywnej, wstępnej weryfikacji, Bank SMART sporządza dwa jednobrzmiące egzemplarze Umowy w formie papierowej i dostarcza je Klientowi przesyłką kurierską na wskazany przez niego adres. 3. Klient w obecności Kuriera albo Pośrednika podpisuje obydwa egzemplarze Umowy, a następnie przekazuje Kurierowi albo Pośrednikowi obydwa egzemplarze wraz z wymaganymi dokumentami, które są następnie przekazywane do Banku SMART. 4. Kurier i Pośrednik są upoważnieni i zobowiązani do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie okazanego ważnego Dokumentu Tożsamości i pobrania od Klienta wymaganej przez Bank SMART dokumentacji. 5. W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości Klienta oraz przekazanej przez Kuriera lub Pośrednika dokumentacji, Bank SMART podpisuje Umowę i odsyła jeden egzemplarz, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Klientowi. 6. Bank SMART poinformuje Klienta o otwarciu Rachunku i decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Kredytu, wysyłając wiadomość na adres wskazany przez Klienta we Wniosku albo w podczas rozmowy z Pośrednikiem. 7. Umowa zostaje zawarta w momencie jej podpisania przez Bank SMART. 7 Kredyt udzielany jest przez Bank SMART na podstawie Umowy zawartej na piśmie, pod rygorem nieważności, w której Bank SMART zobowiązuje się oddać do dyspozycji Klienta na czas oznaczony w Umowie, określoną kwotę środków pieniężnych, z przeznaczeniem na cel określony w 5 ust. 1, a Klient zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie, a także do zwrotu kwoty wykorzystanego Kredytu wraz z należnymi odsetkami, prowizjami oraz opłatami związanymi z jego udzieleniem, w terminach i w sposób określony w Umowie i Regulaminie oraz do wykonania innych zobowiązań wynikających Umowy. Rozdział IV - Uruchomienie Kredytu 8 1. Kredyt zostanie uruchomiony niezwłocznie po spełnieniu warunków, określonych w Umowie i pozytywnej weryfikacji przez Bank SMART dokumentacji koniecznej do zawarcia Umowy. 2. Uruchomienie Kredytu nastąpi w formie jednorazowego przelewu, pomniejszonego o kwotę prowizji i opłat należnych Bankowi SMART, na rachunek Klienta prowadzony przez Bank SMART którego numer jest wskazany w Umowie. Rozdział V - Koszty Kredytu 9 1. Za udzielenie Kredytu, wykonywanie czynności związanych z obsługą Kredytu, jak również za opóźnienia w spłacie Kredytu Bank SMART pobiera odsetki, opłaty i prowizje, w wysokości i na zasadach określonych w Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji. 2. Należne Bankowi SMART odsetki, opłaty i prowizje oraz inne koszty należne z tytułu zawarcia Umowy zostaną przez Bank SMART pobrane na zasadach określonych w Umowie. 3. Zapłacone prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku niewykorzystania lub wcześniejszej spłaty udzielonego Kredytu. 1. Odsetki od Kredytu liczone są według stopy: dla SMART Kredyt dla Profesjonalistów START-UP 10 stałej, obowiązującej w wysokości niezmiennej przez cały okres kredytowania dla SMART Kredyt dla Profesjonalistów dla SMART Kredyt Profesjonalistów Premium zmiennej, ustalanej w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M oraz marżę Banku 2. W przypadku gdy Kredyt oprocentowany jest wg. zmiennej stopy procentowej stopa bazowa na dany trzymiesięczny okres kalendarzowy jest równa średniej ze stawek WIBOR 3M obowiązujących w 5 dniach roboczych poprzedzających ostatni dzień roboczy poprzedniego trzymiesięcznego okresu kalendarzowego. Pierwszy w danym roku kalendarzowym trzymiesięczny okres kalendarzowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy w ostatnim dniu marca.

4 3. Wysokości stawek bazowych WIBOR, na podstawie których ustalane jest oprocentowanie, dostępne są na Stronie Internetowej Banku SMART oraz publikowane w prasie i serwisie informacyjnym Reuters. 4. Odsetki od wykorzystanego Kredytu naliczane są w okresach miesięcznych (okres odsetkowy) i stają się należne w ostatnim dniu roboczym okresu odsetkowego, chyba że Umowa stanowi inaczej, a w przypadku całkowitej spłaty Kredytu w dniu jego spłaty. 5. Odsetki od Kredytu nalicza się za rzeczywistą liczbę dni. Odsetki za 1 dzień nalicza się przyjmując, że rok ma 360 dni. 6. Zmiana wysokości oprocentowania wynikająca ze zmiany stopy bazowej nie stanowi zmiany warunków Umowy. 11 Bank SMART zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji w trakcie trwania Umowy, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: 1) zmianie ulegną parametry rynkowe, środowisko konkurencji, przepisy prawa, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe, stosowane w sektorze bankowym, 2) zmianie ulegnie poziom inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych. Zmiany w Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji następują z zachowaniem trybu przewidzianego dla wprowadzania zmian Regulaminie Rozdział VI - Obowiązki Klienta i Poręczycieli Klient oraz każdy z Poręczycieli jest zobowiązany do: 1) informowania Banku SMART w okresie obowiązywania Umowy o zaciągnięciu pożyczek lub kredytów w innych instytucjach finansowych, udzielonych poręczeniach, gwarancjach spłaty Kredytu lub wykonania innego zobowiązania przez osoby trzecie, przystąpieniu do długu, bądź zobowiązaniu się do zapłaty długu za osoby trzecie lub obciążeniu swojego majątku w jakikolwiek sposób mogący mieć wpływ na terminową spłatę zobowiązań wobec Banku SMART, 2) udzielania prawdziwych i wyczerpujących wyjaśnień oraz udostępniania wszelkich żądanych przez Bank SMART dokumentów i zaświadczeń dotyczących przedmiotu Kredytu; 3) terminowej zapłaty wszelkich podatków, składek ZUS i innych obciążeń publicznoprawnych; 4) w przypadku zmiany adresu zameldowania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, nazwy i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a także w przypadku zmiany nazwy (firmy), nazwiska, stanu cywilnego lub numeru telefonu, Klient jak i ewentualny Poręczyciel zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Bank SMART za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego COK. W przypadku niewykonania przez Klienta powyższego obowiązku, wszelka korespondencja będzie kierowana do Klienta pod dotychczasowy adres; 5) Bank SMART zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Klientem w celu potwierdzenia zmiany danych. 2. Klient oraz Poręczyciel są zobowiązani do natychmiastowego powiadamiania Banku SMART o każdym zdarzeniu, które może mieć niekorzystny wpływ na ich zdolność do całkowitej i terminowej spłaty Kredytu, a w szczególności o: 1) istotnym pogorszeniu się ich stanu majątkowego; 2) przekształceniach powodujących zmianę sposobu wykonywanej działalności gospodarczej; 3) złożeniu wniosku w sprawie wszczęcia postępowania likwidacyjnego, naprawczego lub upadłościowego, a także o wszczęciu tych postępowań; 4) wszczęciu przeciwko Klientowi postępowania cywilnego, karnego lub egzekucyjnego. 3. Klient jest zobowiązany do poinformowania Banku SMART za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Mobilnej lub Serwisu Telefonicznego COK o numerze telefonu komórkowego, za pomocą którego Bank SMART będzie mógł kontaktować się z Klientem. Podczas połączenia z Serwisem Telefonicznym COK nastąpi identyfikacja Klienta poprzez TelePIN. 4. Zmiana numeru telefonu komórkowego nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i jest dokonywana przez Klienta w sposób określony w ust. 4. Rozdział VII - Spłata Kredytu Spłata kredytu jest rozłożona na raty kapitałowo odsetkowe, których wysokość i terminy płatności zostały wskazane w Harmonogramie Spłat. 2. Raty Kredytu oraz pozostałe należności wynikające z Umowy Bank SMART pobiera ze środków zgromadzonych na Rachunku prowadzonym dla Klienta w Banku SMART na podstawie pełnomocnictwa zawartego w treści Umowy.

5 3. Klient zobowiązany jest do terminowej spłaty kredytu oraz należnych odsetek, prowizji i opłat na Rachunek, którego numer jest określony w Umowie przez zapewnienie na Rachunku środków potrzebnych do ich pokrycia. 4. Jeżeli dzień spłaty Kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy oraz soboty, środki w kwocie wymaganej spłaty powinny być zapewnione w ostatnim Dniu Roboczym Banku przed dniem płatności Klient ma możliwość wnioskowania o zmianę warunków kredytowania, ustalonych w zawartej Umowie: 1) w formie pisemnej przesłanej na Adres Banku do Doręczeń, 2) za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. 2. Identyfikacja Klienta, w przypadku wniosku dotyczącego zmiany warunków Umowy odbywa się poprzez: 1) weryfikację podpisu poświadczonego notarialnie oraz potwierdzenie danych złożonych w papierowej Dyspozycji Klienta, albo 2) weryfikację tożsamości Klienta za pośrednictwem TelePIN przez pracowników Serwisu Telefonicznego COK. 3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty Kredytu lub jego części. 2. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia o zamiarze wcześniejszej spłaty Bank SMART za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK bądź w formie pisemnej przesłanej na adres do doręczeń najpóźniej na 14 dni roboczych przed zamierzonym terminem spłaty. 3. Podczas połączenia z Serwisem Telefonicznym COK nastąpi identyfikacja Klienta poprzez TelePIN. 4. Za wcześniejszą spłatę Kredytu Bank SMART pobierze prowizję zgodnie z Tabelą Oprocentowania, Opłat i Prowizji. 5. Brak zawiadomienia lub dochowania terminu, o których mowa w ust. 2 skutkuje rozliczeniem dokonanej spłaty w terminach, wynikających dotychczasowego z Harmonogramu Spłat Niespłacenie Kredytu lub jego raty w umownym terminie płatności lub spłacenie ich w niepełnej wysokości spowoduje, że w dniu następującym po dniu wskazanym w Harmonogramie Spłat niespłacona należność staje się wymagalna, i jest oprocentowana według stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego, w wysokości określonej w Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji Kredytów w Banku SMART. 2. Środki otrzymane na spłatę wymagalnych należności Bank SMART rozlicza w następującej kolejności: 1) koszty poniesione przez Bank SMART z tytułu Kredytu, w tym koszty sądowe i inne koszty związane z dochodzeniem przez Bank SMART należności z tytułu Kredytu, 2) prowizje i opłaty z tytułu Kredytu, 3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 4) odsetki, 5) kapitał Kredytu, 6) inne prowizje i opłaty Banku SMART. 3. Bank SMART zastrzega sobie prawo do dokonania rozliczenia w kolejności innej niż wskazana w ust. 2 Rozdział IV - Zabezpieczenie spłaty Kredytu Bank SMART przy udzielaniu Kredytu może żądać od Klienta zabezpieczenia spłaty Kredytu. 2. Przy zabezpieczeniu w formie poręczenia, Poręczycielem może być wyłącznie małżonek Klienta, który wykazał, że rozumie i akceptuje konieczność terminowego regulowania wszelkich zobowiązań Klienta wobec Banku SMART i zobowiązuje się do spłacania Kredytu za Klienta w przypadku, gdyby z jakiejkolwiek przyczyny zaprzestał on spłaty. 3. Koszty związane z wyceną oraz ustanowieniem, odnowieniem, zmianą i zwolnieniem prawnych zabezpieczeń spłaty Kredytu ponosi Klient. 4. Bank SMART zastrzega sobie prawo żądania od Klienta w wyznaczonym terminie ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty Kredytu innych niż określone w ust. 2, a Klient jest zobowiązany do ich ustanowienia i poniesienia kosztów z tym związanych, w przypadku, gdy w ocenie Banku SMART: 1) wystąpią zagrożenia pełnej i terminowej spłaty zobowiązań Klienta wobec Banku SMART, 2) nastąpił spadek wartości ustanowionych zabezpieczeń, albo powstało uzasadnione okolicznościami zagrożenie spadku wartości zabezpieczeń,

6 3) wystąpiła którakolwiek z okoliczności uzasadniających wypowiedzenie przez Bank SMART Umowy wskazanych w Naruszenie przez Klienta obowiązków wynikających ust. 4 zagrożone jest wypowiedzeniem Umowy przez Bank SMART. 6. Bank SMART jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Poręczycieli, że Klient opóźnia się ze spłatą bez względu na wysokość zaległości. Rozdział IX - Naruszenie warunków i wypowiedzenie umowy W przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków udzielenia Kredytu albo w razie utraty przez Klienta zdolności kredytowej Bank SMART może: 1) obniżyć kwotę przyznanego Kredytu jeżeli Kredyt lub jego część nie został jeszcze uruchomiony lub nie został w całości lub w części wykorzystany przez Klienta, 2) wstrzymać uruchomienie Kredytu, 3) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty Kredytu, 4) zażądać przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego w celu jego zatwierdzenia przez Bank SMART, 2. Za niedotrzymanie warunków udzielenia Kredytu uznaje się w szczególności: 1) ujawnienie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a podawanymi informacjami i przedkładanymi dokumentami, zarówno na etapie wnioskowania o Kredyt, jak i w czasie obowiązywania Umowy, 2) wypowiedzenie Umowy w zakresie dotyczącym Rachunku przeznaczonego do obsługi Kredytu, 3) wykorzystanie środków z Kredytu na inny cel niż określony w Umowie i Regulaminie, 4) nie ustanowienie zabezpieczeń w terminie przewidzianym w Umowie, 5) zajście zdarzeń wpływających w ocenie Banku SMART na zmniejszenie wartości zabezpieczeń, 6) pogorszenie się sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta w stopniu mogącym mieć w ocenie Banku SMART wpływ na terminową spłatę należności wynikających z Kredytu, 7) opóźnienia w spłacie należności z tytułu Kredytu Wypowiedzenie Umowy z powodu utraty zdolności kredytowej lub zagrożenia upadłością nie może nastąpić, jeżeli Bank SMART zgodził się na realizację przez Klienta programu naprawczego, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 4 2. W przypadku stwierdzenia, iż program naprawczy, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 4 nie jest realizowany w sposób należyty, Bank SMART może wypowiedzieć Umowę. 3. Bank SMART w celu dochodzenia spłaty wymagalnych należności z tytułu Kredytu, może korzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm windykacyjnych, które mogą podejmować wszelkie dopuszczalne prawem działania służące zaspokojeniu roszczeń Banku SMART, w szczególności: ustalać sytuację majątkową, prowadzić negocjacje w zakresie warunków dobrowolnej spłaty zadłużenia, dokonywać przejęcia przedmiotu zabezpieczenia, oszacowania jego wartości i sprzedaży. W takim przypadku podmiotom tym Bank SMART przekaże wszelkie niezbędne informacje dotyczące Klienta lub Poręczyciela i wierzytelności Banku SMART. 4. Klienta ponosi wszelkie koszty związane z dochodzeniem przez Bank SMART spłaty wymagalnych należności z tytułu Kredytu, w tym w szczególności: koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty pośrednictwa wyspecjalizowanych firm windykacyjnych i koszty zewnętrznej obsługi prawnej. 5. W razie śmierci Klienta Umowa zostaje rozwiązana, a należności wynikające z Kredytu zostają postawione w stan wymagalności. 20 Wypowiedzenie Umowy w zakresie Kredytu nie pociąga za sobą zamknięcia Rachunku oraz innych Produktów Bankowych Banku SMART świadczonych na rzecz Klienta Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient obowiązany jest spłacić Kredyt wraz należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami do końca okresu wypowiedzenia. 3. W przypadku nie spłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, staje się ono zadłużeniem przeterminowanym, od którego Bank SMART nalicza odsetki zgodnie z Tabelą Oprocentowania, Opłat i Prowizji. 4. Bank SMART wypowiada Umowę, w przypadku, gdy:

7 1) Klient utracił zdolności kredytową, 2) Klient wykorzystuje Kredyt niezgodnie z przeznaczeniem, 3) Klient poświadczył nieprawdę lub podał we Wniosku nieprawdziwe informacje, 4) przewiduje to Regulamin lub Umowa. 5. W przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków określonych w Umowie lub Regulaminie Bank SMART może wypowiedzieć w całości Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w razie zagrożenia upadłością Klienta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 6. W sytuacji, gdy zostały spełnione przesłanki opisane w Regulaminie Rachunków, uzasadniające wypowiedzenie przez Bank SMART Umowy Rachunku, Bank SMART wypowiada tę Umowę w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków. Wypowiedzenie to stanowi jednocześnie oświadczenie o wypowiedzeniu Kredytu. 7. W okresie wypowiedzenia Umowy Bank SMART nie udziela Klientowi nowych kredytów oraz nie uruchamia kredytów już udzielonych, a w przypadku kredytów w Rachunku rozliczeniowym obniża kwotę przyznanego limitu kredytu do wysokości kwoty wykorzystanej przez Klienta na dzień wypowiedzenia Umowy. Rozdział X - Zmiany Regulaminu Bank SMART ma prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Bank SMART na podstawie Umowy oraz Regulaminu; 2) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy i administracji publicznej wpływających na postanowienia Regulaminu; 3) zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu; 4) dostosowanie produktów i usług do zmian wprowadzanych w funkcjonującym w Banku SMART systemie informatycznym; 5) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności istniejących Produktów Bankowych i usług wpływającą na zmianę Regulaminu; 6) wprowadzenie przez Bank SMART zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi klienta. 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podawana na Stronie Internetowej Banku SMART. Jeżeli Klient przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 2: 1) nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że zmiana została przyjęta przez Klienta i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany; 2) zgłosi sprzeciw wobec zmian uznaje się, że jest to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Klienta. Rozdział XI Reklamacje Klient ma prawo do złożenia reklamacji: 1) w formie pisemnej na adres: FM Bank PBP S.A., ul. Domaniewska 39a, Warszawa, z dopiskiem reklamacja ; 2) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK pod numerem podanym na Stronie Internetowej Banku. 2. Bank SMART rozpatruje oraz udziela pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. 3. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji o przyczynie jego wydłużenia, wskazaniu okoliczności które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. 4. W przypadku sporu powstałego między Klientem a Bankiem SMART, Strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. 5. W przypadku braku możliwości uzyskania polubownego rozstrzygnięcia sporu zgodnie z ust. 2 Klient ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 6. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, opisane są na stronie internetowej 7. Klient ma możliwość zgłoszenia skargi na Bank SMART do Komisji Nadzoru Finansowego.

8

9 Rozdział XII Postanowienia końcowe Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 2. W okresie obowiązywania Umowy Bank SMART będzie się porozumiewać z Klientem w języku polskim. 3. Organem nadzoru właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Bank SMART jest Komisja Nadzoru Finansowego. 4. Miejscem spełnienia przez Klienta świadczeń wynikających z Umowy Kredytu jest siedziba FM Bank PBP SA. Warszawa, ul. Domaniewska 39A Bank SMART jest uprawniony do: 1) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Klientem oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych, 2) telefonicznego kontaktowania się z Klientem (w tym wysłania SMS). 2. Klient zobowiązuje się korzystać z Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej zgodnie na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków, a szczególności: 1) przechowywać Identyfikator, Hasła dostępu oraz Kody SMS z zachowaniem należytej staranności i nie udostępniać ich osobom trzecim, 2) używać Identyfikatora, Haseł dostępu oraz Kodów SMS wyłącznie w celu uzyskania dostępu i korzystania z Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej, 3) nie wykonywać żadnych niezgodnych z prawem działań z wykorzystaniem infrastruktury Banku SMART, 4) powstrzymywać się od wszelkich działań mających na celu uzyskanie informacji dotyczących innych Klientów Banku SMART, skopiowanie jakiejkolwiek części strony lub spowodowanie nadmiernego obciążenia lub awarii systemu Banku SMART. 3. Użycie odpowiednio prawidłowego Identyfikatora, Hasła dostępu lub Kodu SMS stanowi dla Banku SMART potwierdzenie tożsamości Klienta i upoważnia Bank SMART do okazania informacji o Kredycie przez kanały Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej. 4. Bank SMART świadcząc usługi w Bankowości Elektronicznej zapewnia bezpieczeństwo operacji wykonywanych poprzez Kanały Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 5. Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku SMART w zakresie zasad bezpieczeństwa Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej, umieszczonych na Stronie internetowej Banku SMART Bank SMART prowadzi działalność bankową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Bank SMART objęty jest systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 14.grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( Dz. U. z 2009 r. Nr. 84, poz 711).

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART. Postanowienia ogólne REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Mikropożyczki udzielanej Klientom indywidualnym Banku SMART zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Mikropożyczki udzielanej Klientom indywidualnym Banku SMART zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia r.)

REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia r.) REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia 23.12.2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Nest Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty Nest Kredytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 22/R/2016 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego z dnia 02 marca 2016 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, marzec 2016 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Janowice Wielkie, NIP 611-010-77-65, Regon 230821664 58-520 Janowie Wielkie, ul. Kolejowa 2 reprezentowaną przez: 1. Kamila Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ruścu

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ruścu Załącznik do Uchwały nr 5/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ruścu z dnia 26.01.2016 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ruścu Rusiec, styczeń 2016 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 195/2015 z dnia 15.10.2015 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Oława, październik 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim . Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, kwiecień 2016 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 40/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 11.04.2016r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Puck, kwiecień 2016 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo